12.07.2015 Views

Ikke ferdig... - Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Ikke ferdig... - Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Ikke ferdig... - Fjellhaug Internasjonale Høgskole

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Produkt fra enmesters håndAv Kay GranliNoen av dere husker at vi tidligere harskrevet om at vi måtte ta de gamletrærne nede bak Misjonsskolen grunnetelde og stor fare for nedfall av tungegreiner.Det meste ble til ved og derav varme for flere i gjennomlange tider. Men det ble tatt av noen rotkubbersom Karsten Valen så for seg som gode objekter forbearbeidelse til noe. Et lite rom i kjelleren i Studentheimener avsatt til sløydrom for de som har slikeinteresser og skaperevner. Karsten Valen er en avdisse og her om dagen ble flotte kubbestoler og etbord avduket i auditoriet til applaus og stor beundring.Lindetrærne lever enda gjennom disse flottemøblene. Den ene stolen har utskjæringer påhebraisk: Jes. 7,14: «Se, en jomfru skal bli medbarn, hun skal føde en sønn og gi ham navnetImmanuel.» Og på den andre stolen er det pågresk skjært inn: «Og se, jeg er med dere alledager inntil verdens ende!» Mat. 28,20b. Bordethar latin innskjæring: «Be og arbeid!»Møblene er plassert under bibelhyllene ibiblioteket foran peisen og minner oss om Gudsfrelsesplan og misjon gjennom hele det gamle testamenteog like til jordens ende når Jesus kommerigjen for å samle sine venner. Guds kall til bønnog arbeid gjelder oss alle som tror. Så er arbeidetsom Karsten har utført et eksempel på dyktigarbeid fra en mesters hånd og Guds frelsesplan etprodukt av Mesteren selv, ham til ære!NR 3 • 2007


WISLØFFBIBLIOTEKETWisløffbiblioteketAv Tor Erik HamreFjellhaug skoler og biblioteket mottoki 2004 en uvanlig stor bokgave. Prof.dr.theol. Carl Fr. Wisløff (1908-2004)hadde bestemt at hans bibliotek skulletilfalle Fjellhaug.Egil Grandhagen hadde kontakt med familien ogoverbragte de mange esker med bøker til oss. I tilleggtil bøker inneholdt gaven også arkivmaterialesom dagbøker og brev. Dette er plassert i NLMarkivetog er klausulert for en tid.Noe av det imponerende med teologen Wisløffer at han har jobbet med og notert i de flestebøkene i samlingen. Flere av bøkene hadde biblioteketfra før – f.eks er Martin Luthers’ Works nyttigedubletter. Videre var det mange titler – særligfra reformasjonstidens kirkehistorie og bøker omnattverden – som vi ikke hadde i vår samling. Sådette utfyller samlingen på en god måte. Bokgavener nå stort sett ferdig registrert og utgjør ca. 2.400bind med bøker, eller 10 % økning av vår daværendeboksamling. Det har tatt litt ekstra tidog ressurser å få på plass bokgaven i biblioteket.Da arbeidet nå nesten er ferdig håper vi Wisløffbiblioteketblir til glede og nytte for vår brukere.Den som ønsker å forske litt på hvem Carl Fr. Wisløffvar og hva han jobbet med, har et godt utgangspunkt.Samlingen har fått en egen samlet oppstillingi biblioteket. Disse bøkene går inn i biblioteketssamling til ordinært utlån for våre brukere ogtil fjernlån mellom bibliotekene.Hans mest kjente bok, Jeg vet på hvem jeg tror(1946), er ifølge det nyeste opplaget fra Lunde forlag(2004), oversatt til 16 språk! Boka er oversatttil bl.a. svensk, dansk, engelsk, spansk, fransk,japansk, kinesisk, swahili og santali. Andre boktitlerer også oversatt til ulike språk, f.eks MartinLuthers teologi og Ordet fra Guds munn. Bibliotekethar de fleste oversettelsene av bøkene. Så herkan kommende misjonærer starte språkstudieneallerede før de kommer til språkskolen! NR 3 • 2007


Ved varig adresseforandring vennligst returner bladet med påført ny adresse.Retur: Fjellhaug skoler, Sinsenveien 15, N-0572 OsloREKTORS HJØRNEJeg var på UL i sommer. Det var veldig inspirerende!Misjonærinnvielsen var høydepunktet.Den store flokken av flest unge møtte de tonye misjonærfamiliene med stående applaus.Det tolket jeg som et uttrykk for at de ville ståmed utsendingene nårde drar til Afrika. Allesom meldte seg tilfast givertjenesteog kollektene underUL bekrefter dette.Så var det misjonærinnvielsei Misjonssalenher i Oslounder åpningshelgavår i august.En kvinne som har vært student på Fjellhaug bleinnviet til tjeneste. Flott for oss å starte et nyttstudieår med fokus på misjon. I september var detmisjonærinnvielse på Karmøy, i oktober i Vestfoldog i november i Kristiansand. Nye utsendinger innviestil tjeneste i Japan, Sør-Amerika og Indonesia.Nylig satt jeg også på mitt kontor og skrev enanbefaling for en tidligere Fjellhaug-student somsammen med sin kone søker om å bli antatt sommisjonærer.Jeg blir fylt av glede over å få være med på altdette! Misjonsoppdraget er ennå ikke fullført. Deter flott å oppleve ungdom som responderer påmisjonskallet og melder seg til tjeneste.Tilbake til UL. Det gledet meg å se hvor mangeav ungdommene jeg kjente fra et oppholdpå Fjellhaug. De var der enten som deltakereeller ledere.Vi har all grunn til å takke Gud for alle kristneungdommer som har funnet sin plass i vårt arbeidbåde heime og ute.La oss ta godt vare på dem på skolene våre, iforsamlingene og i foreninger og lag på lokalt plan.Inkluder dem og gi dem mye varme, omsorg ograushet. Gi dem oppgaver og tillit. Vi trenger hverandrei det store oppdraget vi står sammen om.Jan Ove SelstøHjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den til oss på tlf: 23 23 24 06, eller gbo@nlm.no12 NR 3 • 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!