Her kan du laste ned "flyer" for konferansen

stamiweber.no

Her kan du laste ned "flyer" for konferansen

Velkommen til nasjonal konferanseom helsefremmende arbeidsplasseri et inkluderende arbeidslivGOD STREKNok en gang inviterer vi til nasjonal konferanse. Den første var en suksess og samlet 450deltakere. De utarbeidet LILLESTRØMERKLÆRINGEN sammen med partene bak «Intensjonsavtalenom et mer inkluderende arbeidsliv».Erklæringen gir et innhold til begrepet helsefremmende arbeidsplasser. Den framholder atvirksomheten må bli en vekstplass for den ansatte. Dette er også i tråd med den nyeintensjonsavtalen.«Friskfaktorer i arbeidslivet» vil være en konferanse som gir en bred presentasjon avforskning og erfaring om positive faktorer i arbeidslivet.Statens arbeidsmiljøinstitutt, som det nasjonale kontaktkontor for helsefremmendearbeidsplasser og partene bak avtalen om et inkluderende arbeidsliv, ønsker deg velkommentil to engasjerende dager på Lillestrøm den 7. og 8. november 2006!Lillestrøm 7. og 8. november 2006


Kontaktpersonerkirsti.jacobsen@stami.noodd.bjornstad@stami.nobo.veiersted@stami.noLillestrøm 7. og 8. november 2006www.friskfaktorer.noNasjonal konferanse omhelsefremmende arbeidsplasser20 g 20 gLillestrøm 7. og 8. november 2006Risk & friskRiskfaktorene er viktige og de har viarbeidet med lenge. Nå må vi også finneog utvikle friskfaktorene! De legger grunnlagetfor den gode og lønnsomme virksomheten med ansattesom utvikler seg og sin bedrift.Begrepet «friskfaktor» er uvant for oss som har jobbet medarbeidsmiljøet i mange år. Dette kan være en styrke fordi vialle må sette oss ned og gi begrepet et innhold ut fra dagenssituasjon.Konferansen FRISKFAKTORER I ARBEIDSLIVET vil gi enklargjøring gjennom forelesninger og diskusjoner.«Friskfaktorer» assosieres med noe positivt,noe som fremmer trivsel og opplevd helse,noe som er riktig.arrangør: STAMIInvitasjon til konferansen medprogram og påmeldingsskjemakommer medio aprilPartene i arbeidslivet er aktivt med i en referansegruppeFRISKT INNHOLDKonferansen vil sette fokus på de positivefaktorene i arbeidslivet. Faktorer som utviklerden enkeltes ressurser og arbeidsevneog helse og inkluderer utsatte grupper.I to dager får vi belyst ulike temaer gjennomplenumsforelesninger og parallellesesjoner:• Forskning og kunnskap om positivefaktorer i arbeidslivet• Friskfaktorer – prosjekter, metoderog erfaringer• Langtidsfriske – et grep for å skapehelse, effektivitet og lønnsomhet• Presentasjon av det europeiskenettverket for helsefremmendearbeidsplasser• Humor og arbeidsliv• Worklife balance• Verktøy og metoder for å byggehelsefremmende arbeidsplasser• Ernæring og fysisk aktivitet ivirksomheter• Emosjonell og sosial kompetanse• Etikk og arbeidsliv• Presentasjon av gode bedrifterPå konferansen får du ny og viktig kunnskap fra våre forelesere. En av disse er Gunnar Aronsson somvil fortelle oss hva forskning sier om helsefremmende arbeidsplasser. Han er professor i psykologi ogarbeider med arbeidsorganisasjon og helse på det svenske arbeidslivsinstituttet innenfor programmet«Vägar till ett friskare arbetsliv» som setter fokus på kunnskap om arbeidsforhold som fremmerhelse, langtidsfriske og handlingskompetanse. Han sitter også i et nordisk samarbeidsprosjekt som skalutvikle teori og metode om positive faktorer i arbeidet.Les mer og meld deg på her: www.friskfaktorer.no

More magazines by this user
Similar magazines