Ersätt med egen text - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se

Ersätt med egen text - Pedagog Stockholm

UtvecklingsstödCirkelledarutbildningÖversikt över Språkforskningsinstitutets kompetensutvecklingsprogram.Insatser för att höja elevernas språk- och kunskapsutveckling i Stockholms skolorInsats Beskrivning av innehållet TeoretiskgrundKartläggning av befintlig Möte med skolledning i syfte att Teorier om språkinlärning ochkompetens på en skola i behov diskutera eventuella behov av flerspråkighetsforskning samtav stöd och ev uppstart av kompetensutveckling.övrig relevant forskning.utvecklingsarbeten och projekt Skräddarsydd handledning vidbehov.Målgrupp Form MaterialInledningsvis skolledaredärefter berörd personalgruppEnligt behov, t.ex.kompetensutveckling i formav en serie föreläsningar,workshops eller seminarierLitteratur enl. behovGibbons på fritidshem och iförskoleklassStrategier för språk- ochkunskapsutvecklandeförhållningssätt på fritidshem ochi förskoleklass.Sociokulturell teori (Vygotsky,Bruner); genrepedagogik(Rothery, Callaghan m.fl),andraspråksforskningm.m.Fritidspersonal och pedagogeri förskoleklassStudiecirklar i form avföreläsningar och workshops.Gibbons, 2006Cirkelledarkurs utifrån P.Gibbons böckerSpråkinriktad undervisning -CirkelledarutbildningKompetensutveckling för läraresom vill åta sig att handledastudiecirklar kring studiematerialeti sin egen skolaKompetensutveckling förlärare som vill integreraspråk- ochämnesundervisning (fackspråkoch ämnesspecifika didaktiskasärdrag)Sociokulturell teori (Vygotsky,Bernstein, Bruner);genrepedagogik (Rothery,Callaghan m.fl), andraspråksforskningm.m.Ämnesdidaktisk forskningoch litteracitet med språkliginriktning (Hajer &Meestringa)Lärare i årskurs 1-9 och gyLärare som åtar sig atthandleda kollegorrekommenderas ha visskunskap inom SVA-områdeteller motsvarande erfarenhet.No- och So-lärare, iårskurs 4-9, lärare i naturochsamhällsvetenskapligaämnen på gymnasiet.Språklärare årskurs 4-gy.2 workshops-dagarUppföljning förcirkelhandledare i form avhandledning från Institutet.Studiecirklar som kan ledatill utbildning avcirkelledare ochuppföljning i form avnätverk.Gibbons, 2010, 2006Hajer & Meestringa, 2010och för ämnet relevantämnesdidaktisk ochspråkinriktadforskningslitteratur.UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENwww.stockholm.se


ForskningscirkelGenrepedagogikInsats Beskrivning av innehållet TeoretiskgrundMålgrupp Form MaterialForskningscirkel – Språket isamhällsvetenskapligaämnenBefrämja samarbete mellanspråk- och ämnesexperter förutvecklande av gemensamtspråkperspektiv inomämnesundervisningen.Ämnesdidaktisk forskningoch utbildningsvetenskapmed språklig inriktningÄmneslärare isamhällsvetenskapligaämnen och lärare i svenskasom andra språk, åk 6 -Gymnasiet samtlärarutbildareForskningscirklar enligtöverenskommelseHajer & Meestringa, 2010;annat material enl. behovGenrebaseradlitteracitet med fokus påskrivande som ett medel attläraReading to Learn -Genrebaserad litteracitetmed fokuspå läsning som ett medelatt läraReading to Learn – Läsa föratt lära: matematikStöttning för framgång(Scaffolding for success withgenrepedagogy)Strategier förskrivundervisning ochutveckling av elevernaslitteracitetStrategier för utveckling avelevernas läsförståelseoch skrivande medutgångspunkt från läsning(litteracitet).Strategier förspråk- och kunskapsutvecklandearbetssätt inommatematikGenrebaseradestöttningsstrategier förundervisningen.Strategier för att ledakollegor på den egna skolan.SFL (Halliday &Matthiessen); Genreteori(Martin & Rose; Rose);Sociokulturell teori(Vygotsky, Bernstein,Bruner); genrepedagogik(Rothery, Callaghan,Christie, Derewianka)SFL (Halliday &Matthiessen); Genreteori(Martin & Rose; Rose);Sociokulturell teori(Vygotsky, Bruner);Språksociologisk teori(Bernstein)SFL (Halliday &Matthiessen); Veel;Genreteori (Martin & Rose;Rose);Sociokulturell teori(Vygotsky, Bruner);Språksociologiskteori(Bernstein)Genreteori (Martin & Rose;Rose);Sociokulturell teori(Vygotsky, Bruner);Språksociologiska teorier(Bernstein);Inlärningspsykologi (Mariani,Bloom)Årskurs F-9, (ämnes- ochspråklärare)Årskurs 1-9, Gy-lärare(ämnes- och språklärare)Undervisande lärare iårskurs 1-9,matematiklärare igrundskola och gymnasiet.Lärare i årskurs 1-9 ochgymnasieskolanEnligt behov t exkompetensutveckling iform av en serieföreläsningar, workshopseller seminarier.I nuläget 8 dagar medworkshops, uppdelade vid4 tillfällen under ett läsår.Workshops,3 heldagar2 halvdagar.Axelsson (2009), (red.);Johansson & Sandell Ring. 2010;Derewianka, 2011;Kuyumcu, 2011Rose, 2011Rose, 2010Rose, 2011, 2010UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENwww.stockholm.se


NätverkFöreläsningar / WorkshopInsats Beskrivning av innehållet TeoretiskgrundMålgrupp Form MaterialNätverk för tidigaredeltagare i:1.Reading to Learn2. Stöttning för framgång(Scaffolding for success)Uppföljning och stöttning itillämpningen av metoderna iarbetet. Utbyte averfarenheter1.Tidigare Reading to Learndeltagare2. TidigareScaffoldingdeltagare2 – 4 tillfällen per läsår2 – 4 tillfällen per läsårEnligt överenskommelseLilla nätverket i förskolanStora nätverket i förskolanFlerspråkighet i förskolanFöreläsningar ochWorkshopsMötesplats för stadsdelarnasspråkansvariga som tar del avny forskning och godaerfarenheter för spridning avdessa i den egna stadsdelen.Innehåll och upplägg förStora nätverket planeras.Inspirationsplats där nyforskning och godaerfarenheter sprids till ochmellan Stockholms stadsdelarEn introduktion till arbetetmed de flerspråkiga barnenutifrån ett flerspråkligtperspektivGenomförs i olika former,t.ex. föreläsningar på skolor,Även öppna föreläsningar ochworkshops med talare utifrånanordnas.Teoribakgrund utifrånaktuella frågeställningar ochämnenTeoribakgrund utifrånaktuella frågeställningar ochämnenSociokulturell teori(Vygotsky)Andraspråksforskning ochflerspråkighetsforskning(Cummins m fl)Teoribakgrund utifrånaktuella frågeställningar ochämnenSpråkansvariga/förskolepedagogermed utbildning i flerspråkigabarns språk- ochkunskapsutveckling.FörskolepedagogerbarnskötareFörskolepedagoger ochbarnskötareVarierande2- 3 gånger per termin á3 timmar2-3 gånger per termin á 3timmarVarierande upplägg meddiskussionsforum,föreläsningar ochworkshopsLitteratur utifrån aktuellafrågeställningar ochämnenLitteratur utifrån aktuellafrågeställningar ochämnen2 workshops-dagar Flerspråkighet i förskolan– ett referens- ochmetodmaterial (Benckertm fl 2008)Enstaka tillfällenFörkortning: SFL= systemisk funktionell grammatikUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENwww.stockholm.se


LitteraturförteckningAcevedo, C. (2011), Scaffolding Teacher Learning: planning for student success in literacy and learning. www.pedagogstockholm.seAcevedo, C. (2011), Scaffolding for success – på svenska. CD. Stockholm: Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, Språkforskningsinstitutet.Axelsson, M. (2009), (red.), Många trådar in i ämnet – genrepedagogiskt arbete i Knutbyskolan. Stockholm: Utbildningsförvaltningen,Språkforskningsinstitutet. www.pedagogstockholm.seBernstein, B. (1990), The Structuring of Pedagogic Discourse. Class, Codes and Control. Vol. 4. London and NY: Routledge.Bernstein, B. (2000), Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique (rev. Edn). Lanham, Bolder, NY and Oxford:Rowman & Littlefield.Bruner, J. (1986), Actual Minds, Possible Worlds. Boston, Mass.: Harvard University Press.Christie, F. and Derewianka, B. (2008) School Discourse. London & NY: Continuum.Derewianka, B. (2011), A curriculum cycle for learning genres. www.pedagogstockholm.seFullan, M. (1992), Successful School Improvement – The Implementaion Perspecitive and Beyond. Milton Keynes: Open University Press.Gibbons, P. (2010), Lyft språket, lyft tänkandet. Språk och lärande. Stockholm: Hallgren & Fallgren.Gibbons, P. (2006), Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala:Hallgren & Fallgren.Johansson, B. och Sandell Ring, A. (2010), Låt språket bära. Genrepedagogik i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren.Hajer, M. och Meestringa, T. (2010), Språkinriktad undervisning. En handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren.UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENwww.stockholm.se


Halliday, M.A.K. (1994), An Introduction to Functional Grammar. (2nd ed.) London: Edward Arnold.Halliday, M.A.K. (1975), Learning How to Mean: Explorations in the Development of Language. London: Arnold.Halliday, M.A.K. and Matthiessen, Chr. M.I.M. (rev. By Mathiessen, Chr. M.I.M.) (2004), An Introduction to Functional Grammar (Third ed.).London: Hodder Education. Part of Hachette Livre UK.Kuyumcu, E. (1911), Utvärdering av implementering av genrepedagogik i Knutbyskolan. (Preliminär titel). Stockholm: UtbildningsförvaltningenStockholms stad, Språkforskningsinstitutet.Martin, J.R. and Rose, D. (2008), Genre Relations. Mapping Culture. London & Oakville: Equinox.Rose, D. (2011), Reading the Curriculum: integrating literacy skills in classroom practice. www.pedagogstockholm.seRose, D. (2010) Reading to Learn. Accelerating Learning and Closing the Gap. www.readingtolearn.com.auVeel, R. (1999), Language, Knowledge and Authority in School Mathematics. In: Christie, F. (ed.), Pedagogy and the Shaping of Consciousness: Linguisticand Social Processes. London: Cassell, pp. 185-216.Vygotsky, L. (1986), Thought and Language. Kozulin, A. (Transl. and ed.). Cambridge, Mass. & London: The MIT Press.Vygotsky, L. (1934/1978), Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Cambridge University Press.UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENwww.stockholm.se

More magazines by this user
Similar magazines