13.07.2015 Views

Nr.7 2010 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nr.7 2010 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nr.7 2010 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Retur:Re kirkekontor, postboks 123, 3164 RevetalInformasjonNr. 7 desember 2010 - 9. årgangIla Auto ogGospelkoREtmed konsertturnéside 3Mysterierfor 7- og8-åringerside 5God jul!RE-NYTTSnu bladet


Kirkeverge:Per Astrup Andreassen33 06 15 41 • 486 00 380per.astrup.andreassen@re.kommune.noRE KIRKEKONTORKommunehuset, 3174 RevetalÅpningstider:Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 • Tlf.: 33 06 10 00 • Fax: 33 06 15 45Trosopplærer:Hilde Heitmann997 36 710hilde.heitmann@re.kommune.noEn stjerneskinner inattSekretær:Fredhild Janette Einang33 06 15 49 • 905 24 410fredhild.einang@re.kommune.noKantor:Truls Gran908 34 745trulgran@frisurf.noNå er den hellige timevi står i stjerneskinnog hører klokkene kimenå ringes julen innSogneprest:Nils Øyvind Kjøl33 06 15 44 • 928 90 669nils.kjol@re.kommune.noSogneprest:Sølvi Kristin Lewin33 06 15 40 • 992 32 148solvi.lewin@re.kommune.noMenighetsleder:Sjur H. Askjer900 63 583sjuraskjer@gmail.comUnderv. leder:Randi Anne Skårdal33 06 15 46 • 913 13 385randi.skardal@re.kommune.noDiakon:Ole Hafell33 06 15 42 • 934 01 955ole.hafell@re.kommune.noKantor:Bjørn Vidar Ulvedalen467 646 76vulveda@online.noKirketjener i Ramnes og Fon:Lars Bjune993 85 464Kirketjener i Våle:Per Mørck951 62 741phe-moer@online.noKirketjener i Undrumsdal:Karl Anders Bråten913 18 084 • kabraate@online.noMenighetsrådsledere:Fon menighet: Tor Vilhelm Bue • 952 46 208 • to-bue@online.noRevetal menighet: Stephen Reid • 934 16 757 • retttilstephen@gmail.comlRamnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • tosfinne@online.noUndrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • kabraate@online.noVivestad menighet: Solveig Haugan Jonsen • 907 22 711 • solveig.elg@gmail.comVåle menighet: Heidi Myhre • 957 71 536 • ingemyh@online.noEnglene synger høyt i korsynger om fred på vår jordverden var aldri helt forlatten stjerne skinner i nattEn nyfødt kjærlighet sovernå er guds himmel nærvår lange vandring er overstjernen har stanset herEnglene synger høyt i korsynger om fred på vår jordverden var aldri helt forlatten stjerne skinner i nattSe himmlen ligger og hvilerpå jordens gule stråvi står rundt krybben og smilerfor vi er fremme nåNå kan vi drømme om den fredsom vi skal eie en gangfor dette barn har himmlen medog jorden fylles med sang~Eivind Skeie / Tore W. Aas~Re kirkelige fellesråd:Leder: Ragnar Bjerknes • 952 40 228 • ragbje@online.noLeie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49Re menighetsblad • 33 06 10 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319Sats: Print Konsult, AndebuAnsvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, KirkekontoretNettside • www.re.kirken.noForsidefoto: BarnekoREt. Hør dem i Vivestad kirke den 12. des. Foto: PAAMiljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu


GospelkoREt sammen med tre av medlemmene i Ila Auto; f.v. Kristoffer Iversen, Kay Arne Sulutvedt og Stein Are Fevang.foto: Per Astrup AndreassenIla Auto og GospelkoREt medkonsertturneBanjo, mandolin, vaskebrett og dobroførte til at pop og rock ble skjøvet til sideog honkey-tonk og bluegrass ble toneangivendefor gutta i bandet Ila Auto. Nåskal bluegrass forenes med gospel nårvinnerne av Spelemannsprisen i 2006innleder samarbeide med GospelkoREtfra Re.Tekst: Per Astrup AndreassenDet ligger an til å bli noen spennende konserter når IlaAuto, som er kjent for å blande tradisjonsmusikk medegne sanger, skal ha konsert med GospelkoREt. Miksturenav sørstatsnostalgi sammen med svingende gospel fraGospelkoREt vil nok skape noen helt spesielle konserterder det skal bli vanskelig å sitte stille.med piano, men nå er det også med banjo, bass, gitarmed mer. På spørsmål om det blir stilbrudd for koretsvarer Truls at gospel og bluegrass har de samme røtteneog sånn sett ligger nært i stil.Fire konserterSamarbeidet kom til etter et initiativ fra Vivestad menighetsråd,som ønsket en konsert med Ila Auto i kirken,siden et av medlemmene er fra Vivestad, i tilleggtil en fra Høyjord. Ila Auto ønsket imidlertid å trekkeinn et kor og endre på repertoaret. Dermed ble GospelkoREtsamarbeidspartner i forbindelse med prosjektet.Det er planlagt fire konserter på fire dager. Dato er ikkefastsatt, men mars 2011 er målet. Det er heller ikke sattopp hvor konsertene skal være, men Vivestad kirke eren selvfølge.Spennende samarbeid-Dette blir helt klart noe man kan trampe takten til - ja,nesten umulig og ikke gjøre det sier Truls Gran, leder forGospelkoREt. Han har nettopp vært med på den andre avøvelsene med koret og Ila Auto. – Dette er spennende ognoe helt annet enn det vi er vant til, sier Truls. Vi øver kun


Lydbok somjulegaveKABB – Kristent Arbeid Blant Blinde ogsvaksynte satser på økt salg av lydbøkerved også å henvende seg til seende.Nå håper de å kunne appellere tiljulegavehandlende publikum.KABB har et offentlig godkjent bibliotek som førstog fremst har ansvaret for å låne ut kristen litteraturtil blinde og svaksynte. I dag er i underkant av 3000titler tilgjengelig for utlån. Det siste året har KABBlånt ut ca 10 000 bøker. Utlånsordningen finansieresdelvis av kulturdepartementet.Samtidig har KABB en avdeling som selger lydbøkertil seende. -Foreløpig har vi ca 100 titler og vi arbeidermed å utvide antall titler for salg, sier nestlederInger Slang.Lydboka kan du lese (det er det heter) mens du gjørandre ting. Det er komfortabelt og lettvint at noenleser for deg. Er de i tillegg gode lesere, blir blir deten forsterkende faktor for leseopplevelsen. Lydbokakan gi lesetrøtte fornyet forhold til bøker og lesning.Så hvorfor ikke forsøke å gi bort en lydbok i stedetfor en visuell bok? For mer info se www.kabb.noTanker i tiden”Trekant”Ved sogneprest Sølvi Kristin LewinI høst har det begynt en TV-serie på NRK3 som handler omseksualitet. Tre ungdommer skal utforske seg selv og muligheterfor seksuell utfoldelse. Programmet har fått mye oppmerksomhet.Kanskje det ikke er så galt at NRK som en seriøs TV-kanal ogsåkan være aktuell for ungdom. Det fins uansett mange muligheterfor å finne ut det man måtte lure på via internett. Kanskjeserien også er vel så mye opplysning for voksne: Her får vi engod innføring i hva slags informasjon og holdninger ungdomhar fått servert i mange år. Serien utfordrer oss dermed til åtørre å snakke om disse tingene med våre ungdommer.Kirken er beskyldt for å være seksualfiendtlig og moralsk. I enkort kommentar vil jeg bare si at det er Gud som har skapt osssom seksuelle vesen. Han har skapt oss slik at vi kan opplevegode ting, vi kan oppleve kjærlighet og tiltrekning til andre.Dette er en gave vi kan glede oss over og ikke skamme ossover.I programmet ”Trekant” handler det mye om teknikker og utprøving.Den enkelte overlates til selv å sette grenser for hvorlangt en vil gå og med hvem. Kanskje programmet enda tydeligereburde holde fram moral og etikk, og at vi som menneskerhar ansvar, ikke bare for oss selv, men også for andre.Den enkelte er ansvarlig for egne valg. Samtidig som Kirken ønskerå være en tydelig stemme. Med ja til seksualitet, forelskelseog kjærlighet, men også at det er en tid for alt. Gud har gittoss bud for å hjelpe oss å leve rett. Sex hører følgelig hjemmeinnenfor ekteskapet, i rammer hvor man kan prøve og feile utenå bli avvist.Heidi Stomberg blar i lydboklageret for å finne enpendlerbok til bilen.TakkEn stor takk til alle som hjalp oss med loppemarkedden 9. okt. på Våle menighetshus.Takk for lopper, grønnsaker, frukt, suppe ogbakeverk, og takk til alle som stod på og jobbet!Det kom inn kr. 37.000,- til Sjømannskirken.Jeg leste en god artikkel av vår biskop; ”Kirken - aktuell i vårtid?” hvor også dette tema tas opp. Les et lite utdrag;”Og Han vil oss vel. Derfor har han gitt gode retningslinjer forvåre liv, livsbejaende retningslinjer som vil verne om det godeliv. Det kan vi trenge. I en tid der kjærlighet og samliv erstattesav konsum, der kjærlighetsakten erstattes av teknikker, løsrevetfra hengivelse, tilhørighet og forpliktelse, i en slik tid er mennesketblitt fattig. Og det er blitt ensomt. Inn i dette sier Kirken:”Du er en helhet, du er menneske av kropp, sjel og ånd. Ta detpå alvor når du forvalter din seksualitet. Det er ikke likegyldigfor din ånd og sjel hva du gjør med din kropp:”Laila Riksaasen Dahl, Aktuell kommentari Tønsbergs blad 12.11.10


Tårnagenthelg med mysterierLørdag og søndag 29. og 30. januar 2011inviteres alle 7- og 8-åringer i Re til å væreagenter for å løse oppdrag og mysterier ikirketårnet i Våle kirke. Sander Nåtedal(t.h. i bildet) er allerede spent på hva somventer.Tekst Ingunn NåtedalMenighetene i Den norske kirke i Re inviterer dennehelgen alle 7 og 8-åringer i Re til å være Tårnagenter ikirken. I løpet av helgen skal de løse oppdrag og mysterierog utforske kirken, tårnet og klokkene. Barna borhjemme, men vil være sammen lørdag og søndag. Tårnagenthelgenarrangeres i mange kirker i hele landet samtidig,og det kan bli så mange som 10 000 Tårnagentertil sammen.Kirketårn og andre hemmelige stederKirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har vilyst å gjøre noe med. Barna skal få mulighet til å bli medinn i kirketårnet i Våle kirke denne helgen. Kanskje skalde også utforske om det finnes andre hemmelige stederi kirken?Bibelens fortellingerI Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både agenttipsog fortellinger som hjelper dem å løse oppdragene.Kanskje får fortellingene ringvirkninger for både agenteneog for andre.Julemorgen på NRK SuperTårnagenthelgen bygger på programmet Julemorgen påNRK Super. Fra 18. desember kl. 07:30 sendes det 10episoder med Tårnagentene. Der blir barna kjent medSilje, Bendik og Markus som har en hemmelig klubboppe i kirketårnet. De får mange ulike oppdrag som måløses. Klokkene oppe i tårnet er ganske spesielle. Det fårSilje merke en dag….Tårnagenthelgen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeidmed Søndagskolen.Sett av helga og følg med på www.re.kirken.no. Der blirdet lagt ut mer informasjon i desember og januar.Sander Nåtedal gleder seg til å bli Tårnagent. Silje ogIngunn Nåtedal i bakgrunnen.Påmelding: Brev til barna skal komme i postkassa i begynnelsenav desember.


Unge voksne kristne i ReGod middag, samtale, latter, andakt ogsang var hovedingrediensene da ungevoksne kristne møttes til en kveld utenbarn på menighetshuset lørdag 23.oktober.Etter stemningen å dømme skulle entro at alle kjente hverandre godt fra førog kom fra samme menighet.Tekst Berit Sveen Horn, foto Heidi BrundtlandSannheten er at kristne fra flere ulike menighetssammenhengervar tilstede, og at de fleste traff menneskerde ikke har hilst på eller snakket med før. Selv om detsosiale var mye av målet, mistet ikke samlingen sitt viktigstefokus, som var Jesus.Etter initiativ fra en cellegruppe i Revetal/Våle menighet,med Marianne Hvale og Heidi Brundtland i spissen,ble det første gang for omtrent et halvt år siden invitert tilen kveld for unge voksne kristne fra hele Re. Dette var såvellykket at en ny kveld ble arrangert nå i oktober, medlike stort hell.Lav terskelMarianne og Heidi forklarer at både de og flere andrelenge har sett behov for en arena der unge voksne kristnekunne samles utenfor de ordinære gudstjenester, møterog menighetslokaler. Det er så viktig at vi kan samlesfra alle de forskjellige grupperingene av kristne, for vitror jo på samme Gud og har et felles mål, sier de. Behovetfor en mer sosial og uhøytidelig kveld med lavestmulig terskel blir også påpekt. Å spise middag sammenhar gjort samlingene avslappet og koselige, sier de. Noenfra den nevnte cellegruppa stilte opp tidlig og rigget tilbord og dekking. Hans Anders Hvale sto klar for å ledeforsamlingen gjennom kvelden. Middagen var bestilt fraMeny, så den duftende kyllinggryta slapp de stort setttravle arbeidende og småbarnsforeldrene å ta æren for.Hverdagsprat og gruppearbeidDenne gangen var det menigheten Oasen på Solvoll somsto for musikken og andakten; Heidi og Torkjell Halvor-Gjenglemt i kirkenEn pose med håndkle, vannflaske og regnbukse ble gjenglemtetter tur til Langevann etter en gudstjeneste i sommer.Et par hansker er også gjenglemt etter en gudstjenestei Ramnes kirke tidligere dette året. Kan hentes vedhenvendelse til kirkekontoret.Livlig prat rundt middagsbordet når drøyt 30 ”unge voksne”i alderen 25 – 55 år møtes.sen dro i gang lovsangen med piano og gitar, og ReidarGamst delte Guds Ord med de frammøtte. Han la vektpå hvor viktig det er at de kristne kan møtes hjerte tilhjerte, selv om en ikke alltid er enige i alle ting. Det blelagt opp til gruppearbeid med temaet”Visjoner for Re”,samt evaluering av konseptet ”unge-voksne-kveld”. Etterpåble det delt felles fra gruppene, der både de små,hverdagslige tingene og de store, langsiktige visjonenefikk plass. Så var det endelig tid for kake og kaffe, etterat stekovnen hadde bestemt seg for å bli ferdig medpaistekingen.Orgelskole for alleSom mor så datter? BorghildHillestad er et av denye medlemmene i orgelskolenfor voksne. Hunspiller fra før av saksofonog er korpsdirigent. Samtidigsom hun har tatt overbarndomsgården! Hun harfra før av utdannelse i instrumentmakingog agrokultur!Tonje (2) er hakk ihel...Det er fortsatt mulig forinteresserte å melde seg påorgelskolen for voksne! Takontakt på tlf. 46 76 46 76.Borghild og Tonje.


GospelkonsertSøndag 21.11 var det ”Barnas gospelkonsert”i Våle kirke.ÅrsmøteÅrsmøte for Våle menighetshus blir torsdag 25.februarkl.19.00. Til behandling foreligger saker iflg. vedtektene.Det blir samtale om vedlikeholdsarbeider og en kaffekoppmed “noko attåt”. Saker som ønskes tatt opp sendes styretv/Øivind Holmen senest 14 dager før møtet.StyretOrgelbrusHar du lyst til å være med å bestemme?Det lille koret med den store stemmen imponerte de i underkant50 tilhørerne med svingende gospel-låter og vakremelodier av bl.a. Tore Aas. Med seg hadde de Jon EndreRøed Olsen som spilte gitar, Randi Guhildstad som var solist,Bjørn Vidar Ulvedalen som var dirigent og akkompagnatør,Bjørnar Langklep styrte lyden. Våle kirkes barnekorhar tidligere fremført ”Visst skal våren komme”, dennesuksessen skal vi gjenta til våren, så skynd deg og bli medi koret du også! Kontakt dirigenten på tlf: 46 76 46 76Til Tromsø!22. oktober satt Bjørn VidarUlvedalen (kantor i Re) ogKristian Heian (13 år) seg påflyet til Tromsø. Der møtte de30 kirkemusikere fra Nord-Norge som var kommet påkurs for å lære om orgelundervisningfor barn og unge!Dette ble en begivenhetsrik turfor Kristian. Han var med for ådemonstrere den nye lærebokserien,”Preludium”, som Ulvedalenhar komponert. Kursdeltakerneble mektig imponertKristian Heian.over Kristians høye nivå og allsidighet på orgelkrakken.Etter å ha hørt, sett og opplevd dette var det mange somsa ”Nå vil jeg også undervise!”. Den store bestillingen på”Preludium” etterpå, vitner om at det var mer enn tommeord! I Tromsø kom vi dessuten til massevis av snø, noeKristian ikke hadde noe i mot. Hotellopphold, besøk hosflykapteinen kan også nevnes!I år skal Kristian Heian være vikar for Bjørn Vidar Ulvedaleni Undrumsdal kirke på selveste julaften. Årets yngste?Norsk kulturråd har bevilget hele 80.000,- kr. til en konsertseriekalt ”Orgelbrus”. Det er ønske om å ha konserterhvor amatører og profesjonelle kan opptre sammen i kirkenevåre. Nå søker vi deg som kunne tenke deg å væremed i en liten komité som ser nærmere på hva slags konserterdette skal bli. Kanskje skal vi invitere Kåre Nordstoga?Hvor, når og med hvem er noen av spørsmålene somjeg håper du kan være med å gi svar på! Konsertserien ertenkt holdt jevnlig over et par år. Mulighetene er mange!Kontakt kantor Ulvedalen på tlf. 46764676, eller mail:vulveda@online.noBjørn Vidar UlvedalenJULEKONSERTMEDHENRIETTE MYHRE SANG,WENCHE HENRIKSEN ORGEL/PIANO,VÅRA KORET SANGRAMNES KIRKEDATO: 10.12.2010 KL: 19.00 BILL: 220,-BILLETTER KJØPES PÅ POSTEN HOS MENY REVETAL, OG I DØREN.


RestaurantTake awayVi har egetFOTBALLHJØRNEVi viser Champions League,Premier League, Norsk Tippeliga,Spansk Liga- Alt innenfor fotballÅpningstiderman-lør 15-23søn 13-23Telefon 33 39 50 60Olgar Dahlsv. 2, 3174 Revetal


Julehistorie fraIlula i TanzaniaI Tanzania lever en stor andel av befolkningen under fattigdomsgrensen.Bestemor Fineli har bestemt seg for åaktivt ta grep for å sikre familien en fremtid uten fattigdom.Gjennom deltakelse i en VICOBA-gruppe (Village CommunityBank) har bestemor Fineli fått mulighet til åspare penger og ta opp små lån til å betale for en grønnsakshageog grisebinge. Nå klarer familien å holde dendesperate fattigdommen på en armlengdes avstand.Gjennom lokale partnere i Tanzania støtter Kirkens Nødhjelpi dag over 1000 VICOBA-grupper med bankbokser,bøker til føring av transaksjoner, grundig opplæringog oppfølging. De fleste medlemmene er kvinner, og nyegrupper etableres stadig.Tanken på å ønske seg noe til jul var fremmed for bestemorFineli, og det å drømme om noe så selvfølgeligsom elektrisitet er fremmed for oss. Men ønsket om åha familien rundt seg i jula og ha god tid sammen, detdeler vi.Gi en julegave tilKirkens NødhjelpPå den måten kan Fineli og andre kvinner i Tanzaniafå muligheten til å investere i sin egen fremtid:Gi en gave på kontonummer 1594 22 87248Ring givertelefonen på 820 44 004 (200,-)Eller kjøp en sparegris eller geit til noen du er gladi på www.gaversomforandrerverden.no


Stina og Ole Harald Neergård er misjonærer i Mali, støttet av menighetene i Re.Arbeidet de driver er både praktisk rettet og menighetsbyggende.Hva er kirken?På norsk brukes ordetkirke mest om bygningenman feirer gudstjeneste i,men faktisk er man slettikke avhengig av noenbygning for å være enkirke! Det rette svaret ernemlig at Kirken er oss,alle vi som tror at Jesuser Veien, Sannheten og Livet.Kirkedemokrati i praksisPå fulani oppstår det ikke så lett misforståelserknyttet til ordet ”kirke”.Gudstjenestehuset kalles nettopp det:Gudstjenestehuset. For menighet brukervi mest ordet ”forsamling” eller”gruppe”: De troendes forsamling.Men kirke er de kristne fulanienelike fullt, som alle andre Jesus-troendei verden. Denne høsten har vihatt mye fokus både på å være kirke,og på å bygge huset som kirken skalsamles i rent fysisk.Menigheten i Douentza feirer gudstjeneste mens de venter på nytt kirkebygg.KirkedemokratiDe små menighetene våre er i utvikling,og både vi misjonærer og delokale kristne ønsker at de skal taskjeen mer i egen hånd. Derfor harvi nettopp hatt menighetsrådsvalg foraller første gang.Før vi gjennomførte valget av menighetsrådarrangerte vi to undervisningshelger,der overskriften på denneteksten var et av temaene: ”Hvaer Kirken?” Det var Stina som fikkansvaret for å undervise dette temaet,og spesielt i den ene menighetennærmest haglet det med spørsmål ogkommentarer når vi snakket om Kirkensom et fellesskap av troende ogKirkens oppgaver i verden. Da er detmoro å undervise! Bibelske lederidealer,hvilke egenskaper som er viktigenår man skal sitte i et menighets-råd og hva menighetsrådet faktiskskal gjøre, var andre temaer som vari fokus i løpet av undervisningshelgene.Nå har vi to menighetsråd medto menn og én kvinne i hvert råd, ogvi gleder oss til å se dem i aksjon!Bygge kirkeSelv om undervisningshelgene nokførst og fremst utrustet menighetenetil å ”være kirke” blir fysisk kirkebyggingen av menighetsrådenesviktigste oppgaver i tida framover.Menighetene har allerede samlet innpenger til kirkebygg i fire år, og her iDouentza har vi allerede kirketomtaklar. I fjor bestemte vi oss nemlig forå gjøre om en misjonærbolig til kirketomt,siden akkurat den tomta haren strategisk god beliggenhet. Bolighusetsom var på tomta fra før var idårlig stand og mesteparten ble revetpå dugnad i løpet av mai og juni. Nåmå tomta ryddes skikkelig så det blirklart til bygging. I Sevaré har vi fåttsignaler fra kommunen om at menighetenkan få en gratis tomt av kommunen,så der smører de seg med tålmodighetog håper på et vedtak omikke så altfor lenge. Før jul skal viarrangere et møte med menighetenefor å diskutere utformingen av de nyekirkebyggene, og så håper vi å kunnestarte selve byggingen på nyåret. Detblir spennende om vi i familien Neergårdrekker å oppleve vigsling avnytt kirkebygg før vi flytter til Norgeigjen i juni!God jul og gode ønsker for 2011 fraOle Harald og Stina11


Nyttårsaftenfor ”voksne”Velkommen til nyttårsarrangement for eldreog enslige på Våle gamle prestegård kl.18!De som ønsker må gjerne starte markeringenmed gudstjeneste i Våle kirke kl.17. Middagserveres kl.18:30 og etterfølges av kulturelleinnslag, underholdning, allsang, kaffe ogkaker. Vi avslutter kl.22. Pris for kvelden erkr.180 for voksne og kr.70 for barn under 12år. MERK: Påmelding til kirkekontoret/ diakonOle Hafell senest 5.juledag (29/12) kl.12.Tlf. 33061549 / 93401955Nyttårsaftenfor familienVelkommen til familiefest på Kleven grendehuskl. 18!Det blir god mat, sang og musikk, underholdningog leker.Spørsmål/påmelding innen 20. des til:Berit Horn: 472 56 523Ingunn Nåtedal: 932 46 368Marianne Hvale: 952 23 410Heidi Brundtland: 932 81 799Pris: ca. 250 pr. familieSkaperverkets dagi Våle kirke!Søndag 21.11 feiretman skaperverktes dagi Våle kirke. Da fikkvi høre Christine Johansenfor første gangpå saksofon. Hun er16 år og synger også iRe Ten-Sing. Det varmodig gjort å debuteresom saksofonist i engudstjeneste i en fullsattkirke! Vi kommertil å få mye glede avhennes spill i tiden somkommer. Bl.a. julaftenpå Røråstoppen skole!Christine Johansen.Ny alterdukFon kirke harfått en vakkeralterdukbrodert i harda nge r s øm.Mange timersinnsats liggerbak et sliktstort arbeid,og mange kan Ny alterduk i Fon.glede seg overet vakkert syn på kirkens alter. Menigheten og menighetsrådettakket for den vakre gaven, da den ble tatt i bruktil konfirmasjonsgudstjenesten i juni. Det er en av bygdasegne, Olaug Klausen, som har stått for arbeidet.Det er mange måter å gjøre dugnad på, og dette er en flottdel av all dugnadsinnsats som blir gjort for kirken og påkirkegården. Hjertelig takk til Olaug for den flotte gavensom vil glede kirkegjengere i Fon i mange år framover!Takk til ”Bitten”!Den 28. oktober hadde Brit Wenche Brennhovd, Bitten,sin siste arbeidsdag på kirkekontoret. Det ble 14 år somsekretær og en god støttespiller for alle på kirkekontoret.Bitten har vært en flott medarbeider som har greid å skapeet godt miljø rundt seg til glede for medarbeidere og brukereav kontoret. Hun startet i Våle kirkelige fellesråd i1997 og gikk ved kommunesammenslåingen over til Rekirkelige fellesråd. Bitten ble feiret med kake og gaveoverrekkelseog fikk med seg mange godord fra kollegaer.Takk for en flott innsats!12


Til ettertankeTanker ved en julekrybbeHvert år møter blikket vårtdet samme, i utallige utformingerog variasjoner:Stall, krybbe, mor mednyfødt barn, far i bakgrunnen,lysende stjerne,gjetere, sauer.Av: Laila Riksaasen Dahl, biskop i TunsbergIngen barselstue i verden er fremstiltså mange ganger og på så mange måter.Intet annet motiv har fått tilsvarendeinnpass som pynt i de tusenhjem.Vårt øye møter juleevangeliet. Ogvårt øre møter det: ”Det skjedde i dedager…”Hva sier julens fortelling oss i våredager? Den roper ut:Det er noen der!Tilværelsen rommer en åndelig dimensjon;Gud finnes! Juleevangelietforteller at vår verden ikke er en tilfeldighet,og at livet ikke har oppståttpå en slump. Det innebærer at hellerJulekonserterRamnes kirke. 10. des. kl. 19. Henriette Myhre m. fl.Billetter ved inngang kr 220,-ikke vi skyldes en slump. Vi er en delav en Gud-villet verden. Det finnesen som har alt i sin hånd.Julens fortelling har mer å si:Det er noen her!Barnet i krybben er her! Her i vårverden! Han er ikke her bare som etbarn, men som en som har levd sittliv, gjort sin gjerning, dødd sin død– og - oppstått fra de døde! Barnet ikrybben er Gud som ble menneske!Han er med oss alle dager. Han somsonet vår synd vandrer med oss, lidermed oss, gir hjelp til livsmestring oghåp over våre liv. Juleevangeliet erbudskapet om en Gud som elsker ossså høyt at han ga sin Sønn.I julen utfordres vi til å tro det! Vikalles til å knele ned ved julekrybbenog undrende ta dette inn:”Nå møtes jord og himmel i barnet,lagt på strå.”.(Salmer 1997 nr 2)Gledelig jul!Tenn lys!Nå stråler alle de fire lys for hamsom elsker alt som lever, hver løve oghvert lam.Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokkenså.Nå møtes jord og himmel i barnetlagt på strå.Julens gudstjenesterJulaftens familiegudstjenester:Vivestad kirke kl 14.00Vivestad kirke. Vi synger julen inn. 12. des. kl. 18.00.BarnekoREt og solister. Kantor Truls Gran spiller. Andakt.Våle kirke. 14. des. kl. 19.00. Konsert med Gla’gjengenJanitsjar. Andakt.Ramnes kirke. 16. des. kl. 1930. Konsert med Blågjengen.Våle kirke. Vi synger julen inn. 19. des. kl 18.00. VåRakoret,Våle kirkekor, Våle kirkes barnekort. Andakt.Ramnes kirke. Vi synger julen inn. 19. des. kl 18.00.Familien Helgestad, Line Knudsen m.fl. Andakt.Fon kirke. Vi synger julen inn.20.12 kl 18.00: Konsert ved søsknene Bue.Fakkeltog til KrakkenRøråstoppen skole kl 14.30Undrumsdal kirke kl 14.30Ramnes kirke kl 16.00Våle kirke kl 16.001. juledagRamnes kirke kl 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverdVåle kirke kl 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd2. juledagFon kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd13


DØPTERAMNES KIRKE24.10 Fabian Leander LitlekalsøyHynne24.10 Isabella Bøe Pukerud24.10 Lykke Lindboe21.11 Theodor Langjordet Gran21.11 Mikkel Østlie LaugenREVETAL MENIGHETRØRÅSTOPPEN SKOLE31.10 Julie Lorentsen Løkenhagen14.11 Julian Edison Jacobsen28.11 Andrine SolhaugVÅLE KIRKE24.10 Aron Leander Grønvold24.10 Mia Oline Vinar Aasestrand21.11 Adrian GrimsrudStensenteret AS33 33 36 69Alt innen skifer/naturstein- Gravmonumenter- Navntilføyelser- Bred erfaring21.11 Ingrid Bøe Røste21.11 Lykke Asdal21.11 Aadne Førsund Hjelmtvedt21.11 Amalie Holtung SvartangenVIGDERAMNES KIRKE20.11 Tone Oshaug og TorsteinAndreas NarheimFON KIRKE23.10 Sidsel Kari Elise Sveia ogJan Oddvar ThorsenDØDERAMNES21.10 Georg Skjeggestad27.10 Molly Hessner09.11 Astrid Kamilla SørensenUNDRUMSDAL18.10 Kari Grude Hisdal29.10 Bjørn Andreas HofstadVÅLE06.10 Grethe Johanne Brekke02.11 Petra Dorthea BredeggSlekters gangKirkeskyssTjenesten er gratis. Bruk den!Fon menighet.Henvendelse til:Tor Vilhelm Bue tlf. 33 39 74 31Berit Aanderaa tlf. 33 39 76 37Harald Solberg tlf. 33 39 74 17Berta Gunnerød tlf. 984 46 489Kristen Solberg tlf. 411 00 463Ramnes menighet.Henvendelse til:Leif-Kåre Lauritsen tlf. 33 39 65 98Solveig B. Myrstad tlf. 33 39 66 98Fredrik Bogstad tlf. 33 39 60 39Synnøve Finnerud tlf. 33 39 68 12Undrumsdal menighet.Henvendelse til:Karl Anders Bråten tlf. 33 06 30 55Vivestad menighet.Henvendelse til:Solveig Haugan Jonsen tlf. 907 22 711Våle menighetKirkeskyss fra Re sykehjem ca. 10.30Fra Våletun ca. 10.40www.steinriket-tonsberg.no14


Gudstjenester, møter og arrangementerGudstjenester12.12 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstj.19.12 Re sykehjem kl 11.00: Nattverdgudstj.19.12 Våle kirke kl 18.00: Vi synger julen inn.Andakt ved Nils Øyvind Kjøl.19.12 Ramnes kirke kl 18.00: Vi synger juleninn. Andakt ved Sølvi Lewin.20.12 Fon kirke kl 18.00: Vi synger julen inn.Konsert ved søskenene Bue, andakt vedOle Hafell. Fakkeltog til Krakken24.12 Krakken kl kl 10.30: Juleevangeliet.24.12 Vivestad kirke kl 14.00: Familiegudstj.24.12 Røråstoppen skole kl 14.30: Familiegudstj.24.12 Undrumsdal kirke kl 14.30: Familiegudstj.24.12 Ramnes kirke kl 16.00: Familiegudstj.24.12 Våle kirke kl 16.00: Familiegudstjeneste25.12 Ramnes kirke kl 12.00: Høytidsgudstjenestemed nattverd25.12 Våle kirke kl 12.00: Høytidsgudstjenestemed nattverd26.12 Fon kirke kl 11.00: Høytidsgudstjenestemed nattverd28.12 Kleven grendehus kl 17.00: Juletrefestmed andakt31.12 Våle kirke kl 17.00: Gudstjeneste01.01 Ramnes kirke kl 12.00: Høymesse09.01 Røråstoppen skole kl 11.00: Gudstjeneste09.01 Undrumsdal kirke kl 11.00: Gudstjeneste16.01 Våle kirke kl 11.00: Gudstjeneste23.01 Fon kirke kl 11.00: Gudstjeneste23.01 Røråstoppen skole kl 11.00: Gudstjeneste30.01 Ramnes kirke kl 11.00: Gudstjeneste30.01 Vivestad kirke kl 19.00: Gudstjeneste30.01 Våle kirke kl 11.00: Gudstjeneste02.02 Re sykehjem kl 17.00: Nattverdgudstj.06.02 Røråstoppen skole kl 11.00: Gudstjeneste06.02 Undrumsdal kirke kl 11.00: Gudstjeneste13.02 Ramnes kirke kl 11.00: Gudstjeneste13.02 Våle kirke kl 11.00: GudstjenesteKonserter10.12. Ramnes kirke kl. 19.00. Henriette Myhre.12.12 Vivestad kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn.Konsert med BarnekoREt og solister. Kantor TrulsGran spiller. Andakt.14.12 Våle kirke kl. 19.00: Konsert med Gla’gjengenJanitsjar. Andakt.16.12 Ramnes kirke kl. 1930: Konsert med Blågjengen.19.12 Våle kirke kl 18.00: Vi synger julen inn.VåRa-koret, Våle kirkekor, Våle kirkes barnekortAndakt ved sogneprest Nils Øyvind Kjøl.19.12 Ramnes kirke kl 18.00: Vi synger julen inn.Familien Helgestad, Line Knudsen m.fl. Andaktved sogneprest Sølvi Lewin.20.12 Fon kirke kl 18.00: Vi synger julen inn. Konsertved søskenene Bue, andakt ved diakon Ole Hafell.Fakkeltog til KrakkenArrangementer28.12 Kleven grendehus kl 1700: Juletrefestmed andakt30.12 Brårsenteret kl 18.00: Juletrefest31.12 Kleven grendehus kl 18.00: Familietreff31.12 Våle gamle prestegård kl 18.00: Nyttårsfestfor eldre og enslige. Påmelding.29.-30.1 Tårnagenthelg i Våle kirke. For alle 2.og 3 klassinger i ReEldretreff på VåletunLørdager kl. 16.0011. desember22. januar19. februarFor skyss ring:Anfin Borge: 33 06 00 94Roar Hillestad: 33 06 26 70Nils Husabø: 33 06 20 19Formiddagstreff på BrårsenteretKl. 10.00-11.0019. januar Andakt med kaffe16. februar Andakt med kaffeSangkvelder for utviklingshemmede med vennerSang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,- tilkveldsmat (Gjelder også ledsagere). Kl. 18.30-20.1509.02 Ramnes kirke09.03 Vivestad kirkeBarneklubben i Ramneskl. 17.30-19.30 hos Main Rosnes, Ramnesveien 79610.01 Lage noe24.01 Pizzakveld07.02 Kle oss utBabysangkl. 10-11 i biblioteket på Brårsenterethver tirsdagBarnekoREtFor alle barn fra fylte 4 år opp til 10 år kl. 18-18.45Øvelse på Røråstoppen skole torsdag i partallsuker.Dirigent Olaug Jacobsen, musikals ansvarlig TrulsGran.GospelkoREtkl. 19-21 øvelse på Røråstoppen skoleØvelser etter avtale pga et samarbeid med Ila AutoVåle kirkes barnekorLedes av kantor Bjørn Vidar UlvedalenØvelse onsdager kl. 17.30-19.00 i Våle kirke.Våle kirkekor i Våle kirkeØvelse annenhver mandag kl. 18.45-21.00Ten SingFor alle fra 8. klasse til 19 år, hver tirsdag kl. 19-21.Følger skolens planMiniklubben i Fonkl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage4 år – 1. klasseFredagsklubben i Fonkl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage2. – 7.klasseAll-idrett i Fonkl. 19.30-21.00 i gymsalen Fon barnehage8. klasse og oppover, fredagerSøndagsskolen og K-klubb på RevetalPå Røråstoppen skole kl. 11.00,12.12, 09.01, 23.01 og 06.02Søndagsskolen i VåleI gudstjenestene i Våle kirke kl. 11.00,16.01, 13.02 og 27.02Fon misjonssambandMøtene er søndager kl. 19.0012.12, 16.01, 30.01 og 13.02Våle misjonssambandMøter på Våle menighetshus kl 19.0013.01 Årsmøte8-12.02 Møteuke med Per Tveten13.02 Fellesmøte på Brår sammen med avslutningav møteuke i Våle. Per Tveten talerVåle Normisjon09.12 Adventsmøte på Menighetshusetkl. 19.00. Jostein Holm holder andakt02.01 Juletrefest på Menighetshuset kl 17.00.Nils Øyvind Kjøl holder andakt20.01 Årsmøte på Menighetshuset kl 19.00Våle Tibetmisjon27.01 Menighetshuset kl 18.00. Besøk av generalsekretæri HimalPartner (Tibetmisjonen) HeidiWestborg Steel. Alle velkommen.Våle Menighetshus24.02 Årsmøte for Menighetshuset kl 19.00. Tilbehandling foreligger saker iflg. vedtektene. Detblir samtale om vedlikeholdsarbeider og enkelservering. Saker som ønskes tatt opp sendes styretv/Øyvind Holmen senest 14 dager før møtet.Østre og Vestre Misjonsforening03.01 Juletrefest på menighetshuset kl 18.00.Nettprest Knut Nåtedal besøker oss.Alle velkommen.07.02 Møte hos Ingerid Lima Hansen kl 18.00Linnestad misjonsforening11.11 Møte hos Ruth Drilen kl. 18.0013.01 Møte hos Anlaug Olsen kl. 18.0010.02 Møte hos Reidun Bjune kl. 18.00Ramnes MisjonsforeningHar sine møter 1. tirsdag i hver måned.Se minneliste i Tønsbergs Blad mandagen før.Ramnes diakonat27.01 Brårsenteret kl 19.00 NB! WencheBettum: Kåseri og lysbilder fra Svalbard.Andakt. Bevertning.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!