Tittel – Verdana 14 punkt, fet skrift - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Tittel – Verdana 14 punkt, fet skrift - Vestre Viken HF

SaksfremleggDatoSaksbehandlerDirekte telefonVår referanseArkivkode21.06.12Jan Reidar Bergwitz-Larsen32 86 11 07Vestre Viken Pensjonskasse – årsregnskap og årsberetningSaksnr.MøtedatoStyret ved Vestre Viken HF 046/2012 28.06.12Trykte vedlegg:1. Årsberetning2. AvkastningsrapportIngressI saken fremlegges Vestre Viken Pensjonskasses drift og avkastning i 2011Forslag til vedtakStyret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen om Vestre Viken Pensjonskasses drift ogavkastning til etterretning.Drammen, 21. juni 2012Nils Fr. WisløffAdministrerende direktørVestre Viken HF Postadresse: Telefon: 32 86 11 00 www.vestreviken.noBeøskadresse: Vestre Viken HF Telefaks: postmottak@vestreviken.noWergelandsgate 10 i Drammen 3004 Drammen Org.nr.: 894 166 762Bankgiro:


BakgrunnVestre Viken Helseforetak (VV HF) har pensjonsordning for sine ansatte i følgendepensjonskasser pr. i dag:- Vestre Viken Pensjonskasse (VVP)- Pensjonsordningen for sykepleiere (administrert av Kommunal Landspensjonskasse(KLP))- Leger fra Buskerud-sykehusene i KLP- Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse (AFP)- Oslo Pensjonsforsikring (OP)Rollen foretaket har i VVP som eneste arbeidsgiver forsikringsavtale med pensjonskassen ogansvarlig for å stille med egenkapital, kalles sponsor.VVP, KLP og AFP utgjør tilnærmelsesvis 100 % av VV HF sine leveranser innen pensjon, medca 1/3 hver av medlemsmassen.Styret i pensjonskassen er imidlertid kassens øverste organ. Det tilligger altså ikke foretaketnoen klassiske generalforsamlingsoppgaver utover å oppnevne medlemmer til styret ogfastsette honorarer. Dagens styre tiltrådte 9. mai 2009, og ble utnevnt for to nye år fra 9.mai 2011. Det tilligger også VV HF sitt styre å vedta eventuelle egenkapitalinnskudd i VVP.VV HF vil få fremmet forslag om foreta egenkapitalinnskudd på 16,8 MNOK i egen sak, samterstatte styremedlem som fratrådte høsten 2011.Avkastning og organisering av VVPStyret i Vestre Viken består av 3(4) styremedlemmer som er ansatt i VV HF og trestyremedlemmer, herunder styreleder, som ikke er ansatt i VV HFSammensetning av porteføljen av verdipapirer er gjenstand for løpende vurdering gjennominvesteringsstrategi. Valgte forvaltere vurderes fortløpende. Gjeldende investeringsstrategible gjennomgått og vedtatt i pensjonskassens styremøte 19. mai 2011, og oppdatert istyremøte 6. juni 2012.Avkastningen for 2011 fremkommer som følger:Selskap Bokført avkastning Verdijustert avkastningVestre Viken Pensjonskasse 3,7 % 2,1 %KLP 4,5 % 3,2 %Storebrand 4,6 % 3,4 %DNB (Vital) 3,2 % 2,1 %Pensjonskassen har ingen ansatte. Det er inngått avtale med Storebrand PensjonstjenesterAS i Bærum, om drift av pensjonskassen, herunder daglig leder, ansvarshavende aktuar,regnskapsførsel og forsikringsteknisk administrasjon.Vestre Viken HF Postadresse: Telefon: 32 86 11 00 www.vestreviken.noBeøskadresse: Vestre Viken HF Telefaks: postmottak@vestreviken.noWergelandsgate 10 i Drammen 3004 Drammen Org.nr.: 894 166 762Bankgiro:


PwC er revisor for pensjonskassen.I sakens vedlegg fremkommer styrets årsberetning samt en oppsummerendeavkastningsrapport for 2011.KonklusjonAdministrerende direktør anbefaler at styret tar den fremlagte årsberetning ogavkastningsrapport for Vestre Viken Pensjonskasse orienteringen til etterretning.Vestre Viken HF Postadresse: Telefon: 32 86 11 00 www.vestreviken.noBeøskadresse: Vestre Viken HF Telefaks: postmottak@vestreviken.noWergelandsgate 10 i Drammen 3004 Drammen Org.nr.: 894 166 762Bankgiro:

More magazines by this user
Similar magazines