Bjarkøy kommune

tromsfylke.no

Bjarkøy kommune

AntallBefolkning - Bjarkøy kommune800700600500400Befolkning30020010001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


Vekst2,00 %Befolkningsvekst i Bjarkøy kommune1,00 %0,00 %1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-1,00 %-2,00 %Befolkningsvekst-3,00 %-4,00 %-5,00 %-6,00 %År


VekstBefolkningsvekst etter type - Bjarkøy kommune3,00 %2,00 %1,00 %0,00 %-1,00 %Nettoflytting-2,00 %FødselsoverskuddBefolkningsvekst-3,00 %-4,00 %-5,00 %-6,00 %1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


Antall15Nettoflytting i Bjarkøy kommune10501990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-5Nettoflytting-10-15-20-25År


AntallInn og utflytting i Bjarkøy kommune50454035302520InnflyttingUtflytting1510501990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


Mobilitet i befolkningenInn- og utflyttingsmobilitet i Bjarkøy kommune8,00 %7,00 %6,00 %5,00 %4,00 %InnflyttingsmobilitetUtflyttingsmobilitet3,00 %2,00 %1,00 %0,00 %1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


AntallFødte og døde i Bjarkøy kommune2018161412108DødeFødte64201990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


Antall4Fødselsoverskudd i Bjarkøy kommune201990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-2-4-6Fødselsoverskudd-8-10-12-14År


AntallArbeidsledige i Bjarkøy kommune18161412108Arbeidsledige64201990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


AntallSysselsatte i Bjarkøy kommune250200150Sysselsatte1005001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


AntallBoligbygging i Bjarkøy kommune6543Boligbygging2101990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


BoligbyggingBoligbygging og nettoflytting - Bjarkøy kommune65199943220012009199110-25 1995 -20 -15 1994 2002 -10 2000 -5 1996 2010 0 5 2008199810 199715Nettoflytting

More magazines by this user
Similar magazines