Borr- och skruvdragare drill/skrutrekker Porakone ja ... - Biltema

biltema.se
  • No tags were found...

Borr- och skruvdragare drill/skrutrekker Porakone ja ... - Biltema

Art. 17-708Borr- och skruvdragareDrill/skrutrekkerPorakone ja ruuvinväänninBore- og skruemaskineCD18P© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-708CE-certifikat/CE-sertifikaatti© 2009 Biltema Nordic Services AB 2


Art. 17-708Borr- och skruvdragare CD 18PINNEHÅLL1. INTRODUKTION2. TEKNISKA DATA3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER5. ÖVERSIKTSBILD6. INSTALLATION OCH MONTERING7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER8. HANDHAVANDE9. TRANSPORT & FÖRVARING10. SERVICE OCH UNDERHÅLL11. MILJÖ1. INTRODUKTIONDenna manual innehåller väsentlig informationom maskinens användning och dess säkerhetsrisker.Alla operatörer uppmanas att läsamanualen före användning och vara särskiltuppmärksamma på dessa symboler:OBS! Indikerar att felaktigt förfarande kan påverkaarbetets effektivitet eller leda till personochmaterialskador.VARNING! Risk för allvarlig olycka.Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationeroch beskrivningar av enstaka detaljer intealltid stämmer helt överens med maskinen.Exempel på sådana detaljer kan vara färger påkablar eller utformning och placering av knapparoch reglageFörvara manualen på en säker plats i anslutningtill maskinen och vid en eventuell försäljningska manualen följa med maskinen.2. TEKNISKA DATAArt nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-708Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CD 18PBatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Li-Ion 18VBatteri kapacitet . . . . . . . . . . . .2,6 AhVarvtal . . . . . . . . . . . . . . . 0–500 / 0–1800 rpmMax vridmoment . . . . . . . . . . . .30 NmSlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.000 slag/minSnabbchuck . . . . . . . . . . . . . . .1,5–13 mmMax borrkapacitet trä . . . . . . . .Max Ø 36 mmMax borrkapacitet stål . . . . . . .Ø 13 mmVikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 kgBatteriladdareIngående spänning AC . . . . . . .230V~50 HzUtgående spänning DC . . . . . .10,8–18,0 VLaddström . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 AMax laddningstid . . . . . . . . . . .1 hIsolationsklass . . . . . . . . . . . . .IIVikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,6 kg3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEBorr/skruvdragaren är avsedd till borrning i trä,stål och betong samt för skruvdragning.4. ALLMÄNNASÄKERHETSFÖRESKRIFTERVid arbete med maskiner bör följande punkteralltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsenssäkerhetsföreskrifter och respektera allade lagar, regler och förordningar som gäller därmaskinen används.4.1 Arbetsområde• Städa regelbundet. Damm, avfall och bråtepå en arbetsplats ökar risken för olycka,brand och explosion.• Arbeta inte i mörker eller dålig belysning.• Förvara explosiva och brandfarliga vätskoreller gaser utanför arbetsområdet.• Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet.• Ha förbandslåda och telefon tillgängligt.3© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-7085. ÖVERSIKTSBILD1. Snabbchuck2. Moment- och funktionsväljare3. Växelväljare4. Handtag5. Batteri6. Strömbrytare7. Rotationsväljare8. Batteriladdare9. Batterianslutning8.1. 2. 3.7.6.9.4.6. INSTALLATION OCH MONTERINGVid uppackning, kontrollera att väska, skruvdragarenhet,batteriladdare och batteri inteskadats i transporten. Ladda batteriet fulltenligt handhavandeinstruktionerna i kapitel 8.7. SÄRSKILDASÄKERHETSFÖRESKRIFTER7.1 Varningsymboler och skyltar påmaskinenLäs bruksanvisningen innan maskinen används.Utsätt inte batteriet för en temperatur överstigande50°C.Elda inte upp batteripaketet, det kan explodera.DubbelisoleringBatteriladdaren är dubbelisolerad, vilketinnebär att den inte behöver jordas. Eventuellreparation får enbart utföras av auktoriseradpersonal.8. HANDHAVANDE8.1 Batteriladdare (8)OBS! Använd endast den medföljande laddarenoch ett fullt kompatibelt batteri då motornannars riskerar att brännas sönder eller fånedsatt effekt.Ett nytt batteri får full kapacitet då det laddatsoch urladdats fem gånger.a. Kontrollera att batteriladdaren och desselkabel är hela.b. Anslut laddarens stickpropp till ett jordat eluttag.Laddningslampan kommer att blinkai tur och ordning mellan rött, grönt och gultunder loppet av någon sekund. Efter dettakommer laddaren att ställa sig i standbylägeoch är därmed klar att börja ladda.c. Kontrollera att batteriets poler överensstämmermed laddarens. Sätt sedan i batterietför att starta laddningen.OBS!• Om inte batteriet använts på ett tag, laddaoch ladda ur batteriet 2-3 gånger för attåterställa batteriet.• Om batteriets brukstid efter fulladdning äranmärkningsvärt kort, så kan batteriet varai slutet av sin livscykel - byt i sådana fall utbatteriet omgående.• Var noggrann med att undvika kortslutningav batteripoler eller bleck. Kortslutning avbatteri kan orsaka brand eller explosionoch leda till allvarlig personskada.5.5© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-708• Ladda inte upp batteriet flera gånger i radutan låt det laddas ur mellan laddningarna.Batteriet kan annars överhettas, varvidkapacitet och livslängd minskar.LaddningsindikeringVid dålig kontakt mellan laddarens bleck ochbatteriet eller vid urkoppling av batteriet kaninte batteriladdaren känna av batteriets strömstyrka.Till följd av detta kommer den gulalampan blinka 10 gånger för att sedan indikeradåligt batteri.Grön LED lyser:Röd LED lyser:Gul LED lyser:Batteriet laddasBatteriet färdigladdatFelindikering (se nedan)Den gula LED-lampan blinkar olika beroendepå felmeddelande:Snabbt blinkande: Laddningen kan inte påbör( - - - - - - ) jas (blinkar endast 10 gånger).Korta blinkningar: Laddningen kan( - - - - ) fortfarande inte påbörjas.Långa blinkningar: Batteriladdaren är för( ___ ___ ) varm (över +85 °C).Fast sken: Batteriet är för varmt( _________ ) (över +45 °C).8.2 Batteri (5)Montera batteriet i borr/skruvdragaren:a. Ställ rotationsväljaren (7) noll-läge (låst). Varuppmärksam på batteriets polaritet.b. Tryck in det laddade batteriet i maskinenshandtagsfäste tills dess batteriet sitter fast.Lossa batteriet från borr/skruvdragaren:a. Tryck in och håll knapparna intryckta påbatteriets båda sidor och drag sedan försiktigtut batteriet från handtaget.8.3 Strömbrytarens (6) funktionStrömbrytaren fungerar både som varvtalsregulatoroch broms. Ju längre den steglösaströmbrytaren trycks in, desto snabbare roterarmotorn. Genom att reglera trycket på strömbrytarenfår du full kontroll över rotationshastigheten- från stillastående till snabb rotation.Då strömbrytaren släpps, bromsar motornomedelbart borrets rotation.8.4 Växelväljarens (3) funktionOBS! Chucken får ej röra sig (rotera) vid byteav växel.Maskinen har, förutom noll-läge, två utväxlingarsom kan väljas med hjälp av växelväljaren(3).1; låg växel: Låg rotationshastighet, hög styrka.Används vid skruvdragning och borrning ihårda material såsom stål och betong.2; hög växel: Hög rotationshastighet, låg styrka.Används vid borrning i mjuka material.8.5 Rotationsväljarens (7) funktionOBS! Chucken får ej röra sig (rotera) vid byteav rotationsriktning.Läge R : Chucken roterar åt höger, medsols.Neutral: Skruvdragaren är låst för användning.Läge L : Chucken roterar åt vänster, motsols.8.6 Snabbchuckens (1) funktionMaskinen är försedd med en snabbchuck försnabba och enkla byten av borr eller bits. Varnoggrann med att lossa batteriet eller att ställarotationsväljaren (7) i låst (neutralt) läge innanbyte. Öppna chucken genom att hålla fast detinre vredet och vrida det yttre vredet motsols.Placera sedan borret eller bitset i chuckenoch vrid åt det yttre vredet medsols enligt bildnedan, samtidigt som du håller fast det inrevredet tills dess låsljudet (ett klickande) slutar.Detta låser automatiskt chucken. För att taloss bitset eller borret, öppna chucken enligtbeskrivning ovan.Varning! Verktyget kan vara varmt efter användning.Använd handskar vid byte av borreller bits.© 2009 Biltema Nordic Services AB 6


Art. 17-7088.7 Moment- och funktionsväljarens (2)funktion• Skruvläge: Maskinen kan med hjälp avmoment- och funktionsväljaren (2) ställasin för skruvdragning i 15 olika moment.Välj ett lågt värde när du arbetar med småskruvar eller mjuka material och ett högtvärde när du arbetar med stora skruvareller med hårda material. Förutom de 15momentlägena för skruvdragning väljer duäven borrläge med hjälp av moment- ochfunktionsväljaren (2).• Borrläge : Ställ moment- och funktionsväljaren(2) i borrläge, symboliserat av en borrikon.Detta läge är avsett för borrning i trä,metall, plast eller liknande mjuka material.• Slagborrläge : Ställ moment- och funktionsväljaren(2) i slagborrläge, symboliseratav en hammar-ikon. Detta läge äravsett för borrning i tegel, betong, murbruk,cement, stenplattor eller liknande hårdamaterial.OBS! Om ett borr fastnar i materialet vidanvändning, släpp då genast strömbrytarenoch lossa borret. Om borret sitter fastkilat dåmotorn går riskerar du att motorn överhettasoch i värsta fall kan den brännas sönder.8.8 LED-belysningFör att tända LED-belysningen, tryck in knappen(10).För att släcka LED-belysningen, tryck in knappen(10) igen.10.11.12.13.8.9 Indikering för återstående driftstid (12)Indikeringen visar hur urladdat batteriet är. Tryckin knappen (13) så tänds indikeringen (12):3 lampor lyser – Batteriet är fulladdat2 lampor lyser – Batteriet kan användas ett tagtill innan det behöver laddas upp1 lampa lyser – Batteriet behöver laddas upp8.10 BorrningVarning! Verktyget kan vara varmt efter användning.Använd handskar vid byte av borr.a. Kontrollera att skruvdragaren är hel och attbatteriet är laddat.b. Välj lämpligt borr beroende på det arbetesom skall utföras:Träborr vid borrning i trä.Snabbstålsborr vid borrning i plast och metall.Betongborr vid borrning i betong ochcement.c. Kontrollera att borret är helt och vasst ochmontera sedan.d. Välj växel beroende på vilket material somdet skall borras i.e. Tryck rotationsväljaren (7) till läge R.f. Tryck in strömbrytaren (6) och börja borra.Vid borrning i metall, gör först ett märkemed en körnare och kyl sedan borret medlämpligt kylmedel.g. Efter avslutat arbete, tryck in rotationsväljaren(7) till neutralläge. Avlägsna batterietoch borret, rengör därefter skruvdragarenmed en torr trasa.OBS! Om maskinen stannar eller hackar berordetta oftast på överbelastning. Släpp omedelbartströmbrytaren, annars riskerar du attskada maskinen eller dess komponenter.8.11 Skruvdragninga. Kontrollera att skruvdragaren är hel och attbatteriet laddat.b. Välj lämpligt skruvbits och kontrollera attdet är helt.c. Sätt växelväljaren (3) i läge 1 (låg hastighet).d. Välj rotationsriktning med rotationsväljaren (7).e. Välj lämpligt vridmoment med moment- ochfunktionsväljaren (2).f. Efter avslutat arbete, tryck in rotationsväljaren(7) till neutralläge. Avlägsna batterietoch skruvbitset, rengör därefter skruvdragarenmed en torr trasa.7© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-7089. TRANSPORT OCH FÖRVARINGVid längre tids förvaring så:• Ladda upp batteriet fullt.• Rengör maskinen och batteriladdaren.• Förvara maskinen på en torr och frostfriplats, ej över +40 °C, oåtkomligt för barnoch andra obehöriga.10. SERVICE OCH UNDERHÅLLVarning! Ställ rotationsväljaren (7) i neutrallägeoch avlägsna batteriet innan service ellerunderhåll påbörjas.10.1 ServiceOm maskinen är i behov av reparation, lämnaden till en behörig serviceman. För att garanteraverktygets säkerhet, använd endastoriginaldelar.10.2 Dagligt underhåll efter avslutatarbeteAvlägsna damm och smuts från skruvdragarensoch batteriladdarens ventilationsöppningar.Rengör maskinen med en mjuk torr trasa.Om maskinen är mycket nedsmutsad, så kantrasan fuktas i tvållösning.OBS! Använd aldrig några kemikalier, eftersomde kan skada maskinens ytterhölje.10.3 ProblemlösningProblem Möjlig orsak LösningMotorn startarinte.Motorn gårojämnt.1. Batteriet är ej korrekt monterat.2. Batteriet är helt urladdat.3. Rotationsväljaren är i neutralläge.1. Batteriet är urladdat2. Batteriet är utslitet och har nedsattfunktion.3. Verktyget är överbelastat.11. MILJÖDenna produkt är försedd med ett förslutetLi-Ion batteri. För att skydda miljön så skallbatteriet avyttras på ett korrekt och miljögodkäntsätt. Det får ej avyttras tillsammans medhushållssopor. Kontakta din kommun för att tareda på var du kan lämna in batteriet.Återvinn oönskat material i stället för att slängadet bland soporna. Alla maskiner, tillbehör ochförpackningsmaterial skall sorteras och lämnastill en återvinningscentral och där kasseras påett miljövänligt sätt.© 2009 Biltema Nordic Services AB 81. Kontrollera och montera batteriet.2. Ladda batteriet.3. Ställ in önskad rotationsriktning.1. Ladda batteriet.2. Byt ut batteriet.3. Släpp strömbrytaren och låt verktyget vila. Försökatt använda mindre kraft och växla eventuellt ned.


Art. 17-708Drill/skrutrekker CD 18PINNHOLD1. INNLEDNING2. TEKNISKE DATA3. BRUKSOMRÅDE4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER5. OVERSIKTSBILDE6. INSTALLASJON OG MONTERING7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER8. HÅNDTERING9. TRANSPORT OG OPPBEVARING10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD11. MILJØ1. INNLEDNINGDenne bruksanvisningen inneholder vesentliginformasjon om bruk av maskinen og omsikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alleoperatører oppfordres til å lese bruksanvisningenfør bruk og være spesielt oppmerksompå følgende symboler:OBS! Indikerer at feil framgangsmåte kan påvirkearbeidets effektivitet eller føre til personskadeog materiell skade.ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke.Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelserav enkelte detaljer kanskje ikke alltidstemmer helt overens med maskinen. Eksempelpå slike detaljer kan være farger på kablereller utforming og plassering av knapper ogreguleringsanordninger.Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert stedi tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salgskal bruksanvisningen følge med maskinen.2. TEKNISKE DATAArt.nr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-708Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CD 18PBatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Li-ion 18 VBatterikapasitet . . . . . . . . . . . . .2,6 AhTurtall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0–500/0–1800rpmMaks. moment . . . . . . . . . . . . .30 NmSlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.000 slag/minHurtigchuck . . . . . . . . . . . . . . .1,5–13 mmMaks. borekapasitet tre . . . . . .Maks. Ø 36 mmMaks. borekapasitet stål . . . . .Ø 13 mmVekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 kgBatteriladerInngående spenning AC . . . . . .230 V~50 HzUtgående spenning DC . . . . . .10,8–18,0 VLadestrøm . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 AMaks. ladetid. . . . . . . . . . . . . . .1 timeIsolasjonsklasse . . . . . . . . . . . .IIVekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,6 kg3. BRUKSOMRÅDEDrillen/skrutrekkeren er beregnet for boring itre, stål og betong og for stramming av skruer.4. GENERELLESIKKERHETSFORSKRIFTERVed arbeid med maskiner bør punktene nedenforalltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassenssikkerhetsforskrifter, og respekter allelover, regler og forordninger som gjelder dermaskinen brukes.4.1 Arbeidsområde• Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplassøker risikoen for ulykker, brannog eksplosjon.• Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning.• Oppbevar eksplosive eller brannfarligevæsker og gasser utenfor arbeidsområdet.• Hold barn og andre uvedkommende bortefra arbeidsområdet.• Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig.9© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-7084.2 Personlig sikkerhet• Les alltid bruksanvisningen før bruk.• Vær spesielt oppmerksom på maskinensadvarselsymboler.• Bruk ikke maskinen dersom du er trett ellerpåvirket av alkohol, medisin eller narkotiskestoffer.• Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern,vernehansker, hørselvern ogvernebriller.• Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko.• Bruk hårnett om du har langt hår, og brukikke smykker eller løstsittende klær somkan sette seg fast i maskinen.• Ha hele tiden en god arbeidsstilling og godbalanse.• La aldri det at du er vant med maskinenføre til uforsiktighet.4.3 Bruk og stell av maskiner• Kontroller at alle beskyttelsesanordningersitter på plass og virker som de skal.• Kontroller at alle maskindeler, spesielt debevegelige, er hele og sitter korrekt montert.• Kontroller at alle knapper og reguleringsanordningerfungerer. Vær spesielt nøye medat strømbryteren virker, slik at du alltid kanslå av maskinen.• Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inntil et autorisert serviceverksted for reparasjon.• Bruk kun anbefalte skjærerverktøy, tilbehørog reservedeler.• Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde.Arbeidet går alltid sikrere og raskereom maskinen brukes til det den er konstruertfor.• Overskrid ikke maskinens kapasitet.• Grip alltid tak i maskinens håndtak når dubærer maskinen. Hold ikke fingeren påstrømbryteren.• Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmeneller løsne hetten fra tennpluggen førservice og reparasjon eller når maskinenikke er i bruk.• Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løsedeler fra maskinen før start.• Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motorener i gang.• Rengjør maskinen etter bruk og foretajevnlig service.• Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttetsted, utilgjengelig for barn.4.4 Elsikkerhet• Eksponer ikke elektriske maskiner for regneller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgradsom tillater dette. Behandle kablerforsiktig, og beskytt dem mot varme, oljeog skarpe kanter.• Eventuell skjøtekabel skal ikke være rulletopp på en trommel. Dra ut hele kabelenfra kabeltrommelen. Bruk kun korrektdimensjonerte skjøtekabler med tanke pålengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttattstrømstyrke.• Utendørs skal det kun brukes skjøtekablersom er godkjent for utendørs bruk. Unngåkontakt med jordede flater, for eksempelrør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeidermed maskinen. Risikoen for elektriskstøt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjonerog kabelskifte skal kun utføres avautorisert elektriker.4.5 Batterisikkerhet• Maskinens batteri skal lades kun ved brukav medfølgende batterilader. En batteriladersom er egnet for en type batteri, kaninnebære risiko for brann ved bruk sammenmed en annen type batteri.• Den medfølgende batteriladeren er beregnetkun for lading av medfølgende batteri.For at risiko for brann og eksplosjon skalforhindres, må den ikke brukes for ladingav noen andre produkter.• For å forhindre risiko for eksplosjon,kortslutt ikke batteriet, og beskytt det motvarme, direkte sollys og åpen ild.• Dersom batteriet skades, kan batterisyrelekke ut fra batteriet. Om batterisyren kommeri kontakt med huden, skyll straks flatenmed vann, fordi den kan forårsake irritasjonog brannskader. Om syren kommer i kontaktmed øynene, må du oppsøke lege.• Prøv ikke å reparere batteriet eller ta detfra hverandre. Feil montering kan forårsakeelektrisk støt, gjøre batteriet strømførendeeller forårsake brann.© 2009 Biltema Nordic Services AB 10


Art. 17-7085. OVERSIKTSBILDE1. Hurtigchuck2. Moment- og funksjonsvelger3. Girvelger4. Håndtak5. Batteri6. Strømbryter7. Rotasjonsvelger8. Batterilader9. Batteritilkobling8.1. 2. 3.7.6.9.4.6. INSTALLASJON OG MONTERINGVed oppakking, kontroller at koffert, skrutrekkerenhet,batterilader og batteri ikke er skadeti transporten. Lad batteriet helt opp i samsvarmed instruksjonene for håndtering i kapittel 8.7. SPESIELLESIKKERHETSFORSKRIFTER7.1 Advarselsymboler og skilt påmaskinenLes bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.Utsett ikke batteriet for en temperatur somoverstiger 50 °C.Legg ikke batteripakken i åpen ild, den kaneksplodere.DobbeltisoleringBatteriladeren er dobbeltisolert, slik at den ikkebehøver å jordes. Eventuell reparasjon skalutføres kun av autorisert personal.8. HÅNDTERING8.1 Batterilader (8)OBS! Bruk kun den medfølgende laderen og etfullt kompatibelt batteri fordi motoren ellers kanbrenne i stykker eller få nedsatt effekt.Et nytt batteri oppnår full kapasitet når det erladet og utladet fem ganger.a. Kontroller at batteriladeren og dens kabel erhele.b. Koble laderens støpsel til en stikkontakt.Ladelampen vil blinke i tur og orden mellomrødt, grønt og gult i noen sekunder. Etterdette vil laderen stille seg i standby-modusog er dermed klar for å begynne å lade.c. Kontroller at batteriets poler er i samsvarmed laderens. Sett deretter i batteriet for åstarte ladingen.OBS!• Dersom batteriet ikke har vært brukt på enstund, lad det opp og lad det ut 2-3 gangerfor å gjenoppfriske batteriet.• Dersom batteriets brukstid etter fullading ersvært kort, kan batteriets livssyklus gå motslutten – skift i slike tilfeller batteriet straks ut.• Vær nøye med å unngå kortslutning av batteripolereller kontaktpunkt. Kortslutning avbatteri kan forårsake brann eller eksplosjonog føre til alvorlig personskade.• Lad ikke opp batteriet flere ganger etterhverandre, men la det lades ut mellom ladingene.Batteriet kan ellers overopphetes,slik at kapasitet og levetid minsker.5.11© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-708LadeindikeringVed dårlig kontakt mellom laderens kontaktpunktog batteriet eller ved utkobling av batterietkan ikke batteriladeren registrere batterietsstrømstyrke. Som følge av dette vil den gulelampen blinke 10 ganger for deretter å indikeredårlig batteri.Grønn LED lyser: Batteriet ladesRød LED lyser: Batteriet er ferdigladetGul LED lyser: Feilindikering (se nedenfor)Den gule LED-lampen blinker forskjellig avhengigav feilmelding:Raske blink: Lading kan ikke igangsettes( - - - - - - ) (blinker kun 10 ganger).Korte blink: Lading kan fortsatt ikke( - - - - ) igangsettes.Lange blink: Batteriladeren er for varm( ___ ___ ) (over +85 °C).Fast lys: Batteriet er for varmt (over +45 °C).( _________ )8.2 Batteri (5)Montere batteriet i drillen/skrutrekkeren:a. Still rotasjonsvelgeren (7) i null-posisjon(låst). Vær oppmerksom på batteriets polaritet.b. Trykk det ladede batteriet inn i maskinenshåndtaksfeste til batteriet sitter fast.Løsne batteriet fra drillen/skrutrekkeren:a. Trykk inn og hold inntrykt knappene på beggesidene av batteriet, og dra så forsiktigbatteriet ut fra håndtaket.8.3 Strømbryterens (6) funksjonStrømbryteren fungerer både som turtallsregulatorog brems. Jo lengre inn den trinnløsestrømbryteren trykkes, desto raskere roterermotoren. Ved å regulere trykket på strømbryterenfår du full kontroll over rotasjonshastigheten- fra stillestående til rask rotasjon. Nårstrømbryteren slippes, bremser motoren straksborets rotasjon.8.4 Girvelgerens (3) funksjonOBS! Chucken må ikke bevege seg (rotere) vedskifte av gir.Maskinen har, foruten null-posisjon, to utvekslingersom kan velges ved hjelp av girvelgeren (3).1; lavt gir: Lav rotasjonshastighet, høy styrke.Brukes ved skrutrekking og boring i hardematerialer så som stål og betong.2; høyt gir: Høy rotasjonshastighet, lav styrke.Brukes ved boring i myke materialer.8.5 Rotasjonsvelgerens (7) funksjonOBS! Chucken må ikke bevege seg (rotere) vedskifte av rotasjonsretning.Posisjon R: Chucken roterer mot høyre, medklokka.Nøytral: Skrutrekkeren er låst for bruk.Posisjon L: Chucken roterer mot venstre, motklokka.8.6 Hurtigchuckens (1) funksjonMaskinen er utstyrt med en hurtigchuck forraske og enkle skift av bor eller bits. Vær nøyemed å løsne batteriet eller stille rotasjonsvelgeren(7) i låst (nøytral) posisjon før skifte.Åpne chucken ved å holde fast den indrevrianordningen og vri den ytre vrianordningenmot klokka. Plasser så boret eller bitset ichucken og drei den ytre vrianordningen medklokka som vist på bildet nedenfor, samtidigsom du holder fast den indre vrianordningen tillåselyden (klikkende) slutter. Dette låser automatiskchucken. For å ta ut bits eller bor, åpnechucken i samsvar med beskrivelsen ovenfor.Advarsel! Verktøyet kan være varmt etter bruk.Bruk hansker ved skifte av bor eller bits.© 2009 Biltema Nordic Services AB 12


Art. 17-7088.7 Moment- og funksjonsvelgerens (2)funksjon• Skrutrekking: Maskinen kan ved hjelpav moment- og funksjonsvelgeren (2) stillesinn for stramming av skruer i 15 ulikemoment. Velg en lav verdi når du arbeidermed små skruer eller myke materialer ogen høy verdi når du arbeider med storeskruer eller harde materialer. Foruten de15 momentinnstillingene for skrutrekkingvelger du også boreinnstilling ved hjelp avmoment- og funksjonsvelgeren (2).• Boring : Still moment- og funksjonsvelgeren(2) i boreinnstilling, symbolisert av etbor-ikon. Denne innstillingen er beregnetfor boring i tre, metall, plast eller lignendemyke materialer.• Slagboring : Still moment- og funksjonsvelgeren(2) i slagboreinnstilling,symbolisert av et hammer-ikon. Denneinnstillingen er beregnet for boring i tegl,betong, murbruk, sement, steinplater ellerlignende harde materialer.OBS! Dersom et bor setter seg fast i materialetved bruk, slipp straks strømbryteren og løsneboret. Om boret sitter fastkilt mens motorengår, kan motoren overopphetes og i verste fallbrenne i stykker.8.8 LED-belysningFor å tenne LED-belysningen, trykk inn knappen(10).For å slukke LED-belysningen, trykk inn knappen(10) igjen.10.11.12.13.8.9 Indikering for gjenstående driftstid (12)Indikeringen viser hvor utladet batteriet er.Trykk inn knappen (13), og indikeringen (12)tennes:3 lamper lyser – Batteriet er fulladet2 lamper lyser – Batteriet kan brukes en stundtil før det må lades opp1 lampe lyser – Batteriet må lades opp8.10 BoringAdvarsel! Verktøyet kan være varmt etter bruk.Bruk hansker ved skifte av bor.a. Kontroller at skrutrekkeren er hel, og at batterieter ladet.b. Velg egnet bor avhengig av arbeidet somskal utføres:Trebor ved boring i tre.Hurtigstålbor ved boring i plast og metall.Betongbor ved boring i betong og sement.c. Kontroller at boret er helt og skarpt, ogmonter det deretter.d. Velg gir avhengig av hvilket material du skalbore i.e. Trykk rotasjonsvelgeren (7) til posisjon R.f. Trykk inn strømbryteren (6), og begynn åbore. Ved boring i metall, lag først et merkemed en kjørner, og kjøl så boret med egnetkjølemiddel.g. Etter avsluttet arbeid, trykk inn rotasjonsvelgeren(7) til nøytral posisjon. Ta av batterietog boret, rengjør deretter skrutrekkerenmed en tørr klut.OBS! Dersom maskinen stanser eller hakker,skyldes det oftest overbelastning. Slipp straksstrømbryteren, ellers risikerer du å skade maskineneller dens komponenter.8.11 Skrutrekkinga. Kontroller at skrutrekkeren er hel og at batterieter ladet.b. Velg egnet skrubits og kontroller at det er helt.c. Sett girvelgeren (3) i posisjon 1 (lav hastighet).d. Velg rotasjonsretning med rotasjonsvelgeren(7).e. Velg egnet moment med moment- og funksjonsvelgeren(2).f. Etter avsluttet arbeid, trykk inn rotasjonsvelgeren(7) til nøytral posisjon. Ta av batterietog bitset, rengjør deretter skrutrekkerenmed en tørr klut.13© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-7089. TRANSPORT OG OPPBEVARINGVed lengre tid oppbevaring:• Lad batteriet helt opp.• Rengjør maskinen og batteriladeren.• Oppbevar maskinen på et tørt og frostfrittsted, ikke over +40 °C, utilgjengelig forbarn og andre uvedkommende.10. SERVICE OG VEDLIKEHOLDAdvarsel! Still rotasjonsvelgeren (7) i nøytralposisjon, og ta av batteriet før service ellervedlikehold.10.1 ServiceOm maskinen har behov for reparasjon, leverden inn til autorisert servicepersonale. Forå garantere verktøyets sikkerhet, bruk kunoriginaldeler.10.2 Daglig vedlikehold etter avsluttetarbeidFjern støv og smuss fra skrutrekkerens og batteriladerensventilasjonsåpninger.Rengjør maskinen med en myk, tørr klut.Dersom maskinen er svært tilsmusset, kankluten fuktes i såpeløsning.OBS! Bruk aldri kjemikalier, fordi disse kanskade maskinens ytterdeksel.10.3 ProblemløsningProblem Mulig årsak LøsningMotoren starterikke.Motoren gårujevnt.1. Batteriet er ikke riktig montert.2. Batteriet er helt utladet.3. Rotasjonsvelgeren er i nøytral posisjon.1. Batteriet er utladet.2. Batteriet er utslitt og har nedsattfunksjon.3. Verktøyet er overbelastet.11. MILJØDette produktet er utstyrt med et lukket Liion-batteri.Av hensyn til miljøet skal batterietkasseres på en korrekt og miljøgodkjent måte.Det skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.Kontakt kommunen for å finne ut hvor du kanlevere inn batteriet.Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kastedet i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner,tilbehør og emballasjemateriale, og leverdem til en gjenvinningssentral, slik at de derkan kasseres på en miljøvennlig måte.1. Kontroller og monter batteriet.2. Lad batteriet.3. Still inn ønsket rotasjonsretning.1. Lad batteriet.2. Skift ut batteriet.3. Slipp strømbryteren og la verktøyet hvile.Prøv å bruke mindre kraft og gir eventuelt ned.© 2009 Biltema Nordic Services AB 14


Art. 17-708Porakone ja ruuvinväännin CD 18PSISÄLTÖ1. JOHDANTO2. TEKNISET TIEDOT3. KÄYTTÖKOHTEET4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET5. YLEISKUVA6. KOKOAMINEN JA ASENTAMINEN7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET8. KÄYTTÄMINEN9. SÄILYTYS JA KULJETUS10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO11. YMPÄRISTÖ1. JOHDANTOTässä käyttöohjeessa on olennaisia tietojalaitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä.Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaankäyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämäänerityistä huomiota näihin symboleihin:HUOMIO! Ilmaisee, että virheellinen käyttäminenvoi vaikuttaa laitteen tehoon tai aiheuttaahenkilö- tai omaisuusvahinkoja.VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara.Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät ainavastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisistaosista voivat olla kaapelien värit tai muotosekä painikkeiden ja säätimien sijainnit.Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteenlähellä. Jos laite myydään, käyttöohje onannettava laitteen mukana.2. TEKNISET TIEDOTTuotenro . . . . . . . . . . . . . . .17-708Malli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CD 18PAkku . . . . . . . . . . . . . . . . . .Li-ioni, 18 volttiaAkun kapasiteetti . . . . . . . .2,6 AhPyörimisnopeus . . . . . . . . .0–500/0–1800 rpmSuurin vääntömomentti . . .30 NmIskuporaaminen . . . . . . . . .27 000 iskua/min.Pikaistukka . . . . . . . . . . . . .1,5–13 mmSuurin porauskapasiteettipuuhun . . . . . . . . . . . . . . . .Enintään Ø 36 mmSuurin porauskapasiteettiteräkseen . . . . . . . . . . . . . .Ø 13 mmPaino . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 kgAkkulaturiTulojännite . . . . . . . . . . . . . .230V~50 HzLähtevä jännite . . . . . . . . . .10,8–18,0 VLatausvirta . . . . . . . . . . . . .2,6 APisin latausaika . . . . . . . . . .1 hEristysluokka: . . . . . . . . . . .IIPaino . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,6 kg3. KÄYTTÖKOHTEETTämä porakone ja ruuvinväännin on tarkoitettupuun, teräksen ja betonin poraamiseen sekäruuvaamiseen.4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEETLaitetta käytettäessä on otettava huomioonseuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikanturvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteenkäyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia.4.1 Työskentelyalue• Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteetkäyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden,tulipalon tai räjähdyksen vaaraa.• Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa.• Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä jakaasuja työskentelyalueen ulkopuolella.• Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissatyöskentelyalueelta.• Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille.15© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-7084.2 Henkilöturvallisuus• Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.• Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin.• Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden,alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksenalainen.• Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kutensuojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitäja kuulonsuojaimia.• Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita.• Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa.Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Nevoivat tarttua liikkuviin osiin.• Työskentele aina oikeassa asennossa.Säilytä hyvä tasapaino.• Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseenliittyviä vaaroja siksi, että olet tottunutkäyttämään sitä.4.3 Laitteen käyttäminen ja hoitaminen• Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaanja toimivat oikein.• Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkinliikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan.• Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimettoimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisintoimii, jotta voit katkaista laitteestavirran.• Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuunhuoltokorjaamoon korjattavaksi.• Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita.• Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen.Työ suju aina nopeammin jaturvallisemmin, kun laitetta käytetään vainsen käyttötarkoitukseen.• Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia.• Kanna laitetta aina sen kahvasta. Älä pidäsormea virtakatkaisimen päällä.• Estä laitteen käynnistyminen vahingossakatkaisemalla virransyöttö tai irrottamallasytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamistatai huoltamista tai kun sitä ei käytetä.• Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, ettäkaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaisetosat on poistettu siitä.• Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaasen moottorin käydessä.• Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huollase säännöllisesti.• Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassapaikassa lasten ulottumattomissa.4.4 Sähköturvallisuus• Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelletai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattukosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti.Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudeltaja öljyltä.• Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rullattuna.Poista koko jatkojohto johtokelalta.Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja,joiden johtimien poikkipinta-ala onriittävän suuri ja joiden pituus on oikea.• Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyäjatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihinpintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihinja kylmälaitteisiin, kun käytätlaitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kunolet maadoitettu. Vain valtuutettu sähköasentajasaa tehdä korjaustyöt ja vaihtaajohdon.4.5 Akun turvallisuus• Laitteen akkua saa ladata vain laitteen mukanatoimitetun akkulaturin avulla. Tiettyjenakkujen kanssa yhteensopiva akkulaturi voiaiheuttaa tulipalon vaaran, jos sen avullaladataan toisenlaista akkua.• Laitteen mukana toimitettu akkulaturi ontarkoitettu vain tämän laitteen akun lataamiseen.Tulipalo- ja räjähdysvaaran välttämiseksisen avulla ei saa ladata mitäänmuita akkuja.• Älä oikosulje akkua äläkä altista sitä lämmölle,kuten suoralle auringonpaisteelle taiavotulelle. Muutoin voi aiheutua räjähdys.• Jos akku vaurioituu, siitä voi vuotaa akkuhappoa.Jos akkuhappoa pääsee iholle,huuhtele se heti pois vedellä. Muutoin ihovoi ärsyyntyä tai siihen voi tulla palovammoja.Jos akkuhappoa pääsee silmiin, otayhteys lääkäriin.• Älä yritä korjata tai avata akkua. Virheellinenasennus voi aiheuttaa sähköiskun,jännitteen vuotamisen akusta tai tulipalon.© 2009 Biltema Nordic Services AB 16


Art. 17-7085. YLEISKUVA1. Pikaistukka2. Vääntömomentin ja toiminnon valitsin3. Vaihteenvalitsin4. Kahva5. Akku6. Virtakytkimet7. Pyörintäsuunnan valitsin8. Akkulaturi9. Akun liitäntä8.1. 2. 3.7.6.9.4.5.6. ASENTAMINENPoista laite pakkauksestaan. Tarkista, ettälaukku, porakone/ruuvinväännin, akkulaturi jaakku eivät ole vaurioituneet kuljetuksen aikana.Lataa akku täyteen luvussa 8 kuvatulla tavalla.7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET7.1 Laitteen varoitussymbolit ja kyltitLue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä.Älä altista akkua yli 50 °C:n lämpötilalle.Älä heitä akkua tuleen, sillä se voi räjähtää.KaksoiseristysAkkulaturi on kaksoiseristetty, joten sitä eitarvitse maadoittaa. Mahdolliset korjaukset onteetettävä valtuutetussa huollossa.8. KÄYTTÄMINEN8.1 Akkulaturi (8)HUOMIO! Käytä vain laitteen mukana toimitettualatauslaitetta ja täysin yhteensopivaaakkua. Muutoin moottori voi vaurioitua tai tehovoi heiketä.Uusi akku saavuttaa täyden kapasiteetin, kunsitä on ladattu ja lataus on purettu viisi kertaakertaa.a. Tarkista, että akkulaturi ja sen sähköjohtoovat ehjiä.b. Yhdistä latauslaitteen pistoke maadoitettuunsähköpistorasiaan. Latauksenmerkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena,vihreänä ja keltaisena muutaman sekunninajan. Tämän jälkeen latauslaite siirtyy valmiustilaanja on valmis lataamaan akkua.c. Tarkista, että akun navat vastaavat latauslaitteenmerkintöjä. Voit käynnistää lataamisenasettamalla akun paikalleen.HUOMIO!• Jos akku on ollut pitkään käyttämättä, lataase ja pura lataus 2–3 kertaa, jotta akkusaavuttaa täyden kapasiteettinsa.• Jos täyteen ladattu akku tyhjenee poikkeuksellisennopeasti, se on tullut ehkäelinkaarensa päähän. Vaihda akku tällöinuuteen heti.• Varo aiheuttamasta oikosulkua akun napoihintai latauslaitteen koskettimiin. Oikosulkuvoi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen,josta voi aiheutua vakava henkilövahinko.17© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-708• Älä lataa akkua useita kertoja peräkkäin.Anna sen tyhjentyä latausten välillä. Muutoinakku voi ylikuumentua, jolloin sen kapasiteettivoi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä.Lataamisen merkkivaloJos latauslaitteen koskettimien ja akun napojenvälinen kosketus on huono tai akku on irrotettulatauslaitteesta, latauslaite ei voi tunnistaaakun latauksen määrää. Tällöin keltainenmerkkivalo välähtää 10 kertaa huonon akunmerkiksi.Vihreä merkkivalo palaa: Akkua ladataan.Punainen merkkivalo palaa:Akku on ladattu täyteen.Keltainen merkkivalo palaa:Vika (lisätietoja on jäljempänä)Keltainen merkkivalo vilkkuu merkkinä viasta.Vilkkuu nopeasti: Latausta ei voi aloittaa( - - - - - - ) (vilkkuu vain 10 kertaa)Lyhyet välähdykset: Latausta ei voi aloittaa.( - - - - )Pitkät välähdykset: Latauslaite on liian( ___ ___ ) kuuma (yli +85 °C).Palaa tasaisesti: Akku on liian kuuma( _________ ) (yli +45 °C).8.2 Akku (5)Akun asentaminen porakoneeseen/ruuvinvääntimeen:a. Aseta valitsin (7) nolla-asentoon (lukittu).Varmista, että akun navat menevät oikeinpäin.b. Työnnä ladattu akku laitteen kahvassa olevaankiinnikkeeseen. Tarkista, että akku onkunnolla kiinni.Akun irrottaminen porakoneesta/ruuvinvääntimestä:a. Paina akun molemmissa kyljissä sijaitseviapainikkeita (3) ja vedä akku varovasti irtikahvasta.8.3 Virtakatkaisimen (6) toimintaVirtakatkaisin toimii kierrosnopeuden säätimenäja jarruna. Mitä syvemmälle portaatontavirtakatkaisinta painetaan, sitä nopeamminmoottori käy. Pyörintänopeutta säädetäänpainamalla virtakatkaisinta. Kun virtakatkaisinvapautetaan, moottori pysäyttää poran heti.8.4 Vaihteenvalitsimen (3) toimintaHUOMIO! Istukka ei saa pyöriä, kun vaihdettavaihdetaan.Tässä laitteessa on nolla-asennon lisäksi kaksivaihdetta, jotka valitaan vaihteenvalitsimen (3)avulla.1: Matala vaihde Alhainen pyörintänopeusja suuri voima. Käytetään porattaessa jaruuvattaessa koviin materiaaleihin, kutenteräkseen ja betoniin.2: Suuri vaihde Suuri pyörintänopeus ja vähäinenvoima. Käytetään porattaessa pehmeitämateriaaleja.8.5 Pyörimissuunnan valitsimen (7)toimintaHUOMIO! Istukka ei saa pyöriä, kun pyörimissuuntavaihdetaan.R-tila:Istukka pyörii oikealle elimyötäpäivään.Neutraali: Laite on lukittu.L-tila: Istukka pyörii vasemmalle eli vastapäivään.8.6 Pikaistukan (1) toimintaLaitteessa on pikaistukka, jotta poranteränvaihtaminen sujuu nopeasti ja helposti. Irrotaakku tai aseta pyörimissuunnan valitsin (7)lukittuun (neutraaliin) asentoon ennen vaihtamista.Avaa istukka tarttumalla sisempäänvääntimeen ja vääntämällä ulompaa väännintävastapäivään. Aseta poranterä tai kärki istukkaan.Käännä ulompaa väännintä kuvassanäkyvällä tavalla ja pidä samalla sisempääväännintä paikallaan, kunnes napsahtelevalukitusääni lakkaakuulumasta. Tällöinistukka lukittuuautomaattisesti. Voitirrottaa poranterän taikärjen avaamalla istukanedellä kuvatullatavalla.Varoitus! Työkalu voi olla kuuma käytönjälkeen. Käytä suojakäsineitä poranterää taikärkeä vaihtaessasi.© 2009 Biltema Nordic Services AB 18


Art. 17-7088.7 Momentin- ja toiminnonvalitsimen(2) toiminta• Ruuvaaminen: Momentin- ja toiminnonvalitsimen(2) avulla voidaan valita 15 erilaistavääntömomenttivaihtoehtoa. Jos ruuvaa pieniäruuveja tai pehmeään materiaaliin, valitsealhainen momentti. Jos ruuvaat suuriaruuveja tai kovaan materiaaliin, valitse suurimomentti. 15 vääntömomenttivaihtoehdonlisäksi momentin- ja toiminnonvalitsimen (2)avulla voidaan valita poraaminen.• Poraaminen : Valitse poraaminen momentin-ja toiminnonvalitsimen (2) avulla.Sen tunnuksena on poranterän kuva. Tämätila on tarkoitettu poraamiseen puuhun,metalliin ja muoviin tai muihin samanlaisiinpehmeisiin materiaaleihin.• iskuporaaminen: Valitse iskuporaaminenmomentin- ja toiminnonvalitsimen (2) avulla.Sen tunnuksena on vasaran kuva. Tämätila on tarkoitettu poraamiseen tiileen,betoniin, laastiin, sementtiin ja kivilevyyn taimuihin samanlaisiin koviin materiaaleihin.HUOMIO! Jos poranterä jää jumiin, vapautavirtakytkin heti ja irrota poranterä. Jos poranteräjuuttuu kiinni moottorin käydessä, moottorivoi ylikuumentua ja pahimmassa tapauksessarikkoutua.8.8 LED-valaisinVoit sytyttää LED-valaisimen painamalla painiketta(10).Voit sammuttaa LED-valaisimen painamallapainiketta (10) uudelleen.10.11.12.13.8.9 Jäljellä olevan käyttöajan ilmaisin (12)Tämä ilmaisin näyttää akun varauksen määrän.Kun painat painiketta (13), ilmaisin (12) syttyy:3 merkkivaloa palaa: akku on ladattu täyteen.2 merkkivaloa palaa: akussa riittää virtaa vielähetkeksi.1 merkkivalo palaa: akku on ladattava.8.10 PoraaminenVaroitus! Työkalu voi olla kuuma käytön jälkeen.Käytä suojakäsineitä poranterää vaihtaessasi.a. Tarkista, että ruuvinväännin on ehjä ja ettäakku on ladattu.b. Valitse poranterä tehtävän työn mukaan.Puuporanterä porattaessa puuhun.Pikateräsporanterä porattaessa muoviin jametalliin.Betoniporanterä porattaessa betoniin taisementtiin.c. Tarkista, että poranterä on ehjä ja terävä.Kiinnitä se paikalleen.d. Valitse vaihde porattavan materiaalin mukaan.e. Paina pyörimissuunnan valitsin (7) R-asentoon.f. Paina virtakatkaisinta (6) ja aloita poraaminen.Porattaessa metallia tee ensin merkkiporattavaan kohtaan. Jäähdytä poranterääsopivalla jäähdytysaineella.g. Kun työ on valmis, siirrä pyörimissuunnanvalitsin (7) neutraaliin asentoon. Irrotaakku ja poranterä. Puhdista ruuvinväänninkuivalla rätillä.HUOMIO! Jos laite pysähtyy tai käy epätasaisesti,syynä on useimmiten ylikuormitus.Vapauta tällöin virtakatkaisin heti. Muutoin laitevoi vaurioitua.8.11 Ruuvaaminena. Tarkista, että ruuvinväännin on ehjä ja ettäakku on ladattu.b. Valitse sopiva ruuvauskärki. Tarkista, että seon ehjä.c. Aseta vaihteenvalitsin (3) asentoon 1 (alhainennopeus).d. Valitse pyörimissuunta valitsimen (7) avulla.e. Valitse oikea vääntömomentti momentin- jatoiminnonvalitsimen (2) avulla.f. Kun työ on valmis, siirrä pyörimissuunnanvalitsin (7) neutraaliin asentoon. Irrota akkuja ruuvausterä. Puhdista ruuvinväänninkuivalla rätillä.19© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-7089. KULJETUS JA SÄILYTYSPitkäaikainen säilyttäminen:• Lataa akku täyteen.• Puhdista laite ja latauslaite.• Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussapaikassa poissa lasten ja sivullistenulottuvilta. Säilytyspaikan lämpötila saaolla enintään +40 °C.10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITOVaroitus! Aseta pyörimissuunnan valitsin (7)neutraaliin asentoon ja irrota akku ennen huoltamistatai kunnossapitämistä.10.1 HuoltoJos laite tarvitsee huoltoa, toimita sevaltuutettuun huoltokorjaamoon. Huollossa saakäyttää vain alkuperäisiä osia työkalunturvallisuuden varmistamiseksi.10.2 Päivittäinen kunnossapito työnvalmistumisen jälkeenPoista pöly ja lika ruuvinvääntimen ja latauslaitteenilmanvaihtoaukoista.Puhdista laite pehmeällä kuivalla kankaalla.Jos laite on erittäin likainen, kankaan voi kostuttaasaippuavedellä.HUOMIO! Älä käytä kemikaaleja, jotka voivatvahingoittaa laitteen ulkokuorta.10.3 OngelmanratkaisuOngelma Mahdollinen syy RatkaisuMoottori ei käynnisty.Moottori käy epätasaisesti.1. Akku ei ole oikein paikallaan.2. Akku on kokonaan tyhjentynyt.3. Pyörimissuunnan valitsin on neutraalissatilassa.1. Akun varaus on tyhjentynyt.2. Akku on tullut elinkaarensa päähän.3. Työkalua ylikuormitetaan.1. Tarkista akku ja aseta se paikalleen.2. Lataa akku.3. Valitse oikea pyörimissuunta.1. Lataa akku.2. Vaihda akku.3. Vapauta virtakatkaisin ja anna työkalunolla hetki käyttämättä. Yritä käyttää vähemmänvoimaa ja mahdollisesti pienempäävaihdetta.11. YMPÄRISTÖTässä laitteessa on suljettu Li-ion-akku. Akkuon toimitettava kierrätykseen ympäristönsuojelemiseksi. Sitä ei saa hävittää yhdessätalousjätteiden kanssa. Kysy kotikuntasi viranomaisilta,minne akku toimitetaan kierrätykseen.Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaankierrätä. Kaikki laitteet, varusteet ja pakkausmateriaalion lajiteltava ja toimitettava kierrätykseenhävitettäväksi ympäristöystävällisesti.© 2009 Biltema Nordic Services AB 20


Art. 17-708Bore- og skruemaskine CD18PINDHOLD1. INTRODUKTION2. TEKNISKE DATA3. ANVENDELSESOMRÅDE4. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER5. OVERSIGTSBILLEDE6. INSTALLATION OG MONTERING7. SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER8. INSTRUKTION I BRUG9. TRANSPORT OG OPBEVARING10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE11. MILJØ1. INTRODUKTIONDenne vejledning indeholder væsentlige informationerom maskinens brug og sikkerhed.Alle brugere opfordres til at læse vejledningenfør brug og være særligt opmærksom på dissesymboler:OBS! Viser, at forkert fremgangsmåde kanpåvirke arbejdets effektivitet eller føre til skaderpå personer eller materiel.ADVARSEL! Risiko for alvorlige ulykker.Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationerog beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikkealtid er i overensstemmelse med maskinen.Eksempler på sådanne detaljer kan være farverpå ledninger eller udformning og placering afknapper og greb.Opbevar vejledningen et sikkert sted i forbindelsemed maskinen. Ved eventuelt salg skalvejledningen følge maskinen.2. TEKNISKE DATAArt. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-708Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CD 18PBatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Li-Ion 18VBatteri kapacitet . . . . . . . . . . . .2,6 AhOmdrejningstal . . . . . . . . . . . . .0–500/0–1800rpm.Maks. drejningsmoment . . . . . .30 NmSlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.000 slag/min.Selvspændende borepatron . .1,5–13 mmMaks. borekapacitet træ . . . . .Maks. Ø 36 mmMaks. borekapacitet stål . . . . .Ø 13 mmVægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 kgBatteriopladerSpænding ind AC . . . . . . . . . . .230V~50 HzSpænding ud DC: . . . . . . . . . . .10,8–18,0 VLadestrøm: . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 AMaks. opladningstid . . . . . . . . .1 tIsolationsklasse . . . . . . . . . . . .IIVægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,6 kg3. ANVENDELSESOMRÅDEBore/skruemaskinen er beregnet til at bore itræ, stål og beton samt som skruemaskine.4. GENERELLESIKKERHEDSINSTRUKTIONERNår der arbejdes med maskiner, skal der altidlægges mærke til de efterfølgende punkter.Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifterog respektér de love, reglerog forordninger, der gælder, hvor maskinenanvendes.4.1 Arbejdsområde• Rengør regelmæssigt. Støv, affald ogskrammel på en arbejdsplads øger risikoenfor ulykker, brand og eksplosion.• Arbejd ikke i mørke, eller når belysningener dårlig.• Opbevar eksplosive eller brandfarlige væskerog gasser udenfor arbejdsområdet.• Hold børn og uvedkommende væk fraarbejdsområdet.• Forbindingskasse og telefon skal væretilgængelig.21© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-7084.2 Personlig sikkerhed• Læs altid vejledningen inden brug.• Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler.• Brug ikke maskinen, hvis du er træt ellerpåvirket af stoffer, alkohol eller medicin.• Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn,sikkerhedshandsker, høreværnog beskyttelsesbriller.• Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikresko.• Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikkesmykker eller løstsiddende tøj, som kansidde fast i maskinen.• Indtag altid en god arbejdsstilling med godbalance.• Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen,føre til uforsigtighed.4.3 Brug og pasning af maskiner• Kontroller, at alle beskyttelsesanordningerer på plads, og at de fungerer.• Kontroller, at alle maskindele, især debevægelige, er hele og er korrekt monteret.• Kontroller, at alle knapper og greb fungerer.Vær især omhyggelig med, at afbryderenvirker, så du altid kan slukke for maskinen.• Brug ikke en defekt maskine. Overlad dentil et autoriseret serviceværksted til reparation.• Brug kun anbefalet tilbehør og reservedele.• Brug kun maskinen til det, som den erberegnet til. Arbejdet går altid sikrere oghurtigere, når maskinen bruges til det, dener konstrueret til.• Overskrid ikke maskinens kapacitet.• Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinenskal bæres. Hold ikke fingeren påstrømafbryderen.• Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmenfør service og reparation, eller nårmaskinen ikke er i brug.• Fjern altid nøgler, værktøj og andre løsedele fra maskinen, før den startes.• Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, nårmotoren kører.• Rengør maskinen efter brug og tilse denregelmæssigt.• Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenforbørns rækkevidde.4.4 Elsikkerhed• Udsæt ikke elektriske maskiner for regn ellerfugtighed, hvis de ikke er indkapslede tildet. Håndter ledninger forsigtigt og beskytdem mod varme, olie og skarpe kanter.• En eventuel forlængerledning må ikke værerullet op på tromlen. Træk hele ledningenud af kabeltromlen. Brug kun en rigtig dimensioneretforlængerledning med henblikpå længde og ledningsareal i forhold tiludtagets strømstyrke.• Udendørs må der kun anvendes forlængerledning,som er godkendt til udendørsbrug. Undgå kontakt med jordede genstande,f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg,når du arbejder med maskinen. Risiko forelektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuelreparation og ledningsudskiftning måkun udføres af autoriseret elektriker.4.5 Batterisikkerhed• Maskinens batteri må kun oplades vha. denmedfølgende batterioplader. En batterioplader,som er beregnet til én type batteri,kan risikere at brænde, hvis den bruges iforbindelse med en anden type batteri.• Den medfølgende batterioplader er kunberegnet til opladning af det medfølgendebatteri. For at forhindre risiko for brand ogeksplosion må den ikke bruges til opladningaf andre produkter.• For at forhindre risiko for eksplosion må batterietikke kortsluttes, og det skal beskyttesmod varme, direkte sollys og åben ild.• Hvis batteriet beskadiges, kan det lækkemed batterisyre. Hvis batterisyren kommeri kontakt med huden skylles straksmed vand, idet batterisyren kan forårsageirritation og forbrændinger. Hvis batterisyrenkommer i kontakt med øjnene, skal dusøge læge.• Forsøg aldrig at reparere eller at åbnebatteriet. Forkert montering kan forårsageelektrisk stød, gøre batteriet strømførendeeller være skyld i brand.© 2009 Biltema Nordic Services AB 22


Art. 17-7085. OVERSIGTSBILLEDE1. Selvspændende borepatron2. Moment- og funktionsvælger3. Gearvælger4. Håndtag5. Batteri6. Afbryder7. Rotationsvælger8. Batterioplader9. Batteritilslutning8.1. 2. 3.7.6.9.4.6. INSTALLATION OG MONTERINGUnder udpakning kontrolleres, at kuffert,skruemaskine, batterioplader og batteri ikkehar lidt skade under transport. Oplad batteriethelt iht. vejledningen i kapitel 8.8. INSTRUKTION I BRUG5.7. SÆRLIGESIKKERHEDSINSTRUKTIONER7.1 Advarselssymboler og skilte påmaskinen8.1 Batterioplader (8)OBS! Brug udelukkende den medfølgendeoplader og et kompatibelt batteri, da motorenellers risikerer at brænde sammen eller fånedsat effekt.Et nyt batteri får fuld kapacitet, når det harværet opladet og afladet fem gange.Læs brugsanvisningen, inden maskinen bruges.Udsæt ikke batteriet for temperaturer over50°C.Brænd ikke batteripakken. Den kan eksplodere.DobbeltisoleringBatteriopladeren er dobbeltisoleret og behøverderfor ikke sluttes til jord. Eventuel reparationmå kun udføres af en autoriseret servicetekniker.a. Kontroller, at batteriopladeren og densledning er hel.b. Slut opladerens stik til en stikkontakt medjord. Ladelampen vil begynde at blinke irækkefølgen rød, grøn og gul i løbet af noglesekunder. Herefter går opladeren i standbyposition og er dermed klar til at oplade.c. Kontroller, at batteriets poler er i overensstemmelsemed opladerens. Sæt derefterbatteriet i for at starte opladningen.OBS!• Hvis batteriet ikke opbruges på én gang,så oplad og aflad batteriet 2-3 gange for atgenoprette batteriet.• Hvis batteriets driftstid efter fuld opladninger bemærkelsesværdig kort, kan batterietvære slidt op – hvis det er tilfældet, skalbatteriet straks udskiftes.• Vær omhyggelig med at undgå kortslutningaf batteripoler eller kontaktflader. Kortslutningaf batteriet kan forårsage brand ellereksplosion og føre til alvorlig personskade.23© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-708• Lad ikke batteriet op flere gange i trækmed mindre det aflades mellem opladningerne.Ellers kan batteriet blive overophedet,hvorved kapacitet og levetid formindskes.LadeindikeringVed dårlig kontakt mellem opladerens kontaktfladerog batteriet eller fjernelse af batteriet kanbatteriopladeren ikke føle batteriets strømstyrke.Som en følge heraf vil den gule lampeblinke 10 gange for derefter at indikere, atbatteriet er dårligt.8.4 Gearvælgerens (3) funktionOBS! Borepatronen må ikke bevæge sig (rotere),når der skiftes gear.Maskinen har, udover nul-positionen, toudvekslinger, som kan vælges ved hjælp afgearvælgeren (3).1; lille udveksling: Lav rotationshastighed,stor styrke. Bruges til iskruning af skruer ogboring i hårde materialer som stål og beton.2; stor udveksling: Høj rotationshastighed, lillestyrke. Bruges til at bore i bløde materialer.Grøn LED lyser:Rød LED lyser:Gul LED lyser:Batteriet opladesBatteriet er opladetFejlindikering (se nedenfor)8.5 Rotationsvælgerens (7) funktionOBS! Borepatronen må ikke bevæge sig (rotere),når der skiftes rotationsretning.Den gule LED-lampe blinker forskelligt afhængigtaf fejlmeddelelsen:Hurtige blink: Opladningen kan ikke påbegyn-( - - - - - - ) des (blinker kun 10 gange).Korte blink: Opladningen kan stadig ikke( - - - - ) påbegyndes.Lange blink: Batteriopladeren er for varm( ___ ___ ) (over +85 °C).Vedvarende lys: Batteriet er for varmt( _________ ) (over +45ºC).8.2 Batteri (5)Montering af batteriet på bore/skruemaskinen:.a. Sæt rotationsvælgeren (7) i nul-position(låst). Vær opmærksom på batteriets polaritet.b. Tryk det opladede batteri ind i maskinenshåndtagsholder, indtil batteriet sidder fast.At løsne batteriet fra bore/skruemaskinen:.a. Tryk og hold knapperne på hver side af batterietinde og træk forsigtigt batteriet ud afhåndtaget.8.3 Afbryderens (6) funktionAfbryderen fungerer både som hastighedsregulatorog som bremse. Jo længere den trinløseafbryder trykkes ind, des hurtigere kørermotoren. Ved at regulere trykket på afbryderenfår du fuld kontrol over rotationsfarten – fra atstå stille til hurtig rotation. Når afbryderen slippes,bremser motoren straks borets rotation.Position R : Borepatronen roterer til højre,med uret.Neutral: Skruemaskinen er låst.Position L: Borepatronen roterer til venstre,mod uret.8.6 Den selvspændende borepatrons (1)funktionMaskinen er forsynet med en selvspændendeborepatron til hurtige og lette skift af bor ellerbits. Vær omhyggelig med at løsne batterieteller sætte rotationsvælgeren (7) i låst (neutral)position inden skift. Åbn borepatronen ved atholde fast i det inderste greb og drej det yderstemod uret. Placer derefter boret eller bitseni borepatronen og drej det yderste greb meduret, som på billedet nedenfor, samtidig med,at du holder fast i det inderste greb, indtil låselyden(et klik) lukker.Dette låser automatiskborepatronen. Bitseneller boret tages udved at åbne borepatronensom i beskrivelsenovenfor.Advarsel! Værktøjet kan være varmt efterbrug. Brug handsker ved skift af bor eller bits.© 2009 Biltema Nordic Services AB 24


Art. 17-7088.7 Moment- og funktionsvælgerens(2) funktion• Skrueposition: Ved hjælp af moment- ogfunktionsvælgeren (2) kan maskinen indstillestil 15 forskellige momenter til iskruning.Vælg et lavt moment, når du arbejder medsmå skruer eller bløde materialer og ethøjt moment, når du arbejder med storeskruer eller med hårde materialer. Udoverde 15 momentpositioner til iskruning, kandu også vælge boreposition ved hjælp afmoment- og funktionsvælgeren (2).• Boreposition: Sæt moment- og funktionsvælgeren(2) på boreposition, symboliseretmed et bore-ikon. Denne position erberegnet til at bore i træ, metal, plast ellerlignende bløde materialer.• Slagborposition: Sæt moment- ogfunktionsvælgeren (2) på slagborposition,symboliseret med et hammer-ikon. Denneposition er beregnet til at bore i tegl, betonmursten, cement, stenfliser eller lignendehårde materialer.OBS! Hvis et bor sætter sig fast, skal du straksslippe afbryderen og løsne boret. Hvis boretsidder fastkilet, mens motoren kører, risikererdu, at motoren overophedes og i værste faldbrænder sammen.8.8 LED-belysningFor at tænde LED-belysningen trykkes knappen(10) ind.For at slukke LED-belysningen trykkes knappen(10) ind igen.10.11.12.13.8.9 Indikering af resterende driftstid(12)Indikeringen viser, hvor afladet batteriet er. Trykknappen (13) ind, så indikeringen (12) tændes:3 pærer lyser – Batteriet er fuldt opladet2 pærer lyser – Batteriet kan anvendes lidtendnu, inden det behøveropladning1 pære lyser – Batteriet skal oplades8.10 At boreAdvarsel! Værktøjet kan være varmt efter brug.Brug handsker ved skift af savklinge.a. Kontroller, at skruemaskinen er hel og atbatteriet er opladet.b. Vælg et egnet bor, som passer til det arbejde,som skal udføres:Træbor til at bore i træ.Stålbor til at bore i plast og metal.Murbor til at bore i beton og cement.c. Kontroller, at boret er helt og skarpt, og sætdet derefter i.d. Vælg et gear, som passer til det materiale,som der skal bores i.e. Sæt rotationsvælgeren (7) i position Rf. Tryk strømafbryderen (6) ind og begynd atbore. Når der bores i metal, skal du førstsætte et mærke med en kørner og afkølderefter boret med et passende kølemiddelg. Når arbejdet er færdigt, sættes rotationsvælgeren(7) i neutral position. Fjern batterietog boret og rengør skruemaskinen meden tør klud.OBS! Hvis maskinen stopper eller hakker i det,skyldes det oftest overbelastning. Slip straksafbryderen, ellers risikerer du at beskadigemaskinen eller dens komponenter.8.11 Iskruninga. Kontroller, at skruemaskinen er hel, og atbatteriet er opladet.b. Vælg passende bits og kontroller, at den erhel.c. Sæt gearvælgeren (3) på position 1 (lavhastighed).d. Vælg rotationsretning med rotationsvælgeren(7).e. Vælg det rigtige drejemoment med momentogfunktionsvælgeren (2).25© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-708f. Når arbejdet er færdigt, sættes rotationsvælgeren(7) i neutral position. Fjern batterietog bitsen og rengør skruemaskinen meden tør klud.9. TRANSPORT OG OPBEVARINGVed længere tids opbevaring:• Lad batteriet helt op.• Rengør maskinen og batteriopladeren.• Opbevar maskinen tørt og frostfrit, ikkeover +40ºC og udenfor børns og andreuvedkommendes rækkevidde.10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSEAdvarsel! Sæt rotationsvælgeren (7) i neutralposition og fjern batteriet, inden der foretagesservice og vedligeholdelse.10.1 ServiceHvis maskinen skal repareres, skal den overladestil et autoriseret serviceværksted. Forat garantere værktøjets sikkerhed må der kunanvendes originaldele.10.2 Daglig vedligeholdelse efterudført arbejdeFjern støv og snavs fra skruemaskinens ogbatteriopladerens ventilationshuller.Rengør maskinen med en blød og tør klud.Hvis maskinen er meget snavset, kan kludenfugtes med en sæbeopløsning.OBS! Brug aldrig kemikalier, da de kanbeskadige maskinens yderkappe.10.3 ProblemløsningProblem Mulig årsag LøsningMotoren starterikke.Motoren gårujævnt.1. Batteriet er ikke korrekt monteret.2. Batteriet er afladet.3. Rotationsvælgeren står i neutral position.1. Batteriet er afladet.2. Batteriet er udslidt og har nedsat funktion.3. Værktøjet er overbelastet.11. MILJØDette produkt er forsynet med et lukket Li-Ionbatteri. For at beskytte miljøet skal batteriet afhændespå en korrekt og miljøgodkendt måde.Det må ikke afhændes sammen med husholdningsaffald.Kontakt din kommune, for at få atvide, hvor du kan aflevere batteriet.Genbrug uønsket materiale i stedet for atblande det i husholdningsaffaldet. Sorter allemaskiner, tilbehør og emballage, og afleverdet på en genbrugsplads, så det kasseresmiljøvenligt.1. Kontroller og monter batteriet.2. Lad batteriet op.3. Indstil den ønskede rotationsretning.1. Lad batteriet op.2. Udskift batteriet.3. Slip afbryderen og lad værktøjethvile. Forsøg at bruge mindre kraft ogsæt eventuelt i et lavere gear.© 2009 Biltema Nordic Services AB 26


Art. 17-708

More magazines by this user
Similar magazines