Menighetsbladet - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

Menighetsbladet - Mediamannen

AndaktenMange har lengta etter tida vinå er inne i – lyse, varmedager og en praktfull natursom ennå en gang utfolderseg for oss. Vi ser gras ogtrær som får farge og grorfram, blomster som folder segut med sine dufter og fargeprakt,og vi hører fuglenesglade triller i skog ogmark. Alt våkner til nyttliv og frodighet igjen.Menneskesinnet blir lettere,og nytt livsmot ogglede oppleveshos de fleste iIngrid Solem lyse sommerdager.Alt dette kanumulig skje ved tilfeldigheterhvert år.Bibelen sier: Alt skapte han vakkert isin tid. Også evigheten har han lagt imenneskenes hjerter. Men de fattet ikkeFoto: Tommy StormoSol, sommer, ferietiddet verk som Gud har gjort fra først tilsist. (Fork. 3.11)Sommer og ferietid kan gi oss mulighetertil å utforske Guds skaperverk og seom vi kan fatte mer av dette. Ha etåpent, undrende sinn når du ferdes inaturen, sitter i solveggen en sommerdageller plukker en blomsterbukett tilstuebordet ditt.Anders Hovden sier om Symreblomen:Sjå henne inn i auga! Då har du skodaGud!Har du sett blomster, trær , fugler ogmennesker ut fra det synspunktet? Serdu en stor, allmektig Skaper bak dethele?Menneskene kan velge bort Gud somskaper og heller anta at dette skjer avseg selv.Jeg velger å takke Han for alt han hargjort og prise Skaperens Herre også for«Bedehuset og det dertil tilhørende»Kulturminneåret 2009 setter dagliglivetskulturminner i fokus.De aller fleste som har levd ei stund har eneller annen opplevelse fra bedehusmiljøet.Noen tenker tilbake på juletrefestene,andre på basarene hvor det gjerne foregikklike mye spennende rundt hushjørnenesom inne i salen. Fest på bedehuset søndagettermiddag, bevertning, de store kaffekoppene,taleren vi syntes aldri ble ferdig...og så endelig sivet kaffelukta inndørsprekka fra kjøkkenet. Nå ble det kakerå få straks...Torsdag 3. sept. på Klippen (som nå står«ferdig» ved kirkene på Kvernes) blir detsatt fokus på dette sentrale kulturminnet.Bjørn Austigard skal på sin levende måtevekke til minne igjen historiekunnskapeneom da det var et bedehus i hver bygd. Detblir utstilling av gjenstander som dengamle bedehuskjelen og de store koppene.Her blir utstilling av bilder som tidligereprydet veggene. Det blir sang av musikklagetog bevertning.Bjørg Bergemevigheten/ frelsen han har lagt i vårehjerter.Jeg vil synge med sangeren :Skaperverket i sin prakt, alt livet stort ogsmått,visdommen og skjønnheten : Det skapteGud , vår drott.Hver liten fugl der ute, den gleder ossmed sang.Han gav dem deres farger. Han gav demstrupens klang.Takk til deg, o Gud for skalperverket !Gjør at våre øyne ser din vei!Da kan vi bli var den store sannhet:Allting er fra deg !God sommer !Ingrid SolemHar noen en fryser til overs?Menighetsrådet i Kvernes inviterer til kirkekaffeved alle ordinære gudstjenester.Nå blir kirkekaffe lagt til Klippen de søndagenedet ikke er dåp. Her blir alt ordnetgjennom frivillige som baker og ordnermed kaffe. Menighetsrådet skulle gjernehatt en liten fryser hvor de som haddeanledning kunne putte oppi bakervarer.Har noen en fryser de kan avse så ta kontaktmed leder Brynhild L. Arntsen 71 5142 06.Klippen er snart i full driftI forbindelse med alle sommerkonserteneblir det åpent i Klippen. Her blir detmulighet for å ta en kaffekopp og slå aven prat med kjente og venner. Her er detlitt av hvert å beskue. Bjarne Jensen(bilde under) har stilt ut akvareller ogGlassforum har satt fram en del av sineprodukter. Klippen blir åpen en time førog 1 time etter konsertene. Ved de to konsertenesom vi har hatt åpent, har det værtfullt hus. Dette ser ut til å bli et populærttilbud som mange vet å sette pris på.5


Min salme:Mitt hjertealltid vankerPå lensmannsgården på Kvernes vardet mye sang og musikk da Elbjørgvokste opp. Hun var eldst av 7 søsken.Elbjørg som nå er fylt 88 år, huskermed glede tilbake til de mange fineopplevelsene hun fikk i barndommen.– Far var spesielt glad i salmesang. Itillegg til at han var å finne på sin fasteplass i kirka på søndag, tok han gjernefram salmeboka og sang for ungenehjemme. Slik det var i mange heimer,ble det sunget kveldsvers når ungenegikk til sengs. «Nu lukker seg mittøye» var fast godnatt sang, fortellerElbjørg.Sangen og musikken har fulgt Elbjørgopp gjennom livet. Musikkgleden bleført videre til barn og barnebarn somvet at hun har CD-plater høyt oppe påønskelista. I sorgens tunge dager fantElbjørg trøst og lindring i sanger og igod musikk.Elbjørg Kvernes Foto: Bjørg Bergem– Det er veldig vanskelig å velge enspesiell salme. Det er så mange jeg erså glad i, sier hun. Men etter at hunfikk siste cd fra SKRUK (SunnmøreKristelige Ungdomskor), oppdagethun på nytt den inderlige og flotte salmen«Mitt hjerte alltid vanker».– For noen er det en julesalme, menfor meg er dette en helårssalme.Melodien og ordene i denne salmensmelter sammen til et budskap sombærer både i tunge og i gode dager,sier Elbjørg. (Tekst: Bjørg Bergem)‘Blomsterfondet i Eide til glede for oss allesammen som ferdes i kirke og på kirkegårdene’Blomstene på alteret iEide kirke er en del av detBlomsterfondets midlerblir brukt til.Fotos: Tommy StormoMitt hjerte alltid vanker(T: H.A. Brorson 1732)(M: Norsk variant av svensk folketone(Västgötaland 1816)(Vi har tatt med vers 1, 3, 7 og 8 slik de står iNorsk salmebok nr. 45)Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderomDer samles mine tanker som i sin hovedsumDer er min lengsel hjemme,der har min tro sin skattJeg kan deg aldri glemme velsignet julenattMen under uten like, hvor kan jeg vel forståat Gud av himmerike i stallen ligge må!At himlens fryd og ære, det levende Guds ord,skal så foraktet være på denne arme jord!Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinnOg full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!Det er ei fremmed bolig, du har jo selv den kjøpt,så skal jeg blive trolig, her i mitt hjerte svøpt.Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø,for deg, for deg alene jeg leve vil og dø.Kom la min sjel deg finne sin rette gledesstundAt du ble født her inne i hjertets dype grunnNye stoler i kirka6Tusen takk til alle som bidrar når det gis en hilsen til fondetved en begravelse. Det gjør at vi hele tiden kan hablomster på alteret i kirken og blomster i kassene vedkirkegårdene. Ellers også å bidra til detekstra som vi ikke har penger til på budsjettet.Nå i vår gikk vi til innkjøp av utstyrtil enkelt å flytte klippere til de kirkegårdenevi har som vi må frakte til.Kirkegårdsarbeiderens situasjon ble meden gang bedre og han får raskere gjort sineoppgaver følgen blir da greiere vedlikeholdpå kirkegårdene i Eide.Det er også innkjøpt en liten elektrisksaks som du kan spørre om å få låne nårdet er arbeidsfolk på kirkegårdene. Vi kannok ikke la den ligge ute i all slags vær,men bare spør.Status i fondet pr.1/1-09 var 22 774.Pr.1/6-09 38 624. Det brukes med omhuslik at intensjonen oppfylles - Til allmennforskjønnelse i kirken og på kirkegårdene.Anne-Lise JohnsenBlomsterkassene utenforkirken og benkene på kirkegårdener også en delav det Blomsterfondetsmidler blir brukt til.Etter basaren i mars som innbrakte nærmere30 000 kroner, har menighetsrådetvedtatt å gå til innkjøp av 12 stoler tilerstatning for benkene som er tatt ut iframkant av kirken. Stolene er alleredekommet på plass og ble første gang tatt ibruk i forbindelse med en begravelse ijuni. Stolene er tenkt malt på et seneretidspunkt, men foreløpig er de trehvite.Det er mulig det blir en liten dugnad pådet i så fall.For øvrig går arbeidet med å få nytt lydanleggpå plass i kirken sin gang.Forskjellige tilbud med forskjellige løsniongerer mottatt, men som nevnt i Glimtfra menighetene er det ikke fullverdigetilbud og det må jobbes mer. Men nårnyanlegget er på plass - så blir det veldigbra!! Det kan vi love!Tommy Stormo


VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTVALG AV MENIGHETSRÅD OG BISPEDØMMERÅD 2009Stortinget har vedtatt at valg av menighetsråd og Bispedømmeråd skal skje påsamme sted og med de samme retningslinjer som Stortingsvalget 2009. I Averøyskjer dette mandag 14. september, i Eide 13. og 14. september. Menighetsrådeneer valgstyre.Følgende stemmesteder skal benyttes ved høstens valg:Averøy 14. septemberMeek skole/oppvekstsenter(Kornstad og Kvernes menighet)Bruvoll skole (Bremsnes menighet)Bremsnes skole (Bremsnes menighet)Bådalen friskole(Bremsnes og Kvernes menighet)Henda skole/oppvekstsenter(Bremsnes og Kornstad menighet)Utheim skole (Kornstad menighet)Åpningstiden ved stemmestedene erfra kl. 12.00 - 20.00ForhåndsstemmingFra mandag 10. august til og med fredag11. september blir det anledningtil å forhåndsstemme. Forhåndsstemmingenskal skje på kirkekontoretpå Bruhagen (Bruvoll bedehus) ogi Eide (kommunehuset).For funksjonshemmedeog bevegelseshemmedeblir det lagt til rette for forhåndsstemmingsammested. Åpningstidene:Averøy: man/ons/torsdag10.00- 14.00Eide: mandag - fredag 09.00 - 15.00(vær obs på at kirkevergen kan væreute på oppdrag)I begge tilfeller kunne det vært greit åslå på tråden til kirkevergen/kontoretfår du legger ut på turen om det erens ærende.Ambulerende stemmegivingVelgere som på grunn av sykdomeller uførhet ikke kan avgi stemmeved helse- og sosialinstitusjonene, ogsom ikke kan oppsøke valglokalet påvalgdagen, kan søke om å få avgistemme i sitt eget hjem. Søknad omambulerende forhåndsstemmegivningsendesAverøy kirkekontor, postboks 18,6538 Averøy, ellerEide menighet, postboks 31, 6499Eide innen tirsdag 1. september.Eide 13. september:Eide rådhus (menighetskontoret)kl. 13.00 - 17.00Eide 14. september:Eide rådhus (menighetskontoret)kl. 10.00 - 20.00Lyngstad nye skole kl. 13.00 - 20.00Vevang skole kl. 13.00 - 20.00Valgkort og legitimasjonAlle velgere får tilsendt valgkort i posten.Valgkortet blir utarbeidet pågrunnlag av det nye kirkelige medlemsregisteretsopplysninger om velgernesbostedsadresse og menighetstilhørighetpr. 30. juni i valgåret.Det er altså denne adressen somavgjør hvilken menighet du har stemmeretti.På valgkortet finner du informasjonVed årets kirkevalg velges menighetsrådsmedlemmerbare for toår, ikke for en fireårsperiode slikdet har vært til nå. Det blir altsånytt valg er allerede i 2011, - dasamtidig med kommune- og fylkestingsvalget.om menighet oghvilket valglokaledu skal bruke påvalgdagen.Skulle det stå feilvalglokale påvalgkortet, benyttsamme valgstedsom du gjør ved Stortingsvalget.Er du midlertidig bosatt i en annenmenighet i landet, kan du forhåndsstemmefra 10 august til og med fredag4 september. Du må selv få tak igodkjent stemmeseddel (hentes nedfra www.kirkevalget.no fra alle sokn ilandet). Kirkekontoretoversender stemmentil valgstyret i soknetstemmen gjelder ogmå være mottatt derfør valglokalenestenger 14 september.Det er ikke nødvendigå ha med seg valgkortetfor å stemme, mendet forenkler arbeidetfor valgfunksjonærenedersom du tar detmed. Det går derforraskere for deg åstemme dersom du har med degvalgkortet. Har du ikke mottatt valgkorteti posten eller har mistet det,kan du altså møte opp i valglokaletlikevel for å stemme. Husk at du måha med legitimasjon.For første gang har også nyevelgergrupper mulighetenfor å stemme ved menighetsrådsvalgetog bispedømmerådsvalget.Den nye aldersgrensen er 15år! Det betyr at konfirmantenesom nylig ble konfirmert/skalkonfirmeres i årkan stemme. Man må fylle 15år det året de skal stemme. Itillegg minner vi om at 16-og 17-åringene også kanstemme!Har du andre spørsmål om valgkortet,ta kontakt med kirkekontoret.Utlegging av medlemsregister forDen norske kirke.Alle personer som er medlem i Dennorske kirke står oppført i kirkensmedlemsregister. På valgkortet sommottas står det en egen rubrikk dermottaker krysser av og sender i returdersom mottaker ved en feil menerhan/hun står i medlemsregisteret.Dersom du har flyttet til en annenmenighet etter 30. juni, er du fortsattregistrert i manntallet og har stemmeretti den menigheten duflyttet fra.Medlemsregisteret kansjekkes ved å ta kontaktmed kirkekontoret i kontortiden(Averøy: man,ons, tors 10-14 fra 10august og fram til valgdagen,Eide man-fre 09 - 15fra 10. august fram tilvalgdagen)Tekst: Kirkevergene i Averøyog EidePostadresser:Kirkekontoret i AverøyPostboks 152, 6538 AverøyEide menighetskontorpostboks 31, 6499 Eide


GEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA •KANDIDATLISTER FOR MENIGHETSRÅDENE I BREMSNES, KORNSTAD OG KVERNESBREMSNES MENIGHETSRÅD(kun 1 liste. 8 faste/5 varamedlemmer).Prioritet/Navn/Alder/Bostedsadresse1. Else Mari Strand46 Bremsnes2. Kari Sørdal51 Bådalen3. Bjørn Eggen56 Bruhagen4. Inger Øksenvåg Røsand50 Røsand5. Ingunn Kronborg54 Bremsnes6. Per Henden58 Bådalen7. Kari Helle63 Røsand8. Sissel Grødahl44 Sveggesundet9. Inger Lise Antonsen29 Ekkilsøy10. Edel Bente Gården45 Røsand11. Edvard E.Henden42 Henda12. Gunn Helen Kruse52 Bruhagen13. Aud Skrudland50 Øksenvågen14. Anne Skarpnes50 Bådalen15. Gunn Heidi Ellingvåg49 Henda16. Geir Bøe34 Sveggesundet17. Hild Rambek48 Bremsnes18. Oddrun Hoset50 Bådalen19. Åse Marie Sørvik67 Tjønnøya20. Jan Erik Øksenvåg41 Bruhagen21. Norunn Fosse Stormo43 Bremsnes(Listen fortsetter øverst på neste spalte!)22. Dagny Husby Aandal32 Ekkilsøy23. Stein Sandvik44 Sveggesundet24. Oddbjørg Kongshaug41 Henda25. Eli Brandstad42 Sveggesundet26. Martin Roald Waagen52 EkkilsøyKORNSTAD MENIGHETSRÅD(Kun 1 liste. 8 faste/5 varamedlemmer)Prioritet/Navn/Alder/Bostedsadresse1. Marianne Synøve Nørgaard Aae40 Steinsgrenda2. Unni Clausen Stenberg51 Kårvåg3. Ingar Bjarne Aae66 Steinsgrenda4. Marit Rangøy58 Rangøy5. Oddvei Asbjørg Raanes66 Steinsgrenda6. Odd Gunnar Stene52 Steinsgrenda7. Kjellaug Ingebjørg HopsdalFagereng59 Kårvåg8. Ruth Karin Smenes Kristensen27 Kårvåg9. John Kummervold65 Kårvåg10. Tone Elisabeth Rendahl Leithaug52 Steinsgrenda11. Helge Arne Staurnes57 Kårvåg12. Sissel Anita Raanes Kristiansen39 Steinsgrenda13. Hallgeir Loe49 Kårvåg14. Inger Karin Seljehaug51 Steinsgrenda15. Kari Lisbeth Hjertvik61 Kårvåg(Listen fortsetter øverst på neste spalte!)16. Oddveig Sigrun Slatlem54 Steinsgrenda17. Magnhild Kjellrun Folland62 Kårvåg18. Britt Gunn Lindskog Rånes52 Steinsgrenda19. Bente Iren Rangønes Brandvik45 Kårvåg20. Kirsti Arntsen36 Steinsgrenda21. Per Kjell Kongshaug63 Kårvåg22. Tommy Stormo41 KårvågKVERNES MENIGHETSRÅD(Kun 1 liste. 6 faste/5 varamedlemmer).Prioritet/Navn/Alder/Bostedsadresse1. Brynhild Loe Arntsen72 Kvernes2. Bjørg Randi Bergem65 Kvernes3. Per Stakvik66 Kvernes4. Hildegun Tungesvik Gustad50 Bådalen5. Olise Meek64 Kvernes6. Ola Henry Stormo65 Kvernes7. Ann Elisabeth Meek Gjersvik40 Kvernes8. Jon B.Nedal51 Bådalen9. Turid Meek61 Kvernes10. Harald Mork56 Kvernes11. Liv Johanne Hatlen69 Kvernes12. Steinar Meek56 KvernesKANDIDATLISTE FOR EIDE MENIGHETSRÅDEIDE MENIGHETSRÅD(kun 1 liste. 8 faste/5 varamedlemmer).Prioritet/Navn/Bostedsadresse/Fødselsår1) Jan Roger GjetøyEide f. 19612) Karin Høystakli UgelstadVassgård f. 19633) Oddvar LyngstadLyngstad f. 19454) Harriet Vågen NerlandEide f. 19585) Grete NogvaHalåsbakken f. 19616) Kristian BrandsæterNås f. 19757) Margareta Rogne LindsethVisnes f. 19768) Liv SmørholmVevang f. 19499) Bente Vassgård GjetøyVassgård f. 195710) Trygve HerskedalHalåsbakken f. 195611) Birgit BolliBolli f. 194412) Rita Halås BrevikVevang f. 197213) Arnfinn UgelstadØyen f. 195414) Julie LindsethVisnes f. 194515) Anne Brith Halås EideEide f. 194916) Bodil Margaret MelbyEide f. 195817) Liv VisnesVisnes f. 1942


VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTBISPEDØMERÅDSVALET I MØREKANDIDATLISTER PR 15.05.2009(Alfabetisk oppsette)Leke kandidatar:Navn Stilling Sokn FødselsårAukan, ModulfGardbrukar Tustna 1948Aurdal, May Lisbeth Hovlid,Områdearbeid NMS Sykkylven 1959Brunvoll, Hilde BergfjordLærar Molde 1960Bryn, HenrietteLærar Borgund 1959Drøpping, Nils IngarSkoleelev Molde 1984Flatø, KarenOmrådeleiar NMS Frei 1943Hjørnevik, Kirsti EliseSjukepleiar Todalen 1951Husøy, EldarLærar Ulstein 1950Isene, MålfridSkoleelev Volda 1989Klemmetsby, Sissel AstonPRS, Helse Midt-Norge IT Ålesund 1960BAKGRUNN FORVALGET 2009På bakgrunn av den om grunnleggendeendringer i forholdet mellom stat ogkirke, blir det en del endringer i valgordningerog gjennomføring av de kirkeligevalgene høsten 2009.Nye regler for kirkelige valg ble vedtattav Kirkemøtet 10.-15. november 2008.Kirkevalget vil i alle sokn foregå samtidigmed stortingsvalget 13.-14. september2009. Det skal være mulig å forhåndsstemmefra 10. august.Forhåndstemming kan finne sted ettergudstjenester i perioden for forhåndsstemmingder menighetsrådet bestemmerdet.Med dette har Kirkemøtet vedtatt valgreglersom innfrir forutsetningene i politiskeavtalen av 10. april 2008 Kirkemøtethåper at de nye valgreglene fører til størreinteresse for kirkevalgene blant kirkensmedlemmer. Kirkens medlemmerfår rikere mulighet til å stille som kandidater,foreslå kandidater og til å delta ivalget.Valgordningen ved menighetsrådsvalgetblir ellers som før. Valg av menighetsrådskal foregå med listevalg (flertallsvalgeller forholdstallsvalg). Bortsett fra tidspunktfor valget og valgperioden vilmenighetsrådsvalget altså foregå som tidligereår.Myhre, KristianSkoleelev Bolsøy 1991Myhre, RolfPensjonist Molde 1939Nerbøvik, Lars ToreLege Ørskog 1957Ringstad, HallgeirProsjektleiar IT Bolsøy 1962Sandøy, OddhildHeimehjelp Sandøy 1952Steen, Ole G.Lærar Ellingsøy 1951Støle, ElinSjukepleiar Vågøy 1962Sørvik, Ann KristinSelvst. n.driv/kyrkjetenar Averøy 1957Torvik, EinySkoleelev Øre 1990Tønnesen, AstridSjukepleiar Ålesund1982Aarseth, Peter EgilØkonomirådgjevar Ellingsøy 1950Valg av BispedømmerådDe samme regler som nevnt på førsteside i dette valgekstra gjelder for valg avnytt bispedømmeråd i Møre. Alle valglisterfor bispedømmeråd og menighetsrådfinner du på menighetskontoret i Averøyeller på valgets hjemmeside fra 10august: www.kirkevalget.noSpørsmål kan også rettes til kirkevergenei Averøy og Eide.Det som er annerledes, er valgene tilbispedømmeråd og Kirkemøtet.Supplerende nominasjonVed nominasjon av leke kandidater, setterbispedømmets nominasjonskomité førstopp en valgliste med 21 navn. Deretterkan en gruppe på 50 kirkemedlemmer framinst 3 sokn stille en kandidat til valgettil bispedømmeråd/Kirkemøtet. Dissekandidatene vil komme på en alfabetiskLeke tilsette kandidatar:Navn / Stilling / Sokn / FødselsårRobert CoatesKantor Sandøy 1954Mildrid FiskeKyrkjeverje Kristiansund 1956Asbjørg Oksavik SveDiakon Borgund 1959Erling SølvikKyrkjeverje Nesset 1947Astrid Ulvestad ØygardKateket Haram 1957Prestekandidatar:Navn / Stilling / Sokn / FødselsårOlav GadingSokneprest Spjelkavik 1958Grete Lystad JohnsenKapellan Molde 1975Arne MoltubakkSokneprest Ørsta 1981Per Eilert OrtenSokneprest Aure 1954Tormod RemøySokneprest Bolsøy 1964valgliste i tillegg til de som nomineres avbispedømmets nominasjonskomité.Tilsvarende ordninger gjelder ved nominasjonav prester og leke kirkelig tilsatte.PreferansevalgValget til bispedømmeråd/Kirkemøtetforegår som preferansevalg: Når manstemmer, krysser man av på hvem manhar som førstevalg, andrevalg, tredjevalgo.s.v. Ved opptellingen kan ditt andreellertredjevalg o.s.v. få betydning hvisden kandidaten du hadde som førstevalgikke får nok stemmer.Innslag av direktevalg til bispedømmerådeneog KirkemøtetDet som er helt nytt, er at det er foreslåttå ha et innslag av direktevalg til bispedømmerådet/Kirkemøtetsamtidig medmenighetsrådsvalget. Det innebærer at denå sittende menighetsrådene blir trukketinn i valg av nominasjonskomité og bedtom å fremme forslag på kandidater tilbispedømmeråd og Kirkemøtet tidlig i2009.Forsøk med kombinasjon av direkte ogindirekte valg på leke medlemmer avbispedømmerådet/Kirkemøtet. Direktevalg av tre eller fire leke medlemmer, ogindirekte valg av de resterende fire ellertre. Dette fastsettes av bispedømmerådet.Vi i Møre er en del av denne ordningen.


GEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRA • VALGEKSTRADu skal vel avgi din stemme i valgene til høsten?Har du en gammelstemmeurne til overs?Menighetsrådene på Averøy og Eidehar bruk for flere urner siden alt avstemming i årets menighetsrådsvalgskal skje på en dag og på sværtmange steder. Har du en gammelstemmeurne fra de gamle kretsene iAverøy og Eide, så meld fra til kirkevergeLeif Helge eller kirkevergeAnne-Lise. De trenger dem sårt tilårets valg, eller iallfall til neste valgom to år. Greit å vite hvor de er tilneste gang i så fall.For åtte år siden avga Kari prest sin stemme under overvåkning av daværende leder i menighetsrådetAksel Eide og kirkeverge Anne-Lise Johnsen. For fire år siden ble det stemt på samme dag somStortingsvalget og antall avgitte stemmer steg betydelig. Hva skjer i år når alle menighetsråd skal hastemmegivning samme dag som Stortingsvalget? (Foto: T. Stormo)Nytt i valget 2009 - kort oppsummering• Nytt i år er at alle som er født i 1994 eller tidligere og er kirkemedlemmer har stemmerettved menighetsrådsvalget og valg til bispedømmeråd. Altså kan årets konfirmanter stemme.• Forhåndsstemming følger samme regler for begge valg og foregår på menighetskontoret/kirkekontoret.• Ambulerende stemmegiving - vi kommer hjem til den som ikke har mulighet til å avgi stemme på de ordinære måtene enten på forhånd eller på valgdagen. Ta da kontakt medmenighetskontoret for å avtale nærmere. Tlf. 71 29 61 84/ 71 51 33 88.• Skulle mottatt valgkort med feil stemmested så bruk det du brukre ved stortingsvalget uansett.• Skulle du mottatt valgkort uten å være kirkemedlem, altså ved en feil, så send det tilbake,men dette gjelder altså ikke som utmeldingsblankett. Denne må du skaffe eventuelt vedbesøk på kirkekontor/menighetskontor. Det er «prestekontoret» på ditt hjemsted som kanhjelpe til med utmeldingen.• Valgperioden denne gangen er bare to år. Neste gang det skal være menighetsrådsvalg erdet knyttet sammen med kommunestyrevalget.Ikke fornøyd med stemmeseddelen?Du kan endre på stemmeseddelen. Vildu gjøre det, kan du:1) Gi kandidaten en tilleggsstemme (kumulere).Det gjør du ved å sette «X» ved sidenav navnet til kandidaten, skrive «KUM»ved siden av navnet, eller skrive navnet engang til. Du kan gi tilleggsstemme til såmange du vil.2) Tilføye navn på listen og tydelig angihvor disse skal stå.3) Stryke kandidater. Det gjør du ved å settestrek over navnet til kandidaten. Du kanstryke så mange kandidater du vil.4) Endre rekkefølgen på navn. Det gjør duved å endre nummeret foran navnene ellerendre plassen på stemmeseddelen.Du må endre stemmeseddelen som forklartover. Andre måter å rette på, vil gjøreat stemmen ikke teller med i valgoppgjøret.Bruk blå/svart penn eller blyant.Menighetsråd og fellesrådI Eide er det bare et sokn, ogmenighetsrådet fungerer også somfellesråd.På Averøy er det tre menigheter, ogde tre rådene velger ut noen somskal sitte i et fellesråd for hele prestegjeldet.Hva gjør fellesrådet/menighetsrådet?Det er fellesrådet som «disponerer»pengene og midlene i prestegjeldet,mens menighetsrådet har mer medkirken og dens innhold å gjøre - altsåforkynnelse, gudstjenester, utleieav kirken og så videre...I år kan alle som fyller15 i år eller som er eldreog medlem i Den norskekirke avgi sin stemme!Det betyr at årets konfirmanterkan stemme!Gi kirken godemenighetsråd!Brukstemmerettendin du også!


Besøk misjonsprosjektene i MaliDu kan bli med på reise til Mali. Vi vilbesøke to misjonsprosjekt: Bremsnesmenighet og Averøyfelleskapet sittmisjonsprosjekt i hovedstaden Bamakoog Kvernes menighet sitt misjonsprosjekti Moptiregionen ved Nigerelva nord øst iMali. Mali er et av verdens 5 fattigsteland. Moptiregionen er den fattigstedelen av Mali.Det blir en reise med lav komfort.Overnattingssteder kan bli svært enkle ogframkomstmidler kan bli busser/minibusserav lav standard. Vi får oppleve nærkontaktmed misjonens arbeid. Vi får også oppleveen fremmed og vakker natur og en spennendeog rik kultur. Deltagere som snakkerfransk har en stor fordel for fransk er fremmespråketi Mali.Turen vil koste ca 14.000,- for hver person.Selv om det er 9.000 kroner billigereenn reiseselskapenes tilbud, så er det myepenger, en kan jo lure på om det er riktig åbruke penger på seg selv som kunne vertgitt direkte til prosjektene. Det er jo et riktigspørsmål å stille til alle formål vi brukerpenger på oss selv. Men jeg vil heller brukepenger til meg selv på en slik reise enn tilmange andre ting. Reisen vil gi oss innsiktog forståelse både i en fremmed kultur og iet arbeid vi er knyttet til i menighetene.Dette kan bli verdifullt for våre menighetersmisjonsprosjekt.For å få plass på fly med den meget gunstigeprisen vi har oppnådd er det viktig åKvernes menighets misjonsprosjekt i MaliOle Harald og Stina Neergård er våremisjonærer i Moptiregionen i Mali.- Vi begynner i år på en ny 5-årsperiodemed to hovedmål i vårt landsbyutviklingsprosjekt:Miljøvern og arbeid motkjønnslemsletelse av kvinner.- Akkurat nå er vi ferd med å starte enny femårsperiode. Vi har fått NORADmidlersom vi håpet på, og er spesieltHøylager og vannhullVed å lage høylager og vannhull forregnvann kan vi bidra til at dyrene kanoppholde seg lenger i områdene langtfra Nigerelva, og dermed bidra til mindreoverbeiting i elvedeltaet. Det kanogså bli aktuelt å plante trær, og lagebranngater for å hindre gressbranner.melde seg på snarest mulig (tur/retur flyOslo-Bamako kr 10 841,-). Vi vet ikke nårde billigste plassene er fulltegnet.Påmeldingen blir ikke bindende før 15. september.Hvis du melder deg på nå kan dualtså stryke deg fram til og med 15. septemberuten noen kostnad. Etter 15. septembervil det koste 200 euro (1600kr) åstryke seg.Avreise fra Gardermoen blir mandag 28.desember kl. 6.30 med frammøte seinest kl05.00. Retur til Gardermoen fredag 8. januarkl. 15.00. (Reise til og fra Oslo og overnattingi Oslo må en sørge for selv.)Hvis du vil melde deg på turen eller vilvite mer kan du kontakte meg, Kjell Bjørka,på telefon: 97537217. Interesserte kan ogsåmøte opp i Bremsnes kirke søndag 28. junietter gudstjenesten kl 20.00 – og i Kverneskirke den 5. juli etter gudstjenesten kl11.00.Kjell Bjørka(Tula og Serma) til å få egen statlig barneskole,for i disse landsbyene er det idag ikke noe skoletilbud. Lese- og skriveopplæringavil vi knytte til opplæring iet fag. Grønnsakdyrking og husdyrholder særlig aktuelt.Hjelpe mennesker til et bedre livKvernes menighets misjonsprosjektledes av en lokalt ansatt prosjektkoordinatorsom står under ledelse avstolte av at det i tildelingen NMS fikk fraNORAD var en million øremerkede kronertil arbeidet vi driver mot kjønnslemlestelse.Det betyr at hver gang vi gir200 kr støtter NORAD med 800 kr, (inntillNORAD har støttet med 1.000.000kr.)- I den nye prosjektperioden skal vi habaser i tre kommuner: Konza, Boni ogKerena. Et av miljøproblemene i detteområdet er at det er for mange husdyr,spesielt kveg. Vi vil derfor arbeide foren regulering av husdyrbestanden ogfor at kvegeierne skal organisere segog lage "bondelag".Mot kvinnelig omskjæringOle Harald Neergård. De lokale medarbeidernefår god kontakt med lokalbe-Arbeidet mot kjønnslemlestelse(kvinnelig omskjæring) blir svært sentralt.Blant fulaniene i dette området nale arbeidet er å hjelpe mennesker tilfolkningen. Hovedmål med dette diako-omskjæres nesten 100 % av kvinnene. et bedre liv. Arbeidet blir også en døråpnerog plogspiss for å bringe evange-Vi har vært med i et prosjekt som haroppnådd gode resultater i denne kampeni en kommune som heter Fatoma, menigheter. Det diakonale arbeidet girliet til nye lokalsamfunn og byggeog vil videreføre erfaringene derfra. Vi lokalbefolkningen både tillit og nysgjerrighetslik at de lettere tar imot evange-vil også se på hvordan vi kan hjelpekvinner med inntekts økende tiltak og liet.bevisstgjøre kvinner på de rettighetene I neste nummer av Menighetsbladet vilog mulighetene de har i forhold til Stina Neergård fortelle om det menighetsbyggendearbeidet de driver i Mali.utdanning og jobb.Lese- og skriveopplæringI tillegg til disse to hovedsatsningsområdenehåper vi å hjelpe to landsbyerKjell Bjørka7


Vi går til kirken828. juni – 4. s. e. pinsePrekentekst: Luk 15,1-10Bremsnes kirke kl. 20.00:Gudstjeneste. Nattverd. Offer til KirkensSOS.Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.Torsdag – 2. juli:Kvernes kirke kl. 20.00:Sommerkonsert: Viser og sanger v/GeirMorten Karlsen og Bjørn Inge Gaupset.Kollekt.05. juli – 5. s. e. pinsePrekentekst: Jak 4,11-12Kvernes kirke kl. 11.00:Gudstjeneste. Nattverd. Offer tilSjømannskirken, DNK i utlandet.Eide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Ofring.12. juli – 6. s. e. pinse (Aposteldagen)Prekentekst: Lukas 5,1-11Bremsnes kirke kl. 11.00Gudstjeneste. Offer til menighetensmisjonsprosjekt, Mali.Gaustad kapell kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Ofring.Torsdag – 16. juli:Kvernes stavkirke kl. 19.00:Sommerkonsert: ”Tjære være treklang”.Kollekt.Eide kirke kl. 19.00:Kirkekveld med Karsten Isachsen:Jeg tror på gledens Gud19. juli – 7. s. e. pinsePrekentekst: Matt 5,20-24 (25-26)Ingen gudstjeneste i AverøyEide: Ingen gudstjeneste i Eide.26. juli – 8. s. e. pinsePrekentekst: Mark 8,1-9Kvernes stavkirke kl. 11.00Olsokmesse. Offer til stavkirkens vedlikehold.Eide kirke kl. 19.00Høymesse v/Leif Ole T. Husfest.Nattverd.Torsdag 30. juli:Kvernes kirke kl. 20.00:Sommerkonsert v/Aksel Sandvik, saksofon,Chris Clifton, orgel og klaver.Kollekt.02. aug. – 09. s. e. pinsePrekentekst: Matt 7,15-20Kornstad kirke kl. 11.00Gudstjeneste. Offer til Frelsesarmeen iKr.sund.Eide kirke kl. 11.00Høymesse v/prestevikar Tommy Stormo.Ofring.09. aug. – 10. s. e. pinsePrekentekst: Sal 8,4-10Bremsnes kirke kl. 11.00Gudstjeneste. Offer til kirkemusikalskarbeid.Eide kirke kl. 19.00Høymesse v/prost Sverre Jansen.Nattverd.Torsdag – 13. augustKvernes kirke kl. 20.00:Sommerkonsert v/Wojchiech Ulatowski,fagott, Margaret Rensvik, klaver. Kollekt.16. aug. – 11. s. e. pinsePrekentekst: Lukas 19,41-48Kvernes kirke kl. 11.00:Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer til konfirmantarbeidet.Gaustad kapell kl. 19.00Høymesse v/prost Sverre Jansen. Nattverd23. aug. – 12. s. e. pinsePrekentekst: Luk 18,9-14Småbåthavna Kvernes kl. 12.00:Friluftsgudstjeneste. Offer til Redningsselskapet.Bremsnes kirke kl. 20.00Kveldsgudstjeneste. Offer til egen menighet.Eide: Ingen gudstjeneste i Eide30. aug. – 13. s. e. pinsePrekentekst: Mark 7,31-37Kvernes kirke kl. 11.00Gudstjeneste. 50-årskonfirmantjubileum.Offer til menighetsarbeidet.Kornstad kirke kl. 11.00:Gudstjeneste. Presentasjon av årets konfirmanter.50-årskonfirmantjubileum.Offer til egen menighet.Eide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Ofring.06. sept. – 14. s. e. pinsePrekentekst: Luk 10,25-37Bremsnes kirke kl. 11.00Gudstjeneste/Høsttakkefest. Speidernedeltar. Offer til speiderne.Eide: Ingen gudstjeneste i Eide13. sept. – 15. s. e. pinsePrekentekst: Sal 116,12-16Bremsnes kirke kl. 11.00:Gudstjeneste. 50-årskonfirmantjubileum.Offer til menighetsarbeidet.Kornstad kirke kl. 11.00:Gudstjeneste. Offer til Normisjon, sentralt.Eide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Nattverd.20. sept. – 16. s. e. pinsePrekentekst: Matt 6,24-34Kvernes kirke kl. 11.00:Høsttakkefest. Presentasjon av årets konfirmanter.Offer til Averøy ungdomsklubb.Bremsnes kirke kl. 19.30Gudstjeneste. Presentasjon av årets konfirmanter.Offer til konfirmantarbeidet.Eide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Presentasjonav konfirmantene 2009/2010. Eide menighetsbarnekor. Ofring.27. sept. – 17. s. e. pinsePrekentekst: Joh 11,17-27.37-44Kornstad kirke kl. 11.00:Gudstjeneste/Høsttakkefest. Offer tilSørheim leirsted.Langøy kapell kl. 11.00:Gudstjeneste/Søndagsskolens dag. Utdelingav 4-årsbok. Offer til søndagsskolene iBremsnes menighet.Eide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. 50-årskonfirmantjubileum.Ofring.Det skjer på bedehusetKjønnøy Bedehus 1. aug. kl. 18.00Sangkveld med den tradisjonelle bacalaoogrømmegrauten. Tale og sang medTommy Stormo, Atlanterhavskameratene.NRI/DVIAverøystevneStene bedehus 2. august kl. 16.00NLM:Ivar Moen 18-23\ Ytre Averøy18.-19.: Ekkilsøy Forsamlingshus21. + sø. 23. aug. Kårvågstevne


Prestevikar for Carina prest: Kristin StrandDet var medstor gledejeg for noendager sidenmottok meddelelsenom,at jeg skalvikariere forCarinaMøller påAverøya fraaugust,mens hunhar permisjon.Jeg besøkte øya, for første gang, sistesommer, og min barndomsvenninne, ElinLandstad, som har vært lærer på øya imange år, viste meg stolt rundt til stort ogsmått. Jeg likte det jeg så. Og det er derformed stor forventning jeg nå pakkermitt jordiske gods her i Danmark, hvorBarn er ikke alt…… men i skrivende stund følesdet sånn. Fra medio august går jegut i 10 måneders omsorgspermisjonfra fulltids stilling som sognepresti Bremsnes menighet oghovedansvarlig for konfirmantene.Stillingen vil bli besatt av KristinStrand som avslutter sin teologiskeutdanning mens hun er her. Hunvil kunne ordineres som prestneste høst. Kjell Bjørka overtarsom sogneprest i Bremsnes ogblir altså sogneprest for heleAverøy.Når jeg velger en overskrift som nokbåde vil overaske og provosere skylderjeg leseren å opplyse om at jegikke er en følelseskald kvinne av mintid. Jeg ser på mine barn med beundringog vurderer dem som skatter ogen uvurderlig lykke som jeg for enakk så kort stund av livet får lov til åpasse på. Det er ingen selvfølge å fåbarn inn i sitt liv, barna tilhører ingenog må derfor aldri alene bli et middeltil vår lykke.Så er det med et skjevt smil jeg sierSlette gamle graver?Ønsker du å slette graver du har ansvaret for? Er du ikkesikker på om gravsteinene er godt nok sikret? Ta kontaktmed kirkevergen i det aktuelle prestegjeldet. Om ikkeaktuelle personer tar kontakt, kan steinen fjernes av kirkevergenom festeavgift ikke blir betalt eller steinen sikret.Averøy: Leif-Helge Seljehaug tlf. 71 51 46 46Eide: Anne-Lise Johnsen tlf. 71 29 61 84jeg har levd siden 1983, for å sette nesennordover.Min datter, Anna, som snart er 16 år, harbestemt, at hun vil gå i videregåendeskole i Danmark, og hun har lykkeligvisfått plass på en internatskole, hvor godemennesker setter noen tradisjonsrikerammer for liv og læring.Opprinnelig er jeg valsøyfjording.Jordtaus og øyboer. Men etter endt gymnasietidi Kristiansund, suste jeg rundt iNorge og skaffet meg en sprikendearbeidserfaring og utdannelse, inntil jegaltså endte i Danmark.Ved årtusenskiftet påbegyndte jeg mittteologistudium, og jeg er nå tett ved åvære ferdig teolog.Siden jeg i 2006, da jeg hadde et lengerevarendeprestevikariat på Aure, har jeghver sommer fått lov til å være sommerprestevikari Halsa, Valsøyfjord,”jeg skal nå tilbringe ettlite år ved kjøkkenbenken”.For det er ikkemoderne å være hjemmeværendei Norge idag, med mindre du ermann da! Mødrene vårebrente bh` ene sine ogbrøt seg inn på mannsarenaen.Og vi tilhørerden generasjon somskal være brekkstangfor den reelle likestilling,i form av lik lønn og likanseelse. Å ikke prioritere høy utdannelseeller å ”bare” være hjemme bliransett som et svik både mot våremødre og våre lavtlønnede medsøstre.Kampen stagnerer og går i verstefall tilbake. Dette har jeg blitt fortalt,dette har jeg forstått. Men om ett årbegynner min eldste datter på skolen.Hun skal ta sine første skritt på karrierestigen,og vårt familieliv blir fra daav definert av andres rammer.Noen kaller meg heldig, og det harde helt rett i. Men da liker jeg også åføye til at jeg harikke vunnet i lotto,jeg har tatt et valg!Jeg har valgt ett åruten faglig utviklingog tilstedeværelse ikollegiet både lokaltog på prostinivå,jeg har valgt ett årpå sidelinjen sommenighetsleder, ettSurnadal og Rindal, og denne tradisjonenskal jeg også fortsette i sommer, før jegkommer til Averøya for å bo.Som det framgår, har jeg beholdt tilknytningentil Nordmøre, og kanskjesnakker jeg ennå mer valsøyfjording ennvalsøyfjordingene idag, fordi jeg haroppmagasinert barndomsspråket mitt.Men det danske har satt seg spor. Ogikke bare i språket. Jeg forlater et smukt,smukt land, og jeg skal nå venne meg til,at alt og alle har andre navn ; politikere,kulturpersonligheter, næringsliv, foreningsliv,ja, livet, lokalt som nasjonalt.Dette blir en utfordring.Og jeg gleder meg til å leve på Averøya.Sammen med alle dere, som jeg kommertil å møte.VennligstKristin StrandFoto: Tommy Stormoår uten mine kjære konfirmanter, ogett år uten det som de fleste nok vilsavne mest – lønn! Klart jeg er heldig,men det er jeg som har valgt det.Og jeg er overbevist om at jeg om ettår kan skrive at de fedre og mødresom gjør det samme valget – og foren periode velger å være sammenmed sine barn fremfor egen karriere,også har gjort et godt valg. Jeg synesdog at vi som velger dette er litt beundringsverdige!Fordi vi velger knallhardti mellom barn og viktige stillingeri arbeidslivet. Jeg er ikke blantdem som synes at barn er alt, ogmine jenter skal slippe å vokse oppmed en følelse av mitt vel er tuftet påderes eksistens, men for en periodevil jeg gjerne realisere karrieredrømmenom også å få til og være en godmor på fulltid...Med vennlig hilsenCarina MøllerSogneprest MAMMA9


Skipsdesign blantungdom på AverøyaAverøy ungdomsklubb har dennesesongen gitt ungdom muligheten tilå designe sine egne skip.Tekst: Amund BjerkholtFoto: Amund Bjerkholt og Tommy StormoDeltagerne har selv utformet skrog, beregnetoppdrifts- og tyngdepunkt og lagetspanttegninger.Skipsmodellene er blitt skåret ut i et isoporliknendemateriale før båtene ble utrustetmed motor, ror og fjernstyring.Etter et år med mye arbeid var dagenendelig kommet da båtene skulle prøves ibassenget. Etter litt finjustering skullebeste båt kåres etter kriterier for stabilitet,motstand, manøvreringsevne og ikkeminst fart! Det var svært hektisk aktivitetlike før konkurransen. ”Er båten mintett?”, ”Hvordan får jeg justert roret?”,”Har jeg tid til å lade batteriet?” – ble hørtblant deltagerne like før konkurransen.– Ungdomsklubben ønsker å vise ungdomat teknologi er gøy. Forhåpentligvishar året som har gått bidratt til å utvikle deunges fantasi og skaperevne, sier AmundBjerkholt, som sammen med Arne Uranhar holdt kurset.– Vi håper at en interesse er skapt for teknologi,og at denne kan følge dem videre iskolearbeidet og kanskje ved valg av studier,sier Amund. De to lederne ønskerogså å trekke fram Teknas lokallag ogTriplex som har vært viktige støttespillereved å gi midler til innkjøp av nødvendigutstyr.– Uten disse hadde vi neppe kunnegjennomføret kurset, sier kursduoen.Omsider kom båtene på vannet, og spenningenvar på topp da båtene endelig skullevise hva de var gode for.– Stort sett går vel båtene som en haddehåpet på, men det er alltids noen detaljersom kunne vært annerledes, og nyttig erfaringblir høstet, sier Amund og ser ut overbassenget på ungdomsskolen. Før det bletømt, ble det altså brukt til å teste modellbåtene.Helt til slutt før siste klubbkveldble en vinner kåret, men det viktigste forden enkelte var nok å få testet sin egen båt.Og noen gikk riktig så bra og fort!På tur til AtlanterhavsparkenBarneforeningen på Kårvåg samlet 23barn og 10 voksne ved bedehuset lørdag6. juni. Mange spente, alle gledet seg. Vifylte bilene og dro av sted i ganske fintvær. Målet var Ålesund og Atlanterhavsparken.Første pause var på Ørskogfjelletder hjemmelagde baguetter og kakersmakte godt. Så nådde vi fram tilAkvariet. Vi måtte få med oss fiskematingenkl 13, det gikk bra. Steinbit ogflyndre, sei og torsk spiste akkar med godappetitt. Særlig steinbiten synes det varveldig ok å bli klappetav fiskematermannen.Så ble helebarneforeningsgjengensluppet løsfor å utforske allerare fisker, slanger,pingviner og skilpadder.Etter hvertsatte troppene kursenmot Vestheimleirsted påVestnes. Hergrillet vi pølserog spistekaker, selv omikke alle haddeså god tid tilmaten. Her var detnemlig en slags rutsjebane,et bildekk festet ivaier, en god fart førte passasjerenrett inn i ei furu godt innpolstret iskumgummimadrasser. Lederen for foreningenble sterktutfordret til å ta entur på rutsjebanen.Vel spennendekanskje, men heldigvisbare to blåmerkerpå beina ogen uforglemmeligopplevelse rikere.Alle var enig om atdetvar en flott tur.- De voksne støttet opp så godtog barna var så greie å ha med på tur,sier en veldig takknemlig leder som harmed seg et godt minne videre i livet.Tekst: Karin SmenesFoto: Henrik Hagerup-Jenssen11


Kvalitet og variasjon i åretsSommerkonserter!BAnnenhver torsdag er det igjen duket forSommerkonserter på Kvernes. Tradisjonener godt innarbeidet igjennom en årrekkeog har et godt og trofast publikum. Flere avvåre lesere anbefales herved å gjøre segkjent et flott kulturtilbud. Sesongen erallerede i gang, og det er mange sjanserigjen! Kvalitet og tilgjengelighet er trolignøkkelord for den stabile publikumsoppslutningensom sommerkonsertene har fått.Fra tid til annen besøker også turistenekonsertene.• Carina Møller/Chris CliftonLokale og tilreisende aktører gir god variasjon.Musikerne er både profesjonelle ogfrilansutøvere, og kantor og initiativtakerChris Clifton akkompagnerer ved flereanledninger. Han har gått inn for at de flestekonsertene skal være gratis (kollekt vedutgangen) og slik gjør han musikk i ulikesjangre tilgjengelig for alle.I år plasseres sommerkonsertene inn i enstørre kulturell ramme med Kulturminneåret,de regelmessige omvisningene i Stavkirken,sommeråpent museum og årets nyåpningav Klippen bedehus. Klippen holderåpent før og etter konsertene, og BjarneJensen og Glassforum er de førstekunstnerne som stiller ut i lokalene.Søndag 14. juni var årets sesong i gang.TKs lokale korrespondent skrev følgende iavisen dagen derpå: ”Joseph Haydns LilleOrgelmesse ble ei stor messe for de nærmere70 som hadde benket seg ned i Kverneskirke søndag ettermiddag.”Averøy ogRøbekk kirkekor slo seg sammen foranledningen, under ledelse av dirigent LeifOlav Sundsbø. I tillegg til Haydn, stodbåde John Rutter, Grieg, Handel og Vivaldipå programmet. Sopransolist Marta BalstadWaske var et hyggelig møte for publikum.Torsdag 18. juni ble et godt gjensyn medfire blåsere som tross manglende opphavsjarmerer tilhørerne ved å kalle seg Averøyblåsekvintett, i år med ett nytt medlem ibesetningen. Konserten var godt sammensattav vellyd og overraskelser, en imponerendeklaversekstett og blåsekvintett. KariTelstad Sundet presenterte urfremføring aven ny sekstett i to satser. Hun overrasketdessuten forsamlingen med to innslag avvakker vokal.Torsdag 2. juli kl 20.00 ser vi frem tilny konsert med både keyboard, gitar, bass,og slagverk. Denne gangen med viser ogsanger fremført av Bjørn Inge Gaupset ogGeir Morten Karlsen, med vennene BjarneStormo og Simon Kongshaug. Repertoareter i skrivende stund ikke fastsatt men viltrolig være litt uvanlig for en kirkekonsertda de henter materiale fra blant annetVamp, Marc Cohn, Sommero/Hyldbakk,Jan Eggum, Rolf Løvland og BruceSpringsteen. Med skrekkblandet fryd sernoen av de rustne herrer frem til å presenteresitt repertoar i kirken. Enkelte har ikkevært på scenen ”siden de for 20 år sidenunderholdt berusede og folk i bevegelse!”Kollekt etter konserten.Torsdag 16. juli kl 19.00 (merktidspkt!) er det konsert med passende akustikki Kvernes stavkirke. Billettsalg 100,-.Rikskonsertene presenterer Tjære VæreTreklang, en konsertopplevelse i norskestavkirker. Dette er et bestillingsverk skrevetspesielt for de vakre stavkirkene våreog fremføres av musikerne Elisabeth Vatn,Harald Skullerud, Elisabeth Holmertz ogAnders Røine. Lyden, historiene og mystikkenutforskes i de gamle kirkerommene– med sekkepiper, trøorgel, perkusjon,gitar, munnharper og vokal. I Tjære VæreTreklang dreier musikken rundt fragmenterfra middelalderens liturgi, - funn i stavkirkenesom knapt har kommet noen for øre ivår tid. Når også strøk fra slåttemusikk ogsalmer veves inn, får lytteren et glimt av entusenårig levende musikktradisjon, i ogutenfor kirkerommet. Dette må vi ikke gåglipp av!Torsdag 30. juli kl. 20.00 får vi et nyttog møte med øyas unge og lovende saksofonist,Aksel Sandvik. Aksel studerermusikk i Molde og har hatt en utviklingsom sikkert blir til stor glede for de som fåret gjenhør med ham denne kvelden.Sammen med konsertmester Chris Cliftonpå orgel og klaver vil de by tilhørerne på etprogram som vil inneholder alt fra folketonertil blues og jazz. Kollekt ved utgangen.Torsdag 13. august kl. 20.00 stårfagottist Wojchiech Ulatowski og MargaretRensvik på klaver på plakaten. UlatowskiReturadresse:Menighetsbladet i Eide og KvernesPostboks 18, 6530 Averøyspiller med Kristiansund sinfonietta ogsymfoniorkesteret og Rensvik har langvirksomhet som pianist og kordirigent i byen.Duoen vil presentere utvalg av noenkjente og kanskje mer ukjente komponistnavnfor allmuen. Johan Sebastian Bach,Claude Debussy, Charles Koechlin, MikhailGlinka og von Weber. Kollekt v/utgangen.Torsdag 27. august kl 19.30 avsluttessommerkonsertene i Kvernes kirke i samarbeidmed Bjørnsonfestivalen i Molde.Billett 150,- kjøpes ved inngangen. Og skaltolke begeistringen til kveldens programleder,Merete Bratsberg Aae, så er det verdtpengene. Tilhørerne presenteres for enkombinasjon av intervju med Jan Kjærstadog orgelkonsert med Chris Clifton. Utgangspunktetfor kvelden er forfatterenstriologi om Jonas Wergeland; ”Forføreren”,”Erobreren” og ”Oppdageren”. Manfår høre en samtale/intervju ispedd orgelstykkerav Bach. En del av de viktigste scenenei romanene er knyttet til orgelspill, ogvi håper dette vil bli en spennende måte åmøte litteratur og musikk på. Jan Kjærstadfikk Nordisk Råds Litteraturpris for dissebøkene.De som holder seg i området i sommerhar med andre ord mye å se frem til.Velkommen, nye og gamle tilhørere!Vi ønskeralle lesereen riktig god sommer!

More magazines by this user
Similar magazines