menighetsbladet - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

menighetsbladet - Mediamannen

AndaktenAvInger VoldenMENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES 5Virkeligheten som gir grunn til sann gledeDet har vært naturlig for megdenne våren å følge opp påskenssterke innhold med å se hva somskjedde med disse elleve enklemennene som stod igjen alene påKristi himmelfartsdag. De haddeen veldig utfordring. Apostlenesgjerninger har på ny vært spennendeog tankevekkende lesningog jeg spør meg selv: Hva gjørdette jeg leser med mitt gudsliv?Etter tre begivenhetsrike år sammenmed Jesus, hadde det hanhadde forberedt dem på, skjedd.Jesus var tatt opp til himmelen.Sterke opplevelser hadde de hattsammen med han. Trygghet ogtvil, skuffelse, sorg og glede.- Frykt ikke hadde han sagt...- Se jeg er med dere hadde hansagt...- Dere skal vitne helt til jordensende hadde han sagt...- Dere skal få kraft når den helligeånd kommer over dere haddehan sagt...Og nå sto de igjen alene meddenne sterke erfaringen. Tafatte?Nei! Hør hva som fortelles: Degikk tilbake til utgangspunktet, tilsalen der de hadde vært sammenmed Ham til slutt. Vi får vite at deholdt sammen og var opptatt medhva han hadde sagt dem. Dessutenvar de utholdende i bønn.-Hold dere i ro og vent, haddehan sagt...Og de ventet.Så hører vi om pinsens storeunder. Vi hører om sterke åndeligeopplevelser. Vi leser om forkynnelseav et budskap som aldrifør hadde nådd et menneskeligsinn. Vi leser om helbredelserog under, omfengsling, forfølgelser ogdrap som følge av deres storevisjon.Og så møter vi Paulus. Vi kjennerbakgrunnen hans. Vi kjennerhans radikale omvendelse og hanssterke engasjement for å forkynneevangeliet over alt hvor han vartilstede. Vi kjenner all motgang oglidelse han måtte tåle for det livethan valgte i møte med den levendeJesus. Vi ser at menneskenesråskap var like stor da som nå. Deter i møte med Paulus jeg stanseropp for den overveldende virkelighetenvi som kristne har del i.Det er den virkeligheten han beskriveri sitt brev til Filipenserne.Det kan se ut som Paulus sitter ifengsel når han skriver brevet.Kanskje er han i Roma. Men brevetbærer lite preg av at det erskrevet i utlendighet og fra enfengselsselle! Det er gjennomsyretav omsorg, optimisme ogglede. Men først og fremst av hengivenhettil Kristus.Hele tiden oppfordrer han lesernetil å glede seg. «Forøvrig brødregled dere i Herren», sier han ikapittel tre og vers en. For meg erdette en sterk utfordring. Det erikke like lett å glede seg alltid.Med dagens informasjon om altdet forferdelige som skjer bådelangt unna og nære ved er det lettå la bekymringene ta overhånd.Derfor ser jeg det som et stort privilegiumå ha del i Bibelens ord tiloss, og historien bak ordene.Da kan jeg si at møtet med Ordetdenne våren, og arbeidet meddenne andakten munner ut i ordet:GLEDE. Derfor, når jeg har dennemuligheten til å dele noe godt meddere som leser Menighetsbladet,er det med et sterkt ønske om åminne oss om denne virkeligheten.Vi som hører dette glade, totusen år gamle budskapet omGuds kjærlighet i Kristus Jesus, såmye vi vil. Vår generasjon somhar det plantet i våre sinn frabarnsben av. Vi kan gripe det ibarnlig tro. Det gir oss grunn tilden gleden som Paulus skriver omog som er forankret hos kjærlighetensopphav. Den treenige gud. Laoss legge oss på sinnet det sistekapitlet i Filipperbrevet og spesieltversene fire til syv, og grunnepå det, for Guds ord vender aldritomt tilbake.Innhold:Glimt fra menighetene side 4Kirkevergens hjørne side 5Barnas misjonsdag side 6Våre vakre kirker: Eide side 6Kirkebakkekaffe side 7Min salme side 8Slekt følger slekt side 9Gudstjenesteliste Averøy side 10Sommerkonserter side 10Gudstjenesteliste Eide side 11Tibetmisjonen samles side 11Hilsen fra Spania side 12Takk til kasserer John side 12Åpen kirke i BremsnesBremsnes kirke vil også i år tilby lokalbefolkningenog tilreisende en åpen kirke en kveld i uken.Etter det Menighetsbladet erfarer er det tirsdagskveldenedørene er åpne for alle som vil innom ogha en stille stund og kanskje ta seg en kaffekopp.Ansvarlig for opplegget er Per Kleven.


6MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNESMin salmePåskemorgen slukker sorgenPåskemorgen slukker sorgenPåskemorgen slukker sorgen,slukker sorgen til evig tid;Den har oss givet lyset og livet,lyset og livet i dagning blid.Påskemorgen slukker sorgen,slukker sorgen til evig tid.Sangen toner, vår forsoner,vår Forsoner til evig pris;Han ville bløde for oss å møte,for oss å møte i Paradis.Sangen toner. vår forsoner,vår forsoner til evig pris.I en ny serie her i Menighetsbladet vil vi utfordre/inviterelesere av bladet til å sende inn sinfavorittsalme. Skriv noen ord om hvorfor duliker den eller den salmen, og send meg dethele. Du ser her et eksempel på hvordan dettekan gjøres. Velkommen med din favorittsalme.Eller kanskje du vil skrive om noe annet? Etbedehus? En kirkeopplevelse? Vi er åpen fordet meste. Ta kontakt!Vår gjest denne gangen er Torfrid Stormosom bor på Kvernes.Torfrid vokste opp på Smøla med enbarndom full av sang og musikk. Her vardet barnekor, mannskor og ikke minstkan hun huske det ble sunget til arbeidetogså. Bestemor sang sine sanger mensrokken surra og surra. Torfrid minnes sinsøndagsskolelærerinne som en fantastiskinspirator. På søndagsskolen fikk delære sanger og salmer utenat. Her jometsangen året rundt. De lærte salmer til allehøytidene.«Påskemorgen slukker sorgen» har sidenden gang vært Torfrids salme.- Dette er en fin gladsang med en forståeligtekst. Jeg blir glad av å syngedenne salmen, sier Torfrid.Torfrid har vært glad i å synge helelivet.- Det er godt å kunne delta i sang når enkan melodiene. På misjonsforeningensynger vi mye sammen. Det er trivelig.- Tror vi som er eldre synes det er formye nytt når det gjelder salmesang i dag.Det er jo mye fint med de nye salmene,men vi er vel tregere til å lære nytt. Det erde gamle, kjente som vi måtte pugge foreksempel til konfirmasjon, som sitterbest.”Mørket greder, englekleder,englekleder de er som lyn.Om enn bedrøvet smiler dog støvet,smiler dog støvet ved englesyn.Mørket greder, englekleder,englekleder de er som lyn.Redningsmannen er oppstanden,er oppstanden i morgengry!Helvede greder, himlen seg gleder,himlen seg gleder med lovsang ny.Redningsmannen er oppstanden,er oppstanden i morgengry!Bøtt er brøden, død er døden,død er døden som syndens sold!Nå ligger graven midt i gudshaven,midt i gudshaven i Jesu vold.Bøtt er brøden, død er døden,død er døden som syndens sold.Se, i skarer opp vi farer,opp vi farer fra grav i sky.Tungene gløder, Herren vi møter,Herren vi møter med lovsang ny.Se, i skarer opp vi farer,opp vi farer fra grav i sky.Forbudt å skifte religionDen indiske delstaten HimachalPradesh har, som den første delstatenledet av Kongresspartiet, vedtatt en lovsom i praksis forbyr å skifte religion.Den katolske biskopen i Shimla,Gerald Mathias, sier at dette er et middeltil å stanse kirkens misjonsarbeidog de sosiale aktivitetene, en virksomhetsom hjelper samfunnets mest sårbaremennesker med helsesentra ogskoler.- Som i resten av India er også kirkeni Himachal Pradesh i tjeneste for defattige og undertrykte. Dersom hinduistiskefundamentalister ønsker åramme oss med sine ord og handlinger,så la dem gjøre det. Men vi vil fortsettevårt arbeid, for til sist vil sannhetenseire. Det viktigste for oss er at de fattigevi tjener skal kjenne våre hensikterog følelser, uttaler biskopen. KPK100 samarbeidspartnere forSjømannskirken100 bedrifter og rederier har inngått avtale omsamarbeid med Sjømannskirken.Samarbeidspartneren som fikk æren av å signereavtale nummer 100, var bedriften AGRutenfor Bergen som driver oljerelatert virksomhet.Disse avtalene innebærer at bedriften, universitetet/høgskoleneller rederiet benytterSjømannskirkens 24 timers beredskapsordningog legger dette inn i sin egen beredskapsplan.Sjømannskirken representerer en betydeligkompetanse i forhold til sosial nettverksbygging,ved ulykker og i møte med pårørende,arbeidskolleger og etterlatte ute og hjemme.Tjenesteavtalene som Sjømannskirken har,innbringer rundt ni millioner kroner årlig. KPKRekordbesøk i sjømannskirkenei 2006Tall for fjoråret viser at Sjømannskirkennår stadig flere. 691.907 mennesker var ikontakt med Sjømannskirken verden overi 2006. Dette er en økning på nesten fireprosent sammenlignet med året før.– Tallene for 2006 er på flere områdersterke. Dette gjelder både det totalebesøkstallet ute ved sjømannskirkene ogikke minst det stabilt høye antall deltakereved gudstjenester og ved nattverd,sier generalsekretær Kjell Bertel Nyland iSjømannskirken.- Vi møter stadig flere mennesker utenforvåre kirkebygg. Dette har sammenhengmed satsingen på den oppsøkende ogambulerende virksomheten. sier generalsekretæren.KPK


MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES 7Kirkevergens HJØRNEMange prosjekter er fullført og i gang itilknytning til våre kirker og kirkegårder.Her kommer en liten status fra kirkevergenpå noen av disse prosjektene og mednoen andre viktige ting som er viktig å hamed seg når dere besøker kirkegården.Kornstad kirkeTakk til alle dere som gjorde en innsatsmed skraping og maling av Kornstad kirke.Den fremstår nå som godt vedlikeholdt, ognå i sommer blir redskapshuset malt ogdåpsrommet inne i kirken pusset opp. I tilleggkommer 2 nye kors på taket som erutmerket laget av Peder Aae.Kvernes kirkeVeien har blitt lang når det gjelder oppussingav Kvernes kirke. Selve tårnarbeidetmed utskiftning av bordkledning med merbegynner i begynnelsen av august. Menprosjektet ble atskillig dyrere enn antatt davi prøver også å tilbakeføre ornamentikkenutvendig til orginal ornamentikk samtidigsom stillaser står oppe, menRiksantikvaren gav ikke midler til dette i2007. Da vi også må skrape og male restenav kirken samtidig, måtte vi nå søke om tilleggslånsom enda ikke er behandlet. Heleprosjektet er finansiert av rentefrie lån foroppussing av kirker, vedtatt av Stortingetog ivaretatt av Husbanken. Da kirken ikkeselv har midler til vedlikehold, kan vi ikkesette i gang før finansieringen er i orden. Etstort byråkrati ut over Kirkevergens kontrollhar ført til forsinkelser hele veien,men i løpet av sommeren vil dere se at tingbegynner å skje.Vi prøver også å få til en utvidelse av parkeringsarealetved Kvernes kirke i2007/2008.Bremsnes kirkeHandikapptoalett kom på plass i 2006, mennoe oppussing av redskapshus gjenstår. Visøker å få til maling av kirken i 2008.I forbindelse med innfartsvei og tunnelarbeidetarbeides det med utvidelse av parkeringsarealog ny parkeringsplass. Kjøp avjord til dette formål ser ut til snart å være iorden slik at dette arbeidet forhåpentligviskan fullføres i løpet av året.KirkegårdeneKlippesesongen er i gang og dere vil se atkirkegårdene blir klippet ca. hver 14 dag,avhengig av været. Oftere enn dette greiervi ikke å klippe, vi har verken folk ellerutstyr til det. For øvrig er det et par tingdere kan merke dere som gjør det letterefor oss å få fine kirkegårder:• Stell din grav, det er du som haransvaret både for at steinen stårstøtt, er sikret, samt at bedet foraner velstelt. Har du ikke mulighettil dette, si fra og vi sår igjenbedet. Vi kan også være behjelpeligmed å rette opp gravsteiner.• Vet du om gravsteiner som ikkeer festet, men som tilhører dinfamilie? Du kan feste graven, ellerfå oss til å ta den bort. Det er vanskelig foross å finne nærmeste familie til «ikke festede»graver. Etter hvert tar vi bort dissegravsteinene hvis ingen tar kontakt.• Klipp eller ta bort busker som går ut overbedet foran gravsteinen, disse skal ikkedekke skriften på steinen, eller spre seg utover bedområdet foran steinen.• Ikke bruk plassen bak gravsteinen somoppbevaringsplass, da må vi ta bort dettefor å kunne benytte trimmer rundt gravsteinene.Folland hjelpekirkegårdUtvidelse av kirkegården har også vært enlang prosess og nå i vinter har kommunenforhandlet seg frem til en avtale medgrunneierne slik at både kirkegård og parkeringsplassskal utvides. Det er ikkemange dobbeltgraver igjen på eksisterendekirkegård, men kirken fikk ikke midler tildette prosjektet på kommunens økonomiplan.Et omfattende byråkrati ligger ogsåher foran med oppmålingsbrev, søknader,planverk, kart osv, samt søknader og uttalelserfra flere hold. Vi håper at arbeidet herkan begynne i høst, eller senest til våren ogat kommunen bevilger de nødvendige midlertil prosjektet.BåreromVi er forpliktet på regler ved begravelser,blant annet må vi benytte oss av godkjentkjølerom. De gamle bårerommene iKvernes og Kornstad er nedlagt og blirbenyttet til andre formål. Bare kjølerommetpå Bremsnes kirkegård kan fra nå avbrukes.Alarm i kirkeneI Kvernes-kirkene er det alarmer både forbarnn, innbrudd og mer til. Av og til så blirdet feil på disse anleggene. Feilen medførerat alarmen går, og fra tid til annen kandet ta litt tid før denne blir slått av. Det eret korps mennesker som står på en automatiskalarmoppringingsliste. Disse vil normaltumiddelbart rykke ut for å stoppe alarmen- uansett om det feil eller reell al-arm-NB: Bildet er fra gammelkontoret.utløsning. Forleden ble alarmen gåen-de littfor lenge, på grunn av at det tok litt lengertid å få resatt alarmsystemet. Vi beklagerdette, og håper det ikke skjer flere ganger.Men i lys av at det nylig var innbrudd påkirkekontoret der utstyr for over 80.000forsvant, ber vi om forståelse at vi ønsker åta vare på de verdier som ligger i kirkeneved å ha alarmer på disse, og vil ta vare påde verdier vi måtte ha rundt om ellers. I kirkeneer det for øvrig svært lite «lett omsetteligevarer» for de som måtte tenke på innbruddder. Kirkesølvet er ikke ekte sølv også videre. Mer om dette i et senere blad.Det eneste som skjer om noen forsøkerbryte seg inn, er at alarmen går, ting blirkanskje ødelagt og det koster å få reparert.Utbyttet blir i alle tilfeller svært lite, for detblir vanskelig å ta med seg døpefont, altertavleeller kirkebenker. I den grad slike tingrepresenterer noen verdi for slike sombegår innbrudd.Uansett: Kirken har nå skjerpet rutinene,og vil i etterkant av dette ikke oppbevareverdier av særlig størrelse verken på kontoretpå Bruhagen eller i kirkene.Vi ber publikum følge med kirkene ogsammen ta ansvar for at våre samlingspunkterblir stående slik de er - uten at vimå koste på dem på grunn av innbrudd også videre.Vi blir også glade om vi får tips som førertil at blant annet våre datamaskiner, prosjektørog boomblaster blir returnert til sinrette eier. Eller kanskje den/de ansvarligeskjønner hva de har gjort og returnerer tingene.Leif-Helge SeljehaugKirkeverge i Averøy.SISTE: Bare et par dager førMenighets-bladet gikk i trykken, ble kirkekontoretpå Bruhagen utsatt for innbruddstjuver.De har tatt med seg det meste avdatamaskiner fra kontorene. Opplysningerom maskinene kan gis politiet eller kirkevergen.


8MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNESSlekt følger slektDØPTEKvernes sokn08.04 Oliver Slettum FredriksenAdele Johanne Strand Ørke20.05 Mathias Rugset(stadfeslelse av dåp)Kornstad sokn05.04 Emil Kongshaug-YriOskar Peter KulawiecTheo Molvik BøeJohannes HelsethJulian AlexanderHeinonen SlatlemJonas Fladseth Folland22.04 Elias Tøvik Weik JensenIsabell Stene UtheimBremsnes sokn01.04 Christina Marie Lokreim Meek15.04 Julie GustadAnna Hoem LysøAksel Hoem Lysø22.04 Edward Bergli Engvik10.06 Sandra Mork BrandvikEide sokn:25.03 Louise Gjetøy-EltvikNathalie Lillevevang HaldorsenHerman Jorang Ugelstad05.04 Aile Halås HasseløsætherLinnea SkarvøyDaniel Skarvøy08.04 Johanne Silseth AspenLinea Renee Halås Skarseth22.04 Iselin Helene Hustad-Røvik29.04 Kristian RafaelStormo Rangøynes11.05 Wilhelm Julian BentsenEmma Konstanse BentsenKornelia AprilNordhaug TangrandAletta NikolineNordhaug Tangrand27.05 Ingeborg Kristin FangholPetter Muldbakken GautvikVilde HammerbuktTherese Hatlen IndrebøSarah AngelicaMondragon Smørholm03.06 Armin Johan Polonio Lyngstad10.06 Aksel Talset BjørnhaugVilde Oline Brandsæter-ÅmodtOlava Mari Solli VassgårdVIGDEKornstad sokn18.05 Eva Karin Næss ogCharles RangøEide sokn31.03 Tove Hansen ogTrond Olav Malo26.05 Linda Herskedal ogOddbjørn Hatlen26.05 Torill Merete Eide ogOle Bjørn MoenDØDEKvernes sokn10.04 Karla Gustad f. 1928Kornstad sokn22.03 Grete Arvida Moen f. 194506.04 Kjell Magne Morsund f. 197015.05 Margit Roaldsøy f. 1916Bremsnes sokn21.01 Bjørg Rangønes f. 193127.03 Oline Birgitte Thorø f. 191704.04 Harald Røsand f. 192606.04 Einar Kristian Bjørshol f. 192005.04 Bjørn Ove Wangensten-Øye f.192013.04 Agnes Gurine Røsand f. 191925.04 Odd Martin Valdemar Fevåg f.191927.04 Marie Selnes f. 192509.05 Oddny Fladset f. 191211.05 Astrid Marie Kongshaug f.1915Eide sokn:27.03 Olav Trygve Talseth f.194508.04 Elida Kristine Sylte f.192008.04 Gudrun Sofie Solheim f.191421.04 Karstein Hansen f.193023.04 Edna Dortea Hoset f.191803.05 Markus Sverre Hoset f.192218.05 Petra Alette Krekvik f.191929.05 Betsy Edvarda Eide f.192130.05 Jakob Lyngstad f.192201.06 Olav Patrik Orøy f.1928SØPPELsorteringpå kirkegårdenei EideMELDING fra KIRKEVERGEOG KIRKEGÅRDSARBEIDEREN I EIDE:- Først og fremst: Takk til alle som er gode til å sortere avfalletnår de steller gravene de har ansvar for. Vi har som alle nok vetfått nye dunker og dermed nye rutiner så vi ber alle se på henvisningenesom står på dunkene. Det er fortsatt slik at blå sekk betyr papir ogblank sekk betyr plastavfall. Det er veldig greit at du ikke tømmer gress oppidisse! Det spares ganske mange kroner på skikkerlig sortering, de pengenekan vi heller kan bruke til annet som er påkrevet.


Vi går tilkirkeni Kvernes prestegjeldJuni24. juni – (Jonsok) 4. s. e. pinseKvernes stavkirke kl. 16.00Folketonegudstjeneste v/Kjell Bjørka.Gammel liturgi. Nattverd. Offer til kirkemusikalskarbeid. Saltfiskballdag påmuseet.Lørdag 30. juniKvernes kirke kl. 17.00Vennskapskonsert: Averøy – Bredebro -Jekabpils.Juli1. juli – 5. s. e. pinsePrekentekst: Matt 7,1-5Bremsnes kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Nattverd.Offer til menighetens misjonsprosjekt,Mali.8. juli – 6. s. e. pinse (Aposteldagen)Prekentekst: Lukas 5,1-11Kornstad kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer tilmenighetsarbeidetTorsdag – 12. juliKvernes kirke kl. 20.00Sommerkonsert: Johan Martin Røsand,orgel. Kollekt15. juli – 7. s. e. pinsePrekentekst: Matt 5,20-24 (25-26)Langøy kapell kl. 11.00Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer tilegen menighet.22. juli – 8. s. e. pinseIngen gudstjeneste i Kvernes prestegjeldTorsdag – 26. juliKvernes kirke kl. 20.00Sommekonsert: Teamchor Jona (fraSveits). Kollekt.MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES 929. juli – Olavsdagen(Olsok)9.s.e. pinsePrekentekst: Sal 33,12-22Kvernes stavkirke kl. 11.00Olsokmesse v/Edel Jonasdatter. Offer tilstavkirkens vedlikehold.August5. aug. – 10. s. e. pinsePrekentekst: Matt 25,14-30Bremsnes kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer tilFrelsesarmeenTorsdag 9. augustKvernes kirke kl. 20.00Sommerkonsert: Trond Harald Saltnes,fiolin og Chris Clifton, klaver. Kollekt.12. aug. – 11. s. e. pinsePrekentekst: Lukas 19,41-48Kornstad kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Nattverd.Offer til menighetens misjonsprosjekt,Nepal.19. aug. – 12. s. e. pinsePrekentekst: Lukas 18,9-14Småbåthavna Kvernes kl. 12.00:Friluftsgudstjeneste v/Kjell Bjørka. Offertil Redningsselskapet Har du behov forskyss, så ring 715 16 265 før klokka 10,så sørger menighetsrådet for skyss fordeg.26. aug. – 13. s. e. pinsePrekentekst: Mark 7,31-37Kvernes kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. 50-årskonfirmatjubileum.Nattverd. Offer til egenmenighetKornstad kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Karen Flatø. 50-årskonfirmantjubileum.Offer til egen menighet.September2. sept. – 14. s. e. pinsePrekentekst: Lukas 10,25-37Bremsnes kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. 50-årskonfirmantjubileum.Offer til konfirmantarbeidet.9. sept. – 15.s.e. pinse (Kulturminnedagen)Prekentekst: 1. Tess 5,15-24Kvernes stavkirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. Nattverd.Offer til Averøy Ungdomsklubb.16. sept. – 16. s. e. pinsePrekentekst: Matt 6,24-34Kornstad kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. Nattverd.Offer til Frelsesarmeen i Kristiansund.Kor fra Follebu i Gudbrandsdalen deltar.23. sept. – 17. s. e. pinsePrekentekst: Joh. 11,17-27Kvernes kirke kl. 11.00:Gudstjeneste/høsttakkefest v/Kjell Bjørka.Presentasjon av årets konfirmanter.Offer til konfirmantarbeidet.Bremsnes kirke kl. 19.30Gudstjeneste v/Carina Møller. Presentasjonav årets konfirmanter. Offer tilmenighetens misjonsprosjekt, Mali.30. sept. – 18. s. e. pinsePrekentekst: Mark 2,18-28Kornstad kirke kl. 11.00Familiegudstjeneste/Høsttakkefestv/Carina Møller og konfirmantene. Presentasjonav årets konfirmanter. Offer tilkonfirmantarbeidet.Langøy kapell kl. 11.00Familiegudstjeneste/Søndagsskolens dagv/Kjell Bjørka. Utdeling av 4-årsbok.Offer til Nordmøre søndagsskolekrets.Oktober7. okt. – 19. s. e. pinsePrekentekst: Mark 12,28-34Bremsnes kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Nattverd.Offer til egen menighet.14. okt. – 20. s. e. pinsePrekentekst: Mark 2,1-12Kvernes kirke kl. 11.00Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter.Kirkekonserter i Kvernes• Lørdag 30. juniKvernes kirke kl. 17.00Vennskapskonsert: Averøy – Bredebro- Jekabpils.• Torsdag – 12. juliKvernes kirke kl. 20.00Sommerkonsert: Johan Martin Røsand,orgel. Kollekt.• Torsdag – 26. juliKvernes kirke kl. 20.00Sommekonsert: Teamchor Jona (fraSveits). Kollekt.• Torsdag 9. augustKvernes kirke kl. 20.00Sommerkonsert: Trond Harald Saltnes,fiolin og Chris Clifton, klaver. Kollekt.


10Vi går tilkirkeni Eide prestegjeldJuli1. juliEide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Ofring.Kirkebakkekaffe.8.juliEide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Nattverd.Kirkebakkekaffe.Velkommen til TibetmisjonensSommerstevne i ÅlesundVi er en stor stab som ønsker derehjertelig velkommen til noen unikedager i Ålesund. Vi ønsker at alle tilreisendegjester skal få gode opplevelseri jugendbyen. Denne gangenhar vi tenkt mye på barnefamilier ogunge voksne, og håper at de ogsåfinner seg til rette.Borg folkehøgskoleStevnet blir på Borg folkehøyskolesom er sørvendt mot Hjørundfjordenog Sunnmørsalpene. Nordover erEmblemsfjellet med fine tur- stier. Iløpet av en halv time kan du være påflotte utkikkspunkt, og på 5 min kandu være på ei badestrand.Oppdraget i HimalayaMen førstog fremsthar vi blikketrettetmot detstoreOppdraget iHimalaya"for at detvi er, gjørog sier skalgi de vi erMENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES15. juliEide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Ofring.Kirkebakkekaffe.29. juliGaustad kapell kl. 11.00Høymesse v/prestevikar Tommy Stormo.Nattverd.August5. augustEide kirke kl. 19.00Høymesse v/vikarprest. Nattverd.Kirkebakkekaffe.12. augustEide kirke kl. 11.00Høymesse v/vikarprest. Ofring.Kirkebakkekaffe.26. augustEide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Nattverd.Kirkebakkekaffe.sammen med et møte med Gudskjærlighet, slik at mennesker finnerveien til tro og liv og samfunn blirforandret".VinnerlagDette vet vi fungerer, eller som eilærerinne sa da hun stod i Tibet ogopplevde prosjektene: «- Jeg føler atjeg har blitt med på et vinnerlag».Til sommeren skal vinnerlaget hastorstevne og du er velkommen!For påmelding besøk Tibetmisjonenshjemmesider:www.tibetmisjonen.noeller send en e-post til:post@tibetmisjonen.noSeptember9. septemberEide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. 50-årskonfirmantenedeltar. Nattverd.16. septemberEide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Presentasjonav årets konfirmanter. Ofring.Kirkebakkekaffe.23. septemberGaustad kapell kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Markering av100-årsjubileet for Gaustad hjelpekirkegård.Nattverd. Kirkebakkekaffe.30. septemberEide kirke kl. 11.00Høymesse v/soknepresten. Ofring.Kirkebakkekaffe.Sjekk våre hjemmesider:www.eideprestegjeld.noSOMMERKUBEKRYSSm/innslag av pinse...


MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES 11- Etter gudstjenesten inviteres du tilkirkebakkebakkekaffeMonica Kjøl Tornes fra StrandVelforening serverte kaffe og kaker tilblant andre Vidar Håseth, Solveig Holdenog Eli Kjøl på denne kirkebakkekaffesammenkomsten.I Eide ble det for mange år sidenstartet en sommerlig tradisjon. Hversøndag i sommerhalvåret, kan manetter gudstjenesten stopp igjen litt ogta en kaffekopp og en liten kakebit.• TOMMY STORMODet var Kari prest i sin tid som dro i gangdette med kirkebakkekaffe. De sisteårene har man hatt dette tilbudet fra ca.pinse eller deromkring fram til ut september.Stiller opp år etter år- Det er lag og organisasjoner som stilleropp og tar hver sin tørn som ansvarligefor å bake noen kaker, steke litt bakelseller annen god mat, samt koke litt kaffei kirka, forteller Kari prest, mens hunsmaker på en av de tre sortene som er påkakefatene denne dagen.- Det er så flott at alle lag og organisasjonerstiller opp år etter år og sørger forlitt traktering av kirkegjengerne i sommerhalvåret.Jeg vet ikke om noe annetsted som kan vise til like stor innsats fralag og organisasjoner i samarbeid medkirken, sier Kari før hun slår av en pratmed et par av de som deltok på gudstjeneseten.- Alle tidersBak kirka står en benk. Derfinner vi to av damene somdeltok på dagens preken iEide. Nikoline Berdahl ogHildur Hol drikker, spiserog prater om smått og stort.- Det er alle tiders med enkaffekopp etter gudstjenesten.Jeg skal vel forrestenselv stille som kaffekokerom et par uker, sierNikoline Berdahl og slurperi seg en kaffesmak.Nikoline kommer somrepresentant for pensjonistforeningen,mens denne dagens kirkebakkekaffe erkokt og bakt til rette av StrandVelforening.Positivt tiltak- Det er første gang jeg er her. Jeg vetikke om velforeningen har hatt så mangeoppdrag her tidligere. Men dette er iallfallet veldig positivt tiltak. Og selv omdet er hver søndag, såblir det jo liten belastningpå hvert lag ogorganisasjon, for deter jo bare en gang iløpet av sommeren,sier Monica KjølTornes og sjekker littekstra kaffe til et parkaffetørste kirkegjengere.Randi Magerøy koser seg med en god kopp kaffeog et kakestykke etter gudstjenesten 17, juni.Hildur Hol og Nikoline Berdahl koser seg i solveggen vedkirka med en kaffekopp og et kakestykke og en god prat.- Jeg vil få benytte anledningen til åtakke alle de som opp gjennom årene trofasthar stilt opp her i kirka med god matog kaffe og saft til ungene og de andresom ikke drikker kaffe. Jeg vil også påforhånd få takke alle de som i løpet avsommeren og i framtida vil bidra t il ågjør en innsats for dette enkle, men veldigtrivelige tiltaket etter gudstjenestenevåre.


SISTESIA AV MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNESEn hilsen fra SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA – SPANIA17.mai med flaggheising, togog fest på sjømannskirka medsol fra skyfri himmel og 25varmegrader, ble en spesiellopplevelse for oss i år.Sjømannskirka ble hovedbasefor feiringa med ca. 550 besøkende.Arrangementet var isamarbeid med den norskeskolen her. Festtalen ved justisministerStorberget var enstor hyllest til Sjømannskirkasmangfoldige arbeid.Sommers tid er det mindreaktivitet på kirka. Det ervesentlig feriefolk som er innom nå, ogdet er færre besøk av nordmenn som borher mesteparten av året. Kulturaktiviteteneer også redusert, og likeså bemanningen.Vaflene er likevel populære. Her opplevervi at vafler til og med er ønsket når viserverer bløtkake og kaffe til bryllupsgjester.Denne tida er storsesong forvielser. Vi har nå i gjennomsnitt tre brudeparpr. uke.Hver søndag ettermiddag er det gudstjenestemed god oppslutning. Etter den erdet grilling og kaffeservering. Dette er enattraktiv og sosial samling rundt småbordi kirkehagen. Her er det god mulighet forprat med venner og kjente – og til å knyttenye kontakter.Vi fungerer for tiden som husmor ogvaktmester her. Disse oppgavene påtokvi oss da vi visste at her er mange godemedarbeidere.Vi koser oss i sjømannskirkesammenheng,nyter bading i Middelhavet og gledeross over å få være her noen uker.Dere hilses fra Ingrid og Steinar iSjømannskirken i Torrevieja.John og Synnøve ble takket for lang innsatsEn blomstersammenplantningog mangegode ord ble John ogSynnøve Bakken til delda de ble hedret forinnsatsen med regnskapeti Menighetsblaeti mange år.BReturadresse:Menighetsbladet i Eide og KvernesPostboks 18, 6530 AverøyTil alle våre abonnentersom får bladet tilsendt:Vennligst gi beskjed så tidlig som muligom du fortsatt vil motta bladet hvis duflytter. Vi får en god del blader i retur derden nye adressen er ukjent for postkontorenerundt om. Dette påfører Menighetsbladetunødige utgifter, og det hadde værtfint om man gav beskjed slik at rett adressekom på bladet i utgangspunktet.Det er bare å sende en adresseforandringslappsom du får på postkontoret (tilog med gratis!!) og du er sikker på at bladetditt kommer frem til rett tid og til rettsted. Eller pass på å avbestille om du ikkeønsker bladet lenger. Bruk adressen over.RedaktørenBIDRAG FRA VÅRE LESERE!?Har du lyst til å bidra med noe i våreblader? For eksempel en andakt i et avvåre menighetsblader? Eller har detvært fest på bedehuset eller i misjonsforeningen?I dag har mange digitalekameraer, så knips i vei og send demtil Menighetsbladet! Andre saker ogting, kommentarer, leserbrev og andreslike ting, kan vi jo også ta imot! Takontakt med redaktør Tommy! Påske,pinse/sommer, høst og advent/jul ertemaene om du vurderer dette... ellerbare en av deltemaene!I anledning et fellesmøte mellomalle menighetsrådene på Averøyog representanter fra Eide derMenighetsbladet ble diskutert,ble John Bakken og kona Synnøvetakket for innsatsen gjennommange år som kasserer og «kassererassistent»i bladet. Se forøvrig side 4 om mer fra dettemøtet og annet om bladet.

More magazines by this user
Similar magazines