Views
2 years ago

Hav i endring - WSPA

Hav i endring - WSPA

InnledningDenne

InnledningDenne orienteringen trekker fram hovedresultatene fra en nyrapport av Economics for the Environment Consultancy Ltd (eftec).Rapporten ble bestilt av World Society for the Protection of Animals(WSPA), Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter for åundersøke økonomien i hvalfangstindustrien i Norge. 2Anekdotisk informasjon og tidligere undersøkelser har indikert atkommersiell (og «vitenskapelig», dvs. med spesialtillatelse) hvalfangstikke ville vært lønnsom dersom det ikke hadde vært for betydeligøkonomisk støtte fra staten. Med dette som utgangspunkt benytteteftec skrivebordsbasert forskning og litteraturgjennomgang,understøttet av en representativ undersøkelse blant den norskebefolkningen om aktuelle meninger om hvalfangst og hvalsafari, for ågi et bilde av framtidig etterspørsel etter hvalkjøtt og hvalsafari.Hovedmeningsmålingen i denne undersøkelsen, som bestod av 1000fullførte intervjuer, ble utført i juni 2010, og resultatene ble vektet for åvære representative for den norske befolkningen. 3 Der det er mulig, erkroneverdien justert for inflasjonen. 4«… det tyder på at næringasforsøk på å etablere et godtnasjonalt marked for kjøttet sålangt ikke har ført helt fram.»Lisbeth Berg-Hansen, fiskeri- og kystminister, 2009.4

Norsk hvalfangst – før, nå, i morgenFram til 1860-årene var norsk hvalfangsthovedsakelig begrenset til hvaler som ble fangetnær land. Gjennom utviklingen av harpungranatenog dampdrevne hvalskip i 1860-årene oppstodden moderne kommersielle hvalfangsten pååpent hav. 5 Norsk hvalfangst nådde en toppi 1930/31 med en fangst på 25 269 hvaler iAntarktis, noe som representerte 60 prosent avden antarktiske fangsten totalt. 6 Denne fangstenble stanset i midten av 60-årene. 7 Siden den ganghar hvalfangsten hovedsakelig vært rettet motvågehval i norske farvann.Før Den internasjonale hvalfangstkommisjonen(IWC) vedtok et moratorium på kommersiellhvalfangst i 1986, tok Norge livet av rundt 2000 vågehval i året. Ved utgangen av sesongen2010 hadde Norge tatt livet av 9 569 vågehvalkommersielt, under sin reservasjon motmoratoriet. 8I de siste årene har fangsten gått nedover, ogalle nøkkelvariabler – antall hvaler drept, volumog verdi av landet kjøtt, realprisen på landet kjøtt,fartøyer som deltar i fangsten – tilsier at Norgeshvalfangstindustri nå befinner seg på et lavpunktetter moratoriet. Fangsten er på under 500 hval,landingen på rundt 600 tonn, og færre enn 20fartøyer deltar i den årlige fangsten.Norges Fiskeri- og kystdepartement setter denårlige kvoten for fangst av vågehval. Denne kvotener basert på en årlig grunnkvote, pluss eventuellubrukt kvote fra forrige år. 9 Forskjellen mellom sattkvote og antall hval som er fanget de siste årene,gjenspeiler det minkende markedet for hvalkjøtt.Størrelsen på kvoten savner et økonomiskgrunnlag og står ikke i forhold til etterspørselen idag.Lav etterspørsel fra forbrukerne og godtilgjengelighet på alternative produkter holderprisen som kan tas for hvalkjøtt nede, ogbegrenser volumet som kan selges. Dette påvirkeri sin tur grossistene og oppkjøperne, og i sisterekke hvalfangerne selv. Forsøk på å utvidehjemmemarkedet har ikke lyktes, og i noen avde siste årene er fangsten blitt stanset tidlig for åhindre overforsyning. I dag foreligger det ingenrealistiske muligheter til større eksportmarkederfor hvalprodukter, grunnet kombinasjonen av detinternasjonale handelsforbudet mot hvalproduktergjennom CITES, metningen i markedet ihvalfangstlandene (som fortsatt kan handlelovlig seg i mellom) 10 og forskjellene i standarderfor kjøttkvalitet mellom disse landene. 11 Disseøkonomiske kjensgjerningene gjør norskhvalfangst økonomisk ustabil.Dette erkjenner fiskeri- og kystministeren, somnylig uttalte at «generelt har utnyttelsesgradenligget på ca. 80 prosent, men har i de siste årafalt til godt under 60 prosent. Årsakene til dette ermange, men det tyder på at næringas forsøk påå etablere et godt nasjonalt marked for kjøttet sålangt ikke har ført helt fram.» 12500450400500045004000Number Antall of båter Boats3503002502001501005003500300025002000150010005000Whales Hvaler killed dreptBoats BåterWhales Hvaler194619481950195219541956195819601962196419661968197019721974197619781980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010År YearNorsk småhvalfangst: båter og hval, 1946–2010 135

Virkninger for norsk økonomi av endringer i samhandel Norge ... - SSB
Kjønn i endring - Norges idrettsforbund
Blinkskudd fra havet - TVU-INFO
Krever avgifts- endringer - Norsk Fjernvarme
Overvåking av norske breers utbredelse og endring fra satellitt.
Foredrag: Regulatoriske endringer - Finanstilsynet
Et hav av muligheter - SFFE
Himmel og hav, for et selskap - Siesenior.net
Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008 - Nova
Lokal tilpasning til et klima i endring (2012) - KS
Bok Vilje til endring (2802,94 Kb) - Mother Courage
Forekomst og endringer i kråke- bolletetthet ... - NINA
Innstilling fra ekspertutvalg vedrørende endringer - Statens ...
Tilpassing til eit klima i endring - Klimatilpasning
Is og snø i endring
Blinkskudd fra havet Side 20 - TVU-INFO
Forts. 2010/516 Endring av arbeidsavtale ifm ... - HR Norge
Post eller propter: medisinsk fagspråk i endring
SPILLBRANSJEN 2015
festmeny fra havet - Water Ventures
Endringer i NIFs_lov.pdf - Norges idrettsforbund
Fra stille hav til viltert fjell.pdf - Adrenaline.no
En dråpe, men i hvilket hav? - Fafo
Have og Landskab - Grønt Miljø
Presentasjon for TRF og endringer pr 1. juli 2013 - Distrikt 2305