Til aksjonærene i Thule Drilling ASA INNKALLING TIL ...

otc.nfmf.no

Til aksjonærene i Thule Drilling ASA INNKALLING TIL ...

Til aksjonærene i Thule Drilling ASAINNKALLING TILEKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGDet innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Thule Drilling ASA den30. januar 2009 kl. 15:00på Holmen Fjordhotell Slemmestadveien 64, 1378 NesbruTil behandling foreligger:1. Åpning av møte ved styrets leder2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen3. Godkjenning av innkalling og dagsorden4. Forslag om rettet emisjon5. Vedtektsendringer6. Styrefullmakt til kapitalforhøyelseAksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes å melde fra om dette senest29. januar 2009 kl. 09:00. Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen harrett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datertfullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Fullmakt kan om ønskelig gis tilstyrets leder Hans Eirik Olav.AN OFFICE TRANSLATION OF THIS NOTICE OF EXTRAORDINARYGENERAL MEETING WILL BE AVAILABLE ONWWW.THULEDRILLING.NOAsker, 16. januar 2009På vegne av styret i Thule Drilling ASA____________________Hans Eirik OlavStyrets lederSign.


Styrets begrunnelse og forslag under pkt. 4:BakgrunnStyret i Thule Drilling ASA ( Selskapet ) har i samråd med sin administrasjon vurdertulike finansieringsalternativer, og styret anser det på denne bakgrunn hensiktsmessig åinnhente kapital gjennom en emisjon.Formålet med emisjonen er å finansiere Selskapets normale operasjon frem til første delav salgsproveny fra salget av eiendeler til Royal Oyster blir mottatt av Selskapet (estimerttil mars 2009), samt å betale nødvendige leverandører for å kunne sluttføre riggen ThulePower som er under ombygging ved MIS verftet i De Forente Arabiske Emirater.Likviditetsbehovet i denne sammenheng er estimert til ca. USD 4 millioner.Styret foreslår tegningskurs mellom 0,20 NOK og 0,50 NOK ved utstedelse av minimum56 000 000 aksjer og maksimum 140 000 000 aksjer, og at den endelige kursen fastsettesetter en bookbuildings-prosess.Da det er ønskelig med en rask gjennomføring av emisjonen foreslår styret å vedtafravikelse av aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjer, og rette emisjonen mot destørste aksjonærene. Dersom markedskurs i etterkant av emisjonen overstigertegningskursen vil det gjennomføres reparasjonsemisjoner der eksisterende aksjonærersom ikke får rett til å tegne i emisjonen, gis rett til å tegne aksjer til samme tegningskurs.NorInvest Ltd. har garantert tegning i emisjonen for NOK 28 000 000. NorInvest Ltd. ernærstående til styremedlem Anders-Ivar Olsen.Selskapets stillingFølgende hendelser har inntruffet etter siste balansedag:Noble Denton. Noble Denton har sendt inn konkursbegjæring på Thule Drilling ASA tilAsker og Bærum Tingrett. Selskapet bestrider begjæringen, herunder fordi kjøpesummeniht. kontrakt med Royal Oyster overstiger Selskapets samlede gjeld med i overkant avUSD 100 millioner. Videre bestrides også kravet fra Noble Denton på ca USD 2 mill somgrunnløst.Salg av eiendeler. Selskapet undertegnet salgsavtaler på alle riggene og verftet den 16.desember 2008 for et totalt salgsproveny på USD 420 millioner til Royal Oyster Group iDubai. Riggselskapet som eier Thule Power ble solgt for USD 140 millioner og blir betalti 14 månedlige avdrag på USD 10 millioner fra levering som er antatt i slutten av mars2009. Det har vært en rekke forsinkelser ifm. ferdigstillelse av Thule Power, og detunderstrekes at det kan bli ytterligere forsinkelser. Riggselskapene som eier nybyggene(Thule Energy og Thule Force), samt det 100% eide BVI selskapet som eier 49% i QGMGroup LLC (verftet i Dubai), ble solgt for USD 275 millioner. Av dette holder kjøper


igjen USD 35 millioner for å dekke verftets gjeld til en rekke underleverandører. Thulesamarbeider med Royal Oyster ifm. forhandlinger overfor alle underleverandører som harutestående beløp som en følge av disposisjoner foretatt av de forrige eierne. Det hefterusikkerhet ved om de USD 35 millioner er tilstrekkelig, men p.t. er det styrets ogadministrasjonens oppfatning at det vil være tilstrekkelig. De resterende USD 240millioner blir betalt til Selskapet i 24 månedlige avdrag fra april 2009. Eierselskapet tilriggen Thule Phoenix blir overtatt 15. mars 2009 for USD 5 millioner i cash.Ferdigstillelse av Thule Power. Riggen Thule Power er under ombygging ved MISverft i Dubai. På grunn av at utestående regninger til underleverandører som skalsluttstille riggen ikke er blitt betalt, samt at gjenstående arbeider er noe mer omfattendeenn forventet, da i vesentlig grad relatert til commissioning , er det oppstått forsinkelsersom medfører at riggen ikke blir levert fra verftet før mot slutten av mars 2009. Thule er iforhandlinger med underleverandører for å oppnå en best mulig løsning og tidligst muligferdigstillelse av riggen. Forhandlingene er positive. Samtidig er progresjon ift.mechanical completion tilfredsstilende, slik den har vært de siste månedene.Gjeld til Obligasjonseiere. Gjelden på USD 179 mill pluss utestående renter, forfalt 15november 2008. Selskapet var ikke i stand til å tilbakebetale dette på forfallsdato og er idialog med Norsk Tillitsmann for å komme frem til en løsning for tilbakebetaling basertpå salget av våre eiendeler til Royal Oyster. Obligasjonseierne har uttrykt et klart ønskeom ikke å erklære mislighold. Samtidig er det riktig å si at enkelte av obligasjonseierne erav den oppfatning at situasjonen gir et godt grunnlag for å kreve ekstraordinærebetingelser utover å få lånet fullt tilbakebetalt inklusive renter og strafferenter. Styret ogadministrasjonen i Thule Drilling er av den oppfatning at aksjonærene i Thule Drillinghar tapt nok på sin investering i selskapet og at aksjonærene av den grunn bør beholde detsom er tilbake etter at obligasjonseierne har fått sitt rettmessige krav ift. tilbakebetalingav lånet.Situasjonen ved QGM verkstedet. Thule er svært fornøyd med at utpressingen av Thuleer over og at de siste avgjørelsene i rettsapparatet i UAE har gått i Thule s favør. Det erimidlertid en kjensgjerning at denne utpressingen har påført aksjonærene et betydelig tap.Videre har det vist seg at gjennomgangen av kreditormassen i samarbeid med RoyalOyster avdekker graverende forhold og en rekke utfordringer, både på kort og noe lengersikt. Arbeidet er krevende, men sammen med Royal Oyster er det Selskapets oppfatningat vi får bedre oversikt for hver uke som går. Opprydningsarbeidet vil komme langt pånoen måneder, men vi forventer at det kan ta lang tid før alt er på plass. Selskapet har godstøtte i dette arbeidet fra Selskapets samarbeidspartnere i Saudi Arabia og i UAE. Det erogså verdt å nevne at Royal Oyster forut for avtalen med Thule har lagt ut et beløp istørrelsesorden USD 8-10 million ifm. krav fra underleverandører til verkstedet.For øvrig vises det til delårsrapporten pr. 30. september 2008, samt pressemeldinger somer tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.


Styrets forslag til generalforsamlingsbeslutningPå denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak underpkt. 4:(i)Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 11 200 000 ogmaksimum NOK 28 000 000 ved utstedelse av minimum 56 000 000 aksjerog maksimum 140 000 000 aksjer.(ii) Pålydende på aksjene skal være NOK 0,20.(iii)(iv)(v)(vi)Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskurs pr aksje. Tegningskursenskal være minimum NOK 0,20 og maksimum NOK 0,50.Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4 fravikes jfr.§ 10-5. Kapitalforhøyelsen rettes mot aksjeeiere som er navngitt i vedlegg1 til innkallingen. Aksjeeierne i vedlegg 1 skal ha tegningsrett fordeltproratarisk etter det forhold de eier aksjer registrert i VPS pr. 29. januar2009. Overtegning er tillatt, dvs. at de aksjeeiere som har brukt sintegningsrett, og som vil overta en større andel av aksjene, har rett til åtegne den andelen av kapitalforhøyelsen som ikke er tegnet. De aksjer detgjelder, skal i så fall fordeles mellom disse aksjeeierne mest mulig iforhold til det antall tegningsretter hver av dem har nyttet. Allokeringenforetas av styret.Aksjene tegnes innen 4. februar 2009. Betaling skjer til selskapets konto iSEB innen 9. februar 2009.De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjeeierrettigheter frakapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.v) NorInvest Ltd. garanterer for tegning av NOK 28 000 000 i emisjonen tilkurs som fastsatt iht. pkt. iii) ovenfor. Garantien omfatter både garantifor tegning og innbetaling av garantibeløpet. Det gis en garantiprovisjonpå 2,34% av garantibeløpet.Styrets begrunnelse og forslag under pkt. 5:Styret vil foreslå at selskapets vedtekter vedrørende selskapets aksjekapital endres ihenhold til den endelige kapitalutvidelsen under pkt. 4 fra:§ 4:Selskapets aksjekapital er NOK 13.141.466,- fordelt på 65.707.330 aksjer à NOK 0,20.


til:§ 4:Selskapets aksjekapital er [ NOK 24.341.466,- til 41.141.466],- fordelt på [121.707.330aksjer til 205.707.330] à NOK 0,20.Som fastsatt endelig iht. beslutning gjort under pkt. 4.Styrets begrunnelse og forslag under pkt. 6:Styret anser det hensiktsmessig at det gis styrefullmakt til kapitalforhøyelse vednytegning av aksjer. Bakgrunnen for å gi styret slik fullmakt er å sikre styret handlekraftved fremtidige utfordringer med hensyn til selskapets likviditetssituasjon og for å giselskapet fleksibilitet til å benytte aksjer som vederlag i transaksjoner, til å hente innkapital på kort varsel og til å gjennomføre kapitalforhøyelser eller utstede opsjoner tilstrategiske aktører, dersom dette skulle være ønskelig. Videre er det ønskelig medstyrefullmakt for å kunne gjennomføre en reparasjonsemisjon til de aksjonærer som ikkegis tegningsrett under den rettede emisjonen under pkt. 4.Kopi av selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2007 er utlagt påselskapets kontor. For hendelser som har inntrådt etter siste balansedag vises det tilredegjørelsen under pkt. 4.Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak:(i)(ii)(iii)(iv)(v)Styret gis fullmakt til ved enstemmig beslutning å øke selskapetsaksjekapital med inntil NOK 12 000 000.Fullmakten kan benyttes til å vedta en eller flere kapitalutvidelser.Fullmakten kan benyttes til de formål styret anser hensiktsmessige,herunder styrke selskapets likviditet og egenkapital, som vederlag vedoppkjøp, til å finansiere oppkjøp, refinansiere gjeld eller for å fåstrategiske aktører inn som eiere i selskapet.Fullmakten omfatter rett til å fravike fortrinnsretten til eksisterendeAksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4, jfr. § 10-5.Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendelerenn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr.allmennaksjeloven § 10-2, samt beslutning om fusjon etterallmennaksjeloven § 13-5.(vi) Fullmakten gjelder frem til og med 30. juni 2010.


(vii)viii)Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjørpåkrevd.Styrefullmakt vedtatt av generalforsamlingen 11. februar 2008 ogregistrert i Foretaksregisteret 23. februar 2008 trekkes tilbake.På vegne av styret i Thule Drilling ASA____________________Hans Eirik OlavStyrets lederSign.


MØTESEDDELUndertegnede vil møte på generalforsamling i Thule Drilling ASA den 30. januar 2009.Jeg eier: _____________________ aksjerJeg har fullmakt for: _____________________ aksjer (fullmakten(e) bes vedlagt)Underskrift: ________________________Navn: ________________________(blokkbokstaver)Sted/dato: ________________________Møteseddelen sendes til: Thule Drilling ASA, Thule Drilling ASA, Vakåsveien 9A,1385 Hvalstad, telefaks 8502 9311. Det bes om at møteseddelen sendes inn slik at dener selskapet i hende senest 29. januar 2009 kl. 09:00.FULLMAKTSom eier av _______ aksjer i Thule Drilling ASA gir jeg/vi herved________________________ (sett inn navn)fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinærgeneralforsamling i Thule Drilling ASA den 30. januar 2009.Dersom det ikke er oppgitt noen fullmektig, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder,Hans Eirik Olav.Underskrift: ________________________*Navn: ________________________(blokkbokstaver)Sted/dato: ________________________Fullmakten sendes til: Thule Drilling ASA, Vakåsveien 9A, 1385 Hvalstad, telefaks8502 9311.*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk dokumentasjon, må det vedleggesfirmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.


Vedlegg 1NO LAST NAME/COMPANY FIRST NAME SHARES OWNERSHIP ACCUM.1 NORINVEST LTD 20 435 948 31.10 % 31.10 %2 GOLDMAN SACHS & CO - EQUITY 5 833 861 8.88 % 39.98 %3 DEUTSCHE BANK AG 5 495 830 8.36 % 48.34 %4 JAG INVEST AS 3 550 000 5.40 % 53.75 %5 AG INVEST AS 2 982 881 4.54 % 58.29 %6 SEBASTIAN HOLDING INC 2 932 135 4.46 % 62.75 %7 CREDIT SUISSE SECURITIES 1 952 444 2.97 % 65.72 %8 MORGAN STANLEY & CO. INC. 1 866 629 2.84 % 68.56 %9 REGNI A/S 1 483 180 2.26 % 70.82 %10 LOLIGO AS 1 366 241 2.08 % 72.90 %11 SILVERCOIN INDUSTRIES AS 1 348 280 2.05 % 74.95 %12 OLYMPIA HOLDING AS 815 384 1.24 % 76.19 %13 VBI CORPORATION 813 937 1.24 % 77.43 %14 LARSEN INVEST AS 769 108 1.17 % 78.60 %15 MONS HOLDING AS 705 047 1.07 % 79.67 %16 REMCO AS 695 859 1.06 % 80.73 %17 ANDERSEN LARS SIGVART GRAN 649 793 0.99 % 81.72 %18 EAGLE AS 540 572 0.82 % 82.54 %19 SEBASTIAN HOLDING 517 398 0.79 % 83.33 %20 SAF INVEST AS 439 490 0.67 % 84.00 %21 HERMANSEN KJELL ARNE 407 429 0.62 % 84.62 %22 MP PENSJON 403 598 0.61 % 85.23 %23 GALTEN AS 377 654 0.57 % 85.81 %24 BAKKEJORD EDVARD HARALD 361 750 0.55 % 86.36 %25 ATLAS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 351 690 0.54 % 86.89 %26 MOSVOLD & CO A.S 351 436 0.53 % 87.43 %27 DEN RØDE FRAKKEN AS 272 992 0.42 % 87.84 %28 E. MYKLEBUST INVEST AS 272 482 0.41 % 88.26 %29 HØILI DAG ALEXANDER 258 918 0.39 % 88.65 %30 OLAV HANS EIRIK 241 244 0.37 % 89.02 %31 SIX SIS AG 215 747 0.33 % 89.35 %32 HØGÅS AS 200 000 0.30 % 89.65 %33 BORG VEKST AS 183 120 0.28 % 89.93 %34 JP MORGAN CHASE BANK 173 422 0.26 % 90.20 %35 HOLST EINAR JOHAN 155 589 0.24 % 90.43 %36 MATHIAS HOLDING AS 144 700 0.22 % 90.65 %37 AARSKOG PER MATIAS 144 700 0.22 % 90.87 %38 SÆTER HAAKON MORTEN 135 390 0.21 % 91.08 %39 ONARHEIM EIENDOM AS 124 360 0.19 % 91.27 %40 HESTIA AS 120 000 0.18 % 91.45 %41 DANSKE BANK A/S 117 930 0.18 % 91.63 %42 TRESS A/S 117 196 0.18 % 91.81 %43 UNIFONDS AS 117 196 0.18 % 91.99 %44 BAKKEJORD AS 115 760 0.18 % 92.16 %45 NOROCO AS 115 760 0.18 % 92.34 %46 HQ DIRECT AB 111 382 0.17 % 92.51 %47 ØSTLANDSKE PENSJONISTBOLIGER AS 104 184 0.16 % 92.67 %48 DRAGE INDUSTRIES AS V/ARNE STEEN 103 883 0.16 % 92.83 %49 PESET AS 101 290 0.15 % 92.98 %50 PAGANO AS 101 200 0.15 % 93.13 %51 FIRST SECURITIES AS EGENHANDELSKONTO 100 000 0.15 % 93.29 %52 HÜBERT LEIF 98 727 0.15 % 93.44 %53 DYKK AS 96 017 0.15 % 93.58 %54 TANJA A/S 94 500 0.14 % 93.73 %55 NORDEA SECURITIES AB 88 400 0.13 % 93.86 %56 AAP FRONT GROUP AS 86 000 0.13 % 93.99 %57 MELUM MØLLE AS 81 304 0.12 % 94.12 %58 CHRISTIANSEN ARNE 77 873 0.12 % 94.23 %59 PEDERSEN TORE ANDRE 74 398 0.11 % 94.35 %60 BJØRHEIM EIENDOM AS 73 247 0.11 % 94.46 %61 SPTIZENKLASSE AS 73 247 0.11 % 94.57 %62 TÆRUD GEIR 70 694 0.11 % 94.68 %63 NAGELL-ERICHSEN EINAR CHRISTOPHER 68 000 0.10 % 94.78 %64 CORKILL MALCOLM JOHN 67 168 0.10 % 94.88 %65 ACNOR GRUPPEN AS 66 900 0.10 % 94.99 %66 F REME AS 66 495 0.10 % 95.09 %


Vedlegg 1NO LAST NAME/COMPANY FIRST NAME SHARES OWNERSHIP ACCUM.67 SKIPS AS PELAGOS 64 496 0.10 % 95.18 %68 SÆTER EVY KARIN 62 599 0.10 % 95.28 %69 NORTURA KONSERNPENSJONSKASSE 61 528 0.09 % 95.37 %70 BRØDRENE STØLSNES 58 603 0.09 % 95.46 %71 PML 57 880 0.09 % 95.55 %72 RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK 57 880 0.09 % 95.64 %73 A/S FJELLGÅRDEN 55 668 0.08 % 95.72 %74 JONATAN AS 53 000 0.08 % 95.80 %75 LINGJERDE BJØRNAR 46 496 0.07 % 95.88 %76 BUSKOVEN THOMAS 45 999 0.07 % 95.95 %77 GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY - 45 368 0.07 % 96.01 %78 THORSTENSEN OLAV EEK 45 000 0.07 % 96.08 %79 KRUTT AS 44 000 0.07 % 96.15 %80 BUSKOVEN OLE CHRISTIAN 43 949 0.07 % 96.22 %81 GJESSING PETER ANDREAS KLAVENESS 43 949 0.07 % 96.28 %82 SEILSPORT MARITIMT FORLAG AS 43 948 0.07 % 96.35 %83 ØYVIND LORENTZEN SHIPPING AS 43 948 0.07 % 96.42 %84 EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ('BA') 43 410 0.07 % 96.48 %85 NESSEN TOR RUNE 43 410 0.07 % 96.55 %86 PRE INVEST AS 38 566 0.06 % 96.61 %87 HÅGENSEN KARI HILDE 36 387 0.06 % 96.66 %88 MONSEN SVERRE HALFDAN 36 175 0.06 % 96.72 %89 SØRHOLTE HANS 36 175 0.06 % 96.77 %90 POLAR INVESTMENT LTD 35 000 0.05 % 96.83 %91 JOHS.HANSENS-REDERI 34 508 0.05 % 96.88 %92 JØRGEN TORP 34 470 0.05 % 96.93 %93 SWEDBANK 33 033 0.05 % 96.98 %94 TRYGVE GOTAAS FOND 30 355 0.05 % 97.03 %95 STERNA CAPITAL MANAGEMENT AS 30 000 0.05 % 97.07 %96 INTERRIG I AS 29 299 0.04 % 97.12 %97 NORDVIK HOLDING AS 29 299 0.04 % 97.16 %98 AUSTGULEN KLAUS 28 940 0.04 % 97.21 %99 TARANGER THORLEIF 28 940 0.04 % 97.25 %TOTAL 63 901 267 97.25 %

More magazines by this user
Similar magazines