Skarpnes - Arendal kommune

arendal.kommune.no

Skarpnes - Arendal kommune

2.03 Bygningene skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet.Der avstandsbestemmelser mellom bygninger fravikes, vil det bli stilt branntekniske kravtil brannspredning mellom bygningene.2.04 For områder som skal bebygges med eneboliger skal det minimum etableres 2parkeringsplasser pr. eiendom. For boligområde B3 skal det legges til rette for 1,5 p-plasser.2.05 Støynivået for deler av bebyggelsen i B1, B2, B3, B5 og B13 som vil få fasade motriksvei 420, blir liggende over anbefalt støygrense. Det må derfor utføres nødvendigeskjermingstiltak og støyisolering av fasadene slik at anbefalt støygrense ikke overskrides.Skjermingstiltakene mot støy må følge søknad om tillatelse til tiltak.2.06 Anlegg for felles post- og avfallshåndtering skal etableres innenfor fellesområdene FF1 –FF6 på en slik måte at det ikke er til sjenanse for omgivelsene.2.07 Utomhusområdene innenfor byggeområdene skal gis en tiltalende behandling. Høyeskjæringer/fyllinger (>2,0m) skal sikres forsvarlig. Murer i området skal utføres som typenatursteinsmurer.2.08 Kantvegetasjonen langs Nidelva skal i størst mulig grad bevares. Eventuelltynning/rydding skal avklares med kommunen v/Bygartneren.§ 3BYGGEOMRÅDER.3.01 B1 – B6, B9 og B12 - B13 er regulert til områder for boliger med tilhørende anlegg.Tillatt utnyttelse i %-BYA er vist på plankartet.For noen av områdene er maksimale bygningshøyder, tomtegrenser og byggegrenser vistpå plankartet.Område B3 er planlagt til konsentrert bebyggelse – lavblokk med 3 etasjer.Mindre bygninger, som f eks frittliggende garasjer/boder/uthus, med grunnflate inntil 50m 2 kan plasseres utenfor byggegrensene i områdene B1-B6, B9, B12 og B13, men ikkenærmere enn 1,0 m fra nabogrense.3.02 G1 er regulert til område for garasjer i boligområde.Tillatt utnyttelse i %-BYA og byggegrenser er vist på plankartet.Området kan nyttes til garasjer, parkering og avkjørsel til B1.3.03 Byggeområdene B1, G1 og B9 skal ha kjøreadkomst fra SP1, privat vei.

More magazines by this user
Similar magazines