Fleksibel opplæring

hordaland.no
  • No tags were found...

Fleksibel opplæring

Fleksibel opplæring innanfag- og yrkesopplæringa• Etterutdanningskurs for rådgjevarar• i Bergen 20.jan.2009• Innlegg ved Ingmar Ljones1


Grunnlag for prosjektet• Satsing mot fråfall• Kunnskapsløftet: Utnytta fleksibiliteteni ”retten til å gjera unntak” i denyrkesretta opplæringsordninga• Tilpassa opplæring (tempodiff.,nivådiff., organisatoriskdifferensisering)2


Fleksibel vg. opplæring• Utvikla ein modell med ulikeopplæringsløp – gjerne ”modulbasert”som har fag-/sveineprøve sommål for opplæringa. Modellen skalvera eit supplement til dentradisjonelle 2 + 2 modellen og fullopplæring i bedrift3


Mål for prosjektet• Inkludera ungdom som kan ha eitanna utgangspunkt for opplæring enndei fleste andre, men som likevel kankoma langt med eit tilpassa tilbod(oppnå fag-/sveinebrev)4


Mål for prosjektet (framhald)• Deler av opplæringa kan flyttast fråklasserom med lærebøker og teori tilarbeidsplass der dei unge kan sjå ogoppleva korleis ting fungerer, og”teoriundervisninga” skjer visuelt ogmunnleg knytt til praktiske oppgåver.5


Målgruppe• ”Risikogruppa” som sluttar i vg. oppl.(Dette er gjerne unge som har hattstort fråvær tidlegare iungdomsskulen)• Ungdom som ikkje har søkt vg. oppl.• Dei som søkjer vg.oppl., men likevelikkje tek imot tilbodet6


Skolen sitt ansvar• Ansvar for timetalet i teoriopplæringa• Koordinator besøkjer elev/bedrift jamleg,t.d. annankvar veke.• Koordinator følgjer opp elevane ogsåutanfor vanleg skoletid om nødvendig• Dokumentasjon av opplæringa alle fire åra7


Lærebedrifta sitt ansvar• Fagleg leiar er ansvarleg foropplæringsdelen i bedrifta alle fire åra, oger naturleg kontaktperson mot koordinator.• Ein instruktør kan peikast ut somkontaktperson.• Bedrifta har (hovud)ansvaret for opplæringav lærlingen tredje og fjerde året8


NAV sitt ansvar• Er med i styringsgruppa• Gir økonomisk støtte til eleven (og eventueltbedrifta etter gjeldande reglar).• NAV kan også ha aktuelle søkjarar tilprosjektet9


Skulane som deltek iforprosjektet• Sandsli vidaregåande skulerestaurant- og matfag Vg 1 og Vg 2• Åsane vidaregåande skuleteknikk- og industriell produksjon Vg 1 ogVg 2• Fitjar vidaregåande skulehelse- og sosialfag Vg 1 og Vg 210


Inntak til klassane i forprosjektet• Orientering til rådgjevarar i ungdomsskolen• Informasjonsbrev etter 2. inntak• Skulen informerer ved skulestart• Informasjonsskriv frå OT/PPT og NAV• NAV informerer aktuelle 16 og 17 åringarom tilbodet og tek kontakt medskule/inntakskontoret11


År 1tartarca20/8År 2tartarca20/8Fordelingav tidStatus og ansvar Dokumentasjon Tilskot tilskule/bedriftLøn tilelev/lærlingElevstatus – skulen harhovedansvaret.Første 6 veker (ca.) –opplæring i skulenKoordinator skaffarlærebedrift og set oppplan for ungdomen sine 4år i opplæring i samarb.med bedrifta. Koordinatorfølgjer opp eleven og ermedspelar for bedriftaEvt. sommarjobb, tilsett ibedriftElevstatus – skulen harhovedansvaretKoordinator følgjer oppeleven og er medspelarfor bedriftaSkrive avtaleelev/føresette - skuleSkrive avtale skule –bedrift.Skriveintensjonavtale elev– bedrift som gjeldfram tillærekontrakten?Koordinator haransvar fordokument-asjon avopplæringa.Dersom praksisen eretter læreplanen kandenne evt.godskrivast læretidaKoordinator haransvar fordokumentasjon avopplæringaSkulen mottarvanleg godtgjerslepr elev.1. halvår: Ikkjeløn/støtte2. halvår: Elevenfår t.d.195 kr/dagi individstøtte fråNAV for arbeidet,+ reiseutg. ?Løn somsommarhjelpSkulen mottarvanleg godtgjerslepr elev.Eleven får t.d.195kr/dag iindividstøtte fråNAV for arbeidet+ reiseutg. ?+ forskulenLønsmidlartil 50%koordinatorstillingLågareelevtal iklassaMidlar tilreise og tlf.etter statenssatsarLønsmidlartil 50%koordinatorstillingLågareelevtal iklassaMidlar tilreise og tlf.etter statenssatsar+ forbedriftaBistand fråskulendersomopplæringaikkjefungererBistand fråskulendersomopplæringaikkjefungerer12


År 3tartarca20/6År 4tartarca20/6Lærlingstatus – bedrifta harhovedansvaretKoordinator er medspelarLærlingstatus – bedrifta harhovedansvaretKoordinator er medspelarSkrive lærekontraktfrå juni/juli år 3.Bedrifta har ansvar fordokumentasjon avopplæringa i bedrifta,koordinator har ansvarfor dokumentasjon avopplæringa i skulen.Bedrifta har ansvar fordokumentasjon avopplæringa i bedrifta,koordinator har ansvarfor dokumentasjon avopplæringa i skulen.Lærebedrifta fårutbetalt tilskot somfor 2+2 modellenBedrifta lønnarlærlingen, ordinærlærlinglønLærebedrifta fårutbetalt tilskot somfor 2+2 modellen.Bedrifta lønnarlærlingen, ordinærlærlinglønFag-/sveineprøveEvt. 2 gongs fag-/sveineprøveEvt. forlenging av læretidmed inntil 1 årKrav ved oppmelding til fag-/sveineprøve: Kompetansebevis fråskulen for gjennomført og bestått Vg1 og Vg2 etter 4 års opplæring.Lærebedrifta stadfestar fullført læretid og at opplæringa har skjeddetter gjeldande læreplanar.Tid i skuleTid i bedriftTid i bedrift med bistand frå skulen (tilpassaopplæring)Skule eller individuelt tilpassa tid i bedrift medbistand frå skulen13


Avtalar• Skule - HFK• Skule – elev/føresette• Skule – bedrift• Elev/skule - NAV• Lærekontrakt14


Første 6 veker• Skulen vert kjend med inntekne ogpotensielle elevar til klassen. Ikkje for mykje”tung” teori i denne perioden, mentrivselsskapande tiltak, orientering omarbeidslivet og motivering for opplæring• Målsetjing etter 6 veker: Elevane skal veraklare for å kunna ha praksis i arbeidslivet.15


Første 6 veker (framhald)• Innhaldet i opplæringa desse vekene måleggjast opp slik at perioden går inn som eindel av opplæringstida på fire år.• Bli kjend med eleven og få inntrykk avevner og føresetnader for opplæring16


Dokumentasjon på opplæringa• Elevane skal ha terminkarakterar for deiteoretiske faga, eventuelt modular,undervegs i opplæringsløpet. Når teorien erfullført, skal eleven ha kompetansebevis forfullført Vg1 og Vg2.• Opplæringsbok/-logg e.l må brukast fråførste dag17


Dokumentasjon på opplæringa(framhald)• Som ein del av rettleiinga og vurderingautan karakterar skal skolen/lærebedriftaminst ein gong kvart halvår gjennomføra einsamtale med eleven eller lærlingen.Samtalane skal dokumenterast.18


Dokumentasjon på opplæringa(framhald)• Dokumentasjon dersom eleven/lærlingensluttar undervegs. I slike tilfelle vil dagenskompetansebevis kunne brukast. Det måsynleggjerast kva fag og modulareleven/lærlingen har fått opplæring i.19


Oppsummering:• Vedtak Opplæringsutvalet 02.12.08:• ” 1. Utvalet ser tilbodet om fleksibelopplæring som eit godtopplæringstilbod og førebyggjandetiltak for å hindre bortval ividaregåande opplæring• 2. …. rår til at prosjektet vertvidareført og utvida…• 3. Prosjekt gjennomføring inngår”20

More magazines by this user
Similar magazines