Skarpnes - Arendal kommune

arendal.kommune.no

Skarpnes - Arendal kommune

§ 4LANDBRUKSOMRÅDER.4.01 JS1 - JS2 er regulert til områder for jordbruk og skogbruk.Områdene skal nyttes til tradisjonelt landbruk - skogbruk.Innenfor områdene tillates ikke oppført bygninger ut over det som er knyttet tiltradisjonell landbruksdrift.§ 5OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER5.01 TK1 - TK3 er regulert til områder for kjørevei. Område TK1 omfatter en del av riksvei420 og del av fylkesvei 179. Område TK2 og TK3 omfatter adkomstveier i feltet.5.02 Områder regulert til annen veigrunn skal benyttes til overvannshåndtering, siktsoner,snøopplag, støyskjermingstiltak m.v.5.03 TG1 er regulert til område for gangvei.5.04 TP1 er regulert til område for parkeringsplass.§ 6FRIOMRÅDER6.01 F1 er regulert til annet friområde - rekreasjon. Området skal tilrettelegges forallmennhetens ferdsel, opphold og lek. Det skal minimum etableres ball løkke innenforområdet, og det skal settes ut bord og benk i området ved elva.6.02 FS1 er regulert til friområde i sjø og vassdrag.§ 7SPESIALOMRÅDER.7.01 SP1og SP2 er regulert til område for privat vei.7.02 SF1 er regulert til friluftsområde. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.Det tillates imidlertid tynningshogst og nødvendig landskapspleie.7.03 SK1 er regulert til område for kommunalteknisk virksomhet - pumpestasjon.7.04 Innenfor frisiktsonene skal terrenget være slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5m over tilstøtende veiers nivå. Beplantning i frisiktsonene tillates såfremt denne ikke blir

More magazines by this user
Similar magazines