Vedlegg 6 MÃ¥l og Handlingsplan FOL 2010-2013.pdf - Norsk ...

fysio.no
  • No tags were found...

Vedlegg 6 MÃ¥l og Handlingsplan FOL 2010-2013.pdf - Norsk ...

Årsmøte 2010 NFFs Faggruppe for Onkologi og LymfologiSak 8 Mål- og Handlingsplan FOL 2010-2013II-1b:Tydeliggjøre kriterier for grunnstønadslik at FOLs medlemmer er kjent meddisse og kan videreformidle disse tilpasienter og andre fagprofesjonerII-1c:Tydeliggjøre rettigheter i forbindelsemed rehabilitering, samt henvise tilhvor og hvordan pasienter kan søke omrehabiliteringForslag til tiltak:-Kriterier FOL-EN og hjemmesiden-Søknadsskjema FOL-EN og hjemmesiden-Oppdateres årlig, styrets redaksjonskontakt/redaksjon- Samarbeid med Kreftforeningen, Lymfødemforeningen ogpasientforeningeneForslag til tiltak:-Kriterier FOL-EN og hjemmesiden-Linker til enheter for rehabilitering i RHFene-Oppdateres årlig/i forbindelse med anbudsrunder-Samarbeid med Kreftforeningen, Lymfødemforeningen ogpasientforeningeneDelmål II-2: Faggruppen skal arbeide for at pasienter med kreft og lymfødem får et tilnærmetlikt fysioterapitilbud, så nær sitt hjemsted som muligII-2a:Forslag til tiltak:Bistå NFF sentralt og ressurspersoner i -Styret stiller seg til disposisjon som en støtte til arbeidetgruppene for utarb av Retningslinjer med de nasjonale retningslinjerfor Nasjonale Handlingsprogrammer -Finne og bistå ressurspersoner til de respektivefor KreftbehandlingdiagnosegrupperII-2b:Delta i samarbeidsgruppe vedrlymfødembehandlingstilbudet i NorgeII-2c:Kontakte aktuelle kommuner medtanke på å informere om, samt åpåvirke kommunen til å investere i,kompetanse innen onkologiskfysioterapi og/ellerlymfødembehandlingII-2d:Arbeide for å oppnå internasjonalkonsensus rundt lymfødembehandlingForslag til tiltak:-En fra styret deltar i samarbeidsgruppen(Kreftforeningen,Lymfødemforeningen, FFB, Gynkreft)Forslag til tiltak:-Følge opp/fange opp evt relevante mediesaker-Følge opp tips fra medlemmer og/eller pasienter omkommuner som ikke har et spesifikt fysioterapitilbud tilkreft og lymfødempasienterForslag til tiltak:-Utarbeide tanker om samarbeidsmuligheter med ILFwww.lympho.org .Hovedmål III, Medlemmer FOL:Faggruppen skal bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet samt bidra til samarbeid ogutvikling av nettverk innenfor fagområdet og på tvers av faggruppetilhørighet.Faggruppen skal arbeide for å fremme medlemmenes arbeidsforhold og økonomiske interesser.III-1a:Forslag til tiltak:Øke antall medlemmer til 230 -Antall medlemmer per i dag: 207betalende.-Representant for FOL presenterer faggruppen på NFFskurs og seminarer, lager mal for presentasjon avFaggruppen. Malen oppdateres årlig av FOLs sekretær.-Rabatt på fagseminar tilsvarende den årlige kontingent-Kontakt med Høyskolene omkring Fond for Fagutviklingog innhold undervisning-Sterkt subsidiert årsmøteseminar enkelte år for medlemmerDelmål III-2: Faggruppen skal delta aktivt innen NFF for å fremme medlemmenes faglige ogøkonomiske interesser.III-2a:Faggruppen holder seg aktivt oppdatertForslag til tiltak:-Se på tilbakemeldinger om takster, lønn, driftstilskudd fra


Årsmøte 2010 NFFs Faggruppe for Onkologi og LymfologiSak 8 Mål- og Handlingsplan FOL 2010-2013og deltagende i forhold til NFF sentralt medlemmer.vedr forhandlinger om økonomiske -Tilbakemelding etter beste evne til NFF ved henvendelserbetingelser-Følge med i NFFs forhandlinger ang endringer ifinansieringssystemet i kommunene/tilskuddsordningenDelmål III-3: Faggruppen skal arbeide for at videreutdanning og spesialkompetanse skal giinntektskompensasjon.III-3a:Faggruppen skal arbeide for atvidereutdanning og spesialkompetanseskal gi inntektskompensasjon.Forslag til tiltak:-Arbeide for at flere fysioterapeuter har lederstillinger-Jobbe opp mot NFF når det er spørsmål om å bedreøkonomiske vilkår for spesialkompetanse.Hovedmål IV, Helsepolitikk og synliggjøring:Faggruppen skal synliggjøre onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling både internt i NFF ogeksternt overfor andre fagprofesjoner og brukere.Faggruppen skal gi uttalelser i relevante helsepolitiske problemstillinger, samt relevante dokumenterpå høring, der Faggruppen blir invitert til dette.Delmål IV-1: Faggruppen skal arbeide for å synliggjøre onkologisk fysioterapi oglymfødembehandling overfor andre fagprofesjoner og brukereIV-1a:Faggruppens brosjyreForslag til tiltak:-Ferdigstilles snarest etter årsmøteseminaret 2010-Sendes ut så bredt som mulig-Sendes til FOLs medlemmer-Kopi legges ut på hjemmesiden og i FOL-ENIV-1b:Forslag til tiltak:Personellgrupper som vår faggruppe -Utsendelse av brosjyrensamarbeider med, skal ha kjennskap til -Nettverksbyggingde behandlingsmulighetene vår -Undervisning, formidle kontakt til FOLs medlemmerfaggruppe tilbyr.-Oppflg Nasjonale retningslinjer for kreftbehandlingDelmål IV-2: Faggruppen skal arbeide med å synliggjøre onkologisk fysioterapi, fysioterapi ipalliasjon og lymfødembehandling innenfor NFF.IV-2a:NFF sentralt skal ha innsikt iFaggruppens virksomhetIV-2b:Bistå NFF sentralt ved henvendelser oghøringsinvitasjoner av fagpolitisk arteller ved innhenting av fagkunnskapIV-2c:Samarbeid med andre faggrupper medsammenfallende fagområde eksbarnefysioterapi, der dette er relevantForslag til tiltak:-Mål- og Handlingsplan 2010-13 sendes kontaktperson iFagseksjon og Fag- og Spesialistrådet-Kontaktperson i Fagseksjon og Fag- og Spesialistrådet fårsakslister og protokoller til styremøter.-Ved aktuelle saker inviteres sentrale personer på (deler) avstyremøter/årsmøtet.Forslag til tiltak:-FOLs styre uttaler seg om relevante saker, eller finnerressurspersoner blant medlemmene i den aktuelle sakForslag til tiltak:-Fremme kontakt til andre faggrupper for å se om det finnessaker vi med fordel kan samarbeide om

More magazines by this user
Similar magazines