OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

§ 19 RevisorStyret oppnevner en revisor for AFP-ordningen.Vedkommende må ikke være medlem av AFP-ordningeneller styret. Revisor skal til ubestemte tider i løpet av åretkontrollere AFP-ordningens beholdninger.Sosialdepartementet oppnevner en tilsynsmann for AFPordningen.Departementet gir instruks for tilsynsmannenog fastsetter godtgjørelse som utredes av AFP-ordningen.§ 20 Felleskontorets oppgaverFelleskontoret for LO/NHO-ordningene - i det følgendebenevnt som Felleskontoret - er sekretariat for AFPordningensstyre og forbereder saker som skalstyrebehandles.For øvrig skal Felleskontoret sørge for åa) innkreve premie fra medlemsbedrifteneb) avgjøre spørsmål om reduksjon av egenandelen - jf.§ 30, nr. 2 bokstav b, og nr. 4c) behandle og avgjøre krav om AFP for så vidt gjelderspørsmålet om de kollektive vilkår for pensjon etterkapittel II er oppfyltd) avgjøre om og eventuelt på hvilke betingelser deindividuelle vilkår er oppfylte) avgjøre alle andre forhold som styret har delegert i kraftav vedtektene eller på annen måte§ 21 Daglig lederAFP-ordningen skal ha en daglig leder. Daglig lederansettes av styret som også kan fastsette instruks forstillingen. Daglig leder er leder for Felleskontoret.70

More magazines by this user
Similar magazines