Hva var det gjeteren fikk se? - Mediamannen

mediamannen.no

Hva var det gjeteren fikk se? - Mediamannen

Nyheter fra Høvåg kirke og Høvåg bedehus • 68. årgang • Nr. 3/2008 • Desember 2008Hans Petter Erdvik som gjeter på julevandringen i kirka onsdag 3. desember.FOTO: HELGE ISAKSENHva var det gjeteren fikk se?


Menigheten prøver ut ny liturgiDe som har vært i kirkai høst har kanskje lagtmerke til at deler avgudstjenesten er annerledesenn før.Den norske kirke er godt igang med sin reform av gud–stjenestelivet. Arbeidet harpågått i mange år. Det startetmed et initiativ fra ungdommeni Den norske kirke, sompå Ungdommens kirkemøte i2003 tok til orde for en fornyelseav gudstjenesten. Sidenden gang har det gått sakte,men sikkert fremover medarbeidet.Tidligere i år ble det lagtfrem forslag til ny ordningfor hovedgudstjenesten, nydåpsliturgi, ny salmebok ogny tekstbok med kirkeåretstekster. Reformen er omfattende,men noe av det viktigsteer å åpne opp for størrevalgmuligheter.Stor valgfrihetNår det gjelder selve gudstjenesten,beholdes dengrunnleggende strukturenslik vi kjenner den i dag. Menreformen legger opp til storvalgfrihet innenfor de gitterammene. Dette betyr blantannet at den enkelte lokalmenigheti større grad kan utformesin egen gudstjeneste.I arbeidet med gudstjenestenFinn en feil! Ifølge forslaget til ny ordning for gudstjenesten skal ikke lengermenigheten reise seg under skriftlesningen. Men reformen er ikke vedtatt, oginnspill mottas til september 2009.er det et hovedpoeng at menighetenskal få mer innflytelse.Gjennom menighetsrådetog gudstjenesteutvalget skalmenigheten i fellesskap medprest og organist skape gudstjenesten.Et viktig mål medreformen er å utvikle gudstjenestersom engasjerer ogsom så mange som mulig kanføle seg hjemme i. Reformensetter også fokus på barn ogungdom. Det er et viktig målat også disse gruppene skalfinne sin plass i gudstjenesten.FOTO: TERJE S. SKJERDALPrøveperiodeNå er reformarbeidet inne ien prøveperiode. Utvalgtemenigheter skal prøve ut nyeliturgier og nye salmer, ogHøvåg er blant prøvemenighetene.Utover våren vilvi derfor prøve alternativeliturgier i enkelte ledd i gudstjenesten.I første omgangvil vi prøve ut nye ledd fremtil gudstjenestens forbønnsdel.Etter hvert vil vi ogsåprøve ut nye nattverdliturgier.Prøveperioden går fremtil 15. september 2009.Det er flott hvis menighetengir tilbakemelding underveisi prøveperioden – så tagjerne kontakt med prestenetter gudstjenesten og si dinmening.Av Hans Hodne, medlem avgudstjenesteutvalget for HøvågmenighetHer er Høvågs nye organistBjørn Kjellman (55)ble innsatt som organisti Høvåg menighet7. desember.Kjellman ble tilbudt stillingenetter tre månedersprøvetid. Han overtar etterRoald Steinbakk som døde isommer.Den nye organisten fikksin debut i Høvåg på gudstjenesten7. september.Kjellman kan fortelle athan ikke har noe forholdtil Sørlandet fra før. Hankommer opprinnelig fraHarstad, og var sist ansattsom organist i Kabelvåg iLofoten.Når han nå kommer tilSørlandet, er det først ogfremst på grunn av sin koneArina, som studerer multimedieteknikkog designved Universitetet i Agder,avdeling Grimstad.Stillingen som organisti Høvåg menighet er på 50prosent (den var tidligere40).Arina og Bjørn Kjellmaner bosatt i Grimstad.FOTO: TERJE S. SKJERDAL- Jeg har værtorganist stortsett hele livet,forteller BjørnKjellman, somer utdannetkantor.Høvåg menighetsblad 3/2008 3


Uforglemmelig juAlt var bare utroligflott denne kvelden.Stjernene lyste bådeute og inne. Englenesang så vakkert, ogalle var bare godemed hverandre.Fra åpningsfesten på Genesis 5. september.FOTO: KAI EVEN ÅRSETH-RIBENye grupper på GenesisEtter jul begynner en ny sesong med Genesis, somer for aldersgruppa 10-14 år. Barna kan bytte aktivitetsgruppefor hvert semester, og gruppene etter julblir:• Sang• Drama• Dans• FilmFilmgruppa er ny. Ved hjelp av gaver har menighetenfått kjøpt inn opptaks- og redigeringsutstyr, så idenne gruppa får barna/ungdommene anledning tilå lage en enkel film.- Alt har lagt seg utrolig godt til rette.Ca. 20 barn har vært med i høst, fortellersjefen for Genesis, Mona HaugJonassen (bildet). Med seg har hun etteam på opptil ti voksne.Keiser Augustus og denvakre pasjen førte ossut på Betlehemsmarkenhvor sauer og hyrder,vismenn og engler haddeett felles mål: nemlig åfinne Jesusbarnet.Vandringen var stille,vakker og tankevekkende.Og til sist fant viat det var slik englenehadde fortalt.Slike kvelder er sjeldne.Tusen takk til alle somvar med å gjøre dette tilen uforglemmelig opplevelse,og takk til Jesusat du kom ned til oss!Ære være Gud i dethøyeste, og fred på jordenblant menneskersom har Guds velbehag.Amen.Tønnes Chr.Due-TønnessenDen mest sentrale aktøren: Nicko Rislaa (3 mnd) gfigur som Jesus. Mor som Maria og farmor som Jos27 barn innviet det nye kirkeåret me10.000 barn i hele landet markerte Her prøvesdet nye kirkeåret ved å overnatte i kirkeskipet utsom sovesal:kirka natt til første søndag iInger Elineadvent.Ribe Rudihagen,LinneaI Høvåg kirke overnattet 27 ti- og elleveåringerog fem voksne. Med tettpakket Kamilla RibeAvtjern, Signeprogram håpet vi å holde ungene våkne Krossen oghelt til midnatt. Det skulle vise seg å ikke Gro Karin OlsenStenstvedt.være noe problem. Da klokka nærmet seg,telte vi ned sekundene sammen, og presisklokka 24 tente vi det første adventslyset ogkunne si godt nytt kirkeår.De siste barna sovnet klokka 5 om morgenen.Den første som våknet (med oppkast)var klokka 6.Programmet bestod blant annet av filmom Ester og symboljakt i kirka.Gunhild Vie og Tønnes Chr. Due-Tønnessen4FOTO: TORILL KROSSENHøvåg menighetsblad 3/2008


levandring i kirkaFRA DE INDRE BYGDERIkke et idealå være plattfot!jorde en fremragendeef.Håkon Isaksen og Anne Røsnes er gjetere, mens Anne MartineJustvik i midten er vismann (eller skal vi si viskvinne).Olai Justvik som engel.d å overnatte i kirkaFOTO: TORILL KROSSENALLE FOTO: HELGE ISAKSENFlere bilder påPå symboljakti kirketårnet:Bror MagnusJensen Knudsen,Jarl SkajaaGunnarsli ogBernt ErikSætran.www.hovag.orgDet har kommet oss for øre, her i de indrebygder, at Johan Sebastian Bach holdt påå miste jobben sin som organist. Nå er velknapt det noen fersk nyhet, siden gamleJohan Sebastian døde i 1750, 65 år gammel.Attpåtil ble han fort glemt etter sindød. Først nesten hundre år senere blemusikken hans igjen spilt, og graven blegjenfunnet i 1894.I dag betraktes Bach som en av destørste komponister gjennom alle tider.Men i hans levetid mente altså noen athan forvirret menigheten med variasjonersom ikke var etter boka, og i tilleggvar forspillene hans for lange, folk kjedetseg. Det ble for mye med all dennedybde, tekniske kvalitet og kunstneriskeskjønnhet. Det var ikkefolkelig nok.For det er klart at det måvære folkelig, det vet vinoe om her inne i skogen.Jo flatere verden blir, desslettere er det for de plattfotedeå innta jorden. Nå er detingen skam å være plattfot,men det betyr ikke at det er etideal! Hvis det spennes en forliten bue over livet, gis det ikkerom for annet enn bekreftelser. Det bliringen nyoppdagelser, bare klamring tilforståelige repetisjoner.Her i de indre bygder vet vi ikke om JohanSebastian var plattfot, men vi vet i ettertidat han førte barokkmusikken til fullmodning. Og at han skrev «Soli deo Gloria»over alle sine verk. Og at han trasket400 km til Lübeck og 400 km tilbake påsine egne ben, for å lære av den storemester Dietrich Buxtehude. For å kommevidere, og for å ta vare på det beste somalt var funnet.Jo dypere vi går innover (i skogen, ellermusikken, eller gudstjenesten), destofærre er det som følger etter. Men noenmå oppdage dimensjonene, og dele detmed oss andre. Ønsk deg Matteuspasjonentil jul, og hør den en gang per dagi juleferien. Vi trengerden slags folkelighet!Her i de indre bygderspiller vi for åpentvindu, så rådyra skvetteri lange, eleganteklyv innover i skogen.Høvåg menighetsblad 3/2008 5Tore T


Julehilsener fra høvdingeSandra Fjeldsgård Dusterud (22)Fra Sævik, nå i Douentza i Mali.Dro ut 23. august for Misjonsselskapet.sandra.f.d@gmail.comhttp://sandraimali.blogspot.comMaliThailandJeg har vært i Mali i snart fire måneder,og har funnet meg veldig godt til rette. Nåstår jula for tur. Det blir en annerledes jul,uten familen, snø og ribbe. Men det er heltspesielt å få feire jul i et land som Mali. 95prosent av befølkningen er muslimer, kunen prosent er kristne. Det gir en spesiellramme for feiring. De kristne fulanerne somgår i menigheten jeg er med i feirer sammenbåde på julaften og første juledag.I motsetning til i Norge, hvor julaften eren dag for familien, er julaften her en dagfor fellesskap og samhold blant de kristne imenigheten. Tanken på hvor mye feiringenbetyr for de kristne her er i seg selv nok tilå gi meg julestemning. Og i byen jeg bor igir bygninger, klær og dyr helt klare assosiasjonertil slik jeg forestiller meg det så utder den første julen fant sted. Det blir noken vakker jul her i Douentza, under verdensflotteste stjernehimmel.Ha en velsignet jul!Dekkskifte hørermed til misjonærhverdageni Mali.UgandaMadagaskarShilpa Eline Løyning (19)Fra Vesterhus, nå i Mbale i Uganda.Dro ut 1. oktober for Strømmestiftelsen.shilpa_eline@hotmail.comhttp://elineiuganda.blogspot.comEline har holdt foredrag for en kvinneforening.Birgitte og en venninne på kortuSelv om det bare er to måneder siden jegdro hjemmefra, husker jeg nesten ikke hvajeg hadde av forventninger til denne reisen.Jeg vet ikke om jeg trodde eller håpteat det å komme seg ut av lille og beskyttedeNorge skulle få meg til å åpne øynenemine for alle verdens finurligheter,kanskje så vel som grusomheter. Eller omjeg trodde jeg ville få et helt nytt perspektivpå ting, kanskje på hele livet. Noe iden retningen må det ha vært, og at alledisse tankene er blitt innfridd etter to avsyv måneder, gjør meg enda mer spent påde forestående.Å si at jobben min som lærer og rådgiverfor gatebarn er den største utfordringenjeg noen gang har vært ute for, er på ingensom helst måte å overdrive. Jeg følermeg på samme tid privilegert som får mulighetentil å få innsikt i barnas liv, og ikkeminst får lov til å ta så stor del i hverdagenderes.Mange av dem jeg møter på jobb hargjennomgått det jeg ser på som det verstesom kan skje et menneske. De er blitt forlatt,misbrukt og slått av familiemedlemmer,mistet sine nærmeste, og har verkenpenger eller husly. Det eneste stabile dehar, som de derimot aldri har gitt slipp på,er troen sin. Verden kan jobbe mot dem såmye den bare vil, men deres uendelige tillittil Gud, og troen på hans underverker, er sterksom fjellet. Denne unike tilliten gjenspeilesi at de lar Gud ha innvirkning på alle områderi livet deres. Troen på at han har enplan for dem, og at han vil dem godt, erdet som får dem gjennom problemer somå ikke vite når de får mat neste gang, ellerå ikke vite hvordan de skal få endene til å6Høvåg menighetsblad 3/2008


i sør (ikke Syden)Mari og bursdagsbarnetThanan (1 år).Mari Eriksen (20)Fra Natvig, nå i Bangkok i Thailand.Dro ut 15. august for Misjonsselskapet.mari.eriksen@gmail.comhttp://marieriksen.blogspot.comFørst av alt vil jeg informere dere alle omat jeg er trygg, og til tross for politisk uro iBangkok den siste tiden, har jeg ikke sett såmye til problemene i det virkelige liv. Jeglever det samme trygge livet mitt i Bangkokfremdeles.Thanan (sønnen til Anne, som er misjonærher) har blitt 1 år. Vi var på besøk, og feiretbursdagen hans med god mat, kake og sang.Jeg har også fått besøk i Waterford. Minkjære venn, Mona, tok turen helt fra Japantil Thailand.Monas tur til Bangkok fikk ikke helt somplanlagt, etter noen dager lå vi syke helegjengen. Vi vurderte om det kunne være fugleinfluensavi hadde, men nå er vi blitt friske igjen,og jeg tror vi bare hadde en vanlig influensa,som ikke innebærer fugler i det hele tatt.Det er snart jul, og selv om det er varmt uteprøver vi så godt vi kan å lage julestemning.Jeg ønsker alle der hjemme en veldig godjul!r i bushen.Birgitte Avtjern (22)Fra Hellenes, nå i Ifanadiana på Madagaskar.Dro ut 18. august for Misjonsselskapet.birgitteavtjern@hotmail.comhttp://madagaskarbirgitte.blogspot.comJeg har bodd i Ifanadiana(liten by i regnskogensørøst på Madagaskar)litt over en måned. Herskal jeg bo fram til mars.Da flytter jeg tilbake tilAntsirabe. Jeg trives pålandsbygda (kommer jotross alt fra Høvåg) ogføler mer og mer at detteer hjemme nå.Naturen her er heltfantastisk! Det er utroligfrodig. På tunet vokserdet masse forskjelligfrukt, blant annet ananas,papaya, banan, letchi ogapalbe. Det bor en norskmisjonærfamilie her, familienVåje. Ellers bor visammen med lokale medarbeidernei SOFASPAN(med fokus på undervisning,helse, jordbruk ogmiljø).Jeg er blitt ”MaîtresseBrigitte”. Jeg jobber påden lutherske skolen ibyen. Man får ganske fortfølelsen av å være lærernår 40 elever reiser seg ogsier ”Bonjour Maîtresse!”og ikke setter seg før mansier de skal gjøre det. Jegblir en smule stressa ogvet ikke helt hvordan jegskal oppføre meg. Det varvel kanskje ikke helt denkustusen på Høvåg skole.Jeg underviser litt i engelski 1.-4. klasse, og såer jeg hjelpelærer på førskolen.På ettermiddagene harjeg opplegg for Filip, Saraog Tina (Våje-barna). Deer 2, 3 og 5 år. Vi tegner,maler, leker, leser, syngerog spiller spill.Ellers har jeg blitt medi koret i kirka, både fordijeg synes det er gøy åsynge og for å bli kjentmed de lokale ungdommene.For et par helgersiden var vi på tur medkoret. Vi gikk 7 km til enlandsby det ikke er bilveitil. Der bodde vi helegjengen i et hus som bestoav et rom med ildsted imidten. Noen måtte ståopp klokka fem for å kokeris. Vi sov på stråmatterpå gulvet (ingen myggnettingher, nei!). Detvar veldig koselig å sittei lyset fra ”ildstedet” ogsynge og prate. Man kommerlitt mer innpå folk hernår man er den eneste utlendingen(jeg er den enestehvite i koret og en avtre hvite i Ifanadiana). Jegmå jo bare prøve å prategassisk og integrere megså godt som mulig.Konklusjonen er at deter bra å være på Madagaskarog at jeg er veldigheldig som får oppleveen hverdag som er så annerledesfra hjemme.møtes.Å vite at CRO (Child Restoration Outreach)hver dag hjelper over 600 barn vedå løse problemstillinger som ikke barn pånoen som helst måte burde behøve å slitemed, gjør arbeidet mitt om mulig endamer givende og meningsfylt. CRO servererlunsj til barna seks dager i uken, betalerskolepengene deres fra barneskolen heltfrem til de er ferdig utdannet, og gir demog familien deres gratis helsetjenester.Vi gir også rådgivning og oppfølging tilbarna og deres foresatte, noe som vi serpå som svært viktig for å skape gode ogtrygge familieforhold.For meg føles det totalt malplassert å ta fremjulepynten når gradestokken er oppe i 28° iskyggen, men jul skal feires også i Uganda.Julen er den høytiden som blir satt størstpris på, og folk jobber seg nesten i stykkerde siste månedene før jul for å få råd tilnye klær og julemat. For de aller fattigsteer dette kanskje den eneste gangen i løpetav året de tar seg råd til å kjøpe kjøtt. Deter absurd å tenke på at her jobber de dagog natt for å få nok penger til ett ordentligjulemåltid, mens i Norge holder man butikkenenærmest døgnåpne for at folk skalfå brukt opp alle pengene sine på julegaverog mat for hele julen. Disse månedene hardefinitivt fått meg til å tenke over en delsaker og ting. Jeg er kommet frem til at vigenerelt bør være utrolig takknemlige fordet vi har, og begynne å sette større prispå ting som vi vanligvis tar for gitt.Jeg ønsker alle en gledelig jul og et godtnyttår!Høvåg menighetsblad 3/2008 7


Julefest på HøvågheimenSøndag 4. januar kl 17.00.Arr: Sanitetsforeningen, bygdekvinnelaget,menighetsrådetog Høvåg bo- og aktivitetssenter.Festen er åpen for alle!KirkejazzDette arrangeres ikkeav menigheten, menvi tar det med likevel:Seminar om “kirkejazz”ved Per OddvarHildre og YtreSuløens Jassensemblei Høvåghallen 23.-25.januar. Seminaret skalmunne ut i Sørlandetsstørste kor og konsertkl. 18.00 søndag. Merinformasjon på www.hovag.org. Arr.: PåTvers.Midt i livet 1. februarProgram forFor mer informasjon og detaljer for programmet, samt kontaktpersoner: SeDESEMBERSøndag 21. B kl. 11.00: Formiddagsmøte. Tale: Harald Avtjern.Sang: Kvartetten. SøndagsskoleHøvågheimen kl. 16.00: NattverdgudstjenesteTirsdag 23. K kl. 21.00: ”Vi synger ved Betlehem” v/På TversOnsdag 24. K kl. 14.30: Gudstjeneste v/vikarprest Bjarne ImenesK kl. 16.15: Gudstjeneste v/vikarprest Bjarne ImenesTorsdag 25. K kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste (1. juledag)Søndag 28. B kl. 17.00: Hele familiens juletrefest!Onsdag 31. PUSH: Nyttårsaften/Krik-leir på HamarJANUARTorsdag 1. K kl. 12.00: Høymesse (nyttårsdag)Søndag 4. K kl. 11.00: Høymesse v/vikarprest Imenes.Høvågheimen kl. 17.00: JulefestTirsdag 6. B kl. 06.00: Bønn (hver tirsdag)Tirsdag 6. B kl. 18.30: Bønn for syke (hver tirsdag)Tirsdag 6. B kl. 19.30: Bønn og lovsang (hver tirsdag)Torsdag 8. Høvåg skole kl. 18.00-19.30: Gutteklubben (annenhvertorsdag)Fredag 9. B kl. 19.00: Genesis (annenhver fredag)Helg 9.-11. PUSH Hovdentur (PUSH annenhver lørdag)Søndag 11. B kl. 11.00: Formiddagsmøte. Tale: Martin Birkedal. Sang:Shine. SøndagsskoleMandag 12. B kl. 14.15-16.30: Etter skoletid (annenhver mandag)Torsdag 15. B kl. 17.30-19.30: RC-klubben (annenhver torsdag)Søndag 18. K kl. 11.00: Høymesse v/vikarprest Rolf Martin Synnes.SøndagsskoleTirsdag 20. B kl. 14.15-15.45: Jenteforening (annenhver tirsdag)Helg 23.-25. Høvåghallen: Korseminar om kirkejazz med Per OddvarHildre og Ytre Suløens Jass-ensembleSøndag 25. B kl. 11.00: Formiddagsmøte. Alpha og Genesis deltar.SøndagsskoleOnsdag 28. B kl. 11.30-13.30: 70+ (siste onsdag i hver måned)Torsdag 29. B kl. 19.00: Foran peisenBiskop Olav SkjeveslandSanger Jens Olai JustvikBarnelederkursDette er for alle barneledere iHøvåg. Påmelding til Høvågmenighetskontor,tlf. 37 27 43 06. Epost:post@hovag-menighet.no.FEBRUARSøndag 1.Torsdag 5.Lørdag 7.Søndag 8.Onsdag 11.K kl. 11.00: Høymesse v/prost Eikrem. SøndagsskoleB kl. 19.00: Midt i livet-kveld: Biskop Olav Skjeveslandog Jens Olai JustvikB kl. 10.30: Babysang (hver torsdag)Barnelederkurs i Vågsbygd kirkeB kl. 11.00: Formiddagsmøte. Tale: Harald Avtjern. Sang:Kvartetten. SøndagsskoleB kl. 11.30: Husmortreff (andre onsdag i måneden fradenne dato)8Høvåg menighetsblad 3/2008


vinterenkalenderen som blir sendt ut til alle husstander i bygda i desember.Torsdag 12.Fredag 13.Lørdag 14.Søndag 15.Søndag 15.Fredag 20.Søndag 22.Torsdag 26.MARSSøndag 1.Fredag 6.Søndag 8.Tordag 12.Lørdag 14.Søndag 15.Søndag 15.Torsdag 19.Torsdag 19.Søndag 22.Torsdag 26.Torsdag 26.Søndag 29.APRILTorsdag 2.Søndag 5.Torsdag 9.Fredag 10.Søndag 12.Søndag 19.Søndag 19.K = kirkaB = bedehusetB kl. 19.30: Møte Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)B kl. 19.30: Møte NLMB: Bo hjemme-leir for barn 7-9 årK kl. 11.00: Mukulamesse v/vikarprest Bjarne Imenes.Markering av barnas misjonsdag. Barn fra Bo hjemme-leirendeltar. 3 G deltar med sang.B kl. 19.30: Møte NLMB kl. 19.00: MedarbeiderfestB kl. 11.00: Formiddagsmøte. Tale: Øivind Augland.Sang: Shine. SøndagsskoleB kl. 19.00: Foran peisenK kl. 11.00: Høymesse v/vikarprest Bjarne ImenesKvinnenes internasjonale bønnedagB kl. 11.00: Formiddagsmøte. Familiekor og taler fra IMIGrimstad. SøndagsskoleK kl. 17.30: Påskeskole for 6-åringerB kl. 09.30-17.00: SamlivskursK kl. 11.00: Høymesse v/ Rolf Martin Synnes. Menighetensårsmøte etter gudstjenesten. SøndagsskoleB kl. 19.00: Midt i livet-kveldK kl. 17.30: Påskeskole for 6-åringerB kl. 19.00: Foran peisenB kl ? Årsmøte. Tale: Harald AvtjernK kl. 17.30: Påskeskole for 6-åringerB kl. 19.30: Møte Normisjon. Tale: Knut Svein DaleB kl. 11.00: Formiddagsmøte. Tale: Tønnes Chr.Due-Tønnessen. Sang: Logos. SøndagsskoleHøvågheimen kl. 16.30: Påskeskole for 6-åringerPalmesøndagK kl. 11.00: FamiliegudstjenesteSkjærtorsdagHøvågheimen kl. 16.30: NattverdgudstjenesteK kl. 19.00: SkjærtorsdagsgudstjenesteLangfredagK kl. 19.00: Pasjonsgudstjeneste1. påskedagK kl. 11.00: HøytidsgudstjenesteK kl. 11.00: Barnas påskefest. Diplom for 6-åringene.Miniklang. Deltakelse av barn fra påskeskolen.B kl. 18.00: Gospelkonsert v/koret Restart fra GreipstadmenighetPåskeskoleAlle 6-åringer ervelkommen til påskeskole12. mars, 19.mars, 27. mars i Høvågkirke kl.17.30, og 2.april på Høvågheimenkl.16.30.Endags samlivskursLørdag 14. mars kan menigheten i Høvåg igjen inviteretil samlivskurs, etter å ha arrangert et med stor deltakelsefor to år siden. Som kursholdere denne gangen er viså heldige å ha fått Kjetil Hauge (teolog/prest fra Instituttfor Sjelesorg, Modum Bad) og Hilde Haugen (adjunkt ogveileder).Ved starten på dagen vil kommunikasjon – nøkkelen tildet meste – og det å se og bekrefte hverandre være hovedfokus.Videre skal dette utdypes i forhold til tre områdersom byr på utfordringer i parforholdet:1. Intimitet/seksualitet.2. Mine dine og våre rom – om respekt og raushet.3. Når livet byr på motgang.Avsluttende perspektiv på kurset blir hvordan holdedynamikken i forholdet levende. Kurset vil veksle mellomforedrag, erfaringsdel og par/gruppearbeid.Påmelding til menighetskontoret, tlf. 37 27 43 06, ellere-post post@hovag-menighet.no. Påmeldingsfrist er 1. februar.Deltakeravgift: 250 kr per par. God lunsj inkludert.GospelkonsertFra fjorårets påskeskole.Søndag 19. april kl. 18.00 blir det svingendetoner i Høvåg bedehus. Gospelkoret Restartfra Greipstad menighet er et kor på ca 50medlemmer fra 19 til 55 år. Dirigent er TomJarle Istad Kristiansen.Barnevennlige gudstjenesterHøvåg kirke prøver å legge til rette for at også barn kantrives når de er i kirka. Dersom det ikke er søndags–skole, ståruansettbarnekrokenklarfor demsom viltegne,lese ellerleke. Oftevil detogså værebarneverttil stede.Høvåg menighetsblad 3/2008 9


Konfirmantene i Høvågmed ny “norgesrekord”!Midt i oktober var vipå en suveren tur medsamtlige 27 konfirmanter.Det er en utroligpositiv gjeng, og detblir det mye moro utav.I år fikk guttene revansje påjentene i utebadet, det varflere gutter enn jenter somkom seg ut i vannet. Nå mådet sies at jentene mangletsuperprest Kathrine dennegangen, men det er tvilsomtom det hadde hjulpet å hahenne med.Også i granakingen varguttene mest på hogget, ogdet er her norgesrekordenkommer inn. På Sollihøgdaleirsted vokser det flere granerlitt for seg selv. Disse fårmange grener som vokser tettog jevnt nedover. Slike granerer som skapt for aking.Egentlig er denne sportenbest egnet for jenter, for hvisman fyker nedover i god fartog plutselig får en kvist midtmellom bena ...Ble skjelvneDe fleste konfirmantenehadde med seg skriftlig godkjenningmed hjemmefra,men mange ble skjelvne da deplutselig sto ved treet og kikketopp. Da var det Henningbrøt fryktens grep, og klatretresolutt høyt opp. Han susteelegant ned og bang i bakkenmed et stort smil.Frykten ble ikke så mye10mindre av at det var mangesom så på. Jeg utfordret Henningog spurte om han tordeå renne i underbuksa. Da jegjobbet i Risør, var det nemligto som gjorde det. Henninger et konkurransemenneskehelt ut i lillefingeren, menjeg måtte likevel friste medbamsemoms før han ble medpå dette. Men da han førsthadde bestemt seg, var hanikke snauere enn at han klatretlangt opp i grana. Mankan trygt si at han haddefull oppmerksomhet. Medet stort smil ba han oss om åtelle til tre, og dermed sustehan nedover så vi formeligkunne se hudfillene bli skrubbetav ham.Dette ble for mye for Mats.Hvis Henning kunne, såskulle han sannelig ikke væredårligere. Etter et par forsøkmed klærne på, vrengte hanav seg fillene. Første turenvar bare oppvarming. Hanfikk nesten ikke en skrape.Neste tur derimot, var ganskerøff. Her kan man snakkeom karslige sår som kunnevises til Mamma ved hjemkomsten.Slapp jubelen løsEtter mye moro dro de flestefor å spise lunsj, men Kennethsto igjen med et lurtsmil i munnviken. Han syntesdet hadde vært gøy å slåRisørkonfirmantene. Etter altvi vet, var det de som haddenorgesrekorden.Med løfte om at vi skulleHenning Eidjord, en av tre konfirmanter som torde å renne nedgrana.FOTO: LARS EVEN KOLSTADfinne frem flere bamsemums,gjorde han seg klar. Hanhadde tydeligvis tenkt pådette en stund, for han haddelurt på seg en kort shorts. Denble godkjent siden den nok erverre å skli med enn en boksersom går litt ned på lårene.Han klatret høyt til værs. Ogvår kjære ankermann gjordeet flott stunt. Jeg lurer faktiskpå om han gikk høyereenn da han hadde klærne på.Dermed var det bare å slippejubelen løs.Vi har hermed vist at visannsynligvis har de galestekonfirmantene i landet! Detkan vi være stolte av. Gratulererkjære høvdinger! Hipp,hipp, hurra for oss!Til neste år vil vi gjerneha med flere ledere. Da skalvi arrangere en konkurransemellom ledere og konfirmanter,og se om vi kan slårekorden. Velkommen somledere til neste års leir! Herer det bare å begynne å gledeseg. Husk: Det er i Høvåg detskjer!Tønnes Chr. Due-TønnessenTrappa snart friskmeldtKirketrappa, som har vært hjemsøktav heller som sprekker, får snart en nyframtid, kan kirketjener Ketil Lystrupmelde.Lokale murere er i gang med å se påtrappa og har tatt mål for å skjære tilnye og mer solide heller. Det er bygdaseget “helleri”, Høvåg Heller, somskal levere stein til trappa. Antakeligblir det heller som er like breie somtrappa. Trappa skal altså mures opppå nytt.Samtidig kan vi melde at arbeidetmed oppussing av vinduene har begynt.Et og et vindu vil bli tatt nedog deretter blåst, tettet og kittet. Prosessenfor hvert vindu tar omtrent treuker.Høvåg menighetsblad 3/2008


Døpte21.09.08 Pål StrandhagenMathilde Kile-Klungland28.09.08 Mads Lykke Eikeland16.11.08 Henrik Brevik HæstadHans Jørgen Sætran07.12.08 Nicko Rislaa (Randesund kirke)William Castberg-LarsenVigde16.08.08 Sigrid Aas og Petter Brandthus23.08.08 Irene Hansen og Ole Jørgen Løvland30.08.08 Camilla Nesle og Hans Walter Widmer13.09.08 Kristin Fosse og Petter Thorsen20.09.08 Lucia Cardenes og Tor Magne Toften27.09.08 Pia Susann Enoksen og Per HaraldAbrahamsen11.10.08 Heidi Pedersen og Jarle UldalJordfestet18.07.08 Caspar Elias Simonsen22.08.08 Otto Haugvik10.09.08 Alice Messel24.09.08 Gunnar Glastad07.10.08 Tore Hellevik10.10.08 Frøydis Røinås14.10.08 Esther Nilssen15.10.08 Ansten Klev12.11.08 Gudrun JacobsenGi et ekstra løft tilungdomsarbeidet!Giverkontoen er 2913.10.10.13874. Hvis du oppgirpersonnr, blir gaven registrert med skattefritakinntil 12.000 kr per person. Menigheten lønner enhalv stilling som ungdomsleder og trenger 15.000kr på slutten av året.Mye skjer i ungdomsarbeidet. 27 nye konfirmanterer en flott gjeng. Lørdager er det PUSH-kvelderi bedehuset. Etter skoletid for 11-14-åringer samlerfullt hus i bedehuset på dagtid hver mandag(annenhver etter jul). På skolen er det skoleandakten dag i uka. Ungdomslederen, som også er ungdomsdiakon,har en aktiv hverdag. Han samarbeidernå med et nyvalgt ungdomsråd, og vi søkeren 10-20% medarbeider på lørdagskveldene.Din omtanke og din gave teller!Andre giverkonti:Høvåg menighetsråd: 2913.50.02397Høvåg kirke: 2913.25.10294Høvåg bedehus: 2913.10.19546Menigheten i Høvåg består av Høvåg menighet (Den norske kirke) og Høvågbedehus (frittstående stiftelse).DEN NORSKE KIRKEHøvåg menighetMenighetskontoret i HøvågAdr.: Høvåg bedehusTlf. 37 27 43 06 Epost: post@hovag-menighet.noEkspedisjonstid onsdag, torsdag og fredag 10.00–12.00Høvåg kirke/kirkegårdTlf. 37 27 43 31 (her er det sjelden folk å treffe; prøv eventuelt kirketjeneren)Kirkekontoret i LillesandAdr.: Strandg. 6Tlf. 37 26 81 81 Epost: kirkekontoret.lillesand@lillesand.kommune.noPrivattelefonerAdm.leder/diakon Signe Lilleholt (slutter 1. mars): 37 27 41 27/930 03 332Epost: signe@hovag-menighet.noSokneprest Kathrine T. Skjerdal (morspermisjon til mai): 37 40 45 30/901 81 561Epost: kathrine@hovag-menighet.noVikarprest Bjarne Imenes: 37 04 44 15/924 44 917Epost: fokgrims@online.noKirketjener Ketil Lystrup: 37 27 22 35/913 20 619Epost: ketil.lystrup@online.noOrganist Bjørn Kjellman: 934 68 338Epost: isbjoern53@hotmail.comBarne-/ungdomsdiakon Tønnes Chr. Due-Tønnessen: 37 04 96 03/481 48 852Epost: tonnes_chr@hotmail.comProsjektmedarbeider Gunhild Vie: 37 27 56 08/474 19 620Epost: gunhild@hovag-menighet.noProst Knut Aston Eikrem: 37 27 00 16/934 16 912Epost: knut.aston.eikrem@lillesand.kommune.noKateket Håvard E. Dahl: 37 27 15 15/482 15 370Epost: havard.dahl@lillesand.kommune.noKirkeverge Svenn Jørgen Sørensen: 38 03 21 49/971 44 705Høvåg menighetsrådLeder Stephan Kokai: 37 27 42 38/982 04 270Epost: stephan@kokai.noØvrige medlemmer: Kirsti Espegren, Hans Hodne, Nine Justvik, Jan ThorvaldKjøstvedt, Gunvor Helene Østreim, Solfrid Elisabeth Sørdal (1. vara) og HelgaSkomedal (2. vara).Kontakt med prestenPresten kommer hjem og holder nattverd dersom det er ønske om det. Samtaleog besøk i hjemmet kan avtales.HØVÅGBEDEHUSBedehusstyretLeder Harald Avtjern: 37 27 41 88/901 44 248Epost: harald@mdo.noØvrige medlemmer: Viviann Hamre, Jørn Loka, Fredrik Nagell-Dahl, Tone Reme,Nils Harald Ribe og Jorid Simonsen.Høvåg menighetsblad 3/2008 11


B-BLADEv. retur til:Menighetsbladets ekspedisjonV/Karin Alfsen, 4770 HøvågNeste blad kommer før påske.www.hovag.org- Jeg trLarsentaket FOTO: TERJE S. SKJERDALMenigheten fikk overrakt maleriMenigheten i Høvåg fikk enoverraskende presang etter bedehusmøtet12. oktober.Det var Øystein Larsen som overraktegaven, som er et oljemaleri med motivav interiøret i Høvåg kirke under krigen.Larsen har ikke selv malt bildet, menhar overtatt det fra sin far som varsokneprest i Høvåg 1933-1946.- Jeg har spurt alle i familien, men deter ingen som har spesiell interesse av åoverta maleriet. Derfor vil jeg overrekkedet til menigheten her, sier ØysteinLarsen (76), nå bosatt i Fredrikstad.Forutsetningen er at det henges på ensynlig plass og ikke stues bort.- Det blir ikke vanskelig. Vi skal finneen plass til det, sier Stephan Kokai, lederav menighetsrådet.Maleriet henger inntil videre på menighetskontoret.“Mitt andre hjem”Maleriet ble malt av høvågkunstnerenChristoffer Aarsnes i 1943-44. Aarsnesbodde i Dalane ved Skottevik og maltemange bilder fra Høvåg. Øystein Larsener veldig glad i bildet av kirka, for,som han sier, “Høvåg kirke er mitt andrehjem”.- Jeg var alltid med i kirka. Jeg harholdt mange prekener fra den prekestolen- for min far da jeg var liten, fortellerLarsen med glimt i øyet.Han var to år da familien kom tilHøvåg i 1933. De fikk oppleve krigen iHøvåg, og måtte gjennomgå mange farerda sokneprest Ludvig Larsen (1903-1988) var en aktiv motstandsmann. Påkontoret i prestegården ble det foretattflere avhør av soknepresten.Demokratisk prekestolSelve maleriet av kirka viser ikke mangetegn til at det er krig. Av detaljene kanvi se at prekestolen er plassert til venstrefor alteret, der den er plassert i dag.Fram til begynnelsen av 1930-tallet varden plassert over altertavla. På bildet erden plassert bare 50 cm over gulvnivå,noe som gjorde at Fædrelandsvennenomtalte den som “landets mest demokratiskeprekestol”. Senere ble denhevet med 18 cm.Terje S. Skjerdal

More magazines by this user
Similar magazines