Samtaler på kirkegården i allehelgenshelgen ... - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

Samtaler på kirkegården i allehelgenshelgen ... - Mediamannen

nr 5–2008 · høsten · 88. årgangside 5Åpen dørtil nærmiljøetside 3side 4 side 8–9Samtaler på kirkegårdeni allehelgenshelgenBarnehage forhele familien


NR 5–2008 · HØSTEN · 88. ÅRGANGside 32Nordstrand menighetÅpent hverdager kl. 10–14Lunsj 12.00–12.45.tlf. 23 62 98 00, fax 23 62 98 01epost post.nordstrand@oslo.kirken.noGavekonto til menigheten 5063 63 33767Hvis spesielt formål, angi hvilketProst Tore Kopperud tlf.22 28 30 15 (priv.),Tore.Kopperud@oslo.kirken.no, Fridag fredagSokneprest Erling Pettersen tlf. 23 62 98 03,Erling.Pettersen@oslo.kirken.no,Kapellan Silje Kivle Andreassen tlf. 23 62 9804, Silje.Kivle.Andreassen@oslo.kirken.noOrganist Karen Haugom Olsentlf. 934 85 683 / 23 62 98 07,Karen.Haugom.Olsen@oslo.kirken.no,Menighetsforvalter: Vigdis Nielsen Bøtlf. 23 62 98 02/ 412 29 683 (mob),Vigdis.Nielsen.Bo@oslo.kirken.noMenighetsrådets leder Roar Bredveitlf. 22 29 23 73 (priv.)Prostekonsulent Sigrid Schjander-Larsentlf. 23 62 97 94,Sigrid.Schjander.Larsen@oslo.kirken.noEtter skoletid-ansvarlig Per Øyvind Nielsen Bømobil 454 71 087Soknediakon Anne Lise Holmsen Anne.Lise.Holmsen@oslo.kirken.no, Kontortid ons.11–12, tlf. 23 62 98 08. Kontaktes ellers påmobiltlf. 90 91 28 13Diakon Kari Wisløff tlf. 23 62 98 09,tlf. 952 21 992, Kari.Wisloff@oslo.kirken.no,Kontortid man. 10–12, ons. 17–18,Menighetspedagog Linda Kronen Sømmetlf. 23 62 98 10,Linda.Kronen.Somme@oslo.kirken.noMenighetssekretær Magnar HaugeliHalvorsen tlf. 23 62 98 06,Magnar.Haugeli.Halvorsen@oslo.kirken.noKirketjener Jørgen Bangjorgenb20@hotmail.comNordstrand menighets besøkstjenesteHenvendelse sokne diakonenHusøkonom Marit Nystedt (bestilling avminne samvær), tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11Nordstrand kirkegårdskontor Hverd kl. 10–14.tlf. 22 28 20 30Nordstrand menighetsbarnehageStyrer Ranveig S Køber tlf. 22 29 08 12Ljan menighetepost: post.ljan@oslo.kirken.noAdr. Furumoen 18D, 1168 Oslo, Tlf. 23 62 98 20Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–12 ogtorsdager kl. 17–18. Utover disse tidene kanNordstrand menighet kontaktesGavekonto til menigheten 7877 08 02198Sokneprest Per Olav Vangen tlf 23 62 98 23,per.olav.vangen@oslo.kirken.no,fridag: fredag. kontortid: torsdag 10–12Menighetsrådsleder Tone Thorptlf 22 29 47 17, svethorp@online.noMenighetssektretær Birgit Tveittlf 23 62 98 22, Birgit.Tveit@oslo.kirken.no,kontortid torsdag 17–18Organist Jon Konrad Strøm,Jon.Konrad.Strom@oslo.kirken.noSoknediakon Anne Lise Holmsentlf 90 91 28 13,anne.lise.holmsen@oslo.kirken.noDiakoniarbeider Sandra Liljedaltlf 93 26 28 23, liljeda@online.noStyrer Ljan menighetsbarnehageChristine Olavesen tlf 22 75 01 40,eagles@online.no,Vaktmester menighetshuset Eirik Offtlf 22 61 24 66, krolleoff@hotmail.comBarnekor Henriette Haugeli Halvorsentlf. 971 10 592Samtaler på kirkegårdeni allehelgenshelgenÅpen dørtil nærmiljøetBarnehage forhele familienside 4 side 8–9Redaktør Ottar JulsrudMobil: 905 23 939julsrud@online.noAnnonsekontakt Øyvind WisløffMobil: 906 98 934oyvind.wisloff@getmail.comSacre CoeurOverskriften er navnet på en kirke i Paris.Den hører med i favorittgruppen av kirkersom betyr noe helt spesielt for meg. SacreCoeur betyr det hellige hjertet, og i sin skinnendehvithet – ikke minst med en himmelblåbakgrunn – drar kirken oppmerksomheten tilseg der den troner på en høyde som gjør densynlig over store deler av den franske hovedstaden.Det er likevel ikke bare det vakre kirkebyggetsom fascinerer. Det gjør også kirkens navn.Det drar meg mot Han – Jesus, den eneste,helligste, reneste. Det er Han med det helligehjertet, som er åpent for alle. «Mitt hjertes dørjeg åpner deg, o Jesus, kom hit inn til meg»,er salmeord som daglig kan brukes for å lukkeopp for Han som kaller på oss alle.I Bibelen finner vi mange gode ord om dette.Ord til å grunne på. Ord til å bygge på.– Kristus kan ved troen bo i våre hjerter – deter muligheten.– Ved troen renset Han våre hjerter – det erevangeliet.– Hold Kristus hellig som Herre i hjertet – deter utfordringen.side 5Utgis av Nordstrand og Ljan menighetsråd med seks utgaver i året.Neste nummer har materiellfrist 14. november og dekkerperioden 26. november til 5. februarElektronisk materiell leveres til redaktørene eller Menighetssenteret,Ekebergvn. 238, postboks 12, Nordstrand 1112 0slo.Bilder som leveres digitalt, bør ha følgende spesifikasjoner:størrelse: minst 10x15cm med oppløsning: 300ppi – filformat: jpg –e-post: nordstrand@menighetsblad.noMenighetsbladet kan lastes ned gratisi pdf-format på www.nordstrand.menighetsblad.noBladet finansieres med gaver og annonser.Send din gave til bankgiro 1609 10 04546Design Erling@Smemo.noe-post: nordstrand@menighetsblad.noTrykk Litografia, Oslopost@litografia.noTil ettertankeTore Kopperud, prost i Søndre AkerNår dette lesesgår det motAllehelgenshelg.Lørdagog søndag denførste helgen inovember. Medkirkegårdsvandringog pyntingav grav, kanhende. Medgudstjenestebesøkog tenningav lys, kan hendeogså. «Sorg harfylt deres hjerter»,sier Jesus etsted. Men hansier og: «Dereshjerte skal bli fyltav glede.»Allehelgen hjelper oss til å løfte blikketoppover. Til den store, hvite flokken. Detteer de som har blitt renset i møte med Jesus.«Salige er de rene av hjertet», står det skrevet.Sjansen til renselse for våre egne hjerter liggerverken i Paris eller noe annet geografisk sted,men i dette å søke Hans eget hellige hjerte.Sacre Coeur. Det lyser av ordene. Et himmelskoverlys!Har du ungdom i huset?Har du behov for å snakke medandre foreldre eller ressurspersonerom grense setting, dagliglivetsutfordringer med å ha ungdom ihuset, ungdom og rus eller liknende?Diakon og spesialpedagog KariWisløff gir råd og vei ledning omdette temaet. Ta kontakt på tlf. 91188 271 eller 23 62 98 09.Sørger du?Har du behov forstøtte i for bindelsemed sorg bearbeidelse,kan du takontakt med soknediakonAnne LiseHolmsen. Hun tilbyrgrupper og samtaler.Ring 23 62 98 08eller 90 91 28 13.På menighetskontoret vil det alltidvære en til å møte deg ellerformidle kontakt til en av prestene,dia konene eller en annenav de ansatte. Du kan også ringe:tlf. 23 16 72 80, kl. 10–14.Gi ikke opp når livettrues: Kirkens SOS harkrise telefon tjeneste heledøgnet. Tlf. 815 333 00Har du behov for en samtale?Familiekontoret OsloSør tilknyttet kirken:Tlf. 23 38 44 80. Ta direkte kontaktmellom kl. 08.00–15.00.Kontoret søker å hjelpe når detgjelder familie problematikk,men også ulike spørsmål knyttettil kriser for barn og unge.Enslige er også velkomne.Menighetsbladet 5–08


En medvandrerpå kirkegården3Mange legger veienom Nordstrand kirkegårdlørdagen før allehelgensdag– i år den1. november. Der erogså prester og diakonersynlig til stede, fordem som ønsker enmedvandrer i sorgenslandskap, og som mandele sine tanker med.– Jeg går gjerne bort til menneskerjeg ser på kirkegården dennedagen, kanskje er det noen jeghar hatt kontakt med i forbindelsemed gravferder det siste året.Men nesten overraskende mangetar selv kontakt når de ser mannenmed presteskjorte og rundsnipp.Selv har jeg jo bare erfaringfra fjorårets allehelgens helgher på Nordstrand, men da fikkjeg bekreftet det inntrykket somandre har hatt gjennom mangeår: Allehelgenshelgen er en genuinlyttepost for prest og diakon,og et utgangspunkt for mangegode samtaler, sier sokne prestErling Pettersen, som sammenmed preste- og diakonkollegervil være til stede, også i år.– Noen ønsker å la samtalenforegå ute på kirkegården, andrevelger å bli med inn i «varmestuen»på menighetssenteret ogfortsette over en kaffekopp. Deter en åpen tone, på det vi kanskjekunne kalle en trøste- og bæredag.Å vandre et lite stykke sammenmed noen, gjennom det sorgenslandskap som mange menneskerlever i. Det blir jo mange gravferderi løpet av et år, og dette giren anledning til å følge de etterlatterundt et døds fall noen skrittvidere. Jeg ser dette som en av deviktigste oppgavene vi har somkirke, som menighet og som prester,sier Pettersen.– Nordstrandsfolk har sterketradi sjoner når det gjelder å tennelys på gravene, en tradisjonsom også er tatt med inn til lysglobeni kirkerommet. Dette ergode ritualer, et symbolspråksom tar vare på savn og sorg.Kirken er åpen i timene førminnegudstjenesten.– Alle ønsker jo ikke å snakkemed presten på denne dagen,og selvsagt respekterer vi fulltut dem som foretrekker å være åalene med sorgen. Målsetningener å være tilgjengelig; derfor ruslervi rundt på kirkegården noentimer denne dagen.– Disse «rusleturene» er en ordningsom i sin tid ble etablertav soknediakonen, Anne LiseHolmsen, en ordning som blirsatt pris på, og som vil bli tattvare på under skiftende bemanningi menighetsstaben, sierErling Pettersen.Allehelgenshelgen 2008Lørdag 1. november erNordstrand kirke åpen mellomkl 13 og 15. Da er det mulighettil å tenne lys og sitte i stillhet ikirkebenken.Kl 15 ønsker vi velkommen tilminne gudstjeneste med tekster,salmer og musikk som kan opplevesgodt for dem som savnerog minnes en av sine kjære. Envokalgruppe vil stå for sang ogmusikk. Sokneprestene ErlingPettersen og Per Olav Vangen vilvære med.«Varmestua» i menighetssentereter åpen i tidsrommet kl 13–15 ogen time etter gudstjenesten. Herblir det servering av kaffe og kaker.Helt til slutt blir det mulighettil å gå over i kirken for å få medseg en liten stund med meditativvokal musikk.Lørdag 1.nov.kl.13-15 Åpen kirke påNordstrand «Varmestue»i Menighetssenteretkl.15Minnegudstjenestekl 16–17 «Varmestue»kl.17Meditativ vokalmusikk ikirkenSøndag 2. november feirer viallehelgensdagsgudstjenestei Nordstrand kirke kl.11. Detvil være meditasjonsmusikk frakl 10.40. Prost Tore Kopperud,sokneprest Erling Pettersen ogdiakon Anne Lise Holmsen medvirkeri gudstjenesten. Nordstrandkirkekor deltar. I etterkant er detkirkekaffe i menighetssenteret.Helgen avsluttes med kveldsmessekl 18 i Ljan kirke – herogså med meditasjonsmusikk 20minutter før – med sokneprestPer Olav Vangen, og påfølgendekirkekaffe på i Menighetshuset.Velkommen tilAllehelgenshelg!Søndag 2.nov.kl.10.40 Meditasjonsmusikk iNordstrand kirkekl 11.00 AllehelgensdagsgudstjenestePåfølgende kirkekaffe iMenighetssenteretkl.17.40 Meditasjonsgudstjenestei Ljan kirkeKl 18.00 Kveldsmesse i Ljan kirkePåfølgende kirkekaffe iLjan menighetshusMenighetsbladet 5–08


Tre nøkkelpersoner på Midtåsenhjemmet, GroHuseby, Sigrun Skåland Brun og Torleiv Reitan.Samtaler påMidtåsenDet er åpne dører mellomMidtåsenhjemmet og lokalsamfunnetomkring. Og innenforhar beboerne aldri lang veitil en person de kan dele sinetanker, og kanskje bekymringer,med. Nordstrand-boerenTorleiv Reitan er ansatt «forå stimulere praten» – og sominstitusjonsprest – ut fra sykehjemmetsvisjon om et helhetsperspektivpå mennesket.Tekst og foto: Ottar Julsrud– Midtåsenhjemmet vil være et levende hushvor folk kan oppleve livsglede og å være endel av nærmiljøet. Ett tiltak er den Kulturukavi skal ha nå i oktober, et annet er lørdagsdansenfor beboerne, med pent antrekk ogchampagneglass ved ankomst. Det fortellerdaglig leder Sigrun Skåland Brun, ny i stillingeni mai i år, diakonutdannet og ansatt iAttendo Care, som driver Midtåsenhjemmet,etter syv år i lederstilling i Oslo kommune,Nordre Aker bydel.Hun legger også vekt på det gode samarbeidetmed menighetene på Nordstrand ogLjan, et samarbeid på flere plan. Men sykehjemmetbetjenes ikke lenger av prester herfra;man kom til at den beste løsningen var åansette egen prest – som kan dele sin tid mellomfellesarrangementer og å være synlig tilstede for dem som ønsker en å snakke med.Dette er blitt godt mottatt hos beboerne.Og den som gikk inn i stillingen – og erlike fersk på Midtåsen som Skåland Brun– er Torleiv Reitan, som gjennom sitt yrkesaktiveliv har utdannet lærere ved opptilflere universiteter og høyskoler rundt om ilandet. Som «ung og sprek pensjonist» tokhan utfordringen om å bruke sin teologiutdannelsetil å bli prest, vendte tilbake tilMenighetsfakultet for faglig påfyll før hantok fatt på vikartjeneste i Finnmark og iMøre – og nå altså på Midtåsen i 30 prosentsstilling.– Å ha bodd så mange steder i landet, og åha såpass mye levd liv i bagasjen, gjør at manalltid har noe å snakke med folk om, noesom kan gi innfallsvinkler til en samtale, sierReitan til Menightetsbladet. Oppdraget erbåde å være tilgjengelig når noen ønsker enprat på tomannshånd, og å være en katalysatorfor å få i gang enspontan samtale rundtbordet. Det handlerom å oppnå kontaktog tillit – og om noesom erfaringsmessigofte beveger seg overi de helt eksistensiellespørsmål.– Jeg er til stederundt om på stuerog i korridorer medrundsnipp og et skiltmed «prest», tydeligfor dem som ønsker åsnakke med ham – og overfor dem som ikkemåtte ønske det.Mange beboere setter også pris på det nyetilbudet med gudstjenestesamling i kantinenhver første søndag i måneden, en forenklethøymesse med mye sang og musikk – på ettidspunkt man var vant til fra tidligere faseri livet. Månedlige nattverdsgudstjenester,onsdagssamlinger og andaktsstunder på deenkelte postene inngår også i programmet,og i prestens oppgaver.Både Reitan og Skåland Brun fremheverde frivillige «utenfra» som bidrar til at dissesamlingene kan gjennomføres. Noen hjelperbeboerne til og fra møterommet, andre tarhånd om sangen og musikken, eller stilleropp som kåsører på onsdagssamlingene.Ungdom fra Nordstrand menighet arrangererjevnlig hyggestunder med sang, kaffeog kaker.– Prestetjenesten her på huset er i stor gradavhengig av denne frivillige innsatsen, ogjeg kan ikke godt nok få rost alle som pådenne måten ønsker å gjøre noe for beboerne.Dette er ja-mennesker. Og det er plasstil, og bruk for, flere! sier Reitan.– Men uansett er «bygdas folk» hjerte ligvelkommen til arrangementene våre, tilføyerSkåland Brun. Kulturuka i oktoberer en flott anledning til å bli bedre kjentmed Midtåsenhjemmet. Da kommer de løpendebånd, Lambertseter ungdomskorps,Rosenhagen barnehage, Tor Wisløff fraNordstrand historielag, May Gjervan fraNordstrand Plantesenter – noe for enhversmak. Spørsmålet vårt er, hele tiden: Hva kanberike livet her inne? Og til svaret trengervi hjelp utenfra.MidtåsenhjemmetDrives av Attendo Care AS96 beboere og 26 dagpasienter90 årsverk, rundt 140 ansatte5Menighetsbladet 5–08


Hugo Lous Mohr har valgt å bruke Jesuoppvekkelse av Lasarus til «det evigeliv» i trosbekjennelsen. Omkring holdettil Lasarus er det en glorie i norskefarger. Bildet ble malt like etter 9. april1940 og viser dermed også hvilket håpkunstneren hadde til at landet skullereddes, slik det heter i «Ja, vi elsker»:«Har den Herre stille lempet…»7Domkirken«pakkes ut»Mange – og etter hvert stadig flere – gleder segtil at Oslo Domkirke skal «pakkes ut» av plasten.Spesielle forventninger har nok NordstrandmannenPetter Mohn, som snart kan glede segover sin egen presentasjon av takmaleriene – nå ib o k f o r m .Tekst: Reidar Huseby– Kan vi snakke om en slags kunstnerisk«utpakning»?– Kanskje det, svarer Mohnbeskjedent. Menighetsbladethar møtt ham i hans atelier,som nærmeste nabo, faktisk, tilDom kirken, der han jobber medgravyr og skrift på edelt glass.– Da jeg fikk henvendelsen fraForlaget Snorre om å ta ansvarfor tekst og fotos til boken Bildetsbudskap, var det lett for meg åsvare ja. Takmaleriene av HugoLous Mohr i Oslo Domkirke harinteressert og beriket meg i flereårtier – en glede jeg gjerne delermed andre. Merkelig nok er vårdomkirke trolig den eneste somhar en så stor og mangfoldig fremstillingav trosbekjennelsen.Kan de bevares?– En som tenker og føler somjeg, er nå pensjonerte biskopFredrik Grønningsæter, fortsetterMohn.– Helt siden slutten av 80-tallethar vi samarbeidet, blant annetmed sikte på å vekke sansen fordet unike kunstverket og få detbevart. Grønningsæter skriver etkapittel i boken om bilder i katedralen.Han må nok, i likhet medmeg, konstatere at arbeidet medtakmaleriene ikke vil være ferdigtil den formelle gjenåpningen avkirkebygget i 2009. Men kanskjekan boken og oppmerksomhetenomkring den og «utpakkingen»av kirken til sammen gi goderesultater – om enn noe senere?spør forfatteren.– Både Kirkevergen og Oslokommune vil ha takmalerienebevart, og Riksantikvaren vilfrede kirken, for å kunne væreansvarlig for prosjektet, tilskyndetav en oppfordring fra flerekulturpersonligheter og kirkefolk.Stillhet og styrkeDen lille samtalen, på det trangeverkstedet innerst i Kirkeristen,dreier seg også om Mohnseget engasjement, som kreativkunst ner. Etter videregåendeog et par års teologistudier vedMisjonshøgskolen ble det etterhvert klart for ham at hanmåtte gjøre noe skapende medhendene. Det ble lære som glassgravørpå Glasmagasinet, så egetverksted og fem år som hospitantved Kunst- og håndverkskolen.Under Ørnulf Ranheimsæter blehans interesse for tidligere tiderskirkekunst styrket og videreførti årene som fulgte. Det ga hamgrunnlag for å ta for seg takmalerienei Domkirken, og sporemotiver tilbake til oldkirken.– Det var, og er!, en berikelse åsøke stillhet og styrke ved et møtemed en større erkjennelse ogPetter Mohn i sitt rette element, undertakmaleriene i Oslo Domkirke. OgsåEyvind Skeie har bidratt i boken som nåskal lanseres.innsikt, enn den vi kan koste påoss til daglig. For mitt eget vedkommendefinner jeg også myeå glede meg over i Nordstrandkirke, hvor glassmaleriene tilFrøydis Haavardsholm er å se ikoret. Vi må heller ikke glemmede rike kunstneriske impulsenevi gjennom årene har fått ved dehøyst aktive musikerne og sangernesom har utfoldet seg hertil vår glede.Feste blikket påPresentasjonen av den stillferdige,Petter Mohn, frivillige klokkeri Nordstrand menighet, erneppe komplett uten at Menighetsbladet nevner noen av hansvelgjerninger; som det vakreprosesjonskorset som brukes ikirken, gode tekster og fotos iMenig hetssenteret, de mangetavler med tekst eller ornamentog Kristus-figur, som smykkerhjem og institusjoner rundt omi landet.– Et poeng for meg har vært atnår mennesker ønsker en rammerundt den mer private andakt ogtilbedelse, kan det være en hjelpå ha en slik tavle å feste blikketpå.Menighetsbladet 5–08


Rustet forGjennom årets tv-aksjon,som i år er tildelt den kristneavholdsorganisasjonen BlåKors, vil alkoholdebatten påny aktualiseres i Norge.8Tekst og foto: Sverre Julsrud KristiansenIkke siden Statistisk sentralbyrå startet sin målingav alkoholforbruket i 1965 har forbruketvært høyere i Norge. Årets tv-aksjon, somgår av stabelen 19. oktober, vil nettopp rettesøkelyset på alkoholens negative effekter.I lys av tv-aksjonen, som for øvrig kongHarald er den høye beskytter av, inviterteMenighetsbladet nordstrandsboerne HanneCecilie Widnes, generalsekretær i den ruspolitiskebevegelsen iogt og ungdomsleder iNordstrand menighet Per Øyvind Bø, til ensamtale om alkoholproblematikken i lokalmiljøet.Begge er overbevist om at det også bak Ljanog Nordstrands polerte fasader, smijernsporterog tujahekker, finnes barn som rammesav voksnes alkoholmisbruk.– Ja, dessverre. Det er problemer med detteogså på våre kanter, bekrefter Widnes. IfølgeHelsedirektoratet lider så mange som rundt120.000 barn av voksnes rusmisbruk så deter altså ikke unaturlig at noen av dem ogsåfinnes her.– På Nordstrand snakkes det ikke mye omalkoholproblemer. Det er kanskje forståelig,fordi det er så lite som skal til før man fallergjennom sosialt her hvor alle fremstår somvellykkede. Det medfører at folk stort settholder kjeft. Barn av rusmisbrukere sliterhardt for å holde fasaden, fortsetter hun.Åpenhet rundt temaet er nødvendig, påpekerWidnes, noe som også vil være gjengangsmelodienunder årets tv-aksjon.– Vi har sett problemene i Oslo sentrum,sier Per Øyvind Bø. De er forholdsvis synlige,men det som skjer i hjemmene er jolangt vanskeligere å ta tak i.– Jeg har selv ikke noe grunnlag for å si atdet er mer fyll på Nordstrand enn andre steder,men kanskje det foregår på en annen måte.TV-aksjonen forBlå Kors:Søndag 19. oktober.Hold sedlene klar– og meld deg gjernesom bøssebærer påLjan eller Nordstrand;tlf. 02025!Det bor mangevelståendeher. Kanskjedet drikkesoftere vin tilmaten og sliketing.– Ja, detdrikkes myepå Oslo vest– Nord strand inkludert, fastslår Widnes.Hun forteller om en generelt sterk dyrkingav alkohol i dagens kultur.– Alkohol har fått rollen som sosialt superlimog som uunnværlig drikke til god mat ogfest, men det er altså et middel som i mange«Det er vanlig ungdom som er med i Nordstrand menighets ungdoms fellesskap ogda er det jo klart at folk fra vårt miljø drikker på fester.Per Øyvind Bø,ungdomsleder i Nordstrand menighet.sammenhenger ikke passer – i hvert fall ikkesammen med barn.– Når mamma eller pappa forandrer seg ogblir fjasete, kosete og patetisk kan barn føleseg utrygge. Det er altså ikke så mye som skaltil, og det er nok ikke spesielt mye bedre herenn mange andre steder. Det er gode grunnertil å ha fokus på hasj og andre rusproblemer,men det er faktisk alkohol som er det desidertstørste rusproblemet i Norge, fortsetter hun.Widnes forteller at iogt jobber for å forebyggeskadevirkningene knyttet til bruk avrusmidler.– «Avholds» har etter hvert blitt et belastendeord. Vi skal ikke tørrlegge hele Norge,men vil bidra til å tørke opp litt.Widnes er svært glad for temaet i åretstv-aksjon.– En ting er alle pengene som kommerinn, men kanskje vel så viktig er at vi fårmer oppmerksomhet, og økt bevissthet påMenighetsbladet 5–08


usdebatten?Vi kan ikke se bort ifra at enkelte som er medoss har foreldre som har alkohol problemer– eller har vært utsatt for dumme ting pågrunn av alkoholen, sier Bø.– Hva tenker dere om at øl og vin er blittmer vanlig også i typiske kirkefolks sosialesammenhenger?– Det er litt trist hvis man ikke lenger engang i kristne miljøer har erfaring for at detkan være gøy å feste uten alkohol. Jeg sierikke at kristne skal være «noe bedre enn andre»,men å reflektere over konsekvenseneav hva man signaliserer med det man gjør,er viktig, sier Widnes, som generelt oppleverat det drikkes på en helt annen måte nå enntidligere.– Man drikker i større grad sammen medbarn og grensene flyttes stadig – også ikristne miljøer. For mange er alkoholbruk endel av et opprør mot gammel konservatismesom omfatter mer enn alkohol, men det erlitt skremmende at det knapt finnes rusfriesosiale arenaer igjen.9at alkohol er et stort folkehelseproblem somrammer barna ekstra hardt.Uttalelsene belegges også i offentlig statistikk.who (Verdens helseorganisasjon)påpeker at alkohol i vestlige land er risikofaktornummer tre for dårlig helse ogdøde lighet. I utviklingsland hvor den verstefatti gdommen og de alvorligste smittsommesykdommer er utryddet, er alkohol faktornummer én. Samtidig fastslår who at alkoholhører til blant klodens «top five killers».eu-kommisjonen har på sin side beregnetat alkohol dreper rundt 115.000 menneskeri Europa hvert eneste år. Forøvrig har20 prosent av pasientene på norske sykehus etalkoholrelatert problem, viser en undersøkelsefra Rusmedisinsk team i Helse Bergen– Det er klart at høyt alkoholforbruk er viktigå jobbe mot, sier Bø. Vel vitende om alkoholensskadevirkninger, som medisinstudent.Som ungdomsleder mener han det kan værefornuftig å tilnærme seg ungdommen – ikkegjennom et totalavholdsstandpunkt, menfor midle et måteholdsstandpunkt, slik at folkikke rygger unna.– Det er vanlig ungdom som er med iN o r ds t r a n d m e n i gh e t s u n g d o m s f e l l e s s k a p ,og da er det jo klart at også folk fra vårt miljødrikker på fester.– Men ved sosiale arrangementer i regi avmenigheten skal det ikke være noe alkohol,understreker han. Vi vil jo ikke være med åbygge opp om en drikke kultur. Det betyrikke at vi går ut og sier at folk skal være avholds,men vi ønsker å fokusere på trygghet.– Ja, jeg forstår hva du sier, men jeg er littuenig, innvender Bø.– At det er åpning for alkohol betyr ikkeat det blir fyllefester. Jeg mener det må væregreit. Som kristen kan jeg ikke si at det ernoe i troen min som sier at (total)avhold erbedre enn måtehold.– Det er jeg faktisk veldig enig med deg i,sier Widnes,– Men jeg mener at kristne har et genereltansvar for å vise solidaritet og reflektere oversine handlinger. Det betyr likevel ikke atman må velge et (total)avholdsstandpunkt.Jeg ønsker heller å understreke betydningenav å være rollemodell og å droppe å drikke ide situasjonene der det gjør livet litt bedrefor noen andre enn deg selv.NB: Hele 95 prosent av Norges befolkningmener deres eget alkoholforbruk er uproblematisk.Samtidig mener én av tre nordmennat mennesker i deres egen omgangskretsdrikker for ofte eller for mye, ifølge BlåKors-undersøkelsen 2008. Det er et tankekors– iallfall et blått sådant.«Det er litt trist hvis man ikke lenger engang i kristne miljøer har erfaring fra at detkan være gøy å feste uten alkohol.»Hanne Cecilie Widnes,generalsekretær i IOGTMenighetsbladet 5–08


6Utvidelse av Nordstrand kirkestår nå som nummer én på rehabiliteringsplanentil Kirkeligfellesråd i Oslo. Og i dissedager sendes søknaden omrammetillatelse til kommunensPlan- og bygningsetat, basertpå tegningene som tidligere ervist i Menighetsbladet. Menmed en viktig tilføyelse: Detlegges også til rette for et kapelli kjelleretasjen, et rom somkan brukes til mange formål.beredes eller kor og orkestre varmeKirkerommet utvides med 100-150 opp før en konsert. På denne måtensitteplasser, og det vil på en helt annen oppnår man også en bedre «arbeidsfordeling»mellom kirkebygget ogmåte bli tilrettelagt for kirkekonserterog andre arrangementer. Dåpsfølger menighetssenteret.og gravferder vil få vesentlig bedre Som grunnrisset av selve kirkerommetviser, kommer utvidelsen – ut ifasiliteter. Ikke minst småbarnsforeldreog funksjonshemmede vil merke bredden – ved det nåværende skilletstor forskjell, med en rehabilitering mellom kirkeskipet og koret, altsåetter den planen som nå tar fatt på sin trappen opp mot alteret. I lengderetningengår utvidelsen østover motvandring gjennom det kommunalebyråkratiet. Kort oppsummert kan gravlunden. Den visuelle opplevel-d e s i e s a t m e s t e p a r t e n a v d e t s o m sen s k a l av kirkerommet skulle dermedforegå i en kirke, snart kan foregå i forene gammelt og nytt på en godNordstrand kirke – motsetning til i måte. Og glassmaleriene skal væredag.med videre.I kjelleren under den nye delen Det samme gjelder fasaden.av kirken, skal det etter siste versjonav planen innredes et kapell til rapport at dette arbeidet har værtKirkelig fellesråd skriver i sin års-bruk bl.a. ved gravferder som krever krevende ettersom Nordstrand kirkemindre plass enn kirkerommet. Men o m f a t t e s a v S æ t e r p l a n e n . D e t t -e i n n edette blir et utpreget flerbruksrom, b æ r e r a t b y a n t i k v a r e n s u t t a l e l s e r s k a lhvor ungdomsgudstjenester kan for-Dette er Byggekomiteen– Nordstrand menighetPål Gundersen, lederFrank HagenMartin MelandAsbjørn TorvikBerit ÅbyholmVigdis Nielsen BøErling PettersenTore Kopperud, konsultativtmedlem.Anskaffelseskomiteen bestårav Byggekomiteen samt 2personer fra Fellesrådets ByggogAnleggsavdeling, HelgeHomstvedt og TorbjørnV å r e n 2 0 0 7 b l e t e g n i n g e r o g p l a n Borgen. e rla g t f rem på et in forma sjonsmøte forN o r d s t r a n d m e n i g h e t . A v å r s m e -l d i n Anskaffelseskomiteens oppgaveer å utrede, følge opp oggen fra den lokale byggekomiteenfremgår det at de innspillene som kom kvalitetssikre alle deler av prosessenbasert på forretnings-under og etter dette møtet, og somhører til i denne fasen av prosjektet, messighet og anskaffelsesfaglighet.Anskaffelseskomiteener tatt med i det videre arbeidet..Påhøstparten har tekniske konsulenter følger byggeprosessen frem tili n n e n a k u s t i k k o g o r g e l b y g g i n g v æ r t ferdigstillelse.hentet inn. Denne kvalitetssikringsprosessenhar bare medført mindrejusteringer i forhold til utkastet som man er «klar til å motta bevilgningble vist på menighetsmøtet, konstatererbyggekomiteen.på 2009-budsjettet».Informere og påvirke– Og når kommer gravemaskinene? N å s k a l p r o s j e k t e t s y n l i g g j ø r e s -o g i n– Det avhenger jo av behandlings-formasjonsvirksomheten økes. Bådeutover i menigheten, mot lokaletiden i plan- og bygningsetaten,noe som kan være vanskelig å anslå, foreninger og kulturliv – og overforsier lederen i byggekomiteen, Pål politikerne. I løpet av fjoråret varGundersen. Men poenget er at vi nå det kontakt på flere plan mellomt i l l e g g e s s æ r l i g v e k t . D e t -h a r figurerer v æ t v i som k neste kirkeprosjekt i byggekomiteen og partiene i bydelen.Det synes å råde en betydeligtig å bevare kirkens sørvegg, altså mot Oslo etter den nye kirken på Bøler.p a r k e r i n g s p l a s s e n , o g a t t å r n e t – m Rammesøknaden e der sendt. Og i siste velvilje for prosjektet, noe som bl.a.s i n k j e n t e p r o fi l i l o k a l m i l j - ø e t å r – s f r r a e p m p o r t s k r i v e r K i r k e l i g f e kom l l e til s r å uttrykk d a t i en rundspørring istår som uforandret.Menighetsbladet foran kommunevalget.Sokneprest Erling Pettersen, somogså sitter i byggekomiteen, er oppne v n t s o m a n s v a r l i g f o r i n f o r m a s j o nog lobbyvirksomhet.I sin 2007-rapport til menighetenså r s m ø t e s ø n d a g 2 7 . a p r i l , -s k r i v e r b y ggekomiteen: «Komiteen føler at enutvidelse av kirken er et av de viktigstegrunnlagene for å vitaliseremenigheten på mange områder, ogvære en god spire til videre menighetsvekst.10Silje er på luftenNordstrand-presten Silje Kivle Andreassen er på luften. Neste gangdu kan høre henne holde morgenandakt i NRK-P1, er første uken iadvent. Etter debuten i sommer, inngår hun nå i statskanalens stall avfaste andaktsholdere, og blir dermed å høre tre ganger i året, én ukehver gang. Blant veteranene i denne stallen er – som mange lytterevil vite – den kjente Ljan-boer, prest og foredragsholder Per AndersNordengen. Siljes oppdrag kom i kjølvannet av årets palmesøndagsgudstjeneste,hvor hun forrettet, i nrk-fjernsynets påskesendingerfra Nordstrand kirke.– Tekstene fra dag til dag følger Bibelselskapets bibelleseplan, mensalmene velger vi selv, forteller Silje til Menighetsbladet.nrk har ingen eksakte målinger på denne programposten, menanslår at mellom en halv og én million mennesker får med seg detdaglige gudsordet i eteren – kl. 5.33 for morgenfuglenes del, kl. 8.20for de øvrige, på P1.Kirkedemokrati med kort frist«Styrket demokrati i kirken»,lød tittelen på et 85siders tettskrevet høringsnotatkirkeminister TrondGiskes departement sendteut like før sommerferien,med svarfrist 1. september. Isitt høringssvar skriver Ljanmenighetsråd at man «finnerden korte frist som litetilfredsstillende, spesielt dahøringstemaet handler omå styrke demokratiet. Daburde demokratiet i kirkenha fungert slik at høringsinstansenehadde fått tilstrekkeligtid til å arbeidemed høringens tema».I høringssvaret sier LjanMR seg enig i behovet forå styrke oppslutningen ommenighetsrådsvalg, mengir ikke sin tilslutning tildepartementets forslag omå endre valgordningen, ogman tilkjennegir tvil omhvorvidt MR-valget bør holdessamtidig med stortingsvalget,med tanke på allesom ikke er medlemmer avkirken. Ei heller støtter manforslaget. Menighetsrådet iNordstrand fant også at detble for snau tid til å behandlehøringsnotatet, og valgteå ikke sende svar.Prøves ut i LjanLjan er blitt plukket ut som høringsmenighet ien ny gudstjenestereform. Målet er at gudstjenestenskal bli mer fleksibel, involverendeog stedegen. Ut over høsten skal detteprøves ut.Først lager gudstjenesteutvalget i Ljanmenighet et forslag med utgangspunkt ialt det materialet som er laget. Deretterskal menighetsrådet godkjenne det. Og såskal det evalueres. I tillegg til liturgi, skalogså en ny salmebok utprøves. Dette starterumiddelbart. Prøveperioden utløper31.januar 2009. Så går prosessen viderei de kirkelige organer, frem mot endeligvedtak på kirkemøtet i 2010.Oslo-budsjettuten kirkeutvidelseUtbyggingen av Nordstrandkirke kom ikke med i byrådetsforslag til 2009-budsjett for Oslokommune. – Det betyr at vi har enjobb å gjøre frem mot det endeligebudsjettvedtaket i Rådhuseti desember, fastslår byggekomiteensleder, Pål Gundersen,overfor Menighetsbladet.Nytt er det imidlertid at enkostnadssum nå figurerer ide kommunale dokumenter.Kirke utvidelsen tallfestes til36 milli oner kroner eks moms,mens nytt orgel er lagt inn med4 mill. –beløp i området sombygge komiteens leder haddesett for seg. En grunn til atNordstrand ikke rykker frem tilstart i 2009-forslaget, kan væreat det ikke er foreslått bevilgetfullfinansiering av det nye kirkebyggetpå Bøler neste år.– Men selve rammesøknaden forNordstrand-prosjektet har i allefall kommet ubeskåret igjennomprosessen fra Kirkelig fellesrådi Oslo til Rådhuset – planskissener tidligere omtalt her ibladet. Også dokumentasjonenav menig hetens virksomhet ogbehov for større kirkerom følgermed. Dermed har vi et godtgrunnlag, uansett når klarsignaletkommer. Men vi haddeselvsagt håpet at i det minste midlertil det prosjekteringsarbeidetsom må gjennomføres før selvebyggefasen, hadde ligget inne ibudsjettforslaget.– Men det råder ingen Tromsø2018-stemning i byggekomiteen?– Langt derifra. Men det måjobbes målrettet mot det politiskemiljøet fremover, både forå øke den kommunale bevilgningentil kirkelige formål i Oslo generelt– flere politikere har alleredekritisert det foreliggendebudsjettforslaget – og for å holdeNordstrand-prosjektet på rettspor i den videre prosessen, sierGundersenKirken blir større– søknaden sendtI Menighetsbladet2–2008kunne du leseom byggekomitéensarbeid.Faksimile:Menighetsbladet2–08I prøveperioden vil gudstjenestenestarte kl.10.45 for gjennomgåelse av nyesalmer i Ljan kirkeMenighetsbladet 5–08


Helene Undsvåg (20)fra Nordstrand harreist ut som ettåringi Det NorskeMisjonsselskaps tjeneste,og skal drive barneogungdomsarbeid iSt. George’s Churchi Holborn, London.Karen Haugom Olsengår 1. desember ut i ettårs permisjon i forbindelsemed foreståendefødsel, og vil tilbringedet meste av permisjonstideni Tyskland.I skrivende stund letesdet etter en vikarløsning.Per Øyvind Bø (20)har begynt i en 30prosents stilling somprosjektleder forEtter skoletid, derdet tilbys leksehjelpog fellesmiddag hveronsdag, frem motungdomsfellesskapetsOnsdagsåpent.Per Øyvind studerer for øvrig medisinved Universitetet i Oslo.Han overtar dermed etter Sara Utnem somhar gjort en stor innsats med både Etter skoletid,musikalen «Størst av alt» og som vikar i diakonKari Wisløffs sykefravær tidligere i år.Kontakt for barn og familierLinda Kronen Sømme (29) er ansattsom menighetspedagog i Nordstrandmenighet, med koordineringsansvarfor barne- og familiearbeidet, i nærtsamarbeid med Barne- og dåpsopplæringsutvalget.Arbeidsfeltet omfatterbl.a. lunsjtreffene med babysang,familiekoret og – nytt i høst – KFUK/KFUM-speidere og dansegruppe for4–5-åringer. Stillingen lønnes gjennomgivertjenesten i Nordstrand menighet.Linda er utdannet skuespiller, og fyllerut sin halve stilling i menighetenmed en halv stilling som teaterinstruktør,og har jobbet mye med et musikalskensemble. Fra hjembyen Harstad harMenighetsbladet 5–08Philip Nerem har begyntsom sivilarbeider vedNordstrand menighetskontor.Anne Lise Holmsen slutter vedårsskiftet som soknediakon i Ljanog Nordstrand, for å begynnei en stilling i Oppegård, sommiljøarbeider på et aktivitetssentermed boliger for psykiskog fysisk funksjonshemmede.Sandra Liljedal fortsetter somdiakoniarbeider i Ljan, nå i enstillingsramme på 20 prosentder hun viderefører sitt arbeidmed bl.a. besøkstjenesten ogformiddagstreff/Kafé Ljan.hun solid erfaringmed menighetsarbeid.– Jeg oppleveret yrende livher i Nordstrand,og alle i lokalmiljøeter hjerteligvelkommen mednye ideer ellerprosjekter, sierhun, med et ønske om at barne- ogungdomsarbeidet kan bli et kontaktpunktikke minst for alle nyinnflyttedefamilier. Vi trenger både vaffelstekereog middagslagere og frivillige til andreoppgaver, sier hun.Liv Hegle Sjøflot fra Nordstrand er ordinerttil prest, og har gått inn i en stilling iDøvekirken. Hun vil dermed tidvis ha tjenestepå Conrad Svendsens Stiftelse (Døvehjemmetpå Nordstrand). Biskop Ole Chr. Kvarmeforestod ordinasjonen tidligere i høst.Noe forsinket ser vi oss istand til å bringe en reportasje(kortversjon) avårets Nord dalmesterskap i motor sagkasting underarrangementet Ståk i Sjåk.Stedets sokneprest, HegeFagermoen, nådde ikketil finalen i kvinneklassen,idet motorsagen gikk rett til himmels og medet nedslag så delene spratt i alle retninger. Menstilen var upåklagelig, ifølge dommerne. 11


12Det skjer på LjanBarnekor (ca 4/5–8 år) hver torsdag kl 17.00–18.00Ljan menighetshus.Kontakt: Thorp 971 53 036/Hjemme 913 72 73219. oktober 19.00–21.00: SUS-kvelder på Ljan. Seegen omtale s. 1322.oktober 11.30–13.30: Formiddagskafe i Ljanmenighetshus1.–2. november: Allhelgenshelg. Se egen omtale5.nov 11.30–14.00: Formiddagstreff Ljan menighetshus.Tor Wisløff – «Theodor Kittelsen». Besøkav 2.klasse Ljan skole.19.november 11.30–13.30: Formiddagskafe i Ljanmenighetshus23. november 19.00–21.00: SUS-kvelder på Ljan. Seegen omtale s. 133.desember 11.30–14.30: Formiddagstreff Ljanmenighetshus. Hans Jacob Finstad: – «Sang oggitarspill». Besøk av 1.klasse Ljan skole.Det skjer på Nordstrand30.okt. kl 11.30–13.30: Kirkens Hyggetreff påSkovheim. «Den nye Salmeboka» v/ kap. SiljeKivle Andreassen1.–2.nov.: Allehelgenshelg. Se egen omtale10.nov. kl 11.30–13.15: «Mandagskafé med diakonen»i på Nordstrand menighetssenter23. nov. kl 19: Høstkonsert i Nordstrand kirke medNordstrand kirkekor. Se egen omtale27.nov. kl 11.30-13.30: Kirkens Hyggetreff påSkovheim «Advent og jul i Japan»v/ biskop em. Odd BondevikNordstrand NormisjonMøtene finner sted i Nordstrandbedehus, Tyslevveien 79, kl.19.30Torsdag 23. oktober: kapellan Henning Vik talerog synger.Torsdag 30. oktober: Ragnhild Gjerdi taler. Sang:Tor Nilsen.Lørdag 1. november: Bønnesamling kl. 10.Torsdag 6. november: Sverre Stoltenberg taler.Sang: Hedda Høgåsen Hallesby.Torsdag 13. november: Karl Olav Sandnes taler.Sang: Bente Meier.Torsdag 20. november: Misjonskveld. MarthaIrene Eriksrød taler. Sang: Tor Holtan-Hartwig.Torsdag 4. desember: Hyggekveld i adventstiden.Svein Granerud taler. Sang: Aud Oftestad ogIrene Bjørnsborg.Husk også orgelfondetsgavekonto 5063 63 33767(Husk å angi formål)Høstkonsert iNordstrand kirkeSøndag 23. november kl. 19 blir det høstkonserti Nordstrand kirke med Nordstrandkirkekor. På programmet står romantisk musikkav Johannes Brahms, Hubert Parry og FelixMendelssohn, med en blanding av verdslige ogkirkelige tekster.Temaet for konserten er høst – både høstensom årstid og livets høst. Temaet vil kommefram både igjennom musikk, tekster og visuelleuttrykk i kirkerommet.Høsten er en tid som inneholder motsetninger.Naturen faller til ro og vinterens kulde står fordøren. Samtidig har vi et håp om at nytt liv engang vil vokse fram med vårens krefter. Livetshøst kan romme mange tanker og følelser. Hvagjorde jeg ut av livet? Brukte jeg de mulighetenejeg fikk? Hva venter meg når livet tar slutt?Dette er tanker som kan fylle oss med uro ogredsel. Samtidig kan vi få tro og håpe at dødenikke er det endelige, at Gud selv gjennom sinSønn har gitt oss evig liv som er sterkere enndødskreftene. Denne lengselen mot det evigeliv uttrykkes gjennom Parrys motetter: «Mysoul, there is a country far beyond the stars…O come quickly, glorious Lord, and raise mysprite to thee!» Nettopp denne spenningenmellom uroen og håpløsheten på den enesiden og lengselen og håpet på den andre blirsentral i konserten. Dette kan altså bli en stundtil ettertanke, der en både kan få se bakoverog framover, noe som også understrekes vedat konserten holdes på overgangen til et nyttkirkeår.Helt mot slutten av konserten skal vi få lytte tilMendelssohns tonesetting av Salme 91.Denne teksten rommer i grunn hele kveldenstema og kan sees på som en overskrift forkonserten. Midt i spenningen mellom redsel oghåp formidles en visshet som ligger i bunn, envisshet som gir trøst og hvile:«For han skal gi sine engler befalingom å bevare deg på alle dine veier.De skal bære deg på hendene,Så du ikke støter foten mot noen stein.»Bli med i Givertjenesten!I Nordstrand menighet gir ca150 hus stander i år tilsammenover 700.000 kroner til detaktive menighetsa rbeidet.Barne- og ungdomspresten,barne sekretær og kantorer helt eller delvis lønnet avgivere i menigheten.Meld deg som giver og investeri din lokale menighet.Kontakt Menighetssenteret,eller benytt e-post: givertjenesten@nordstrand-menighet.noI Ljan menighet ønskervi nå å satse på å utvidegiver tjenesten. Vi har noentrofaste givere, men tror atmange flere kan være medi denne viktige tjenesten.Menighetens dåpsopplæringsmedarbeiderlønnes nå delvisav inn samlede midler. Klarervi å utvide givertjenesten, kanvi satse enda mer på barnearbeideti menigheten.Vil du bli fast giver, ta kontaktmed menighets forvalteren.Tlf. 23 62 98 02 eller e-postpost.ljan@oslo.kirken.no.Hele prostiet synger!Velkommen til høstens storsamlingfor menighetene i Søndre Aker prosti!Den finner sted søndag 16. novemberkl. 18.00 i Lambertseter kirkeDenne kvelden vil mennesker fra alle kanter av prostietsamles til sangfest. Det blir et variert sang- ogallsangprogram, akkompagnert av både orgel og etsammensatt orkester. Flere kor fra menighetene deltar,både som allsangledere og med fellesnumre.Dette blir en flott opplevelse!Velkommen!Menighetsbladet 5–08


Den storeprestebyttedagen– Jeg ser veldig frem til åmøte igjen den menighetenhvor jeg både bodde,var prest og hadde tjenestersom frivillig i såmange år. Og det er velogså hyggelig for menighetenå få besøk av«gammelpresten». Detsier Sverre Bang, somskal ha gudstjenesteni Nordstrand kirke på«Den store prestebyttedagen»i høst, søndag16. november. Byttetforegår innen SøndreAker prosti, der Bang nå, som de fleste vil vite,er sokneprest i Bekkelaget. Til Ljan kirke kommerOppsal-presten Hans Jacob Finstad.Dette er altså dagen da prestene bytter gudstjenestestederog tjenestegjør der de aldri,sjelden eller kanskje for lenge siden har hattgudstjeneste. Bakgrunnen er at i det som hetertjenesteordning for menighetsprester, er detnå fastsatt at hver prest har hele prostiet somtjenestedistrikt, selv om de fleste til daglig harsitt tjenesteområde begrenset til ett sokn.– I vårt prosti er det 12 sokn og enda noenflere prekensteder. Den 16. november blir detpresteskifte på de aller fleste steder, fortellerprost Tore Kopperud. Det skrives dermed litthistorie med dette, som foreløpig er et eksperiment.Det er samtidig en synlig understrekningav at vi er et stort kirkelig fellesskap vi somhører sammen i det som kalles Søndre Akerprosti, påpeker Kopperud, og tilføyer at:Du er hjertelig velkommentil kirke hver søndag. Det er du ogsåpå «den store prestebyttedagen»!Hele prostieti bønnÅ be er å søke fellesskap med denlevende Gud.Lørdag 25. oktober fra kl. 10.00til 14.30 inviteres hele prostiettil bønn i Søndre Skøyen kapell,Dalbakkveien 39.Program:kl. 10Velkommenkl. 10.15 Enkel nattverdgudstjenestekl. 10.45 En stille stundkl. 11.15 Enkel lunsj(Vi tar med matpakke,kaffe og te serveres).kl. 12kl. 12.45 SamtaleBibeltime ved misjonærRandi Sivertsenkl, 13.15 Vi ber i grupperkl. 14.15 Utsendelsekl. 14.30 SluttSlekters gangviedeAnette Guldberg og Knut Bøhler, Kristine Høyenog Daniel Urfjell, Matin Katiraee og Leo AlexanderWinther,, Ingunn Dahl og Bjørn Engh, ElisabethKlavenes og Lloyd Sletten, Vibeke Aass og DagChristopher Løvold, Gun-Hege Øiseth og Tom RuneAnghel Ljosåk, Hilde Landøy og Pål Finsveen, Benedicte Bruun-Lie ogAsle Rein Henriksen, Heidi Kjølsrød og Tom Erik Valsø, Tove Giske ogBengt FredhdøpteMaine Gossner Gjertsen, Linnea Husborn Nordgaard,Indie Othilie Thurmann-Hoelseth, Maghus Kahrs,Martin Brendengen, Milla Semcesen, Signe Jessen-Sandø,Jørgen Farbrot Gether, Hedda Midthaug Hermanrud, Benjamin SamaanMelek Andesen, Emilie Jin Bei Lock-Lorenzen, Aurora Moe-Haugland,Aurora Engh Skjørtvedt, Selma Mehol, Markus Nygård Brudeli, MariellStølan, Jonette Kleppe-Jørgensen, Jørgen Conradi, Leander Skogvoll,Mia Marie Bye, Sofia Sannem Heian, Simon Caspersen-Snilsberg, JonasTorvund Bjønnes, William Klos-Aalstad, Annikken Tønder-Hansen,Leon Hermansen Svarem, Eivor Vestbøstad Vik, Aleksander HaakestadLervold, Caroline Brettås Asbjørnsen, Carl Tønnes Hustad, HelenaKieser Nalbant, Einar KvalsunddødeMarianne Johanne Tangen, Eva Kirsten Andresen,Grethe Reidun Johansen, Georg Alexander Heiding,Knut Arne Gladtvet, Jan Petter Bjerke, Knut Svarstad,Mathilde Bolette Cecilie Høitomt, Bjørg Lien, Knut HenryZetterstrøm, Martin Nerby, Solveig Doris Halvorsen, Benn Jarde, ElofHowarth Jonson, Gerd Marit Engebretsen, Karen Sybille Dieserud, LeifHarald Tveter, Erhard Kristian BengtsenHøstens suskvelder på LjanFor ett år siden startet vi opp og vi er mange som er blittglad i SUSkveldene. Kveldenes farge, form og innholder blitt gjenkjennelig ting som vi ser fram til. S står forsang, U står for undervisning og siste S for servering.Tidspunkt og sted er kl 19–21 på Ljan Menighetshus.Velkommen til et nytt semester med SUSkvelder:Søndag 19.oktober: «Kristne verdier i tjeneste for vårt samfunn»v/ varaordfører Aud Kvalbein.Søndag 23.november: «Jesus i Johannesevangeliet»v/ professor i NT Karl Olav Sandnes13Tro og Lys – gruppe.Samlinger for utviklingshemmede, deres familier ogvenner. Møtes for å dele livs- og troserfaringer, besammen og ha felles måltid og festlig samvær. Drarpå turer og besøker andre Tro og lys-grupper. Møtesi Ungdomslokalet i underetasjen i menighetssentereti tidsrommet kl.16–19,Følgende datoer denne høsten: 26. okt., 23. nov.og gudstjeneste 7.des. kl.11, med kirkekaffe.Kontaktperson:Tove Sjønnesen: tlf. 22 28 93 54 / 975 46 083Nordstrand Bildesenter ASALT I INNRAMMING.Vi har flyttet fra Breidablikkvn til Kastellet.I vårt galleri har vi salgsutstilling av bildende kunst.Ny utstilling hver måned.Har du gamle fotografier? Vi reparerer, retusjerer,redigerer, kopierer, forstørrer og forminsker.Du finner oss på hjørnet av Ekebergvn / Lambertsetervn.Tlf: 22 28 99 00 www.norbild.no åpent 10-17 lørd 12 – 15Rabatt gis til Menighetsbladets lesereMenighetsbladet 5–08


Rørleggertjenesten asNordstrandvn. 341163 OsloTlf.: 22 28 90 98roerl@online.no14ORRINGBYGGSENTER Heller Belegningssten JernvarerORRING BYGGSENTER AS Vi tilbyr dagligutkjøring Gratis utlån av hengerfor hjemkjøringNordstrandSport A/SNordstrandvn. 42Tlf. 22 28 63 59Godt utvalg i sportsartikler Verktøy Hageredskap Maling Garderobe Gulv Dører Vinduer VVSSlimeveien 4,Bjørndal, 1277 Oslo.Tlf. 22 62 98 00 Utleie av verktøy,tepperenser og gulvsliper Nøkkelfiling Kapping av trelast og platerHusk Kneippenskneipbrød!– sunnhet i hver skiveFåes i de flestedagligvareforretninger.Tlf. 22 28 82 95TømrerfirmaPGA– tar alt fra A til ÅKontakt din lokale håndverkertlf 93 29 96 69 (Henriksen)KJØP OG SALG AV EIENDOMHANDLER OM TILLIT!Vi håper at du ved valg av eiendomsmeglervil vektlegge atBEKKELAGET & NORDSTRANDEIENDOM står for:• Eiendomsmegleren med best lokalkunnskap om ditt distrikt• Gratis verdivurdering når du tenkerpå å selge din bolig• Bred markedsføring av boligen• Personlig medvirkning av meglerpå visning• Profesjonell gjennomføring avsalget• Råd og bistand i forbindelse medfinansieringen•Konkurransedyktig salgsprovisjonUnikt botilbud for eldreUllernåsen SENIORHJEM, et unikt botilbud for selvhjulpne over 70 år44 trivelige leiligheter, 1-, 2- og 3-roms, medsentral beliggenhet.Leiligheter som beboerne selv møblerer, rett vedUllernåsen T-banestasjon.Alle måltider er inkludertDet serveres 3 måltider daglig i hyggelig spisesal.Trygghet, service og fellesskapVi har kompetent personell døgnet rundt, alarmpå alle rom og vakre stuer og hage til felles bruk.NORDSTRANDTANNLEGESENTERNordstrandveien 62 – 1164 OSLO Tlf: 22 29 59 39Åpningstider: hverdager 08–20Almenntannleger,spesialisterogtannpleiere tilbyralle typertannbehandlingeventuelt i samarbeid med andre spesialisterTannleger MNTF:Bård AndresenPer HagenNjål LekvenRandi D. Espeland (rotfylling)Janicke Liaaen Jensen(kirurgi og oral medisin)Et miljø som stimulerer til livsglede og fellesskap!Enslige og par.Akutt hjelpUllernåsenSENIORHJEM ––Henvendelse tlf. 24 12 56 00. Adresse: Silurveien 8, 0380 Oslo.www.seniorhjem.noTannpleier NTpF:Heidi Eikenes ogMerita Ismailovskawww.nordstrandtannlegesenter.noLambertseter LegesenterLegeneØyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane CunenMaida Ilic, Satish Arora og Charlotte WiderøeVi har ledig kapasitet på våre lister.God tilgjengelighet og kort ventetid.God kapasitet på Ø-hjelp.Tlf. 22 74 90 50Celicilie Thoresens vei 17, 2. etg.www.lambertseterlegesenter.noHei! Vi kan Nordstrand, Bekkelaget og øyene.Ring oss på 22 74 51 55 for en gratis verdivurdering.ALLE VÅRE MEGLERE ER STATSAUTORISERTEEIENDOMSMEGLERE – DIN TRYGGHET!Areal NordstrandSandstuveien 52, 1184 OsloT. 22 74 51 55 F. 22 74 51 56www.areal.noMenighetsbladet 5–08


ØRE-, NESE-, HALSLEGEBØRGE TRYVINGNylænde 5, LambertseterTlf. 22 28 05 01HØRSELSUNDERSØKELSER OGHØREAPPARAT-TILPASSNINGALLERGIUTREDNING – TESTINGVelkommen til dinlokalbokhandel!Ekebergvn. 228 c, p.b. 93Nordstrandshøgda 1112 OsloMandag–fredag 08.00–14.00TimeavtaleAnnonse Telefon 22 10028 x 80601003-04-08 15:50 Side 1ADVOKATENEPÅ NORDSTRANDBennin, Brataas & Fjeldheim mna.Familie – arv – skifte – skattEktepakt – testament – samboeravtaleFast eiendoms rettsforholdBygg– og entrepriserett – mangler ved boligkjøpAlm. praksisTlf. 23 38 64 00 – Faks 23 38 64 01Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrandwww.advokatnor.noElektriker på timenPersonlig rådgivningNordstrand ElektroVakt 24 timer15Vis hva du føler-send blomsterBuketterDekorasjonerAlt til brudenBårebuketterKranserHans-Erik Larsen909 21 900Ekebergveien 232 1166 OsloTelefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 • E-mail: bestill@kobro-blomster.noTannlege TROND TELJESpesialist i periodonti(tannkjøttsykdommer)Von Øtkensvei 1Over MatkarussellenTlf. 22 61 32 01Matkarussellen A/SVon Øtkensvei 11169 OsloTlf. 22 61 29 10Gravsteiner – Inskripsjoner -OmarbeidingUtstilling vis à vis Østre AkerkirkegårdUlvenvn. 102, 0581 OsloTlf. 22 65 60 50Fax. 22 65 60 31www.gravstein.comAdvokatSVEIN THORPi kontorfellesskapHorn, Sundseth,Christoffersen m.fl.M.N.A.Arv, familierett, erstatning,eiendom, alminnelig praksis.St. Olavsgt. 28, 0166 OsloTlf. 23 32 64 10Fax: 23 32 64 11STEINAR BAREIDLegeSPESIALIST I ØYESYKDOMMEREkebergveien 228 b, 2. etg., 1162 OsloTimebestilling på Tlf. 22 28 63 64Tlf.tid: 10.00–11.00 og 13.00–14.00 alle hverdager.•Selskapslokaler •Møter •CateringÅpningstider: Man.-tors. 11.00–20.00,fredager kun selskaper, lør.-søn. 11.00–15.00Olaf Helsets vei 2 – 0621 Oslo, Tlf. 22 29 82 82 – fax: 22 29 82 95Tove og Stig KlemetsenMenighetsbladet 5–08


Linda Kronen Sømme,menighetspedagogPeriodenokt.–nov.(Rett til forandringerforbeholdes.Se dagspressen.)DATO:NORDSTRAND KIRKE:LJAN KIRKE:ØSTMARKS-KAPELLETSportsgudstjenester16Jeg har en drøm. Om enmenighet som stråler av gledeog yrer av liv. Hvor det erplass til livets ulike sider. Enmenighet der alle føler segvelkommen, gammel som ung.En menighet der barna deltar,og er en del av fellesskapet.En menighet der det er godtå være.19. oktober23.s.e.pinseMatt 18,15–2026. oktoberBots- og bededagLuk 13,23–30kl.11: Gudstjeneste Erling J. Pettersen.Dåp. Offer: TV-aksjonen. Blå Kors.Kirkekaffekl.18: m c ukl.11: Høymesse Tore Kopperud.Skriftemål. Offer: Egen menighet.Kirkekaffe. Kirkeskysskl.18: u g : Åse Maria S. Haugstadkl.11: Familiegudsteneste. Per OlavVangen. Menighetsbarnehagen.Dåp. Offer: TV-aksjonen. Blå Kors.Kirkekaffekl.19: s u skl.11: Høymesse Per Olav Vangen.Skriftemål. Nattverd. Offer: Egenmenighet.kl.12: SportsgudstjenestevedÅste Dokkakl.12: SportsgudstjenestevedReidar AasgaardOg en slik menighet tror jegvi er på god vei mot.Da jeg ble ansatt i Nordstrandmenighet for bare noenmåneder siden, ble jeghelt overveldet overalt det potensialetsom ligger her. Enfantastisk menighet!Initiativtakere i alleretninger, og allejobber for nettoppdenne drømmen. HerLindaKronenSømmeer det så mye å gledeseg over, så mye åtakke for.Likevel kjenner jeg etlite sår i meg, når det henderat de små barna, som er såfull av liv, glede og håp, ikkealltid blir satt pris på. Nårforeldre ikke alltid føler segvelkommen i Gudstjenestefellesskapet. Hva er det vigjør? Er ikke det slik at kirkennettopp hører disse til?Disse som så åpent tar i motGuds kjærlighet? Er det ikkenettopp disse som skal bærearven og ordet videre.1. november2. novemberAllehelgensdagÅp. 21,1–79. november 26.søndag etterpinseLuk 17,20–3016. november27. søndag etterpinseMatt, 31–3323. novemberSiste søndagi kirkeåretMatt. 25,1–1330. november1. søndagi adventJes. 62,10–12kl.15: Minnegudstjeneste ErlingPettersen, Per Olav Vangen, AnneLise Holmsenkl.11: Høymesse Tore Kopperud,Erling Pettersen, Anne Lise Holmsen.Nattverd. Offer: Egen menighet,diakoni. Kirkekaffe. Kirkeskysskl.11 og kl.13: GudstjenestePresentasjon av konfirmanter, SiljeKivle Andreassen. Kari Wisløff. Offer:Norsk misjon i øst. Kirkekaffekl.11: Gudstjeneste Sverre Bang.Dåp. Nattverd. Offer: Normisjon.Kirkekaffe. Kirkeskysskl.18: Hele prostiet synger.Lambertseter kirkekl.11: Gudstjeneste Silje KivleAndreassen. Dåp. Offer: Egen menighet,korarbeid. Kirkekaffe. Kirkeskysskl.11: Familiegudstjeneste Silje KivleAndreassen. Dåp. Offer. Egen menighet,barnearbeid. Adventsgrøtkl.18: Ljansmesse Per Olav Vangen.Nattverd. Offer: Egen menighet.Diakoni. Kirkekaffe.kl.11: Gudstjeneste Erling J. Pettersen.Dåp. Nattverd. Offer: Normisjonkl.11: Gudstjeneste Hans JacobFinstad. Nattverd. Offer: Egen menighetkl.18: Hele prostiet synger.Lambertseter kirkekl.11: Gudstjeneste Presentasjonav konfirmanter. Per Olav Vangen.Offer: Kirkens resurs. mot vold ogovergrep. Kirkekaffe.kl.19: s u skl.11: Familiegudstjeneste Per OlavVangen. Utdeling av 4-års bok. Dåp.Offer. Egen menighet, barnearbeidkl.12: Sportsgudstjenesteved Per AndersNordengenkl.12: Sportsgudstjenesteved Trond SkardDokkakl.12: SportsgudstjenestevedTorleiv Austadkl.12: SportsgudstjenestevedBjørn Mathiesenkl.12: SportsgudstjenestevedRagna DahlenNei, la oss heller glede ossover dem, over deres iver ogglød. La oss prise hver søndagsammen, og kjenne gledenav å være Gudsbarn et sliktfellesskap. For her er det godtå være!Kirkeskyss: se avisannonse eller ringmenighetskontoret Innen fredagJesus sier: «La de små barnkomme til meg og hindre demikke, for Gudsrike hører sliketil.»ØstmarkskapelletVil du leie, ha kapellvakteller har andre spørsmål?Kontakt Martin Thue:post@ostmarkskapellet.no959 30 894www.ostmarkskapellet.no

More magazines by this user
Similar magazines