God ledelse - Sorø Kommune

tankegang.dk
  • No tags were found...

God ledelse - Sorø Kommune

God ledelsei Sorø Kommune


God ledelse i Sorø KommuneSorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyredet daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere. Ledelsesgrundlagetbeskriver, hvordan værdierne bringes i spil i forhold til lederens rolle.Ledelsesgrund laget beskriver desuden en række kompetencer, som kendetegner»den gode ledelse« i Sorø Kommune. Ledelsesgrundlaget blev til på et fælles lederseminari 2007.De fælles værdier• Troværdighed• Engagement og arbejdsglæde• Åbenhed, dialog og anerkendelseDe særlige lederkompetencer• Tillid og respekt• Nærvær• Helhed og balance• Udviklingsorientering• HandlekraftGod ledelse i Sorø Kommune 3


De fælles værdierVærdibaseret ledelseVærdibaseret ledelse betyder, at lederen giver medarbejderne rammer og ansvarfor selv at vurdere, hvordan opgaverne bedst løses. Lederen er sparringspartneren,der lytter, involverer, uddelegerer og motiverer medarbejderne.Lederen evner at gå i dialogpå en måde, derudvikler den enkeltemedarbejders egnekompetencer. Lederener kultur bærerog har ansvaret forat gå foran og sørgefor, at værdigrundlagetholdes i live.Troværdighed betyder, at lederen:• behandler andre, som han/hun selv vil behandles• er en rollemodel• er ærlig og loyal• gør sig umage – udviser ordentlighed og rettidig omhu• bruger sin sunde fornuftEngagement og arbejdsglæde betyder, at lederen:• skaber plads til begejstring og grobund for arbejdsglæde• viser retning og er visionær• er ambassadør for organisationen og fortæller de gode historier• har humor og et positivt livssynÅbenhed, dialog og anerkendelse betyder, at lederen:• udøver anerkendende ledelse – giver ros, sparring og konstruktiv kritik• er lydhør, lyttende og reflekterende i forhold til borgere,medarbejdere, kolleger• inddrager medarbejderne og giver plads til deres synspunkter• deler viden og gør beslutningsprocesserne synlige• opstiller klare mål og rammer og har fokus på at afstemme forventninger• anerkender forskellighed, forskellig faglighed og forskellige arbejdsvilkår4 God ledelse i Sorø KommuneGod ledelse i Sorø Kommune 5


De særlige lederkompetencerTillid og respektTillid til – og respekt for – medarbejderen er helt grundlæggende for at skabeen velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Værdibaseret ledelse bygger påen grundlæggende tro på, at medarbejderne gerne vil deres arbejde og gørderes bedste. Tillid er en forudsætning for gensidig respekt, ligeværd og frihedtil ansvar.Tillid og respektDet betyder, at lederen:• viser respekt for medarbejderen som menneske• viser respekt for politiske beslutninger• viser respekt for medarbejderens faglighed og måde at løse opgaver på• mener, at tillid er godt, og at gensidig tillid er dobbelt så godt• skaber tryghed for medarbejderne og skaber en kultur med plads til fejl6 God ledelse i Sorø KommuneGod ledelse i Sorø Kommune 7


Helhed og balanceOrganisationen Sorø Kommune er enhelhed – og det er ledernes rolle atskabe den nødvendige sammenhængi organisationen. At arbejde værdibasereter en konstant balancegang mellem hensynet tilopgaveløsningen, den enkelte medarbejder, teamet,de fælles mål og de praktiske realiteter. Det er lederensopgave at holde balancen.Det betyder, at lederen:• tænker i helheder• ser kommunen som en samlet enhed• udviser tillid og giver støtte på kryds og tværs i organisationen• ser medarbejderne som hele mennesker og har fokus på balancenmellem arbejdsliv og privatliv• har fokus på balancen mellem arbejdsopgaver og arbejdstidHelhed og balanceNærværGod ledelse kræver mere end blot synlighed. Lederen skal være til stede ogtilgængelig – både fysisk og mentalt – for at kunne have fingeren på pulsen iforhold til medarbejderne. Er du som leder ofte væk fra arbejdspladsen, stillerdet endnu større krav til dit nærvær, når du er der.Nærvær betyder, at lederen:• lægger mærke til medarbejderne og det arbejde, de udfører• er god til at opfange og reagere på signaler• lytter og udviser indlevelsesevne• støtter op om medarbejderneNærvær8 God ledelse i Sorø KommuneGod ledelse i Sorø Kommune 9


Han dlekraftUdviklingsorienteringDet er lederens rolle at sikre såvel den faglige udvikling som sin egen og medarbejdernesindividuelle udvikling. Lederen forholder sig professionelt til udviklingog opsøger målrettet ny viden. Lederen forholder sig analytisk til nyetiltag og muligheder.Udviklingsorientering betyder, at lederen:• er visionær og skaber dynamik og udvikling i organisationen• er forandringsparat og fleksibel• arbejder målrettet med mål, dokumentation,opfølgning og evaluering• skaber rum for selvledelse og givermedarbejderne plads• sikrer faglig og personlig udvikling– både for sig selv og for medarbejderne• indgår i netværk – på og uden forarbejdspladsen• giver mulighed for, at man kan læreaf sine fejlUdviklingsorienteringHandlekraftDet er lederens rolle at bevare fokus på de overordnede mål. Lederen er altidparat til at gå forrest og vise retningen. Lederen er løsningsorienteret i sintilgang – og vedholdende i sin delegering af ansvar til medarbejderne.Handlekraft betyder, at lederen:• er initiativrig og skaber resultater• styrer efter mål – både politiske, overordnede og personlige• træffer beslutninger og fører dem ud i livet• bruger værdier aktivt – også i krisesituationer• er omstillingsrobust og kan navigere i kaos• er bevidst om sine stærke og svage sider og sørger for at styrke dekompetencer i organisationen, som lederen selv mangler10 God ledelse i Sorø KommuneGod ledelse i Sorø Kommune 11


©Tankegang a-s 70 12 44 12 09/2008 21402Ledelsesgrundlaget beskriver »den gode ledelse« iSorø Kommune. Gå til din leder, når hun lever optil det , og når hun ikke gør . Samspil ogdialog giver ledelsesgrund laget liv og mening.Rådhusvej 8 · 4180 Sorø · Tlf. 57 87 60 00 · www.soroe.dk

More magazines by this user
Similar magazines