Elgdata fra Namsskogan kommune

namsskogan.kommune.no

Elgdata fra Namsskogan kommune

BestandsstørrelseSett elg per jegerdagsverk0,800,750,700,650,600,550,5098 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12ÅrMed erfaringer fra elgforvaltningen vet vi atsette dyr per jegerdagsverk er et velegnetmål på om bestanden øker eller minker. Settelg per jegerdagsverk øker nødvendigvis ikkeproporsjonalt med bestandstettheten. Ved høybestandstetthet vil man ikke klare å registrereden veksten som faktisk skjer i bestanden. I enbestand i vekst vil kvoten utgjøre lite i forholdtil bestanden, og jakta avsluttes raskt. I enredusert bestand vil det være vanskelig å finnede rette dyra på slutten av jakta. Dette fører tilat indeksen sett elg per jegerdagsverk har entendens til å undervurdere bestander i vekst ogovervurdere en bestandsnedgang.Sammenligning av verdier fra år til år bør væreutregnet for samme geografiske område sidensamme verdi for sett elg per jegerdagsverk kantilsvare ulike tettheter i ulike områder som følgeav variasjoner i habitat og jaktmetode.Sett elg per jegerdagsverk ergjennomsnittlig antall elg sett per jeger perdag. Indeksen viser den relative utviklingeni bestandsstørrelsen (tendensene), men sierikke noe om det faktiske antallet elg.avskytingAntall felte elg18016014012010080604020098 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12ÅrAntall felte elg 1998-2012.Avskytingen i Namsskogan hadde en nedgangpå begynnelsen av 2000-tallet og har de sisteårene stabilisert seg på et lavere nivå.Kommunens målsetting er å øke avskytingenigjen.Antall felte elgSett elg per jegerdagsverk i forhold til felte elg1800,801600,751400,701200,651000,60800,556098 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 120,50ÅrSett elg per jegerdagsverkSett elg per jegerdagsverk iforhold til felt elg sier noe om endringeri bestandsstørrelse.Jaktuttaket gir ofte et forsinket bilde avbestandstettheten fordi det er jakta som driverbestandsendringene. Det betyr at jaktuttaketofte vil forbli høyt i ett til to år etter atbestanden har begynt å synke (det er derforbestanden synker) og tilsvarende forbli lavt iett til to år etter at bestanden har begynt å øke(det er derfor bestanden øker). Målsettinger omutflating eller reduksjon av bestanden kreverspesiell oppmerksomhet. Data fra sett elgskjemavil være et nyttig tilleggsverktøy.2


datagrunnlagetAntall sett elg-skjema42352821147098 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12År2400220020001800160014001200Datagrunnlaget viser oppslutningen ominnsamlingen av sett elg-data fra de enkeltejaktfelt og antall jegerdagsverk hvert år.Antall jegerdagsverkStore variasjoner fra år til år i oppslutningenkan medføre større usikkerhet i de verdier somer utledet fra materialet. En god oppslutningog kvalitetssikring av data gir et sikrerebeslutnings grunnlag. Noen begrensninger itolkningen av sett elg er: Data tolket på mindreområder er mer sårbare for tilfeldigheter oggir mindre presisjon i tolkningen (for eksempeljaktfelt versus fylke).Endringer i jaktform, endret jakttid,omorganisering av jaktfelt og vald og varierendejaktpraksis vil påvirke datagrunnlaget. Andrefaktorer som kan gi utslag på dataene erværforhold som tidlig snøfall og eventuelt tidligutløsning av trekk. Effekt av ut- og innvandring,samt dødelighet utenom jakt, for eksempelpåkjørsler, må også tas med i tolkningen av data.Ved tolkning og bruk av datagrunnlaget iforvaltningen er det viktig at de som tolkermaterialet har god lokalkunnskap og kjennerhistorikken. Man bør også gjøre seg kjent medsvake og sterke sider i datagrunnlaget og måtendata samles inn på, slik at man kan ta høyde fordette under tolkningen.fallviltFallvilt er betegnelsen på skadde eller drepte dyr som følge av andre årsaker enn ordinær jakt.70Antall fallvilt av elg de siste 15 år fordelt på dødsårsaker60Dyr i alt rapportert død50Felt som skadedyr40Felt i nødverge30Felt ulovlig20Påkjørt av bil10Påkjørt av tog098-9999-0000-0101-0202-0303-0404-0505-0606-0707-0808-0909-1010-1111-12Omkommet av andre årsakerÅrHjorteviltregisteret har lagt til rette forkartfestet registrering av fallvilt. Det erkommunene som er ansvarlige for å legge inndata, men ettersøkspersonell kan gis tilgangtil å registrere hendelser fortløpende dersomdet er ønskelig. Kommunene skal rapporteredyr som er bekreftet døde videre til SSB vedjaktårets slutt (31. mars).Antall påkjørsler av elg fordelt på veg 01.04.98–31.03.12E6 Rv 761 Rv 764 Rv 773 Fv ukjent Fv 374 Kommunal veg Privat veg Ukjent veg101 2 5 6 1 4 1 2 26Gjennom nøyaktig kartfestet registrering avfallvilt bidrar man til økt kunnskap som kanbrukes til å avgjøre hvor forebyggende tiltakbør settes inn på vei og jernbane. Videre girnøyaktig regi strering av tidspunkt kunnskap omnår ulykkesrisikoen er størst.


706050403020100Antall påkjørsler fra motorkjøretøy og tog98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12ÅrPåkjørt avmotorkjøretøyog tog meddødelig utfallPåkjørt avmotorkjøretøyog tog«ikke drept»I Hjorteviltregisteret er det ogsåmulighet til å registrere hendelserhvor dyret friskmeldes eller ikkeblir funnet. Slike registreringer erPåkjørt av bil og motorsykkelinteressante med tanke på hvorpåkjørsler skjer. Disse hendelsene Påkjørt av bil og motorsykkelkommer ikke med i den offisiellestatistikken som publiseres av SSB.Hjortevilt registeret har innsynsløsningsom viser fallvilthendelser i kart. Iinnsynsløsningen kan man velge ulikekombinasjoner av data, blant annet kanman velge å se på data fra en eller flerekommuner på utvalgte arter, årsakerog utfall. Det er også mulig å få ut ulikerapporter basert på utvalgskriteriene.Se mer på www.hjorteviltregisteret.nounder fanen fallvilt.Viktige datoer å forholde seg tilFiguren er hentet fra Hjorteviltportalen (www.hjortevilt.no).7


RelevantenettstederHjorteviltregisteret:www.hjorteviltregisteret.noDirektoratet for naturforvaltning:www.dirnat.noNorsk institutt for naturforvaltning:www.nina.noNaturdata as:www.naturdata.noStatistisk sentralbyrå:www.ssb.noLovdata:www.lovdata.noFoto: Tor AursandHjorteviltportalen:www.hjortevilt.noNamsskogan kommuneinformerer om ElgforvaltningenElgbestanden i NamsskoganNamsskogan kommune har et elgproduserende areal påca 550 km2. I perioden 1994-2005 lå årlig avskyting på150-170 dyr. Med E6 og jernbane gjennom hele kommunensliter man med stor irregulær avgang, og siden 2006har antall drept elg på vei og jernbane ligger på 30-50 dyrhver vinter. Det gar siden 2001 blitt arbeidet målbevisstmed tiltak for å avhjelpe situasjonen. Tildelingen har desiste årene blitt redusert, og i 2009 og 2010 ble det tatt uthenholdsvis 98 og 95 dyr u jakta. Det er et mål å kommetilbake på et årlig uttak på mellom 150 og 170 dyr.Kommunen deltar også i et regionsamarbeid for hjorteviltmed kommunene Røyrvik, Lierne, Snåsa og Grong.EttersøksordningNamsskogan kommune har avtale med Namsskogan Fjellstyreom å ta seg av nødvendige gjøremål under jakta,bl. a kontroll og innsamling av kjever og kjønnsorganer,koordinering og håndtering av ettersøk mv.Namsskogan kommune har videre avtale med fjellstyretog Vik naturopplevelser om ettersøk og ivaretakelse avtrafikkskadet og død elg langs vei og jernbane.OrganiseringFormannskapet er kommunens øverste viltorgan. I 2008ble Namsskogan Viltråd opprettet. Dette er et rådgivendeorgan som siden 2010 har bestått av representanterfra Namsskogan Fjellstyre, Statskog SF, Ulvig Kiær AS,Namdal Bruk AS, Namsskogan Skogeierlag og NamsskoganJFF. Viltfaglig ansvarlig i kommunen er skogbrukssjefSissel K. Grongstad.Kommunen er inndelt i 6 driftsplanområder med egnebestandsplaner, og til sammen dekker disse 96 % avtildelingene. Forvaltning og tildeling av elg i Namsskoganbaserer seg på innsamlet tallmateriale fra sett elg-skjema.KontaktinformasjonNamsskogan kommune, 7890 NamsskoganE-post: sissel.grongstad@namsskogan.kommune.noTlf 74 33 90/95 07 80 81 26Namsskogan Fjellstyre, 7890 NamsskoganE-post: namsskogan@fjellstyrene.noTlf 74 33 34 01/95 07 68 04(Jarle Fløan, daglig leder/fjelloppsyn)Vik Naturopplevelser, 7892 TronesE-post: kaavik@online.no. Tlf 41 46 84 00 (Kåre Vik)naturdata asNaturdata er et aksjeselskap med hovedkontor iRøyrvik og et avdelingskontor i Trondheim.Firmaet har fire ansatte med bakgrunn innengrønn sektor.Våre viktigste produkter og tjenester:• Drift, utvikling og support knyttet til detnasjonale Hjorteviltregisteret• Drift, utvikling og support knyttet til dendigitale innleveringstjenesten av sett elg ogsett hjort skjema, www.settogskutt.no• Kurs i bruk av Hjorteviltregisteret• Bearbeiding og tilrettelegging av data for ulikeaktører• Innlegging og kvalitetssikring av sett elg-/setthjort-data i Hjorteviltregisteret• Foredrag om Hjorteviltregisteret og relatertetema• Hjorteviltplaner på kommunalt, regionalt ellerfylkesplan• Grunnpakke sett elg/sett hjort• Natur2000• Arrangerer årlig Naturdatas viltkonferanse påVærnesNaturdata as – Postboks 7 – 7898 Limingen – tlf. 74 33 53 00 – fax. 74 33 53 01 - www.naturdata.noDesign, layout og trykk: DesignTrykk AS ©

More magazines by this user
Similar magazines