Brukerhåndbok - Partnerline AS

partnerline.no

Brukerhåndbok - Partnerline AS

RENSEANLEGG 0.375Hk Mini - SandfilterVINTERKLARGJØRING OG LAGRING AV FILTERET1. Skru av motoren og trekk ut kontakten.2. Fjern inntak- og utløpsslanger ved å løsne slangeklemmene.3. Løsne klammeret og fjern filterdekselet forsiktig. Fjern dreneringsdekselet. Fjernsanden og rengjør tanken og rørene godt. MERK: en hageslange kan festes tildreneringsrøret om du ønsker det. NB! Sanden kan godt overlagres opp til 5 år.4. Kontroller at det ikke er sprekker i de innvendige rørene. Bytt ut slitte ellerødelagte deler. Sørg for at delene er rene og ikke tilstoppet av sand eller smuss.5. Sett motoren opp-ned for å tømme pumpen for vann.6. La alle delene tørke før du monterer dem igjen. Lagre alt utstyret på et lunt, tørtsted når det ikke er i bruk.7. For vinterklargjøring: Sett ventilhåndtaket mellom to stillinger. Dette lettertrykket på den indre ventilpakningen og forlenger dens levetid.ADVARSEL !Filteret må repareres av elektriker dersom det oppstår elektriske feil. Hvis det ikkegjøres riktig, kan det oppstå fare for skader eller alvorlige elektriske støt.BRUK OM VINTERENDersom du skal benytte renseanlegget i vinterperioden som for eksempel til stamp så mådet hele tiden være sirkulasjon med vedlikeholdsvarme eller sirkulasjon med saltholdigvannblanding, ca 0.2-0.4% salt. (2-4 kg. salt per 1000 liter vann)Ellers vil systemet kunne fryse og ødelegges.NB! Saltet vil også bidra til mindre bruk av kjemikalier.HØY TEMPERATURFiltersystemet er ikke beregnet for temperaturer over 38°C over lengre tid, i så fall villevetiden reduseres og garantien innskrenkes etter skjønn.RENSETIDENGenerell kjøreregel på private anlegg er at bassengets/stampens totale vannmengde skalpassere filteret minst 4 ganger per døgn.Eks. Vannmengde 5000 literFilterkapasitet: 2400 Liter per timeMin. driftstid per døgn = 5000 x 4 / 2400 = 8.3 timerVed kaldere vann (20°C) skal denøkes.Ref. Filtersystem_Torrente-Mini-2005 Rev. Okt. 2005 Side 6 av 8Adresse / AddressPartnerLine ASStalsbergveien 11P.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA


RENSEANLEGG 0.375Hk Mini - SandfilterPROBLEM MULIG ÅRSAK MULIG LØSNINGMotoren starter a) ikke tilkoblet strømikkeb) Kretsbryter er slått avFilteret renserikke bassengetFilteret pumperikke vann, ellerstrømmen erlitenKorteFiltersykluser(tid mellomrensing)Motor skurs avog på eller gårvarmFor mye luft frautløpetc) Lav nettspenningd) Pumpen er stoppete) Feil med motorena) Feil klornivåb) Feil type sandc) Sanden er full av kalkd) Vannet er svært skittente) Filter og/eller filterkurvhindrer gjennomstrømmingf) Sprekker i indre rør.a) Pumpen er ikke skikkeligprimetb) Inntaket er tilstoppet,utløpet er tilstoppet.c) Luftlekkasje påinntaksslangend) Sandbunnen er tilstoppet.a) Filteret er ikke skikkeligrent etter tilbakspyling.b) Feil klor- eller pH-nivåc) Svært skittent bassengd) Mye algevekst ibassenget.a) Lav strømforsyningb) Dårlig motorkjølingc) Pumpeimpelleren sitterfasta) Lav vanndybdeb) luftlekkasje påinntaksslangenc) Sprekker i eller ødelagtedelera) Filteret må kobles til jordet uttak medjordefeilbryterb) Slå på kretsbryteren. Hvis den skrus av igjen,kan det være feil på det elektriske systemet. Ikkebruk bassenget. Skru av kretsbryteren og få enelektriker til å reparere feilen.c) Kontroller spenningen, den skal være 220-240volt. Skjøteledning skal ikke brukesd) Skru av strømmen og reparer pumpen.e) Få en elektriker til å reparere motoren.a) Juster klor og pH-nivåerb) Bytt til riktig sandc) Bytt sand, rett opp pH-nivåetd) Bruk filteret i lengre periodere) Rengjør filterkurven i skimmeren og grovsilen itilbakespylingsfilteret.f) Se om det er sprekker i rørenea) Gjenta priming og pass på at vannstanden ibassenget er korrekt.b) Rengjør alle filterkurvene, se etter tilstopping islangene.c) Stram slangeklemmene, kontroller om slangener skadet. Kontroller vanndybden.d) Tilbakespyl filteret.a) Kontroller tilbakespylingsvannet for å se atsmuss er vasket ut. Pass på attilbakespylingsstrømmen ikke hindres.b) Juster klornivået til mellom 1,0 og 3,0. JusterpH-nivået til mellom 7,2 og 7,8.c) Tilbakespyl filteret oftere. Syklusen blir lengrenår vannet blir renere.d) Fjern algeveksten.a) kontroller strømforsyningen. Skjøteledninger måikke brukes.b) Fjern tilstoppingen av luftslanger tilmotordekselet. Bruk filter om kvelden.c) Fjern fronten av pumpen og se om det liggersmuss der.a) fyll bassenget til riktig nivå. Rengjør allefilterkurvene.b) Stram slangeklemmene. Kontroller at ikkeslangen er skadet.c) Kontroller alle plastdeler, og bytt ut skadededeler.Ref. Filtersystem_Torrente-Mini-2005 Rev. Okt. 2005 Side 7 av 8Adresse / AddressPartnerLine ASStalsbergveien 11P.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA


RENSEANLEGG 0.375Hk Mini - SandfilterReservedelelisteRef. Filtersystem_Torrente-Mini-2005 Rev. Okt. 2005 Side 8 av 8Adresse / AddressPartnerLine ASStalsbergveien 11P.O.Box 75N-3361 GeithusTelefon / Telephone+47 48 10 44 44Telefax / Fax+47 32 77 97 07E-post / E-mailpost@partnerline.noHjemmeside /Homepagewww.partnerline.noBankgiro /Banking accountModum Sparebank1Konto: 2270 14 97132Foretaksregisteret /Register of BusinessEnterprisesNO 986302891MVA

More magazines by this user
Similar magazines