Last ned

aperitif.no
  • No tags were found...

Last ned

Vinmarkene nord i Rhônedalen hører til blantverdens klassiske områder, og vinene herfraholder stort sett meget høy kvalitet. Det erviner med stor konsentrasjon og holdbarhet,ren fruktighet og fokuserte aromaer. Viner derdruenes voksested reflekteres meget godt.Dette gjør dem typeriktige og unike.Gjennom denne fokuseringen har vi ønsketå vise spennet i de ulike stilartene som ertilgjengelig i Nord-Rhône. Her finnes alt fra detmest tradisjonelle til det supermoderne og fraden lille vinbonden til det store kooperativet.Og uansett har kvaliteten på vinene førsteprioritet.Slik kvalitet koster litt ekstra, mengir også en helt spesiell smaksopplevelse.Hva mener vi med«fokusområde»?Et fokusområde er et knippe produkter fra etland, et område, en produktgruppe eller enstilretning som vi legger spesiell vekt på i etnyhetsslipp.I tillegg til fokusområdet har vi detvi kaller «vanlige nyheter». Detteer nyheter som ikke inngår i fokusområdene,men som representerer engenerell fornyelse av sortimentet.Fokusområdene blir utformet medbakgrunn i analyser av salg ogtrender i Norge og i utlandet.Foto: ZefaFor deg som kunde betyr dette atdu får mange ulike og spennende prod ukterå velge mellom fra et aktuelt område.3


Vinområdenei Nord-RhôneRhônedalen er det nest største området forkvalitetsvin i verden, etter Bordeaux. Det erstore forskjeller i klima og stil på vinene, ogman trekker derfor gjerne et skille mellomnord og sør. I nord – fra Vienne til Valence – erdet rødvinsdruen Syrah som hersker, i sørdominerer Grenache.Den nordlige delen av dalen har et såkalt kontinentaltklima, uten den tydelige påvirkningenfra Middelhavet som man finner lenger sør. Detinnebærer lavere temperaturer og langt færresoltimer enn i Sør-Rhône. Nedbørsmengden eromtrent den samme, men i nord fordeler denseg mer jevnt gjennom året.En aldri stilnende vind er karakteristisk forden nordlige delen av Rhône. Mistralen blåsergjennom dalen fra nord til sør. Når vinden blirsærlig sterk, kan den ødelegge vinplantene,og den har en kjølende effekt på et områdesom i utgangspunktet ikke er spesielt varmt.Vinden har likevel også en positiv side. Denhjelper nemlig til å lufte ut og tørke oppi vinmarkene, og sopp og råteproblemer erderfor knapt eksisterende i dette området. Pågrunn av vinden ligger de beste vinmarkene iNord-Rhône plassert på beskyttede steder ilandskapet.De aller fleste av Nord-Rhônes beste vinmarkerligger i ekstremt bratte skråninger som kreverenorm arbeidsinnsats å dyrke. Dette bidrar tilat avkastningen blir lav, og arbeidsutgiftenehøye. Noe som igjen gir et relativt høyt prisnivåpå vinene. Men samtidig finner vi her noen avverdens aller beste viner!Her følger en kort presentasjon av vinområdene iNord-Rhône. De har alle status som AOC, på toppi det franske kvalitetshierarkiet (se side 11).Côte RôtieOmrådet lager noen av de aller beste vinenenord i Rhône-dalen. Navnet betyr «stekt åsside»,og her ligger vinmarkene i bratte skråningermed god drenering og soleksponering mot sørog sørøst. De ble første gang terrassert ogbeplantet med vin av romerske slaver. Denekstremt bratte beliggenheten gjør at alt arbeidmå gjøres manuelt. Jordsmonnet er dominert avskifer og gneis. Området har fl ere enkeltmarkersom utgjør egne «cru-er», og det spås at disse vilfokuseres sterkere i framtida. Per i dag er CôteBrune og Côte Blonde de eneste enkeltmarkenesom er noe særlig kjent.Vinene fra Côte Rôtie er røde, men en litenandel av den hvite druen Viognier kan inngåsammen med Syrah. Vinene kjennetegnes vedkonsentrasjon og fylde, og fruktigheten har ofteet spennende aromainnslag som minner omnoe røkt eller brent.CondrieuCondrieu representerer en appellasjon kun forhvitvin midt i en verden av røde viner. Årsakentil dette skiftet ligger delvis i den spesiellejordtypen i Condrieu. Her er granitten dekketav sand, av en type som kalles «arzelle».4


I tillegg gjør elven en krumning her, noe sommedfører at Condrieu har færre vinmarker medeksponering mot sør. Vinmarkene ligger i småterrasser. De har gjerne morgensol, men fårikke det sterkeste sol skinnet midt på dagen.Sommertemperaturene er likevel høye, og omvinteren er kulden tilsvarende streng.Det er druen Viognier som brukes i detteområdet, og her lages de aller beste vinenedruen kan gi. De tørre, fyldige og runde hvitvineneutmerker seg ved intense aromaer avfrukt og blomster.Château GrilletDette lille hvitvinsområdet ligger innenforCondrieu, og har sin egen appellasjon.Vinmarken er ikke mer enn rundt fi re hektar,og ligger som et amfi teater i bratte terrasseropp fra elven. I praksis er det per i dag ikkenoen store forskjeller mellom en vin fra Condrieuog en Château Grillet, selv om sistnevnte harpotensial for høyere kvalitet. Det er bare énenkelt vinmarkseier i Château Grillet, og Viognierer eneste drue.Saint-JosephAppellasjonen dekker et langstrakt område påvestsiden av elven. Her er det forholdsvis fl att,og området har noe mindre sol enn Hermitagepå østsiden. De beste vinmarkene ligger i sørvendteskråninger, og har jord av granitt ogskifer. Her lages røde viner av Syrah. Genereltsett er de enklere, og blir raskere modne ennvinene fra enkelte av de andre appellasjonenei området. Men på det beste kan en god Saint-Joseph måle seg med vin fra Côte Rôtie ogCornas. Området gir også opphav til fyldige hvitvinerav druene Marsanne og Roussanne.HermitageOmrådet ligger øst for elven Rhône, og dekkeren karakteristisk granittkolle i landskapet.Vinmarkene ligger i bratte skråninger. Uoffi sieltinndeles de i ulike «cru-er», basert på forskjelleri jordsmonnet. Vestsiden av Hermitage-åsenregnes som det beste området. Her vokserSyrah-planter i bratte, godt drenerte terrasseri skråninger eksponert mot sør. Markene er vanskeligeå dyrke, men gir rødvin av aller ypperstekvalitet. Vinene har god holdbarhet, og kreverogså lang modningstid. Lenger øst er jorda merdominert av elvesedimenter, leire og løss.Druene til hvit Hermitage (Marsanne ogRoussanne) vokser fortrinnsvis på jord dekketmed småstein. En spesiell, gammel tradisjon erå lage søt vin av druer som tørkes på stråmatter.Produksjon av slik Vin de Paille («stråvin») harfått en ny oppblomstring i den senere tid.Foto: Mick Rock / CephasHermitage-åsen med utsikt overTain-l’Hermitage og Rhône-elvenCrozes-HermitageOgså dette vinområdet ligger øst for elven, pådet fl atere området omkring selve Hermitageåsen,og utgjør Nord-Rhônes største appellasjon.Druetypene som brukes er de samme somi Hermitage, men vinene fra Crozes-Hermitageblir noe lettere, og modnes betydelig raskere.De beste vinmarkene ligger nord for Hermitage,og har granittholdig jordsmonn. Ellers er jorda6


varierende, med innslag av både leire, sand,løss og små rullesteiner i tillegg til granitt.CornasOmrådet ligger på vestsiden av elven, i bratteskråninger med jord av granittholdig leire oginnslag av kalkstein. De beste vinmarkene liggergjerne i godt beskyttede «gryter», med terrassereksponert mot sør og sørøst. Her lages barerøde viner, utelukkende av Syrah-druen. Vineneer robuste og kraftige, og vil som regel ha godtav å fl askemodnes i kjelleren.Saint-PérayDette er nok områdets minst kjente appellasjon.Den ligger lengst sør i Nord-Rhône, vestog sørvest for byen Valence. Her lages hviteog musserende viner, og druene som brukeser igjen tospannet Marsanne og Roussanne.Vinene blir gjerne ganske fyldige, litt «fete» ogmed relativt lav syre. Området har jord medgranitt, småstein og kalk.Foto: Mick Rock / CephasVinbonden benytter vinsj i debratteste partiene i Côte RôtieCôtes-du-RhôneDruene til en vin med betegnelsen AOC Côtes-du-Rhône kan hentes hvor som helst i Rhônedalen.Kvaliteten varierer fra enkle, rimelige viner tilganske kostbare viner av høy kvalitet. En bitteliten andel av vinene er hvite, mens en ikkeubetydelig del er rosé. Det aller meste er likevelrødvin. Først og fremst kommer vinene fra defl atere områdene i sør, og lages av en blandingav ulike druer.Druetypen Syrah utgjør en stadig større andeli Côtes-du-Rhône, noe som generelt sett heverkvaliteten betraktelig. Det er ikke uvanlig atvinhusene i nord også lager sine Côtes-du-Rhôneviner, og da er det nettopp Syrah somblir brukt.Foto: Mick Rock / CephasVinmarker i Cornas7


Druetyperi Nord-RhôneSyrahSyrah regnes med blant verdens store, klassiskedruesorter. I Nord-Rhône regjerer den alene somrødvinsdrue.Druen gir mørke, fyldige og holdbare viner. Deer gjerne smaksrike og friske, og med bløte ogbehagelige tanniner (garvestoffer).I en ung Syrahvin kan aromaene minne omblomster (nellik og fi ol), bærfrukt (bringebær,bjørnebær, kirsebær og solbær) og i tillegg noesom kan likne krydderurter eller barskog. Andrekryddere finnes gjerne også, særlig er duft ogsmak av svart pepper karakteristisk for dennedruen.Vinene utvikler nye, spennende smaker gjennomlagring. Typisk for en moden Syrah er aromaer iretning av mørk sjokolade, tobakk, lær og til ogmed kjøtt, særlig vilt. Også mineralske aromaerkan du fi nne her, elementer som kan minne omjord, stein og av og til også noe røykaktig.Vinene fra Nord-Rhône utmerker seg ved å gjenspeilejorda de vokser i, og varierer i karakter fraområde til område. Du kan lese mer om begrepet«terroir» på side 10.på Sicilia, der romerne «mellomlandet» på veientil Rhône.Dessverre er det nok en langt mindre eksotiskteori som har vist seg å være mest sann synlig.Hypotesen om at Syrah har sin opprinnelsenettopp i Rhônedalen, støttes nemlig både avmoderne DNA-analyser og av det faktum at detfi nnes så mange ulike kloner av druen i detteområdet.Syrah er etter hvert brukt og verdsatt i mangeforskjellige land. I Australia og andre steder i dennye verden er druen kjent under navnet Shiraz.Den egner seg godt både som eneste drue og iblandinger med andre varianter.Se neste side for tips om matrettersom passer til Syrahvin.Det har vært mange spekulasjoner omkringSyrahdruens opphav, og teoriene er til dels sværteksotiske.I følge én av dem har druen persisk herkomst,og har fått navn etter byen Shiraz, sørvest i Iran.Ridderen og korsfareren Sterimberg får æren forå ha ført med seg druen til Hermitage i 1224.En annen forklaringsmodell kan fortelle at druenopprinnelig kommer fra Egypt, og har vandret inni Frankrike med den romerske keiseren Probus.Navnet skulle i så fall stamme fra byen SiracusaFoto: Mick Rock / CephasViognierViognier regnes som den viktigste kvalitetsdruenfor hvitvin i Nord-Rhône. Det er den eneste tillattedruen i hvitviner fra Condrieu og Château Grillet,og den kan dessuten utgjøre en viss andel i noenav rødvinene, spesielt fra Côte Rôtie.Hvite viner av Viognier kjennetegnes ved moderatsyre og intense, eksotiske aromaer. Munnfølelsenkan nesten være litt «fet», som olje. Aromaenekjennetegnes ved frukt (fersken, aprikos og modne8


pærer) og blomster (kaprifol, fi oler, sjasmin). Dukan også fi nne hint av kandiserte frukter i tilleggtil krydder, honning og toast.Til de røde vinene gir Viognier ekstra aroma, oghjelper til å gjøre dem bløtere.Druen er vanskelig å dyrke, og gir et svært lavtog usikkert utbytte. Dette bidrar naturlig nokat Viogniervinenes høye pris. Men Viognier fraNord-Rhône regnes til gjengjeld blant verdensstore hvitviner.En legende forteller at Viognier kom til Rhônedalenmed romerne og keiser Probus. Druens opprinnelseskulle i så fall være Kroatia. Men detmest sannsynlige er nok at Viognier, i likhet medSyrah, har sin opprinnelse i Rhône.Vin av Viognierdruen passer spesielt godt til matkrydret med urter, eller mildt krydrede asiatiskeretter. Kylling og sjømat med rik smak framholdessom godt egnede råvarer.Marsanne og RoussanneUtenfor Condrieu og Château Grillet er det drueneMarsanne og Roussanne som brukes til Nord-Rhônes hvitviner. Marsanne utgjør ofte denstørste andelen av blandingen. De to kan ogsåinngå i de røde vinene, men gjør det sjelden.Begge druene spiller en rolle spesielt i Hermitage,Crozes-Hermitage, Saint-Joseph og Saint-Péray.Generelt kan man si at Marsanne gir kraft ogfylde til vinene. Druen kjennetegnes ved en fruktkaraktersom minner om sitrus, fersken, aprikosog kvede. I tillegg gir den aromaer i retning avhonning, nøtter, mineraler og ulike blomster.Roussanne bidrar med eleganse og fruktighet avpære og aprikos. Aromaene kan minne om urter,mineraler, blomster og honning.Hermitage Blanc og andre av de beste hvitvinenetåler godt lagring, og passer til smaksrike matrettermed sjømat eller lyst kjøtt.Mat og SyrahKraftfulle Syrahviner trenger følge av smaksrikmat. De passer spesielt godt sammen med matrettervi spiser når det går mot høst og vinter.Vinene har solid frukt og god friskhet sammenmed relativt bløte tanniner. Denne kombinasjonengjør dem spesielt velegnet til viltkjøtt, som oftekan virke litt tørt. Aromaene passer også godtsammen med viltretter. Her kommer både skogsbær,pepperkrydder og svale trearomaer til sinrett. Fylden i vinene passer både med kraften irettene og med årstiden.I tillegg til viltkjøtt (som reinsdyr, rådyr, fugl ellersmåvilt), passer biff og andre retter av oksekjøttgodt.Lettere Syrahviner er en god kombinasjon tillammekjøtt, der fettet i kjøttet krever god friskhet.Vinene går også godt sammen med gryter,og kan passe fi nt til tørre oster.Foto: Kevin Judd / Cephas9


Foto: PhotodiscÅrganger iNord-Rhône1998 – betraktes som et meget godt år medrobuste viner.Hva betyr ”terroir”?De aller fleste faguttrykkene som brukesom arbeidsmetoder, teknikker og utstyr iforbindelse med druedyrking og vinlaging(eller vitikultur og vinifi kasjon) har franskopprinnelse. De mest sentrale begrepenekan ofte ikke oversettes med ett enkelt ordpå andre språk, og kan være vanskelige bådeå forklare og forstå.1999 – beskrives som et stort år for vinenei Nord-Rhône. Spesielt gode var resultatenei Côte Rôtie. Årgangen tåler generelt langlagring, samtidig som vinene er gode å drikkeunge også.Foto: Mick Rock / Cephas2000 – har generelt gitt rene, bløte vinermed mye frukt. Det spås at de fl este vilutvikle seg relativt raskt.2001 – regnes som en solid årgang.Syrahvinene betegnes som elegante, og debeste er kraftfulle og lange, med god holdbarhetog friskhet.2002 – betraktes generelt som en gjennomsnittligårgang, men hos de beste produsentenekan man likevel fi nne meget gode viner.Mye regn skapte problemer for høsten.2003 – kan fremdeles være vanskelig åvurdere, spesielt for de beste vinene. Etteren meget varm og tørr sommer, kom detregn i august. Årgangens kvalitet betegnesgenerelt som gjennomsnittlig, men det vilvære variasjoner også her.10Terroir er et slikt sentralt og sammensattbegrep. På fransk betyr betegnelsen «jordsmonn»,men i vinsammenheng brukes denom en helhet av naturgitte forhold som utgjøromgivelsene der vindruene dyrkes.Elementene som regnes inn under terroirbegrepeter gjerne jord (innhold av næringsstofferog mineraler, dreneringsevne etc.),topografi (f. eks. helningsgrad og soleksponering)og klima (gjerne inndelt i flere nivåer,makroklima, mesoklima og mikroklima). Deenkelte faktorene virker gjensidig på hverandre,og spiller sammen.Totalt sett gir disse forholdene noen konstanteegenskaper ved det enkelte vinområdet,uavhengig av variasjoner i årgang og druevariantersom brukes.Franske vinprodusenter legger stadig ofterevekt på at deres viner skal uttrykke detspesielle i vinmarkens terroir. Begrepet ernok spesielt viktig for europeisk vin, og nordi Rhônedalen fi nner man det ofte brukt.Terroirpreget i vin har et sart uttrykk som lettkan viskes ut eller dekkes til. Kritikere menerat for eksempel et altfor kraftig eikepreg ellerenkelte moderne produksjonsmetoder kanforstyrre dette uttrykket.


Fransk vinlovTradisjonell ellermoderne stilNår stilen på vinene nord i Rhônedalenbeskrives, brukes ofte uttrykkene tradisjonelleller moderne. Men hva innebærer egentligdet?Allmenn teknologisk utvikling og nye investeringeri vinindustrien gir mulighet for nyemetoder under produksjonen av vin. I tilleggopplever vinverdenen «motesvingninger»som alle andre områder.I Nord-Rhône sikter den moderne stilen motøkt konsentrasjon i vinene gjennom et lavtutbytte i vinmarken. I tillegg får vinen langlagring på små eikefat. Mindre fat får relativtstørre kontaktfl ate med vinen, og vil dermedavgi en tydeligere karakter av eik. Nye fatgir også fra seg mye mer smak enn gamle.Kritikk mot den nye stilen har vært at for myepreg av nye fat kan viske ut det typiske i områdetsviner. Denne kan komme bedre frami de mer tradisjonelle vinene som lagres påstore fat (foudres), hevdes det. Alt avhengernaturligvis av kvaliteten på druene. Toppfruktkvalitet gir vin som tåler mer ny eik, oggjør at den integreres bedre.Det tradisjonelle og det moderne dannerekstreme ytterpunkter. I realiteten fi nnerman alle gradsforskjeller mellom de to. Vilanserer nå vin i fl ere ulike stilretninger, sådu kan smake selv og fi nne ut hvilken sompasser deg best.11Frankrikes kvalitetsviner deles inn i tokategorier, i tillegg fi nnes landviner og bordviner.De franske vinlovene har dannet modell forandre land, spesielt innenfor EU, når deskulle utvikle sitt eget regelverk. I utgangspunktetble lovverket utviklet for å beskyttede berømte franske vintypene, som nokhører til blant de mest kopierte og misbrukte”merkevarene” i hele verden.Det var store problemer med sykdom ogskadedyr i de franske vinmarkene på 1910-og 20-tallet som gjorde behovet for lovreguleringakutt. Lovene ble et viktig redskapfor å bekjempe svindel og forfalskningersom blomstret i kjølvannet av vinindustriensproblemer.I 1936 og 1937 kom det meste av AOCregelverketpå plass, men det har vært foretattkontinuerlige revisjoner siden da.AOC (eller AC) – Appellation d’OrigineContrôlée – er den høyeste kvalitetskategorieni hierarkiet. De ulike produksjonsområdenevarierer i størrelse, men haruansett en klar geografisk avgrensning. Itillegg reguleres tillatte druetyper, maksimalavkastning og et uttall andre detaljer omkringdyrkingen av drueplantene og produksjonenav vin.VDQS – Vin Délimité de Qualité Supérieure –fungerer som en kategori der mindre vinområderkan testes mens de venter på åflyttes opp til AOC-status. Denne kategorienreguleres av like omfattende regler somAOC.VdP – Vin de Pays – er landvin fra ett avmange defi nerte områder. Vinene må holdeen viss kvalitet, men lovverket er mer fl eksibeltfor denne kategorien.VdT – Vin de Table – er bordvin som ikkeomfattes av noen av de øvrige kategoriene.Vinene kan formelt sett komme fra hvor somhelst i Frankrike.


Varer frafokusområdet15 Rødviner s. 13–201 Hvitvin s. 20Alle nyheter blir lansert i Fullsortimentsbutikkene (se side 45). I butikkermed Grunn- og Hovedsortiment vil du også finne noen av de nye varene,merket med «Finnes i alle våre butikker». De andre nyhetene kan bestilles.Hva betyr dPARTIVARE7? Se Informasjon bak i listen for tegnforklaring


FOKUSOMRÅDE20619 75 cl 199,90 149,90 EGHYSelection Premiere Crozes Hermitage 2003Cave de Tain l’HermitageFrankrike, Rhône (AOC Crozes-Hermitage)K9 L8 M9Kooperativet Cave de Tain l’Hermitageble etablert i 1933 ved en sammenslutningav 100 vindyrkere i Tainl’Hermitage. Siden har flere kommet til,også fra vestsiden av elven. I dag er400 vindyrkere medlemmer, og firmaethar totalt 1200 hektar vinmarker. Vinmarkeneder druene til denne vinenhentes har jord med granitt og avsetningeretter isbreer. Vinstokkene er isnitt 15-20 år gamle. Druene avstilkes,og maksimal ekstraksjon sikres ved«pigeage» (skall og andre faste stofferblandes ned i mosten).Karakteristikk: Mørk fiolettrød. Ungfruktighet preget av bjørnebær, røyk ogpepper. Bærpreget ettersmakmed streif av mørk sjokolade.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13 volumprosent1,9 gram/liter100% SyrahLagret i store tretanker i12 md. (inkludert malolaktiskomdanning)13472 75 cl 206,00 154,50 EGHYDomaine des Entrefaux Crozes-Hermitage 2002Domaine des EntrefauxFrankrike, Rhône (AOC Crozes-Hermitage)K9 L8 M8Vinhuset Domaine des Entrefaux drivesav Charles og François Tardy. Det har26 hektar vinmarker med jord dominertav stein, leire og kalk. Druene til dennevinen blir delvis avstilket. Gjæringenforegår ved 25 til 30°C i tre uker.Karakteristikk: Mørk fiolettrød. Svalfruktighet med preg av blåbær, kamferog pepper. Fast ettersmak medgod lengde og diskret eikepreg.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:12,5 volumprosent1 gram/liter100% SyrahVinen er lagret i 12 md. påfranske eikefatVarenummer Volum Pris/liter Pris13


13474 75 cl 240,00 180,00 EFHYDomaine Rochevine Saint-Joseph 2002Domaine RochevineFrankrike, Rhône (AOC Saint-Joseph)K8 L7 M8Den 19 hektar store eiendommenDomaine Rochevine tilhører Cave deSaint-Desirat. Vinmarkene er terrasserteog har eksponering mot sør-sørvest.Jorda er granitt, grus og sand med høytmineralinnhold. Vinmaker hos DomaineRochevine er Jean-Luc Chalêat, somovertok jobben etter sin far for rundt20 år siden. Druene høstes for hånd,og gjæres i rustfrie ståltanker medtemperaturkontroll.Karakteristikk: Mørk rødfiolett. Ungfruktighet med innslag av bjørnebær,lakris og mineraler. Frisk ettersmak medgod lengde.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:12,5 volumprosent1,2 gram/liter100% SyrahHalvparten av vinen er lagret istore eikefat i 12-18 md.600 flaskerPARTIVARE45639 75 cl 246,70 185,00 FGHYCuvée Louis Belle Crozes-Hermitage 2001Belle Père & FilsFrankrike, Rhône (AOC Crozes-Hermitage)K8 L8 M8Vinmarkene til disse druene ligger iLarnage, i åssider bak (og høyere enn)Hermitage. Jordsmonnet her preges avkalk og leire. Rundt 1/4 av druene kommerfra en parsell med granittholdigjord. De fleste av vinhusets marker ersvært gamle, beplantet av den nåværendeeierens bestefar, Louis Belle.Vinstokkenes gjennomsnittsalder er idag rundt 50 år. Druene høstes forhånd, og blir ikke avstilket. Remontage(overrisling av mosten for ekstraksjon)foretas to ganger om dagen. Vinen blirikke stukket om i løpet av lagringstiden.Karakteristikk: Dyp fiolettrød. Aroma avskogsbær, pepper og mineraler, streif avmørk sjokolade og eik. Ung og fast stil.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:12,5 volumprosent


FOKUSOMRÅDE20521 75 cl 251,30 188,50 EFHYLes Challeys Saint-Joseph 2002DelasFrankrike, Rhône (AOC Saint-Joseph)K7 L7 M8Vinhuset Delas har tilhørt champagnehusetDeutz siden 1977, og ernégociant (vinhandler) i tillegg til selv åeie 12 hektar vinmarker. Delas har værtkjent for tradisjonell stil på sine viner,men har de senere årene lagt om til merfruktige viner med preg av ny eik. Dennevinen lages av druer fra flere for-skjelligevinmarker innenfor Saint-Joseph, mellomMauves og Chavanay. Vinmarkene ereksponert mot sør og sørøst, og jordahar stein, skifer og gneis over granitt.Druene håndplukkes og avstilkes.Gjæring i åpne sementtanker ved28–32°C. Vinen presses før malolaktiskomdanning i tank.Karakteristikk: Dyp fiolettrød. Tiltalendesval bjørnebærpreget duft med innslagav salvie og pepper. Ung, frisk stil.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:12,5 volumprosent


FOKUSOMRÅDE13467 75 cl 314,70 236,00 EGHYClape Côtes-du-Rhône 2001Auguste ClapeFrankrike, Rhône (AOC Côtes-du-Rhône)K9 L9 M8Det meget anerkjente vinhuset AugusteClape dyrker druene til denne vinen påflatlandet, innenfor kommunen Cornas.Druene masereres i hele klaser, utenavstilking. Det benyttes kun naturliggjær, og prosessen temperaturkontrolleresom nødvendig. Maksgjæringstemperatur er 33-34°C. Defaste stoffene blandes ned i mosten toganger daglig. Rundt 20% av pressevinentilsettes fritt avrent vin.Karakteristikk: Mørk rødfiolett.Konsentrert, krydret fruktighet med pregav mørke skogsbær, lær, tjære, lakris ogsalvie.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13 volumprosent


FOKUSOMRÅDE20625 75 cl 412,80 309,60 EGHYClape Renaissance Cornas 2002Auguste ClapeFrankrike, Rhône (AOC Cornas)KA L8 M9Det meget anerkjente vinhuset AugusteClape har 11 hektar vinmarker innenforappellasjonen Cornas. CuvéenRenaissance reserveres vanligvis forviner fra de yngste vinstokkene. Men pågrunn av vanskelige dyrkningsforhold i2002, har Clape ikke laget sin førstevin«Cornas» dette året, men brukt de bestedruene i Renaissance. Druene masereresi hele klaser, uten avstilking. Detbenyttes kun naturlig gjær, og maksgjæringstemperatur er 33-34°C. Rundt20% av pressevinen tilsettes fritt avrentvin.Karakteristikk: Mørk rødfiolett.Sammensatt aroma preget av mørkeskogsbær og urter, hint av røykog sjokolade. Lang ettersmak.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:13 volumprosent


FOKUSOMRÅDE13484 75 cl 530,70 398,00 EGHZClape Cornas 2000Auguste ClapeFrankrike, Rhône (AOC Cornas)KA L9 M9Vinhuset Auguste Clape har 11 hektarvinmarker i Cornas, og regnes blant deledende produsentene her. Clape sies åuttrykke områdets typiske egenskaperspesielt godt i sine viner, som regnes tilden tradisjonelle stilen. Vinhuset drivesav tre generasjoner i familien Clape.Druene fra ulike vinmarksparsellerhøstes og gjæres hver for seg. Demasereres i hele klaser, uten avstilking.Det benyttes kun naturlig gjær, og maksgjæringstemperatur er 33-34°C. Rundt20% av pressevinen tilsettes fritt avrentvin. Vinen blir ikke filtrert.Karakteristikk: Tett fiolettrød. Ung ogfersk vin med lovende aromaer avsolbær, pepper og mineraler. Fast,konsentrert smak medantydning til fat.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13 volumprosent


FOKUSOMRÅDE41071 75 cl 846,70 635,00 EHYJaboulet Hermitage la Chapelle 1999Paul Jaboulet AînéFrankrike, Rhône (AOC Hermitage)K9 L9 M9Det familieeide vinhuset er et av Nord-Rhônes tre store handelshus. I tillegg harJaboulet 91 hektar egne vinmarker, hvorav26 hektar ligger i ulike deler avHermitage. La Chapelle er vinhusetsflaggskip, og regnes blant områdetslegendariske viner. Vinen har navn etteret kapell som Jaboulet-familien kjøpte i1919. Kapellet ble reist i 1235 og er vietSaint Christophe. Her bodde den sårederidderen Gaspard de Sterimberg someremitt - og ga navn til området Hermitage.Denne vinen er blandet av druer fra 21ulike vinmarker. Druene kommer fravinstokker som i snitt er rundt 40 årgamle, og blir håndplukket. Jordsmonnethar skifer og gneis over granitt.Karakteristikk: Mørk rød. Fruktighetpreget av solbær og bringebær, streif avmynte, nøtt og karamell. Lang ettersmakmed fin friskhet.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:13,5 volumprosent


FOKUSOMRÅDEBegrensede partierSelv om mengden er liten, er det her snakk om så interessante viner at vi likevel ønsker å tilby dem pådet norske markedet. Vi forventer at de vil bli utsolgt umiddelbart.Varene kan kjøpes i følgende butikker:13467 ClapeCôtes-du-Rhône 200113484 ClapeCornas 200013468 BelleHermitage Rouge 199913469 BelleHermitage Blanc 1998Briskeby, Oslo 36 fl. 24 fl. 10 fl. 10 fl.CC Vest, Oslo 36 fl. 26 fl. 12 fl. 10 fl.Frogner, Oslo 12 fl. 12 fl.Steen & Strøm, Oslo 31 fl. 24 fl. 10 fl. 6 fl.Vika, Oslo 24 fl. 24 fl. 10 fl. 5 fl.Valkendorfsgaten, Bergen 24 fl. 24 fl. 12 fl. 12 fl.Valentinlyst, Trondheim 12 fl. 12 fl.Nytorget, Stavanger 12 fl. 12 fl.Holmensenteret, Asker 12 fl. 12 fl.Kundesenter/netthandel 24 fl. 24 fl. 18 fl. 18 fl.21


Øvrige nyheter39 Rødviner s. 23–355 Hvitviner s. 36–371 Musserende vin s. 371 Fruktvin s. 382 Sterkviner s. 386 Brenneviner s. 39–40Alle nyheter blir lansert i Fullsortimentsbutikkene (se side 45). I butikkermed Grunn- og Hovedsortiment vil du også finne noen av de nye varene,merket med «Finnes i alle våre butikker». De andre nyhetene kan bestilles.Hva betyr dPARTIVARE7? Se Informasjon bak i listen for tegnforklaring


Australia, Chile, FrankrikeRØDVIN20493 75 cl 139,30 104,50 EFQYSwagman’s Kiss Cabernet Merlot 2003Corrib and ShannonAustralia, Western AustraliaK6 L7 M7Karakteristikk: Mørk fiolettrød.Solbærpreget fruktighet med innslag avpaprika, eik og lakris.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:14 volumprosent0,4 gram/liter70% Cabernet Sauvignon,30% Merlot16 md. fatlagring15024 75 cl 100,90 75,70 FQYSegú Merlot 2003Viña SegúChile, MauleK6 L6 M7Karakteristikk: Dyp fiolettrød. Fruktighetmed preg av blåbær og lakris, antydningtil eukalyptus.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13 volumprosent1,7 gram/liter100% Merlot3 md. fatlagring20494 75 cl 118,80 89,10 EFHYChalet d’Ami Syrah 2003ArcusFrankrike, Rhône (AOC Côtes-du-Rhône)K7 L6 M7Karakteristikk: Mørk blårød. Ungskogsbærpreget fruktighet med streif avkrydder og lakris.Alkohol:Sukker:Råstoff:14 volumprosent


RØDVINFrankrike14978 75 cl 119,90 89,90 CDQXCh. le Puy la Laforest 2003Ch. le Puy la LaforestFrankrike, Bordeaux (AOC Bordeaux)K5 L6 M5Karakteristikk: Dyp fiolettrød. Duft mednoe preg av krekling, hint av eplekjerne.Mager og frisk stil.Alkohol:Sukker:Råstoff:12 volumprosent


FrankrikeRØDVIN14986 75 cl 136,00 102,00 DFQYDomaine la Caumette Syrah 2003Domaine la CaumetteFrankrike, Languedoc-Roussillon (VdP des Coteaux du Libron)K6 L7 M6Karakteristikk: Mørk fiolettrød. Ungfruktighet med preg av krekling, mynteog lakris.Alkohol:Sukker:Råstoff:12,5 volumprosent2,1 gram/liter100% Syrah20496 75 cl 168,50 126,40 EFHYCh. Jonc-Blanc Cuvée Automnale 2002Ch. Jonc-BlancFrankrike, Bergerac (AOC Bergerac)K8 L8 M7Karakteristikk: Mørk rødfiolett.Solbærpreget fruktighet med innslag aveik og krydder. Fast, litt rustikk stil.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13 volumprosent


RØDVINFrankrike14937 75 cl 229,30 172,00 EFHYD:vin/2 2001Gaec Grandeau & FilsFrankrike, Bordeaux (AOC Bordeaux)K8 L8 M7Karakteristikk: Mørk fiolettrød. Ungfruktighet preget av solbær og paprika,fat med innslag av sedertre og barnål.Fin fasthet i ettersmaken.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13 volumprosent1,8 gram/liter80% Merlot,20% Cabernet Sauvignon12 md. fatlagring20495 75 cl 236,80 177,60 EGHYDomaine la Suffrène 2000Gravier-PicheFrankrike, Provence (AOC Bandol)K9 L9 M8Karakteristikk: Mørk blårød. Urte- ogskogsbærpreget fruktighet med toner avlakris og fat. Ung, fast og konsentrert stil.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:14 volumprosent1 gram/liter75% Mourvèdre,10% Grenache, 10% Cinsault,5% Carignan18 md. fatlagring15005 75 cl 238,70 179,00 FHYFouet Saumur-Champigny Viellies Vignes 2002Domaine FouetFrankrike, Saumur-Champigny (AOC Saumur-Champigny)K7 L7 M7Karakteristikk: Dyp fiolettrød. Ungfruktighet med preg av kirsebær oggress, hint av einerbær, mineralerog eik.Info: Vinen er tappet uten filtrering.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:12,5 volumprosent1 gram/liter80% Cabernet Franc,20% Cabernet Sauvignon12 md. fatlagringVarenummer Volum Pris/liter Pris26


FrankrikeRØDVIN13476 75 cl 533,10 399,80 EGHZCh. Pontet-Canet 2001Ch. Pontet-CanetFrankrike, Bordeaux (AOC Pauillac)KA L9 MAKarakteristikk: Tett fiolettrød. Ungfruktighet preget av solbær, urter ogkaffe. Konsentrert, fast smak med tonerav mineraler og fat.Alkohol: 13 volumprosentSukker:


RØDVINFrankrike, Italia13475 75 cl 650,70 488,00 EGHZCh. Lynch-Bages 2001Ch. Lynch-BagesFrankrike, Bordeaux (AOC)KA L9 MAKarakteristikk: Tett fiolettrød. Ung og rikduft av solbær, sedertre, kaffe ogmineraler. Fast, konsentrert og langettersmak.Alkohol: 13 volumprosentSukker:


ItaliaRØDVIN46154 75 cl 133,20 99,90 DFLYProemio Castel del Monte 2003Torre VentoItalia, Puglia (DOC Castel del Monte)K7 L7 M7Karakteristikk: Dyp fiolettrød. Friskfruktighet med preg av krekling ogmoreller, hint av lakris. Frisk, litt tørrettersmak.Info: Vinifiert av økologisk dyrkede druer.Debio-godkjent (se side 47).Alkohol:Sukker:Råstoff:12,5 volumprosent3 gram/liter70% Nero di Troia,30% Montepulciano13452 75 cl 179,70 134,80 DFQYVigna Vecchia Groppone Barbera d’Alba Superiore 2001Luigino GrimaldiItalia, Piemonte (DOC Barbera d’Alba)K7L6M8Karakteristikk: Dyp fiolettrød. Tiltalendefrisk vin med kirsebærpreget fruktighetover toner av lakris og eik.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13 volumprosent2,7 gram/liter100% Barbera12 md. fatlagring13453 75 cl 181,30 136,00 EFHYArione Barbaresco 2000ArioneItalia, Piemonte (DOCG Barbaresco)K9 L7 M7Karakteristikk: Middels dypmursteinsrød. Aroma med godt preg avkirsebær og moreller samt innslag av fatmed sjokolade og vanilje. Lang, friskettersmak.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13 volumprosent2 gram/liter100% Nebbiolo12 md. fatlagringVarenummer Volum Pris/liter Pris29


RØDVINItalia34349 75 cl 185,90 139,40 DEFYTorriglione Barbera d’Alba 2003Renato RattiItalia, Piemonte (DOC Barbera d’Alba)K7 L6 M8Karakteristikk: Mørk fiolettrød. Aromapreget av kirsebær og blåbær, fintinnslag av vanilje, urter og mineraler.Ung, moderne stil.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13,5 volumprosent1,6 gram/liter100% Barbera12 md. fatlagring20498 75 cl 201,30 151,00 EFQYFontanafredda Nebbiolo 2002FontanafreddaItalia, Piemonte (DOC Langhe)K8 L8 M8Karakteristikk: Dyp rød. Tiltalendefruktighet preget av kirsebær, lakris,urter og mineraler, innslag av vanilje ogsjokolade. Ung, moderne stil.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13,5 volumprosent3,5 gram/liter100% Nebbiolo12 md. lagring i amerikanskeog franske eikefat15023 75 cl 209,10 156,80 EFHYMastroberardino Aglianico 2002MastroberardinoItalia, Campania (IGT Irpinia)K8 L8 M7Karakteristikk: Dyp fiolettrød. Ungfruktighet preget av mørke skogsbær ogkirsebær, streif av vanilje og tjære. Litttørr ettersmak.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:12,5 volumprosent


ItaliaRØDVIN20499 75 cl 213,20 159,90 DEFYAlmondo Roero 2001Giovanni AlmondoItalia, Piemonte (DOC Roero)K6 L8 M7Karakteristikk: Middels dyp rød. Aromapreget av kirsebær og solbær overkrydder, mynte og litt tjære. Fast smakmed hint av tre.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13 volumprosent2,2 gram/liter100% Nebbiolo12 md. fatlagring fordeler av vinen20516 50 cl 269,40 134,70 LNYCorte Giara Recioto della Valpolicella 2000Corte GiaraItalia, Veneto (DOC Recioto della Valpolicella)KA L6 M9Karakteristikk: Tett rødfiolett. Søt rødvinmed ung fruktighet preget av moreller ogkirsebær, streif av svisker og aprikos.Ettersmak med tiltalende bitterhet ogtoner av krydder og sjokolade.Info: Corte Giara eies av familienAllegrini. Druene er tørket i minst 4 md.før gjæring.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13,5 volumprosent105 gram/liter75% Corvina,20% Rondinella,5% Molinara14 md. fatlagring45898 75 cl 386,50 289,90 EGHYBarbaresco Pajé Riserva 1999Produttori del BarbarescoItalia, Piemonte (DOCG Barbaresco)K9 L9 M8Karakteristikk: Dyp rød. Sammensatt ogfint utviklet aroma av kirsebær og tørketfrukt, innslag av urter og blomster. Langettersmak med streif av mineraler og eik.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:13,5 volumprosent1,8 gram/liter100% Nebbiolo36 md. lagring i slovenskeeikeliggere (25-50 hl)600 flaskerPARTIVAREVarenummer Volum Pris/liter Pris31


RØDVINItalia20524 75 cl 395,70 296,80 EGHZPiastraia Bolgheri 2000Michele SattaItalia, Toscana (DOC Bolgheri)K8 L8 M9Karakteristikk: Tett blårød. Kompleksfruktighet preget av plommer og modnemørke bær, streif av mineraler, mynte ogeik. Lang, fast ettersmak.Info: Vinen er tappet uten filtrering.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:13,5 volumprosent1,9 gram/liter25% Cabernet Sauvignon,25% Syrah, 25% Merlot,25% Sangiovese12 md. fatlagring480 flaskerPARTIVARE34351 75 cl 506,50 379,90 EGHZRatti Barolo Marcenasco 1999Renato RattiItalia, Piemonte (DOCG Barolo)KB LA MAKarakteristikk: Dyp mursteinsrød.Konsentrert fruktighet preget av morellerog mørke bær, innslag av sjokolade, eikog lær. Lang, fast ettersmak.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:14 volumprosent1,2 gram/liter100 % Nebbiolo24 md. fatlagring480 flaskerPARTIVARE41385 75 cl 529,30 397,00 EGHYPelissero Barbaresco Vanotu 1999PelisseroItalia, Piemonte (DOCG Barbaresco)K9 L9 M9Karakteristikk: Dyp rød. Rik aromapreget av kirsebær, plommer og tørketfrukt. Frisk ettersmak med streif avsjokolade og integrert eik.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:14 volumprosent


Italia, SpaniaRØDVIN13473 75 cl 598,40 448,80 EGHYAlessandria Barolo San Giovanni 1999Gianfranco AlessandriaItalia, Piemonte (DOCG Barolo)KA LA M9Karakteristikk: Middels dypmursteinsrød. Sammensatt duft pregetav kirsebær, lakris, sjokolade og lær.Fast, frisk og lang ettersmak.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:14,5 volumprosent2,4 gram/liter100% Nebbiolo24 md. fatlagring(70% nye fat)480 flaskerPARTIVARE13455 75 cl 598,40 448,80 EGHYEinaudi Barolo Nei Cannubi 1999Luigi EinaudiItalia, Piemonte (DOCG Barolo)KA LA M9Karakteristikk: Mørk rød. Konsentrertfruktighet preget av kirsebær, plommer,tørket frukt og sjokolade. Lang, frisk ogfast ettersmak.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:14,5 volumprosent1,5 gram/liter100% Nebbiolo28 md. fatlagring (18 md. ifranske fat (60% nye)+ 10 md. i eikeliggere)PARTIVAREInnkjøpt: 480 flasker13471 75 cl 111,90 83,90 DEFYValcorso Monastrell 2003Bodegas La PurisimaSpania, Yecla (DO Yecla)K7 L7 M6Karakteristikk: Dyp fiolettrød. Aromamed preg av solbær og plomme, hint aveik og urter.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13,5 volumprosent1,9 gram/liter85% Monastrell,10% Cabernet Sauvignon,5% Tempranillo3 md. fatlagringVarenummer Volum Pris/liter Pris33


RØDVINItalia20501 75 cl 116,70 87,50 EFQYCastaño Monastrell 2003Bodegas CastañoSpania, Yecla (DO Yecla)K7 L7 M7Karakteristikk: Mørk fiolettrød. Ungsolbær- og krydderpreget fruktighet medinnslag av urter og kaffe. Ung, littrustikk stil.Info: Deler av vinen har gjennomgåttkarbonmaserasjon.Alkohol:Sukker:Råstoff:13,5 volumprosent2,6 gram/liter100% Monastrell20500 75 cl 118,50 88,90 DEFYVega Moragona 2003Coop. La MagdalenaSpania, Ribera del Júcar (DO Ribera del Júcar)K6 L7 M8Karakteristikk: Tett fiolett. Ferskfruktighet med preg av mørke bær ogurter. Fast, litt tørr ettersmak.Alkohol:Sukker:Råstoff:13,5 volumprosent


USARØDVIN20502 75 cl 120,00 90,00 EFHYArrow Zinfandel 2003ArcusUSA, CaliforniaK7 L7 M7Karakteristikk: Mørk fiolettrød.Fruktighet preget av blåbær og solbær,hint av lakris, urter og fat.Info: Zinfandel-druene kommer fra Lodiregionen,Cabernet Sauvignon fraMonterey.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:13,5 volumprosent


HVITVINFrankrike14982 75 cl 111,30 83,50 ABCYDomaine d’Espérance 2003Comte et Comtesse JL de MontesquiouFrankrike, Comté Tolosan (VdP des Landes)K5 N7 O2Karakteristikk: Blek grønngul. Fruktighetmed noe preg av stikkelsbær, sitrus oggress.Alkohol:Sukker:Råstoff:12 volumprosent5 gram/liter50% Ugni Blanc,40% Colombard,10% Gros Manseng15021 75 cl 193,30 145,00 BCDYDomaine des Fines Caillottes Pouilly-Fumé 2003Jean Pabiot et FilsFrankrike, Loire (AOC Pouilly-Fumé)K6 N7 O1Karakteristikk: Lys strågul. Fruktighetmed preg av epler, antydning til gress ogmineraler.Alkohol:Sukker:Råstoff:12,5 volumprosent1,4 gram/liter100% Sauvignon Blanc15019 75 cl 197,20 147,90 BCRYLacheteau Pouilly-Fumé 2003Domaine MinetFrankrike, Loire (AOC Pouilly-Fumé)K7 N8 O1Karakteristikk: Lys strågul. Ungfruktighet med preg av sitrus,stikkelsbær og urter. Ettersmak medstreif av mineraler.Alkohol:Sukker:Råstoff:13,5 volumprosent2 gram/liter100% Sauvignon BlancVarenummer Volum Pris/liter Pris36


FrankrikeSpaniaHVITVINMUSSERENDE VIN15020 75 cl 199,70 149,80 BCDYLacheteau Sancerre 2003Domaine ReverdyFrankrike, Loire (AOC Sancerre)K7 N7 O1Karakteristikk: Lys strågul. Ungfruktighet med toner av eple, pære oglime, hint av stikkelsbær.Alkohol:Sukker:Råstoff:12,5 volumprosent3 gram/liter100% Sauvignon Blanc15001 75 cl 252,00 189,00 BCDYCh. de la Guiche Montagny 2002André GoichotFrankrike, Burgund (AOC Montagny)K8 N7 O1Karakteristikk: Middels dyp strågul.Fatpreget aroma med innslag av eple ogsitrus, nøtt og litt karamell. Ettersmakmed tøtsj av mineraler.Alkohol:Sukker:Råstoff:13 volumprosent


FRUKTVINSTERKVINJapanSpania, Portugal15012 75 cl 212,00 159,00Shirayuki SakeKonishi Brewing Co.JapanFRUKTVINKarakteristikk: Vannklar og middelsfyldig risvin med duft av kokt ris ogmarsipan. Halvtørr.Alkohol:Sukker:Råstoff:14,5 volumprosent20,2 gram/literRis, vann15013 75 cl 327,30 245,50Dry Sack Solera Especial Oloroso 15 Years OldWilliams & HumbertSpaniaSHERRYKarakteristikk: Dyp gulbrun. Fyldig ogvelutviklet olorososherry med aromaerav dadler, rosiner og nøtter. Langettersmak med streif av karamell, tre oglakris. Søtlig.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:20,5 volumprosent83 gram/literPalomino, Pedro Ximenez15 års lagring i solera-system20077 75 cl 533,20 399,90Kopke Vintage 1985C.N. KopkePortugal, DouroPORTVINKarakteristikk: Dyp mursteinsrød. Fyldigog fint utviklet vintage med preg avsolbær og rosin, lakris, sjokolade og littpepper. Streif av mineraler og tre iettersmaken. Søt.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:20 volumprosent104,4 gram/literTinta Roriz, Tinta Cão, TintaBarroca, Touriga Nacional30 md. fatlagring.Varenummer Volum Pris/liter Pris38


WhiskyBRENNEVIN33391 70 cl 451,40 316,00Jim Beam Black 8 Years OldJBBUSAWHISKYKarakteristikk: Middels dyp brungyllen.God fylde. Kraftig duft av korn, brent treog lakk. Litt krydret ettersmak medinnslag av karamell.Alkohol:Sukker:Råstoff:Lagring:43 volumprosent


BRENNEVINLikør, Rom, Fruktbrennevin33367 50 cl 268,80 134,40Bols StrawberryBols Int.NederlandLIKØRKarakteristikk: Middels dyp neonrød.Likør med god fylde og aromatisk duft avvanilje, peppermynte og litt kunstigerøde bær. Meget søt.Alkohol:Sukker:Råstoff:17 volumprosent350 gram/literJordbærjuice, sitrusekstrakter,aroma, sukker, alkohol42041 70 cl 714,20 499,90Clément Rhum VieuxClémentMartiniqueROMKarakteristikk: Middels dyp brungyllen.Fyldig rom med preg rosin og tørketaprikos, hint av røyk og fat.Alkohol:Råstoff:Lagring:Innkjøpt:44 volumprosent100% sukkerrørMin. 36 md. fatlagring600 flaskerPARTIVARE20488 70 cl 570,90 399,60Amatitlán Tequila AñejoDest. San DonatoMexicoFRUKTBRENNEVINKarakteristikk: Lys strågul. Tiltalendearoma av blomst, gresskar, urter ogsitrus, hint av eik. Tørr. God fylde.Alkohol:Råstoff:Lagring:40 volumprosent100% blå agaveplanter18 md. fatlagringVarenummer Volum Pris/liter Pris40


Nye årgangerVNR NAVN609 Patriarche Pinot Noir 2002637 Siglo Saco Crianza 2001678 Faustino I Gran Reserva 1995685 Faustino V Reserva 1999855 Candida Frascati Superiore 20032877 Santa Rita Sauvignon Blanc Reserva 20032887 Mercurey 1.er Cru Clos Tonnerre 20012912 Clos des Papes 20022979 Fèvre Montmains Chablis 1. cru 20023526 Wolf Blass Eaglehawk Shiraz 20033542 Fortant de France Merlot 20033565 Bin 45 Cabernet Sauvignon 20033706 Tokay-Pinot Gris Réserve 20033798 Gato Blanco Chardonnay 20036614 Canepa Estate Cabernet Sauvignon 20036680 Laroche Chablis 20036783 Bach Cabernet Sauvignon 20007128 Faustino V Blanco 20027351 Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano 20017599 Fenocchio Barbera d'Alba Superiore 200210011 Piedemonte Tempranillo 200311125 Marqués de Monistrol Cabernet-Tempranillo 200111463 Pescevino Rosato 200211834 Millaman Cabernet Sauvignon 200312030 Deinhard Green Label 200212044 Terra Vecchia 200313030 Marqués de Monistrol Reserva Privada 199913062 Gewurztraminer Les Sorcières 200242


VNR NAVN13113 Milestone Chardonnay 200313118 Santa Rita 120 Merlot 200313167 Viña la Rosa Cabernet Sauvignon/Merlot 200313196 Les Jamelles Sauvignon Blanc 200313324 Ch. Plaisance 200113575 Rosemount Cabernet Sauvignon 200213671 Kimberly Cabernet Sauvigon 200313952 Santagostino Nero d'Avola Syrah 200213964 Rocca Sangiovese Rubicone 200314034 Vinival Cabernet Sauvignon 200314530 Ch. du Val de Mercy Petit Chablis 200214630 Tirtèo Barbera d'Asti Superiore 200114711 Virginie Syrah 200314718 Rutilus Sangiovese 200320050 Libera Barbera d'Asti 200120165 Le Mirleau Muscadet sur lie 200220243 Balmont Syrah 200320259 Canneto Vino Nobile di Montepulciano 200020288 La Vida Merlot 200320314 Dönnhoff Riesling 200330839 La Chablisienne Petit Chablis 200331018 Sunrise Cabernet Sauvignon 200331317 Quinta da Espiga 200331609 Moreau Saint Bris Sauvignon 200332268 Ch. Valmoure 200332288 Preiss-Zimmer Tokay Pinot Gris Réserve Personnelle 200132473 Cuvée les Caillottes Sancerre 200333437 Trerose Vino Nobile di Montepulciano 200134533 Gentil Hugel 200334636 Ch. Verdignan 199634825 Rolly Gassmann Sylvaner 200137509 Domaine de Chevalier 199945089 Boffa Vigna Muntrivé Barbera d'Asti 200146101 Argento Malbec 200343


InformasjonNyheter gis ut seks ganger perår av AS Vinmonopolet.Opplag: 25 000 eks.Grafisk produksjon: CommandoGroup AS og Aktietrykkeriet a.sTrykk: Aktietrykkeriet a.s,FetsundProduktfoto: Frits Solvang.Brosjyren har svanemerket,miljøvennlig produksjon.Vinmonopolet tar forbehold omeventuelle trykkfeil.44


INFORMASJONVinmonopolet har gjort det enklere for kundeneå finne ut hvilke varer som er å få kjøpt i de forskjelligebutikkene. For å oppnå dette er butikkenedelt inn i tre kategorier: Grunnsortiment,Hovedsortiment og Fullsortiment. Hver butikkkategorihar et definert utvalg av produktermed en tilhørende prisliste.Oversikt over Fullsortimentsbutikker:ArendalAsker:• Holmensenteret• TrekantenBergen:• Bergen Storsenter• Nesttun• Valkendorfsgaten• Vestkanten• ÅsaneBodø:• SentrumBærum:• BekkestuaDrammen:• BragernesFredrikstad:• TorvbyenGjøvikHamarHaugesundKristiansand:• KongensgateLillehammerLillestrømLørenskog, TriadenMo i RanaMoldeMossOslo:• Alna• Briskeby• CC Vest• Frogner• Majorstuen• ManglerudAlle nyheter blir lansert iFullsortimentsbutikkene.I butikker med Grunn- og Hovedsortiment vil duogså finne noen av de nye varene, merket med«Finnes i alle våre butikker». De andre nyhetenekan bestilles.• Møllergata• Oslo City• Sandaker• Steen & Strøm• Storo• Stovner• Thereses gate• VikaPorsgrunnSandefjordSandnes:• Kvadrat• SentrumSkiSkienStavanger:• Hillevåg• Straen SenterStrømmenTromsø:• Langnes• SentrumTrondheim:• Byhaven• City Syd• Lade• Munkegata• Nedre Elvehavn• ValentinlystTønsbergÅlesund:• Moa, Spjelkavik• Ålesund sentrumNetthandel: www.vinmonopolet.noKundesenter: telefon 0456045


INFORMASJONPARTIVAREPartivarer – Produkter som er innkjøpt i etbegrenset antall.PiktogrammenePiktogrammene symboliserer ulike typer råstoff.Til hver vin foreslås 1–3 råstoffer somvurderes som mest velegnet. Måten maten ertilberedt på, og hvorvidt retten er varm ellerkald, innvirker på hvilken vin som vil passe til.Saus, garnityr og krydder gir retten karakter ogsmak, og har også innflytelse på vinvalget.Spør våre ekspeditører om råd!a Aperitiff – en appetittvekker før maten.En frisk og tørr musserende vin, en tørrhvitvin, eller en tørr sherry passer best.b Skalldyr – reker, kamskjell, kreps, blåskjell,hummer og krabbe, alle med forskjelligsmaksfylde. Reker og kamskjell er milde ismaken, kreps og hummer smaker mer, mensblåskjell og krabbe er kraftigst. Tørr eller halvtørrhvitvin og musserende er mest velegnet.cFisk – hvitt fiskekjøtt er vanligvis lettest ismak, mens fisk med rødt eller mørkt fiskekjøttsmaker kraftigere. Tørr eller halvtørr hvitvinpasser vanligvis godt, mens lette fruktige rødvinerer mest velegnet til stekt fisk eller kokt torsk.q Svin – svinekjøtt med fett smaker littkraftigere enn stykker uten fett. Benytt fyldigrødvin, gjerne litt eikepreget til de kraftigsterettene, lett og fruktig rødvin til de magrere.g Småvilt og fugl – hare og rype har kraftigviltsmak. Det anbefales fyldig, rik ogeikepreget rødvin.h Storvilt – rensdyr, elg, hjort, og rådyrvarierer i smaksfylde. Reinsdyr og hjortsmaker kraftigst. Benytt kraftig, eikepregetrødvin.r Grønnsaker – asparges kombineres medtørr hvitvin, mens salater passer bestsammen med lett hvitvin eller lett rødvinl Ost – det er betydelige variasjoner ismaksrikdom, struktur og fettinnhold. Til fasteoster er rødvin en god kombinasjon, tilblåmuggost passer søt hvitvin eller portvin. Tilcamembert og brie passer en ikke for kraftigrødvin. Halvtørr hvitvin eller fruktig rødvinpasser best når bare én vin serveres tilmange forskjellige oster.n Dessert, kaker og søt frukt – søt hvitvin,eller halvtørre eller søte sterkviner.d Lyst kjøtt – kylling, kalkun og kalvekjøtt erlett i smak. Lett, fruktig rødvin eller hvitvinmed litt eikepreg er mest velegnet. Tørr ellerhalvtørr rosévin går også utmerket.e Storfe – okse og ku, kalles gjerne rødtkjøtt, og preges av kraftig smak. Dette gjelderisær partiene med isprengt fett. Benytt kraftigrødvin, gjerne eikepreget.f Lam og sau – har aromatisk og fyldigsmak. Benytt fyldige, svakt eikepregete rødeviner. Har kjøttretten mye krydder, kan vinengjerne være fruktig.46


INFORMASJONLagringspiktogrammene for vinx Stående flaske: Drikkeklar, bør ikkelagres. Vinen bør ikke oppbevares lenger ennet halvt år før den drikkes.y Skråstilt flaske: Drikkeklar nå, men kanogså lagres. Vinen vil tåle oppbevaring i minstto år.z Liggende flaske: Bør lagres. Vinen kanvære god å drikke nå, men den har kvalitetersom vil utvikles ved lagring.Vin lagres mørkt og kjølig. Jevn temperaturmellom 8°C og 14°C er fint.Økologiske produkterMed økologiske produkter menes varer somblir framstilt i henhold til Forskrift omproduksjon og merking av økologiskelandbruksvarer.Vinmonopolet har et samarbeid med Debio,som er offentlig tilsynsmyndighet forøkologiske produkter i Norge. Produktene ervurdert og godkjent som økologiske av Debio.Det finnes andre produsenter som, uten å haoppfylt Debios krav, framstiller varer påliknende måte.Definisjoner – hvaklokkediagrammene står for:Fylde: Inntrykket vinen gir av vekt og rikhet imunnen. Mengden av alkohol, garvestoff ogfruktkonsentrasjon bidrar til følelsen av fylde ivinen. Hvor fyldig vinen er, forteller derimotingenting om hvor godt den smaker.Garvestoffer: Garvestoff er vinens naturligevern mot oksidasjon, med opprinnelse idruenes skall og kjerner. Garvestoff gir vinenet fast og tørrende inntrykk i munnen. Lagringpå eikefat kan gi mer eller mindre tørr ogsnerpende vin. Noe garvestoff blir brutt ned,samtidig som treverket kan tilføre vinen nyttgarvestoff. Lagring på flaske gjør garvestoffmindre snerpende.Fruktighet: Forteller hvor konsentrert preg avfrukter og bær vinen har. I unge, moderneviner dominerer det fruktige preget. Men ikonsentrerte viner beregnet på mange årslagring, utvikles gjerne fruktigheten fra gjerrigog enkel i den unge vinen, til å bli sjenerøs ognyansert. I rimelige, enklere viner vilfruktigheten bare avta ved lagring.Friskhet: Den forfriskende virkningen somsyreinnholdet gir. Vinens syrer er hovedsakeligvinsyre sammen med enten eplesyre ellermelkesyre.Sødme: Inntrykket av søt smak i vinen. Båderester av druesukker og alkoholinnholdetbidrar til sødme. I viner med mye sødme,kreves samtidig høy friskhet for å unngå atvinen virker tung eller klissen.47


7045340559910

More magazines by this user
Similar magazines