KUP 2011 - Politiske saker - Hordaland fylkeskommune

polsak.ivest.no

KUP 2011 - Politiske saker - Hordaland fylkeskommune

SøknaderKUP20112 8 . 0 4 . 1 1Med fylkesrådmannen sine merknader


KUP 2011SøkjarKontaktpersonAskeland GardLinda FosseOrganisasjonsnr. 9909366684Telefon 93216538epostProsjektnamnl-fosse@online.noFamiliefestivalen "Sumarnatta på Lygra"Varighet 2011-2012ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 300.000,-Totalbudsjett 1.142.000MålsettingOmtaleVerkeområdeFamiliefestivalen “Sumarnatta på Lygra”. At den vert eit kulturelt fyrtårn i Nordhordlandsregionen.Eit arrangement som kan gå anna kvart år og som famnar om heile familien.Familiefestival i Nordhordlands- regionen. Me ynskjer å knytta til oss eit breitt spekter av det lokalekulturlivet iregionen og gjerne utvide kunst-begrepet til vårt publikum. Askeland Gard v/ LindaFosse starta i 2009 eit samarbeid med Lyngheisenteret og Nordhordland Reiselivslag som i 2010munna ut i Poesifestivalen ”Sumarnatta på Lygra”. Me vil bygga vidare på dette samarbeidet ogutvide det til ein Familiefestival i 2012 i Lyrikare Aslaug Lsåtad Lygre si ånd.Nordhordland m/omegnFylkesrådmannen:Dette er ei vidareutvikling av eit tidlegare omsøkt og gjennomført tiltak.. Eg finn ikkje å kunnaprioritera dette innanfor rammene av Kulturelt utviklingsprogram slik det er innretta for2010/2011. Tiltaket er ikkje i tilstrekkeleg grad grunngjeve og forankra i programområda, ogfestivalar har ikkje proritet i programperioden. Hordaland fylkeskommune har tidlegare gittprosjektstøtte til forprosjekt og første festival.1


SøkjarKontaktpersonAskøy kommuneNina MathisenOrganisasjonsnr. 964338442Telefon 56 15 84 67epostProsjektnamnVarighetProsjektnina.mathisen@askoy.kommune.noFargespill Askøy3- årig prosjektHovudprosjektSøkjebeløp 914 000,-Totalbudsjett 1 829 000,-MålsettingOmtaleVerkeområdeMål for prosjektet er å etablere Fargespill Askøy som en videreføring av Fargespill i Bergenkommune. Fargespill Askøy vil bety et nytt kulturuttrykk, som vil styrke mangfoldet i vår kulturformidlinglokalt. Videre tenker vi prosjektet som et viktig redskap i vårt integreringsarbeid, og vi viligjennom prosjektet også nå et nytt kulturpublikum, samtidig som vår kompetanse i denne typenkulturuttrykk styrkes. Fargespill-prosjektet vil også bidra til å styrke samarbeidet på tvers i RegionVest gjennom IKKUS,(Interkommunalt kultursamarbeid)og internt i Askøy kommune ved at vitrekker inn flere ulike avdelinger som skole, flyktningtjeneste, voksenopplæring i tilleggkulturavdelingen med kulturskole, ungdomskulturhus og deler av kulturadministrasjonen.Fargespill Askøy vil ha samme ide, grunntanke og oppbygging som Fargespill. Fargespill Askøy vilogså bli et flerkulturelt kunstnerisk prosjekt, der barn og unge fra forskjellige land deltar iforestillinger/konserter med musikk, sang og dans fra sine respektive hjemland. Konseptet byggerpå musikk, sang og dans fra de ulike kulturene de unge representerer. Konseptet gir kulturellemøter. Etablering av Fargespill Askøy vil være et tett samarbeid med Fargespill, der Fargespill iBergen, står for veiledning og kompetanseutvikling. Prosjektet på Askøy vil også få tilgang tilmaterialet som Fargespill har utviklet. Prosjektet vil bestå av en kartlegging av målgruppen,kartlegging av kompetanse og samarbeidspartnere, en opplæring og kompetanseutviklingsdel, ogtil slutt en utprøvingsfase med konserter (6 konserter i en 3-årsperiode) og evaluering. Etter endtprosjektperiode, vil Askøy kommune søke å etablere Fargespill Askøy som et fast kommunalttilbud.1. Askøy kommune 2. Kommunene Fjell, Sund, Øygarden og Askøy gjennom IKKUS-samarbeidet.Fylkesrådmannen:Hordaland fylkeskommune har frå budsjettåret 2011 lagt inn driftstønad til Fargespill(hovudorganisasjonen) for å styrka tiltaket sin regionale funksjon, mellom anna i form av spreiingav konseptet i fylket. I søknaden er det mellom anna budsjettert med utgifter til konsulenttenesterfrå Fargespill. Hordaland fylkeskommune ønskjer gjennom direkte driftsstønad til Fargespillnettopp å gje økonomisk grunnlag for denne typen arbeid. Eg vil såleis prioritera å støtta vidareutvikling og spreiing av konseptet gjennom støtte til hovudorganisasjonen.2


SøkjarKontaktpersonAvgardeRebecka AhvenniemiOrganisasjonsnr.Telefon 45008520epostProsjektnamnVarighetProsjektRebecka@avgarde.noMusikerpool Avgarde3 årHovudprosjektSøkjebeløp 200.000,-Totalbudsjett 511.000,-MålsettingOmtaleVerkeområde«Musikerpool Avgarde» er et treårig prosjekt som går ut på å etablere et fast nettverk mellommusikere, komponister og et aktivt publikum innenfor samtidsmusikken, samt utviklestabilkompetanse i konsertproduksjon av den nye musikken i Hordaland.AVGARDE er en forening og konsertserie som bidrar til et aktivt musikkmiljø av høytrefleksjonsnivå innenfor samtidsmusikken og har siden 2006 arrangert kontinuerlig minst firekonserter per semester i Bergen. Minst halvparten av musikerne og komponistene er fra Bergenog Hordaland. AVGARDEs konsertkvelder skjer i en sosial og åpen atmosfære som i tillegg tilselve fremførelsene består av foredrag og intervjuer som gir innsikt i komponistenes ogmusikernes tanker rundt musikken. Refleksjonen rundt verkene bidrar til en økt forståelse av dennye musikken hos et variert publikum. Mens vi i AVGARDE vil fortsette med dennekonsertvirksomheten, ønsker vi ved hjelp av ressursbidrag fra KUP i tillegg å etablere et mer fastoppsett med musikere, komponister og publikum bestående av musikkmiljøet i Hordaland.«Musikerpool Avgarde» går ut på å 1. bygge opp et «husensemble» der et sett med faste,profesjonelle freelance-musikere blir satt opp på flere konserter i løpet av året og kan samarbeidemed komponister fra Hordaland, 2. engasjere et større publikum i AVGARDEs tiltak for ny musikk,blant annet gjennom å utforske alternative muligheter for konsertoppsett samt samarbeide medforskjellige kulturmiljøer på tvers av Hordaland og 3. øke den koordinerende kompetanseninnenfor konsertarrangementer gjennom en bredere produksjon samt gjennom å utvideAVGARDEs opplæringsprogram for produsentassistenter. Mens AVGARDE fra før av samarbeidertett med lokale miljøer som Kulturhuset USF, Borealis, Ny Musikk Bergen og Griegakademiet, vildet være naturlig å utvide samarbeidet til å omfatte festivaler og andre kunstmiljøer forskjelligesteder i Hordaland.1. Hordaland 2. Bergen og tre andre kommuner i Hordaland 3. HordalandFylkesrådmannen:AVGARDE er ei viktig satsing på samtidsmusikk i fylket, og Hordaland fylkeskommune har vedfleire høve gitt støtte til prosjekt i regi av AVGARDE.. Søknaden har vekt på driftsmessige siderved AVGARDE si grunnleggande verksemd. Eg finn ikkje rom for å prioritera denne søknaden fortildeling frå KUP i 2011.3


SøkjarKontaktpersonBERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT ASAnnine BirkelandOrganisasjonsnr. 994934449Telefon 98232163epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpannine@bcap.noProsjekt BERGEN KJØTT3 årHovudprosjekt1 mill. / pr. år i 3 år.Totalbudsjett 2,9 mill. - 5,4 mill. (2011 - 2013)MålsettingMålet med 'Prosjekt BERGEN KJØTT' er å bygge en pilot - utvikle en styringsmodell - for å skapeet levedyktig hus for kunstnere og musikere. Vi ønsker å formalisere vår strategi og form; få husettil å bli en viktig aktør i fylkets kulturliv - men samtidig også å utvikle en organisasjonsmodell somkan videreføres og videreutvikles av andre aktører i fylket. Det er mange tomme hus og nedlagtefabrikker - vi mener vi har erfaring og bidra med. Med 'Prosjekt BERGEN KJØTT' ønsker vi åutvikle en modell for planlegging og gjennomføring av kulturhus bygget opp nedenfra med storkunstfaglig kompetanse.OmtaleBergen Kjøtts mål er; å skape et viktig senter for samtidskunst og musikk i Bergen - både forutøvere og publikum, å synliggjøre og videreutvikle Bergen som kunstarena, å skapearbeidsplasser for byens kunstnere, musikere og kulturarbeidere. Bergen Kjøtts visjon er åprofesjonalisere og stimulere byens kunstmiljø ved å gi plass til prosjekter som ikke harvisningsmuligheter i Bergen nå, som større visninger av foto- og performancekunst, gi plass forbygging og utvikling av kunst- og musikkprosjekter, gi plass for undervisning og studentvisninger,åpne huset for publikum - skape et sted de kan spise, lerse, observere - og på sikt ha picninc - nårområdet rundt huset og ned mot sjøen er rustet opp. På Bergen Kjøtt ønsker vi å skape en unikramme rundt produksjon og visning av kunst og musikk.VerkeområdePr. idag; Bergen, Hordaland, Rogaland.Fylkesrådmannen:BERGEN KJØTT er eit spennande og viktig tiltak der kunstnarar frå ulike sjangre og kunstuttrykkkan møtast. Søknaden legg vekt på at det skal utviklast ein modell for planlegging oggjennomføring av kulturhus. Organisatorisk og administrativt kan eg likevel ikkje sjå at BERGENKJØTT som modell inneber tilstrekkeleg inovasjon og øverføringsverdi, også på bakgrunn avinternasjonale førebilete. Tiltaket opplyser å ha fått driftsstønad frå Norsk Kulturråd og Bergenkommune. Det er vanskjeleg å sjå at søknaden om KUP-midlar i tilstrekkeleg grad skil seg frågrunnlaget for driftsrelaterte søknader.4


SøkjarKontaktpersonBergen FilmutviklingHans Kristian Bukholm, Sveiung MelkildOrganisasjonsnummer 981837983Telefon 5 529 868 291 392 950epostProsjektnamnhkbukholm@gmail.com"Oselvaren- den kjende Vestlandsbåten"Varighet Innen utgangen av 2011ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp Kr. 612.000Totalbudsjett Kr. 1 700 000MålsettingOmtaleMålet er å ferdigstilla filmen om Oselvaren, dvs byggjinga slik båtbyggjar Alfred Søvikynskte den skulle presenterast. Det som står att er redigering av film til 50 minutt,lyd,scann til HD, kjøp av musikk, overføring til DVD, klårgjering til TV/broadcastUnderteikna fylgte båtbyggjar Alfred Søvik sitt arbeid i fleire år, heilt fram til han døydde i1977. Heile prosessen frå utveljing og uttak av trevirke i skogen til ferdig båt er grundigdokumentert gjennom film, foto og intervju, og utgjer i dag eit omfattande materiale. Det erno grovredigert til ein versjon på 2 timar og 10 minuttar. Filmen skildrar i detalj heileprosessen som ligg bakom ein ferdig oselvar.Eit viktig mål har vore å bringa kunnskapenog tradisjonen Alfred Søvik var ein del av, ut til alle med interesse forbåtbyggjingstradisjonar og kystkultur generelt.Alfred Søvik var del av eubroten lekkje avbåtbyggjarar, med røtene godt planta i jernalderen sin båtteknologi. Desse langehandverkstradisjonane gjer filmen særleg verdfull som dokumentasjon, ikkje berre på eitlokalt/regionalt nivå, men òg på eit nasjonalt/internasjonalt.VerkeområdeHordalandFylkesrådmannen:Ferdigstilling av filmen om oselvaren vil vera verdfullt. Prosjektet vil kunna vera aktuelt somtiltak under prosjektet KJØL som er omsøkt av Vestnorsk Filmsenter og som vert innstilt til støtte.5


SøkjarKontaktpersonBergen internasjonale filmfestivalTor FosseOrganisasjonsnr. 980555704Telefon 55300840epostProsjektnamntor@biff.noDokumentarfilmknutepunktVarighet 2011 - 2012ProsjektForprosjektSøkjebeløp 450.000Totalbudsjett 1.878.000MålsettingOmtaleVerkeområdeÅ etablere og utvikle BIFF som nasjonalt senter for dokumentarfilm gjennom knutepunktstatus forsjangeren.Kulturdepartementet har signalisert en langt sterkere satsing på produksjon av dokumentarfilm i dekommende årene. BIFF er kandidat til knutepunktfunksjon for sjangeren da festivalen allerede hardet største fokus på dokumentarfilm i landet og er en av Nordens ledende på fagfeltet. BIFFønsker derfor å forprosjektere arbeidet med å gjøre festivalen til et nasjonalt knutepunkt vedopprettelsen og utviklingen av Dokumentarobservatoriet hvor en rekke ulike tiltak samles hos enprosjektleder og flere engasjerte fagfolk på de ulike feltene som ønskes utviklet fra ideer til tilbudog oppbygging av kompetanse innen sjangeren. Det er viktig å fastslå at BIFF med dette tar stegettil å bli noe langt mer enn en årlig filmfestival. Som knutepunktinstitusjon skal BIFF virke over heleåret og utvikle seg til et servicesenter for hele den nasjonale bransjen innen kunstfeltet. Samarbeidmed mange andre organer og institusjoner står sentralt, likeså kompetanseoppbygging.Nyskapende formidling er BIFF allerede i gang med gjennom prosjektering av egen nettportal,som en søker å gjøre interaktiv og BIFF skal ha primært fokus på den kunstnerisk nyskapendedokumentarfilmen, samt den journalistiske, undersøkende og samfunnsengasjertefilmproduksjonen, hvor en søker å utvikle et samarbeid med utdanningsinstitusjoner i regionen ogsiden også nasjonalt. TV2 otg NRK vil også bli invitert til samarbeid, både i utdanningsperspektivog med hensyn til nettbasert samarbeidsprofilering.I første omgang Bergen og Hordaland, fra 2012 landsomfattendeFylkesrådmannen:Bergen og Vestlandet er eit sterkt område for produksjon og visning av dokumentarfilm. BIFF harog utvikla seg til ein av våre viktigaste filmfestivalar. Tanken om å knytta eit knutepunktoppdragtil BIFF retta mot dokumentarfilm er særs interessant og bør utviklast vidare. Det vil vera viktig atstatlege mynde i neste omgong sluttar seg til dette initiativet. Hordaland fylkeskommune måmedverka til dette i forlenginga av forprosjektet.Sølnaden samsvarar i høg grad med dei vedtekne programområda for KUP.Eg innstiller på støtte til utgreeing / forprosjekt med kr 400.000 for perioden 2011 og 2012.6


SøkjarKontaktpersonBergen kommune v/ Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrettØyvor JohnsonOrganisasjonsnummer 964338531Telefon 55565871/99590128epostProsjektnamnVarighetProsjektoyvor.johnson@bergen.kommune.noNytt regionalt kunstprosjekt -koordinering og prosjekter3 årHovudprosjektSøkjebeløp 550.000,-Totalbudsjett estimert 800.000MålsettingOmtaleEt større koordinert prosjekt ved å kople programområder for å få størst mulighandlingsrom, effekt og best resultat. Ved å ta utgangspunkt i nettverksorganisasjoner,skal man finne områder for kommunesamarbeid og utfordre til kompetanseutvikling,kurser, workshops etc. Videre skal man i prosjektet identifisere aktører innen etablertegrupper/institusjoner og kunstnere som har prosjektideer, og som gjennom konkreteprosjekter kan utvikle nye formidlingsmetoder og som styrker ulike kunstsjangre idistriktene. Ved å erverve erfaring gjennom kontakt og samhandling mellom aktører iBergen og i nabo kommuner skal kompetansen styrkes og legge grunnlag for nyesamarbeidsprosjekter.1. Midler til en koordinator for kommunesamarbeid Koordinatoren skal bidra til å skapekontakt med kommuner og samhandlingspartnere og legge til rette for prosjektsamarbeidog utvikling. Dermed unngår enkeltkunstnere og Side 2 av 6 institusjoner/festivaler av ulikstørrelse å bruke administrativ tid og ressurser til å legge grunnlag for kontaktskaping.Kontakt og forberedende møtepunkter kan tilrettelegges i forkant slik at tid og ressurserkan styres direkte mot prosjektutvikling. 2. Det søkes om et 3 - årig prosjekt der maninndeler i faser og omfang. I første år søkes det i tillegg til midler til en 50% prosjektstillingom prosjektmidler til utvikling av noen utvalgte samarbeidsprosjekt. I neste år vil antallprosjektsamarbeid økes.VerkeområdeBergen Mediaby: Fjell, Askøy, Sund, Voss og Stord. Proscen ser interesse av samarbeidmed Odda, Visp med Fjell, Voss, Radøy, Kvam og Eidfjord kommuner og Brak med Voss,Os og Kvam. Design Region Bergen har formidlet ønske og interesse for et tetteresamarbeid med Voss, Stord, Askøy og Fjell kommuner.Fylkesrådmannen:Bergen kommune har dei seinare åra initiert og støtta opprettinga av nettverksorganisasjonarinnanfor ein del kunstfelt. Dette fell saman med fylkeskommunal politikk på feltet, og med KUPsine programområde. Hordaland fylkeskommune har såleis medverka til drift av desse nettverka.Det er ei målsetting at desse nettverka i aukande grad kan fungera regionalt, med det tunge kunstogkulturlivet i Bergen som basis og motor. Prosjektet tek sikte på å realisera denne målsettingagjennom å knytta nettverksorganisasjonane si verksemd til andre kommunar og aktørar iHordaland.Netteverksorganisasjonane har gjennomgåande avgrensa administrative ressursar, og det erønskjeleg å styrka ressursane for å oppnå større regionalt nedslagsfelt. Prosjektet er såleis ein godmåte å styrka kapasiteten utan monalege driftsutfordringar.Eg innstiller på støtte med kr 400.000 for 2011, 50 % av budsjettet. Eg føreset at Hordalandfylkeskommune går inn i eit samarbeid om prosjektet saman med Bergen kommune og andrekommunar.7


SøkjarKontaktpersonBergen KunsthallHelene LazaridisOrganisasjonsnr. 971122900Telefon 55 55 93 10epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingOmtalehelene@kunsthall.noJubileumspublikasjon - Bergen Kunsthall, 10 år1 årHovudprosjekt150 000kr450 000krBergen Kunsthall tar sikte på å produsere en publikasjon der målet er å samle materiale ogdokumentere det siste tiåret i Bergen Kunsthall. Videre blir det viktig å analysere dette materialet iforhold til en større institusjonell, samfunnsmessing og kunstpolitisk kontekst gjennom fleretekstproduksjoner. Pga svært stram økonomi var det ikke mulighet til å lage kataloger for de førsteutstillingene og prosjektene fra dette tiåret, og vi ønsker å samle det eksisterende materialet pådisse og presentere programmet i sin helhet for publikum i Norge og internasjonalt.Etter en svært aktiv tiårsperiode har Bergen Kunsthall med sine tre avdelinger, Kunsthallen, GalleriNO.5 og Landmark, markert seg som en av Norges ledende institusjoner for samtidskunst somparallelt også har blitt tilgodesett med stadig økende offentlig finansiering. I 2011 markeres 10årsjubiléetog i den anledning ønsker vi å lage en større publikasjon som tar sikte på å sammenfatteog analysere dokumentasjon over Bergens Kunstforenings aktivitet og utvikling siden navneskiftetble iverksatt og den mer internasjonale profilering begynte å ta form. På tross av de mangeendringene som både organisasjonsstrukturen og selve bygget med årenes løp har gjennomgått,siden Kunstforeningen først ble stiftet og frem til i dag, er kunstinstitusjonens formålsparagraf om åfremme kjærlighet blant publikum til samtidskunsten fortsatt like levende og toneangivende for dendaglige driften og hver eneste utstilling som åpnes i Bergen Kunsthall. Denne jubileumsboken vilderfor ikke bare være et svært viktig bidrag til både eldre og nyere norsk institusjonshistorie. Densøker fremfor alt å innta et selvrefleksivt og historiografisk perspektiv på foreningens rolle ogbetydning for utviklingen av den norske samtidskunsten og dermed på sikt også medvirkningen tilutviklingen av nyere tids kunsthistorie. Videre, og i lys av den internasjonaleutstillingsvirksomheten, vil det være naturlig å vektlegge en grundig refleksjon over utviklingen tilBergen Kunsthall innenfor en institusjonsteoretisk kontekst. Bergen Kunsthallsjubileumspublikasjon må i denne sammenheng ses på som et svært viktig bidrag tilmeningsutveksling og samhandling på regionalt, nasjonalt men også internasjonalt plan, innenforen allerede etablert og pågående faglig diskurs der Bergen Kunsthall framstår som sentralrepresentant for den vestlanske samtidskunstarena.VerkeområdeBergen Kunsthall, BergenFylkesrådmannen:Bergen Kunsthall har det siste tiåret vore ein spydspiss for samtidskunsten i Hordaland, og spela eiviktig internasjonal rolle. Eg ser likevel ikkje at dette tiltaket kan prioriterast innanforsatsingsområda i KUP. Tiltaket har først og fremst karakter av dokumentasjon. Eg vel såleis åinnstilla på avslag innanfor KUP, og legg saka fram til handsaming for rådsveldeposten til KURE.8


SøkjarKontaktpersonBergen Tamilsk BarneskoleAneetha SandvikOrganisasjonsnr. 993373966Telefon 97017032epostProsjektnamnVarighetProsjektaneethas@hotmail.comLeirskole3dagerHovudprosjektSøkjebeløp 2000,-Totalbudsjett 40000,-MålsettingOmtaleVerkeområdeFormålet med turen er å skape sosialt samhørighet mellom de 72 elvene og 15 lærere. Forbedrekommunikasjon og samarbeid mellom elever og lærere.Vi har i lang tid arrangert hyttetur for barna som en belønning og skoleavstlutning. Barna fårmulighet til å drive med ulike inne og ute aktiviteter med medelever og lærere.Leirskolen blir en mulighet for barna å bli kjent med hverandre utenom skoletiden som skaper mernærhet og forståelse for hverandreFylkesrådmannen:Søknaden fell utanfor KUP, og er handsama i møte 5. april under tilskot til born og unge.9


SøkjarKontaktpersonBIT20 EnsembleTrude BruketOrganisasjonsnr. 971349670Telefon 55216126epostProsjektnamnVarighetProsjekttrude@bit20.noNyskapande formidling – nyskapande musikk BIT20 Ensemble sitt program for å styrke formidlingav vår tids kunstmusikk i Hordaland3 årHovudprosjektSøkjebeløp 1550000Totalbudsjett 2466200MålsettingBIT20 Ensemble har gjennom mange år arbeidd for å auka kunnskapen om vår eiga tidskunstmusikk gjennom blant anna våre mange formidlingsprosjekt gjennom Den kulturelleskulesekken i bergensskulane. Prosjektet er unikt på den måten at born arbeider med nettoppdenne musikken i eigne skapande prosessar, samstundes som det er ein møteplass mellomprofesjonelle kunstnarar og utøvarar og publikum. MÅLET VÅRT ER Å UTVIKLA KOMPETANSENI PROSJEKTET VIDARE OG Å SAMATUNDES UTVIDA PROSJEKTET TIL Å OMFATTA OGSÅDEI ANDRE KOMMUNANE I HORDALAND.OmtaleFor å kunne tilby våre anerkjente kunstformidlingsprosjekt i fleire Hordalandskommunar treng viøkonomisk styrking, ikkje berre til å produsere sjølve prosjekta, men også til å styrkjekompetansen vår. I dette ligg det blant anna å utdanna fleire musikarar og andre kunstnarar imetodane våre, samt å utvikle sjølve dei metodiske reiskapane våre. Dei viktigaste punkta i vårkompetansehevingsplan er: - Kompetanseutvikling hos musikarane/kunstnarane som arbeider iprosjekta. - Metodeutvikling. - Rekruttering av musikarar/kunstnarar/komponistar som vil jobbemed born og unge. - Gjennomføring av prosjekt med offentlege konsertar KONKRETE TILTAK: -Arrangere 3 offentlege konsertar i Hordaland, inkludert 2 store konsertar i samarbeid medOsafestivalen. - arrangere 12 prosjekt årleg i Hordalandsskulane (6 skular). - intern kursing avmusikarane/kunstnarane som arbeider i våre prosjekt. - ekstern kursing/deltaking på seminar ogkonferansar i inn- og utland. - hente ut intern kunnskap hos dei involverte musikarane/kunstnaraneog byggje på enkeltpersonar sin kompetanse gjennom internforum. - hente inn eksterne rettleiarartil våre prosjekt. - utvekslingsprosjekt. Kunstnarar som arbeider ute i barneprosjekt i andre landkjem til oss og vi sender våre kunstnarar/musikarar til dei. - lage undervisningsverktøy medskriftleg teori og praktiske øvingar (som bok og på nett). - utvikle metodikk for fleire aldersgrupper.- film og bilete, presentasjonsfilm. - utvikle vår tilstadevering på ulike sosiale medium. -dokumentere prosjekta, ta vare på skriftleg materiale, lyd, bilete, film i arkiv. - rekruttere musikararog kunstnarar til å arbeide i våre prosjekt. - samarbeide med andre musikk- og kulturinstitusjonar. -lage betre evalueringsverktøy (som deltakarar lett kan bruka på nett). - utvikle betre rutinar forevaluering av fleire aspekt ved prosjekta.VerkeområdeHordalandFylkesrådmannen:BIT 20 har utvikla eit spanande konsept for formidling av samtidsmusikk til born og ungegjennom fleire år. Eg ser likevel ikkje at vidareutvikling av dette opplegget ligg til rette fortildeling frå KUP. Hordaland fylkeskommune vil ta initiativ til samhandling med BIT 20 medtanke på innlemming og videreutvikling av konseptet innanfor ramma av Hordalandfylkeskommune si kunst- og kulturformidling til skulen.10


SøkjarKontaktpersonBjørgvin bispedømekontor på vegne av Bjørgvin bispedømerådKulturrådgjevar Inger M. StovelandOrganisasjonsnr. 974763575Telefon Kontor: 5530 6470. Mobil: 976 85 482epostims@kyrkja.noProsjektnamnVarighet 23.-25.oktober 2011Ordet - konferanse om litterære og språklige verdier i møtetmellom samfunn, kunst og hellige teksterProsjektHovudprosjektSøkjebeløp kr 100 000,-Totalbudsjett 498 000MålsettingOmtaleKonferansen imøtekommer behovet i kirken, kulturlivet og akademia for å øke kompetansen om,og sette et kritisk blikk på hva som faktisk skjer i prosessen mellom ord og formidling i ulikekunstneriske og religiøse uttrykksformer. Bjørgvin bispedøme – og således Hordaland – erhovednedslagsfelt for konferansen – med en åpenhet for nasjonal deltakelse. Vi ønsker å visekirkens store ordskatters muligheter gjennom et synlig arrangement som skaper en nyemøteplasser og faglige nettverk for kunstnere, kulturarbeidere, kirkegjengere og kirkelig ansatte.Konferansen befester et nytt, tverrfaglig samarbeid mellom Bjørgvin bispedøme, Den NationaleScene og Bibelselskapet; i tillegg er Skrivekunstakademiet og Universitetet i Bergen involvert.Konferansen Ordet er det første og største kulturelle satsingen som bispedømmet har planlagt.Satsingen har sitt utspring i Bjørgvin bispedømmes valg av Ordet – det litterære tilsnittet i salmer,bibeltekst og skjønnlitteratur – som et av sine spesialfelt innen kultur. Et ledd i en nasjonalkompetansebygging innen kirke og kultur. På bakgrunn av dette ble to viktige samarbeid inngått: •Med Den Nationale Scene (DNS) over forestillingen "Ordet" av Kaj Munk – der debatter, samtaler,og viktigst: kunstnerisk workshop er hovedmomenter. • Med Bibelselskapet, som i 10 år gjennomen tungtveiende litterær og demokratisk prosess, har utarbeidet ny bibeloversettelse – både påbokmål og nynorsk. Under konferansen vil det vil bli holdt to store paneldebatter på hvert av disseprosjektene. Kirken arbeider på tvers av både kunst- og kultursjangere og binder sammengeografiske områder på tvers av kommunegrensen. Dette er godt synlig gjennom konferansenstverrfaglige program: Både formidling gjennom dramaturgi i teater og kirkerom, bruken avsalmeskatten og skapelsen av nye salmer, bibelens litteraritet, den kunstneriske og visuelleformidlingen som anvendes i døvemenighetene, samt integreringsspørsmål i kirkens formidling, ersentrale tema. Samarbeidet for å få til konferansen er nytt og unikt – og ønsker å sprengegrensene overfor fordommer om hva kunst er og hva kirken er. I forbindelse med konferansenlegges det i samarbeid med DNS ut et eget billettilbud for forestillingen ”Ordet” til menighetene –dette er et direkte formidlingstiltak som skal være med å bygge opp engasjementet for innholdet ikonferansens innhold, samt gi rom for inspirasjon, kreativitet og dialog. Se vedlagtkonferanseprogram.VerkeområdeBjørgvin bispedøme. Konferansen avholdes i Bergen, men deltakerne kommer fra helebispesømmet, derunder Hordaland fylke. Bidragsyterne er både av helst av lokal, men også avnasjonal tilknytning.Fylkesrådmannen:Bispedømmeråda satsar i aukande grad på kulturdimensjonen i verksemda si, mellom anna medtilsetting av eigne stillingar som kulturrådgjevar ved dei ulike råda. Det er interessant atbispedømmerådet på denne måten i sterkare grad kan koma i interaksjon med andre delar avkulturlivet i fylket. Eg innstiller på tilskot i kategori 1, mindre prosjekt, med kr 80.000.11


SøkjarKontaktpersonBJØRGVIN KIRKEMUSIKK ASMAGNAR MANGERSNESOrganisasjonsnr. 960702972Telefon +47 91 32 12 02epostProsjektnamnVarighetProsjektsirino@online.noBJØRGVIN KIRKEMUSIKK3 ÅRHovudprosjektSøkjebeløp KR. 200.000Totalbudsjett 2 000 000.MålsettingOmtaleUTVIKLE OG BEVARE KIRKENS KUNSTMUSIKK GJENNOM TRADISJON OG FORNYELSE,KONF. TIDLIGERE TILSENDTE PROGRAM FOR KIRKEMUSIKKDAGENE I BERGEN,FORØVRIG ÅRSRAPPORTER FOR BJØRGVIN KIRKEMUSIKK AS.VISER TIL UTFYLLENDE SKRIFTLIG SØKNAD, HVORAV FREMGÅR PRESENTASJON OGTILTAK. AKTØRENE ER BERGEN DOMKANTORI, BERGEN ORATORIEKOR OG BJØRGVINKIRKEMUSIKKS ORKESTER, MED INTERNASJONALE SOLISTER. VI LEGGER VEKT PÅ ÅFREMFØRE VERKER BÅDE I BERGEN, HORDALAND OG ANDRE STEDER I LANDET. ÅRLIGCD-INNSPILLINGER.VerkeområdeBERGEN OG HORDALANDFylkesrådmannen:Søkjar får driftsstøtte frå Hordaland fylkeskommune. Eg ser ikkje at denne søknaden itilstrekkeleg grad skil seg frå søknad om ordinær driftsstøtte.12


SøkjarKontaktpersonBrakJørgen SkaugeOrganisasjonsnr.Telefon 45286604epostProsjektnamnjorgen@brak.nointernasjonalisering av musikknæringen i regionenVarighet 2011/2012ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 200000Totalbudsjett 400000MålsettingOmtaleVerkeområdeØke kompetansen og eksportmulighetene for musikknæringen i HordalandBrak søker om 200.000,- til internasjonalisering av musikknæringen i regionen slik atmusikkmiljøet får bedre muligheter tiå dra på internasjonale messer og bransjetreff.HordalandFylkesrådmannen:BRAK mottek driftsstøtte frå Hordaland fylkeskommune. Dette tiltaket er i stor grad bransje- ognæringsretta og fell utanom kriteria for KUP.13


SøkjarKontaktpersonBymuseet i Bergen/ Musesumssenteret i HordalandPer Øyvind RiiseOrganisasjonsnr. 988212024Telefon 55394300epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingper.oyvind.riise@bymuseet.noLevende museumtre årHovudprosjekt1,9 mill.3,82 mill.Bymuseet ønsker å legge om formidlingsformen på Gamle Bergen til levende historie ogMuseumsenteret i Hordaland ønsker en tilsvarende utvikling på deler av sine anlegg. Levendehistorie innebærer levendegjøring av historisk kunnskap. Museets aktører i historiske kostymermøter publikum under gitte og konkrete historiske sannsynlige situasjoner, gjennom bruk avdramapedagogiske virkemidler. Aktørene involver publikum gjennom samtaler og gjennom fellesdeltagelse i de konkrete iscenesatte og/ eller improviserte gjøremål der og da. ”Levende historie”appellerer gjennom flersanselig erfaring. Målet er i løpet av en treårsperiode å heve kompetansenog kunnskapen om denne nye formidlingsformen.Programmet og etableringen av Levendemuseum tar mål av seg å ha en betydelig overføringsverdi til museumssektoren for øvrig. En sterkøkning i besøkstallet vil gi store ringvirkninger både for museenes egen driftsøkonomi og forreiselivet og øvrige samarbeidspartnere lokalt.OmtaleProgrammet Levende museum skal utvikles over en treårsperiode. Bymuseet i Bergen vil ha denoverordnede prosjektledelsen hvor følgende elementer vil gjennomføres parallelt av de ulikedeltagerne i programmet:a) Forstudiet: Norsk publikumsutvikling står for prosjektledelse avforstudien. Studien vil være forankret i Bymuseet i Bergen og kompetente fagmiljøer (NHH ogUIB), samt reiselivsaktører gjennom NCE-nettverket. For å overleve i markedet må museeneiverksette tiltak for å beholde det eksisterende publikum, samt tiltrekke seg nye besøkende, noesom krever et systematisk fokus på publikumsutvikling. Vi ser omleggingen til en nyformidlingsform som et unikt utgangspunkt for å hente kunnskap om museenes publikum, og det åkunne dokumentere effekten av omleggingen vil være av stor betydning langt utover fylketsgrenser. b) Pilotprosjekt og kompetanseutvikling Pilotprosjektet er utprøving av nyeformidlingsoppplegg basert på NPU’s forstudie og kobles til et reiseselskap i NCE- nettverket.Ietterkant av det gjennomførte pilotprosjektet vil vi gjennomgå erfaringene av piloten og gi dette ensystematisk evaluering i tett samarbeid med NPU og NCE. c) Etablering av Levende museum somformidlingskonsept og kompetansesenter I siste del av programmet vil vi langt på vei ha etablertformidlingskonseptet Levende museum. Vi ønsker å bli et senter som kan bidra til å hevekompetansen innenfor levende historieformidling i fylkets museer, og utenfor fylkets grenser.VerkeområdeHordaland fylkeFylkesrådmannen:Fylkesrådmannen er postiv til nye formidlingsformer ved musea. I lys av arbeidet med ny regionalmuseumsplan, vil eg vera noko tilbakehalden med å prioritera tiltak i regi av musea i denne KUPtildelinga.I tillegg har Museumssenteret i Hordaland allereie eit prosjekt som er støtta av KUP:14


SøkjarKontaktpersonFanariKari P. KleppeOrganisasjonsnr. 992484462Telefon 90993968epostProsjektnamnkpkpost@gmail.comShaping FuturesVarighet Våren 2011 - Medio 2012ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 350 000Totalbudsjett 865 800MålsettingOmtaleVerkeområdeProsjektet Shaping Futures? skal oppnå nasjonal og internasjonal merksemd ved å utfordraetablerte grenselinjer mellom næringar og miljø. Prosjektet fokuserer på kreative prosessar ogtverrfagleg samhandling innan fagområda kunst, arkitektur og design, der temaet er energi ogberekraftig utvikling for lokalsamfunnet. Prosjektresultatet er eit nytt og annleis blikk på framtida tilindustrisamfunnet i Sunnhordland som inspirerer til samhandling mellom næringar og miljø.Fanari vart etablert i 2008 med formål om å fremja samarbeid og utvikling for kulturbaserte ogkreative næringar i Sunnhordlandsregionen. Fanari har tatt mål av seg å vera eit samlande ogutviklande verktøy for styrking av kreativ næring i Sunnhordland. Synliggjering, møtestad og faglegutvikling er verkemiddel ein prioriterar. For tida er Fanari organisert med eit ”arbeidande” styre ogengasjerer såleis prosjektleiing til gjennomføring av tiltak. Sunnhordland har eit breitt og anerkjentkunst og designmiljø. I tillegg til å ha fostra mange kunstnarar som bur andre stader, og somkjenner stor identitet og samhandlar med ”heimstaden”. Desse vil vera den primære målgruppasom vil samhandla og møta industri, det offentlege og anna næring. Nivå og nedslagsfelt ernasjonalt og internasjonalt. Fanari søkjer no midlar frå Kulturelt Utviklings Program (KUP) tilutvikling og gjennomføring av prosjektet ”Shaping Futures?”. Å forma eller å formgje framtid kan ividaste forstand omhandle alt natur og menneskeskapt. Fanari har det kreative og estetikk som sittutgangspunkt, for å fokusera på både den imaginære forståing og oppleving av form, så vel somfysiske materialisering av form. Fagområda design, arkitektur og kunst vert slik eit naturleg valsom utgangspunkt for Shaping Futures?. Gjennom prosjektet Shaping Futures? ynskjer me åfokusera på framtidsretta og berekraftig utvikling for lokalsamfunnet, det me lever av og omgir ossmed. Kritisk refleksjon, som set menneske og energi i sentrum for utvikling av objekt, produkt ogomgjevnader, vert fokusfelt frå ulike fagområde innan kunst, design og arkitektur i dialog med detoffentlege og anna næring. Industrien i regionen står overfor store omstillingsutfordringar.Gjennom Shaping Futures? skal ein med eigne kreative/kunstnarlege uttrykksformer gje eit nytt ogannleis blikk på utfordringane som lokalsamfunnet og industrien står overfor. Med kreativeprosessar og verktøy skal ein inspirera og appellera til samarbeid på tvers av næringar og miljø.Ny kunnskap, nye ressursar og nye tankar skal saman med etablert kunnskap og tradisjon vera eikjelde til fornying og dialog. Med å nytta kreative samhandlingsformer som workshops på nye ogutradisjonelle arenaer, skal det skapast merksemd og dialog for samhandling. Gjennom prosessarmed arbeidsgrupper der representantar frå ulike fagmiljø deltek, skal arbeidet forankrast og leiafram mot eit 2-3 dagars arrangement våren 2012.SunnhordlandFylkesrådmannen:Tiltaket har noko uklår målsetting og avgrensing. Det er uklårt kva resultat tiltaket konkret skalgje, kva omfanget er og for kven. Hovudvekta er lagt på workshops som skal munna ut i eit 2-3dagars arrangement. Saksframstillinga gjev ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å forstå korleis eingjennom prosjektet skal innfri sine internasjonale og nasjonale ambisjonar. Prosjektet synest å havekt på bransje- og næringsutvikling, og fell noko på sida av intensjonane bak KUP. Tiltaket børeventuelt vurderast innanfor Regionalt utviklingsprogram.15


SøkjarKontaktpersonFargespillKjersti BergeOrganisasjonsnr. 964338531Telefon 5556 8514 / 9450 2270epostProsjektnamnVarighetProsjektkjersti.berge@bergen.kommune.noFargespillFlere årHovudprosjektSøkjebeløp 400.000,-Totalbudsjett 5 000 000MålsettingVår målsetting er at Fargespill skal bli et konsept som skal kunne brukes i enhver bygd og by derdet finnes en flerkulturell befolkning. Kulturlivet som møteplass og integreringsverktøy har et stortog uforløst potensial. Alle som har prøvd, vet hvilken fellesskapsfølelse som ligger i det å spille ogsynge sammen.OmtaleFargespill er et unikt konsept i sitt slag i Norden. 60-70 barn og unge fra over 25 forskjellige land,inkludert Norge, medvirker på scenen. De representerer flere religiøse retninger, og har svært ulikalder og bakgrunn. Fargespill debuterte med stor suksess under Festspillene i Bergen i 2004, oghar siden den gang produsert forestillinger som til sammen er sett av over 60.000 publikummere.Forestillingene er bl.a. satt opp på Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika, samt Den NationaleScene og Grieghallen i Bergen. Forestillingen er satt sammen av folkesanger, regler og dans somFargespillaktørene har brakt med seg fra sine land og kulturer. Små perler fra verden som vi aldriville fått oppleve om ikke disse barna og ungdommene hadde kommet hit. Når disse sangenemøter våre folkesanger, får vi muligheten til å oppdage ikke bare det som er likt, men også få øyepå alle de nye mulighetene som ligger i at vi er forskjellige! Sammen med topp kvalifisertemusikere, lys og lyddesignere, koreografer og scenografer, blir dette en forrykende musikalskforestilling for hele familien. Høsten 2011 planlegges en helt ny forestilling med premiere inovember. Fargespill vil samarbeide med Askøy Kommune, som vil bli en pilot-kommune når detgjelder å utvide Fargespillkonseptet til andre steder utenfor Bergen.VerkeområdeBergen, Hordaland ........og etterhvert resten av landetFylkesrådmannen:Hordaland fylkeskommune har lagt inn driftsstøtte til Fargespill frå 2011. Søknaden gjelddriftsstøtte, og eg vil vurdera den i samband med budsjettet for 2012.16


SøkjarKontaktpersonFartein Valen-senteretOle Jørgen FurdalOrganisasjonsnr. 864967272Telefon 53748000epostProsjektnamnole.j.furdal@sveio.kommune.noKammeropera Fartein ValenVarighet 2012-2014ProsjektSøkjebeløpHovudprosjekt300.000 krTotalbudsjett 1.439.000MålsettingOmtaleDet er viktig for drifta i Fartein Valen-senteret å vera pådrivar for nyskapande prosjekt innanformidling av Fartein Valens liv og musikk. Ein vesentleg del av drifta er prosjektbaserte ogtverrfaglege tiltak. Formidlinga skal vera opplevingsbasert og opne opp for ei god forståing forFartein Valens kunstnarlege prosjekt. Det er viktig at dei valde kunstnarane har evne til åkommunisera med publikum, derfor har vi vald Kjell Habbestad og Paal Helge haugen til oppgåva.Operaen skal framførast med regelbundne mellomrom i Fartein Valen-senteret.Prosjektet skal bli ein fast årleg forestilling for turistar og eit generelt kulturinteressert publikum.Paal-Helge Haugen seier:"Det vil bli lagt opp til ein kammeropera; éi akt, ca 70-75 min utan pause,og fire til fem songarar totalt, med ein dominerande mannleg hovudrolle. det er også mogeleg atdet vil førekome ikkje-songlege tekstinnslag (normal-tale). Teksten vil vere nyskriven og frittutforma, sjølv om den altså på visse punkt vil inkorporere sitat og fragment frå ulike tider og ulikekjelder. Dei viktigaste rettesnorane for utforminga av librettoen vil vere Valens eignekomposisjonar og hans kommentarar til desse, ved sida av bevarte brev, notat og dagbøker. KjellHabbestad seier:" Operaen vil eiga rom i kammerformatet, dels grunna det fysiske spelerommetein har til rådvelde, konsertsalen i Kunstnarhuset, dels grunna emnet; intimsfæren kring deneinsame kunstnaren og dei røyster og figurar som blir grupperte ikring han i operaen. Ensembletvil bestå av 3 strykarar, (1 fiolin, bratsj, cello) og 3 blåsarar (fløyte/altfløyte, obo/engelsk horn,klarinett/bassklarinett). Heile handlinga vil foregå i eitt og same scenerom, utan skifte av kulisser.den øvrige scenografien kan utgjerast av lyssetting og kanskje film-/lydklipp. Ein slik enkelhetstiller store krav til den tekstlege og musikalske dramaturgien. Eg ser for meg at teksturen i storgrad blir vevd av tynne solistiske trådar, med det for øyra å utvikla ein så mangefassetertklangpalett som råd." Viser elles til vedlagt skriftel søknad for fleire prosjektopplysningar.VerkeområdeHaugesund med omegn, Sveio og Sunnhordaland. Arena vert Fartein Valen-senteret.Verkeområde vil vera retta inn mot publikum si interesse. Vi forventar også at operaen vil trekka tilseg tilreisande tilhøyrarar t.d. gjennom venneforeningen til Fartein Valen-stiftinga.Fylkesrådmannen:Det vert søkt om KUP-midlar til dekking av årlege produksjonskostnader til oppføring avnyskreven opera ved Fartein Valen-senteret i perioden 2013-2015. Hordaland fylkeskommune harstøtta bygging av Fartein Valen-senteret i Sveio med kr 6 millionar. Omsøkt tiltak tek sikte på einyskapande formidling av Valen sitt liv og verk gjennom ein kammeropera som tek utgangspunkti Valen sine verk og eigne kommentarar. Det er viktig å utvikla eit kvalitativt godt innhald iValen-senteret, som nettopp kan formidla denne kunstnaren til nye publikumsgrupper. Prosjektetligg såleis godt til rette for KUP sine programområde. Eg vil koma attende til dette ved seinareKUP-tildeligar.17


SøkjarKontaktpersonFestival Voss BATorgunn HeglandOrganisasjonsnr. 991087133Telefon 91734027epostProsjektnamntorgunn@festivalvoss.noEi helg til inspirasjon og motivasjonVarighet Hausten 2011ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 100.000,-Totalbudsjett 250.000,-MålsettingOmtaleMålsetnad; • Dei frivillige skal få fagleg påfyll som gjer at dei ynskjer å stille opp fleire gonger. •Auka arrangørkunnskapen. • Inspirere og motivere dei frivillige. • Auka kjennskapen ogkunnskapen til ulike arrangementa på Voss og i fylket ellers. Ved å auka kunnskapen kan ei slikhelg og bli ein inspirasjon til å delta som frivillig på andre arrangement. • Gjennom arrangementetinspirere til samarbeid på tvers av arrangement.Voss er ei arrangørbygd! Voss hadde ikkje vore det same utan dei store festivalane ogarrangementa. Alle dei små lokale mesterskapa og tilskipingane er òg med på å gje Voss detsærpreget som gjer Voss til den aktive og flotte bygda den er. Utallige dugnadstimar og mangefrivillige må til for å gjennomføre små og store arrangement. Dei ulike laga og organisasjonane harforeldre, foresatte, eldsjeler og andre interreserte som stiller opp gong etter gong, og gjer at det ermogleg å arrangere lokale, nasjonale og internasjonale arrangement. Kor lenge varer ein frivillig?Korleis kan kunnskapen overførast frå ein eksisterande til ein ny frivillig? Dette er spørsmål som erviktig å stille seg for ei arrangørbygd som Voss. Spesielt no når bygda skal være vertar for fleirestore arrangement i åra framover. Festival Voss ønsker å skape ein årleg møteplass for deifrivillige. Ei helg i året skal dei frivillige kjenne at dei står i sentrum. Ei helg til inspirasjon ogmotivasjon skal inneholde lokale og "eksterne" foredragshaldarar, gruppearbeid og idemyldring påtvers av arrangement, teambuilding og soaialt samvær.VerkeområdeI første omgang Voss og omland, men målet er at dette skal verte ei årleg hending og at einetterkvar kan innvitere frå andre stadar i fylket og landet ellers.Fylkesrådmannen:Tiltaket tek sikte på oppmuntring og motivera frivilleg innsats knytt til ulike arrangement underFestival Voss. Tiltaket stiller viktige spørsmål kring desse temaene, og det er klårt at frivilleginnsats er ein nøkkelfaktor i realiseringa av kulturarrangement. Det er likevel uklårt kva metodikkfor kompetanseoppbygging og -ivaretaking som skal nyttast i dette prosjektet og i kva grad detsåleis vil kunna representera nyskaping og ha overføringsverdi.Hordaland fylkeskommune har løyvd kr 10 millionar i støtte til ulike arrangement på Voss,inkludert 1,6 millionar til Festival Voss (konsesjonskraft) I tillegg er det løyvd 600.000 over RUP.Eg finn ikkje rom for å prioritera ytterlegare tilskot gjennom KUP.18


SøkjarKontaktpersonFive thousand generations of birdsSilje Linge Haaland & Andrea BakketunOrganisasjonsnr.Telefon 47879790/ 98032647epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingOmtalepost@ftgofbirds.netFive thousand generations of birds15 mnd. (med mulig forlengelse)Hovudprosjekt720.000 kr3.180.550 krFtg of birds skal være en utstilling og artist-in-residence med fokus på prosjekter knyttet til enprofesjonell, samtidig kunstdiskurs. Formidlingskonseptet skal utfordre både produksjonsdelen ogden tradisjonelle visningen av kunst. Prosjektet skal fremme samtidskunst gjennom et innovativtutstillingskonsept og fokuserer på viktigheten av profesjonell kulturutveksling som genererer nye,kunstneriske netterverk internasjonalt. På verdensbasis er prosjektet unikt i sin sjanger. Ftg ofbirds har som mål å heve Hordaland fylkes kulturelle kapital og -profil betraktelig, gjennommultinasjonalt samarbeid og deltakelse av profilerte samtidskunstnere. Arrangementet skal bidra tilå inspirere og engasjere lokalsamfunnet på Fitjar og områdene rundt. Ftg of birds vil skape varigebindeledd mellom ulike grupperinger i Hordaland, gjennom involvering av ressurspersoner oggrupper fra hele regionen.Five thousand generations of birds er en utstillling og en artist-in-residence i Fitjarøyene iSunnhordland. Residensen går over tre produksjonsuker, med en avsluttende utstilling den sistehelgen av produksjonstiden. Første utstilling vil finne sted i August 2012. Fitjarøyene består av 381øyer, holmer og skjær. Smedholmen er valgt ut som hovedøy og base for prosjektet. Utvalgtekunstnere vil bli invitert til å delta i programmet hvor de skal utvikle et arbeid i løpet av en treukersperiode. Hver av de deltagende kunstnerne får utdelt en egen holme hvor de skal jobbe med, ogstille ut sitt ferdige prosjekt. Et utvalg av unge og etablerte kunstnere fra Norge og utland inviterestil å søke med et prosjektforslag, basert på informasjon om stedet og utstillingsstedets spesiellegeografi. Sommeren 2011 blir kunstnerne invitert til befaring med introduksjon av stedet, hvorpåde starter utviklingen av sitt prosjekt. Under utstillingshelgen vil robåter geleide publikum mellomholmene. Det vil også bli arrangert et performanceprogram på Smedholmen, og nomadiske gallerivil bli invitert til å stille ut egne kunstnere og utfordres til spesifikke prosjekter inspirert av gallerienetidligere aktivitet. Arrangementet vil være gratis for publikum. På sikt ønsker Ftg of birds åvidereføre utstillingskonseptet og det planlegges et permanent artist-in-residence på Smedholmen,hvor holmene rundt skal være produksjons- og visningssted.VerkeområdeFitjarøyene, Fitjar Kommune, HordalandFylkesrådmannen:Tiltaket byggjer på eit interessant og spanande konsept. Eg finn likevel ikkje rom for å prioriteradette innanfor KUP i denne omgang.19


SøkjarKontaktpersonFjell, Sund, Øygarden og AskøyLaila KlemetsauneOrganisasjonsnr.Telefon 56327521/91520620epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløplaila.klemetsaune@sund.kommune.noTa bølgja1 årForprosjektKr 150.000 (kr 50.000 frå Coast Alive)Totalbudsjett Kr 350.000MålsettingUtvikla galeasen Loyal sitt potensiale som møteplass for nettverksbygging, utstillingar, konsertarog kunnskapsutvikling. Formidla viktige verdiar i vår lokale og regionale kystkultur. Skapakystkulturopplevingar. Utvikla samarbeidet med kystkultursentra, skulane og Museum Vest,-offentlege, private og frivillige aktørar. Utvikla samarbeidet med Shetland i lag medKystsogevekene. Samarbeida med Liv-og lystprogramma "Plan Periferi" og "Springflo". Satsa påungdom og utveksling. Vil søkja støtte frå "Aktiv ungdom" (Europeisk Ungdomsutveksling) ogNordisk Atlantarsamarbeid (NORA) neste år. RA sitt verdiskapingsprogram "Perler i Nordsjøløypa"er subpartnar i Coast Alive, og vi vil i 2011 utvikla dette samarbeidet gjennom "Ta bølgja!"OmtaleVi vil byggja prosjektet rundt Loyal. Skuta er eit viktig symbol på levande kystkultur, og vil bidra tilei frisk og målretta satsing på kystkultur. Loyal vil skapa begeistring, samhald og utfordringar somvi skal meistra i fellesskap. Loyal er ein ekte, levande kulturformidlar og historieforteljar. Med sieineståande godt dokumenterte historie, er ho utan tvil ein viktig brubyggjar mellom fortid, notid ogframtid. Loyal har ei ramsalt historie frå 120 år tilbake. Ho vart bygd i Rosendal. Med tanke på åkontakta Hardanger som venskapsregion, kan vi segla inn til Rosendal og feira 20-årsjubileetsaman i 2014. I prosjektåret 2011, vil vi satsa på å leggja til fleire kaiar i regionen, og svara påoppfordringa frå MD og RA om fartøyvern og tilrettelegging av kaiar i alle kommunar. Loyal vil stillapå fleire festivalar og kystkulturarrangement i sommar og haust, og bidrar med dette tilmarknadsføring av det breie samarbeidet om kystkultur i heile regionen. Kunnskap, opplevingar,meistring og glede er viktige stikkord i ungdomssatsinga ombord i Loyal. På sikt vil vi utvikla eitsamarbeid mellom skutene "Far" frå Barcelona, "Swan" frå Shetland og Loyal frå Region Vest. Åvera ombord i skutene vil skapa interesse for sjømannskap og kystkultur for nye generasjonar. Altsamarbeid skal føra til meirverdi og nye idear. Loyal har stort potensiale i reiselivssamanhengogså, både i å laga pakketurar i lag med det nye hotellet i Sund og som bindeledd i dennasjonaøle og internasjonale Nordsjøløypa sjøvegen.VerkeområdeRegion Vest i 2011 med tett kontakt med Bergen og Hordaland. Seinare mot Shetland ogBarcelona, med ei planlagt avslutning i Rosendal i 2014.Fylkesrådmannen:Tiltaket er eit forprosjekt som vil utløysa det potensiale for kulturformidling som ligg i galeasenLoyal. Målsettinga er å trekkja Loyal inn i eit breitt spekter av tiltak innan kystkultur, opplevingarog kunnskapsformidling. Ungdom vil vera ei viktig målgruppe. Kommunane i Fjell, Sund,Øygarden og Askøy vil medverka til å leggja til rette for og koordinera dette. Eg innstiller på eitoppstartstilskot på kr 100.000 (Kategori 1). Eventuell vidareføring av tiltaket må først og fremstdrøftast mellom kommuane og Museum Vest.20


SøkjarKontaktpersonFlimmer Film ASEli Lea (prosjektleder)Organisasjonsnr. 984409524Telefon 99441414epostProsjektnamneli@flimmerfilm.noRett fra hjertetVarighet Januar 2011 til desember 2012ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 200 000Totalbudsjett 1 019 980MålsettingOmtaleVerkeområdeHovedmål: Med "Rett fra hjertet" ønsker vi å utvikle en metode som kan inspirere og motivereandre til å jobbe med liknende prosjekter i skjæringspunktet mellom kunst/kultur og helse. Delmål1: Hvilket samfunn vi vil ha, og hvem skal vi skal inkludere i fellesskapet vårt? Vi ønsker å gidebatten nye stemmer og historier som kan nyansere bildet av livet til utviklingshemmede i Norge.Delmål 2: Styrke den mentale helsen til seniorene gjennom en inkluderende arbeidsmetodeDelmål 3: Synliggjøre en usynlig gruppe eldre. At utviklingshemmede i dag blir like gamle somnormalbefolkningen er det mange som ikke vet. Delmål 4: Dokumentere livserfaringen til uhørtemennesker"Rett fra hjertet" er et samarbeid mellom Flimmer Film AS, Norsk Forbund for utviklingshemmedeHordaland og Bymuseet i Bergen. I prosjektet skal vi samle inn og formidle personlige historier fra25-35 eldre utviklingshemmede. Prosjektet vil bli formidlet i lyd og bilder som en interaktivdokumentar på nettet og iPad, og på dvd. Metoden og de kreative arbeidsprosessene i prosjektetvil bli formidlet i et hefte som distribueres sammen med dvden. Materialet vil bli arkivert avBymuseet i Bergen og utvide museets samling ”Glemte steder og uhørte stemmer”. Prosjektet erdelt opp i forprosjekt og hovedprosjekt. Vi har mottatt støtte til forprosjektet av Bergen kommuneog Vestnorsk filmsenter (kr 145 620). I løpet av forprosjektet har vi innledet et samarbeid medHåstein seniorsenter for utviklingshemmede på Laksevåg ved daglig leder Skjoldvor Haukås, ogforbund for utviklingshemmede i Hordaland ved leder Tom Skauge. Det finnes per i dag fålivsminner fortalt av utviklingshemmede selv. Mennesker med utviklingshemning har sjelden blittspurt hvordan de selv opplever livet. Fortellinger om hvordan mennesker med utviklingshemninglever og har levd sine liv er som regel fortalt av andre, og historiene er ofte fortalt med tall – medlevekårsindikatorer om bolig, aktiviteter og kontakter. Utviklingshemmedes personlige fortellingerer en del av de større fortellingene om menneskets vilkår. Med Rett fra hjertet håper vi å bidra til åfylle et tomrom i våre kollektive fortellinger.Selve produksjonen vil foregå i Bergen og omegn. Formidling i hele Hordaland og eventuelt ogsåandre steder i landet, og internasjonalt (på engelsk)Fylkesrådmannen:Flimmerfilm har tidlegare vist ei unik evne til å gje stemme til vanlege menneske gjennomnærgåande og vare portrettfilmar av høg kvalitet, mellom anna gjennom serien ”Mine dager”.Dette tiltaket framstår som ei interessant vidareutvikling av dette. Prosjektet representerernyskapande formidling i ei rekkje format og på ulike plattformer og i tillegg kompetansespreiingom ei elles lite synleg gruppe. Prosjektet har god forankring i ulike organisasjonar og Bymuseet iBergen.Eg innstiller på kr 150.000 for perioden 2011-2012 i støtte til dette tiltaket.21


SøkjarKontaktpersonFN-sambandet Vest og foreningen LeadArne ØiOrganisasjonsnr. 973164473Telefon 55548490epostProsjektnamnVarighetProsjektarne.oi@fn.no8. mai over til de Unge3 årHovudprosjektSøkjebeløp 200000Totalbudsjett 400000MålsettingOmtaleVerkeområde”8. mai over til de unge” er arbeidstittelen til et prosjekt som ved aktiv bruk av kunst og gjennomsamarbeid mellom generasjonene skal omforme markeringen av 8. mai med engasjement frå deunge og medeierskap fra alle. 8. mai holder på å forvitre i de unges bevissthet, og vi ønsker enmer universell og framtidsrettet form på markeringen. Prosjektet har tre hovedelementer: 1. Kunst2. Utvikling av partnerskap mellom personer, organisasjoner og institusjoner 3. Deltakelse fra deunge gjennom skolene deres Prosjektet vil på en positiv måte knytte sammen miljøer som til vanligikke er vant til å samarbeide, og dermed skapes en ny arena for aktiv bruk og nytte av kunst ogkultur.IDEEN PLOG: Kunstneren Jannicke Olsens ide er å knytte de gamle og unge sammen i ensymbolhandling 8. mai 2012/2013 (deretter så lenge det er behov), ved at skoleelever trekker enplog laget av ødelagte våpen (bokstavelig talt ”smi sverd om til plogjern”). Å så og pløye ersymbolsk knyttet til våren - minnene om 8. mai blir pløyd ned i jorden. Ungdommene vil selv lagedeler av plogen og trekktauene, som en del av den kunstneriske prosessen. Tanken er atkrigsveteraner, motstandsfolk, pårørende osv. kan være tilskuere, og at en av dem styrer plogen.Den kan ha vinger som tegn på visjoner om fred som kan fly ut i verden. Men for at det skal kunneskje må de gamle slippe taket. BAKGRUNN: 2. verdenskrig er blitt veldig fjern for de flesteungdommer, den er bare en av mange kriger. Utvikling og dypere forståing av begreper som vold,krig, fred, kamp, frihet osv. bør derfor knyttes mer til FN og Norges plass i det internasjonalesamfunnet, noe som vil være i tråd med oppbyggingen av de forskjellige læreplanene iskoleverket. Vi skal ikke late som at konflikter og krig ikke fins, men utrykke at vi alle ønsker enbedre verden. Norges deltakelse i internasjonale militære operasjoner gjennom FN og Nato bareøker behovet for å skape felles arenaer, der vi kan bruke begrepene i dette avsnittet til å utvikle ogutrykke meninger, eller til å bearbeide sterke inntrykk som for eksempel sorg. FORANKRING: Vårerfaring i forarbeidet er at dette er et følsomt tema, men at mange av de som pr i dag lagerarrangement 8. mai skjønner at nytenking er nødvendig. Vi har derfor opprettet enreferansegruppe for prosjektet, der bl.a. generalmajor Jan Blom er blitt med. Som kommandant forBergenhus er han leder av ”Bergenhusforum” som årlig koordinerer alle markeringene ibergensområdet 8. mai.Hele Hordaland, ytre del av SognFylkesrådmannen:Hordaland fylkeskommune gir driftsstøtte til FN-sambandet / Internasjonal uke. I tillegg vert detinnstilt på prosjektstøtte til ulike andre prosjekt i regi av organisasjonen gjennom andretilskotsordningar. I tillegg er dette eit prosjekt retta mot skular i Bergen. Tiltaket burde såleiskunne sjåast i samanheng med Den Kulturelle Skulesekken.22


SøkjarKontaktpersonHardanger og Voss museumAgnete SivertsenOrganisasjonsnr. 987927704Telefon 53670040epostProsjektnamnVarighetProsjektagnete@hardanger.museum.noHardingfelesenter, prosjektleiarstilling forprosjekt1 årForprosjektSøkjebeløp 600000Totalbudsjett 850000MålsettingOmtaleVerkeområdeHardanger og Voss museum søkjer med dette om 600.000,- til eit forprosjekt knytt til etablering aveit nasjonalt hardingfelesenter, der utvikling, forvaltning, og formidling av hardingfeletradisjonaneer sentralt. Prosjektet er i samarbeid med mellom anna Ole Bull Akademiet, Hardangerspelemannslag og Hardangerrådet. Saman med nemnde organisasjonar ynskjer me å ta ansvarfor ei auka satsing på hardingfela. Søknaden fell inn under fleire av programområda for kultureltutviklingsprogram, der samarbeid og kompetanseutvikling er de mest sentrale områda.Hovudmålet med satsinga er å gje hardingfelemiljøet gode vekstvilkår, auke interessa ogforståinga for hardingfela og folkemusikken lokalt, regionalt og nasjonalt, samt bringe har-dingfelaut i verda til eit stort publikum. I framlegg til museumsmeldinga som Hordaland fylkeskommune nohar ute på høyring heiter det at det bør opprettast eit Hardingfelesenter i Hardanger. Søknaden ereit ledd i dette arbeidet. Det er trong for ein grundig klargjering av kva rolle, innhald ogorganisering eit senter skal ha. Ikkje minst er det trong for å sjå Hordaland si satsing i samanhengmed det arbeidet for hardingfela som skjer elles i landet, og i samanheng med arbeidet som skjerlokalt. Ei viktig oppgåve i forprosjektet vert å sjå på desse problemstillingane, og koma medframlegg om teneleg organisering. Viktige mål for hovudprosjektet vil vera å: sikra at tradisjonar oghandlingsboren kunnskap kring instrumentbygging og musikk vert dokumentert og vidareført.•Sikra at kunnskap og historisk materiale er tilgjengeleg for ulike målgrupper. •Utvikla opne oginkluderande møtestader der dagens utøvarar får vidareutvikla tradi-sjonane. •Skapa grunnlag forprofesjonelle produksjonar og framsyningar. • Gje sterkare profilering av regionen og grunnlag forverdiskaping gjennom eit felt som Hardanger alt er kjend for. •Etablere kulturfaglegearbeidsplassar i Hardanger. •Bidra til at profesjonelle hardingfelespelarar og felemakarar får goderammevilkår og vert buande i Hardanger.Verkeområdet vert på nasjonalt nivå, med utganspunkt i Hardanger.Fylkesrådmannen:Dette er eit godt samarbeidsprosjekt om bevaring, formidling og vidareutvikling av immateriellkulturarv som Hordaland fylkeskommune tidlegare har stilt seg positiv til. Mellom anna er detteeit sentralt tiltak i høyringsutkastet til regional museumsplan. Jamvel om prosjektet er forankra iHardanger og Voss museum, er det viktig at prosjektet peikar utanfor museumssektoren, mellomanna til utøvande miljø. Eg innstiller på kr 425.000 til dette forprosjektet, og føreset at Hordalandfylkeskommune vert trekt inn i utforming og innretting av prosjektet.23


SøkjarKontaktpersonHardangerrådet iksVidar SkeieOrganisasjonsnr.Telefon 91606771epostvidar.skeie@gmail.comProsjektnamn Hardanger 2014Varighet 2012-2015ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 800 000Totalbudsjett 17 870 000MålsettingHardangerrådet har ein visjon om at Hardanger med kunst og kultur skal bidra til Grunnlovsjubileeti 2014 med like stor kreativ kraft som regionen stod for i nasjonsbygging og demokratiutvikling frå17.mai 1814 til 7.juni 1905. Prosjektet vil vere kunstfagleg overgripande med klår profil på musikk,litteratur og visuell kunst. Med Hardanger 2014 vonar me kunsten kan ha ein røyndomskapandeverknad, slik kunsten hadde for danninga av nasjonalstaten Noreg. Demokrati, kunst, nasjon,Hordaland og Hardanger er i utvikling utan avbrot og det vil vere naturleg å sjå på kva rolle desseelementa vil spele 200 år fram i tid. Kunstformidlingsprosjektet ”Hardanger 2014” har til føremål åplanleggje og gjennomføre delar av 200-årsjubileet for Noreg si Grunnlov i 2014 for Noreg,Vestlandet, Hordaland og Hardanger. I den kunstnarlege profilen vil det ikkje vera nokomotsetning mellom nyskaping, ikkje-materiell kulturarv eller mangfald.OmtaleHardanger spela ei avgjerande rolle som politisk og kulturelt symbol for Noreg i nasjonsbygginga.Politisk, for å legitimera sjølvstende frå Sverige og kulturelt, for å skilja seg frå det danskekulturhegemoniet og skapa ei norsk danning. Element frå Hardanger gav ei harmonisk kjensle avfellesskap mellom sosiale grupper og la grunnlag for utvikling av demokratiet i Noreg.Kunstformidlingsprosjektet ”Hardanger 2014” skal formidla kvalitativ god kunst innanforverdigrunnlaget til Noreg si Grunnlov. Spesielt fokus vil det vera på demokratiutvikling, § 100”Ytringfrihed bør finde sted”, Unesco sin konvensjon om vern av immateriell kulturarv og FN sinemenneskerettar med artikkel 19 ”Alle skal ha meinings- og ytringsfridom”. Verkemidla vil verafantasi, natur, stemning og kjensler. Målet er å skapa harmonisk fellesskapskjensle for Noreg,Vestlandet, Hordaland og Hardanger med rom for kritikk og sjølvrefleksjon. Gjennom reiselivet vilprosjektet ha eit internasjonalt nedslagsfelt. Stortinget har vedteke mandat for Hovudkomiteen for200-årsjubileet for Noreg si Grunnlov. Komiteen skal: Utarbeide en programerklæring medhovedprinsipper og bærende elementer for jubileet Initiere og koordinere offisielle tiltak, prosjekterog arrangementer på nasjonalt plan, som kan skape oppmerksomhet og engasjement om jubileetfrem mot 2014 Søke bredest mulig kontakt og koordinering med andre tiltak, prosjekter ogarrangementer, nasjonalt og internasjonalt, som er relevante for feiringen av jubileet. Hardanger2014 vil skapa prosjekt som kan inngå som offisiell del av Grunnlovsjubileet i 2014 med aktivitetumiddelbart. Nyoppsetjing av balletten «Brudeferden i Hardanger», utnytte landskapet somkunstarena og festival for hardingfela, «Harding Folk».VerkeområdeUSA, Noreg, Hordaland og Hardanger.Fylkesrådmannen:Dette er eit omfattande prosjekt med eit samla budsjett på kr 17.870.000. I finansieringsplanen erdet rekna med kr 5.825.000 for perioden 2011-2015 frå KUP. Dette overstig for det første rammafor KUP, som er avgrensa til treårige prosjekt, og for det andre er det ein for høg sum å løyva tileit einskild prosjekt over KUP. Fylkesrådmannen vil koma attende til spørsmålet om Hordalandfylkeskommune si mederknad til dette tiltaket.24


SøkjarKontaktpersonHarding PulsSolfrid AksnesOrganisasjonsnr. 971358130Telefon 47601056epostProsjektnamnVarighetProsjektpost@hardingpuls.noUtvikling av Hardanger som arena for Landskapskunst3 årHovudprosjektSøkjebeløp 1173000Totalbudsjett 2346000MålsettingGjere Hardanger til ein arena for Landskapskunst - Kunst i landskapet - Land Art . Gje publikumspanande møte med kunst ute i det ”frie rom”. Gje kunstopplevingar til eit breiare publikum. Gjekunstnarane fleire utfordringar til å utforske og uttrykkje seg. Kompetanseutvikling for kunstnaranepå eit høgt profesjonelt nivå.OmtaleGjennom prosjekt, workshops og seminar vil det bli lagt vekt på kompetanse-utvikling på fagfeltetblant kunstnarane både i regionen og dei gjestekunstnarar som ynskjer å vera med på prosjektavåre eller som me inviterer spesielt. Me skal halde ulike prosjekt og workshops på ulike staderkring i Hardanger. Me vil veksle mellom workshops som har open søknad, nasjonalt oginternasjonalt, og workshops der me invitere dei me meinar kan gje oss dei impulsane me treng ogkan bidra med spanande kunstinstallasjonar/ landskapskunst. Me skal arrangere eitthovudprosjekt/workshop på 8 -10 dagar pr. år. I tillegg skal me arrangere fleire mindre workshopsog seminar på 1-3 dagar, inne i mellom. På nokre av workshopane vil inspiratoren si rolle verasterk. Andre gonger er den individuelle fordjupinga og erfaringa i arbeidet som vil stå i hovudfokus.I Hardanger er det mange kunstnarar som er svært interessert og allereie har gjort erfaringar medlandskapskunst. Fleire ynskjer å gå djupare inn i kunstforma. Harding Puls kan visa til fleireprosjekt me har gjennomført. Harding Puls legg vekt på å vera tverrfagleg. Me vil difor også å drainn andre kunstfag som musikk, lyd, dans og teater. Bakteppe: -nasjonalromantikarane let seginspirere av det storslagne i landskapet vårt mens dei sat utanlands og malte det. Dagenskunstnarar vil gå inn i - og vera i nærkontakt med det same landskapet her og no. Dei vil ogsåtilføre lokalsamfunnet nye impulsar og opplevingar –VerkeområdeHardangerFylkesrådmannen:Det ligg føre fleire ulike søknader frå miljø i Hardanger, som mellom anna refererar til kvarandre,som i nokon grad deler målsetting, men som likevel framstår som adskilde. Dette tiktaket knyttarseg mellom anna opp til grunnlovsmarkeringa i 2014. Hardanger som område for Land Art erinteressant som konsept. Likevel saknar eg konkretisering og avgrensing av prosjektet. I tilleggbør det vurderast om det er føremålstenleg å oppretta kunstfagleg samarbeid med sentraleinstitusjonar / organisasjonar både i Hordaland og nasjonalt. Eg finn ikkje rom for å prioriteradette tiltaket.25


SøkjarKontaktpersonHeidi BjørganHeidi BjørganOrganisasjonsnr. 994015273Telefon 4791157826epostProsjektnamnheidibj70@gmail.comOppvinning – ”det utvidete keramikkfeltet”Varighet 17.09.2011 - 08.01.2012ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp NOK 100 000Totalbudsjett NOK 1 612 000MålsettingMål Med disse forskjellige tiltakene, eller plattformene, ønsker vi å oppnå følgende resultater:Vitenskaplig - ved at vi får problematisert og drøftet og enten påvist eller avvist hypotesen om etparadigmeskifte innenfor studiokeramikk-tradisjonen. Språklig - ved at vi får nyansertterminologien på fagområdet, ikke minst når det gjelder begreper som readymades, søppel ogting, samt paraplybegrep som kunsthåndverk, studiokeramikk og samtidskunst. Nettverk - ved åskape møtesteder på tvers av faggrupper og med både akademikere og kunstnere styrker viinternasjonale nettverk og åpner for interessante koplinger av kunnskap og ulike praksisformer.Kjennskap - ved å få flere, lokale institusjoner til å samarbeide om utstillinger gjør vi denkeramiske kunsten mer synlig og institusjonene får utnyttet synergieffekten. Summen burde bli enøket bevissthet om og større innsikt i hva keramikk kan være som aktuell samtidskunstpraksisbåde blant aktørene på feltet og i offentligheten mer bredt.OmtaleOppvinning Bakgrunn Nesten daglig hører vi om nedlegging eller utflytting av europeiskeporselensfabrikker, og dette har skapt en ny situasjon for alle som arbeider med keramikk. Mensstudio-keramikken tidligere representerte antitesen til industriproduksjon, har det i dag oppstått enny type kunst og design der motsetningene maskin/håndverk, masseproduksjon/unika ogindustri/kunst ikke lenger er gyldig. Restene fra nedlagte fabrikker har blitt råstoff for nyekunstneriske fortellinger. Masseproduserte ting i hel eller ødelagt stand, samt teknikker ogmaterialer fra industriell produksjon som tidligere var tabu i studio- eller kunstkeramikk-tradisjonen,blir nå flittig benyttet. Dette er karakteristisk for det som blir kalt “det utvidete keramikkfeltet”, ogsom er emne for et større forskningsprosjekt ledet av professor Jorunn Veiteberg fraKunsthøgskolen i Bergen. Forskningsprosjektet, Kunstnerisk verdiskapning (K-verdi): Et prosjektom søppel og readymades, kunst og keramikk (www.k-verdi.no), er støttet av Norgesforskningsråd, og inngår i forskningsprogrammet KULVER, som avsluttes i 2011. I denforbindelsen er jeg engasjert av K-verdi for å kuratere en internasjonal utstilling som har til hensiktå formidle de forandringene innenfor keramisk kunst(håndverk) som forskningsprosjektet harfokusert på.VerkeområdeHordaland FylkeFylkesrådmannen:Tiltaket er ei utstilling som lekk i eit forskningsprosjekt om keramikk. Løyving frå KUP er ikkjeavgjerande i høve til storleiken på totalbudsjettet for prosjektet. Eg finn ikkje å kunna prioriterastønad til temporære utstillingar innanfor ramma av KUP.26


SøkjarKontaktpersonHøgskolen i Bergen i samarbeid med eksterne partarHarald EikaasOrganisasjonsnr. 974652366Telefon 55 58 59 46epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpHarald.Eikaas@hib.noUtvikling av fagområdet dans som signalprosjekt i Hordaland3 årHovudprosjektInntil kr 1 millTotalbudsjett Kr 2 141 000MålsettingOmtaleProsjektet har eit to-delt mål: 1)Byggja kompetanse innanfor fagområdet dans i Hordaland samanmed samarbeidspartane Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Bergen Kulturskole, NorskKulturskoleråd/Hordaland, Carte Blanche, Bergen Dansesenter, Ole Bull Akademiet og Den NyeOpera. Hordaland fylkeskommune vil også vera ein sentral aktør i dette samarbeidet. 2. Samanmed samarbeidspartane utvikla og starta eit årsstudium i dans/dansepedago-gikk, som skal dannagrunnlag for eit framtidig bachelor-studium og seinare master. Dette to-delte målet dannargrunnlaget for det overordna målet for prosjektet: Å skapa eit signalprosjekt for Hordaland.Høgskolen i Bergen søkjer om KUP-midlar for 2011 på inntil kr 1 mill. Søknaden er initiert avkulturlivet ved ei rekkje sentrale aktørar (jf punktet ovanfor). Vi meiner søknaden kan innfri alle deifire punkta i programområda for KUP 2010-2011, i særleg grad Samarbeid og Kompetanse. Vi hardrøfta prosjektet med samarbeidspartane våre, både i fellesmøte og eigne møte. Alle stiller segpositive til søknaden, understrekar behovet for tiltaket, og vil medverka på ulike måtar (jfstøttefråsegnene som følgjer søknaden). Søknaden gjeld midlar til kompetanseoppbygginginnanfor fagområdet dans og utvikling av studietilbod i dans. Dette vil i første omgang seiaårseining i dans/danse-pedagogikk og seinare bachelorstudium og eventuell master. Studiet skalha ein fagdidaktisk profil, og vil såleis vera unikt i nasjonal samanheng. På Vestlandet er det ikkjemellom Trondheim og Stavanger noka form for utdanning innanfor dans. Dette tilbodet kan såleisverta eit signalprosjekt for Hordaland fylkeskommune. Studiet skal kvalifisera kandidatar til arbeid igrunnskule, kulturskule, vidaregåande skule og det frivillige kulturlivet. Det vil også i høg grad verainteressant for næringslivet, noko som Bergen Næringsråd har understreka i møte og brev(vedlegg til søknaden). Behovet for prosjektet er kome til uttrykk frå ulike hald både i kultur- ogutdanningssektoren. Næringslivet stiller seg også positivt, og understrekar samanhengen kultur,dans og innovasjon. Oppsummert gjeld søknaden midlar til eit nyskapapande og målrettasignalprosjekt initiert av kulturlivet. Prosjektet har ein profil som vil gjera det unikt også i nasjonalsamanheng, og setja Hordaland i førarsetet når det gjeld utvikling innanfor fag- ogutdanningsområdet dans.VerkeområdePrimært Hordaland. Prosjektet vil også bety mykje både for Vestlandet og nasjonalt.Fylkesrådmannen:Søknaden er innretta mot oppretting av eit fagdidaktisk høgskulestudium innan dans. Finansieringav høgskulestudium er først og fremst ei oppgåve for Kunnskapsdepartementet, som og har ansvarfor overordna nasjonale føringar for utvikling av studietilbod i Noreg. Hordaland fylkeskommunedeler ønskjet om eit høgskuletilbod innan dans i Bergen, men eg finn ikkje at dette bør finansierastmed KUP-midlar, som først og fremst er direkte innretta mot kulturlivet. Spørsmålet omigangsetting av eit nytt høgskulestudium må takast opp på eit breitt fagleg og politisk grunnlag, ogavklåring av om Hordaland fylkeskommune skal medverka fell utanom ramma av KUP.27


SøkjarKontaktpersonInteresseforeningen OlineJohannes G. EideOrganisasjonsnr. 990292957Telefon 53483553 / 90968782epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpjohs.eide@eide-gruppen.noBåt- og skipsmuseum i Gravdal3 årForprosjekt200.000 pr årTotalbudsjett 55.000.000,-MålsettingMålsetjinga med dette prosjektet er å få reist eit teknisk og etisk godt museum der ein får framkulturhistorie frå staden og regionen, særleg med tanke på den store båt og skipsbyggingaktiviteten som har foregått på Halsnøy og diverse anlegg i disktrikta i farne tider.Skipsbyggingsmesterane her var med å forma og utvikla trebåtbygginga i landet vårt. Dei dyktigeHalsnøymesterane reiste rundt og bygde der høve baud seg. Såleis kan me spora atHalsnøymesterane bygde fartøy fra Hoggavik i sør til Romsdalsfjordane i nord. Mange av skipasom vart bygde på Halsnøy blei verande på øya og drevne herfraOmtaleMuseum Konferanse Oppleving Museumsstrukturen i Sunnhordland basert på at SunnhordalndMuseum blir den overordna paraplyorganisasjonen og som samordnar dei ande musea som ermed i gruppa og gjev retningslinjer for kvart felt det enkelte museet skal dekka. Det synesimidlertid at oppgavene til det nye Halsnøy Museun Konferanse Opplevingssenter vil bli: - Historieog tradisjons formidling inkl. dokumentasjon av gamal båt og skipsbyggingsaktiviteten på Halsnøyog i Sunnhordland. Heri bygging og drift av båtar og skip - Presentere funnet av "Halsnøy-båten"og rekonstruksjonen av denne. Eit båtfunn som tid er nær vår eiga tidsrekning. Eldste båtfunnet iEuropa som var rodd med årar og som er rekonstruerte. - Presentere jakta "Oline" som er bygd påmuseumstomten for ca. 150 år siden. Einaste attverande jakta som er bygd etter prinsippet. Suaunder vasslina og kravell over. - Presentere materialbruken og verktøy som blei nytta. - Formidlekor kunnskapen om båt og skipsbygging kom frå og deretter rollane som skipstømmermann,rundholtmaker, smeden, seglmakaren m.fl. - Fiskarbonden og kona hans. Måten dei innretta livasine i lampen for å overleva å kunna fø opp ein stor barneflokk. Korleis dei tok ansvar forkvarandre. - Fartøyfolket og Nordlandsfararane. På fiskehandel og eksport. Sildefiske i enklefarkostar til større og stadig meir moderne skip. - Drive praktisk undervisning (være mentor) forunge skuletrøtte praktisk anlagte ungdommar. Samarbeide med den aktive verftsdrifta og denseilande skipsflåte som er i Høylandsbygd. La dei unge få prøve seg i desse framtidsrettayrkesvala og få smake på sjølve livet. - Samarbeide med UiB om historieformidling - Samarbeidemed Høgskulen på Stord - Haugesund om historieformidling, yrkesformidling. - Drivemuseumsbåtane som opplæringsplasser. Formidle kunnskap om båtbruk, vedlikehald, motorpass,segling, fisking m.m. - Gje turistane gode grunnar til å stoppe på Halsnøy og i kommunen. - Gjelokalbefolkningen ein ny samlingsplass. - Utvikla nye arbeidsplasser på Halsnøy og i kommunen.VerkeområdeFylkesrådmannen:Hordaland fylkeskommune vil få vedtatt ny regional plan for museum i juni 2011. Eg vil såleisikkje prioritera tilskot til oppretting av nye museumseiningar i denne tildelinga.28


SøkjarKontaktpersonJiri Hlinka KlaverakademiPål VoltersvikOrganisasjonsnr. 992861843Telefon 90105488epostProsjektnamnpal.voltersvik@gades.uib.noJHKA lokal med internasjonalt potensialVarighet 2011 - 2013ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 195Totalbudsjett 575MålsettingJIRI HLINKA KLAVERAKADEMI (JHKA) i Bergen et tilbud for regionale, nasjonale oginternasjonale pianostudenter i starten på sin konsertkarriere. JHKA skal arrangere oggjennomføre masterklasser med minst 2 offentlige konserter per masterklasse i Bergen ogHordaland (evt. enkeltkonserter annet sted) JHKA har samarbeidsavtale med Rekstensamlingenei Bergen i bruk av deres lokaler og instrumenter under masterklasser. Masterklassene utviklestrinnvis hvor: 1. kammermusikk inngår 2. muikken gjøres tidsaktuell og tilgjengelig for et yngrepublikum gjennom nye virkemidler/ytringsformer 3. folkemusikk og tilgrensende musikkgenre fraandre institusjoner inkluders i et samarbeid 4. hvor forhold for foredrag/diskusjoner om musikkensbakgrunn, historie, komponister tilretteleggesOmtaleProfessor Jiri Hlinka kom til Norge fra Tsjekkoslovakia i 1972 og har vært sentral og betydningsfullfor utviklingen av norsk klavermusikk og flere av de mest kjente internasjonale norske pianister. Imars 2011 avslutter Hlinka sitt mangeårige virke på Barratt Dues Musikkinstitutt og kommer tilbaketil Bergen for å undervise på KLaverakademiet sammen med sine tidligere studenter: Leif OveAndsnes, Geir Botnen, Håvard Gimse og Christian Ihle Hadland. Med dette har Bergen et uniktKlaverakademi med internasjonalt potensiale Klaverakademiet arrangerer to masterklasser i 2011og siden fire masterklasser per år . Hver masterklasse varer 10 til 14 dager med 10 studenterhvorav 4 fra Norge. Studentene kommer fra anerkjente læresteder og flere har allerede hattkonserter med nasjonale og internasjonale orkestre. Studentene innkvarteres påRekstensamlingene som stiller 6 flygler og 4 piano av ypperste kvalitet til disposisjon. Utover selveundervisningstiden har studentene anledning til å øve så mye de ønsker og ikke minst lære avhverandre. Med et fremragende pedagogisk tilbud er dette miljøet på Rekstensamlingene uniktbåde i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Til hver masterklasse er det knyttet minst tooffentlige konserter som bidrar til å spisse undervisningen og gi merittering for studentene. Enkonsert går I Bergen og en I Hordaland – som I Kunsthuset Kabuso i Øystese og underHardingtonar festivalen i Norheimsund. Studentene vil holde klaver- og kammermusikk konsertunder åpningen av Oseana kunst og kultursenter I Os 22. Juni 2011. Masterklassene medkonserter har vært en ubetinget suksess som har fått bred mediaomtale.VerkeområdeBergen og Hordaland. Klaverakademiet kan også gi enkelte konserter eller arrangeremasterklasse andre steder etter invitasjonFylkesrådmannen:Dette er eit positivt og viktig tiltak som Hordaland fylkeskommune bør støtta. Prosjektet trekkjerinn samarbeid med ulike institusjonar og aktørar så vel i fylket som internasjonalt. Tiltaket girkompetanseutvikling på særs høgt nivå utanfor utdanningssektoren. I tillegg er opplæringa koblamot konkrete kulturarrangement.Eg gjer framlegg om ei tildeling på kr 195.000 for perioden 2011- 2011.29


SøkjarKontaktpersonKaptein Knurr ASØyvind StorheimOrganisasjonsnr. 994057359Telefon 40007941epostProsjektnamnVarighetProsjektpost@kapteinknurr.noKaptein Knurr og Mareminemysteriet3 år med mulighet for forlengelse i en driftsfaseHovudprosjektSøkjebeløp 250000TotalbudsjettMålsettingOmtaleDriftsbudsjett i 2011 på 1.000.000 krÅ etablere et teatertilbud for barn og barnefamilier, basert på lokal kultur og i samarbeid medBymuseet i Bergen, med mål om å etablere et tilbud som får betydning for hele regionen, bådekulturmessig, næringsmessig og i forhold til reiselivet.”Kaptein Knurr og Mareminemysteriet” er en familiemusikal som spilles utendørs på kveldstid iGamle Bergen Museum. Forestillingen spilles på to ulike områder i parken, og det skapes etmagisk og spennende univers for publikum. Forestillingen tar utgangspunkt i lokale myter og sagn,og kombinerer herlig musikk, spennende handling, humor, magi, fantastiske kostymer ogscenografi. Prosjektet er et samarbeid mellom teatergruppen Krabatene, produksjonsselskapetKulturoperatørene og Gamle Bergen Museum, og har klare kunstneriske og næringsmessigevisjoner. Les mer i tilsendt prosjektbeskrivelseVerkeområdeProsjektet fremføres i Bergen Kommune, men involverer aktører fra hele Hordaland. Vi ønsker åtrekke publikum fra hele Hordaland til Bergen for å se forestillingen, men også å trekke publikumfra andre steder i Norge til Hordaland for å se forestillingen. Spilleperioden er i ferietiden, og manønsker å være en del av et helhetlig kulturtilbud som kan være med på å tiltrekke besøkendebarnefamilier.Fylkesrådmannen:Forestillinga har allereie vore vist i to år, og søknaden synast i det vesentlege å vera dekning avkostnadar ved oppstart/nyproduksjon. Hordaland fylkeskommune har gitt prosjektstønad togonger, og eg finn ikkje rom for å prioritera tiltaket innanfor ramma av KUP.30


SøkjarKontaktpersonKnarvikmila/Musikkens Venner NordhordlandHelge BrekkeOrganisasjonsnummer 975674614Telefon 97145628epostProsjektnamnVarighetProsjektinfo@knarvikmila.noKOMBINASJONEN MUSIKK OG NATURei vekeHovudprosjektSøkjebeløp 100000Totalbudsjett 200000MålsettingOmtaleVerkeområdeMUSIKKARRANGEMENT OG UTVIKLINGA AV KOMBINASJONEN MUSIKK OG NATUROPPLEVINGAR I SAMBAND MED KNARVIKMILA 29. AUGUST – 4. SEPTEMBER 2011.KnarvikMila er vorte eit samlebegrep for eit arrangement som strekkjer seg over ei heilveke – ei festivalveke i Nordhordland. Festivalveka inneheld i tillegg til løpa, konferansar,seminar, kurs, konsertar, internasjonale kulturkveldar og familie arrangement. Totalt er detover 12.000 besøkjande innom dei ulike arrangementa. KnarvikMila har sytten – 17 -samarbeidspartnarar og er såleis vorte heile distriktet sitt arrangement.Nordhordland og BergenFylkesrådmannen:Knarvikmila er eit veletablert arrangement. Eg finn ikkje rom for å prioritera tiltaket innanforramma av KUP.31


SøkjarKontaktpersonKNIPSUMaya ØklandOrganisasjonsnr. 986167951Telefon 41474379epostProsjektnamnpost@knipsu.noNordic Art ExpressVarighet 2010 - 2012ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 600.000Totalbudsjett 2.811.000MålsettingNordic Art Express vil fungere som en sluse for samtidskunst i bevegelse. Med både lokale oginternasjonale aktører vil vi markere oss som en møteskapende platform for kunstneriskutveksling. Vi arbeider målrettet for at våre eventer og utstillinger skal representere aktiviteter medrelevanse for den internasjonale kunstscenen og at Nordic Art Express skal fungere som en godambassadør for Bergen og Vestlandet.OmtaleNordic art express startet våren 2010 med støtte fra Kulturkontakt Nord, Bergen Kommune ogNorsk Kulturråd som et initiativ til å stimulere en nordisk arena for samtidskunst. Ved å arrangerekunsthappenings, utstillinger og utvekslinger rundt i Norden når vi ut til et nordisk publikum,samtidig som vi bidrar til en bevisstgjøring av Vestlandet som en betydelig kulturprodusent. Våreeventer er ofte grenseoverskridende i forhold til kunst, performance og musikk, og får på denmåten ofte promotert ulike aktører for et nytt publikum. Vi ser viktigheten av å nå ut til de nordiskeutkanter for å inspirere og bli inspirert. Gjennom å etablere en arena for samtidskunst i egnelokaler lokalt i Bergen samt å fungere som en mobil arena på den Nordiske kunstscenen, ønskerKNIPSU få promotert lokale kunstnere i utlandet og bringe inn både nasjonale og internasjonalekunstnere til den vestlandske kunstscenen.VerkeområdeBergen, Vestlandet, Norge, Finland, Grønland, Danmark, Færøyene, Finland, Sverige, Island,BelgiaFylkesrådmannen:Tiltaket er iaongsett mellom anna med støtte frå Norsk Kulturråd. Eg finn ikkje rom for åpriroritera det innanfor ramma av KUP.32


SøkjarKontaktpersonKulturlogenEirik MindeOrganisasjonsnr. 993887056Telefon 41552330epostProsjektnamnVarighetProsjektpost@kulturlogen.noKulturlogen1 årHovudprosjektSøkjebeløp 165000Totalbudsjett 491000MålsettingOmtaleVerkeområdeForeningens hovedmål er å jobbe for at Askøy kommune skal ha et aktivt, spennende ognyskapende kulturmiljø som gjør oss til en attraktiv aktør i regionens kulturliv, både for publikumog utøvere. Prosjektet skal vare i flere år, men det første året som en prøve på hvordan vi skal gåfrem videre, derfor sender vi budsjett kun for 2011.Vi har nylig flyttet inn i egne lokaler i det kulturhistorisk viktige “Maskinhuset” i Strusshamn. Detteer et meget spennende område å være del av, både historisk og på grunn av den prosessen somer i gang for å utvikle området fra kommunen og fylket sin side. Vi ser på dette som en ypperliganledning til å være med på å forme og skape et levende kunstnerisk miljø i Strusshamn. Vi erallerede i et veldig godt samarbeid med Askøy Kommune om å sette vårt nye lokale i bruk ogførste steg i vår videre plan er skape gode, regelmessige arrangementer som skal hjelpe oss åskape et levende, engasjert miljø og en spennende kulturell scene for alle stilarter.Askøy KommuneFylkesrådmannen:Det er allereie gitt monaleg støtte gjennom KUP til utvikling av Strusshamn. Eg vil ikkje prioriterastøtte til einskildtiltak innanfor prosjektet. Eg finn såleis ikkje rom for å prioritera dette tiltaket.33


SøkjarKontaktpersonKunstnarhuset MessenEls GeelenOrganisasjonsnr. 995556383Telefon 90662636epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpe.v.geelen@gmail.comKunstnarhuset Messen3 års prosjektperiode med varig fortsetjing av tiltaket.Hovudprosjekt750.000 over 3 årTotalbudsjett 1.910.000MålsettingOmtaleMålet er å utvikle eit pulserande kunstnarhus og møteplass for kunstnarane i regionen der møtemed gjestekunstnarar frå inn- og utland vil stimulera og utvikla kunstlivet. Det vil igjen fåringverknadar og eit større mangfaldig kunstopplevingstilbod for innbyggjarane i heile Hardanger.Kunstnarhuset Messen vil som nyetablert føretak arbeide strategisk over tid for å etablere fastefinansieringskjelder som kan gje forutsigbarhet. Det vert søkt om KUP-midlar over 3 år som er dentida ein reknar med det vil ta å få på plass fast finansiering av kunstnarhuset. Kjerneaktivitet er åutvikle Kunstnarhuset Messen til møteplass for regionale kunstnar, gjestekunstnarar og studentarved HAKU (Hardanger kunstskule). Huset skal vere ein base for arbeidsrom for kunstnarar,workshops, seminar, kunstnartreff, Artist Talks, utveksling og kunstnarlege utviklingsprosjekt.Individuell kunstnarisk utvikling av kunstnarar og møte med lokal- samfunnet og regionen er viktigetiltak i programmet framover. Per i dag har huset 10 arbeidsrom, 5 hyblar og 2 leilegheiter som kanbrukast. I tillegg er det opphaldsrom, prosjekttrom, kjøkken, tekjøkken, kontorplass. Åttekunstnarar frå Hardangerregionen har fast (felles)arbeidsplass i Messen. I 2011 skal det vere opptil 5 gjestekunstnarar i huset samstundes. Kunstnarane har forskjellige kunstfagleg disipliner sombiletkunst, arkitektur, animasjon, literatur og musikk. P.g.a. av størrelsen og fasilitetar gjev husetogså store moglegheiter for utgangspunkt for ulike kunstprosjekt som kan bli godt synlege iregionen. Kunstnarhuset Messen vil vera aktivt med i informering og marknadsføringa.Samarbeidspartar: Kunstnarforumet Harding Puls, Kunsthuset Kabuso i Øystese, HardangerKunstsenter i Norheimsund, Wallcon lydstudio i Ålvik, Hardanger kunstskule (nyetablering),Etablering av samarbeid med Kunsthøgskulen i Bergen, Prosjektet Hardanger 2014, Ålvik Vekst,Hardangerrådet.VerkeområdeHardanger regionenFylkesrådmannen:Kunstnarhuset Messen har eit regionalt verkeområde og representerar eit viktig element iinfrastrukturen for framtidig kunstsatsing i Hardanger. Tiltaket står i sentrum for aktørar ogsamarbeidspartar i regionen, og vil vera ein sentral katalysator for aktivitet. Eg gjer framlegg omein treårig stønad til Messen i ein oppstartsperiode, og føreset at vilkåra for vidare eventuell fastdrift då er avklåra. Slik drift vil først og fremst vera eit lokalt ansvar i Hardangerregionen. Eg gjerframlegg om å løyva kr 500.000 for perioden 2011-2013.34


SøkjarKontaktpersonKunstmuseene i Bergen avd. Permanenten Vestlandske KunstindustrimuseumKari Skarprud PettersenOrganisasjonsnummer 990269343Telefon 55336648 / 97638865epostProsjektnamnkari.pettersen@kunstmuseene.noBRUKBARTVarighet 1.6.2011-28.8.2011ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 150000Totalbudsjett 1270000MålsettingRedesign kan være en av mange tiltak som kan være med på å realisere målsetninger omå bruke ressursene smartere og redusere miljøutslipp, samtidig som det kan være enspennende og kreativ metode til ny design. Med BRUKBART ønsker vi å visevekselvirkingen mellom trend, moral, kreativitet, estetikk og økonomi. Det er lagt spesieltvekt på å presentere designere fra vestlandsregionen, sammen med internasjonaledesignere.OmtaleVerkeområdeUtstillingen BRUKBART tar for seg gjenbruk og redesign, og vil vise både produkter frabåde kjente og mindre kjente designere fra Afrika, Asia, USA og Europa, med vekt påvestlandet. Gjenstandene som vil bli vist skal være bruksgjendstander som i større ellermindre grad er serieproduserte. I tillegg til utstillingen vil det bli ulike publikumsaktiviteter.Forbrukernes krav til design endrer seg hele tiden og ”historie”, ”minner” og ”etikk” har idet siste fått større betydning. Hvordan tillegger vi ”verdi” og hvordan påvirker ulike formerfor verdi de estetiske vurderingene i designprosessen. Det kan være mange årsaker til åbenytte gjenbruk i ny design, i utstillingen har vi trukket fram disse fire faktorene; mangel,moral, mote og mulighet. Ofte er ikke årsakene entydige, men inndelingen er likevelrelevant for å si noe om hva som har vært, og hva som er avgjørende i dag for atformgivere velger denne formen for design. Blant designere med tilknytting til vestlandetkan vi trekke fram Camilla Hounsell Halvorsen, Elisabeth Ellefsen, Danna Brauer(Transplant), Tove Børset Patterson (Luddeklær) og Helga Solbakken (Se min kjole). Flereav disse vil også utvikle nye prototyper spesielt til utstillingen. Utstillingen kan dermedvære en hjelp for unge norske designere i regionen til å få redesign produkter inn i størreproduksjon. BRUKBART produseres av Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum(VK). Museet vil blant annet samarbeide med re-design avdlingen ved Fretex og FairPlayDesign i Stavanger. Utstillingen har fått 50 000,- i støtte fra Miljødepartementet medforbehold om at også de andre bidragsyterne stiller med økonomisk støtte.Utstillingen fokuserer på hvordan vestlandet tar fatt i en problemstilling i en internasjonalsammenheng. Om man får tilstrekkelig støtte kan det være aktuelt å lage en mindrevandreutstilling tilrettelagt for skoler i fylket/nettutstilling i Kulturnett Hordaland.Fylkesrådmannen:Eg finn ikkje rom for å prioritera stønad til temporær utstilling innanfor ramma av KUP.35


SøkjarKontaktpersonKvinnherad kommuneKristian BringedalOrganisasjonsnr. 1224Telefon 53 48 31 95/ 915 33 487epostProsjektnamnkristian.olav.bringedal@kvinnherad.kommune.noSunde kyst- og litteratursenterVarighet 2011 - 2013ProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettHovudprosjekt1 mill kr3,2 mill ( kjøp og overdraging ) +2,2 mill kr ( drift og utvikling i 3 år)MålsettingSunde kyst- og litteratursenter skal vera ein regional møteplass for kystkultur og kystlitteratur. Deteine er å føra saman litteratur og farty, gjenstandar. Det andre er å skapa eit senter forSunnhordlandlitteraturen. Vi vil ulikt andre kystsenter kopla fartybyggjaren,lesaren og forfattaren idet lokale.OmtaleKvinnherad kommune har kjøpt og sikra Bergslagen på Sunde, truleg den siste audentiskevervaplassen igjen i Kvinnherad. Det føreligg ein førebels bruksavtale med stiftinga Sundekystkultursenter. Sunde vart i Kulturminneåret 1997 kåra som Kvinnherad sitt kulturminne. Ein harfyrst no funne ein teneleg plass for senteret ved at ein fekk kjøpa Andor Tveits båtbyggeri.Vedlegg: Forprosjekt, saksutgreiing og vedtak om kommunalt kjøp. Som bakgrunn har Kvinnheradbrukt Strusshamnmodellen der Askøy kommune har kjøpt den tradisjonsrike industristaden og skalså vidareutvikla dette for kultur og næring lokalt og regionalt.VerkeområdeRegionen Sunnhordland. Seinare: Sunde som nasjonalt senter for fartybygging, handel oghermetikkindustriFylkesrådmannen:Hordland fylkeskommune arbeider no med regional plan for museum. Eg vil i denne omgang ihovudsak vera tilbakehalden med å gå inn i nye større satsingar på museumsfeltet. Gjennom KUPer det og gitt løyving til Strusshamn som modellprosjekt, og eg vil i tillegg avventa røynsla frådette prosjektet.36


SøkjarKontaktpersonLene Løtvedt ASLene Løtvedt / Lars SkorpenOrganisasjonsnr. 982746051Telefon 55990768epostProsjektnamnlene@lotvedt.noKeiserenVarighet 2011 - 2012ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 200000Totalbudsjett 3100000MålsettingOmtaleVerkeområdeI løpet av noen hektiske år på 1970-tallet ble skipsreder Hilmar Reksten en av landets mest kjente, ogberyktede, personer. Da NRK sendte et lengre TV-intervju med Reksten i 1975 lå gatene i Oslo sentrumfolketomme. Det var ikke uten grunn. Hilmar Reksten var et eventyr. En mediesky gigant. Blant verdens fire-femstørste skipsredere. En mann som en gang i tiden hadde ruslet fattig rundt i gatene i Bergen. En Askeladdenfigur.I 1975 sto han plutselig sto foran stupet, drevet dit av dumdristige spekulasjoner. Hele imperiet kollapsetmed oljekrisen. Etablissementet snudde seg mot ham. Staten og kreditorene gikk til angrep. De begynte jaktenpå en hemmelig utenlandsformue, som Reksten hadde lurt unna beskatning. Beundringen forsvant. Reksten bleNorges største skurk. Men det store mysteriet forble uoppklart: Hvordan kunne Hilmar Reksten komme så høyt,for å falle så dypt. Det er det denne filmen vil finne svar på. Hilmar Reksten er en ekstrem variant av denkapitalistiske entreprenøren, en av arketypene i vårt samfunn. Han er både internasjonal, og særnorsk. En PeerGynt, som vi kan kjenne oss igjen i, som kan si noe om hvem vi er og ikke er. Men denne figuren er det aldrilaget noen film om, bare kortere NRK-reportasjer som i hovedsak har dreid seg om jakten på utenlandsformuen.Historien om fattiggutten som ble rik, om skipsmilliardærens famile som gikk i oppløsning, om den kreftsykeHilmar Reksten som til slutt falt i æresløs skam, er rett og slett en god fortelling. Det er den første grunnen til ålage denne filmen. Den andre grunnen er det unike arkivmaterialet som produsent Lene Løtvedt sitter på.Hennes far, Jan-Alfred Løtvedt, var Hilmar Rekstens faste filmfotograf i flere tiår. Den tredje grunnen er athistorien om Hilmar Reksten også er en historie om en globalisert økonomi, lenge før ordet kom på moten.Dagens finanskrise har skapt en ny interesse for å forstå hvordan økonomien vi lever i fungerer. Få næringerkan bedre belyse hvordan vi er innvevd i verdensøkonomien en skipsfarten. Rekstens oljetankere tok pulsen påverdensøkonomien, og speilet velstandsvekst, kriger og kriser. Det at Rekstens virksomhet tar oss på en reise i1900-tallets økonomiske metropoler, til Onassis glamorøse verden og til en hytte langt opp i en dal påSunnmøre, er også med på å gjøre dette til en svært underholdende historie.Bergen er pr idag Nordens største sjøfartsby med nesten 6 millioner bruttotonn- men NIS og de utenlandskeskipsregistre gjør at rederiene ikke lenger er så synlige; sjøfolkene er ikke lenger norske, og for en stor del, eiheller inntektene. Det har ikke alltid vært sånn: I 1973 var Hilmar Reksten verdens største skipsreder. Hans skipseilte under norsk flagg selv om mange andre redere for lengst hadde flagget ut. Reksten ville være norsk, bådeav patriotiske og taktiske hensyn. – Og han ville være bergenser. Og ikke bare det; Fattiggutten som vokste oppi Tyskesmuget på Nordnes ville bli en av de beste, fineste byborgerne. Til tross for hans sentrale posisjon forFestspillene, hans betydelige kunstsamling og hans fantastiske rederkarriere, så ble det aldri helt nok.. Rekstensambisjoner og stridige personlighet passet ikke inn mellom byens elite. Utenfor byen visste også Reksten å settespor- sjøfolk og offiserer fra hele vestlandet forteller om en elsket og respektert sjef. Hilmare Reksten kolleger ogflere av hans gjenværende familie forteller om en retthaversk og nådeløs forretningsmann. Rekstens instrielleinitiativ og enorme planer for Hanøytangen på Askøy og ikke minst på Stord: Verftet på Stord bygget sværtmange av Rekstens skip, og det i tider der det alle meste av skipsbygging foregikk i (dengang) lavkostland somJapan og Korea. Verftet på Stord mottok også bestillingene på fire skip på ufattelige 400. 000 tonn hver rett føroljekrisen i 1973, noe som skulle vise seg å bli starten på Rekstens Rederiers endelikt. Historien om vestlandetsog (en stakket stund) verdens største skipsreder er aldri før blitt fortalt på film. Det er en historie med elementerfra gresk tragedie; gutten fra fattige kår som vill bli den største i verden,og ble det. –Bare for å se hans livsverk(og familie) oppløst og ødelagt. Men enda viktigere: filmen skal beskrive et stykke norsk og vestlandsk reder- ogsjøfartshistorie som til de grader har påvirket og gitt retning til en industri og en næring som fram til oljeeventyreti Nordsjøen, har vært regionens og landets største og viktigste.Hordaland - Norge.Fylkesrådmannen:Tilskot til eit einskild filmprosjekt ligg ikkje innanfor ramma av KUP. I tillegg vert tilskot til film ihovudsak kanalisert gjennom Vestnorsk Filmsenter. Filmen har likevel stor historisk ogdokumentarisk interesse, og eg vil leggja saka fram til handsaming for KURE og FUV.37


SøkjarKontaktpersonLitteraturhuset i BergenKristin Helle-ValleOrganisasjonsnr. 993607312Telefon 4791811054epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingkristin@litthusbergen.noKRIM3 årHovudprosjekt150 000 pr år302 000 pr årPåskekrim er velkjent som fenomen. LiB ønsker å sette sjangeren inn i en større sammenheng ogvie tre dager før påske til krimmysteriet. Korsfestelsen, eller en kriminell handling i vår tid harfascinert ulike kunstnere i tillegg til akademiske disipliner. Vi vil utforske fenomenet og samletråder i ulike møter med aktører i feltet.Omtale KRIM skal foregå i alle litteraturhusets ulike rom og saler i tre dager før påsken tar til i 2012,nemlig 22., 23. og 24 mars. Korsfestelse, drap, hevn og etterforskning, straff og anger vil værestikkord for opplesninger, samtaler, debatter og kunstneriske innslag. Vi vil samarbeide medForfattersentrum, Skrivekunstakademiet, Kunsthøyskolen, UiB, filmmiljøet, Haukeland sykehus,politiet og kirken, i tillegg til kunstinstitusjoner. Vi er i dialog med NRK P2 om sending ogprograminnslag fra LiB. Krimsjangeren er en fin måte å lede lesere og publikum inn til høytkompetente faggrupper som kan gi inspirerende kunnskap og opplevelser til folk som kanskjevanligvis ikke oppsøker litterære arrangementer. I tillegg til det kunnskapsbaserte ønsker vi åunderholde gjennom å lage quiz-kvelder og spesialbestilt musikk. Barna skal også tilgodeseesmed egne arrangementer.VerkeområdeLitteraturhuset i BergenFylkesrådmannen:Hordaland fylkeskommune har søknad om driftsstønad til Litteraturhuset til handsaming. Eg vilikkje gje støtte til konkrete tiltak ved Litteraturhuset samstundes som spørsmålet omfylkeskommunal medverknad til drifta er under avklåring.38


SøkjarKontaktpersonLydgallerietJørgen LarssonOrganisasjonsnr. 991284362Telefon 48237888epostProsjektnamnlarsson@lydgalleriet.noIsland EARVarighet 2011-2013ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 800000Totalbudsjett 2513175MålsettingOmtale- Nyprodusert kunst med Vestlandet som inspirasjon - Knyttet kunstfaglige og sosiale bånd mellomforskjellige mindre steder og byene - Synliggjort regionens unike øysamfunn - 16 omreisendeambassadører for VestlandetLydgalleriet vil i perioden 2011 til 2013 gjennomføre et helt unikt residensprogram forlydkunstnere. Programmet retter seg mot internasjonale kunstnere som arbeider med lydbasertekunstformer. Gjennom en åpen invitasjon, gis kunstnere mulighet til å oppholde seg og arbeide imindre øysamfunn på Vestlandet i perioder på 2 måneder av gangen. Programmet er turnerendeog dekker store deler av Vestlandets øyrike, fra Utsira i sør til Runde i nord. Lydgalleriet vil knytteseg til lokale kunstlag og kunstnerorganisasjoner for å skape en faglig og sosial ramme forkunstnerne. I forbindelse med hvert opphold vil det være en presentasjon for lokalsamfunnet.Programmet vil ha et løpende samlingssted og fomidlingspunkt gjennom nettsiden islandear.no ogavluttes med en turnerende utstilling i Bergen, Førde, Haugesund og Ålesund.VerkeområdeØysamfunn fra Utsira i sør til Runde i nord.Fylkesrådmannen:Tiltaket dreiar seg om eit konkret og omfattande residensprogram. I denne omgang vil egprioritera tiltak som tek fatt i problemstillingar kring residenstilbod på meir overordna plan, tildømes USF.39


SøkjarKontaktpersonManger BygdelagArnfinn HallandOrganisasjonsnr.Telefon 56347190epostProsjektnamnVarighetProsjektahalland@msn.com"Sjøbruk i Radøy - kuturmøte i Nordhordland."To årHovudprosjektSøkjebeløp 60000,-Totalbudsjett 120000,-MålsettingOmtaleVerkeområdeÅ bidra til at sjøbruksmiljøet i Mangersvågen blir redda for framtida.1)Innsamling av dokumentasjon, systematisering og formidling av denne 2)tilrettelegging avtilkomst til naustmiljøet i mangersvågen 3) møte med grunneigarar for å komme i gang medrestaurering. Mål: å bidra til restaurering og istandsetting av miljøet i vågen.Manger, Radøy, Nordhordland, HordalandFylkesrådmannen:Tiltaket ligg ikkje innanfor KUP sine programområde. Eg finn heller ikkje rom for å prioriterastøtte til dette tiltaket innanfor KUP.40


SøkjarKontaktpersonMargrete KvalbeinMargrete KvalbeinOrganisasjonsnr. 885888682Telefon 995 77 287epostmarg@margogbein.noProsjektnamn Verksted på Valen 2011VarighetProsjekt3 dagers verkstedHovudprosjektSøkjebeløp 127 500Totalbudsjett 468 500MålsettingOmtaleVi vil stimulere til dialog, nyskaping og kompetanseheving i møtene mellom kirkeliv og kunst- ogkulturliv. Gjennom å: - utforske kunstuttrykkenes potensial i kirkene - gi deltakerne erfaringer medtverrfaglig anlagte og nyskapende kunstperspektiver på kirkene som arena - gi rom for inspirasjon,refleksjon og samtaler om mulighetene kirkene rommer som arena for kunstproduksjon - væremøtested for frie kunstnere og kulturarbeidere med interesse for kirkene som arena og ansatte ikirken som arbeider profesjonelt med kunstuttrykk som utøvere og tilretteleggere. - gi kvalifisertveiledning i å ta kirkenes lokaler og tilstøtende arealer i kunstnerisk bruk ."Verksted på Valen 2011: Kulturkirke - rom for poesi" vil vende oppmerksomhet mot hva det vil si åvære kulturkirke - basert på erfaringene i Valestrand og andre plasser der en ønsker å leggespesielt til rette for kunst i kirkekontekst. Lokaliseringen av verkstedet vil bidra til å sette søkelysetpå Vestlandet og Bjørgvin bispedømme med erfaringer både fra by og bygdesamfunn somValestrand. Kirkekunst er på en særegen måte knyttet til lokalkulturen, samtidig som kirken er englobal størrelse, og vi ønsker at verkstedet skal reflektere dette. "Poesi" er valgt som tema forditekster står sentralt i kirkelig sammenheng, samtidig som poesi er et tverrkunstnerisk begrep somkan stimulere samtalen om hva kirkekunst kan være, og gi utgangspunkt for kunstnerisk praksis iulike fag. Verkstedet er en del av "Verksted på vandring" - en treårig satsning som vil økekompetanse og styrke nettverk slik at kirkene i større grad kan være steder for relevante ogtverrfaglige kunstuttrykk og opplevelser. Verkstedet tar på alvor utfordringene kulturmeldingen forkirken, "Kunsten å være kirke", belyser, og ønsker å knytte kontakter mellom kunstnere ogarrangører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I relasjon til KUP-midlenes programområder erdet påfallende at alle fire er relevante for verkstedet. Likevel vil vi framheve kompetanseheving ogsamarbeid: Kunstaktører vet ofte lite om kirkeliv, og vice versa - verkstedet bryter ned gamlebarrierer og mener at dette stimulerer til både kunstnerisk og formidlingsmessig nyskaping.VerkeområdeValestrand - Sveio - Bjørgvin bispedømme. Verkstedet er del av en nasjonal satsning som likevelønsker å framheve det lokale som inspirasjon for nyskaping. I 2011 ønsker vi å profilere Bjørgvinbispedømme og spesielt Valestrand kulturkyrkje som sted for dynamiske møter mellom kirkeliv ogkunstnerisk nyskaping. I 2012 skal verkstedet til Granavollen i Hamar bispedømme, i 2013 tilFredrikstad og Borg bispedømme.Fylkesrådmannen:Bispedømmeråda har auka innsatsen på kulturområdet. Eg har såleis valt å prioritera stønad tilprosjekt i regi av Bjørgvin Bispedømmeråd. Bjørgvin bispedømme står sentralt i søknaden, og deter såleis naturleg at søkjar forankrar tiltaket organisatorisk i eit nærare samarbeid med Bjørgvinbispedømmeråd.41


SøkjarKontaktpersonMuseum VestÅrstein SvihusOrganisasjonsnr. 987669586Telefon 55699601epostProsjektnamnVarighetProsjektarstein@museumvest.noMot byfjordenTreårigForprosjektSøkjebeløp 220000Totalbudsjett 540000MålsettingMålet med prosjektet er å utvikle nyskapande formidling av fjordens, kystens og havets økologi, ogviktige miljø- og ressursutfordringar knytt til bruk og forvalting av denne. ”Mot Byfjorden” skalformidle kystkultur i praksis med bruk av ulike båtar og fartøy, samt reiskap for fiske og fangst, ogstimulera til auka interesse for temaet og motivere til bruk av sjøen i nærområdet. Arbeidet vårtmed nye formidlingsgrep vil ta form som ein møtestad mellom frivillige, fleire fagmiljø og ulikepublikumsgrupper. Ein slik møtestad vil virke kompetansehevande for alle involverte partar, ogikkje minst bidra til å løfte kunnskapsflyten til publikum.OmtaleDeltakarar: Museum Vest (MV), ved avdelingane Norges Fiskerimuseum (prosjektansvarlig) ogKystmuseet i Øygarden Stiftelsen Motivasjon & Mestring Sandviksboder KystkultursenterSamarbeidspartnarar det er inngått intensjonsavtale med: HavforskingsinstituttetFiskeridirektoratet Aktuelle samarbeidspartnarar: Mattilsynet Bergens Tidende Prosjektet er eitforprosjekt for å utvikle nyskapande formidling av fjordens, kystens og havets økologi, og viktigemiljø- og ressursutfordringar knytt til bruk og forvalting av denne. ”Mot Byfjorden” skal formidlekystkultur i praksis med bruk av ulike båtar og farøy, samt reiskap for fiske og fangst, og stimuleratil auka interesse for temaet og motivere til bruk av sjøen i nærområdet. Temaet er omfattande ogkomplisert, og krev difor godt tilrettelagt formidling. For å oppnå dette er det viktig å teste ut ulikeformidlingsmåtar. Arbeidet vårt med nye formidlingsgrep vil ta form som ein møtestad mellomfrivillige, fleire fagmiljø og ulike publikumsgrupper. Ein slik møtestad vil virke kompetansehevandefor alle involverte partar, og ikkje minst bidra til å løfte kunnskapsflyten til publikum. ”MotByfjorden” vil bli knytt tett saman med, og forankra i, arbeidet vårt med den nye breiehovudutstillinga til Norges Fiskerimuseum i Sandviksboder. ”Mot Byfjorden” er kopla til temaet havog kystøkologi, men vil vere eit sjølvstendig prosjekt på ein felles platform mellom dei firedeltakarane nevnt ovanfor. Prosjektet har ein årleg kostnadsramme på 540 000 kroner, inkludert170 000 i eigenlut frå deltakarane, og 150 000 som alt er henta inn via andre finansieringskjelder.VerkeområdeBergen, Askøy og ØygardenFylkesrådmannen:Eg finn ikkje rom for å prioritera søknaden. Tiltaket har eit omfang som går utover kulturfeltet ogkan såleis ikkje dekkast med nærare 50 % kulturutviklingsmidlar.42


SøkjarKontaktpersonNattjazzJon SkjerdalOrganisasjonsnr. 971349123Telefon 55307250epostProsjektnamnVarighetProsjektjon@nattjazz.noJAZZMETODEN3 årForprosjektSøkjebeløp 300000Totalbudsjett 600000MålsettingOmtaleVerkeområdeProsjektet sikter mot å utvikle, gjennomføre og beskrive en metode for profesjonell kulturformidlingsom er spesielt designet for de frivillige organisasjonene/aktørene. Dette skal i neste omgang haoverføringsverdi for andre festivaler og arrangører, gjerne mindre aktører som ikke har økonomiog ressurser på linje med det større offentlige institusjonene.Forprosjektet skal ha følgende hovedfokus; 1)effektive modeller for utvikling av profesjonellformidling i frivillige organisasjoner – med utgangspunkt i Nattjazz og Bergen jazzforum2)frivillighetsutvikling, merkevarebygging i kulturlivet, og Bajazz – utvikling av pilotprosjektHordaland, samt nasjonalt.Fylkesrådmannen:Frivilleg innsats er ein nøkkelfaktor i realiseringa av kulturarrangement. Nattjazz og BergenJazzforum har gjennom åra opparbeidd seg monaleg røynsle og kompetanse når det gjeld frivilleginnsats i større kulturarrangement. At Nattjazz no ønskjer å systematisera og tilgjengeleggjeradenne kompetansen, er særs positivt og kan vera viktig for mange andre arrangørar. Søknaden erlikevel noko uklår, særleg når det gjeld tilhøvet mellom forprosjekt og hovudprosjekt, derforprosjektet virkar noko omfattande og kostnadskrevjande, særleg med tanke på at det allereieligg føre mykje kompetanse på dette feltet hjå søkjar. Det ligg heller ikkje føre budsjett forhovudprosjektet. Natjazz og Bergen Jazzforum bør arbeida vidare med tiltaket, og også avklåraVestnorsk Jazzsenter si rolle.43


SøkjarKontaktpersonNorsk publikumsutviklingHarm-Christian ToldenOrganisasjonsnr. 893948112Telefon 92856080epostProsjektnamnhct@norskpublikumsutvikling.noNorsk publikumsutviklingVarighet 2011-2013ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 850 000Totalbudsjett 27 375 000MålsettingNorsk publikumsutvikling (NPU) er etablert med en grunnleggende tro på kunst og kultur somavgjørende for vår identitet, selvforståelse og som drivkraft for samfunnsutviklingen. Kunst ogkultur må være tilgjengelig for alle slik at vi får et mer åpent, inkluderende og klokere samfunn.NPU er en medlemsbasert organisasjon som skal arbeide med kunnskapsbygging og spredningav kunnskap om publikumsutvikling. NPU skal fremme bevisstgjøring hos medlemmene, som skalbidra til økt oppslutning om medlemmenes kulturtilbud.OmtaleNorsk publikumsutvikling søker midler fra Hordaland fylkeskommune innenfor det kulturelleutviklingsprogrammet (KUP) fordi vi oppfatter at bredden i Norsk publikumsutviklings virksomhet vilfavne om hele Hordaland og vestlandsregionens kulturliv. Økt kunnskap om publikum vil sikreeffektiv bruk av ressurser, økt deltakelse og bruk av kulturtilbudene. Organisasjonen er i seg selven del av den regionale utviklingen. Vestlandet har god tradisjon for samarbeid og deling avkunnskap. Norsk publikumsutvikling har base i Bergen, og vi oppfatter det som en ressurs ogstyrke å være etablert utenfor det tradisjonelle området for nasjonale organisasjoner. I tråd medintensjonene til KUP vil bidrag til Norsk publikumsutvikling være med å styrke og utvikle detregionale kulturlivet. Initiativet til Norsk publikumsutvikling er tatt av Bergen kommune som harbevilget 1,8 mill. kr i driftstilskudd fordelt over tre år. I etableringen av Norsk publikumsutvikling vilHordaland fylkeskommune være en viktig medspiller i spleiselaget og bidra til å løfte satsingen påpublikumsutvikling både regionalt og nasjonalt. Norsk publikumsutvikling som helhet sammenfallerspesielt godt med tre av fire av programområdene for KUP i perioden 2011 – 2013: samarbeid,nyskapende formidling og kompetanse.VerkeområdeRegionalt og nasjonalt. Det planlegges aktivitet i 19 fylker.Fylkesrådmannen:Norsk publikumsutvikling arbeidar med kjerneutfordringar for kunst- og kulturlivet når det gjeld åauka tilgjenget til kunstopplevingar for eit større publikum. Tiltaket ligg godt til rette innanforKUP sine programområde. Frå 2011 er NPU støtta med kr 850.000 over statsbudsjettet. Vidare harBergen kommune eit driftstilskot på kr 600.000 årleg. Tiltaket er såleis inne i ein fast driftsfase.Eg vil såleis gjennom KUP først og fremst støtta konkrete prosjekt som vert igangsett i regi avNPU. Hordaland fylkeskommune må i annan samanheng ta stilling til eventuell driftsstønad.Eg gjer framlegg om å støtta tiltaka ”Nordisk og europeisk konferanse” med kr 100.000 ogfagarrangement for kunst- og kulturliv med kr 30.000 og etablering av erfaringsdatabase med kr20.000 (omsøkte summar). Til saman kr 150.000 for 2011.44


SøkjarKontaktpersonNorsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM)Randi Bårtvedt, direktørOrganisasjonsnr. 971356944Telefon 53650050epostProsjektnamnpost@nvim.noSmeltedigel Odda. Med industrikultur inn i ei ny tid.Varighet 2011 - 2014ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp kr 1 500 000Totalbudsjett kr 3 500 000MålsettingOmtaleVerkeområdeSmelteverket i Odda (1906-2003) er grunnlag for nyskaping i industrikultur og industrihandverk.Målet er å byggja opp ein pulserande smeltedigel og kunnskapssenter i bygg 26 som var smie, rørog motorverkstad. Senteret skal bli attraktiv base for smedfag, steinhoggarfag og metallstøypingmed opplæring,produksjon/restaurering og visning/besøk. Senteret vert ankerfeste for å ta heilesmelteverket i bruk og tiltrekkja seg handverkarar, kunstnarar, besøk og lærelystne. Målet er åskapa minst 5 nye arbeidsplasser i bygg 26 over 3 år som gjer området levande,skaper nyeprodukt og tenester med ringverknader i region og med sterke nettverk nasjonalt og internasjonalt.Gjennom dugnad, tilsette frå Restaureringssenteret i Odda (RIO), HardangerVeteranvognklubb,Odda smedforening og NVIM blir dette eit kraftfullt arbeidsfellesskap ogproduksjonsmiljø. Tyssoverkstaden (1998-) med kombinasjon kunst og handverk skal reetablerasther. 2014 er innskrivingsår for smelteverk og TyssoI på verdsarvlista og 200 års jubileet for Norge.Då er Smeltedigel Odda etablert som eit sterkt, nasjonalt kompetansesenter innan industrikultursom i Ruhr.Bygg 26 vart kjøpt av NVIM i 2010 og har grunnflate på 720m2. Smierommet er restaurert pårekordtid og tatt i bruk. Odda smedforening er etablert og er arrangør av den internasjonalesmedfestivalen i august 2011. I 2010 gjennomførte vi "Ordsmia" under Litteratursymposiet medstort hell. Fleire store formidlingsarrangement er planlagt og skal gjennomførast.Mange nyttar nosmia fast på fritida. Dei har erfaring med metallarbeid frå industrien. Dette kan bli nyeinntektsgjevande arbeidsplasser og gode undervisningstilbod samt opplevingstilbod,gjerne someconomuseum. Saman med RIO yter ein idag tenester i og utanfor regionen som vil bli styrka. Detmidterste rommet er gjenstandslager for maskiner og motorar frå industrien mm. Målet er å få dei isving for visning saman med Veteranvognklubben. Veteranvognklubben har bilar i nabobygg ogskal restaurera og bruka desse i fellesarrangement. Dei skal restaurera smelteverkslokomotivetsom er på plass igjen i bygg 26. Det store rommet mot sør blir base for dei industriellehandverksfaga metallstøyping/gjørtlar og steinhogging. I bygg 26 er alt eit rom for filmframsyningog grupperom. I bygget vil det bli smiebutikk. Eit lite spesialbibliotek skal vera tilgjengeleg. Byggetvil bli ein lærestad for smedfaget, steinhoggarfaget og gjørtlarfaget som held på å døy ut i Norge,samt gamle handverkstradisjonar innan murarfaget, malarfaget, glasfaget, blikkenslagarfaget ogandre aktuelle fag. Dette er eit svært konkret prosjekt der ein alt er kome godt igang og haretablert kontaktar og nettverk i inn- og utland. Det vil gjera smelteverksområdet levande og meirattraktivt og bidra til fleire tiltak i området som er regulert til industri og handverk. Prosjektet skalorganiserast som PLP prosjekt med direktør for NVIM som PA og bygg- og anleggsleiar som PL.Det blir oppnemnt styringsgruppe med representantar for samarbeidspartane og andreressursmiljø.Base på smelteverket i Odda med Vestlandet som hovudvirkeområde, og nasjonalt i den grad deter mulig.Fylkesrådmannen:Dersom KUP skal kunna nyttast til forsøksdrift i ein prøveperiode, bør søkjar gjera greie forkorleis framtidig ordinær drift er tenkt løyst. Dette er mangelfullt i søknaden. Med tanke påfagområda og nærings- og sysselsettingseffektane som er skildra i søknaden, kan eg ikkje innstillapå dekking av nærare 50 % av prosjektkostnadene med kulturelle utviklingsmidlar. Eg finn såleisikkje å kunna prioritera tilskot til dette tiltaket. Tiltaket kan vera interessant i vidareføringa avEconomuseumsprosjektet.45


SøkjarKontaktpersonNorzen Norway ASEva AttramadalOrganisasjonsnummer 996180263Telefon 92 61 60 42eposteva@norzen.comProsjektnamn Midtsommar 2011Varighet midtsommars 2010-ut år 2011ProsjektSøkjebeløpHovudprosjekt350 000 krTotalbudsjett 990 087MålsettingÅ samla lokal kompetanse på ulike fagfelt i eit lite lokalmiljø og spiss denne kompetansen ieit nyskapande, tverrfagleg kunstuttrykk på høgt nivå. Å engasjera eit heilt lokalmiljø i eitkunstprosjekt, slik at det ikkje berre vert ei stor, felles kunstoppleving, men også slik at detskaper interesse for vår gamle historie. Å bruka element frå gammal norsk historie for åskapa eit moderne, tidlaust norsk kunstuttrykk med internasjonal apell. Å bringaKvinnherad og Hordaland ut i verda.OmtaleEit fragment av eit dikt laga av den romerske skalden Vergil vert funne med runeskrift påeit treflak i brannruinar i Bergen.Teksten lyder slik: Kjærleiken sigrar over alt; lat oss gjeetter for kjærleiken. Ian Garlant lagar med assistanse av lokale handverkarar ein utandørskunstinstallasjon der desse runene vert integrert. Installasjonen vert plassert ved breiddaav Hardangerfjorden. Der skal runene "vekkjast til live att" på ein stor midtsommarsfest førinstallasjonen vert demontert og runene skal ut og reisa. Skuleelevar, kulturskulen ogmange lag i bygda går saman om å laga denne festen. Ein kunstfilm, som bl.a. synerkvinnhersnaturen i all si prakt, vert laga. Ei lokal songgruppe lagar bakgrunnsmusikken.Filmen vert synt i kunstgalleri rundt om saman med runekunsten."Filmleretet" vert laga avein ung,lokal bunadstilverkar, med innsydd runetekst.VerkeområdeHatlestrand, Kvinnherad, Bergen, Hordaland,London. Og viss me får det til: New York,Dubai.Fylkesrådmannen:Eg vil i denne omgong ikkje prioritera einskilde kunstprosjekt i regi av einskilde kunstnararinnanfor KUP.Eg finn såleis ikkje rom for å prioritera dette tiltaket.46


SøkjarKontaktpersonnullmeteroverhavetPer Erik AadlandOrganisasjonsnr.Telefon 97070817epostProsjektnamnVarighetProsjektpaadland@gmail.comnullmeteroverhavet3 årForprosjektSøkjebeløp 895.000Totalbudsjett 2.000.000MålsettingVi ønsker å utvikle løsninger som gir folk anledning til å oppleve og oppholde seg i de nærekystarealene. Opplevingen bør være kompetansehevende og gi folk utvidet kunnskap om stedetmed dets lokale kvaliteter sett i en større geografisk sammenheng. Løsningen bør tilrettelegge foraktiviteter som er bærekraftige, hvor brukeren er den aktive ”motoren” i aktiviteten. Vi ønsker åfremme en forståelse for det naturrommet en oppholder seg i, dets kvaliteter så vel som detsnødvendige bruksbegrensinger. Nullmeteroverhavet vil gi et tilbud til dem som vil bruke ogoppholde seg i de kystnære strøk på en miljøvennlig måte; kajakkpadlere, mindre seilbåter / joller,robåter, el., ved å tilby enkle kabiner for overnatting på svaberget eller i fjæra. Fobrukernes hjelp tilplanlegging av sin tur vil vi tilby en nettside. Denne vil gi informasjon om ulike kajakkruter slik atturer kan planlegges og kabiner kan bookes, den vi formidle lokalhistorie fra aktive punkter langsden valgte ruta, samt gi oversikt over tilbud og aktivitetsmuligheter i det valgte området. Som etledd i en bærekraftig bruk av de nære kystarealene skal kabinene lett kunne fjernes / flyttes vedbehov, og skal ikke etterlate seg spor i landskapet.OmtaleVerkeområdeUtvikling av mulige kajakkruter og registrering av potensielle områder for ruter. Dialog medsamarbeidspartnere / nettverksbygging. Fastsetting av driftstrategier. Stedsanalyser ogregistreringer. Dokumentasjon av eldre tufter/lokaalhistorie. Utvikling av nettsidennullmeteroverhavet.no, møter med samarbeidspartnere. Utvikling av formsvar for kabiner,opparbeiding av kunnskapsbank (feltturer, stedanalyse, historikk, kystkultur), bruksrett til et utvalgav tufter og naust. Etablering av sponsoravtaler. Samarbeid med kabinprodusent og arbeid medden fysiske kabinen. Videreutvikling av ulike typer mobile / flyttbare kabiner. Oppføring oglansering av prototype. Evaluering og videreutvikling av turmuligheter, drift og stedsrelaterteinformasjonsposter. Øke antall muligheter for opphold og overnatting, utvidelse avnulmeteroverhavets geografiske nedslagsfelt.Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, med ønske om utvidelse til nabokommuner og større deler avkysten.Fylkesrådmannen:Prosjektet er hovudsakleg innretta mot friluftsliv, og fell utanfor KUP sine programområde.47


SøkjarKontaktpersonNynorsk kultursentrumOttar GrepstadOrganisasjonsnr. 976013263Telefon 70 04 75 70epostProsjektnamnVarighetProsjektadmin@aasentunet.noLyrikk i alle former3 årHovudprosjektSøkjebeløp 1 500 000Totalbudsjett 7 400 000MålsettingOmtaleVerkeområdeOlav H. Hauge-senteret skal bli eit internasjonalt senter for dokumentasjon og formidling av lyrikk– frå kunstdikt til songlyrikk, og skal mellom anna innehalde den første basisutstillinga ved nokonorsk museum om lyrikk. Utstillinga skal vere interaktiv for ulike aldersgrupper og på ulike måtar.For første gong blir ei fysisk basisutstilling og ei digital nettutstilling utvikla parallelt. Basisutstillingai senteret og nettutstillinga på haugesenteret.no skal opnast våren 2014 og kan gjerast til eit viktiginnslag frå Vestlandet i Grunnlovsjubileet 2014.Basisutstillinga i Olav H. Hauge-senteret blir den første i landet om lyrikk i alle sine former, norskog utanlandsk. Utstillinga presenterer Olav H. Hauges liv og verk, viktige tradisjonslinjer i norskkunstlyrikk, historia om songlyrikk på norsk, internasjonale tendensar og trekk ved samtidslyrikken.Utstillinga dekkjer lyrikk på både nynorsk, dialekt og bokmål, og den strekkjer seg frå høvesdiktingtil kunstpoesi. I all si gjerning legg Nynorsk kultursentrum til grunn at der er meir enn eitt kultureltsentrum i Noreg. Vi er sterkt knytt til Vestlandet og har ei felles interesse av å styrkje Vestlandetsrolle i norsk kulturliv gjennom målretta samarbeid med ei rekkje institusjonar. Difor var direktøren iNynorsk kultursentrum redaksjonsmedlem i trebandsverket Vestlandets historie i åra 2003–2006.Basisutstillinga blir teksta på nynorsk og engelsk. Både basis- og nettutstillinga blir utforma isamsvar med krava for universelt tilgjenge. På oppdrag frå Kulturdepartementet planlegg Nynorskkultursentrum no 2013 som eit nasjonalt språkår. Dette skal bli ei raus feiring av språklegeskilnader. Her vil alle typar litterære uttrykk, også lyrikk i alle sine former, bli inkluderte. Gjennom eirekkje arrangement i 2013 som er retta inn mot utviklinga av basis- og nettutstillingane i Ulvik, vil visyte for at mange får ein eigarskap i prosjektet i Ulvik. Temabolkar i utstillinga blir laga slik at deikan produserast som separate temautstillingar og fungere som vandreutstillingar. Desse blir stiltegratis til rådvelde for bibliotek og andre kulturinstitusjonar, og så langt råd er samordna medeventuelle forfattarturnear. Vi har alt fått spørsmål om slikt samarbeid frå bibliotek i Sunnhordland.Hardanger, Hordaland, Noreg, internasjonale litteraturmiljøFylkesrådmannen:Utstillinga vil vera den første i landet med lyrikk som tema, og har eit ambisiøst mål som kansamordnast med andre formidlingtiltak som turnear, vandreutstillingar, nettbasert formidling m.v.Det er viktig at Olav H. Hauge-senteret utviklar eit relevant og spanande innhald med vekt påmoderne formidlingsformer, og det er særleg dette som høver med KUP. Eg gjer framlegg om åløyva kr 850.000 for perioden 2011-2013. Eg føreset kontakt mellom Nynorsk kultursentrum ogHordaland fylkeskommune om bruken av løyvinga, klårgjering av det faglege innhaldet ogvidareutvikling av prosjektet.48


SøkjarKontaktpersonOle Bull SceneSølvi RollandOrganisasjonsnr. 988131334Telefon 92254192epostProsjektnamnVarighetProsjektoyvind@kulturoperatorene.noNorwegian Tales3 år med mål om forlengelse i en driftsfaseHovudprosjektSøkjebeløp 250000Totalbudsjett 2800000MålsettingOmtaleVerkeområdeSkape en unik og nyskapende forestilling som er en reise gjennom Vestlandets fascinerendehistorie, kombinert med en audiovisuell presentasjon av Norges mest unike severdigheter. Skapeet kulturelt tilbud til turister i Hordaland, som presenterer vår landsdel på en annerledes ogspennende måte.Ole Bull Scene, Kjetil Fluge og Kulturoperatørene AS står bak samarbeidet ”Norwegian Tales”,som har som mål om å skape et kulturprosjekt som presenterer vår landsdel. Forestillingen skal hasvært høy kunstnerisk kvalitet, og skal gjennom musikk og multimedia, dans og skuespill, giturister og gjester i Bergen en unik opplevelse. Prosjektet skal etableres som et årligsommerprosjekt, som skal gi Bergens turister et kvalitativt godt og spennende konsept, som girdem muligheten til å gjøre en reise gjennom Norges historie. Norwegian Tales skal gi Bergensturister en sterk og unik opplevelse – en forestilling der gjestene blir presentert for utvalgtesmakebiter fra landet de besøker – både kulturelt og historisk. Forestillingen er basert på etnyskrevet manus forfattet av Eduardo Andersen, med bidrag fra bl.a. Gunnar Staalesen, og bakproduksjonen står et svært kompetent og profesjonelt apparat med spisskompetanse innenscenekunst, musikk, foto, lyd, lys, grafisk profilering og multimedia.BergenFylkesrådmannen:Tiltaket rettar seg først og fremst mot turistar, som gjennom dette skal få eit kulturtilbod somkombinerar kulturoppleving med informasjon. Tiltaket er tenkt finansiert frå mange partar, mellomanna reiselivsnæringa og Innovasjon Norge. Eg finn ikkje rom for å prioritera dette innanfor KUP.49


SøkjarKontaktpersonOle Hamre og Linda BørnesProdusent Linda BørnesOrganisasjonsnr. 980431037Telefon 98285108epostProsjektnamnVarighetProsjektlinda@lindabornes.noTELLuSca 1, 5 årHovudprosjektSøkjebeløp 100 000Totalbudsjett 1 080 000MålsettingOmtaleVerkeområdeTELLuS er et multikulturelt pedagogisk scenekunstprosjekt med eldre mennesker i hovedrollene,som i løpet av ca ett og et halvt år skal munne ut i en forrykende og fargerik forestilling som knytterbånd mellom kulturer, beveger publikum og begeisterer med sin vitalitet og livsglede.TELLuS skal bli en ettertenksom oppvisning i hvordan musikk og sceniske bevegelser kan skapeny livsglede og fremtidstro. Slik vil vi påpeke styrken ved et flerkulturelt norsk samfunn, si noe ommenneskeverd og hvordan hvert enkelt menneske har mulighet til å skape noe. Den enkelteshistorie og kulturarv skal gjennom sang og dans dempe minner fra krig, flukt og asylmottak, og gistyrke og tro på egenverd og fellesskap! Og det er nettopp dette som utgjør det verdifullegrunnstoffet i dette konseptet: Vi vil dyrke summen av stemmer og toner og bevegelser som ikkeeksisterte før nettopp disse menneskene møttes, og som gjennom den kunstneriskebearbeidelsen til Ole Hamre, Sissel Saue og Hilde S Erdal blir til en forestilling som smidig bryterned uuttalte forestillinger om forskjellighet. En stor del av prosessen i dette prosjektet dreier segom å komme i kontakt med de aktuelle (riktige) personene, og ikke minst skape de arenaene ogde trygge rammene som gjør at disse menneskene vil åpne opp og dele av sine kulturskatter.Bergen og omegnFylkesrådmannen:Tiltaket representerar ei vidareutvikling av konseptet ”Fargespill” til nye generasjonar, også eldre.Forestillinga skal settast opp under festspela i 2012. Eg finn ikkje rom for å prioritera dette tiltaketunder KUP.50


SøkjarKontaktpersonOPERA BERGENKRISTIN KNUDSENOrganisasjonsnr. 991905030Telefon 93223289epostProsjektnamnVarighetProsjektpost@operabergen.noREGIONAL PROFESJONELL OPERAPRODUKSJON2 ÅRHovudprosjektSøkjebeløp 1.930.000Totalbudsjett 11.022.00MålsettingOmtaleVerkeområdeFortsatt utvikling av operakunsten med regional forankring av produksjonsprosessen, isamvirkning og utveksling med internasjonalt profesjonelt fagmiljø. Forutsigbarhet i form avutsikter til inntekter forbundet med et visst antall produksjoner er av stor viktighet for kunst- ogkulturarbeidere innenfor operakunstfeltet dersom det skal være mulig for dem å ha regionen sombo- og arbeidssted. Gjennom produksjoner av ulik karakter, på ulike spillesteder, i ulike musikalskeuttrykk øke interessen og skape nye publikumsgrupperinger for musikkdramatikk.Tiltaket det søkes midler til er 8 prosjekter sett i sammenheng. Prosjektene det søkes midler til er i2011: Theodora – barokkopera i Johanneskirken, Turné til Wien med Bernsteins MASS,sommeropera på Bergenhus Festning, Norgespremiere på aktuell opera i Forum scene. I 2012står scenisk vokalsymfonisk verk i Johanneskirken, sommeropera i samarbeid med Sivilforsvaret,samtidsopera og barne- og ungdomsopera i samarbeid med NINA Grieg festival for Young Voices,samt kammeropera i Logen Teater på planen. Egenproduksjon av musikkdramatikk er i seg selvsamtidskunst og nyskapende, ut fra det perspektivet at et hvert verk – enten det er nytt eller fra etklassisk repertoar – må iscenesettes og tematiseres med relevans til den konteksten det skapes i– geografisk, tidsmessig og kulturelt. Ved å være synlig på ulike arenaer skapes og opprettholdesdynamikken mellom kulturarv og regional aktualisering av kunst i vår egen tid, med stort potensialfor kunsten å være kritisk både til sin samtid og i forhold til utøvingspraksis på operafeltet. Tiltaketinnebærer utstrakt samarbeid med regionale virksomheter, enkeltpersoner og institusjoner, og erogså internasjonalt orientert. Opera Bergen vil med sin produksjonsplan være internasjonaltinspirert og orientert, samtidig som den regionale forankringen utgjør substansen i virksomheten.Slik kan by og region være i likeverdig utveksling med det internasjonale, og gjøre segkvalitetsmessig gjeldende som interessant operaprodusent i et internasjonalt perspektiv.Bergen by og Hordaland Fylke Wien, SverigeFylkesrådmannen:Søknaden gjeld tilskot til verksemd som tek sikte på operaproduksjon først og fremst i Bergen, Dåsøknaden gjeld ordinært driftstilkot til Opera Bergen og fylkestinget har føresett at KUP ikkje skalnyttast til ordinær drift, må søknaden avslåast.51


SøkjarKontaktpersonOpera Omnia v/Glenn Erik HauglandLisa Nøttseter, produsentOrganisasjonsnr. 954536106Telefon Nøttseter 908 57 137epostProsjektnamnlisa@nottseter.noHavFestVarighet 2011 - 2012ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 800 000Totalbudsjett 5 964 000MålsettingMålsetning for og ønskede effekter av tiltaket: Skape arbeidsplasser for profesjonelle skapere ogutøvere av scenekunst. Skape et kompetent teknisk fagmiljø. Profesjonalisereprodusent/administratorfunksjonen. fristille kunstnerne til å jobbe kunstnerisk. Skape profesjonellerammer hvorunder profesjonelle og amatører kan arbeide sammen og berike hverandre. Øketilgjengeligheten til profesjonell kultur i distriktene, være et supplement til de riksdekkendeinstitusjonene. Være et særlig vestnorsk alternativ med de lokale historiene, kystkulturen og denlokale identiteten som grunnstein. Publikumsutvikling i distriktene. Skape interesse for ogkunnskap om scenekunst og opera.OmtaleOpera Omnias folkeopera HavFest er hovedsatsing under åpningsfestivalen for det nye kunst- ogkultursenteret, Oseana, i Os i Hordaland. Premieren er satt til 18. juni 2011. Oseana Os kunst- ogkultursenter, har opsjon på første gjenopptakelse av oppsetningen – HavFest 2012. Opera Omniaønsker å opprette et selskap/en organisasjon som kan administrere oppsetninger av HavFest, ognye produksjoner av tilsvarende kvalitet og kompleksitet over hele fylket, som involverer lokaleaktører der hvor forestillingene settes opp. Denne organisasjonen skal skape tryggearbeidsplasser for profesjonelle kunstnere, bidra til utveksling av kunnskap mellom profesjonelleog amatører, samt å gjøre profesjonell scenekunst tilgjengelig også for amatørutøvere ogpublikum på mindre steder. Opera til folket. Vi søker med dette midler til utvikling og avvikling avHavFest 2011 og gjenopptakelse av HavFest i 2012, samt midler til å styrke den administrativesiden av virksomheten vår. Noen hovedpunkter i den videre utviklingen er: Opprette et AS ellerannen type selskap/organisasjon som fungerer uavhengig av den enkelte kunstnersenkelpersonforetak. Ansette prosjektleder/produsent/administrator. Søke midler til næringsutvikling(Innovasjon Norge). Innsalg og planlegging av lokale oppsetninger av HavFest. Planlegging,finansiering og utvikling av nye produksjoner etter samme mal. Utvikle nettverk og se påmuligheten av å opprette turnèslynger i Hordaland/vestlandet.Verkeområdevi har base og utgangspunkt i Os kommune. Vi vil i løpet av 2011 og 2012 arbeide med å utvidevårt virkeområde til å omfatte hele Hordaland og jobbe opp mot Kulturhus, kommuner, lag ogorganisasjoner. På lengre sikt ønsker vi å være et regionalt tilbud til hele Vestlandet.Fylkesrådmannen:Folkeoperakonseptet Havfest er kunstnarleg nyskapande, der mellom anna ein av våre fremstesamtidskomponistar står bak. I vidareføringa av dette kan nyskriven opera tilbydast til heileHordaland, mellom anna med lokal medverknad. Formidling av samtidsmusikk er ei storutfordring, og dette tiltaket kan representera spanande møte mellom amatørar og profesjonelleinnanfor ramma av samtidsmusikk. Eg gjer framlegg om å løyva kr 500.000 for perioden 2011-2012.52


SøkjarKontaktpersonOrquesta Cuba TropicalHåvard SannesOrganisasjonsnr. 989159771Telefon 92244367epostProsjektnamnVarighetProsjekthsannes@hotmail.cometablering av Orquesta Cuba Tropical3 årHovudprosjektSøkjebeløp 300 000,-Totalbudsjett 300 000 ,-MålsettingOmtaleVerkeområdeEtablere Orquesta Cuba Tropical som ett av Skandinavias ledende profesjonelle salsaband, med hovedvirke iHordaland og på vestlandet forøvrig. Målsettingen er å gjøre kvalitativt fremragende prosjekter med ledendegjestesolister på festivalene på vestlandet, samt egenproduserte konserter i samarbeid med latinamerikanskemiljøer i Bergen og vestlandet forøvrig. Orquesta Cuba Tropical er et nystartet salsaband med 8 helprofesjonellemusikere bosatt i Bergen. Det er det første fulltallige, helprofesjonelle salsabandet på vestlandet. OrkesterlederHades Hernandez (Cuba/Norge). Øvrige besetning: Hans Christian Dahlgaard (trommer), Sigmund Vik (bass),Eirik Minde (piano), Erlend Aagaard-Nilsen (trompet), Are Ovesen (trompet), Håvard Sannes (trombone), ekstratrombonist under utprøving. Debutkonsertene fant sted på Banco Rotto i Bergen 11. og 12. februar 2011 for 600tilhørere, med gjesteartistene Luison Medina (Oslo/Cuba, perk), Ley Londres (Spania/Cuba, vokal), SilverioPuentes (Spania/Cuba, trompet) og Hector Oduardo (Spania/Cuba, trompet). Debutkonsertene fant sted påBanco Rotto 11. og 12. februar 2011 for 600 tilhørere.For å realisere ovennevnte mål trengs investeringer og langsiktig planlegging. Investeringsmessig må vi kjøpefullt PA-anlegg til en verdi av 60 000,- kroner. Det inkluderer mic til alle musikere, forsterkere, monitor,høyttaleranlegg, miksebord. Utover dette må vi bygge opp repertoar, og i all hovedsak dreier dette seg om åspesialbestille arrangementer siden det ikke er utgitt arrangert salsamusikk på noter. Over en 3 års periodetrenger vi å bestille noter for kr 80 000,-. Dette tilsvarer 50 arrangement. Vi ønsker også å spesialbestillekomposisjoner inkl. i denne summen. Repertoaret vil ha tyngdepunkt på moderne salsa og timba (kubansksalsa) men også spenne over andre latingenre som son, bolero, cha-cha-cha, latinjazz, bossa, merengue ogsamba. - alt etter hvilken konsertsituasjon vi befinner oss i. Rent kunstnerisk planlegger vi 2 egenprodusertekonserter i halvåret, fortrinnsvis på BIKS i samarbeid med Bergen Salsaklubb og det latinamerikanske miljøet iBergen. Vi må budsjettere med underskudd på kr 20 000,- pr konsert. Vi ønsker å gjøre konsertene maks bra,med gjestesolister fra inn- og utland. Vi ønsker, mellom konsertene i Bergen, å turnere over vestlandet,isamarbeid med Raymi Goyes, erfaren salsainstruktør i Bergen, fra Equador. Opplegget blir da salsaweekendder han holder kurs i salsa og vi avslutter med konsert. Vi har allerede hatt et vellykket opplegget etter dettemønsteret, i Ulvik (25.-26.02.2011). Til dette trenger vi en stor varebil til kr 150 000,-, pga alt utstyr som måfraktes. Vi ønsker også å selge inn turnéer på vestlandet til Rikskonsertene, både gjennom den kulturelleskolesekken (ungdomstrinnet) og som kveldskonserter. Også her i samarbeid med Raymi Goyes. Utoveregenproduserte konserter og turnering ønsker vi å selge oss inn til de store festivalene på vestlandet. Eks.Bergenfest, Nattjazz, Vossajazz, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Maijazz. Til opptredener her ønskervi å knytte til oss kubanske verdensstjerner som gjesteartister: f. eks . Mayito Rivera (vokal), Haila Mompie(vokal), Michel Maza (vokal) Alexander Abreu (trompet), Giraldo Piloto (perkusjon). Til alle våre prosjekter trengsdet solid adminitrasjon og ikke minst markedsføring. Til annonser for egenproduserte konserter vil vi tilknytte ossBergens fremste grafiske Designer: Ole Christian Storesund, www.walterdesign.no Orquesta Cuba Tropical erinnstilt på å øve masse og arbeide hardt for å nå våre mål. Gevinsten utover fremragende kunstneriskeresultater vil være et viktig bidrag til tverrkulturelt samarbeid, med tanke på musikk, dans, språk og ulikenasjonaliteter. Søknadssum 300 000,- inkluderer PA-anlegg: 60 000,- noter: 80 000,- varebil: 150 000,- støtte tilegenproduserte konserter: 6 x 20 000: 120 000,- totalt: 410 000,- egenandel110 000,- total søknadssum: 300000,-Fortrinnsvis Hordaland. Tidvis også Rogaland og Sogn og Fjordane.Fylkesrådmannen:Tiltaket fell utanfor KUP sitt verkeområde, m.a då dei i stor grad søkjer om stønad til investering iPA-anlegg og anna utstyr.53


SøkjarKontaktpersonOseana kunst- og kultursenterBerit SteenOrganisasjonsnr. 0Telefon 91684128epostProsjektnamnVarighetProsjektberit@oseana.noFestspillhelg1 1/2 årHovudprosjektSøkjebeløp 183300Totalbudsjett 288100MålsettingOmtaleMålsettingen er å utvide Festspillene i Bergen med en fast Festspillhelg på Oseana kunst- ogkultursenter, på Os, f.o.m. Festspillsesongen 2012. Hensikten er å bringe kunst- ogkulturopplvelser av høy kvalitet til nye publikumsgrupper ut til regionen utenfor Bergen.Grunnarbeider og planleggingen av dette vil foregå fra sommer/høst 2011.I samarbeid og samtidig med Festspillene i Bergen ønsker Oseana kunst- og kultursenter å kunnegi publikum i regionen et nytt og årlig tilbud; En Festspillhelg. Prosjektet tar i bruk det nye ogoffentlige rommet som da er etablert i og med Oseana. Prosjektet vil stimulere det lokale kunst- ogkulturliv i kraft at at flere lokale aktører vi bli engasjert i prosjektet. Både som arangører ogutøvere. Samtidig vil et slikt arrangement være kvalitetsmessig inspirerende for alle involverte, ogkunnskapsoverføringen vil være betydelig. Prosjektet vil føre til økt samarbeid mellom byen(Bergen) og regionen (Os) og målet er at dette etableres som en ny og fast festspillarena.Festspillhelgen på Oseana vil ha stor relevans innen en rekke programområder. Og da spesieltm.h.t. nyskaping, samarbeid, formidling og kompetansebygging.VerkeområdeOs, Fusa, Samnanger, Tysnes, Fana (Bergen-syd)Fylkesrådmannen:Festspillene fekk i fjor løyving via KUP til prosjektet ”Festspillsatelitter”, dvs. til å utvikla nettoppslike tiltak. Fylkesrådmannen har vore i kontakt med Festspillene og fått stadfesta at dei ser dettesom ei interessant vidareutvikling av konseptet. Eg gjer framlegg om å løyve 180 000 for perioden2011-12 som ei vidareutvikling av Festspillsatelitt-konseptet i fylket.54


SøkjarKontaktpersonOsterfjord næringssamarbeid sekretrariat industrikonsulenten påOsterøy, Lars MjøsLars Mjøs og Tone BoskaOrganisasjonsnr. 984077882Telefon 56192270epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingOmtaleVerkeområdelars.mjos@osteroyindustrilag.noKulturminne eller tekstilindustri i framtida?april 2011 til april 2012 eit årForprosjekt300 000 NOK600 000 NOKÅ utvikla ny kunnskap gjennom tverrfagleg samhandling med fokus på norske designarar sine behov for nærleiktil industriens tekniske kompetanse, ønskjer vi at dette prosjektet skal bidra til auka verdiskaping hjå beggepartar. Fram-tidsmålet for prosjektet er å få bransjane til å nytta tid saman for nyskapande produktutvikling innantekstildesign. Prosjektet skal skapa rom for at aktørane skal kunna nytta tid og kunnskap i samhandlinga og sliksikra produktutvikling og full utnytting av dei kompetansefelta industrien og designmiljøa saman sit på. Dennenyskapande samhandlinga må sjølvsagt gjerast parallelt med den daglege drift og produksjon. Forprosjektet skalkartleggja moglegheiter for å realisera nysatsing på norsk design- og industri i tett samhandling.Gjennom etablering av Norsk Moteinstitutt (NMI) har staten mobilisert til nasjonal satsing på norsk design. Dettemedan det som er att av norsk tekstil-industri slit med sterk konkurranse frå lavkostland på Balkan og i Austen.Berre gjennom å utvikle design av høg kvalitet og særpreg kan norske tekstilar konkurrera på verdsmarknaden.Industrien treng tettare kontakt med designmiljø som kan gi den fornya konkurransekraft, og designmiljøa trengtettare kontakt med industrien for å kunna utvikla gangbar, kommersiell design. Vi treng å tilretteleggja for atdesignarar får nytta sin kunnskap og utvikla den saman med produsentmiljø som ein kan ha i nærleiken (Norge).Den norske tekstilindustrien forsvann då masseproduksjonen vart flytta til lavkostnadsland i aust Europa og Asia.Men nokre få verksemder overlevde. Sjølv om situasjonen går i vår disfavør i dag, treng ikkje dette vera vilkåraframover. Å utvikla ny kunnskap gjennom tverrfagleg samhandling med fokus på norske designarar sine behovfor nærleik til industriens tekniske kompetanse, ønskjer vi at dette prosjektet skal bidra til auka verdiskaping hjåbegge partar. Fram-tidsmålet for prosjektet er å få bransjane til å nytta tid saman for nyskapandeproduktutvikling innan tekstildesign. Prosjektet skal skapa rom for at aktørane skal kunna nytta tid og kunnskap isamhandlinga og slik sikra produktutvikling og full utnytting av dei kompetansefelta industrien og designmiljøasaman sit på. Denne nyskapande samhandlinga må sjølvsagt gjerast parallelt med den daglege drift ogproduksjon. Forprosjektet skal kartleggja moglegheiter for å realisera nysatsing på norsk design- og industri i tettsamhandling. For å byggja opp og utvikla god norsk design i ein internasjonal marknad; for å kunne å "trå" nygrunn, treng ein å leggja til rette for både større og mindre aktørar. Aktørar som t.d. kan laga strikkedesign verdaikkje har sett før. Dette kan vanskeleg gjennomførast via e-mail til Kina. Ein treng nærleik til produksjonen - altsåindustrien for at design kan utforskast og utvilast i samhandling med den teknisk kompetansen som enno er att idei tekstil-verksemdene som har overlevd. På den måten vert designprosjektet òg ei viktig vitamininnsprøytingfor det som er att av norsk tekstilindustri.. Kunnskap- og kompetanseutvikling blir resultatet av tettaresamhandling mellom industrien og dei kreative næringane. Industrien treng å bli inspirert til å tenkja nyeløysingar på ”kjende” problem. Designarar treng å laga ny-skapande ting for å bli lagt merkje til; det vil seie åskapa seg eit namn i ein bransje der alt heile tida handlar om ”det nye” og ”alt har vore gjort før”. Dei som kanvera tett på industrien og produksjonsstadane vil ha gode mogleg-heiter for å kunne spissa produkta sine nok tilå vera unike i internasjonal samanheng. Dette er nokon av våre argument for å satsa på å byggja opp ulikekompetansesenter rundt dei eksisterande industriverksemdene ein finn i Horda-landsregionen, nokre av dei fåsom er att i Noreg.HordalandFylkesrådmannen:Tekstildesign er eit lite prioritert område, og Vestlandet har sterke tradisjonar innantekstilindustrien. Eg vil likevel ikkje tilrå å støtta dette prosjektet gjennom KUP-ordninga då egfinn at det har eit større næringsmessig enn kulturelt fokus.55


SøkjarKontaktpersonPeriferifestivalen DAOle ØvretveitOrganisasjonsnr. 891247052Telefon 99738185epostProsjektnamnVarighetProsjektoevretveit@gmail.comPeriferi heile året5 månaderHovudprosjektSøkjebeløp 50 000Totalbudsjett ca 300 000MålsettingVi ynskjer å arrangere 4-5 til konsertrekkjer og/eller minifestivalar i løpet av sommarhalvåret påstader som Langøy kystsenter, Trellevik kystsenter, Glesvær, Forlandsvågen og Vardøy .Programmet vert henta frå mindre lokale artistar i Bergensregionen som kan syne til høg kvalitet,men ikkje nødvendigvis tilsvarande salstal for slik å få god stemning av små investeringar. Tankenbak konseptet er å nytte Periferifestivalen sin kompetanse til å gjennomføre arrangement ikystkultur- og natur til å gjere fleire mindre arrangement i kystmiljø på Sotra. Ved å gjere dette vilein gje eit utvida tilbod til dei som bur i regionen samstundes som ein gjer dei nemnte kystperlenetilgjengelege for publikum frå heile fylket.OmtaleProsjektet har relevans i høve til å setje kystkulturen på kartet og gje den ny relevans.Samstundes ver det skapt nye møtestader mellom kunst og publikum. Metode for å realisereføremålet Rune Solberg er tiltenkt rolla som prosjektleiar på tiltaket. Rune har brei erfaring medmusikkarrangement og eit rikt nettverk mot Bergensregionens musikk- og kulturliv. Solbergarbeider også med diverse kultursatsingar for Sund kommune, bland anna den nystarta SundRock Club og det er venta positive synnergiar av samhandling mellom diverse ungdomssatsingarog prosjektet. Dei arrangementtekniske utfordringane er låge, då konseptet ikkje fordrar stort meirenn eit lydannlegg og utstyr til artistane. Samstundes vil erfaringa som Rune sit på og som ligg iorganisasjonen til Periferifestivalen vil vere med å sikre at eit arrangement av denne art vertgjennomført på ein profesjonell og sikker måte. Effekt av prosjektet: i) Sette kystkulturen i eit nyttlys ii) Gje eit breiare kulturtilbod til dei som bur i region vest iii) Lagge til rette for at bypublikummetkan få oppleve kystperlene på ein tiltalande og spanande måteVerkeområdeHordalandFylkesrådmannen: Eg har som hovudregel vald å ikkje definera festivalgjennomføring/-verksemd som eit område for KUP-stønad. Periferifestivalen har sidan oppstarten i 2007 utviklaseg til å verta ein levedyktig festival som koplar lokale tradisjonar med moderne uttrykksformer,og eg vil såleis innstilla på handsaming av generell stønad til festivalen gjennom KURE sinrådveldekonto. Denne konsertrekkja som ønskjer å prøva ut nye arena i kystområda er eiinteressant vidareutvikling av hovudfestivalen. Eg tilrår eit eingongstilskot på 50 000 for å haustarøynsler med dette.56


SøkjarKontaktpersonPeriferifestivalen DAOle ØvretveitOrganisasjonsnr. 891247052Telefon 99738185epostProsjektnamnVarighetProsjektoevretveit@gmail.comVatnet stig1 timeHovudprosjektSøkjebeløp 60 000Totalbudsjett 400 000MålsettingOmtaleVerkeområdeTingingsverka har i alle dei fire åra Periferifestivalen har vorte avvikla hatt ei sentral rolle ifestivalen sitt uttrykk og produksjon. Det er uvanleg at festivalar av denne typen nyttar ressursarpå denne type kunstnariske uttrykk, i alle høve i det omfang som Periferifestivalen gjer. Nårtingingsverka har fått ei så sentral posisjon har det handla om at vi ynskjer å spele vere ei aktivrolle i utviklinga av identiteten i regionen som vi er ein del av. Tingingsverka vert på denne måteneit instrument i festivalen sin ambisjon om å forstå og refortolke regionen sin kultur, historie ogidentitet.Tingingsverket har stor relevans i høve til kunstnarleg nyskaping med Skurkeklubben som ein avregionen sine mest avantgarde og nyskapande performancegrupper som komponistar ogframførar. Tingingsverket legg til rette for at publikumsgrupper som vanlegvis ikkje oppsøkjerdenne type kunstnarisk verksemd får oppleve nye uttrykk. Verket byggjer på ein klår kystkulturelltematikk og er slik med på å sette denne i eit nytt og meir moderne lys. Metode for å realisereføremålet Tingingsverket vert produsert av Periferifestivalen i samarbeid med Skurkeklubben og erslik sikra ei ryddig og kompetent gjennomføring gjennom festivalen sin organisasjon ogsamarbeidspartnarar. Effekt av prosjektet: i) Sette kystkulturen i eit nytt lys ii) Gje ei oppleving avavantgarde kunstuttrykk til eit breiare publikum iii) Styrke festivalen si rolle som kulturelt fyrtårn iv)Gje publikum ei god opplevingHordaland/VetslandetFylkesrådmannen:Eg har som hovudregel vald å ikkje definera festivalgjennomføring/-verksemd som eit område forKUP-stønad. Periferifestivalen har sidan oppstarten i 2007 utvikla seg til å verta ein levedyktigfestival som koplar lokale tradisjonar med moderne uttrykksformer, og eg vil såleis innstilla påhandsaming av generell stønad til festivalen gjennom KURE sin rådveldekonto.57


SøkjarKontaktpersonPeriferifestivalen DAOle ØvretveitOrganisasjonsnr. 891247052Telefon 99738185epostoevretveit@gmail.comProsjektnamn Periferifestivalen 2011VarighetProsjekt5 dagarHovudprosjektSøkjebeløp 150 000Totalbudsjett 2369500MålsettingOmtalePeriferifestivalen har sidan 2007 utvikla seg til å bli ein stabil og sentral aktør på eit høgt nivå i denregionale kulturutviklinga, særskilt for den vestlege delen av fylket. Festivalen har brukt mykjeressursar på kople den tradisjonelle kystkulturen på Sotra med ei meir moderne og framtidsrettaforståing av kulturell identitetsutvikling, og har langt på veg nåd ambisjonen om å bli eit kultureltfyrtårn for region vest. Ambisjonen om å vere en festival for heile Bergensregionen, inkludertbypublikummet, er også nådd, slik har festivalen fått til ei positiv kopling mellom sentrum ogperiferi i fylket på periferien sine premissar. Føremeål med prosjektet er å vidareutviklePeriferifestivalen til å bli ein stabil og sentral aktør og arena i perifer kulturutvikling i fylket.Periferifestivalen har sidan 2007 utvikla seg til å bli ein stabil og sentral aktør på eit høgt nivå i denregionale kulturutviklinga, særskilt for den vestlege delen av fylket. Festivalen har brukt mykjeressursar på kople den tradisjonelle kystkulturen på Sotra med ei meir moderne og framtidsrettaforståing av kulturell identitetsutvikling, og har langt på veg nåd ambisjonen om å bli eit kultureltfyrtårn for region vest. Ambisjonen om å vere en festival for heile Bergensregionen, inkludertbypublikummet, er også nådd, slik har festivalen fått til ei positiv kopling mellom sentrum ogperiferi i fylket på periferien sine premissar.VerkeområdeHordaland fylkeFylkesrådmannen:Eg har som hovudregel vald å ikkje definera festivalgjennomføring/-verksemd som eit område forKUP-stønad. Periferifestivalen har sidan oppstarten i 2007 utvikla seg til å verta ein levedyktigfestival som koplar lokale tradisjonar med moderne uttrykksformer, og eg vil såleis innstilla påhandsaming av generell stønad til festivalen gjennom KURE sin rådveldekonto.58


Søkjar Periferikonferansen 2011KontaktpersonOle ØvretveitOrganisasjonsnr. 891247052Telefon 99738185epostoevretveit@gmail.comProsjektnamn Periferikonferansen 2011VarighetProsjekt1 dagHovudprosjektSøkjebeløp 50 000Totalbudsjett ca 300 000MålsettingOmtale26. august 2011 vil Periferikonferansen 2011 bli avvikla som den tredje i rekka.Periferikonferansen er eit samarbeid mellom Periferifestivalen og Bergen Næringsråd, i tillegg erNyskapingssenteret på Høgskulen i Bergen, Fjell kommune og Kystsogevekenesamarbeidspartnarar. Vi er i dialog med Kulturdepartementet om deltaking på prosjektet.Periferikonferansen finn hovudsakleg forankring i KUP sine satsingar på samarbeid ogkompetanseheving. Periferikonferansen vil i 2011 fokusere på kultur og næring og samarbeidinternt i kultursektoren og intersektoralt vil vere sentrale tema på konferansen. Samstundes vilkonferansen vere med å heve den generelle kompetansen og kulturforståinga i regionen på einarena der positiv erferaingserferving- og utveksling er sentrale målsetjingar. Metode for å realisereføremålet Periferikonferansen vert produsert i samarbeid med Bergen næringsråd. I tillegg er bl.a.Senter for nyskaping, Kystsogevekene Sund kommune og Fjell kommune. Effekt av prosjektet: i)Definere periferikonferansen som kultur- og næringskonferansen i regionen og på den måten syneat sentrale diskursar også innan kultursektoren kan bli ført utanfor dei sentrale områda ii) Lage eitmøtepunkt mellom ulike kultur- og næringsaktørar i Bergensregionen iii) Lage ein arena for dialogmellom den professjonelle kulturscena og frivilleg sektor iv) Legge til rette for ein konstruktiv dialogfor å finne ei samla regional retning i kultur- og næringsspørsmåletVerkeområdeHordaland og VestlandetFylkesrådmannen:Eg ser Periferikonferansen som eit godt reidskap for regional utvikling i skjeringspunktet mellomkultur og næring. Dei tek opp viktige problemstillingar, i år m.a. tilhøvet mellom den profesjonellekulturscena og frivillig sektor, noko som er relevant for mange aktørar. Eg kan likevel ikkje tilråstønad gjennom KUP sidan dette er eit vedvarande tiltak som allereie har vore arrangert fleire år.59


SøkjarKontaktpersonPetrice ASCecilie Bundgaard TorgersenOrganisasjonsnr. 964357935Telefon 92043228epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingcepau@hotmail.comKultur- og Museumsmagasin Hordaland1- 3 år. Deretter klare seg selvHovudprosjekt400000 første år900000 første år, 1.800000 neste årMålet er å synliggjøre museene og andre kulturaktører i Hordaland og den arena disse utgjør foropplevelse, begeistring, identitetsbygging og læring. Vi mener en samlet profilering av regionensmangfoldige museale kulturaktører vil føre til økt oppslutning, bruk av og kunnskap om museeneog andre relevante kulturtilbud, samt bygge opp en kulturell regional områdebevisstgjøring. I førsterekke ønsker vi å skape et magasin som gjennom programoversikter, reportasjeomtaler oginformasjon profilerer aktiviteter, fagområder, populærvitenskapelig historikk, temabaserteopplevelser med mere på en publikumshenvendene, begeistret måte. Vi mener dette vil føre til øktpublikumsoppslutning og økt kunnskap og tilhørighet til museer og andre kulturaktører. Magasinetskal være gratis, og fulldistribueres i hele fylket.OmtaleDet er mange svært gode kulturarrangementer og gode og varierte opplevelsesmuligheter påmuseer (og andre kulturinstitusjoner) i Hordaland. Men det er lite samlet markedsføring ogsynliggjøring av disse. I samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og de ulike kultur- ogmuseumsinstitusjonene ønsker vi gjennom tilskuddsordninger og salg av et fåtallnæringslivsannonser, (eller kultur-relaterte næringslivsomtaler) skape økonomisk grunnlag forproduksjon av et kvalitetsmagasin som fortrinnsvis skal profilere fylkets museer og deresfantastiske mange bruks- og opplevelsesmuligheter gjennom reportasjeomtale, samtprogramoversikter. Det er mulig at også bibliotek, teater, kulturløyper etc også blir en del av dettemagasinet. Reportasjene vil bli skrevet i en form som er begeistret, lett, rikt fotoillustrert og med etutenfra-perpektiv. Det henvender seg til folk flest, og blir på ingen måte noe fagtidsskrift, selv omalt stoff vil være solid og faglig forankret. Magasinet skal deles ut via posten til alleprivathusholdninger i Hordaland. (Ca 205.000 husstander) Vi arbeider foreløpig ut fra et magasinmed 36 sider i A4-format, pen og litt glanset kvalitet, og tar i første omgang sikte på to utgivelser iåret, men ønsker å øke dette til fire ganger i året, dersom magasinet blir godt mottatt. Det er ogsåtanker og visjoner om nettutgave, samt tilknytting til reiselivsaktører. Magasinet vil vinkles bådemed tanke på barnefamilier, ungdom, turglade og "de over 60". Vi regner med at også skoler,institusjoner og næringsliv gjennom utgivelsen av magasinet via privathusholdningene, i økendegrad vil legge merke til de muligheter våre museer og kulturinstitusjoner byr på også for dem.Neste målgruppe er turisme og reiselivsnæringen, og det er fremtidige planer om at magasinetogså skal finnes i en nettutgave med oversettelser linket opp mot solide reiselivsaktører.VerkeområdeHordalandFylkesrådmannen:Dette er eit interessant og nytt formidlingstiltak som kan ha nytte for mellom annamuseumssektoren gjennom å auka tilgjenget for fleire brukargrupper og opna nyemarknadsføringskanaler for musea. Eg vil tilrå å gje stønad til utprøving av dette magasinet, underføresetnad av at dette forankrast i eit av våre museum. Søkjar må gå i dialog med Hordalandfylkeskommune om dette. Produksjon av eit prøvenummer vil kunne gje kunnskap om nytteverdi,effekt og interesse for eit slikt tiltak. Vidare drift vil avhengja av annonseinntekter og medverknadfrå musea. Søkjar har tidlegare produsert liknande magasin for andre sektorar, og har vist godkompetanse på området. Eg gjer framlegg om å løyva kr 400.000 for å få prøvd ut konseptet.60


SøkjarKontaktpersonPiksel ProduksjonerGisle FrøyslandOrganisasjonsnr. 993164046Telefon 4 790 665 018epostProsjektnamnVarighetProsjektinfo@piksel.no@Pikselert NovemberNatt1 årHovudprosjektSøkjebeløp 180000Totalbudsjett 508000MålsettingOmtaleVerkeområdeMed dette prosjektet vil vi å plassere opplevelsen av den elektroniske kunsten ut i et offentlig rom,og gjøre den synlig og tilgjengelig for et generelt publikum. Ikke minst er det meget viktig å utfordrebruken av offentlige fasader og overflater som nå i større og større grad kapres av reklameaktørerog kommersielle eventer. I Bergen sentrum er flere av byens mest synlige fasaderoverflater nåutelukkende dekorert med produktreklame og mediastunts tilknyttet underholdningsevents.Pikselert Novembernatt er et projeksjonsprosjekt for fasader og byromsoverflater som er planlagtfremført i november måned på tre ulike lokasjoner i Bergen sentrum. Prosjektet initieres i februar,har produksjonsoppstart medio august, og visning vil sammenfalle med Piksel11 festivalen inovember. Vi vil invitere 3 ulike kunstnergrupper som samlet produserer og fremfører programmetfor Pikselert Novembernatt. Programmet løper fra torsdag 17.november til lørdag 19.november2011, vil daglig bestå av en komposisjon produsert for en bestemt lokasjon.Bergen sentrumFylkesrådmannen:Hordaland fylkeskommune har tidlegare løyd prosjektmidlar til ulike tiltak i regi av Piksel. Egfinn ikkje å kunna priorotera tilskot til ei einskild framsyning gjennom KUP.61


SøkjarKontaktpersonRegionrådet Nordhordland IKSTorbjørn TragetonOrganisasjonsnummer 97136151Telefon 55182451epostProsjektnamntrageton@online.noStadnamnkartVarighet Ferdig 2012ProsjektSøkjebeløpHovudprosjektkr 300 000 til sluttføring av prosjektetTotalbudsjett Kalkyle ved start 2008 kr 2 136 000MålsettingMåla er: -å få tatt vare på dei kulturverdiane som ligg i dei lokale stadnamna -at publikumi form av eit digitalt temakart for stadnamn i regionane sine kartportalar skal få oversiktover alle eksisterande lokale stadnamn i regionane -å få gjennomført ei systematisertregistrering av namn der dette ikkje er gjort tidlegare -å få registrert den nedervde uttalenav namna -å gjera registrert uttale og informasjon til det enkelte namnet allnenttilgjengeleg via temakartet -å presentere rett skrivemåte av namna og ved det skaffa detmanglande hjelpemiddel offentlege instansar treng for å oppfylla rettskrivingskravet ihøve lokale stadnamn -å etablera ei tenleg organisering av forvalting, drift og vedlikehaldav namneskatten (FDV av informasjon og system)OmtaleVerkeområdeProsjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom to regionråd (Bergensregionen ogNordordlandsregionen), UiB og HFK om innsamling og publisering via internett av ca135 000 lokale stadnamn og tilknytt informasjon, og etablering av rutinar m.v. forforvalting, drift og vedlikehald av namneskatten (informasjonssystemet). Publiseringa skalskje i form av stadnamnkart i regionane sine kartportalarAskøy, Austevoll, Austrheim, Fedje, Fjell, Fusa, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen,Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Øygarden og Gulen (For Gulen som ermed i NH-portalen, er det avtale med Fylkesarkivet i SFF om å få aktuelle data derfrå.)Fylkesrådmannen:Hordaland fylkeskommune har vore involvert i dette prosjektet sidan starten, og har bidrege bådemed fagkompetanse og økonomisk stønad. Eg ser ikke at sluttføring av dette omfattandedokumentasjons- og formidlingsprosjektet kan prioriterast med kulturutviklingsmidlar.62


SøkjarKontaktpersonRika-Ragna TeaterselskapLilliann Høyvang AndreassenOrganisasjonsnr. 993019828Telefon 91566835epostProsjektnamnpost@rika-ragna.noHeilagbrotet av Torunn Ystaas - eit kulturløft for HardangerVarighet 2011-2013ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 250000Totalbudsjett 2500000MålsettingMål: å gjera Heilagbrotet av Torunn Ystaas til eit nasjonalt friluftsspel med sterk regionalforankring. Skapa eigarskal til spelet politisk og blant innbyggjarane i regionen. Skapa stoltheitover å kunna realisera eit så stort prosjekt på ein berekraftig måte. Synleggjera at me har eit spelmed ei sterk kvinne i hovudrolla, sterke kvinneskikkelser i fleire andre sentrale roller. Spelet harkvinneleg forfattar/dramatikar og det er nyskrive sjølv om inspirasjonen er henta frå ei gamal segnfrå Eidfjord. Kvinner har og vore sentrale i arbeidet med å driva dette prosjektet fram. Heilagbrotetkan skilta med nyskriven musikk.OmtaleI prosjektet skal me arbeide med å: -utvikla og styrka teaterinteressa i regionen ved å bygga påden tradisjonen som alt fins for teater. -overføra og vidareutvikla kompetanse slik at det på sikt vertmogeleg å planleggja og gjennomføra dette og andre framsyningar innanfor feltet med lokala ogregionale kunstnarleg ansvarlege -finna og leggja grunnlaget for å etablera ein permanentspelplass med basisinstallasjonar som også kan nyttast til andre utandørs arrangement ennHeilagbrotet av Torunn Ystaas -finna den organisasjons- og finansieringsmodell for spelet som ermest tenleg på lang sikt -arbeida med å forankra spelet lokalt og regionalt hjå politikarar oginnbyggjarar dokumentera resultat og effektar for andre næringsdrivande lokalt og regionalt avdenne typen arrangement. Forteljarkunst får auka merksemd i dagens samfunn. Forteljinga omRagna Asolfsdotter er basert på ei gamal segn frå Eidfjord og responsen frå publikum stadfestar atdramatiseringa både kunne engasjera og riva folk med. Å setja opp eit slikt spel i omgivnadar derein kan sjå føre seg både hovudpersonen og dei andre aktørane slik det ein gong kan ha gått føreseg, gjev ein ekstra dimensjon til opplevinga. At denne forteljinga har referansar til vår eigen tid,vart og tydeleg etter kvart som drama spela seg ut.Verkeområde Hardanger og Hordaland. Me hadde publikum frå heile landet i 2009.Fylkesrådmannen:Søkjar tek sikte på at tiltaket skal verta ei fast årleg framsyning og det vart urframført i 2009.Tiltaket fell i liten grad innanfor programområda i KUP, då den i hovudsak dreiar seg om støtte tilei framsyning. Eg finn ikkje å kunna prioritera bruken av kulturutviklingsmidar til dette føremålet.63


SøkjarKontaktpersonS12 Galleri og verkstedHerdis TorsvikOrganisasjonsnr. 988208833Telefon 97685301epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingherdis@s12.noEEE & E Residency3 årHovudprosjekt80.000 kroner594.000 kronerVi har som mål å skape inkluderende og åpne omgivelser hvor norske og utenlandske kunstnerekan oppholde seg og arbeide verkstedsbasert for lengre perioder enn de nå har hatt anledning til.Dette vil styrke og tydeliggjøre S12s rolle som et sted hvor kunnskap og erfaring deles. Det vil itillegg opprette nyttige nettverk mellom kunstnerne og ulike fag- og interessemiljø. Kombinasjonenav et allsidig verksted, et galleri, en butikk, og åpen tilgang for publikum vil bidra til bærekraftinnenfor vårt område. Vi ønsker å kunne dele og gjøre tilgjengelig i større omfang de fremragendefasiliteter, lokaler, utstyr, kunnskap og erfaring som S12 byr på - videreutvikle Bergen til etkraftsenter i norsk og nordisk kunstsammenheng.OmtaleUnder utviklingen av S12s virksomhet har vi lagt merke til et økt ønske hos kunstnere i å forlengesitt opphold og anvende de fasiliteter som S12 og kunstmiljøet i Bergen for øvrig kan by på. Itillegg har de som stiller ut sine verk i S12 galleriet hatt økende behov for å bruke verkstedet. INorge fins det ikke høyere utdanningstilbud innen glass, og ei heller verksteds-muligheter som kansammenliknes med det S12 har å tilby. For å bøte på dette er det et naturlig steg i S12s utvikling åetablere et residensprogram som kan inkludere både arbeid i verkstedet etterfulgt av en utstilling,en kunstnerpresentasjon eller deltakelse i forskjellige læringsprosesser, så vel som å møte et nyttpublikum og en ny kultur. De som kommer til S12 for å arbeide er nasjonale og internasjonalekunstnere og tilhører først og fremst 3 grupper: • Unge kunstnere og designere, mange med nyligavsluttet utdanning og som ikke har noe fast arbeid, og som trenger å få kontakt med den virkeligeverden. • Profesjonelle som er generøse og villige til å dele både ideer og erfaring med de unge ogmed hverandre. • Etablerte kunstnere som kommer fra andre kunstdisipliner hvor de har arbeidetmed andre materialer og har lyst til å eksperimentere og arbeide med glass og keramikk, gjerne ikombinasjon med det materialet som de vanligvis har uttrykt seg i.VerkeområdeRegionalt, nasjonalt og internasjonaltFylkesrådmannen:S12 representerar eit lite, spissa miljø som representerer solid kompetanse innan glasskunst. Eg vilvurdera støtte til tiltaket gjennom andre tilskotsordningar, og gjer framlegg om avslag gjennomKUP.64


SøkjarKontaktpersonSandviksboder KystkultursenterEgil SundeOrganisasjonsnr. 990031487Telefon 97169903epostProsjektnamnVarighetProsjektegil@kystkulturbergen.noRegionalt kompetansesenter for kystkultur3 årForprosjektSøkjebeløp 305000Totalbudsjett 610000MålsettingOmtaleUtvikle Sandviksboder Kystkultursenter til å ble et "Regionalt kompetansesenter for kystkultur".Gjennom denne rollen skal senteret spille på lag med de lokale kystkulturelle aktørene for å styrkedisse og den generelle kystkulturen. Spesielt den frivillige delen, men også profesjonalisere dennegjennom kurs, konferanser, samabeidsprosjekter, treff osv.Sandviksboder Kystkultursenter ønsker å utvide virksomheten for å bli et regionaltkompetansesenter for kystkultur, der de frivillige inngår som en sentral del avkunnskapsformidlingen og ivaretakingen av denne. Dette skal skje i tett samarbeid medprofesjonelle utøvere, og kystkultursenteret som institusjon, for å gi forutsigbare rammer rundtarbeidet. Senteret ønsker å samarbeide nært med fylkets to andre tunge aktører innen fartøyvernog kystkultur: Hardanger Fartøyvernsenter, og Dåfjorden Slipp, samt andre mindre lokalekystkultursenter, lag og organisasjoner. Dette skal gjøre Sandviksboder Kystkultursenter til ennaturlig møteplass for regionens kystkulturelle aktører, slik at senteret blir et samlendekompetansebyggende senter. Denne tredelingen skal i sum styrke det kystkulturelle feltet iHordaland. Et regionalt kompetansesenter skal være utadvendt og søke å trekke de mange lokalemiljøene sammen for felles styrking av det kystkulturelle miljøet. I senteret skal det væresamlinger, konferanser, kurs, formidling av praktisk og teoretisk kunnskap, mm., med heleregionen som målgruppe. Som et regionalt senter vil Sandviksboder Kystkultursenter jobbe for å fåtil en bedre og mer helhetlig organisering av arbeidet med fartøyvern i regionen, for å styrke feltet.VerkeområdeBergen og HordalandFylkesrådmannen:Etablering av eit regionalt kompetansesenter bør først og fremst skje gjennom felles initiativ fråaktørane på feltet, og fremjast i fellesskap mellom dei. Det bør såleis liggja føre ei samlainnstilling frå aktørane før det kan vera aktuelt å gje støtte til tiltaket. I dette tilfellet ligg det hellerikkje føre fråsegner frå dei andre omtalte aktørane. Det er og naturleg å avventa vedtaket avregional museumsplan og vidare utvikling innan fartøyvernet.65


SøkjarKontaktpersonSkrivekunstakademiet i HordalandØyunn VikenOrganisasjonsnr. 977155169Telefon 55230450epostProsjektnamnVarighetProsjektoyunn@skrivekunst.noMentorordning3 årForprosjektSøkjebeløp 800000Totalbudsjett 2100000MålsettingMålsettinga for prosjektet er å etablere ei mentorordning som ledd i ei vidareutvikling avstudietilbodet ved Skrivekunstakademiet. Skrivekunstakademiet vil heve det faglege nivået ved åutvide studietilbodet, og gje studentane moglegheit til å ta eit påbyggingsår i skapande skriving.Ved å etablere eit slikt studium, vil Skrivekunstakademiet nærma seg tilboda i Göteborg ogKøbenhavn, og befeste sin posisjon som landets mest etterspurde på dette feltet. Samstundes vildette vere eit løft for Vestlandet: fleire forfattarar kan bli knytt til akademiet, vi vil kunne tilby eitattraktivt utdanningstilbod og styrkje kompetansen på litteraturfeltet i regionen.Omtale Vi ynskjer å tilby eit eittårig deltidsstudium (haust/vår). Studiet vil ta opp 6-8 studentar og gje 30studiepoeng. Opptaksgrunnlag er årsstudium i skapande skriving, tilsvarande utdanning ellerbokutgjeving. Søknadsgrunnlag er 20-30 sider frå eitt og same skriveprosjekt. Studieåret vil beståav obligatorisk fellesundervisning, men saman med stor grad av sjølvstudium vil individuelloppfølging frå ein mentor vere ein viktig del av studiet. Eit påbygginsstudium vil krevje atakademiet engasjerer fleire gjestelærarar og mentorar, til dels ut i frå studentanes behov, til dels uti frå dei litterære prosjekta sin karakter. Eit slik tilbod har vi og studentane lenge etterpurt, men dethar ikkje vore mogleg å realisere innanfor dei administrative og økonomiske ramene til akademietslik det er i dag. Det er altså mentorordninga vi her søkjer middel til. Det er naudsynt for akademietå ha eit godt samarbeid med forfattarane, og trekke vekslar på deira kompetanse og erfaring – deter eksistensgrunnlaget for vår verksemd. Det ligg også eit element av verdiskaping i dette tilbodet:Studentane som går ut av Skrivekunstakademiet vil ikkje berre realisere sine prosjekt, ogforhåpentligvis bli i stand til å ha skrivinga som levebrød – dei vil også tileigne seg kunnskap,kompetanse og dugleik som dei kan bruka seinare, som lærarar enten ved Skrivekunstakademieteller ved andre kunstinstitusjonar, eller ved kortare skrivekurs i regi av til dømes litteraturfestivalareller andre kulturaktørar. Overføring av kunnskap er verdifullt i seg sjølv, men eit slikt samarbeidkan utløse kreativitet og inspirasjon, og skape ein solid arena for kunstnarleg verksemd. Medutviding av verksemda og større grad av kompetansebygging, vil posisjonen tilSkrivekunstakademiet i Hordaland bli befesta og styrka.VerkeområdeHordaland/NoregFylkesrådmannen:Skrivekunstakademiet er drifta av Hordaland fylkeskommune. Tiltaket som er omsøkt gjeldtilrettelegging av eit påbyggingsår ved akademiet. Dette er eit spørsmål som først og fremst måvurderast ut frå dei driftsmessige konsekvensane det medfører, og som ikkje bør løysast vedløyving frå KUP.66


Søkjar Stiftelsen 3,14KontaktpersonMalin BarthOrganisasjonsnummer 971349875Telefon 55362630epostProsjektnamnVarighetProsjektmalin.barth@stiftelsen314.comambulerende gjestekunstnerordningflerårigHovudprosjektSøkjebeløp 238800,-TotalbudsjettMålsettingOmtaleVerkeområde348800,- + egne DKS og HFK kulturavd. posterDen kunstneriske utvekslingen vil vise dristige og tankevekkende variabler i sineprosjekter som vil fremme nye perspektiver i lokalsamfunnene, avhengig av de enkeltekunstneres metoder og prosjektforslag, samt sammenstillingen av kunstner og lokalsted. Imange tilfeller vil prosjektene manifestere seg som temporær kunst i (semi-) offentlig rom.Den ambulerende gjestekunstnerordningen vil skape møteplasser mellom kunst ogpublikum, mellom tilreisende kunstner og lokale kunstnere og gjennom tilreisendekunstner og skoleelever. Dette er en ordning som skaper aktivitet og gir innleving ikunsten på en ganske annen måte enn gjennom statiske utstillinger og vanligegjestekunstnerordninger.3,14 vil utvikle arenaer og arbeidsmuligheter for kunstnerisk utvikling med vekt påsamhandling mellom by og region, det lokale og det internasjonale, de profesjonelle ogpublikum. 3,14 ønsker å kunne samarbeide med den enkelte kommune som erinteressert i å delta i ordningen med ambulerende gjestekunstnere med internasjonalekunstnere som bor og virker utover den vestlige verden. 3,14 vil tilby kommuner utvalgtekunstnere fra vårt spesialiserte hentefelt for kunst og gjennom vårt verdensomspennendenettverk. Prosjektet synliggjør Hordaland Fylke, kunsten og kunstnere som jobber i ogsammen med lokalmiljøet. I utvelgelsesprosessen av gjestekunstner kandidater vil 3,14vektlegge og prioriteres kunstnere som i sitt kunstneriske virke har opparbeidet seg etrenommé gjennom å ha det stedsrelaterte og ”lokalmiljø” i fokus. Gjennom 3,14s fokus påkunstnere som jobber stedsrelatert og i det (semi-)offentlige rom vil kunsten gjørestilgjengelig for langt flere brukere / publikum. Terskelen for å oppsøke kunsten blir til delslavere samtidig som kunsten trer ut av institusjonene og befinner seg lettere tilgjengeligog synlig for folk. Denne gjestekunstnerordningen er et tiltak som kommer mangekunstnere og kulturaktører til gode og vil dekke mye større geografiske områder. Det vilkunne etableres meget gode faglige internasjonale nettverk for lokaltilknyttede kunstnere.Disse kan igjen skape ringvirkninger og grobunn for nye interkulturelle prosjekter.Gjestekunstneren kan utveksle erfaring med sine norske kolleger og vise versa, ogderigjennom overføres kompetanse begge veier. I beste fall vil det fungere som envitamin-tilførsel som styrker fagfeltet lokalt. I tillegg til det å gi vitalitet til det lokalekunstmiljøet og kunstscenen, vil 3,14 betinge gjestekunstnerne til å innbefatte et tilbud forDKS lokalt i kommunen han/hun skal bo og skape kunst i. Gjestekunstnerprosjektet tilDKS vil legge til rette for at unge utvikler kulturforståelse og gir opplevelser fra kunstutover vår egen kultursfære.Internasjonalt tilbud til hele Hordaland FylkeFylkesrådmannen:Prosjektet er eit interessant initiativ som vil kunna medverka til at Galleri 3,14 vil kunna bli einsterkare regional aktør, mellom anna i samarbeid med kommunar i fylket. Eg har valt i førsteomgang å prioritera søknaden frå USF, som vil kunna gje meir systematisk kunnskap omgjestekunstnarordingar og dermed danna eit grunnlag for vidare satsingar på området.67


SøkjarKontaktpersonStiftelsen Bergen DansesenterLiv BasbergOrganisasjonsnr. 977232090Telefon 55320866epostProsjektnamnVarighetProsjektpost@bergen-dansesenter.noDans i regionen.1 år med plan om forlengelse.HovudprosjektSøkjebeløp 250 000Totalbudsjett 456 000MålsettingOmtaleBDS vil gjennom økt formidling av dansekunst og dansepedagogiske tjenester øke kunnskapen oginteressen for dans i fylket.1. BDS ønsker å bygge ut en målrettet virksomhet i fylket med utgangspunkt i våre informasjons,formidlings- og produsenttjenester. 2. Vi vil i samarbeid med dansekunstner gjennomføre etstedsspesifikt danseprosjekt i én kommune med mulighet for å realisere prosjektet videre i flerekommuner.VerkeområdeHordaland fylke.Fylkesrådmannen:Det er interessant at Bergen dansesenter vil auka sitt regionale engasjement. Det er likevel uvisst ikva grad dette er forankra i kommunar i fylket, mellom anna i kulturskulane. Søknaden måbyggast betre opp mellom anna med slik dokumentasjon, til dømes i eit samarbeid med Hordalandkulturskuleråd.68


SøkjarKontaktpersonStiftelsen DS Stord IHarald KvingeOrganisasjonsnummer 889955732Telefon 53 49 14 12 / 905 88 708epostProsjektnamnharald.kvinge@hsh.noJubileumsskrift DS Stord I 100 årVarighet april 2011 - mars 2013ProsjektHovudprosjektSøkjebeløp 300000Totalbudsjett 400000MålsettingLaga eit historisk dokument om DS Stord I til 100-års jubileet i 2013. Jubileumsskriftet skalvera slik at det gir almen kunnskap om damprutebåten og kan nyttast til generellkunnskapsbygging om desse båtane. Skriftet skal kunna nyttast som utgangspunkt foranna form for formidling om damprutebåtane og miljøet dei var en del av.Omtale Prosjektet er omtala i vedlegg til søknad om KUP midlar sendt i eige skriv av 21.02.2011.Forstudie har konkludert om å gå vidare med forprosjekt som skal leggja dei faglege ogøkonomiske rammene. Hovudprosjektet blir utforminga av sjølve jubileumsskriftet.Stiftelsen DS Stord I er ansvarleg for prosjektet og skal organisera dette medstyringsgruppe, prosjektgruppe og referansegrupper. Nokre ressurspersonar erengasjerte, fleire frå den museale verksemda vil bli førespurd om deltaking som betaltoppdrag. Frå vetranbåtmiljøet vil personar delta på dugnadsbasis.VerkeområdeHordaland fylke, men også interesserte i kystkultur elles i landet.Fylkesrådmannen:Støtte til jubileumsskrift er ikkje prioritert innanfor KUP sine programområde for 2010-2011.Hordaland fylkeskommune mottek gjennom åra mange søknader om stønad til slike skrift, ogfleire av desse har fått støtte gjennom andre ordningar. Søknaden skil seg ikkje ikkje i tilstrekkeleggrad frå desse, og eg finn difor ikkje å kunne tilrå søknaden.69


SøkjarKontaktpersonStiftelsen Kulturhuset USFJon TvildeOrganisasjonsnr. 971348372Telefon 55307410epostProsjektnamnVarighetProsjektpost@usf.noFagutvikling for internasjonale gjestekunstnerordninger2 årHovudprosjektSøkjebeløp 268000Totalbudsjett 336000MålsettingMed utgangspunkt i problemstillingen ”Hvordan kan vi på best mulig måte arbeide med air slik atutbyttet for gjestekunstnerne, vertskapet og kunstmiljøene blir optimalt?” ønsker vi å utføre enkartlegging og undersøkelse av eget air-arbeid for å finne måter å utvikle og følge opp ordningen.Gjennom å forklare sammenhenger og analysere resultater vil vi finne grunnlag for å forbedrenåværende air-ordning, deretter utvikle en veileder for etablering og drift av air og legge til rette forerfaringsoverføring til øvrige air-vertskap i regionen; gjennom en publikasjon, workshop oginformasjon. Resultatene fra prosjektet vil ha relevans for alle som driver eller som ønsker å driveen gjestekunstnerordning.OmtaleDet søkes om støtte til å gjennomføre et fagutviklingsprosjekt om arbeidet medgjestekunstnerordninger (air). Målet er å utvikle det metodiske arbeidet med ordningene ogderetter gjennomføre kunnskapsoverføring til andre i regionen som driver liknende tiltak. Søker erStiftelsen Kulturhuset USF som har drevet internasjonal air i Bergen siden 1999. Bakgrunn forprosjektet er erfaringer fra drift av egen air samt at flere vertskaper for air på Vestlandetannonserer tilbud uten at det nødvendigvis foreligger noen dokumentasjon, veiledning ellermetoder for drift. Det blir opp til den enkelte kommune/vert å finne ut hvordan ordningene kanadministreres og målsettingene nås. Prosjektet ”Fagutvikling for internasjonalegjestekunstnerordninger” er et pilotprosjekt som vil representere verdifull kunnskap for den enkeltedriver i utviklingen av egen air. Prosjektet inkluderer seminar/workshop for air-vertskap ogkulturadministrasjoner på Vestlandet, samt utgivelse av en rapport/publikasjon. Målsetningen er åforbedre nåværende air-ordninger og sammen med de øvrige air-vertskap på Vestlandet finnemåter for hvordan vi kan trekke fordeler av hverandres erfaringer, kompetanse og særpreg. Detforeligger ingen norsk dokumentasjon eller metodebeskrivelse for drift av internasjonalegjestekunstnerordninger. Et økende antall kommuner og institusjoner tilbyr air, ofte i tråd medkulturpolitiske målsetninger om internasjonalisering og utvikling av kunst- og kulturlivet ikommunen. For mange vil mangelen på relevant informasjon om drift av air bety unødvendigmerarbeid og at resultatene ikke samsvarer med målsetningene. Således vil prosjektet Artist inresidence - Fagutvkling for internasjonale gjestekunstnerordninger representere verdifull kunnskapfor den enkelte driver i utviklingen av egne air.VerkeområdeHordaland/VestlandetFylkesrådmannen:Det er ei uttrykt interesse for gjestekunstnarordningar/artist recidency(AiR) frå fleire hald,samstundes som det er stor trong for kompetanse om etablering og berekraftig drift avgjestekunstnarordningar. USF har erfaring og kompetanse på dette feltet, både gjennom å drivaBergen kommune sine gjesteatelier og å ha bygd opp og drifta dei vestlandske AiR-nettsidene.Søkjar vil gjennom metodisk evaluering av eiga ordning utarbeida materiale og overførakunnskapen til andre som driv liknande verksemd. Eg ser stor nytte i dette, og ber søkjarvektleggja den overføringsverdien som tiltaket vil ha i regional samanheng, ikkje minst gjennom åknyta saman gjestekunstnarvertskap i regionen. Hordaland fylkeskommune vil medverka til åspreia kunnskapen som kjem ut av prosjektet til kommunar, institusjonar og organisasjonar ifylket. Eg gjer framlegg om å løyva kr 220.000 for perioden 2011-2012.70


SøkjarKontaktpersonStiftelsen TysnesfestSigvard MadsenOrganisasjonsnr. 996558665Telefon 91810638epostProsjektnamnVarighetProsjektsigvard@tysnesfest.noTysnesfest3 årHovudprosjektSøkjebeløp 150 000Totalbudsjett 8 000 000MålsettingArrangere familefestivalen Tysnesfest kvar år i Tysnes Kommune. Tysnesfest skal framstå somein festival som har ei unik programsammensetning for alle aldre. Tysnesfest har ei målsetning omat festivalen skal vera sjølvbærande i løpet av 3 år. Tysnesfest skal bidra til auka stolthetsfølesefor innbyggarene,sammarbeid på kryss av bygdegrensene, og ikkje minst gje kultur til publikum påplassar dei ikkje trudde var muleg med artister og utøvere som ein ikkje hadde forventa å få sjå.Me har og og eit stort fokus på fartøyvern, og bidreg kvar år til gode inntektet til fleire avveteranbåtane i regionen vår.OmtaleVerkeområdeTysnesfest sitt overordna mål er å bli eit kulturelt fyrtårn på Tysnes innan 2012. Tysnesfest vil i2011 bli arrangert for femte året. Me har sett oss som mål å byggja opp den mest innhaldsrikefamiliefestivalen på vestlandet. Me skal oppnå dette med eit målretta arbeid og fokus på ei så breiprogramsamansetjing som mogleg.Heile Hordaland.Fylkesrådmannen:Eg har som hovudregel vald å ikkje definera festivalgjennomføring/-verksemd som eit område forKUP-stønad. Eg vil såleis innstilla på handsaming av generell stønad til festivalen gjennomålmenne kulturføremål/KURE sin rådveldekonto.71


SøkjarKontaktpersonStiftinga HåkonshaugenSissel-Anny HjelmtveitOrganisasjonsnr. 979828098Telefon 97761037epostsahjelm@online.noProsjektnamn Håkonarspel 2011VarighetProsjekt1 til fleire årHovudprosjektSøkjebeløp kr 300 000TotalbudsjettMålsettingkr 2.5 millMålet er å få sett opp ei historisk teaterframstilling i friluft, ”Håkonarvarde”, med fokus påvikingkongen Håkon den gode. Det vert lagt stor vekt på å skapa ei ny kunstnarleg uttrykksformfor spelet, som sist var sett opp i 2003. Målet er 3-4 kveldsframsyningar i tida 11.-14. august, medplass til ca 1000 personar per framsyning. Målsetjinga er også å få sett fokus på den historiskeverdien Håkonshaugen har i Hordaland, ved å få til ei topp, profesjonell historisk teateroppsetjing isamband med 50-årsjubileet i 2011.OmtaleTeaterframstillinga ”Håkonarvarde” vert sett opp etter initiativ frå Stiftinga Håkonshaugen. Stiftingahar i samarbeid med Lindås kommune ansvar for økonomi og tilrettelegging av spelet. RegissørLeif Egil Vatnøy ønskjer å gje ”Håkonarvarde” ei ny kunstnarleg form, både scenemessig og medny musikk. Difor samarbeider han med scenograf Robert Sincot frå England for å finna fram til denengelske kongelege stilen på 900-talet så vel som den norske. Dirigent i Eikanger-Bjørsvikmusikklag, Reid Gilje, er i full gang med å komponera ny musikk til spelet og vil vera kapellmeisterunder framsyningane. Janne Robberstad er kostymeansvarleg. Olav Kåre Vatnøy er prosjektleiarog held i alle trådane. Fleire av scenene er knytt opp mot kongsgarden faren Harald Hårfagrehadde i Seim på 900-talet, og viser nasjonale, internasjonale og lokale politiske samhandlingar på900-talet, bygt inn i scenar med nyskriven musikk og kor, og med proffe skodespelarar ihovudrollar saman med lokale statistar. I første scene møter me ein aldrande Harald Hårfagre påkongsgarden i Seim. Unge Håkon er berre 10 år gamal og er hjå mor si Tora Mostrastong i Seim.Harald sender son sin til oppfostring hjå kong Adalstein i England, og ser vi korleis Håkon fårsverdet Kvernbit og opplever hoffet rundt kong Adalstein Faren døyr. Femten år gamal kjemHåkon att og blir teken til konge av trønderane. Her må han vera med i den heidenske blotinga.Sidan møter han mor si som har teke ved kristentrua. Ho bed han vera sterk og ikkje svika Krist. Isiste scene blir heimkoma til den falne kongen skildra, og Håkon den gode blir gravlagd iHåkonshaugen i Seim, og me får vera med.VerkeområdeFramsyningane er ved Håkonshaugen i Seim. Nordhordland og Bergen med omland er såleis detnærliggjande geografiske verkeområdet, men resten av landet får også informasjon om tilbodetm.a. gjennom annonser og internett.Fylkesrådmannen:Søkjar tek sikte på at tiltaket skal verta ei fast årleg framsyning. Dette er ei oppgradering av dettidlegare spelet. Tiltaket fell i liten grad innanfor programområda i KUP, då den i hovudsak dreiarseg om støtte til ei framsyning. Eg finn det ikkje riktig å prioritera bruken av kulturutviklingsmidartil dette føremålet.72


SøkjarKontaktpersonSøreide menighetSindre SkeieOrganisasjonsnr. 976994353Telefon 55597100epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingOmtalesindre.skeie@bkf.noSalmeseminar for unge forfattere og komponisterTre år (årlige samlinger à tre dager)Hovudprosjekt63000 hvert år i tre år132000 pr årÅ inspirere unge forfattere og komponister til å skrive nye salmer og sanger, ved at de møtes, bliroppmuntret til å skrive, får veiledning, og blir utfordret og inspirert av hverandre.Hvorfor oppfordre unge kunstnere til å skrive salmer? Kirken er en viktig del av kulturlivetsinfrastruktur i Norge. I fjor deltok nesten halvannen million mennesker på kulturarrangementer i enkirke. Dette er mulig fordi kirken er til stede i de fleste lokalsamfunn. Tilstedeværelsen består dels iat det mange steder finnes et kirkebygg, men kirken hadde likevel ikke vært til stede om det ikkevar for at det finnes et sterkt engasjement blant staber og frivillige. Mange finner næring til sittengasjement ved å gå til gudstjeneste, synge i kor eller delta i annet arbeid tilknyttet kirken. Fellesfor nesten alle disse møteplassene er at man bruker tid på å synge sammen. Sangen er noe avdet som bærer det kirkelige fellesskapet. En ny tid krever alltid nye sanger, som tar tidens språkog tidens nye innsikter på alvor. Hvis tilførselen av nye sanger stopper opp, risikerer vi derforogså at kirkens evne til å skape engasjement hos stadig nye mennesker, forvitrer. Da vil også enviktig kulturell bidragsyter i mange lokalsamfunn bli svekket. Det er mange unge skapendemennesker innenfor kirken som ønsker å skrive nye sanger og salmer. Men de har få arenaer åmøtes på for å utveksle erfaringer og motta inspirasjon og veiledning fra andre personer mederfaring fra kunst- og kulturarbeid. Prosjektets formål er derfor nettopp at unge forfattere ogkomponister skal få inspirasjon til å skrive nye salmer og sanger. Det skal skje ved at de møtes,blir oppmuntret til å skrive salmer, får veiledning, og blir utfordret og inspirert av hverandre.VerkeområdeSeminaret finner sted i Bergen. Flere samarbeidspartnere fra bergensområdet. Invitere ungekunstnere fra hele landet til å komme til Søreide kirke.Fylkesrådmannen:Kyrkja er ein vikig del av den kulturelle infrastrukturen i Hordaland. Tiltaket ligg i utkanten avføremåla bak KUP og er dessutan noko lokalt. I KUP samanheng har eg derfor vald å støtta dettematisk beslekta prosjektet til Bjørgvin bispedømmeråd, som har ei klår regional rolle.73


SøkjarKontaktpersonTrykkeriet - Senter for SamtidsgrafikkJan PetterssonOrganisasjonsnr. 993782157Telefon 97060779epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingcontact@trykkerietbergen.no3d prototyping laboratoriet og Trykkeriet Kunsthall3 årHovudprosjekt884000 kr1655210 krTrykkeriet - Senter for Samtidsgrafikk, har som målsetting å styrke kompetansen innen grafikkgjennom å skape økt interesse, kunnskap og aksept for grafikk som uttrykksform. Senteret vilsatse på en professjonell infallsvinkel til mediet som er nytenkende samtidig som det også tar varepå tradisjonen. Det skal arbeides med å synliggjøre kunstproduksjon spesielt innen grafikk med ethøyt fokus på samtidskunst. Videre skal det gis støtte og oppmuntring til seriøse unge kommendekunstnere og professjonelle kunstnere samt å fremme en økt forståelse og verdsetting av trykketinnenfor dagens samtidskunst. Såvel den historiske som samtidsinfallsvinkelen til grafikk skalkunne tilbys.OmtaleHordaland har et stort behov for flere visningsplasser for Samtidskunst. I de senere årene harfylket mistet både Galleri By the Way og Galleri Gathe. I nåværende stund har Hordaland følgendevisningssteder for samtidskunst: USF Verftet, HKS, Galleri SE, Galleri 3,14, Lydgalleriet, GalleriLangegården, Bergen Kunsthall, Visningsrommet, Prosjekt Alvøen og Galleri Entree. GalleriTrykkeriet vil føre til en større internasjonalisering av kunstscenen i Hordaland og en styrketprofilering av Trykkeriet som kultursenter. Trykkeriet Kunsthall vil skape et større fokus påSamtidsgrafikk. Det finnes ikke noe tilsvarende visningsrom i Norge. Vår målsetning er atopprettelsen av Trykkeriet Kunsthall skal føre til at grafikken får en mer sentral plass innensamtidkunstscenen. Trykkeriets fokus ligger rundt trykket i samtiden i ulike former og spesieltinnen nytenkning og utvikling av mediet. 3D rapid prototype printing blir i dag først og fremst bruktinnen industrien hvor formålet primært er å utvikle modeller av ulike slag. Iforhold til vår egeninnfalsvinkel ser vi på 3D prototype printing som en naturlig forlengelse av trykket innenfor sinbredeste kontekst. Dette innebærer en helt ny innfallsvinkel til trykket. Forskjellen er at trykketgjøres 3 dimensionelt i ulike lag hvor det tidligere var begrenset til kun å forholde seg til det 2dimensionelle planet. For Trykkeriet er det en logisk progression i utviklingen av trykket å inkludereproduksjon av 3D multiples og kunstobjekter. Dette er et område innenfor trykket/kunsten som harstore potentialer i utviklingen av kunstprojekter med trykkbasert overflate som er selve grunnlagetfor konstruksjonen av det endelige kunstobjektet.VerkeområdeBergen, Hordaland og internasjonalt.Fylkesrådmannen:Trykkeriet representerer ein positivt tilvekst til og eit positivt bidrag til mangfaldet i det vestnorskekunstlandskapet. Hordaland fylkeskommune har difor tidlegare gitt oppstartstøtte gjennom andreordningar. Søknaden gjeld investering i prototypeverkstad og drift av kunsthall, og fell såleisutanom innrettinga av KUP. Eventuell driftsstøtte frå Hordaland fylkeskommune må vurderast ibudsjettsamanheng etter søknad.74


SøkjarKontaktpersonUngdomsteamt i JondalSidsel HaugenOrganisasjonsnr. 944439927Telefon 41103643/91765060epostProsjektnamnVarighetProsjektsidsel.haugen@kvamnet.noFolgefonna UngdomsfestivalFortløpendeHovudprosjektSøkjebeløp 150000Totalbudsjett 735000MålsettingFolgefonna Ungdomsfestival hvert annen år i overskuelig framtid! Gi unge ungdommer i heleregionen en profesjonell musikalsk møteplass med kule, fysiske aktiviteter i naturvakre, tryggeomgivelser. Bygge bro og videreutvikle samarbeidet med ungdommer i andre kommuner. Støtteoppunder ungdomens eget initiativ!Omtale - Ungdomsteamet i Jondal ble etablert i 2008 - Ca 40 ungdommer mellom 13 - 18 år er med - 2voksne teamledere - Folgefonna Ungdomsfestival 2009, musikk- og aktivitetsfetival forungdommer fra 14 år og oppover - Ny festival 25.-26. juni 2011 - Deretter festival hvert 2. år iJondal - Festival i en annen kommune i Hardanger hvert 2. år - profesjonelle, attraktive (store)norske artister - unge amatører fra hele regionen - rusforebyggende - kriminalitetsforebyggende -møteplass for unge ungdommer i hele regionen - stimulerer til fysiske utskeielser gjennom "kule"aktiviteter - samarbeid på tvers av kommunegrenser - ungdom lager festival for andre ungdommermed et voksent støtteapparat - videreutvikle og spre det gode ungdomsmiljøet - ha det gøy!!!VerkeområdeJondal Hardanger HordalandFylkesrådmannen: Eg har som hovudregel vald å ikkje definera festivalgjennomføring/-verksemd som eit område for KUP-stønad. Det er allereie løyvd noko midlar til denne festivalengjennom ordninga for stønad til barn og unge(aktivitetsstønad).75


SøkjarKontaktpersonVaksdal KommuneKristin Myrmel HenschienOrganisasjonsnr. 961821967Telefon 56593939epostProsjektnamnVarighetProsjektkristin.myrmel.henschien@vaksdal.kommune.noDen Raude Tråden2 årHovudprosjektSøkjebeløp 700.000,-Totalbudsjett 1.550.000,-MålsettingVaksdal Kommune ønskjer å starta eit pilotprosjekt som ser på verdien av noko så kvardagslegsom strikk og strikking, både lokalt, regionalt og om mogleg nasjonalt. Me vil sjå etter ”Den raudetråden” i utviklinga frå at aktiviteten har gått frå sjølvberging til kunstuttrykk. Me har etablert kontaktmed kunstnarane Anne Grut Sørum og Rita Nylander i DUODU strikkedesign. Me vi saman skapaeit eige kunstnarleg utsmykkingsprosjekt.OmtaleMe skal skipa til eit kunstnarleg verdsrekordforsøk: Me skal utfordra skular og ulike institusjonar iregion Midt/Nordhordland om å strikka ”lappar” som kunstnarane så skal setja saman til ”verdasstørste” lappe-teppe. Dette bidreg til å skapa møteplassar og samahandling mellom ulikeinstitusjonar, og mellom kunstnarar og ”publikum”. Teppet vert sydd saman med ein raud tråd –noko som mellom anna skal symbolisera at me alle er knytt saman med andre menneske i våromgivnad. Me skal nytta kunstnarar til å utforma teppet, som så seinare skal delast opp i mindredelar og nyttast som offentleg utsmykking lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er eit dristigkunstprosjekt som bringer fram nye perspektiv på kvardagsleg aktivitet, og det er eit sterktsignalprosjekt med stor symbol-tyngde, den raude tråden syner mellom anna: - at alle menneskeer knytta saman - den kulturhistoriske utviklinga i strikking, frå sjølvberging til kunst - lokal/regionalsamfunnutvikling ”Den raude tråden” vil skapa nye møteplassar mellom kunstnarar og publikum,kor dei får høve til å arbeida saman med dette. Ikkje minst vil dette verta eit stort kunstprosjekt idet offentlege rom som tek i bruk heilt nye metodar i kunst og kulturformidling. Det vil også gjeveauka kompetanse innan formidling både lokalt og regionalt.VerkeområdeHordaland/nasjonaltFylkesrådmannen:Eg finn ikkje rom for å prioritera dette tiltaket for tildeling frå KUP. Prosjektet har litenutviklingseffekt utover sitt eige føremål, og eg finn heller ikkje grunnlag for å vurdera det somtilstrekkeleg kunstnarleg nyskapande til å forsvara tildeling på slikt grunnlag.76


SøkjarKontaktpersonVener av MjøsvågenÅse NilssenOrganisasjonsnr. 989664905Telefon 90777756epostProsjektnamnVarighetProsjektaasenilssen@hotmail.comKunst- og kulturbygda Hosanger3-årigHovudprosjektSøkjebeløp 160 000Totalbudsjett 700 000MålsettingOmtaleProsjektet i Mjøsvågen er eit kulturhistorisk tiltak, der me tek vare på og formidlar den unikekulturhistorien knytt til Mjøsvågen. Husa vert nytta til inkluderande møteplassar for kunst og kultur.Me legg tilrette for entreprenørskap som gjev nye arbeidsplassar og sosialt entreprenørskap somgjev identitetsskapande møteplassar i Hosanger. Vener av Mjøsvågen har to hovudmål forutvikling av prosjektet: 1. Hosanger skal verte eit dynamisk knutepunkt for møte mellom menneskemed interesse for kunst og kultur. 2. Hosanger skal verte eit reisemål for opplevingsturismeProsjektet vårt skal driva med kulturbasert næring og slik halda fram med å bidra til å utvikle eitattraktivt lokalsamfunn ved å skape aktivitetar, arbeidsplassar og møteplassar som byggjer påkunst, lokal kultur, lokale ressursar og tradisjon i godt samspel med kva eit moderne samfunnetterspør.For å nå måla våre har me tre tiltakspakker: 1: Kunst- og kultur, opplevingar og praktisering.Osterøy kunstlag er ein viktig aktør med kunstutstillingar, aktivitetar og kurs. Kunstlagetsamarbeidar med Osterøy folkebibliotek og Folkeakademiet på Osterøy. Kunstlaget har ansvaretfor Galleri Mjøsvågen, der det er utstillingar i sommarsesongen. I vintersesongen skalfolkebiblioteket nyttast til utstillingar. Det vert òg ulike kurs, blant anna i redesign. Det vert kveldarmed dikt, lyrikk og musikk i kafeen, og foredragskveldar med stunts og liknande av ulikekunstnarar. I sommarsesongen vil òg ein gullsmed/ smykkekunstnar arbeide i ei av dei gamlesmiene, og det vil vera ope for publikum til same tider som galleriet har opent. Det same gjeld fortreskoverkstaden. I tillegg vil Marka-kunstløype i Kossdalen vera ei kunstoppleving ute i naturen.2: ”Mat og lokal kulturhistorie” I sjøhusa og smiene kring Mjøsvågen starta ”gründarar” å arbeidamed ulike produkt i siste del av 1800-talet. Me vil difor tilby ei ”pakke” som inneheld middag/lunchmed innlagt omvising/guiding i dei verna verkstadane kring vågen. Dette nye konseptet, «Matlyst iMjøsvågen» , vil òg vera eit samarbeid mellom ulike aktørar, mellom anna gardsbruket vedKossdalsvegen og kafeen i naustet. 3: Båtturisme. Den gamle dampskipskaia på Hosanger liggmidt i Mjøsvågen og egnar seg godt til bruk. I fjor sommar hadde me eit arrangement i Mjøsvågeni samarbeid med kyrkja og den gamle fjordabåten D/S Oster. Me har ein god dialog med D/S Osterom å samarbeida om nye arrangement .VerkeområdeOsterøy - Nordhordland - Bergen - HordalandFylkesrådmannen:Bygdeutviklinga i Mjøsvågen har mange positive kvalitetar. Delprosjekt har fått støtte innanforandre ordningar, men KUP er ikkje innretta mot heilskapleg finansiering av delprosjekt av så ulikkarakter. Tiltaket ligg og til rette for stads- og bygdeutviklingsstøtte. Eg finn ikkje rom for åprioritera støtte innanfor ramma av KUP.77


SøkjarKontaktpersonVestlandske TeatersenterFrøydis OtreOrganisasjonsnr. 933878457Telefon 55904733epostProsjektnamnVarighetProsjektadm@teatersenter.noCornerteateret3 årHovudprosjektSøkjebeløp 200 000,-Totalbudsjett pr.år 425 000,-MålsettingOmtaleTilrettelegging av arena, samarbeid og formidling ifm. etableringen av teaterhuset Cornerteateret.Ref. søknad sendt i posten.Aktivitetene huset skal fylles med er representativt for kriteriet om samarbeid i flere ledd. Ulikemiljø vil holde til i huset på permanent basis, andre vil benytte scenefasiliteter og prøverom iperioder. Ut fra dette vil det også komme samarbeidsprosjekt hvor man kombinerer profesjonellescenekunstmiljø med amatørteatervirksomhet, barn og unge. Med referanse til programmet erdette tiltak som kan føre til vekst i det profesjonelle kulturlivet, så vel som den delen VTrepresenterer. Ref. søknad sendt i posten.VerkeområdeBergen, Hordaland og VestlandetFylkesrådmannen:Etableringa av Cornerteateret er eit positivt bidrag til amatør- og friteaterfeltet. Hordalandfylkeskommune støttar VT si verksemd med årleg driftsstønad. Vidareutvikling av VT siverksemd som eit resultat av etableringa av Cornerteateret må vurderast i annan samanheng.78


SøkjarKontaktpersonVestnorsk filmsenterIrmelin NordahlOrganisasjonsnr. 974332981Telefon 55560905epostProsjektnamnVarighetProsjektpost@vestnorskfilm.noUtviklingsmidler til serier og langfilm2 - 3 årHovudprosjektSøkjebeløp 600 000TotalbudsjettMålsettingkr 3 millionerSatsningen på manusutvikling inngår i en langsiktig strategi for å styrke filmproduksjonen båderegionalt og nasjonalt. På nasjonalt plan mener Vestnorsk filmsenter det er viktig å etableretydelige og selvstendige stemmer utenfor Oslo, og der er Hordaland allerede ledende. På regionaltplan har vi et særdeles vitalt og levedyktig filmmiljø, med et stadig økende ambisjonsnivå. Enfilmsatsing på utviklingsmidler vil derfor bidra til å løfte regionale filmskapere/talenter med lokalehistorier. Det vil også sikre muligheten for å få flere produksjoner lokalt og muligheter for atfilmskapere kan bli i regionen.OmtaleFor å nå målene om økt produksjonsvolum, er det viktig at det blir gitt rammevilkår som gjør detmulig å utvikle mange nok gode prosjekter og konkurrere om de nasjonale midlene som fordelesav NFI. Vestnorsk filmsenter har i noen år arbeidet for å sikre produksjonen av langfilm (herunderogså tv-serier) på Vestlandet bedre, gjennom en rekke tiltak særlig rettet mot utviklingsfasen.Disse midlene må skaffes lokalt. Hovedpunkter i satsningen er: Manusutvikling: direkte tilskudd tilmanusforfattere med produksjonsselskap fra regionen Konsulentbistand: oppfølging avmanusforfattere under utviklingsprosessen Kompetanseutvikling: kursvirksomhet, mentorordningerSamlinger: faglige fora for erfaringsutveksling, nettverksbygging etc. Viktig samarbeidpartner erèQuinoxe Germany som ble stiftet i 2001 etter modell av Robert Redfords Sundance Institute'sWriting Lab. Stiftelsen har som formål å gi nye impulser til internasjonale filmskapere gjennomworkshops og masterklasser. Vestnorsk filmsenter har nå tatt initiativ til et langsiktig samarbeidmed èQuinoxe, med sikte på å få internasjonale kapasiteter til Vestlandet, og på å arrangereworkshops og masterklasser på Vestlandet. èQuinoxe vil være inspirerende for hele det kreativefilm- og tv-miljøet på Vestlandet, og samtidig være en enestående mulighet til å vise frem regionenfor filmverdens fremste historiefortellere. Frste workhop i manusutvikling i 2011 skal rrangeres ijuni i Bergen.VerkeområdeHordalandFylkesrådmannen:Det er viktig å støtta manusutvikling til seriar og langfilm. Direkte støtte til manusforfattarar fellutanfor programområda i KUP, og det må i hovudsak finnast annan løysing på denne utfordringa.79


SøkjarKontaktpersonVestnorsk filmsenterIrmelin NordahlOrganisasjonsnr. 974332981Telefon 55560905epostProsjektnamnVarighetProsjektSøkjebeløpTotalbudsjettMålsettingOmtalepost@vestnorskfilm.noKJØL3 årHovudprosjektkr. 1,5 millionerkr. 4 millionerKJØL er et filmsamarbeid mellom Vestnorsk filmsenter og museer, bibliotek og kultursentre iHordaland. KJØL skal skape økt kunnskap, gode nettverk og konkrete samarbeidsprosjekter avhøy kunstnerisk kvalitet. Prosjektet skal gi økt publikum og lengre levertid for film produsert påVestlandet.Det skal omfatte et program for utvikling av digital distribusjon.Prosjektet KJØL skal starte med en faglig konferanse i årsskifte 2011 – 2012 og skal fungere somen nettverks- og kunnskapsarena. Konferansen skal bringe sammen filmbransjen, museer,biblioteker, kommuner og kultursentre sammen med nasjonale institusjoner som Norsk filminstitutt,Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket m.fl. Konferansen skal munne ut i nettverk som sammen skaligangsette konkrete filmprosjekter finansiert gjennom KJØL Samarbeidsprosjektene skal settes igang over en toårsperiode. Det kan være nye prosjekter eller redesign av allerede eksisterendefilmer. Filmprosjektene skal ha høy kunstneriske kvaliteter, de skal ha ambisjoner utover det rentinformative / dokumentariske og det skal ikke omfatte rene ”oppdragsfilmer”. Der det gjøres brukav arkivmateriale skal det etterstrebes å bruke dette på en nyskapende måte. KJØL skal ogsåomfatte et program for utvikling av digital distribusjon av filmene i prosjektet og av tidligereproduserte filmer. Det skal arbeides for å utvikle en nettbasert filmtjeneste ”VESTNORSK FILM”.Denne vil kunne brukes av museer og kultursentre, biblioteker og skoler etc. Prosjektet skalavsluttes med en sluttkonferanse og evaluering i november 2013. Det skal også være rom forkortere faglige seminarer underveis i prosjektet. Foreløpig prosjektgruppe består av: GunnarFurre, Stiftelsen Museum Vest, Lisbeth Dreyer, styremedlem Vestnorsk filmsenter, AnneMagnussen, Embla Film, Skule Eriksen, Ibis Film og Irmelin Nordahl, daglig leder, Vestnorskfilmsenter.VerkeområdeHordaland. Konferansene skal også omfatte resten av Vestlandet og vil utvilsomt også ha ennasjonal betydning. Det samme gjelder for distribusjonsprogrammet.Fylkesrådmannen:Eit av hovudmåla med opprettinga av KUP har vore at ulike sektorar innan kulturfeltet iHordaland skulle finna saman i utviklinga av framtidsretta samarbeidsformer. Det er interessant atfilmfeltet og ABM-området saman kan fremja felles interesser og løysa felles utfordringar. ABMfelteter ein stor brukar av filmmediet, og film omhandlar ofte tema som er relevante formuseumssektoren. Ei styrking av den filmfaglege kompetansen og utnytting av film somformidlingsmedium, vil kunna vera særs positivt. Eg kjenner ikkje til liknande prosjekt, og tiltaketkan såleis ha stor erfarings- og overføringsverdi, samstundes som prosjektet i seg sjølv kan gjekonkrete resultat av høg verdi for så vel filmskaparar, ABM-området og publikum. Prosjektet ergodt underbygd når det gjeld interesse frå samarbeidspartnarane. Eg gjer framlegg om å løyva kr1.400.000 for perioden 2011-2013.80


SøkjarKontaktpersonVossa JazzTrude StorheimOrganisasjonsnr. 971357274Telefon 56 52 99 11/ 957 61 257epostProsjektnamnVarighetProsjekttrude@vossajazz.noEkstremjazz3 årHovudprosjektSøkjebeløp 700 000Totalbudsjett 2 050 000MålsettingOmtaleVossa Jazz ynskjer å vidareutvikla Ekstremjazz.Me vil etablera eit solid fyrtårnarrangement dermusikk og ekstremsport møtes på stadig nye arenaer der frykt, spenning og glede er viktigestikkord for artistar, utøvarar og pubklikum. Festivalen har gjennom dei siste åra skaffa segkompetanse på gjennomføring av konsert/framsyning på arenaer utanom det vanlege.Samarbeidet mellom musikkmiljøet og ekstremsportutøvarar er nybrottsarbeid og har uvikla seg tilå verta eit kunstnarisk arbeid der musikk, sport og naturoppleving smeltar saman i spektakulæreframsyningar.Ekstremjazz 2011 har fått tittelen; Karl Seglem`s Jazzeld. Han skal vera komponist og musikalskleiar. Musikarar som skal vera med i tillegg til Seglem er: Håkon Høgemo (hardingfele) Lars JakobRudjord (keyborads) Helge Harstad(bass)og Harald Skullerud(trommer,perkusjon) Leiar forekstremsportutøvarane er Even Rokne. Det vert omlag 30 utøvarane med, m.a.fallskjermhopparar, paraglidarar og speedflygarar. Arenaen for konserten i 2011 er taket på VossKulturhus med dei flotte omgjevnadene som kulissar. Eld er eit viktig element og bruk av bål skalsymbolisera urkrafta og lidenskapen i Seglem`s Jazzeld. Koreograf Anne Bryhn skal sette detheile saman til nok ei spektakulær framsyning.VerkeområdeHordalandFylkesrådmannen:Tiltaket er eit årleg arrangement under Vossa Jazz, og bør har blitt ein integrert del av festivalen.Hordaland fylkeskommune må vurdera støtte gjennom ordinært driftstilskot til Vossa Jazz..81

More magazines by this user
Similar magazines