OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

av arbeidstiden enn den loven fastsetter som denvanlige. Skulle det innenfor enkelte bransjer ellerbedrifter være spesielt behov for å opprettholde dennugjeldende arbeidstid, kan tariffpartene treffeavtale om det i henhold til par. 46 i loven.5. I forbindelse med arbeidstidsforkortelsen kan detvise seg ønskelig av hensyn til den økonomiskeutnyttelse av produksjonsutstyret å praktisereforskjellig ordinær arbeidstid, innenArbeidsmiljølovens rammer, for forskjelligegrupper av arbeidstakere. Innenfor enarbeidstidsordning kan det videre være ønskelig ålegge pausene til forskjellige tider forarbeidstakerne. Det forutsettes at dette nærmerereguleres i den enkelte tariffavtale.6. I tilfelle arbeidstidsordningen medfører at enkeltevirkedager er arbeidsfrie dager, skal arbeide pådisse dager av arbeidstakere som skulle vært fri,betales med 50 % tillegg. I de tilfelle hvortariffavtalen inneholder bestemmelse om 100 %tillegg for overtidsarbeid på søn- og helligdager ogdager før disse, skal det dog betales 100 % etter kl.12.00 på lørdager og etter kl. 16.00 på ukens øvrigehverdager.7. Når saklige grunner gjør det nødvendig, skal detvære adgang for bedriften til å foreta bytte avfridager. I de tilfelle hvor det ikke foreligger avtalebransjevis eller på bedriften om vilkårene for dette,skal følgende gjelde:90I stedet for den fastsatte fridag kan det gis fri entilsvarende dag i løpet av de 4 påfølgende uker.

More magazines by this user
Similar magazines