Region Stavanger BA Forretningsplan 2010-2014

regionstavanger.com

Region Stavanger BA Forretningsplan 2010-2014

Forretningsplan 2010 - 2014REGION STAVANGER BADestinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og JærenPer 100209Innhold:1.0 Forord2.0 Rapport status2.1 Historie2.2 Økonomi2.3 Virkeområder2.4 Prosjektarbeid2.5 Status nåsituasjon2.6 Region Stavanger BAs SWOT3.0 Visjon3.1 Verdier3.2 Hensikten med vår virksomhet3.3 Hva vi ønsker å være - for hvem4.0 Suksesskriterier5.0 Fremtidsutsikter og mål5.1 Hvordan ser fremtiden ut?5.2 Hvor skal vi?5.3 Hva er realistiske mål i et 5 års perspektiv5.4 Hvordan når vi målene og hvordan skal det måles?6.0 Våre målgrupper:6.1 Mål medlemmer og eiere:6.2 Mål besøkende:6.3 Mål Potensielle besøkende6.4 Mål media:6.5 Målgruppe prioritet 26.6 Målgruppe prioritet 37.0 Aktivitetsplan8.0 Organisasjon1


1.0 ForordForretningsplanen 2010 til 2014 skal være Region Stavanger BAs styringsverktøy i forhold til å nå våre målsettinger.Dette er en revidering av forretningsplanen fra 2009. Formålet med revideringen har vært å oppgradere og forenkle den,samt utvide den til å gjelde for perioden 2010 til 2014. Det er utarbeidet en egen aktivitetsplan og budsjett basert påvedtatt revidert forretningsplan. Arbeidet baserer seg på innspill fra styret.2. Rapport status2.1 HistorieRegion Stavanger BA ble etablert i 2004 som et felles destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren. Følgendekommuner har vært med siden stiftelsen av selskapet; Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, ogHå. I perioden fra selskapet ble startet har regionen opplevd en solid vekst i antall besøkende.2.2 ØkonomiRegion Stavanger BA er en medlemsorganisasjon som finansieres ved hjelp av medlemsavgifter og prosjektinntekter.Organisasjonens inntekter skal anvendes til salgs- og markedsføringsaktiviteter på vegne av medlemmene og regionen,for å styrke omdømme, øke kjennskap og kunnskap til Stavanger-regionen.Selskapets finansiering kan grovt fordeles som følger:Andel fra kommunene 35 %Andel fra næringen 65 %2.3 VIRKEOMRÅDERRegion Stavanger BA skal i følge sine vedtekter paragraf 1 arbeide innenfor følgende områder:§ 1. FormålForetaket skal være et felles salgs- og markedsføringsorgan for bedrifter, kommuner og organisasjoner som harinteresser knyttet til reiselivsnæringen og profilering av regionen.Foretaket skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for en sunn utvikling avreiselivsnæringen for å sikre økt sysselsetting og verdiskaping.Foretaket har et ideelt formål i å være en organisasjon som gjør markedsarbeide på vegne av kommuner ogreiselivsnæring. Foretaket har ikke erverv til formål.Foretaket skal markedsføre regionen som reisemål overfor konferanse- og ferie/fritidsmarkedet, samt bidra tilhelhetlig markedsføring av Stavangerregionen som bo-, arbeids- og opplevelsessted. Mål for denne innsatsennedfelles i kontinuerlige strategi- og markedsplaner.Foretaket skal ivareta vertskapsfunksjonen i de kommunene som har avtale om dette og ha en koordinerendefunksjon for vertskapsrollen innenfor regionen. Videre skal foretaket være en aktiv pådriver for aktiviteter ogprosesser som har betydning for reiselivsnæringen.Foretaket skal være reiselivet i regionen sin representant i relevante lokale, nasjonale og internasjonale fora.Foretaket skal kunne delta i andre virksomheter med samme formål.Foretakets virkeområder er følgende:• Markedsføring og salg overfor MICE-markedet (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions)• Markedsføring og salg overfor ferie/fritidsmarkedet• Vertskapsfunksjoner, herunder pressebesøk og visningsturer• Turistinformasjon (etter avtale)• Pådriver for prosesser, produkt og aktiviteter som er positivt for reiselivsnæringen og kommunene• Opptre som reiselivsnæringens og kommunenes felles interesseorganisasjon og talerør• Bidra til å tenke helhetlig profilering av Stavanger-regionen som bo-, arbeid- og opplevelsessted.2.4 PROSJEKTARBEIDMye av vår virksomhet baserer seg på prosjektarbeid. Foruten den generelle markedsføringen som drives for allemedlemmer, inviteres medlemmene til å være med i konkrete prosjekter. Prosjektene gjennomføres i dag i regi av RegionStavanger BA. Region Stavanger BA skal være et verktøy for initiering og integrering av prosjekter, samt fungere som etbindeledd. Prosjektorganisering som arbeidsform videreutvikles.2


2.5 NåsituasjonLandsbasisRegion Stavanger som destinasjon har pr september 2009 en markedsandel på 3,83%. Det er en tilbakegang ifht 2008hvor destinasjonen hadde en markedsandel på 4,09%. Regionen er på 5. plass med bare regionene Oslo(11,19%),Gudbrandsdalen(7,5%), Bergen(5,23%) og Hallingdal(4,77%) foran oss.Fjord Norge basisIfht Fjord Norge regionene ligger vi på andre plass med en markedsandel på 15,33% bare slått av Bergen(20,94%). Setabell under for samlet marked, dvs alle overnattingssteder.Samlet marked etter nasjonalitet.Januar - september 2009 og 2008Antall Endring MarkedsandelMarkedsandelOvernattinger fra 2008 til 2009 på landsbasisi egen landsdel2009 2008 Antall Prosent 2009 2008 2009 2008Region/ Destinasjon overnatt % % % % %12 Bergen 1 222 429 1 250 205 -27 776 -2,2 5,23 5,22 20,94 20,5011 Jæren/Stavanger 895 009 980 151 -85 142 -8,7 3,83 4,09 15,33 16,0814 Sognefjord 541 494 576 791 -35 297 -6,1 2,32 2,41 9,28 9,4615 Ålesund region 401 574 399 308 2 266 0,6 1,72 1,67 6,88 6,5514 Nordfjord 375 539 384 642 -9 103 -2,4 1,61 1,60 6,43 6,3112 Hardanger 361 257 372 717 -11 460 -3,1 1,55 1,55 6,19 6,1115 Molde-region 360 121 385 730 -25 609 -6,6 1,54 1,61 6,17 6,3315 Kr.sund/Nordmøre 244 087 243 826 261 0,1 1,04 1,02 4,18 4,0011 Nord-Rogaland 236 737 279 412 -42 675 -15,3 1,01 1,17 4,06 4,5815 Geirangerfj/Trollstig 221 914 208 221 13 693 6,6 0,95 0,87 3,80 3,4211 Ryfylke 179 679 183 060 -3 381 -1,8 0,77 0,76 3,08 3,0014 Sunnfjord 168 806 171 837 -3 031 -1,8 0,72 0,72 2,89 2,8212 Voss 159 254 185 297 -26 043 -14,1 0,68 0,77 2,73 3,0412 Sunnhordland 159 071 153 615 5 456 3,6 0,68 0,64 2,72 2,5211 Dalane 69 363 63 494 5 869 9,2 0,30 0,26 1,19 1,0412 Nordhordland 51 981 40 319 11 662 28,9 0,22 0,17 0,89 0,6614 Jensbua 29 836 33 532 -3 696 -11,0 0,13 0,14 0,51 0,55Formålsfordelingen er som følger (statistikken gjelder kun hotellmarkedet):Hote llm ar k e d e tte r form ål. Januar - s e pte m be r 2009 og 2008. Re g ione rAntall End rin g M ark e ds and e l Be tydOve rnattin ge r fra 2008 til 2009 på land s bas is nin g2009 2008 Antall Pros e nt 2009 2008 2009Re gion Form ål ove rnatt % % % %11 Jæ ren/Stav anger .I alt 715 962 762 084 -46 122 -6,1 5,07 5,18 100,011 Jæ ren/Stav anger Y rke 460 392 503 200 -42 808 -8,5 8,88 9,09 64,311 Jæ ren/Stav anger Ferie/f ritid 190 073 166 970 23 103 13,8 2,67 2,31 26,511 Jæ ren/Stav anger Kurs/konf 65 497 91 914 -26 417 -28,7 3,60 4,75 9,1Tabellen viser at innenfor:• yrkesreisende som bor på hotell har regionen en markedsandel på 8,88%, noe som representerer 3. plass pålandsbasis. Kun slått av Oslo(21,86%) og Bergen(9,62%). 4. plass Trondheim(6,24%)• det nasjonale og internasjonale møtemarkedet har regionen en markedsandel på 3,6%. Det er en 7.plass nasjonalt. 1. plass Oslo(14,53%), 5. plass Bergen(5,19%), 9. plass Trondheim(2,92%)• ferie og fritid har regionen en markedsandel på 2,67%, det er 11. plass nasjonalt. 1. plass Oslo(13,7%), 4.plass Bergen(6,85%), 9. plass Trondheim(3,24%)Tabellen nedenfor viser Region Stavangers nåsituasjon ifht internasjonale kongresser i Norge. Det er tre kriterier for åklassifiseres som internasjonal kongress.1. Over 50 Internasjonale delegater2. Minimum tre nasjonaliteter3. Rullere mellom land og eller kontinenterInternasjonale kongresser i perioden 1998 til 2008 basert på UIA statistikkBy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Oslo 50 51 60 39 46 64 49 40 35 70 50Bergen 10 18 23 31 22 20 17 18 23 24 22Stavanger 10 10 10 10 12 9 4 6 6 5 14Trondheim 27 15 16 9 9 13 15 8 8 8 73


www.regionstavanger.com,Den nye internettsiden til Region Stavanger ble lansert 25. juni 2009. Den ble laget i Fjordnettportalen, et samarbeid medde fire fjordfylkene i Fjord Norge.Den nye løsningen åpner for nye dynamiske muligheter i dialogen med gjesten, blant annet youtube klipp og størremulighet til å løfte frem bookbare produkter. I tillegg har nettsiden åpnet for muligheten til å spisse informasjonen motbestemte markeder, da nettsidene nå har fire forskjellige forsider, en som retter seg mot turisten, en motkongressmarkedet, en mot media, og en mot bransje.Fra 1. Juli 2009 til og med 31.desember 2009 har den nye nettsiden hatt 64 998 besøk, og 47 365 unike besøkende. Dettar tid å reindeksere nye nettsider og få høye besøkstall ved nylansering, men søkemotor optimalisering oginnholdsproduksjon jobbes med kontinuerlig. Tallene er derfor ikke så høye som ønsket, men det vi kan trekke ut avtallene er likevel interessant, og tyder på at grunnjobben som er gjort og ligger til grunn, har vært solid.Ved å se på trafikkildeoversikten, ser vi noe interessant og positivt, nemlig at over 50 % av trafikkildene ersøkemotortrafikk, nesten 18 % er direkte trafikk til nettstedet og 32 % er trafikk fra henvisningsnettsteder. Over 40 % avtrafikk fra Google er organisk, noe som er veldig bra. Det betyr at vi har kommet opp i søk på Google, og at over 50 % avde besøkende til nettsiden til Region Stavanger, har funnet oss på denne måten. Det at 18 % av besøkene er direkte, erogså som bra å regne, ettersom dette betyr at de allerede kjenner til oss. I tillegg er trafikkilder som visitnorway.com ogfjordnorway.com viktige for regionstavanger.com som ligger i ti på topp-listen over trafikkilder.En annen ting vi ser som er positivt, er at sidene har 72 % nye besøk. Dette kan tyde på at vi har fått en nykundegruppe, som mulig er generert av tilstedeværelsen på nye sosiale media, og ny funksjonalitet på nettsiden somappellerer til en yngre brukergruppe.Sosiale medier/WEB 2.0Vi er i startgropen innenfor markedsføring på WEB 2.0. Potensialet her er meget stort.2.6 Region Stavanger BAs SWOTMuligheter• Natur – mangfoldighet, mulighet til ytterligeremarkedsmessig utnytting• Koble reiselivet mot næringsklyngene ogeksisterende fagmiljø• Utnytte synergien av vår sterke posisjon sommatregion• Næringsliv og turisme må jobbe sammen forgodt flyrutenett• Dra nytte av regionale og nasjonale prosjekter• Sesongforlengelse gjennom temaprofilering ogkortferie• Utnytte positive inntrykk som utenforståendehar av regionen• Større fokus på felles markedsføring av regionen– en stemme• Integrasjon mellom bo, arbeid og opplevelserStyrker• Kompetanse og evne til å skaffe og gjennomførestore arrangement• Korte avstander• Mangfold - natur, by og land• Internasjonal flyplass• Preikestolen, Kjerag• Handlekraft, korte avstander mellom ide ogutførelse• Næringsstrukturen – Internasjonalt miljø –ambassadører• Festivalregion• Vi har en kompetent og positiv organisasjon• Ny WEB plattform og bookingløsningTrusler• Konjunkturendringer• Klima utfordringen – kan påvirke reisemønster,begrensninger ifht fly• Oljeavhengighet og dominans• Omdømme vårt – blir oppfattet til å være noeannet enn det vi er ifht turisme• Nasjonal styring av midler mot nord• Manglende fellesskapsfokus blant aktørene iregionen – mer fokus på egen bunnlinjeSvakheter• Flere destinasjonsaktører i regionen (ReisemålRyfylke, Lysefjorden utvikling, Region StavangerBA)• Regionen blir ikke oppfattet som et reisemål• For få store attraksjoner• For lite pakker eller samhandling om pakker• For få produkter er salgbare på nett• At ikke alle ansatte har tilgang til CRM-systemet(felles arbeidsplattform)• Begrenset økonomisk ramme• For lav bemanning, store belastninger på deansatte• Sterkere grad av politisk forankring – må fåforståelse for hvor viktig næringen er4


3.0 VisjonRegion Stavanger BA – Norges fremste aktør med hensyn til et åpent, energisk og nyskapende destinasjonsarbeid.3.1 VerdierVåre viktigste verdier er: åpen, energisk og nyskapende3.2 Hensikten med vår virksomhetVi er til for å gi våre medlemmer og vår region økt besøk, raskere vekst og bedret lønnsomhet.Dette skal vi gjøre gjennom å være et profesjonelt og kompetent destinasjonsselskap som markedsfører og selger vårregion med stolthet, innsikt og kunnskap. Vi skal skape interesse og nysgjerrighet rundt vår region og sikre økt kunnskapog kjennskap om denne for å øke tilstrømmingen av folk til regionen. Og vi skal sikre at våre gjester blir godt ivaretattnår de kommer hit.Vi skal ha et tett samarbeide med våre medlemmer og samarbeidspartnere, og slik sikre at deres interesser blir ivaretatt,at regionen snakker med én stemme og våre medarbeidere har en meningsfull hverdag.Vi vil ha de som er engasjerte og målrettet i sitt arbeid, bevisste på sin rolle i en større sammenheng og motiverte avpositive resultater som våre medlemmer, så vel som ansatte.3.3 Hva vi ønsker å være - for hvem (Målgrupper)For våre medlemmer skalRegion Stavanger BA fremstå som den organisasjonen som ivaretar markedsføringen av vår region på beste måte. Våremedlemmer skal være trygge på at deres ressurser blir forvaltet på en profesjonell og målrettet måte, hvor potensialetsom ligger i økt turisme og næringstrafikk blir utnyttet maksimalt.Til potensielle besøkende skalRegion Stavanger BA formidle kunnskap om og skape kjennskap til vår region i de markeder og segmenter som giroptimal avkastning for regionen. Vi er enkelt tilgjengelige og overbevisende i de kanaler hvor man søker informasjon omregionen vår. Salgsutløsende tiltak skal gi flere tilreisende til regionen.Besøkende skal oppleve atRegion Stavanger BA er et godt og profesjonelt vertskap, som er tilgjengelige og informative på en måte som er avpassetde besøkendes behov.For våre ansatte vilRegion Stavanger BA satse på optimal oppgavefordeling og tilfredsstillende opplæring for å nå regionens mål. Vi erførstevalget som arbeidsgiver for mennesker med kompetanse og erfaring fra destinasjonsmarkedsføring ogmerkevarebygging.For våre samarbeidspartnere fremstårRegion Stavanger BA som tydelige i sin kommunikasjon og har tillit blant offentlige og private aktører i regionen.Region Stavanger BA er en pådriver for samarbeid i regionen.Region Stavanger BA kan sitt fag, vi ser hele bildet og skaper forståelse for hvordan ting henger sammen. Dette gjør osstroverdige i vårt virke.4.0 Suksesskriterier• Økonomisk styrke.• Menneskelige ressurser. En vekst som skissert i denne forretningsplanen vil kreve økt bemanning.• Riktig kompetanse. Vår kompetanse er verdien i selskapet. Vi må sørge for å ha riktig kompetanse i selskapet tilenhver tid• Nettverk/forum på tvers av reiselivet og kulturen.• Samhandling. Viktig med samhandling for å hente synergier på tvers og for å maksimere den finansiellemuskelen.5. Fremtidsutsikter og mål5.1 Hvordan ser fremtiden ut?Vi er i en global finanskrise, og det er vanskelig å forutse når virkningene av den avtar. Mye tyder på at 2010 også vil bliutfordrende. Finanskriser medfører som regel endring i folks reisemønster. Kortferier blir ofte nedprioritert til fordel forsommerferie. Sett i lys av dette er det naturlig at Region Stavanger BA satser på å profilere regionen som reisemål inærmarkedene. Innovasjon Norge har også bestemt at de vil ha større fokus på nærmarkedene fremover. I dag kommer66 prosent av de internasjonale ferie- og fritidsankomstene til Norge fra Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland ogStorbritannia. I forhold til det internasjonale møtemarkedet har Norway Convention Bureau og Innovasjon Norge enambisjon om å øke Norges markedsandel ifht verden fra dagens 1,3% til 1,6%. Dette innebærer en økning fra dagens130 internasjonale kongresser til 160 innen 2012.5


Regionen er i en ekspansiv periode. Allerede innen 2012 vil vi få følgende kapasitetsøkning:Byggverk Areal m²Tribuneplasser/publikumsplasserNytt konserthus 13 800 3 400Ny ishall 8 450Oilers Arena 22 200Ny utstillingshall 7 300Sørmarka Arena 15 112 4 000Randaberg Arena 9 508 1 000Sandved Arena 7 770 1 000SUM 84 140 9 400Antall nye hotellrom 623 +konferanseromKapasiteten må fylles av gjester innenfor alle formålNytt konserthus er på plass i 2011. Dette gir økte konferansemuligheter.Stavanger Forum utvider med ny utstillings hall, Sørmarka arena, Oilers arena, Sandved arena, Randaberg arena ogBryne arena gir oss utfordringer innen det å skaffe større events som idrettsarrangement til regionen.5.2 Hvor skal vi?Vyer for den neste fem års perioden:• Ledende og pilot på kongressatsing i Norge. Stipendiatordninger kommer på plass.• Markedsføring og salg mot weekendtrafikk knyttes opp mot sterkt fokus på KK og FF prosjekter.• NCE Tourism /Fjord Norge – her skal Stavangerregionen oppnå stor synlighet og tilhørighet både strategisk ogmed våre produkter.5.3 Hva er realistiske mål i et 5 års perspektivOverordnet kommunikasjonsmål:Det overordnede målet for all kommunikasjon fra Region Stavanger, både markedsførings- og PR-messig, er:Region Stavanger BA – Norges fremste aktør med hensyn til et åpent, energisk og nyskapende destinasjonsarbeid.Hovedmål: Over en 5 års periode skal vi øke tilstrømningen av hotellgjester til Region Stavanger med 58%(baselineutgang 2009). Estimert antall totale gjestedøgn ved utgang 2009 er 860 000. Dette gir en økning på 500 000 gjestedøgntil regionen.Delmål: Endre fordelingsnøkkel på FormålHoteller:Gjestedøgns økning i Region Stavanger over en 5 års periode fordelt på formålFormål IB 2010FordelingIB 2010 UB 2014FordelingUB 2014 Økning 2010 2011 2012 2013 2014Fordelings økningI alt 860 000 100 % 1 360 000 100 % 500 000 50 000 100 000 100 000 110 000 140 000 100 %Yrke 553 014 64 % 703 014 52 % 150 000 15 000 30 000 30 000 33 000 42 000 30 %Ferie/fritid 228 312 27 % 403 312 30 % 175 000 17 500 35 000 35 000 38 500 49 000 35 %Kurs/konf 78 674 9 % 253 674 19 % 175 000 17 500 35 000 35 000 38 500 49 000 35 %5.4 Hvordan når vi målene og hvordan skal det måles?Region Stavanger BA har 3 satsningsområder:• Ferie og fritids markedet• Nasjonalt og internasjonalt møtemarked• PR og kommunikasjonFerie og fritids markedetMålsetning: I perioden 2010 til 2014 skal antall hotell gjestedøgn innen ferie og fritid øke med 76% fra 228 000 til403 000.Målet skal nås gjennom følgende:• En fokusert satsning sammen med Tursimeprosjektet på markeder hvor vi har direkteruter til StavangerLufthavn Sola.• Opprettholdelse av synlighet gjennom Innovasjon Norge og Fjord Norge, samt gjennom aktiv deltagelse iNorwegian Center of Expertise(NCE) Tourism - Fjord Norways prosjekter og Storbyprosjektet i regi avInnovasjon Norge.• Cruise satsning skal foregå gjennom Cruiseprosjektet/nettverket.• I tillegg skal vi være tilstede ved utvalgte turistmesser i våre utvalgte markeder.FokuseringTematurisme: Trender peker mot en økt tematurisme. Region Stavanger BA vil ha hovedfokus på følgende tema:vandring, kultur, mat og cruise og jobbe tett inn mot NCE Tourism Fjord Norway.6


Kortferie/weekwend: Kortferie og weekend trafikk vil fortsatt være meget viktig for regionen. Region Stavanger BA vilkjøre kampanjer i utlandet sammen med Turismeprosjektet i land med direkteruter til Stavanger lufthavn Sola.Weekend: Nasjonalsatsning gjennom kampanjer med Innovasjon Norge, samt egne kampanjer knyttet opp motprioriterte tema.Markedene er:Prioritet 1. Norge, Tyskland, Nedlerland, Storbritannia (Kampanjer gjennom Fjord Norge, Innovasjon Norge ogTurimeprosjektet)Prioritet 2. Spania, Frankrike, Danmark, Sverige (Kampanjer gjennom Turismeprosjektet og Fjord Norge)Prioritet 3. USA, Russland (Bransjebearbeidelse sammen med Turismeprosjektet)Nasjonalt og internasjonalt møtemarkedMålsetning: Kongressavdelingen skal innen utgangen av 2014 ligge i førersetet på alle arrangement i regionen. Iperioden 2010 til 2014 skal antall hotell gjestedøgn innen det nasjonale og internasjonale møtemarkedet øke med 222%fra 78 674 til 253 674.Målet skal nås gjennom følgende:• Jobbe lokalt mot de profesjonelle miljøene for å finne potensielle kongresser og vertskap.• Nasjonalt opp i mot organisasjoner, lag og foreninger for primært å dra større arrangementer (eks. landsmøter,fagmesser, store kultur- eller idrettsarrangement)• Kontinuerlig arbeid for å styrke relasjonene til annet næringsliv for å dra synergier.• Være aktiv og pådriver på de arenaer hvor et salg kan påvirkes, også via nettverksmøter i egen regi og ellerssammen med våre medlemmer.• Få kunnskapsnivået til møtemarkedet ut til presse og media slik at vår satsing blir satt på den politiske agenda.• Samarbeid med Norway Convention Bureau med krav om økt tilgang til leads• Samarbeid med Storbyprosjektet innen Kongress og Event.Aktivitetsnivå opprettholdes på:• Fagmesser – IMEX (Frankfurt) og EIBTM (Barcelona)• Workshops og sales calls - UK og Tyskland• Nasjonal og internasjonale medier (ex. TmF/Piranha)• Oslo – Møtebørsen og Stavanger-regionen i OsloFokusområder: Energi, mat/landbruk, UiS/IRIS, SUSWEB, PR, kommunikasjon og TuristinformasjonMålsetning:TI :Økt omsetning i TI med 50% i perioden 2010 til 2014. Riktige salgsvarer og godt vertskap for turistene som er iregionen. Se på muligheten for flere egne kommersielle produkter i turistinformasjonen. Her bør også våre medlemmerbenytte muligheten.Øke antall besøkende i TI med 20%.PR: Godt vertskap for presse og turoperatører, både de som kommer og de som gjør saker fra skrivebordet(journalistarbeidet har endret seg noe siden finanskrisen, flere må jobbe ”hjemmefra”). Utvikle tre kommersielle PRoppgaver i samarbeid med Greater Stavanger. Skape prosjekter som samler bo, arbeid og opplevelse.Kommunikasjon: Verktøy som Regionsguiden, www.regionstavanger.com, www.regionstavanger.com/no/HVA-SKJER/,City Map, Product Manual, Guided Tours, www.regionstavanger.com/no/Media/Bilder/ (Bildedatabasen)Kunne se skissene til ett brand for Stavangerregionen (ref. arbeidet i omdømmegruppene).Etablere et nettverk/forum på tvers av kultur og reiseliv for å sikre suksess innen weekend/kortferie og sommerkampanjerWEB: Doble provisjonsinntekter i perioden 2010 til 2014 av booking av overnatting, opplevelse og pakker påwww.regionstavanger.com, (forutsetter fremdeles en ”basis” markedsføring og at medlemmene stiller med kapasitet. )Blant de tre ledende destinasjonene i Norge på markedsføring i sosiale medier (WEB 2.0), markedsføring ogkommunikasjon innen reiselivet (Nasjonale og internasjonale møtemarkedet/ferie og fritid).Medlemmer:Vi har systematisert innsalget til nye medlemmer slik at alle ansatte har sine hovedområder på innsalg.KommunerRegion Stavanger BA jobber med flere medlemskommuner. Intensivt innsalg ovenfor aktuelle over en 2 års periode.Andre medlemmerInnsalg til potensielle medlemmer pågår kontinuerlig og følges opp på avdelingsmøter.6.0. Mål medlemmer og eiere:• Bevisstgjøring av verdien av medlemskap.• Tilfredse medlemmer.• Skape forståelse for behovet for langsiktig, enhetlig og strategisk forankret destinasjonsmarkedsføring.7


Region Stavanger BA fremstår som den organisasjonen som ivaretar profileringen av vår region på beste måte.• Bidra til raskere vekst og bedre lønnsomhet for våre medlemmer.• Beholde eksisterende medlemsmasse.6.1 Mål besøkende:• Sørge for at de besøkende opplever vår region som attraktiv og at de er tilfredse etter at de har vært her.• Øke antall besøkende på www.regionstavanger.com.6.2 Mål Potensielle besøkende• Økning av antall utenlandske turoperatører og norske incoming operatører til Stavangerregionen.• Oppnå økt antall nasjonale og internasjonale arrangement og kongresser til Stavangerregionen.• Økt antall arrangement til Stavangerregionen - messer, idrett og kulturevents, konferanser og møter.• Øke kjennskap og kunnskap til Stavangerregionen.• Øke antall cruisepassasjerer.• Øke antall besøkende fra de markeder vi satser i.• Oppnå økning av besøkende ved attraksjonene, overnattingsstedene og turistinformasjonen.• Oppnå økning av besøkende på www.regionstavanger.com.• Positiv medieomtale i de markeder vi satser i.6.3 Mål media:• Positiv medieomtale i lokal, regional, nasjonal og internasjonal media.• Utvikle www.regionstavanger.com som aktiv informasjonskanal for media.• Oppdatere bildearkiv• Oppnå mer bruk fra media6.4 Målgruppe prioritet 2Region Stavanger BA vil, i perioden 2010 til 2014, ha fokus på å jobbe med disse målgruppene i utvalgte tiltak, nettverkog samarbeidsgrupper. Disse deler vi våre verktøy med og ivaretar slik at de vet hva Region Stavanger BA står for oghvilke tiltak og prosjekter som vi prioriterer.6.5 Målgruppe prioritet 3Region Stavanger BA vil, i perioden 2010 til 2014, ha liten fokus på aktiviteter ovenfor denne gruppen. Fremdelesdeltagelse i felles arbeidsgrupper som ser på muligheter for synergi av felles markedsfremstøt og annen profilering.7.0 AktivitetsplanSe eget vedlegg8.0 ORGANISASJONSelskapet har 7 faste ansatte og 3 prosjektansatte, i tillegg ansettes det 5 sommervikarer i høysesong i tillegg til de toordinære stillingene i begge turistkontor.De ansatte og rapporteringslinjer:Reiselivsdirektør: Elisabeth Lærdal SkulandAdministrativ leder: Gunhild Vevik, rapporterer til ReiselivsdirektørKommunikasjonssjef: Lene Berge Førland, rapporterer til Administrativ leder.Teamleder og webutvikler: Lene Lunde, rapporterer til Administrativ leder.Informajonsmedarbeider: Inger Sigrund Slagstad Vik (Prosjektansatt), rapporterer til teamleder og webutvikler.Informajonsmedarbeider: Elisabeth Niekel (Prosjektansatt), rapporterer til teamleder og webutvikler.Kongresssjef: Heidi Jeanette Nygård, rapporterer til ReiselivsdirektørSalgssjef Ferie og fritid: Ellen Frisvold, rapporterer til kongresssjefKongressrådgiver: Per Morten Haarr (prosjektansatt), rapporterer til kongresssjefProsjektleder kongress: Toril Norheim (i permisjon), rapporterer til kongresssjefHovedkontoret er på Ruten i Sandnes.Region Stavanger BA driver også Stavanger og Sandnes turistkontorer, som er viktige verktøy for besøkende til heleStavangerregionen.Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, Lars Ola Solstad er styreleder.Organisasjonen skal videreutvikle og ha fokus på at tiltak og oppgaver i størst mulig grad gjennomføres som prosjekter.Prosjektorganisering som arbeidsform gir større fleksibilitet for organisasjonen.8

More magazines by this user
Similar magazines