Oversikt - Fagbokforlaget

fagbokforlaget.no

Oversikt - Fagbokforlaget

OversiktTrond KristoffersenFinansregnskapRegnskapsanalyse (del 2)Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang avregnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for analyseformål Regnskapslovens oppstillingsplan Resultatregnskap Balanse Beregninger og vurderinger© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 2 Praktisk regnskapsanalyse Lønnsomhet Evne til å skape overskudd Rentabilitetsmålinger Likviditet Betalingssituasjonen Finansiering Anskaffelse og anvendelseav kapital Soliditet Evne til å tåle tap -egenkapitalsituasjonenOversikt Generelt Du skal gjennomføre enpraktisk regnskapsanalyseav selskapet AS Analysefor årene 20x1 til 20x3(data er vedlagt) Lønnsomhet Finansiering og soliditet LikviditetOppgave© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 3© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 4


LønnsomhetResultatanalyse Vanlige nøkkeltall Resultatanalyse Bruttofortjeneste Driftsmargin Resultatmargin Fortjenestemargin Rentabilitetsmålinger(avkastning av investert kapital) Totalkapitalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet Enkelte nøkkeltall:Driftsmargin =Resultatmargin =Fortjenestemargin =Driftsresultat · 100 %DriftsinntekterOrdinært resultat før skatt · 100 %DriftsinntekterÅrsresultat · 100 %Driftsinntekter© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 5© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 6ResultatanalyseResultatanalyseAnalyse ASDriftsinntekter20x390 00020x280 000I beløpEndringI %Analyse ASBruttofortjeneste20x3=20x2=DriftsresultatOrdinært resultat før skatt8 7006 6004 8002 000Driftsmargin==Årsresultat4 752Driftsinntektene har økt medmens driftsresultatet har forbedret seg med1 440Resultatmargin==Ordinært resultat før skatt og årsresultatet er forbedret med© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 7© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 8


Avkastning av kapital Sammenheng mellom rentabilitetsmålene Følgende forkortelser brukes:Avkastning av kapital Sammenheng mellom rentabilitetsmålene(med 20x3 som eksempel):R EKrgGEK=====Totalkapitalrentabilitet i prosentEgenkapitalrentabilitet i prosentGjennomsnittlig gjeldsrenteGjennomsnittlig gjeldGjennomsnittlig egenkapitalR TKGrunnleggende regnskapsanalyse 18R EKOrdinær resultat før skatt=Gjennomsnittlig egenkapitalR TK (EK + G) – r g GR EK ==EKGR EK = R TK + (R TK – r g ) =EKR TKEKEK+ R TKGEK– r gGEK© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 17© Trond KristoffersenSamspillet mellom avkastning, lånerente og gjeldsgrad%R EKR TK > rg betyr at R EK > R TKR TK = rg = R EKR TK < rg betyr at R EK < R TK Generelt Viser forholdet mellomkapitalanskaffelse ogkapitalanvendelse Arbeidskapitalen Finansieringsgrad 1 Likviditetsgrad 1(finansieringsgrad 2)FinansieringG/EK© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 19© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 20


Finansieringsgrad 1Eiendeler Egenkapital og gjeldEgenkapitalAnleggsmidlerLangsiktig gjeldArbeidskapitalOmløpsmidlerKortsiktig gjeldLikviditetsgrad 1 (Finansieringsgrad 2)Finansiering Beregning av nøkkeltall:Finansieringsgrad 1=AnleggsmidlerLangsiktig kapital 1)1)Langsiktig kapital = Egenkapital og langsiktig gjeldNøkkeltallet viser i hvor stor grad anleggsmidlene er langsiktigfinansiert. Nøkkeltallet bør være mindre enn 1.© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 21© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 22FinansieringFinansiering Beregning av nøkkeltall:Likviditetsgrad 1=OmløpsmidlerKortsiktig gjeldAnalyse ASArbeidskapitalFinansieringsgrad 120x3==20x220x1Arbeidskapital=Omløpsmidler – kortsiktig gjeldLikviditetsgrad 1=Likviditetsgrad 1 viser i hvor stor grad omløpsmidlene er finansiertmed kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være større enn 1.Dersom nøkkeltallet er større enn 1 er arbeidskapitalen positiv.© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 23© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 24


Analyse AS20x3Varige driftsmidlerSum anleggsmidlerVarerKundefordringerBankinnskuddSum omløpsmidlerSum eiendelerBeløp50 00050 00010 0006 2507 75024 00074 000FinansieringEiendelerFinansiert med:EgenkapitalLangsiktiggjeldKortsiktiggjeld% Beløp % Beløp % Beløp % Konklusjon:Finansiering Eiendelene fordeler seg med 68 % på anleggsmidler og32 % på omløpsmidler Finansieringen er i store trekk sunnEiendelene er finansiert med 38 % egenkapital,43 % langsiktig gjeld og 19% kortsiktig gjeldAnleggsmidlene er finansiert med 56 % egenkapitalog 44 % langsiktig gjeldOmløpsmidlene er finansiert med 42 % langsiktig gjeldog 58 % kortsiktig gjeld© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 25© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 26SoliditetSoliditet Generelt Knyttet til finansieringenog skal si noe ombedriftens evne til å tåle tap Beregning av nøkkeltall:Egenkapital · 100 %Egenkapitalandel =Totalkapital Egenkapitalandel Gjeldsgrad RentedekningsgradGjeldsgrad=GjeldEgenkapitalEgenkapitalandelen (prosenten) viser i hvor stor grad eiendelene erfinansiert med egne midler. Den viser også hvor mye bedriften kantape før fremmedkapitalen (gjelden) blir påført et tap.© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 27© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 28


Analyse ASBalanse per 31.12.EgenkapitalLangsiktig gjeldKortsiktig gjeldSum egenkapital og gjeldEgenkapitalandelGjeldsgradSoliditet20x328 00032 00014 00074 00020x221 00036 00023 00080 00020x120 00035 00015 00070 000 Generelt Viser bedriftensbetalingssituasjon Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2LikviditetNøkkeltallene viser en klar positiv utvikling.Egenkapitalandelen er økt fra i løpet av perioden.© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 29© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 30© Trond KristoffersenLikviditet Beregning av nøkkeltall:Likviditetsgrad 1Likviditetsgrad 2==OmløpsmidlerKortsiktig gjeldMest likvide omløpsmidlerKortsiktig gjeldMest likvide omløpsmidler omfatter normalt samtlige omløpsmidlermed unntak for varelagerAnbefalt norm er at likviditetsgrad 1 bør være større enn 2, menslikviditetsgrad 2 bør være større enn 1.Grunnleggende regnskapsanalyse 31Analyse ASBalanse per 31.12.VarerKundefordringerBankinnskuddSum omløpsmidlerKortsiktig gjeldLikviditetsgrad 1Likviditetsgrad 2© Trond KristoffersenLikviditet20x310 0006 2507 75024 00014 00020x212 00010 0003 00025 00023 00020x19 00010 0003 00022 00015 000Nøkkeltallene viser en positiv utvikling over tid og er på et tilfredsstillendenivå i 20x3. Kortsiktig gjeld er redusert i perioden og omløpsmidlene er blittmer likvide (redusert varelager og netto økning av bankinnskudd ogkundefordringer).Grunnleggende regnskapsanalyse 32


GenereltKredittid og omløpshastighet Omløpshastighet ogkredittid på eiendeler oggjeld påvirker lønnsomhetog likviditet. Høy omløpshastighet og kortkredittid betyr at pengenesirkulerer raskere i bedriften Omløpshastighet påvarelageret Kredittid til kunder Kredittid hos leverandørerKredittid og omløpshastighet Beregning av nøkkeltall:Lagringstid varelager 1)=Gjennomsnittlig varelager · 365 dagerVarekostnadGjennomsnittlig kundefordringer · 365 dagerKredittid kunder 1) =Kredittsalg · 1,25Gjennomsnittlig leverandørgjeld · 365 dagerKredittid leverandører 1) =Varekjøp på kreditt · 1,251)Forutsatt 25 % merverdiavgift© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 33© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 34Kredittid og omløpshastighetAnalyse ASBalanse per 31.12.VarelagerKundefordringerLeverandørgjeldResultatregnskapSalgsinntekterVarekostnader20x310 0006 2505 00020x388 00045 80020x212 00010 0007 50020x279 00043 00020x19 00010 0007 500Gjennomsnittlig lagringstid varelagerVarelager (snitt)GjennomsnittliglagringstidOmløpshastighetvarelagerGjennomsnittliglagringstid45 80011 000====20x343 00010 500Gjennomsnittlig lagringstid er nærmereDet virker svært lenge, men…Generelt vil lagringstid avhenge av bransje, bedriftspolicy og lignende.4,2====20x24,1© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 35© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 36


Kundefordringer (snitt)Kredittid til kunder=20x3=20x2Kredittid til leverandører20x3Leverandørgjeld (snitt)=Varekjøp===20x2Kredittid kunder==Kredittid leverandører==Omløpshastighetkunder88 000 · 1,258 125=13,579 000 · 1,2510 000=9,9Omløpshastighetleverandører43 800 · 1,256 250=8,7646 000 · 1,257 500=7,67Kredittid til kunder=365 dager9,9=Kredittid tilleverandører==Kredittiden til kundene avhenger av betalingsvilkårene. Den virker å være noelang, men det er gunstig at den er redusert i perioden.© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 37Kredittiden til leverandørene virker å være noe lang. Lang kredittid tilleverandørene er normalt gunstig på grunn av at kreditten normalt er rentefri.Kredittiden er redusert i perioden, som kan være en indikasjon på bedret likviditet.© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 38Kommentarer til nøkkeltall for balansen Egenkapitalandel Bør normalt være minst på 25 – 30 %. Gjennomsnittlig egenkapitalprosent for aksjeselskaper i Norgehar de seneste årene ligget på ca 35 % Dersom egenkapitalprosenten kommer under 10 %, har styretplikt til å iverksette tiltak for å forbedre situasjonen Likviditetsgrad 1 Anbefalt norm er på 2 (2:1). Det er sjelden at dette nøkkeltalleter så høyt. Gjennomsnitt for aksjeselskaper i Norge har de sisteårene vært på ca 1,2.© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsanalyse 39

More magazines by this user
Similar magazines