Fellesforbundets forsikringsbrosjyre 2011

bygningsarbeider.no

Fellesforbundets forsikringsbrosjyre 2011

GRUNNFORSIKRING (G)Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall– i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden.Utbetalingen fra forsikringen er høyesti de periodene av livet hvor gjeld ogforsørgeransvar vanligvis er størst.Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, ogvil alltid komme i tillegg til eventuelle andrelivsforsikringer du måtte ha. Yrkesaktivemedlemmer med fast bostedsadresse utenforNorden har rett til dobbel forsikringssum pådenne forsikringen.Forsikringen dekker blant annet- Deg som er medlem- Ektefelle/samboer og hjemmeboende, ugiftebarn under 21 år- Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid- Hele døgnet i hele verden- 16 500 kroner per barn under 21 år ved dødsfallAlderMedlem medektefelle/samboer ogenslig medlem medbarn under 21 årEktefelle/samboerEnslig medlemuten barnunder 21 årKode Gpå kortett.o.m 50 år51 år52 år53 år54 år55 år56 år57 år58 år59 år60 år61 år62 år63 år64 år65 år66 år67 år og eldre64 954,-61 052,-57 662,-54 273,-50 885,-47 496,-44 107,-40 719,-37 329,-33 940,-30 552,-27 164,-23 773,-20 385,-16 997,-13 609,-10 219,-6 830,-64 954,-61 052,-57 662,-54 273,-50 885,-47 496,-44 107,-40 719,-37 329,-33 940,-30 552,-27 164,-23 773,-20 385,-16 997,-13 609,-10 219,-6 830,-27 063,-25 864,-24 662,-23 459,-22 257,-21 057,-19 854,-18 653,-17 453,-16 250,-15 048,-13 847,-12 678,-11 508,-10 339,-9 169,-8 000,-6 830,-7 LOfavør


FRITIDSULYKKESFORSIKRING (F)Forsikringen gir deg som er medlem erstatninghvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden.Forsikringen dekker blant annet- Deg som er medlem frem til fylte 70 år- Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinskinvaliditet* eller død- Behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignendeetter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annethold, med inntil fem prosent av forsikringssummen- Behandling og opphold hos private legevakter og klinikkeretter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon*Med varig medisinsk invaliditet meneslivsvarig skade på kroppen, eller tap avkroppsdeler, sanser eller nedsatt funksjoni disse.Vi gjør oppmerksom på at visse sports- ogrisikoaktiviteter ikke dekkes av forsikringen.Skade som følge av krig, terrorhandlingerog lignende, samt skade som følge av grovuaktsomhet og beruselse, dekkes ikke.Medlem som harektefelle, samboereller livsarvingerEnsligmedlemKode Fpå kortet100 000,-10 000,-Død200 000,-*10 000,-200 000,-*10 000,-InvaliditetBehandlingsutgifter* Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %,reduseres erstatningen forholdsmessig.LOfavør 8


IndividuelleforsikringerHUSFORSIKRINGVi tilbyr deg to typer husforsikring, og du velger selv den sompasser deg best. Dersom boligen blir totalskadet bygger vi nyuten å trekke fra for elde og slitasje (fullverdigaranti). I tillegger du dekket mot insekter, sopp og råte.Topp dekker blant annet- Trygghetsgaranti som betyr at alt du foretarav påbygg og innredning i løpet av åretautomatisk blir medforsikret- Skader på kunstnerisk utsmykning- Skader ved sviktende fundamen tering- Vannskader som følge av utett yttertak ogutettheter i bygning- Erstatningsbeløpene ved ulike skader erhøyere enn i standard forsikringen- Alt som nevnes under standardStandard dekker blant annet- Skader forårsaket av ekte hussopp, andreødeleggende sopper, råte, insekter og dyr- Skader på huset som skyldes brann, lynnedslag ogelektriske fenomen- Vannskader på grunn av rørbrudd- Bruddskader på vinduer og sanitærporselen- Naturskader- Skader på hageanlegg, gjerde, flaggstang ogutvendig vann basseng- Merutgifter etter skade som skyldes offentlige påbudEtt oppgjør - én kontaktperson - én egenandelDet er mye enklere å samle hus- og innboforsikringen gjennomLOfavør. Dersom hjemmet ditt blir skadet, slipper du å fortelle densamme historien til to ulike forsikringsselskaper. Dessuten trekkesdu bare én egenandel og får et raskere og tryggere oppgjør.LOfavør 10


BILFORSIKRINGForsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyerestartbonus enn det som er vanlig. Vi gir deg toppbonus inntil fireår raskere enn det som er vanlig i markedet og hele 30 prosenti startbonus. I tillegg unngår du bonustap ved første skade etterkun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus.Toppkasko dekker blant annet- Leiebil i normal reparasjonstid etter enforsikringsskade. Visse betingelser gjelder fortype leiebil.- Maskinskader for inntil åtte år gammel bil.- Fastmontert utstyr med inntil 20 000 kroner, ogløse gjenstander med inntil 20 000 kroner.- Alt som nevnes under Kasko.Kasko dekker blant annet- Skader som følge av kollisjon, sammenstøt,utforkjøring, velting og hærverk.- Alt som nevnes under Minikasko.Minikasko dekker blant annet- Skader som følge av brann, bruddskade påglassruter.- Ved tyveri og innbrudd i bilen.- Fastmontert utstyr med inntil 10 000 kroner- Løse gjenstander med inntil 10 000 kroner.- Veihjelp både hjemme og på veien – i Norge og iEuropa.- Alt som nevnes under Ansvarsforsikring.Ungdomsavtale - for bileiere under 23 årForsikringen er noe dyrere for personer under 23 årgrunnet høyere skadestatistikk. Du får tilbakebetaltdette tillegget med renter hvis du kjører skadefritti 5 år fra første innbetaling. Du må ha hattbilforsikringen hos oss i hele perioden.Ønsker du ungdomsgaranti?Låner du bort bilen til personer under 23 år, erdet større sjanse for at uhell kan skje. Derforøkes normalt egenandelen ved kaskoskadermed 6 000 kroner. Ved å kjøpe vår ungdomsgarantifor 900 kroner per år, slipper du denøkte egenandelen. Dersom du har brukere avbilen under 23 år, vil forsikringen også kostenoe mer.Ansvarsforsikring dekker- Skader på personer, eiendeler og eiendom.- Rettshjelp.- Ulykkesforsikring for fører og passasjer.11 LOfavør


PENSJONLOfavør Pensjon er trygg pensjonssparing for deg som erLO-medlem. Du sparer til pensjon med skattefordel og fårsamtidig forsikret sparingen ved uførhet.Du velger selv hva du vil bruke pensjonisttiden din til, men du må spare som ung for å leve godtsom gammel. Dagen du går av med pensjon, er det sannsynlig at du får utbetalt mindre penger enndu gjør i dag, og mange blir overrasket over hvor lite de får utbetalt.Med LOfavør Pensjon kan du spare fra 300kroner i måneden med skattefordel, og samtidigfå forsikret sparingen ved arbeidsuførhet.Medlemsfordeler for deg– Ved langvarig arbeidsuførhet vil SpareBank 1overta ansvaret for din sparing inntil du blirfrisk, om nødvendig frem til pensjonsalder.Dette kalles betalingsfritak. Ansvaret vilovertas forholdsmessig ut i fra uføregrad.– Ved langvarig arbeidsuførhet vil detmånedlige sparebeløpet økes med 3 %årlig. Beløpet kan ikke justeres over maksimaltsparebeløp på 15 000 kroner.– Forsikringen krever ingen helseerklæring.– Samme pris på forsikringen, uavhengig avalder og kjønn.VISSTE DU AT...Dersom du er kvinne,er risikoen for å bliufør før du fyller 65hele 40 prosent.(Kilde: SSB)Fakta om LOfavør PensjonFor hvem: Alle LO-medlemmer, somer 18 år eller eldreSparebeløp: Fra 300 kroner i månedenog inntil 15 000 kroner iåretSkattefordel: Skatteutsettelse på 28 %av sparebeløpet, maksimalt4 200 kronerFormuesskatt:Skatt:Ingen formuesskattBetales først vedutbetaling, og da sompensjonsinntektBindingstid: Til lovfestet pensjonsalderUtbetalingstid: Frem til 77 år, og i minst10 årPris på forsikringen: 6,6 % av innbetalt beløpForsikringen dekker…Forsikringen dekker betalingsfritak ved langvarigarbeidsuførhet. Dette betyr at SpareBank 1 overtaransvaret for din sparing ved langvarig arbeidsuførhet.I tillegg justeres sparebeløpet med 3 % årlig.Langvarig arbeidsufør het er når du har vært minimum20 % sammenhengende sykemeldt i12 måneder, på grunn av sykdom eller ulykkeinntruffet i innbetalings tiden....men dekker ikke!Rett til betalingsfritak faller bort ved arbeidsuførhetsom skyldes sykdom som inntrer innen to år etterat avtalen ble etablert og som var kjent på dettetidspunktet.Ønsker du tilbud eller mer informasjon om LOfavør Pensjon, takontakt med din nærmeste SpareBank 1-bank eller se www.lofavør.no.LOfavør 12


BARNEFORSIKRINGForsikringen gir deg økonomiske trygghet dersom barnetditt skulle bli rammet av alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall.Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden og kan kjøpesfra barnet er 3 måneder og frem til fylte 16 år.Forsikringen dekker blant annet- Sykdom og ulykkesskader som fører til varigmedisinsk invaliditet*- Ved dødsfall- Dagpenger fra første dag ved sykehusoppholdutover to uker- Kostnader ved ombygging av bolig eller kjøp avtekniske hjelpemidler- Behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapiog lignende etter ulykkesskade som ikke dekkesav trygder eller fra annet hold- Behandling og opphold hos private lege vakter ogklinikker etter samme satser som ved behandlingi offentlig institusjon* Med varig medisinskinvaliditet menes livsvarigskade på kroppen, eller tapav kroppsdeler, sanser ellernedsatt funksjon i disse.Pris per år:kr 1 609,-ULYKKESFORSIKRINGRimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrenseøkonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet.LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuellforsikring for deg og familien, fordi ulykker somskjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikringen.Forsikringsbeløp og premie kan doblesetter ønske. (Gjelder ikke dekning ved barns død).Forsikringen dekker...- Både deg som medlem, din ektefelle ellersamboer og ugifte barn under 20 år.- Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarigmedisinsk invaliditet eller død.- Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskadeinnenfor Norden, med inntil 5 % avforsikringssummen ved invaliditet.- Frem til fylte 75 år.Slik beregnes erstatning ved ulykkeForsikringssummene gjelder ved 100 % varigmedisinsk invaliditet. Blir man f.eks. 60 % invalid,vil erstatningen utgjøre 60 % av forsikringssummen.Forsikringssummene er også avhengig avfamiliesituasjonen på skade tidspunktet.Pris per år:kr 440,-13 LOfavør


MOTORSYKKELFORSIKRINGVi tilbyr kasko og minikasko i tillegg til denlovpålagte ansvarsforsikringen. Felles fordisse er at de gir deg toppbonus inntil fire årraskere enn det som er vanlig i markedet oghele 30 prosent i startbonus. I tillegg unngårdu bonustap ved første skade etter kun 3skadefrie år med 75 prosent bonus.Kasko dekker blant annet- Leiebil i inntil 10 dager etter en forsikringsskade- Skader som følge av sammenstøt, utforkjøring,velting og hærverk- Alt som nevnes under MinikaskoMinikasko dekker blant annet- Skader som følge av brann, tyveri og innbrudd- Fastmontert utstyr med inntil 10 000 kroner- Kjøreutstyr- Veihjelp både hjemme og på veien – i Norge og iEuropa- Alt som nevnes under AnsvarsforsikringAnsvarsforsikring dekker- Skader på personer, eiendeler og eiendom- Rettshjelp- Ulykkesforsikring for fører og passasjerFRITIDSBÅTFORSIKRINGVi tilbyr deg tre typer båtforsikring, og duvelger selv den som passer deg best. De tobeste gir deg dagserstatning hvis båtferienblir spolert.Toppkasko dekker blant annet- Dagserstatning ved ferieavbrudd med inntil1 500 kroner i 15 dager etter en forsikringsskade- Skade på inntil 10 år gammel motor/seil- Liten jolle med påhengsmotor er medforsikretmed ubegrenset sum- Merutgifter til hjemreise/midlertidig opphold vedavbrutt båttur- Alt som nevnes under KaskoKasko dekker blant annet- Dagserstatning ved ferieavbrudd med inntil1 000 kroner i 10 dager etter en forsikringsskade- Skader som skyldes sammenstøt, kantring,synking og brudd på mast eller bom- Skader som skyldes annen tilfeldig plutselig ytrehendelse- Skade som oppstår under transport- Alt som nevnes under MinikaskoMinikasko dekker blant annet- Ved brann og tyveri- Løst utstyr og eiendeler med inntil 15 000 kroner- Liten jolle med inntil 20 000 kroner- Ulykkesforsikring for fører og passasjer- Utgifter til juridisk bistand ved tvisttilfeller medinntil 100 000 kroner- Nødvendig transport av båt til verksted etter enforsikringsskade- Båtredning og fjerning av vrakLOfavør 14


FRITIDSHUSFORSIKRINGVi tilbyr deg to typer hytteforsikring, ogdu velger selv den som passer deg best.Dersom hytta blir totalskadet bygger viny uten å trekke fra for elde og slitasje(fullverdigaranti). Du kan også dekke degmot insekter, sopp og råte.Topp dekker blant annet- Trygghetsgaranti som betyr at alt du foretar avpåbygg og innredning i løpet av året automatiskblir medforsikret- Skader forårsaket av dyr- Vannskader som følge av utett yttertak ogutettheter i bygning- Erstatningsbeløpene ved ulike skader er høyereenn i standardforsikringen- Alt som nevnes under standardStandard dekker blant annet- Skader som oppstår tilfeldig og plutselig og somskyldes brann, vannskader på grunn av rørbrudd,bruddskader på vinduer og sanitærporselen,naturskader, snøtyngde eller takras, samt annenskade på bygning- Hageanlegg, utvendig vannbasseng, gjerde ogflaggstang- Skade ved brann eller som følge av erstatningsmessigskade på bygning, ledninger, tanker ogkummer- Tapt leieinntekt eller tap ved at fritidshuset ikkekan brukes med inntil 50 000 kroner- Merutgifter etter skade som skyldes offentligepåbud- Ansvarsforsikring og rettshjelp- FullverdigarantiHUNDE- OG KATTEFORSIKRINGFor firbente familemedlemmer dekker viveterinærutgifter ved sykdom eller skade.Du får også erstatning hvis kjæledyret dittdør, må avlives eller blir borte, og også vedsykdom eller ulykke.Forsikringen dekker blant annet- Utgifter til veterinær og opphold på dyrehospitalmed inntil 15 000 kroner. Summen kan økes til25 000 kroner.- Reseptpliktige medisiner med inntil 4 000 kroner.- Erstatning ved sykdom eller ulykke som fører tildødsfall og bortkomst (gjelder ikke huskatt).- Erstatning ved sykdom eller ulykke som fører tilavliving eller varig nedsatt bruksverdi.Forsikringen kan kjøpes for hunder som er fra 5uker til 6 år gamle, og katter som er fra 3 ukertil 6 år gamle, med mindre forsikringen direkteavløser en tilsvarende forsikring i et annet selskap.Forsikringen opphører senest det året kjæledyretfyller 10 år.15 LOfavør


LOFAVØRCAMPINGVOGNFORSIKRINGVi tilbyr deg to typer campingvognforsikring, og du velgerselv den som passer deg best.Kasko dekker blant annet- Dagserstatning ved ferieavbrudd med inntil 1000 kroner i10 dager etter en forsikringsskade- Skader ved kollisjon- Alt som nevnes under MinikaskoMinikasko dekker blant annet- Skader som følge av brann, tyveri og innbrudd- Løst utstyr og eiendeler inntil 70 000 kronerLOFAVØRVERDISAKFORSIKRINGHar du kostbare enkeltgjenstander som for eksempelbunad, foto- og videoutstyr, musikkinstrument eller ensmykkesamling bør du kjøpe en verdisakforsikring somdekker skader på eller tap av gjenstanden i hele verden– også når du er på reise.LOFAVØRSnøscooterforsikringLOFAVØRMOPEDforsikringLOFAVØRTILHENGERforsikringLOfavør 16


© Per Dahl / JohnérPå de neste sidene kan du leseom de øvrige medlemsfordelenesom du har tilknyttet LOfavørMeld deg påLOfavørNyhetsbrevwww.lofavør.noSlik kan du bestille eller få merinformasjon om våre øvrige medlemsfordeler- Gå inn på www.lofavør.no- Ring MedlemsTelefon 815 32 600 og tast frem til ønsketmedlemsfordel (se telefonmeny for MedlemsTelefonen s 26)- Fyll ut og send inn/faks servicekupongen – (se siste side)LOfavør - som driftes av SpareBank 1 Medlemskort AS, er kun formidler av de varer og tjenester som tilbys. Den enkelte avtale omkjøp/ bestilling inngås direkte mellom deg og den enkelte leverandør. LOfavør/ SpareBank 1 Medlemskort AS er ikke ansvarlig for devarer og tjenester som tilbys, herunder informasjon fra leverandører. Ved eventuell reklamasjon, skal den enkelte leverandør kontaktesdirekte. LOfavør/ SpareBank 1 Medlemskort AS tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at innhold,priser og vilkår kan bli endret i etterkant av når denne brosjyren ble trykket.17 LOfavør


BankAlle SpareBank 1 sine banker og filialer tilbyr rådgivningog de til enhver tid beste produktene til deg som medlemav et LO-forbund.I samarbeid med SpareBank 1-bankene kanvi tilby deg gunstige bankfordeler som:LOfavør MedlemslånLån til bolig- Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraretnår lånet utbetales.- Flyttes lånet til SpareBank 1, eller tas det oppnytt lån, dekker banken omkostningene inntilkr 1 500,-.LOfavør KonfliktlånVed lovlig konflikt kan du søke om- Betalingsutsettelse.- Konfliktlån.LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån)Din lokale SpareBank 1-bank kan forskuttereeventuell utbetaling fra Lønnsgarantifondettil ordinær boliglånsrente. (For å få en lønnsgarantifra SpareBank 1 må du først kontakte dinfagforening og du må ha kundeforhold opprettethos oss).LOfavør Brukskonto og SparekontoSærskilte fordeler eller rabatter som kanvariere mellom bankene.MedlemsTelefonen 815 32 600:Tast 1, deretter 1 for Bank.www.lofavør.no - meny «Banktjenester».Se også servicekupongen siste side.EIENDOMSMEGLINGEiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorerover hele landet. Slik sørger de for å alltid ha dyktige meglere medgod lokalkunnskap i det området hvor du ønsker å selge bolig.Medlemsfordeler for deg- Kr 2 000,- i rabatt ved salg av bolig*- Èn gratis rådgivningstime hos megler, uavhengigom du skal selge eller ikke.*Rabatten er inkludert mva. Medlemskortet må vises førkontraktinngåelse.www.lofavør.no – meny «Salg av bolig».Se også servicekupongen siste side.Ring 800 34 363 for å komme i kontakt meddin nærmeste EiendomsMegler 1.LOfavør 18


BILLÅNNå kan du få lån til bil, båt, MC og caravan med inntil100 % finansiering! SpareBank 1 Finans gir deg de bestelånebetingelser og rask behandling.MedlemsfordelerRimeligere lån- Lavere etableringskostnader- Lavere termingebyr- Konkurransedyktig renteFrihet:Det er smart å benytte bilen som sikkerhetfor ditt lån!Med LOfavør Billån er det selve objektet somer panteobjektet. Det betyr at du slipper å stillesikker het i for eksempel boligen din, noe som girdeg større frihet i fremtiden. Du kan få inntil 10år nedbetalingstid på ditt billån hos SpareBank 1Finans.LOfavør Kaskofritt BillånSkal du finansiere bil under kr 100 000 er detmulig å søke på Kaskofritt billån fra SpareBank 1Finans. LOfavør Kaskofritt Billån passer godt tildin første bil, eller til en rimelig bil nummer to.- Du kan låne kr 30 000 – kr 100 000,-- Nedbetalingstid inntil 5 år- Kun krav om ansvarsforsikring ogbetalingsforsikringLån med betalingsforsikringDet trygge og fornuftige valgetSpareBank 1 Finans tilbyr betalingsforsikring på allelån. Velger du betalingsforsikring på ditt lån får dudekket det månedlige terminbeløp inntil 12 mndved:- 100 % sykemelding i mer enn 30 dager- 100 % arbeidsledighet eller permittering i merenn 30 dager- Ved dødsfall innfris lån med inntil kr 600 000,-MedlemsTelefonen 815 32 600:Tast 1, deretter 3 for Billån.www.lofavør.no- meny «Billån»Hvem behandlersøknaden din?Gå inn på www.lofavør.no- meny «Billån».Se også servicekupongensiste side. Du vil deretterbli kontaktet avSpareBank 1 Finans.19 LOfavør


KREDITTKORTTrygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om åbruke penger du ikke har – det handler om å fordele utgifterpå en måte som er praktisk for deg og din økonomi.Hva er LOfavør MasterCard?LOfavør MasterCard er et kredittkort som dukan betale med på over 25 millioner brukerstederverden over. Kortet er ikke tilknyttet din bankeller brukskonto, men du har allikevel full oversiktover alle transaksjoner og fakturaer gjennom dinNettbank – som du til enhver tid kan se påwww.lofavør.no/kredittkortLOfavør MasterCard har mange praktiskefordeler. Har du for eksempel tenkt over at:- Hoteller og bilutleiefirmaer reserverer ofte et beløpi en kort periode som garanti for betalingen? Vedå benytte LOfavør MasterCard når du betaler,unngår du at pengene blir bundet opp på dinbrukskonto.- LOfavør MasterCard kan benyttes ved alle stedersom tilbyr elektroniske billetter? Hvis du oppgirkortnummeret ditt når du bestiller, trekker duganske enkelt kortet ditt når du skal reise – ogslipper dermed alle typer papirbilletter.- Betaling med LOfavør MasterCard kan gi degekstra sikkerhet ved at kortselskapet ofte kanhjelpe deg med å få pengene refundert, dersomleverandør av varen eller tjenesten går konkurs?- Det kan være lurt å benytte ditt LOfavørMasterCard når du er på reise? Da vil ingen hatilgang til brukskontoen din, og du unngår å blifrastjålet store kontantbeløp eller få reisekontoentømt.SperretjenesteSperretjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet påtelefon 815 32 600, tastevalg 2. Sperretjenestenkan også hjelpe med nødkontanter og nødbilletteri løpet av kort tid.MedlemsTelefonen 815 32 600:Tast 2 for MasterCard (man - fre kl. 08.00-18.00)www.lofavør.no – meny «Kredittkort».Se også servicekupongen siste side.Gjeldende priser pr 1. juni 2010Kostnader ved kjøp og fornyelseKredittgrense inntil kr 50 000 - Årspris: Kr 0,-.Tilleggskort: Kr 0,-. Erstatningskort: Kr 0,-. Fakturagebyr: Kr 0,-Kostnader ved bruk av kortet - Varekjøp: Kr 0,-. Kontantuttaki minibank: Kr 35,- + 1 % av uttak. Kontantuttak over skranke:Kr 75,- + 1 % av uttak. Bruk av kortet hos Posten beregnes somkontantuttak over skranke.Betaling - Rentefri betalingsutsettelse: Inntil 45 dager.Nedbetaling: 3 % av benyttet kreditt, minimum kr 100,-.Rente - Nominell rente varekjøp: 18,30 % pr år. Nominell rentekontantuttak: 19,28 % pr år. Effektiv rente varekjøp pr år:19,92 %*.Eksempel:Nominell Samlet Effektiv Kreditt- Størrelse på Totalrentekredittbeløp rente kostnad avdragsbet. beløp18,3 % 15 000,- 19,2 % 574,11 2 595,69 15 574,11* Basert på eFaktura, og nedbetalt over 6 måneder med like månedlige avdragBasert på et gjennomsnitt på 30 rentefrie dagerValutapåslag: 1,75 %. Overtrekksgebyr**: Kr 125,-. Purregebyr:Kr 60,-. Kopi av faktura: Kr 20,-. Overføring fra annet kredittkort:Rente beregnes fra den dagen beløpet er overført til kortet.Overføring fra kredittkort til konto: Kr 75,- + 1 % av beløp.** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrensen overskridesFullstendige priser finnespå lofavør.no/kredittkortLOfavør 20


STRØMLOfavør TOPP 5-GARANTI- En av landets beste strømavtaler!Medlemsfordeler for deg- Din kraftpris vil heretter på årlig basis være énav de 5 rimeligste målt mot en representativ listeover konkurrentene våre – listen dekker 4 av 5 avlandets husstander- Om prisene svinger opp eller ned med årstider ogværforhold, gir garantien deg årlig trygghet foren konkurransedyktig strømpris- Garantien vår regnes fra nyttår til nyttår for åsikre deg en god pris over tid. Du får fullt utbytteav garantien ved å være kunde et helt kalenderårFor målere med et årlig forbruk under 14 000 kWhkommer et årlig fastbeløp på kr 190,- i tillegg tilTOPP 5-GARANTIEN.Bruker du eksempelvis 10 000 kWh per år, utgjørdette 1,9 øre/kWh. En vanlig husholdning brukerca. 20 000 kWh per år.SPAREPAKKEN inneholder følgende elementer:- Betalingsfritak for strømutgifter ved sykdominntil 3 måneder.- Betalingsfritak for strømutgifter ved arbeidsledighetinntil 3 måneder.- Betalingsfritak for strømutgifter ved strømskaderbegrenset oppad til kr 4 000,-.- Individuell Enøk-Rådgiving - Mulighet til åredusere forbruket med 10–20 %.- Enøk-Butikken - Hos NorgesEnergi får du Enøkproduktertil innkjøpspris.SPAREPAKKEN koster kun 1 krone per dag oginngår som en standard del av garantiproduktet.Dersom du ikke ønsker fordelene i Sparepakken,kan du velge dette bort etter bestilling.Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKENSom du sikkert vet er det ikke bare prisen du betaleri øre/kWh som avgjør dine samlede strømkostnader– forbruket påvirker jo også dette i like stor grad.I tråd med vårt mål om å redusere kundens strømutgiftergir vi deg nå også muligheten til å redusereselve forbruket, samt bli ivaretatt om uhellet skullevære ute.LOfavør Fastpris- Gjeldende fastpristilbud finner du på LOfavørshjemmesider.MedlemsTelefonen 815 32 600:Tast 5 for Strøm.www.lofavør.no - meny «Strøm».Se også servicekupongen siste side.21 LOfavør


FERIEREISERLOfavør Feriereiser - Forbundenes reisebyrå gjennom 70 år!Bestill din reise hos LOfavør Feriereiser, og få rabatt på reisen!Medlemsfordeler for degVi hjelper deg med reiseplanleggingen, og girdeg som er medlem av et LO-forbund 5 % rabattpå en rekke charter operatører, cruise og båtreiser,hotelleverandører, leiebil, feriehus, osv.Nyhet!Nå kan du også bestille charterreiser med5 % LO-rabatt, samt «fly og hotell - pakk selv»til konkurransedyktige priser på våre nettsiderwww.lofavør.no/feriereiserMedlemsTelefonen 815 32 600:Tast 4, deretter 1 for LOfavør Feriereiser.Du kan også sende en e-post tilferiereiser@lofavor.noLOfavør 22


ADVOKATBISTANDTrenger du advokatbistand?Advokatfirmaet Legalis AS har lang erfaring og er spesialisterinnen de fleste rettsområder man støter på som privatperson,enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett,kontrakter m.v.Vi legger stor vekt på å bistå deg raskt og effektivt, bl.a.gjennom vår elektroniske saksgang på Internett eller vårtilgjengelighet gjennom LOfavør MedlemsTelefon. Om nødvendigbistår vi også gjennom videre korrespondanse, møtevirksomhet,forhandlinger og føring av saker for alle retts instanser.Rettshjelpsdekning: Ved videre bistand i tviste saker vil visøke om rettshjelpsdekning gjennom Kollektiv hjemforsikring fordeg. Du som er medlem av et LO-forbund, vil i visse saker kunnefå refundert en betydelig del av advokat utgiftene.Medlemsfordeler for deg- Reduserte priser på all juridisk bistand*- 20 % rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør- Enkelte spørsmål og anbefalinger av videre prosess er gratis*Advokatfirmaet Legalis AS ligger i utgangspunktetca 30 % under gjennomsnittlig timepris for advokaterMedlemsTelefonen 815 32 600:Tast 6 for Advokatbistand.www.lofavør.no - meny «Juridisk hjelp».Se også servicekupongen siste side.23 LOfavør


TELEFONI OG BREDBÅNDSom medlem av et LO-forbund kan du få gode rabatter påfasttelefoni, mobilabonnement, bredbånd og bredbåndstelefonii Telenor!Medlemsfordeler for degFasttelefoni/bredbåndstelefoni*- 10-15 % samtalerabatt på trafikk- Gratis superlørdag (du betaler kun startprisen)*Gjelder basisabonnementMobiltelefon- 30 inkluderte ringeminutter per måned for allefakturabaserte abonnement fra Telenor(unntatt Djuice, Superkontroll, SuperSim ogSurfPrat). Tjenesten er aktiv i 2 år.Bredbånd- Fri etablering med Gjør det selv-pakke- 10-15 % rabatt på Bredbånd Medium og PremiumRabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler.For bestilling må duRegistrere deg for rabattene på www.lofavør.nowww.lofavør.no - meny «Telefoni og Bredbånd».For å bestille fordelen på mobil send SMS:Bestill LO til 2000.LEIEBILSom medlem av et LO-forbund får du rabatt på leiebil hos Hertz!Hos Hertz får du gode rabatter i både inn- og utland! I tillegg tilbys du gratis medlemskap iHertz #1 Gold Club – bransjens beste servicekonsept. Hertz har biler som dekker ethvert behovbåde for kort- og langtidsleie.Medlemsfordeler for deg- 10 % rabatt på forhåndsbetalte leier(World on Wheels)*- Inntil 15 % rabatt på ikke forhåndsbetalte leier ihele verden- Inntil 25% på kampanjepriser i Norge.*Rabatten gjelder kun ved bestilling på internettHusk alltid å oppgi følgende avtalenummerved henvendelser CDP 858691MedlemsTelefonen 815 32 600:Tast 4, deretter 3 for Leiebil.www.lofavør.no - meny «Leiebil»LOfavør 24


HOTELLRica Hotelstilbyr deg «Det Gode Vertskapet» på alle sine hotelleri Norge og Sverige.Overnattingen må forhåndsbestilles. Ved bestilling får du svar innen 1 arbeidsdag.Tilbudet gjelder standardrom. Ønsker du oppgradering til superior rom koster dette 250 kronerper natt per rom.Medlemsfordeler for degPriser for Norge 2011:*Enkeltrom kr 830,- per rom per natt inkl. frokostDobbeltrom kr 995,- per rom per natt inkl. frokostEkstraseng kr 145,- per ekstra seng per natt inkl. frokostAlle priser er i NOK og inkl. mva.*Tilbudet gjelder ikke på Grand Hotel i OsloPriser for Sverige 2011:Enkeltrom kr 895,- per rom per natt inkl. frokostDobbeltrom kr 1 095,- per rom per natt inkl.frokostEkstraseng kr 145,- per ekstra seng per natt inkl. frokostAller priser er i SEK og inkl. mva.MedlemsTelefonen 815 32 600: Tast 4, deretter 2 forHoteller og 1 for Rica Hotels. www.lofavør.no - meny «Hotell».HOTELLChoice Hotels Scandinavia20 % rabatt på alle norske Choice-hotell– Nordens største hotellkjede!Hotellkjeden har over 170 hoteller under merkenavnene Comfort, Quality, Quality Resort, Clarionog Clarion Collection. Du finner over 70 hoteller I Norge.Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel.Overnattingen må forhåndsbestilles.Medlemsfordeler for deg- 20 % rabatt på alle kjedens hoteller i Norge- 10 % rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige,Danmark og BaltikumMedlemsTelefonen 815 32 600: Tast 4, deretter 2 forHoteller og 2 for Choice Hotels. www.lofavør.no - meny «Hotell».25 LOfavør


MedlemsTelefon815 32 600Når du ringer LOfavør MedlemsTelefon 815 32 600,får du disse valgene opplest. Her taster du ut i frahvilke fordeler du ønsker å bestille eller trengermer informasjon om.1Bank og Forsikring1 Bank2 Forsikring1 Informasjon eller kjøpe forsikring2 Melding av skade3 Billån2LOfavør MasterCard3Ditt LO-forbund ellerLOfavør Medlemsservice1 LO-forbund2 LOfavør Medlemsservice4Ferie og Fritid1 LOfavør Feriereiser2 Hotell1 Rica Hotell2 Choice Hotels Scandinavia3 Leiebil4 LOfavør Reiseforsikring5Strøm6AdvokatbistandLOfavør 26


LOfavør ServicekupongJeg ønsker å bli kontaktet om:LOfavør BarneforsikringLOfavør AdvokatbistandLOfavør BilforsikringLOfavør BankfordelerLOfavør Campingvogn- og tilhengerforsikringLOfavør FritidsbåtforsikringLOfavør FritidshusforsikringLOfavør Hunde- og katteforsikringLOfavør HusforsikringLOfavør MopedforsikringLOfavør BillånLOfavør EiendomsmeglingLOfavør MasterCardLOfavør PensjonLOfavør StrømLOfavør MotorsykkelforsikringLOfavør ReiseforsikringLOfavør SnøscooterforsikringLOfavør UlykkesforsikringLOfavør VerdisakforsikringFukt og kleb igjenBrett kupongenSelofavør.noFukt og kleb igjenNavn:Adresse:Postnr/-sted:Telefon:E-post:Medlemsnummer:Ja takk, jeg ønsker nyhetsbrev (om medlemsfordeler) fra LOfavør tilsendt på e-post.Riv løs kupongen langs den stiplede linjen, fukt langs sidene og kleb igjen. Porto er betalt. Du kan også sendekupongen på telefaks til LOfavør 21 02 89 50, eller henvende deg på e-post til post@lofavor.no


V1•2011LOfavørSvarsending 10220090 OsloBrosjyren er trykketpå resirkulert papirLOfavør gir gode medlemsfordelerfor deg og familien din.

More magazines by this user
Similar magazines