Himmel og Jord #2-05 - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

Himmel og Jord #2-05 - Mediamannen

Til informasjon2Nytt fra Den norske kirke i Hamar - 68. årgang 2005Både himmelogjord


HAMAR KIRKEKONTORHAMAR RÅDHUSPostboks 4063, 2306 HamarBesøksadresse: Vangsvegen 51Fax: 62 51 03 43TELEFONERKontorsekretær Sylvia SvelmoTlf. 62 51 05 50Rådgiver Bergljot Brønn SenumstadTlf. 62 51 05 59 / Priv. 62 52 16 50Kirkeverge Daniel Flugstad62 51 05 56 / Priv. 62 54 92 20Kirkevergens sekretær:Anne Mette de Flon Tlf. 62 51 05 36Driftsleder Ole-Jacob TomterTlf. 62 51 05 35 / Mob. 97 76 59 54Domprost Ole Elias HolckTlf. 62 51 05 51 / Priv. 62 52 82 31Domprostens sekretær: Lisbeth WictorsenTlf. 62 51 05 27Sogneprest Trond Tveit SelvikTlf. 62 51 05 52 / 62 52 73 76Kapellan Henning WingeTlf. 62 51 05 54 / Priv. 62 52 64 83Kapellan Irmelin Grimstad BondenTlf. 62 51 05 57 / Priv. 62 42 50 72Seniorprest Helge HognestadTlf. 62 51 05 59Kateket Iver MosvoldTlf. 62 51 05 53 / Priv. 62 52 71 96Sognediakon Ole-Lars SchjerpenTlf. 62 55 04 23 / Priv. 62 36 89 33Domkantor Per-Edvard HansenTlf. 62 51 05 49 / Priv. 41 25 14 63Organist Paul DenaisTlf. priv: 62 58 61 28Kantor Gudbrand Aasen, Storhamar kirkeTlf. 62 55 04 20Kirketjener i Hamar domkirke:Birgit Steffensen Schau Tlf. 62 51 04 97Kirketjener i Storhamar kirke:Tlf. 62 55 04 20Kirketjener Olav GjerstadTlf. 97 52 15 07Menighetsrådets leder: Tordis Strand HansenTlf. priv. 62 52 22 77Forsidebildet:: Tro om vi kan få være med?Foto: Hans-Ole HummelvollTemakveldeneI vårsemesteret dreier temakveldene seg om fellesskapeti menigheten. På den siste temakveldentaler vår egen sogneprest, Trond Tveit Svelvikom Fellesskap i Hamar menighet.Velkommen til menighetssalen i Storhamarkirke torsdag 28. april kl. 20.00 til en kveldssamling!Takk for responsenpå giroene - takk for alle gode gaver tilbladet vårt! Og en ekstra stor takk tildeg som gav hele 1.000 kr!Vi har fått inn 279 giroer pr.18.03. Vi må innrømme at vi nå liggerkraftig bak fjoråret da vi hadde 429 giroerpr. 25.03. Totalt svarte 473 positivt i 2004!Det greier vi nok ikke denne gangen,men vi kan sikkert nærme oss noe.Kanskje skyldes den lavere oppslutning atgiroen denne gangen var stiftet inn i bladet ogderfor ikke ble nappet ut med det samme - ogdermed glemt?Hvis så er tilfelle, er det fint om du brukerBåde himmel og jord, Pb. 4063,2306 Hamar og ktonr 7162 05 48183Både himmel og jordutgis av Hamar menighetsråd.Opplag: 9.000Redaksjon:Gunvor Aalstad, sekretærTorbjørn HummelvollKari NesHenning WingeRedaktør dette nr:Torbjørn HummelvollRedaksjonens adr.: Bekkegt. 24, 2317 HamarBladets bankkto.: 7162 05 48183Produksjon:Hartz Offsettrykkeri AS, RenaFrist for innlev. av stoff til neste nr: 25. mai2


Stránka č. 3 z 3Jox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dniuvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak mátelikvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.6. DALŠÍ INFORMACECo Jox obsahujeLéčivými látkami jsou povidonum iodinatum 85 mg a allantoinum 1 mg v 1 ml přípravku.Pomocnými látkami jsou: levomenthol, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, ethanol 96%,propylenglykol, čištěná voda.Jak přípravek Jox vypadá a co obsahuje toto baleníČirá až slabě opalizující červenohnědá tekutina neomezeně se mísící s vodou.Velikost balení:Koncentrát pro přípravu kloktadla: 50, 100 ml.Orální sprej: 30 ml.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceTeva Czech Industries s.r.o.Ostravská 29, č. p. 305747 70 Opava, KomárovČeská republikaTato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.12.2011.7.12.2011 (č.j. 170616/2010)2006/09/06/V2009/02/04/X2009/03/18/M2010/01/09/M2011/10/05/X2011/12/07/Mabout:blank25.1.2012


Det spirer og gror -det nærmer seg vår!Tekst og foto: Gunnvor AalstadArvid Kay foran et bugnende drivhusEn mild vinter og en sjelden solrik påske harsatt sinnet i vårlig ”modus”. Og scilla i husveggeni St. Olavsgate i mars gir løfte omden lysere tida som kommer.Mange gleder seg til vårens aller første planter kansettes ut på terrasse, i blomsterbed eller i verandakasse,og det er etter hvert blitt mange valgmuligheternår det gjelder blomster.En av dem som hjelper oss som ikke har riktig sågrønne fingre til å få til fargeprakt rundt hjemmet,er Arvid Kay i Kays Gartneri rett utafor bykjernen.Drivhusene her bugner av grønne stiklinger ognysådde potter – et hav av stemorsblomster, begonia,lobelia og nye og ukjente varianter av FlittigLise, petunia og mange flere skal utvikle seg tilblomstrende ampler, fylle krukker og kar og spreseg i bedene i byen og omegn. For hit kommerbåde Hamar-folk og mer langveisfarende for åhandle blomster når bare sola får enda bedre tak.Arvid Kay overtok gartneriet etter sine foreldre i1980. Den gang gikk det mest i grønnsaker, ogDet blomstrer!Arvid har lagt om driften til hagesenter. Han hargod hjelp av sin søster Jorunn, og flinke medarbeideresom har vært ansatt i flere år. Noe ekstrahjelpav ungdom har han også når sesongen tar av forfullt. Det er stadig flere som har fått øynene opp fordet vakre planter byr på, og stadig tidligere begynnerhandelen med sommerens planter. ”I gamledager” het det at en måtte ikke plante ut sommerblomsterfør 10. juni - det er alltid muligheter forei frostnatt i begynnelsen av juni. Frostnatta kommernok fortsatt, men vi starter blomstersesongenca. 1. mai nå. Så tar vi oss råd til en omplantinghvis uhellet er ute og juninatta blir for bisk. Det erogså bedre hjelpemidler til å stoppe frosten: Denhvite acrylduken dekker fint og reflekterer strålingen,en pappeske gjør også monn - men husk:aldri plast til å dekke mot frost! advarer Arvid Kaymens han plukker litt blant stiklingene.Han kjøper stiklinger fra et firma i Grimstad - deter stadig mer spesialisering også på dette området.Europeiske firmaer eier rettigheter og sorter, det erstrenge krav til hvem som kan foredle og formereplanter. Gamle sorter fases ut - det kommer patenterpå nye sorter. På spørsmål om patentene girsterkere og penere planter, trekker nok Kay litt påsvaret – kunnskapen om hvordan plantene skalstelles er fortsatt viktig. Men kravene skjerpes, ogdet å ha egne morplanter blir for dyrt. StiklingeneDet våres i gartneriet


er i hus i slutten av februar, samtidig med at hansår en del sommerblomster. Og da er sesongen ifull sving inne i drivhuset. Det første budet om vårer stemora, som er i blomst i april, og tåler mye!Så kommer ”rushet” fra 1. mai og utover, det erutrolig mange vakre innkjørsler, terrasser og balkongkasserå se rundt i hagene, i gatene og på kirkegårdenenår sommeren kommer i Hamar. Alleredenå er det forresten fine gryter med små påskeliljerog byvåpenet som smykker rundkjøringeneinn til byen.Mange bytter ut blomstersorter i kassene utoversommeren, og en ny trend er det at folk tar medblomster til hytta. Det er viktig å huske at blomstenemå ha sitt daglige stell, de skal vannes oggjødsles, og kan gjerne klippes ned når de blir forslengete, sier Arvid Kay. Han gleder seg over kvalitetsbevissteog trivelige kunder.Inne i drivhuset, med 300m2 forskjellige pelargonia,trives Arvid Kay. ”Her er det 20 varmegraderog sol fra mars til juni - det er slikt folk reiser tilSyden for å oppleve” sier han. ”Men det burde værtmer tid til å nyte plantelivet, travelheten har innhentetgartneriet også.”Jorda er ugrasfri, basert på torv. Den kommer i dagfra en fabrikk i Våler, men også på dette feltet presserde store, effektive seg på, og det går etter hvertmange trailerlass med jord fra Øst-Europa til gartnerierher i landet.Akkurat i disse dager er det ompotting av stemorsom står på dagsorden, og ganske riktig, Arvid måinnrømme at selve vårtegnet, det er stemora! Mennår det gjelder favorittplante, er han svak forampeltomaten. Den er dekorativ og flott, og såsmaker den så herlig!Møblering av Storhamar kirkeMed bakgrunn i erfaringer fra prøveperioden, innspillog kommentarer, anbefalte prosjektgruppenfølgende organisering av kirkerommet i Storhamar:Alteret trekkes ca. 4 m ut fra fondveggen. Prekestolenflyttes til venstre side av alteret, og lesepultenfjernes. Ved behov kan lesepulten plasserespå høyre side. Stolene plasseres i fire felt, og slikat gangen fra prestesakristi til alter er tydelig bredest.Sidefeltene orienteres vinkelrett på midtgangen,og midtfeltene buet mot alteret. Døpefontenplasseres mellom alteret og lysekrona.Alterringen settes på plass, men skrues sammenslik at den enkelt kan monteres fra hverandre vedbehov.Prosjektgruppen ønsker å fortsette arbeidet meden videre utvikling av kirkerommet. Den anbefaltemøbleringen må derfor betraktes som midlertidigog medfører ikke kostnader.Menighetsrådets vedtak:Prosjektgruppens forslag til møblering godkjennessom en midlertidig ordning. Menighetsrådet bergruppen arbeide videre med utvikling av kirkerommet.Fellesrådet orienteres om vedtaket.HOKUSPOKUSEn gang mente man at presten kunne trylle.Det var den gang de snakket latin. Nattverdenvar vanskelig å forstå. Presten prøvde å forklareat det var Jesus selv som ga seg selv til oss i nattverdbrødetog vinen. Men hvordan kunne nådet gå til?Enda rarere ble det vel nårpresten delte ut nattverdenog sa det på latin,da lød det som ettrylleformular:Hocus Pocus.Men det presten egentlig sa, var:Hoc est corpus Christi = Dette er Jesu legeme.5


“Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende”Dette er for meg og for mange deilige dager.Lyse, varme vårdager. Lyse, kalde vårdager.Lyse, våte vårdager. Felles er at deer lyse og det er vår. Og det er myeå se fram mot. Pinse og 17.mai,100-årsjubileet som selvstendig nasjon, sommermed alt hva den innebærer. Mørket fravinteren og den stille uke har vi lagt bak oss,og vi kan frimodige og glade over Guds nådeog kjærlighet gå videre i påskedagens lys ogvarme. Vi får leve i den uforståelige og vidunderligetro at Gud elsker oss så høyt at han gaseg selv for oss.For mange av Hamars og Norges ungdommer venternoe spennende og annerledes denne våren, noelitt rart og ukjent - nemlig konfirmasjonen. I dettemenighetsbladet får dere vite hvem de er, de somskal konfirmeres i Hamar denne våren. Men hva eregentlig dette med konfirmasjon? Hvorfor beholdervi tradisjonen i vår kirke selv om ungdommenikke er voksne i 14-15-årsalderen lenger? Ordetkonfirmasjon kommer fra det latinske verbet confirmare,som betyr å bekrefte. Før var betydningenat en skulle bekrefte sitt dåpsløfte. Sånn har sikkertnoen av dere opplevd konfirmasjonen.I dag er konfirmasjonen en forbønnshandling formenighetens unge, på vei ut i selvstendigheten.Grunnen til denne forandringen er blant annet atvi ikke ga ikke noe løfte til Gud i dåpen. Det varGud som ga oss et løfte. Disse ordene som lyderhver eneste gang vi feirer dåp i vår kirke, fra avslutningenav Matteus-evangeliet. Han lovte å væremed oss alle dager inntil verdens ende. I konfirmasjonenbekrefter Gud sitt løfte.Han har vært med den enkelte fremtil nå, og han vil være det videre.Gud har skapt oss, og han elsker oss - hver ogen. Og selv om vi kanskje ikke alltid ser det,ikke tror det eller ikke forstår det, så er det sant.Og Gud er med oss alle de dagene vi kanskjetrodde han ikke var det også. Når en ser tilbakepå et liv - kort eller langt - med alle dets sorgerog gleder - da er jeg sikker på at det er dagerda det føles som om Gud er langt vekk. Sånnhar i alle fall jeg det, selv om jeg er ganske ung.Mange kjenner kanskje det vakre, lille diktet “Fotsporene”?Det er en ukjent forfatter, som fortellerom en drøm han har hatt. Han går langs en strand,og den stranden er livet hans. Nå ser han seg tilbake.Han ser to sett fotspor, sine egne og Jesu fotspor.Men noen steder ser han bare ett sett avtrykk,og legger merke til at det er i de vanskeligste periodenei livet hans. Han konfronterer Jesus meddette og spør: “Hvorfor forlot du meg da jeg haddedet verst, men trengte deg mest?” Jesus svarer:“Mitt kjære barn. Jeg elsker deg og vil aldri forlatedeg. De gangene du ser bare ett sett fotspor, det varda jeg bar deg”.Så gratulerer til alle konfirmanter og deres familier,jeg håper dere får en flott dag alle sammen. Og jeg vilønske alle en deilig vår og en god sommer!Elisabeth BrekkeKommer kor-dekorasjonene i Domkirken tilbake?Prosjektgruppen som har arbeidet med å utrederehabilitering og utvikling av Domkirken, haravsluttet sitt arbeid og har anbefalt og menighetsrådetvedtatt, at dekorasjonene på veggene ikoret og under vinduene i skipet (alt dette ble tildekketpå 70-tallet), samt det blå teppet, skaltilbakeføres slik det var etter restaureringen i 1954.Saken skal behandles av Kirkelig fellesråd før detsendes søknad om godkjenning til Biskopen.6Prosjektgruppen har også anbefalt at områdetunder orgelgalleriet vurderes med tanke på etlysglobekapell. Menighetsrådet har bevilget pengertil videre utredning av dette. Det er satt opp nyttskap til messehaglene i prestesakristiet, og detplanlegges en oppussing av begge sakristiene.Prosjektgruppens utredning kan fås på kirkekontoret.


Kirken i Hamar markerer ”NORGE 100 ÅR”Det er godt å være selvstendig og voksen. Det er slik med både folk og land.I år markerer vi at landet er hundre år. Samtidig understreker vi at vi har enfelles arv med andre land: En arv vi gjerne pusser støv av og løfter fram.Kirken i Hamar markerer jubileet med:❏ Vårkonsert i Domkirken 1. juni kl 18.00.Storhamar Blandede Kor stemmer opp til skandinavisk sang.❏ Festgudstjeneste i Domkirken 7. juni kl 18.00.Etterpå blir det musikk i byen.❏ Jazzmesse i Vang kirke lørdag 11. juni kl 18.00 avslutter vårensmarkeringer.Forsvarets Stabsmusikk stiller opp og bringer med seg kor.Vi regner det blir en topp opplevelse.Alle arrangementene er selvsagt åpne for alle og enhver.I anledning hundreårsmarkeringenhar Norges Bank for første ganggjengitt våre tre konger etter 1905på en og samme mynt.Kirkens kulturmeldingDen 8. mars kom kirkens egen kulturmelding.Den er utarbeidet av Norske Kirkeakademier påoppdrag fra Kirkerådet. ”Kunsten å være kirke”,heter den. Den handler om kirken som kunstformidleri samfunnet. Kirken er en stor aktør innenkunst. Større enn vi til daglig tenker på? Det handlerom alt fra vakre kirkebygg, store utsmykningertil daglige, små hendelser. Kor synger. Musikk spilles.Teater fremføres. Ensembler danser. Det skjermangt og mye i våre kirker landet rundt. Men vi erikke alltid like flinke til å markedsføre det.Meldingen utfordrer alle i kirken til å være merstolte over alt som skjer: Samtidig utfordres vi til ågjøre arbeidet mer synlig. Kirken i Hamar tar sakenopp på bred front. Kulturmeldingen gir oss en dytttil å arbeide videre med å samordne og tydeliggjørekulturarbeidet som skjer i og gjennom kirken iHamar.Kulturmeldingen er fin lesning. Meldingen erutgitt på Verbum forlag.Ole Elias HolckVi gratulerer❏ Fagforeningens Mannskorfeiret 90 år med Syng kamerater!- en kabaret og kavalkadekonserti Hamar Teater og medsin 90-årige æresdirigent EinarAmundsen til stede.❏ Hamar og Hedemarken Turistforening(HHT) feiret sitt 75-årsjubileum under stor oppslutningmed primus motor og styreleder HansRuud i spissen for en vellykket kveld.❏ Even Wetten overrasket voldsomt under VMpå skøyter med sin uhyre sterke innsats som resultertei gullmedalje. Imponerende!❏ Ham-Kam ble tildelt Kommunikasjonsprisen2004 for Hedmark og Oppland for åpen og ærligkommunikasjon omkring en kjedeligsak for klubben - og for å ha gjeninnført“Ham-Kam” som et begrep og merkevare.❏ Hurra for Hamar kommune som kom påen flott 4. plass i Forbrukerrapportens testing avservice, tilgjengelighet og kvalitet i landets 433kommuner nylig! Dermed kunne servicearbeidernei kommunen vår med meget god grunnsmile svært så tilfreds! Jo, Hamar er en fin byå bo i - vi trives her.❏ Sparebanken Hedmark har tatt i bruk sittflotte nybygg med vidt utsyn over Mjøsa. Så finter det blitt at banksjef Harry Konterud gjerne kallerdet et “halsgropsmykke” som både han selv,arkitekt Tore Bergh, de ansatte og brukerne kanvære svært så stolte av!7


Som dagene går:Menneskeverdog markedsverdiTyskland, Europas folkerikeste stat, er gjerne etbarometer på kontinentets politiske og økonomiskesunnhetstilstand. De siste offisielle ledighetstalleneviser at 5.2 millioner står uten arbeid,dvs. nesten13% av landets totale arbeidsstyrke. IFrankrike er 10 % arbeidsledige. Lokomotivlandenei europeisk økonomi befinner seg i dyp økonomiskkrise med en bekymringsfull sosial uro.Ny-fascistiske krefter, som i mange år har liggetsom en brun latent understrøm i samfunnet, marsjererigjen i gatene og utfordrer det tyske demokratiet.Historien har en forunderlig tendens til å reprodusereseg selv. Dyrekjøpte erfaringer blir glemt,gjerne fordi historieløsheten er så stor. Jeg skal ikkeoverdrive, men det er mulig å gjenkjenne enkelteparallelle linjer fra Oswald Spenglers dypt pessimistiskekultur- og historiesyn i “Untergang desAbendlandes” på begynnelsen av 1900-tallet til 1.verdenskrig, videre til depresjons- og massearbeidsløshetensEuropa i mellomkrigstiden fram til Dettredje riket. Det største forfall i moderne historie!Nå er de ute på gatene igjen. Ideologien er densamme.Så paradokset: Samtidig som arbeidsløsheten stiger,melder næringslivet på bred front om solideoverskudd. Men for å øke fortjenesten ytterligereflagger man ut arbeidsplasser til lavkostland. Profittenpraktiseres, og fellesskapet blir sittende igjenmed regningene. Dette er “New Public Management”i funksjon. Vår tids religion, bygd på markedetsurverdier: Konkurranse, effektivisering,kjapp fortjeneste og kapital-akkumulering til styrtrikeeiergrupper.Vår tids føydalklasse. Nedbyggingav vitale fellestjenester og sosiale sikkerhetsnettsynes å være en naturgitt konsekvens. Børsener eliteøkonomiens finstilte instrument som snartmåler alle verdier. Og mitt spørsmål er: Hvilkenmarkedsverdi har menneskeverdet i det sorteringssamfunnetsom vi ser konturene av?Ill.: Gerd Krohn-HansenSom alltid er det barna som rammes hardest - demest sårbare av de sårbare. Daglig rystes vi avreportasjer om hvordan mange av disse lever utenframtidshåp i trøstesløse omgivelser. Hver dagbringer tsunamier av lidelse til det afrikanske kontinent.De tause katastrofene! De ikke-flombelystetragediene! Rapportene fra FN viser at daglig dør30.000 barn på grunn av fattigdom og sykdom. Ensommer uten blomster. Barn uten framtidshåp.Det må være skaperverkets mest smertefulle paradoks.Finnes det alternative løsninger for en merrettferdig verdensorden?Så et kvantesprang til vårt hjemlige Ultima Thule:I media har vi fulgt en opphetet debatt om utnevnelsenav ny biskop i Oslo. Skjønt debatt! Nårbegge fløyer, den konservative og den liberale, erpermafrost-tjoret i låste standpunkter om å eiemonopol på den evige sannhet, tynnes debatten,etter en legmanns vurdering, ut til kjærlighetsløsformalisme. Et norgesmesterskap i rettroenhet! Imin naivitet har jeg alltid ment at selv den tryggestetro har tvilen som korrigerende følgesvenn.Og i det globale perspektivet som er risset opp her,blir denne debatten med respekt å melde noksårefleksjonsløs. For vi trenger en global bevegelse,en “New Human Management”, der hele humanoria-familien,teologer, filosofer, historikere, kulturarbeidere,setter en ny dagsorden som kan gi vanligemenneskers liv mål og mening. Her og hisset!Og det ville forbause meg om ikke kjærlighetsbudetog troen på menneskets ukrenkelighet vil værebærende verdielementer i en slik bevegelse. Da kanman være en faktor i alle menneskers håp.8


Møte med vår nye kantorAv Torbjørn HummelvollMusikkhøyskole. Først jobbet han som kantor påRøros, og deretter ble det ni år som kantor i Sør-Odal.På Lillehammer videregående skole oppdaget hanInger Lise, en kjekk jente (opprinnelig fra Skreia,forresten) som han likte svært så godt. Og ettersomdet var gjensidig, er de etter hvert blitt en familiepå fire. I fjor sommer valgte de å flytte fra EilertSundts gate i Oslo sentrum til de roligere “hemtraktene”ved Mjøsa. Inger Lise fikk jobb på Steinerbarnehageni Sandvika, mens August (9) og Eilert(7) finner seg meget godt til rette på Steinerskolen.Vi skjønner også at farmor og farfar og resten avslekta i Brøttum setter ekstra stor pris på ofterekontakt med de fire på Ridabu.Trygg og flink, lun og humoristisk, fin åjobbe sammen med. Dette er utsagn sombrukes når vi ber et par medarbeidere om enkort karakteristikk av Gudbrand Aasen. Fra1. september har han vært ansatt som kantori Hamar menighet med krematoriet, Storhamarkirke og domkirken som arbeidssted.Nå - et halvt år senere - begynner han nok åbli “varm i trøya” slik at det kan være på tideå presentere ham for våre lesere av Både himmelog jord etter at vi har hatt et kort, menhyggelig møte med ham...Gudbrand er en “seksti-åtter” i den forstand at daså han dagens lys på en gard i Brøttum der hanvokste opp sammen med tre søsken. Alt som 7-åring begynte han å spille piano, og ettersommusikkinteressen vokste, ble det orgeltimer hosLeif Solberg på Lillehammer. Vi antar at Solberglikte det tenåringen presterte, for allerede snaut 15år gammel fikk Gudbrand vikariere som organistved gudstjenester og begravelser! Tre år senerebestemte han seg for å skaffe seg utdannelse somkantor. Og som tenkt, så gjort: I 1993 avsluttethan studiene med cand. mag.-eksamen ved NorgesDet er nok “å henge fingrene i”: Ved siden av værekantor i Storhamar kirke og i domkirken spillerhan ved de ca 250 samlingene pr år i krematoriet.Han er glad i “å spille på lag” med andre, og ikkeminst i krematoriet får han kontakt med solistersom han liker å samarbeide med. Han har ogsåsans for innslag i gudstjenesten “utenfra” hvis deføyer seg naturlig inn i helheten.Gudbrand er glad for det rike og aktive musikkmiljøeti Hamar og skryter av korene, korpsene og- ikke minst Hedmark Symfoniorkester. Han setterpris på å få gi sitt bidrag på orgelet når domkantorPer-Edvard Hansen dirigerer domkoret understørre framføringer. Ellers håper han det kan blimulig å få til en forsangergruppe til gudstjenester iStorhamar kirke som gode støttespillere til salmesangen.Ellers kan det være greit å vite at både hanog sognediakon Ole-Lars Schjerpen har kontor iStorhamar kirke.Fritidsproblemer har han ikke, akkurat - det er etukjent begrep. Vi spør etter hobbyer, nemlig. Detblir det ikke særlig tid til, ikke en gang å drive medfisking. Men han håper å få tid til å ta med ungeneut i naturen som selvsagt er å finne like utenforstuedøra når ting har gått seg til i nye omgivelser.“Å være kantor er egentlig en livsstil,” forklarerGudbrand, “du lever med musikken hele tiden,9


den fyller mye av dagen… For det du driv på med,‘skrur ikke av’ når du går fra jobben,” smiler han.Selvsagt har han fått med seg rock opp gjennomårene, selvsagt er han flasket opp med popmusikk,men det er og blir “seriøs musikk” - slitesterk klassiskmusikk han stadig vender tilbake til: Først ogfremst barokkmusikk og fransk romantisk orgelmusikkfra 1800-tallet, men han vet også å settepris på jazz og samtidsmusikk og gregoriansk sang.Men ettersom orgelet dukket opp allerede på1400-tallet, er repertoaret blitt enormt med uutømmeligevalgmuligheter. Og for kantoren er selve“sjefen” blant de geniale tonekunstnerne - ikke heltoverraskende - Johan Sebastian Bach. Gudbrandhar ikke orgel hjemme, men nå er det like før etpiano blir hentet fra Oslo og inn i heimen.Når vi spør om planer framover, er Gudbrandganske så tydelig - det blir uteliv! I desember flyttetde nemlig inn i eget hus ved Lovisenberg skole,der de trives godt sammen med et ekstremt riktfugleliv rundt seg. Det er nok å ta fatt på ute påden to mål store tomta. Der skal det bli skikkeligplen og en solid grønnsakhage, forstår vi. Menpytt, pytt! For den som er vokst opp på en gard, ogsom brukte alle ferier til å jobbe der, er det greieutfordringer. Gudbrand er vant til å ta et tak og haret praktisk grep på tingene, selvhjulpen som han eri mange sammenhenger. (Han har f eks lang fartstidpå bil-mekking.)Så nå kan våren bare komme, Gudbrand er klar tilinnsats sammen med de gode hjelperne - Augustog Eilert! Og til høsten stikker vi kanskje bortomfor å inspisere både gressplenen og gulrota og kålrotaog andre nyttige vekster...Domkoret: Konsert på 1. maiog besøk til vennskapsbyen ViborgOnsdag 4. mai reiser domkoret på tur til Hamarsdanske vennskapsby Viborg på Jylland. Med seg ikofferten har koret et program med norsk kormusikksom skal presenteres ved to anledninger, enaftensang i Søndermark kirke på Kristi Himmelfartsdag,og en konsert i Viborg domkirke lørdag7. mai. Dette blir den tredje av Hamars vennskapsbyersom domkoret besøker i løpet av de sisteårene, etter Lund (Sverige) og Greifswald (tidligereØst-Tyskaland).Som domkirkekor synes vi det er viktig å knyttekontakt med vennskapsbyenes domkirker, både forå representere Hamar som stiftssete med gamle tradisjoner,og for å presentere en liten smakebit avden rikholdige norske kormusikken.Komponisten Knut Nystedt har denne gangen ensentral stilling i korets program, fordi han fyller 90år i år. Nystedt har inntatt en helt sentral rolle inorsk musikkliv gjennom siste halvdel av 1900-tallet,både som komponist, dirigent, lærer og organist.Det fins vel knapt det kor i Norges land somikke har sunget ett eller annet av Nystedt. Vedsiden av å være en pioner i fornyelsen av norsk kirkemusikk,har han i lange perioder vært brennendeengasjert i kampen for fred og menneskerettigheter.Når domkoret i år har valgt å holde en konsert påsøndag 1. mai ( kl. 18.00 i Domkirken), er detbåde for å rette søkelyset på solidaritet og forvaltning,og på påsketiden som vi ennå er inne i. Programmetsom stort sett vil være identisk med det viskal fremføre i Viborg, vil bl.a. inneholde noenverk av Nystedt som nettopp går på disse emnene.Typisk for Knut Nystedt er en uttalelse han kommed i et avisintervju i 1985 i anledning 70-årsdagen: “Jeg er musiker og kan ikke stå på Youngstorgetog skrike som politiker. Jeg må tale gjennom det jegkan - kunsten. Jeg vil at budskapet mitt skal rystefolk. Vi må våkne før det er for sent!”Per-Edvard Hansen10


Et dikt til deg...Poesi kan på en måte være musikk.Alminnelige replikker vi ofte sier og hørerblir til undertoner og utfyllende akkorder nårordkunstneren setter sammen ordene.Omtrent som når komponisten setter sammennotene på partituret. Dette diktet harmye musikk i seg. Her er Rolf Jacobsen fullav humor og samtidig undrende.Men han er også tydelig i budskapet.Iver MosvoldBriefingGud sa: De små.La dem komme til meg.Pst. alle små. Over her. Still i køsmå hender silkesokker tankerlys og luft små ord og gjerningersmå hus små land små dyr og blomsterrevebjelle og linnea. De storelar vi seile. Alle småvelkommen vær. Ikke så redde da.Kom så. Og ta kanarifuglen medfor nå må vi tenke littpå det som skjer. Vi måbli sterkere på jorden støerepå bena ellers tar de ossog putter oss i sekkenalle sammen – efter turhver silkesokk hver skygge lys og luftalt som gjør jorden grønnog himlen blåsmå hus små land små brevsmå bokstaver bierog maur og metemarkblås ikke bort men blihvor dere står.Pass godtpå hodene.Slipp ikke taket. Husk påat jorden snurrerrundt og rundtog rundt og rundtog at alt som erkommer igjen- også jeg. Sa Gud.Rolf JacobsenSamtalegudstjenesten- en annerledes gudstjenesteI Den norske kirkes gudstjenestebok, finner manen ordning for Gudstjeneste med konfirmantsamtale.Tidligere ble dette kalt for “Overhøring”. Det ernok mange besteforeldre som ser tilbake på dettesom noe man virkelig grudde seg til. Prest ogmenighet skulle liksom teste kunnskapsnivået ikristendomskunnskap blant konfirmantene.Mye har endret seg i løpet av et par generasjoner,men fortsatt mener vi det er viktig at konfirmantenefår eksponert seg på en måte som den øvrigemenighet kan ha glede av. Denne ene gangen i åreter prekenen erstattet av en gjennomgang av de viktigstepunktene i den kristne tro. Dette frembæresikke av prest eller predikant, men av konfirmanteneselv. - Ikke bare i ord, men også gjennomdrama og musikk.Søndag 17. april (Storhamar kirke) og søndag24. april (Domkirken) er dagene for dette. Konfirmantenesvenner og familie inviteres spesielt, ogdet er ingen grunn (snarere tvert imot) til at andrekirkegjengere skal styre unna denne gudstjenesten.Her er det mye å lære, - ikke bare for konfirmantene,men også for oss voksne.BønnIver MosvoldJeg er ikke så skråsikker på at du lever,Jesus, men vil gjerne tro det.Tro at du sto opp fra de døde tidligen søndag morgen.Tro at du har seiret over alle mørkets makter.Tro at du lever i dag og bryr deg om meg.Om du lever, Jesus, da er detdet viktigste av alt.Hvordan kan jeg likevel så ofte glemme deg ?Tilgi meg, Herre, og hjelp meg å levei lyset av din oppstandelse.Amen.(Hentet fra Eide/Wagles konfirmantbok ”Tro i dag”)11


Konfirmanter i Hamar domkirkeSøndag 15. mai 2005Ikke rart at folk blefristet til å åpnelommeboken nårslike smilendeambassadører for engod sak ringte på ogba om støtte til etgodt formål…Foto:Hans Christian JohnsonÅrets fasteaksjon med flott resultatDe fleste husstander i Hamar fikk besøk av konfirmanter tirsdag 15.mars. Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon var i år rettet mot menneskehandel.Konfirmantene samlet inn nesten 37.000 kr - over 4.000 merenn i fjor. I Vang samlet konfirmantene inn 25.500 kr - til sammen52.500 kr fra Hamar/Vang! På landsbasis ble resultatet 27 millioner.Lørdagen før dette var konfirmantene samlet til et lørdagsseminar påYnglingen, Misjonshuset og i Domkirken, der innsamlingsaksjonenble forberedt, samtidig som det var svært mye å lære om kampen motmenneskehandel. Kirkens Nødhjelps regionskonsulent, Einar Tjelle,ungdommer fra ”Changemaker” (KN sin ungdomsorganisasjon) ogansatte i Hamar og Vang menigheter bidro til å gjøre seminaret variertog spennende.Melding om ET HJERTELIG TAKK nådde oss raskt gjennom e-postfra Kirkens Nødhjelp. Takken bringes videre til giverne og Hamarskonfirmanter!Kjære konfirmanter!Vi som har vært sammen med dere i konfirmanttiden vil takke derealle for en inspirerende konfirmanttid! Vi ønsker dere til lykke meddagen i mai, og håper konfirmanttiden har gitt dere verdier som idet lange løp viser seg å være viktigere enn eventuelle gaver ogpenger! En velsignet konfirmasjonsdag til dere alle!Irmelin Bonden, Henning Winge,Hans Christian Johnson og Iver MosvoldPetter Fagerlund AslaPia Kristine BekkeliKristiane Lier BuholtMari Arnekleiv BækkelundMichael Thomas CaplinTorstein Varegg EideHåvard EriksenIngvild Kyrkjeeide FinstadAnders GranliThomas Walter GregersenLars Trygve GundersenKristoffer HagenThomas HagenVladimir HaugMartine Furulund HaugenThomas Nylende HuseKent Ove IsaksenSebastian Boge JohansenTorbjørn Jahren JovikKristine Leganger-KrogstadTom Kristoffer Tuhus LyngaasLasse Elseth LøbergPer Haaberg MarkakisJonas Østby MartinsenAnn Cathrin Bækken MelbyVictor Harsvik NilssonJacob OlssønHanna Løvsletten OpheimMartine Lise RasmussenMaria Sæterdal RemøeBirger Christoffer Bølla RisengPetter Østbye SagenKristian SjølstadStian SnekkersveenKristian Fæster SolheimAnja Løkken StokkeSturle Løkken StokkeTrine Lise StrømVegard SvergjaDaniel Grindheim SvestadÅsne Veslemøy KraugerudSøbergØystein TandbergMay Lis Ellefsen TømteCamilla Grønli Øien13


OPPSLAGSTAVLEDØGNVAKT 909 96 425Elfag - når du trnger elektrikerBrugata 56 - tlf: 62 54 11 20BLOMSTERFORRETNINGTorggt. 23 - 2317 HamarVi bringerRing 62 52 32 88 - 62 52 83 47ByggmesterEinar Kristiansen ASStrandgt. 53, 2317 HamarTlf. 62 52 38 84NYBYGG - REPARASJONER - TAKTEKKINGHar du problemer med å hente?Vi bringer!Ring 62 59 67 85GODE,SUNNE OGRIMELIGEBAKERVARER!Postboks 362, 2303 HamarTlf. 62 53 56 00 www.Finn-P.noDnB NOR-din lokale bank og samarbeidspartnerVi har lokalbankens nærhet og storbankens ressurser.Ring oss på tlf. 62 51 67 00 og avtal tid for en samtale.www.dnbnor.noMariannes Catering ASInneh. Marianne Tvedt GræsbyTelf. 62 34 22 82 el. Mobil 958 14614Østre torg. Tlf: 62 52 99 04Ordner alt til minnesamværet – hjemme hos deg selveller annet lokale. Kald og varm mat til store og småanledninger. Kaker.GratisParkeringHamarBegravelsesbyrå ASJacobsens Begravelsesbyrå ASParkgt. 24 - 2317 HamarTlf.: 62 54 04 30GULLSMEDEN I STRANDGATATlf.: 62 53 64 5014


OPPSLAGSTAVLEKvartal 48,2317 HamarTlf. 62 53 52 42Fax. 62 53 03 74Handel med meningMøbler - Tepper - Interiør - SoveromØstregate 23, 2317 HamarTelefon: 62 54 98 80 - Fax: 62 54 98 70E-post: kreativ@hjem.as100 % merkevareTorggt. 42. Telefon: 62 52 38 63HerreklærDameklærUngdomsklærGravmonumenterHAMAR STEN & SKIFERBirkebeienerveien, 2316 HamarTlf: 62 51 88 20 - Faks: 62 51 88 21E-post: hamar@gronseth.noEtablert 1950Har du noe å feire eller minnes- kontakt oss.Jernbanesamfundetskafé- og selskapslokalerStangeveien 12, 2317 HamarTelefon 62 51 30 92Hamar domkirke er åpen hver lørdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.Lørdagskonsertene er fra 13.00 til 13.25. I åpningstiden vil det være prest tilstede.Alle er velkommen til å sitte ned i stillhet, lytte til orgelkonserter ellervandre rundt, tenne lys eller legge en bønnelapp i krukken.Velkommen til domkirken!15


Pilegrimsvegene, Norges turveg nr 12005 er erklært som Friluftslivets År. Derforkommer dette året til å bli viktig for pilegrimsvegene.Norsk Kulturarv har sammenmed Pilegrimsutvalget i Nidaros fått et avhovedprosjektene under den sentrale markeringenav Friluftslivets År 2005. Hensiktenmed dette prosjektet er å sette fokus på deflotte pilegrimsvegene og inspirere til øktbruk av dem.-Hva skal skje? Vi retter spørsmålet til pilegrimspresti Nidaros, Rolf Synnes. Han slår begeistret utmed armene. - Vi tar sikte på å arrangere engjennomgående vandring langs alle de offisiellepilegrimsvegene mot Nidaros. Denne vandringenfølger en fast etappeplan slik at de som ikke haranledning til å følge hele vandringen, fritt kankoble seg på eller av vandringen, der det måttepasse. Dette blir den mest omfattende langvandringsom er arrangert i Norge i nyere tid.-Men er ikke pilegrimsvandring mest for ungemennesker i god form?Synnes er ikke uten videre enig i det. – Ofte er detmennesker godt oppe i årene som bryter opp for ågå langs pilegrimsvegene. De klarer vandringenlike godt som yngre mennesker. Vi går ikke fortereenn den som går saktest. Det er jo ikke ekstremsportvi skal bedrive langs vegen!-Ryggsekkene kan bli tunge å bære på?- Fordelen med en slik organisert vandring er at vikan sørge for transport av bagasjen, forklarer Synnes.- På den måten kan pilegrimen nøye seg medå bære det som er nødvendig av mat og ekstra klærtil bruk underveis.-Hvordan skal pilegrimene overnatte underveis?- Her kan nok både standard og pris variere en goddel. Heldigvis vil de fleste pilegrimer sove godt selvunder enkle forhold. Det sørger vandringen for!-Hva er det som skiller en pilegrimsvandring fraen alminnelig spasertur?- En pilegrimsvandring gir stillhet og ro som enhverannen tur i skog og mark. Men samtidig er det envandring som setter oss i bevegelse også på det indreplan. Gjennom vandring, tidebønner og fellesskapBare 14km igjenkommer vi på sporet av livets egentlige sammenhenger.Det blir et møte både med en selv og det hellige.Gudserkjennelse og selverkjennelse henger jo sammen:Den som reiser sakte nok, risikerer å innhenteseg selv…, avslutter Synnes med et lurt,varmt smil.Gammel keltisk velsignelseved reisestartMåtte veien stige opp for å møte deg,måtte vinden alltid være deg i ryggen,måtte solen skinne varmt på ditt ansikt,regnet falle mykt på dine åkrer,og til vi møtes igjen,måtte Gud holde deg i sin hånd.Foto: Rolf SynnesØnsker dere ytterligere opplysninger om Pilegrimsvegene,Norges turveg nr 1, kan dere kontakte pilegrimspresteni Hamar,Arne Bakken, tlf 62 55 03 52/92 65 51 02,e-post: arne.bakken@kirken.no,pilegrimspresten i Nidaros,Rolf Synnes, tlf 73 53 84 87 /97587758,e-post: rolf.synnes@nidarosdomen.no ellerNorsk Kulturarvv. Trude Lillevik, tlf 61 23 20 33,e-post: trude@kulturarv.no16


Nytt fra kirkegårdsarbeidetVi har bedt ledende kirkegårdsarbeider TommyJohansen om å oppdatere oss om arbeidet til deansatte på kirkegårdene. Her følger hans informasjon:❏ Hamar kirkegård• Vi har ryddet opp i den gamle urnelunden medbeskjæring av busker og trær, den fremstår nåsom mer åpen og ryddig. Det er planer om ågjøre noe med den gamle fontenen.• Vi har skåret ned busker som er rundt lindetrærnelangs Furnesveien, det vil bli lagt på nybark til våren. Buskene vil vokse opp igjen i løpetav sommeren.• En del av trærne er stammet opp for å få enpenere krone.• Vi vil i løpet av våren bytte ut plastsøppeldunkenepå kirkegården. Det er bestilt 20 nye avfallskasserav samme type som er på Hol gravlund.Disse er laget av trykkimpregnert tre, har størrekapasitet og er lettere å tømme.• Minnelunden vil bli ferdigstilt i løpet av vårenmed nytt blomsterbed.❏ Hol gravlund• Vi har stammet opp alle kirsebærtrærne så deikke henger over gravsteiner og vi kommer letterefrem med gressklipperen, pene ble de også.• I løpet av våren vil to karer rydde ut de buskeneog trærne som ikke skal være i hekken rundtSang ble til stolerLederne for Levende Lys Eli Kristine og GeirBjørnar var senhøstes i Kenya for å hente afrikansksang- og musikkinspirasjon til korarbeidet.Med sitt opptaksutsyr besøkte de kirker ogmisjonsstasjoner i Kenya. I Nairobi kontaktet deet tidligere kormedlem Siri Bjerkestrand somarbeider for KFUK/M i slummen der fattigdommener enorm. Tanken meldte seg raskt: Hvordankunne de og Levende Lys gi en hjelpendehånd? Svaret Sigrid fikk fra lokale arbeidere varklart: Skolebarna trengte stoler! Vel hjemme blegravlunden. Dette eren fortsettelse av detsom ble gjort våren2004. Gjerdet vil ogsåbli malt ferdig i vår.❏ Annet nytt• Even Lie er ansatt i 100 % stilling på kirkegårdeneog i krematoriet fra 1. april 2005. Han harvært ansatt som vikar/ sesongarbeider siden 1999og er godt kjent med arbeidsoppgavene på kirkegårdene.Han er 28 år, bor i Øvre Vang, er samboermed Mona og har en sønn på 2 år, Aron.• Vi har bestilt nye arbeidsklær som skal brukes avalle ansatte på kirkegårdene. Disse vil ha etemblem hvor det står ‘Den Norske Kirke, Kirkeni Hamar’ på venstre side av brystet og navnet påden ansatte på høyre side. Dette gjør vi fordi brukerneav kirkegården skal kunne vite hvem deskal henvende seg til, og hvem de prater med utepå kirkegården. Fargen på arbeidstøyet vil blimarineblått med grønt på skulderen.Tommy Johansen vil fortsette å holde våre lesere oppdatertom hva som gjøres på kirkegårdene framover.Det takker vi for!det stor Levende Lys-konsert for barna i Nairobi14. februar med afrikanske sanger og smekkfullkirke med 350 tilhørere!Stor stemning og giverglede resulterte i 8.700 kr.Ledernes bursdagsfeiring innbrakte i tillegg4.400 kr, og dermed ble drøye 13.000 kr “veksletinn” til 120 stoler, en del bord og madrasser for deyngste som på dagtid hviler på gulvet.Hurra for Levende Lys og lederne og alle somsluttet opp om det populære tiltaket!Koret har forresten tidligere støttet økonomiskbåde en barnehage i Sør-Afrika og et sangkorprosjektblant barn på Cuba.17


På huskelisten❏ Barnekoret Levende Lys øver i Storhamarkirke hver mandag kl 17.30 og 18.30.De yngste øver først.❏ Domkirkens guttekor øver hver onsdagpå Ynglingen kl. 17.00 -18.00.❏ Tensingkoret Praising øver hver mandagkl 18.30 på Ynglingen.❏ Annenhver fredag er det Klubbpå Ynglingen.❏ Annenhver fredag samles Kirkerottenei Storhamar kirke.❏ Hver søndag er det søndagsskole i Storhamarkirke (unntatt når det er familiegudstjenesteog skoleferie).❏ KFUM-speiderne har møte hver tirsdagpå Ynglingen kl 18.00.❏ Hamar Domkor øver hver torsdagi domkirken kl 18.30.❏ Hamar Y's Men's Club (internasjonaltjenesteklubb for KFUK/M) har sinemøter på Ynglingen - som regel annenhvertirsdag kl 19.30.All disse ønsker nyemedlemmer velkommen!Kaffe- og vaffelserveringDet er kaffe- og vaffelservering i Storhamarkirke hver torsdag kl 10.00 - 13.00. Legggjerne formiddagsturen innom for en hyggeligprat over en kopp nytrukket kaffe og nystektevafler. Vi plukker fram leker til de minste.Alle er hjertelig velkommen!Hyggetreffi Storhamar kirke kl 11.00 - 13.00:27. april er det “Ønskekonsert”.25. mai synger Velferdssentralens sangkor og8. juni er det sommertur.Påmeldingsfrist 25. mai.Velkommen!❑ Trenger du kirkeskyss?Det hjelper vi deg gjerne med.Ring Kjellaug Austad tlf 62 52 18 09 ellerElse Wold Dønnum tlf 62 59 54 39.Kirkeskyssen bestilles innen fredag kl 18.❑ Trenger du en telefonvenn?Telefonkontakten i Hamar formidler telefonvennertil eldre eller uføre som føler segensomme. Tilbudet er gratis! Telefonvennenringer deg til avtalt tid en bestemt dagi uken. Telefonvennen har taushetsplikt.Er du interessert, kan du ringe:Frivillighetssentralen 62 51 00 96SmåbarnstreffPasser du barn i alderen 0-6 år, er du velkommentil å stikke innom Storhamarkirke enkelte onsdager i tiden 10.30-13.00. Vi hygger oss sammen mens barnaleker. Det er mye plass å leke på, og det erogså en tykk matte for de aller minste åligge på. Vi serverer kaffe, te og saft, menmat tar du med selv.Det er småbarnstreff 20. april, 4. mai,18. mai, 1. juni, 15. juniVelkommen!Musikk-kaféener spesielt tilrettelagt for de som bor iomsorgsboliger. Kaféen har sine treff iStorhamar kirke kl 11.00 på følgende lørdager21. mai, 18. juni (grillfest i hagen)Velkommen!Samlinger på MisjonshusetHver onsdag kl. 17.00 møtes familier ogenslige til felles hygge (av og til med middag).1. torsdag i måneden kl.11.00:Eldres hyggestund.Hver fredag kl. 11.00: Bønnens timeVelkommen!18


PÅ KIRKEBAKKEN❏ Gaver til domkirkenTotalt kom det inn 140.000 kr til Hamar domkirkei 2004. Av disse er 133.000 kr brukt til restaureringav altertavlen og utsmykning av kirkerommet.❏ Domkirkens guttekor har fått inntil 50.000 kri tilsagn fra fylkesrådet i Hedmark fylkeskommunefor 2005. Fylkesrådet understreker at det gode fagligeopplegget gir gutter i regionen gode musikalskeutviklingsmuligheter, og at det er viktig atHamar bispesete også er et kirkemusikalsk tyngdepunkt.❏ BarnekorfestivalHedmark og Oppland krets av KFUK-KFUMarrangerer barnekorfestival 23. april i Storhamarkirke. Ca 200 barn vil delta. Kl. 16.30 er det konserthvor alle barna deltar. Vel møtt!❏ Bibelske navn populæreEmma og Mathias ligger på navnetoppen, fortellerStatistisk Sentralbyrå. Ellers viser navnetrendensterk vekst for andre bibelske navn i 2004: Maria,Sara, Hanna, Marie, Matias, Markus, Andreas,Jonas, Tobias og Daniel er nå alle inne på Ti påtopp-listen.❏ Ny verdensborgerVår sognediakon Ole-Lars og Solveig blitt foreldretil nr. tre - Elisabeth heter vidunderet. Og vi gratulererfamilien! Den stolte pappa hadde to uker“pappapermisjon” i forbindelse med den storebegivenheten.❏ Lydansvarlig - ny Praising-lederPraising-gutta hadde ansvaret for lyden underavviklingen av Junior-NM i svømming i Ankerskogen.Ingvild Holdø har overtatt som Praisinglederetter Marianne Wagenius som har gjort storinnsats for koret i flere år.❏ Kirketjener Sandor Bognarhadde sine siste tjenestedager 1. og 2. påskedag.Menigheten markerer at han slutter med kirkekaffeetter gudstjenesten i Storhamar, søndag 24.april.❏ Sorggrupper ?I januar ble det satt i gang to sorggrupper iHamar/Vang med kapellan Kåre Skagestad og sognediakonOle-Lars Schjerpen som ledere. I augustvil det komme i gang nye grupper for de som harmistet ektefelle, samboer eller barn.❏ ”Siste nytt”heter en trykksak som skal gi rask info om tiltak ogaktuelle saker som kan være interessant for menigheten.Menighetsrådet er ansvarlig for ”Siste nytt”som kommer ut etter behov. Informasjonen sendesdirekte til frivillige medarbeidere og andre som erregistrert på kontaktlisten på kirkekontoret, leggesut i våpenhuset i kirkene og presenteres på hjemmesidentil Kirken i Hamar.❏ Mai nærmer seg…Vi minner spesielt om disse arrangementene:◆ De siste årene har det vært stor oppslutningom solidaritetsgudstjenesten 1. mai i Domkirken.Også i år vil du glede deg over å høreFagforeningens Mannskor, Vang Musikkforeningog en lyrikkgruppe som deltar.◆ 1. mai kl 18.00 Konsert ved Hamar Domkori Domkirken◆ 3. mai: Korsmesse kl 18.00 i ruinene v/Korskirkenog vandring til Domen◆ 5. mai: Kristi Himmelfarts dag. Gudstjenestei Hamardomen. Biskop Köhn deltar.◆ 2. pinsedag blir det prostigudstjeneste iHamardomen der Levende Lys synger. Derdeltar også døveprest Inger Hvindenbråten.Etterpå er det kirkekaffe for døvemenigheten.◆ 17. mai er det festgudstjeneste i Domkirkenkl 13.15 der biskop Rosemarie Köhn deltar.◆ 17. mai-café i Ynglingen kl 10.00-17.00◆ 22. mai: Vårgudstjeneste ved speiderhuset påStavsberg◆ 27. mai: Ungdomsklubbens “Seek ‘n Find”◆ 29. mai: Ung Messe i Storhamar kirke kl11.00 i samarbeid med Praising.19


Hatten av for …❏ Hele 40.000 kr overrakte LisbethWictorsen på vegne av LosjeMaud i Hamar til SOS-barnebyeri Sri Lanka for å hjelpe barni de flomrammede områdene. Englad og imponert fylkeslederAstrid Thorshaug tok imot den storegaven.❏ I forbindelse med Rotarys 100-årsjubileum i år ønsket Rotary-klubbenei Hamar å fokusere på vennskapsbyene.Det har de gjort ved å setteopp en skiltsøyle med navn på vennskapsbyeneog avstand og nøyaktig himmelretning til byene.Skiltsøylen - i solid støpejern - har inskripsjonenVennskap kjenner ingen grenser og står utenforrådhuset.❏ For tredje gang har Hamar Sanitetsforeningbevilget penger til PTØ-senteret i Ottestad (ettreningsssenter for barn fra ett år og oppover medcerebral parese og tilsvarende sykdommer).Gaven på 20.000 kr ble overrakt av Ragna Frisvoldtil driftsleder Wenche Bolkan Nordli, og skalbrukes til utelekeapparater.❏ Samtidig må vi svinge hatten for den alltidinitiativrike Ragna Frisvold som har ledet dendriftige Hamar Sanitetsforening i 20 år! Nå harhun sluttet som leder, men hennes engasjementutelukker nok sofatilværelsen…❏ Etter sin kalenderaksjon har Lions ClubHamar og Lions Club Storhamar delt ut120.000 kr til oppgradering av uteområdet vedHospice Sangen og 24.000 til Hamar Roklubbtil kajakker for de yngste medlemmene.❏ Barna ved Ormseter asylmottak har fåttet spennende møte med vinteren med ski påbeina. Takket være en henvendelse fra asylmottakettil Turistforeningen har Inger Johanne Ruudog Nelly Tangnes sørget for at barna både oppleverskiglede og mestrer løyper og hopp- og akebakker.❏ Årets påskehelt ble Hamar-mannen Ivar Morkensom stortrives med å hjelpe de eldre. Frivillighetssentralensmange gode hjelpere står på året rundt,men i påsken har Frivillighetssentralen fri. IvarMorken (66) sto imidlertid på og kjørte ut mat tilde eldre i hele påsken. Norsk Folkehjelps Opplysningssentralpåskjønnet ham med et reisegavekort.❏ Gledelig gave til kirkeneHamar menighet har fått en anonym gave på500.000 kr, som er tenkt brukt til oppussing ogforskjønning av kirkebygningene. Pengene kommersvært godt med, for der er det mye å ta fatt i.Hamar menighet takker hjerteligst for gaven!❏ Minnelunden på Hamar kirkegårdI høst skjedde det noe på Minnelunden! Ut framidlene som var til rådighet, ble området rustetopp. Det hvite korset forsvant, vegetasjonen bleendret, betongsteinene tatt vekk og erstattet medgranittkantstein og grus. Det er kommet informasjonsskiltog vaser for blomsterbuketter.Skulpturen ”Vase tilegnet Keren” er flyttet til Minnelundenfra annet sted på kirkegården, og tilvåren blir det nye blomsterbed. Unn deg en vandringpå Hamar kirkegård, og sett deg noenminutter på benken i Minnelunden. Kirkegårdener et sted for ro og ettertanke.❏ Parkering ved Hamar domkirkeDet er få parkeringsmuligheter på området, såkirketjener Birgit Steffensen Schau ber oss presiserefølgende:Det er ikke tillatt å parkere på sidene av kirken.Det er nødutganger på begge sider, og parkeresdet i/foran innkjøringene til sidene, har ikkeutrykningskjøretøy mulighet for å komme til.Respekter også at ansatte har parkering foranprestesakristiet. På baksiden av kirken er detnoen plasser, men ved større arrangementer er detikke plass til alle. Da må man parkere i sidegatene.Av og til må området sperres av og kun være tillattfor medvirkende til konserter etc.20


Jotunheimenventer på deg!Sommerens store leiropplevelse er i år en fjelleir. Seks dager tilende (6. -11. august) skal tilbringes i en leir på Krossbu i Jotunheimen1300 meter over havet. Vi skal bo i store militærteltmed mulighet for oppvarming. Dagene vil bestå av forskjelligeaktiviteter som brevandring, toppturer, grottevandring, lek ogmoro, leirbål, nye venner, friluftsgudstjeneste og mye annet. Hardu vært eller har du aldri vært på høyfjellet før, er dette en leiropplevelsedu ikke kan gå glipp av. Dette er første gang på flereår at Hamar KFUK-KFUM arrangerer en egen sommerleir.Mer info/påmelding på www.ynglingen.neteller ring Hans Christian på tlf: 90 97 09 77.Vintertur forHamar-speidereLørdag 5. mars reiste seks speidere fra troppen og treledere i retning Vangsåsen. Speidertroppen skulle på åretsvintertur. Etter å ha lagt et tjukt lag med blå ekstra underskiene, skulle Gåsbu-bakken overvinnes. For flere av speidernevar dette første gang de var ute på skitur med fulloppakning. Etter noen “snarveier” fant vi fram til gapahukenesom ligger ved harestien. Temperaturen var ca 3grader, og gapahukene ble innredet med Rudolf reinsdyr,liggeunderlag og soveposer.Lørdagen ble så brukt til å gå en liten skitur, hoppe påhopp og knekke skistaver. Når så kvelden kom luskende,kl. 21.00, ventet soveposene og 15 minusgrader. Formange ble nok dette en litt kald natt. Men søndag morgenkom alle seg opp av soveposene og fikk tatt på seg defrosne buksene og skiskoene sine.Frokost ble spist, og så ble pakking av sekker og ryddingav leirplassen gjennomført. Alle hadde med seg 50 kroneri lommen som de ikke helt skjønte hva skulle brukes til.17. mai-caféNytt i år er café på Ynglingen 17. mai frakl. 10.00 og fram til 17.00. Her kan du kjøpekaker, brus, kaffe, pølser og is. Støtt opp om tiltaket- overskuddet går til aktivitetene på huset!KlubbkvelderFram mot sommeren er det klubb følgende fredager:- 29. april: Konsertkveld- 13. mai: Idretts/lekekveld- 27. mai: Seek`n FindMen etter at sekkene var pakket og alt var klappet ogklart, ventet Lageråkvisla på oss. Der fikk vi kjøpt varmekanelboller, brus og ikke minst sjokolade. I tillegg til athytta var god og varm.Klokken ett på søndagen ble det holdt en friluftsgudstjenestesom speiderne deltok på. Det er ikke hver dag prestenholder en gudstjeneste med ski på beina! Det hele bleavsluttet med kirkekaffe (brente pølser på bål). Alle varenige om at det hadde vært en fin tur.Ulvungene i 5. Hamar speidergruppeer kommet godt igang. De er nå 10gutter og jenterfra 2.- 4.klasse. De harblant annet værtpå brannstasjonen,lagd fuglekasser,lært knuter, gått påskøyter m.m.Møtene har depå tirsdagerkl. 17.30-18.30.21


VI MØTESI KIRKENFaste ukentlige samlinger i Hamar domkirke:Hver tirsdag kl. 0830: MorgenbønnHver onsdag kl. 1900: OnsdagsmesseHver lørdag kl. 1300: Orgelmusikk, tekstlesningApril03.04 1. s e påske Joh 20, 19-31 Fred være med dereHamar domkirkeStorhamar kirkekl. 1100kl. 1100HøymesseHøymesse. Søndagsskole.10.04 2. s e påske Joh 10,1-10 Jeg er dørenHamar domkirkeStorhamar kirkekl. 1100kl. 1100Høymesse. Nattverd.Høymesse. Søndagsskole.15.04Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken. Meditativ samling.17.04 3. s e påske Joh 16, 16-22 Om en liten stund ser dere meg ikke …Hamar domkirkeStorhamar kirkekl. 1100kl. 1100HøymesseSamtalegudstjeneste. Søndagsskole.24.04 4. s e påske Joh 16,5-15 Men når han kommer, sannhetens Ånd… skal frigjøre dereHamar domkirkeStorhamar kirkekl. 1100kl. 1100SamtalegudstjenesteHøymesse. Søndagsskole.Mai01.05 5. s e påske Joh 16,23b-28 Be, og dere skal fåHamar domkirke kl. 1100 Solidaritetsgudstjeneste. Fagforeningens Mannskor,Vang Musikkforening og en lyrikkgruppe deltar.kl. 1800 Konsert med Hamar domkorStorhamar kirke kl. 1100 Høymesse. Søndagsskole.03.05Korskirkeruinene kl. 1800 Korsmesse og vandring05.05. Kristi Himmelfartsdag Dan 7, 13-14. Hans rike går aldri til grunneHamardomen kl. 1100 Gudstjeneste.kl. 1300 Dåpsgudstjeneste. Biskop Köhn deltar.Velferdssentralen kl. 1100 Gudstjeneste. Kirkekaffe.Ingen gudstjeneste i Hamar domkirke og Storhamar kirke06.05Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken. Meditativ samling08.05 6.s.e.påske Joh 15, 26-16,4 a Men også dere skal vitneHamar domkirke kl. 1100 Høymesse. 50-årskonfirmanter inviteres.Storhamar kirke kl. 1100 Konfirmasjonkl. 1300 Konfirmasjon14.05 Pinseaften Joh 7,37-39 Den som tørster, kan komme til megHamardomen kl. 1700 Pilegrimsmesse15.05 Pinsedag Joh 14,23-29 Talsmannen, Den Hellige Ånd, skal lære dere altHamar domkirke kl. 1100 Konfirmasjonkl. 1300 KonfirmasjonStorhamar kirke kl. 1100 Høymesse16.05 2. pinsedag Joh 3,16-21 Så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin SønnHamardomen kl. 1100 Prostigudstjeneste m/døvetolk. Levende Lys synger.17.05 Grunnlovsdag Luk 1.50-53 Guds miskunnhet varer fra slekt til slektHamar domkirke kl. 13.15 Festgudstjeneste. Biskop Köhn deltar.Ingen gudstjeneste i Storhamar kirke22


Slekters gang i Hamar - november og desemberDØPTEFilippa WoldHaagensenMaren LesjøLilleengenTage Rønning-KirkerudSondre Røste-KiseSigrid HoelSynne Andrea PaulsbergThomas Skattum NeegårdJoachim Johannesen BarmoenAnine Hangaard AaslundNanna Pauline BronkenClarissa Bonilla EggenSara Kristine Hoelseth HassanIda SolbakkenEirik Svendby OtervikMagnus Svendby OtervikVIEDETrine JohannessenogPål TørmoDØDEErik BjurlingKnut OnstadSekkelstenGunnar EgilJensenJohannes BergHenning Roar GrøtterudHarry PettersenSverre SætersdalEsther GillundReidun LarsenElse Sofie SaxsætherIngrid HernæsMaalfrid Gerda MagnussenSolveig SveenBjørn FagernesKjell SonerudReidar HansenRolf SyversenKaren Margrethe JensenThea KristiansenKirsten WoldVeronica LieSolveig Margit AndersenBodil Løvlien Tandberg20. 05Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken. Meditativ samling.22.05 Treenighetssøndag Joh 3,1-15 Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke…Hamar domkirke kl. 1100 Høymesse.Ved Speiderhuset påStafsberg kl. 1100 Vårgudstjeneste. Tema: Skaperverket. Speidere deltar. Kirkekaffe.Ingen gudstjeneste i Storhamar kirke29.05 2. s e pinse Luk 16,19-31 Utenfor porten hans lå det en fattig mann...Hamar domkirke kl. 1100 HøymesseStorhamar kirke kl. 1100 Ung messe. Praising medvirker. Semesteravslutning. Kirkekaffe.Juni03.06Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken. Meditativ samling.05.06 3.s.e.pinse Luk 14,16-24 Det var en mann som ville holde et stort gjestebudHamar domkirke kl. 1100 HøymesseStorhamar kirke kl. 1100 Høymesse07.06Hamar domkirke kl. 1800 100-års markering av unionsoppløsningen12.06 4. s e pinse Luk 15,1-10Hamar domkirke kl. 1100 Høymesse. 100-års markering av unionsoppløsningen.Storhamar kirke kl. 1100 Høymesse. 100-års markering av unionsoppløsningen.17.06Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken. Meditativ samling.19.06 5. s e pinse Matt 7,1-5 Døm ikke, så dere ikke skal bli dømtPrestrudsenteret kl. 1100 GudstjenesteHamardomen kl. 1100 Sommergudstjenestekl. 1300 DåpsgudstjenesteIngen gudstjeneste i Hamar domkirke og Storhamar kirke23


GRÅSPURVOppflasket på støv og eksos, og kledti loslitt fløyel fra nesten uttørkede sølepytterer gråspurven en slagspjusket trass som har bestemt seg for å bli i byen.Gatenes vingede knyttneve.Den liknerBrooklynbarn som ikke har råd til å dra på landetog derfor dikter seg et Palm Beach på asfaltenved å skru på hydrantene i kokende julihete.De beklager ingenting, allerminstseg selv.Gråspurven skvatrer, synger ikke.Ordene feier den opp fra rennesteinenså det ryker av dem: Et skvalderav fregnete gloser, blinkendespringkniver og brukne flasker rett i synetpå passerende idyllikere.Gjengfugl, bandefugl, stor i kjeften,men med et hjerte bak de gamle, omsydde fjærenesom året rundt trommer små versav to rimord:bofast,trofast.Kolbein Falkeid

More magazines by this user
Similar magazines