12.07.2015 Views

DEN NORSKE KIRKES VISJON - Haugesund Kirke

DEN NORSKE KIRKES VISJON - Haugesund Kirke

DEN NORSKE KIRKES VISJON - Haugesund Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VISJON- OGSTRATEGIDOKUMENTFOR DEN NORSKE KIRKEI HAUGESUNDI KRISTUS, NÆR LIVET- EN BEKJENNENDE, MISJONERENDE, TJENENDE OGÅPEN FOLKEKIRKE


INNHOLDSREGISTERVISJON- OG STRATEGIDOKUMENT 1INNHOLDSREGISTER 21. INNLEDNING 32. DEN NORSKE KIRKE I HAUGESUND SIN VISJON 53. MENIGHETSRÅDENES TILTAK 7GUDSTJENESTER 7TROSOPPLÆRING 7KONFIRMASJON 9TILTAK FOR VOKSNE 10DIAKONI 10KIRKEMUSIKK OG KULTUR 124. KIRKELIG FELLESRÅDS MÅL OG TILTAK 14KIRKEBYGG 14GRAVLUNDER 14ADMINISTRASJON 14HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅDS (HKF) OVERORDNEDE MÅL 15DELMÅL FOR PERIODEN 2012-2015 15VEDLEGG 172


1. INNLEDNINGKirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til allemennesker, uten hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester. Bispedømmene,prostiene og soknene (=menighetene) er geografiske enheter som dekker hele landet, og alleinnbyggere i Norge bor dermed i en av Den norske kirkes menigheter. Den norske kirkesmenigheter henvender seg til hele befolkningen.Menighetsrådet er Kirkens grunnenhet. Det er dette organet som avgjør alle saker som ikkelovverket har lagt til andre organ, f.eks kirkelig fellesråd.Hvem gjør hva i soknet?Menighetsrådet Fellesrådet SokneprestenAnsvar for strategisk Sørge for rammevilkårene Leder prestetjenestenutvikling i menigheten. for menighetene iVedtar mål og planer formenigheten. Organisereraktiviteter.Vedtar lokale planer forkirkelig undervisning,diakoni og kirkemusikkVedtar lokal grunnordningfor gudstjenesteliv og vedtarformål for kirkeofferAnsvar for bruk av kirken ogutleie av kirken.Forbereder saker formenighetsmøtetkommunen.Vedtar mål og planer for denkirkelige virksomheten ikommunen og forvalterstatlige og kommunaletilskudd. Styrer planprosesserEr arbeidsgiverForvalter kirker oggravplasserIvaretar soknene sineinteressere overforkommunenSamarbeidsorgan formenigheteneAnsvar for gudstjenester ogkirkelige handlinger.Forkynnelse og sjelesorgForrettende prest har detoverordnede ansvaret forforberedelse oggjennomføring avgudstjenesteneMedlem av menighetsrådetog evt. fellesrådetUtøver pastoralt lederansvarMenighetsrådets hovedoppgave er i følge kirkeloven å ha oppmerksomheten henvendt på altsom kan gjøres for å vekke og nære det kristelige livet i soknet, særlig at Guds ord kan blirikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gi dåpsopplæring, barn og unge samleom gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.3


I Haugesund har vi tre menighetsråd. Det er:o Skåre menighet. Udland kirke og Skåre kirke er deres soknekirker.o Vår Frelsers menighet. Vår Frelsers kirke er soknekirken, men de har ogsåarbeid på Røvær og i Skåredalen.o Rossabø menighet. Rossabø kirke er soknekirken.Menighetene i Haugesund har et utstrakt samarbeid. En del av arbeidet er plassert lokalt i denenkelte menighet, mens andre tiltak arrangeres i fellesskap.Kirkeloven slår fast at det er visse oppgaver sokna skal samarbeide om gjennom organetkirkelig fellesråd. Fellesrådets ansvarsområde er:Administrative og økonomiske oppgaver på vegne av sokna.Utarbeide mål og planer for kirkelig virksomhet i kommunenFremme samarbeid mellom soknaIvareta soknenes interesser i forhold til kommunen.Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:- Bygging, drift og vedlikehold av kirker- Anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder- Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett- Anskaffelse og drift av kirkekontor- Administrativ hjelp til prosten når staten yter tilskudd til det- Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring4


MiljøarbeidArbeide for en rettferdig verdenSørge for åpne fellesskapArrangement for familierDiakoni på leirer for barn og unge,deriblant konfirmantleirerÅPEN-ved å utvikle fellesskap som verdsetter mangfold og respekterer ulikheter.Den norske kirke i Haugesund ønsker å være en åpen folkekirke. Vi ønsker å møte folk i allelivssituasjoner. Kirken skal være et godt fellesskap for de som kommer ofte til Kirken og harsitt trosfellesskap her. Vi ønsker også at de som kommer i livets store anledninger skal ha etgodt møte med Kirken. Folk kommer i takknemlighet og glede med sine dåpsbarn, tenåringeri ”ombyggings fase” kommer som konfirmanter. I livets, kanskje lykkeligste og største dagkommer en til kirke for å gifte seg og i den største sorg ved begravelse.Tiltak for å nå dette målet er:DåpssamtaleVigselssamtaleSørgesamtaleKirkelige handlingerKulturØkumenisk arbeidArbeid blant innvandrereÅpenhet og tilgjengelighetInformasjonsarbeid6


3. MENIGHETSRÅDENES TILTAKFor å nå målene i visjonen, har kirken i Haugesund ulike tiltak:GUDSTJENESTER.: I gudstjenesten møter menigheten Gud og hverandre. Den er enarena hvor tro, håp og livsglede skapes.Vi ønsker å legge til rette for et gudstjenesteliv med kvalitet og variasjon og med aktivdeltakelse av ulike aldersgrupper.GUDSTJENESTER:GUDSTJENESTESTEDANTALLFORORDNEDEGUDSTJENESTERPR. ÅRMÅLFORGUDSTJ.-BESØKTILTAK FOR Å NÅMÅLETVår Frelsers kirke 60Røvær 13Skåredalen 12Skåre kirke 11Udland kirke 53Rossabø kirke 54TROSOPPLÆRING 0-18.. Målet med trosopplæringen er å gi mennesker kunnskapog opplevelser som gir troen liv. Vi ønsker å ha trosopplæring for alle aldersgrupper,men med hovedfokus på barn og unge i alderen 0-18 år. Vi skal utvikle et systematisktrosopplæringsarbeide som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud oghjelp til livstolking og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år uansettfunksjonsnivå.7


TROSOPPLÆRINGSTILTAK:Alder Vår FrelsersmenighetSkåre menighet Rossabø menighet Felles for allemenighetene0-0 Dåpssamtale Dåpssamling Dåpssamling0-1 Babysang Babysang Babysang0-6 Myldregudstjene Tirsdagsklubbste0-6 Kor og Lek0-6 Jule- og påskevandr.0-18 Sommerfest Medarbeiderfest0-18 Juletrefest Hellige tre kongersfest0-18 Vannposten Familiespeiderfamilieleir0-18 Rom for dialog1-1 1årssamling1-3 Dåpshilsen Dåpshilsen2-2 2.årssamling3-3 3.årssamling3-5 Gudstjenestefest juletrefest3-5 Bamsebasar3-6 Minigospel3-18 Lysmesse4-4 4-årssamling4-4 4-årsbok 4-årsbok 4.årsbok4-7 Microklubben5-5 5 årssamling5-10 Barnas påskefest6-6 6-årssamling Skolestartleir 6-årssamling/skolestartleir6-6 6-års bok Adventsbesøk 6-årsbok6-9 Skåredalen Udland barnegospel Maxigospelbarnegospel6-9 Plan B6-12 Påskeverksted Etter skoletid Barn er bra!-festival6-18 Judoklubb7-7 Påskevandring 7.årssamling7-18 Speider Speider Speider8-8 Tårnagenter Tårnagenter Tårnagenter9-9 Plan B 9. årssamling8


9-11 Høsttakkefest9-11 Hellig Uro 4T69-12 LørdagsGODT Karneval9-13 SMS-leir S-club9-13 Barnekor Plan-B9-15 Barnas råd, BEB-fest.10-11 Lysvåken Lysvåken Lysvåken10-13 TweenAlder Vår FrelsersmenighetSkåre menighet Rossabø menighet Felles for allemenighetene11-12 Globalaksjonen13-18 Plan B Dynamis13-18 Middagsklubben13-18 PopCorn, filmklubb13-18 Vennefesten14-14 Konfirmantåret14-18 KRIK Keystone15-15 MILK-ledertrening15-18 Julebord for ungdom15-18 NON STOP16-16 LiV - ledertrening17-17 LiV 2 - ledertreningKONFIRMASJONMenighetene i Den norske kirke i Haugesund samarbeider tett i konfirmantarbeidet. Detutarbeides en felles brosjyre med de ulike konfirmantoppleggene vi kan tilby.Konfirmasjonstiden gjennomføres over et tidsrom på minimum åtte måneder og har et anslåttomfang på 60 timer. En større del av undervisning foregår på leirer og weekender.MÅLKvantitativt: Vårt mål er at alle døpte 14 -15 åringer blir konfirmert i kirken. Hvert årkommer det også noen som ikke er døpt tidligere. Disse blir døpt i løpet avkonfirmasjonstiden. Kirken i Haugesund har særdeles god oppslutning om konfirmasjon iforhold til landsgjennomsnittet.Kvalitativt:Gi konfirmantene opplæring i de sentrale temaer i den kristne tro.Legge til rette for opplevelser av kristen tro i praksis.Gi hjelp til livstolkning og livsmestring.De ulike konfirmantoppleggene Kirken i Haugesund tilbyr er:- Se, smak og kjenn. Målgruppen for dette opplegget er ungdom som har enfunksjonshemming og som ønsker et tilrettelagt opplegg.- KRIK-gymsal. En samles i gymsal og har ulike aktiviteter som belyser ulike deler avlivet og troen.- Skatehall. En møter med skatebrett i skatehallen der en har to økter med skating ,avbrutt av en samtale og undervisningsøkt i midten.9


- Tur og friluft. Består av turer i skog og mark i nærområdet, og har samtaler ogundervisning utendørs.- Forming. Undervisning inklusiv formingsaktivitet.- Tro, etikk og undring. Spesielt fokus på holdninger og hvordan den kristne tro kanvære til hjelp i møte med livets utfordringer- Keystone. Tensing kor. Undervisningen er en del av øvelsene.I tillegg til disse oppleggene må konfirmanten velge en turdel. Turvalgene er:- KonfAction. Idrettsleir i Bø.- TT-Festival. KFUK-KFUM festival på Gjøvik- ProsjektCamp. To helger med overnatting i hytte i distriktet.- Keystone reiser på egne weekender.TILTAK FOR VOKSNE.TILTAK FOR VOKSNEVår FrelsersmenighetSkåre menighet RossabømenighetSalmer & kaffe Temamøter BibeltimerMannsmøterKanoriet UdlandkoretKirkeringer Bibelgrupper/ Bibelgrupper/husfellesskap husfellesskapFredagskafèFormiddagsbønnMorgenbønnTibetmisjonsforeningKreativt verkstedBleikmyrmisjonsforeningMYSAvenneforeningSøndagsmiddagBønnegrupperKulaklubbenJentetrimmenFelles for allemenigheteneFamilieleirDIAKONALE TILTAKHovedmålet for diakoniarbeid er å skape inkluderende fellesskap med raushet ogmedvandring, også når livet gir utfordringer.Diakoniplanene for menighetene er bygget opp rundt de fire virksomhetsområdene som erskissert i Plan for diakoni i Den norske kirke, vedtatt av Kirkemøtet i 2007: Diakoni erkirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennomnestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.10


Målet for alt diakonalt arbeid i menighetene blir derfor på ulike vis å• bekrefte menneskers verdi (gjennom nestekjærlighet)• skape inkluderende fellesskap• verne om alt det skapte• vise solidaritet og kjempe for rettferdighetDIAKONALE TILTAKVår FrelsersmenighetSkåre menighet RossabømenighetFelles for allemenigheteneJubilantfest Jubilantfest JubilantfestBesøkstjeneste Besøkstjeneste Besøkstjeneste BesøkstjenesteKurs og samlingerfor frivillige ibesøkstjenestenÅpent hus hverfredagFormiddagstreffÅpen kirkestue, etukentlig treffstedfor de over 60Syng med oss!Samtalegrupper Samtalegrupper Samtalegrupperfor mennesker isorg,samlivsbrudd,overgrep oglignende.Institusjonstjeneste Institusjonstjeneste InstitusjonstjenesteFengselsbesøkOppfølging avfamilier til barn imenigheten.Kontaktpunkt medflyktninger. KIAmøter.Kirkeskyss 1 gangKirkeskysspr. mndKriseberedskapOvergrepsteam Overgrepsteam overgrepsteamBlomst til julMøte medskolebarn om sorgog begravelseUndervisning omdiakoni i 6. klasseSamtalegrupper formennesker i sorgTur for eldrepåskeaften, vårturog høsttur.KriseberedskapDiakoni- ogmiljøpatrulje påBarn er bra!11


PraksisplassfriomsorgenfestivalenKN fasteaksjonVår FrelsersmenighetOmsorg forrusavhengigeSkåre menighetRossabømenighetFelles for allemenigheteneOmsorg ved livetssluttTurgruppeTemakvelderdiakoniSeniorfestivalenformiddagstreffKonfirmantfest forforeldre ogkonfirmanterAllehelgensgudstjenesteForbønnstjenesteKonfirmantfest for Konfirmantfest forforeldre og foreldre ogkonfirmanter konfirmanterAllehelgensgudstjenesteAllehelgenslystenningGudstjeneste medMiljøfyrtårnarbeid Miljøfyrtårnarbeid MiljøfyrtårnMiljøfyrtårnarbeidOmsorg ved livetssluttOmsorg ved livetssluttTemagudstjenesterom diakoniJulegudstjenestefor eldreLørdagskafè forutviklingshemmedeHverdagsmesserfor vanskeligstilteog mennesker medtilknytting tilrusmiljøet.Medlemsskap iKirkens SOSKIRKEMUSIKK OG KULTURSangen og musikken skal gi ord og uttrykk til bønn, klage, takk og tilbedelse, bekjennelseog lovprisning. Musikken og sangen er også et svært viktig uttrykksmiddel i de kirkeligehandlingene.12


KIRKEMUSIKK- OG KULTURTILTAKKORARBEIDVår FrelsersmenighetSkåremenighetRossabømenighetKantoriet Udlandkoret MinigospelKor og lek MaxigospelLørdagskonserter Barnegospel OrgelkonserterEvensongJulekonserterForsangertjenesteAllehelgenskonsertMariabudskapskonsertKlokkespillDiversekonserterKonserter vedeksterne aktørerFelles for allemenigheteneKULTURKIRKEN SKÅREI Kulturkirken Skåre vil vi skape en møteplass mellom himmel og jord for det brede lag avfolket, der vi vil samle ulike kulturkrefter og formidle kulturuttrykk gjennom nye ogeksperimentelle former.Gjennom åpneSANSERønsker vi at mennesker i alle aldre skal oppleve en åpen kirke som formidler tro og håp ogutfordrer til ettertanke.Skiftende altertavle – lyddusj - billedkunstVed hjelp avSCENEKUNSTgir vi mulighet til å formidle kirkens budskap og tanker i nye former i et gammeltkirkehusDans - drama - cirkusInvitere tilMESSERsom hjelper folk til å uttrykke sin tro og hente inspirasjon fra kilderog røtter fra gammel tid frem til i dagKeltisk messe – moderne lovsangVi ønsker enDIALOGom utfordrende og aktuelle tema i kirke og samfunnHomofili – miljø - religioner13


Åpne kirken for ekstraordinæreKONSERTERi varierende sjangere med artister som har noe på hjertetRock – klassisk - eksperimentell4. KIRKELIG FELLESRÅDS MÅL OG TILTAKKIRKEBYGGENEKirkene er viktige symboler og landemerker i lokalmiljøet. De er monumentalbygg som erhistorie-, kultur- og arkitekturbærere for alle byens innbyggere uavhengig av tilknytning tilden norske kirke. HKF ønsker å ta vare på arven vi har fått fra tidligere generasjoner på engod måte. Vi ønsker å tilføre nye byggverk med vår tids ideer, tanker og verdier. Vi kjennerpå ansvaret for å sikre arven for kommende generasjoner.Haugesund kirkelige fellesråd (HKF) har ansvar for 4 kirkebygg og et kapell i tillegg tildriftsbygninger. Det er:- Udland kirke vigslet i 2002- Skåre kirke fra 1858- Vår Frelsers kirke vigslet i 1901- Rossabø kirke fra 1972- Vår Frelsers kapell som er livssynsnøytralt og oppført i 1911Skåre kirke, Vår Frelsers kirke og Rossabø kirke er listeført av Riksantikvaren. Det betyrat alle planer om rehabilitering og endring av byggene skal forelegges dem før Biskopengodkjenner.GRAVLUNDENEHKF ønsker at gravlundene i Haugesund skal være velstelte, vakre og funksjonelle. Vi ønskerat gravlundene skal være et annerledes rekreasjonsområde, der en ikke skal forstyrres av dethverdagslige. Gravlundene skal oppleves som en verdig ramme rundt gravferdsseremonien ogvære et godt sted for å pleie minne etter sine kjære.HKF har ansvar for 7 gravlunder. Det er :- Vår Frelsers gravlund- Udland gravlund- Christine Elisabeths gravlund- Søndre Hauge gravlund- Nordre Hauge gravlund- Røvær gravlund- Minnegravlunden overfor Skåre kirkeADMINISTRASJONKirkens felles administrasjon i Vår Frelsers menighetshus, skal være et serviceorgan for helebyens befolkning, for frivillige medarbeidere og for ansatte. Vi mener at vi med denne14


organiseringen driver rasjonelt og effektivt på det administrative området, slik at så mye avressursene som mulig kan gå inn i den direkte utadrettede virksomheten. På felleskontoret harkirkevergen med sin stab ( 4 stk) og prosten kontor. Her er det sentralbord med ett fellestelefonnummer. All kirkebokføring, regnskap- og lønnsføring, oppfølging avarbeidsgiverfunksjonen og administrasjon av kirker og gravlunder foregår herfra.HKF er arbeidsgiver for 32 ansatte som innehar 28 årsverk. Organisasjonskart er vedlagt.De økonomiske rammene i driftsbudsjettet for 2012 er 23,5 mill. Av disse er tilskuddet frakommunen på 16,2 mill.HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅDS (HKF) OVERORDNEDE MÅL FORPERIODEN 2012-2015o Ivareta arbeidsgiveransvaret på en profesjonell måteo Ferdigstilling av rehabiliteringen av Vår Frelsers kirkeo Utvidelse av Udland gravlundo Starte oppgraderinger i Rossabø kirkeo Jobbe for å ha akseptable driftsrammerDELMÅL FOR PERIODEN 2012-2015o Ivareta arbeidsgiveransvaret på en profesjonell måteDelmål:- Evaluere alle reglementene som er utarbeidet- Utarbeide kompetanseplaner- Følge vedtatt årshjul når det gjelder HMS arbeido Ferdigstilling av rehabiliteringen av Vår Frelsers kirkeDelmål:- Ferdigstille tårnet sept 2012- Prestesakristiet ferdigstilles i mai 2012- Rehabilitere toalettet slik at det blir universelt utformet. Ferdigstilles i juli 2012- Dåpssakristiet rehabiliteres fra mai-sept 2012- Alle innvendige arbeider som pussing og maling skal være ferdig til advent 2012- Bestilles nytt teppe som skal være på plass til åpningen vår 2013- Uteområdene ferdigstilles vår 2013o Utvidelse av Udland gravlundDelmål:- Tegningene ferdigstilles i mars 2012- Anbudene sendes ut før ferien 2012- Oppstart av anleggsarbeider nov. 2012- Gravlunden ferdigstilles høst 2013o Starte oppgraderinger i Rossabø kirkeDelmål:- Utskifting av kjøkken juni 2012- Innkjøp av bord og evt. stoler til menighetssalen15


- Jobbe for å få midler til oppgradering av uteområdeto Jobbe for å ha akseptable driftsrammerDelmål:- Synliggjøre HKFs behov for kommunen- Tydeliggjøre behovet for økte driftsmidler til vedlikehold av Vår Frelserskirke.Det er behov for økt årlig vedlikehold av Vår Frelsers kirke, slik at evt. skaderkan oppdages fort og for at alt arbeidet som er gjort i forbindelse medrehabiliteringen får lengre levetid. Det er behov for årlig leie av lift slik attakrenner kan rengjøres. Dette hindrer lekkasjer. Glassmesteren bør gå over ogsjekke alle glassmaleriene ca hvert tredje år. Murer bør sjekke jevnlig atpussen på alle vegger holder og at det ikke er skader i fuger og murstein.Maleren bør sjekke at malingen holder seg fin og reparere hvis det skulle væreskader. Vi har ikke rammer som kan dekke dette i dagens rammetilskudd.- Tydeliggjøre behovet for økt stilling når Udland gravlund er utbygget.En så stor utvidelse av gravlundsareal fører til at vi har behov for flere ansatte ivedlikeholdsavdelingen. I første omgang har vi bruk for å øke med 100%stilling.- Jobbe for å få kateketstilling med hovedarbeidssted i Vår Frelsers menighet.Vår Frelsers menighet er den eneste menigheten i Haugesund som ikke haransatt kateket. Menigheten har fått et betydelig større konfirmantkull de sisteårene og har et sterkt behov for stillingsressurser innenfor undervisning.Antallet konfirmanter har steget fra ca. 40 på slutten av 1990 tallet til 90 i2010.- Klargjøre behovet for kirkelige stillingsressurser inn i arbeidet i forbindelsemed samhandlingsreformen.Flere terminalpasienter vil bo hjemme eller i institusjon og har krav på å fådekket sine åndelige behov. Som kirke har vi kvalifisert personale, prester ogdiakoner, som kan utføre disse tjenestene. Vi ønsker å være tilstede i folks livogså i denne fasen av livet, men vi er usikker på om vi har nok ressurser til ådekke behovene som vil oppstå.16


Vedlegg:- Strategiplan for Skåre menighet- Strategiplan for Vår Frelsers menighet- Strategiplan for Rossabø menighet- Vedlikeholdsplan for kirkebygg i Haugesund- Plan for gravlundene i Haugesund- Informasjon om gravlundene i Haugesund- Organisasjonskart17


DEN NORSKE KIRKEHaugesund kirkelige fellesrådPostadresse: Telefon sentralbord: 52 80 95 00 Besøksadresse:Postboks 612 Telefon saksbehandler: 99027474 Vår Frelsers menighetshus 2. etg.5501 Haugesund E-mail: post@haugesund.kirken.no Skåregt. 14521

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!