Bruksanvisning för multifjärrkontroll 8-i-1 - Jula

jula.se
  • No tags were found...

Bruksanvisning för multifjärrkontroll 8-i-1 - Jula

Bruksanvisning förmultifjärrkontroll 8-i-1Artikelnummer 926-0252008-07-16Läs bruksanvisningen noggrant innan användning1


BESKRIVNING1. ON/OFF2. DISPLAY3. APPARATKNAPPAR4. FUNKTIONSKNAPPAR5. P/C6. VOLYM7. OK8. SET9. TIME10. AIRCONDITION11. TV/AV12. TXT13. TV/VCR14. MACRO15. LIGHT16. LEARN17. MENU18. CH+/CH-19. NUMMERKNAPPAR20. MUTEHANDHAVANDEInställningar1. Håll inne [SET] i tre sekunder och SETUP blinkar två gånger i displayen.2. Därefter visas LANGUAGE i displayen. Med pilarna Δ och ∇ väljer du LANGUAGE, CODE,LEARN, TIMER, MACRO, DATE, REMINDER och RESET.3. Om ingen knapp trycks inom 30 sekunder återgår fjärrkontrollen till normalläge.4. Om du trycker på apparatknappen kommer standardmenyn visas, utom från TIMER- ochMACRO-menyn.5. Om du trycker [SET] kommer inställningen sparas och standardmenyn visas.Välja språk1. Gå in i inställningsmenyn. Välj LANGUAGE-menyn. Tryck [OK].2. Använd pilarna Upp och Ner för att välja språk.3. Tryck [OK] för att spara inställningarna.2


Programmering av apparatkod1. Starta den apparat som du vill kunna styra.2. Öppna SETUP-menyn och välj CODE SET UP. Tryck [OK]. Du kan välja mellan CODE,AUTO, BRAND. Om du håller in [TV1] 3 sekunder kommer du till steg 4.3. Välj CODE och tryck [OK].4. Displayen visar [TV1] och kodnumret blinkar ”1000”.5. Mata in de fyra siffrorna som finns i tabellen över de olika koderna.6. Tryck [OK] för att spara inställningen. Om koden är godkänd visas först OK och sedanstandardmenyn. Om koden inte är godkänd visas först ERROR och sedan standardmenyn.7. Upprepa ovanstående instruktioner om inställningarna inte fungerar.8. Om du trycker på en apparatknapp kommer displayen visa standardmenyn.Anmärkning: Om kodnumret är 0100 trycker du 100.Autosökning med märkesnamn1. Starta den apparat som du vill kunna styra.2. Öppna SETUP-menyn och välj CODE SET UP. Använd knapparna Δ och ∇ för att väljamellan CODE, AUTO eller BRAND (märke).3. Välj BRAND och tryck [OK].4. Displayen visar nu det första namnet från listan eller den senaste inställningen.3


5. Tryck på nummerknapparna för att ändra bokstäverna. Tryck t.ex. 2 två gånger och A visas.6. 2 (ABC), 3 (DEF), 4 (GHI), 5 (JKL), 6 (MNO), 7 (PQRS), 8 (TUV), 9 (WXYZ).7. Tryck på > eller < så visas nästa eller föregående namn i apparatbiblioteket.8. Tryck Δ eller ∇ för att söka efter rätt kod.9. Kontrollera att det är rätt kod genom att trycka på motsvarande apparatsymbol påmultifjärrkontrollen. Tryck [OK] för att spara inställningarna.OBS!1. Du kan trycka en annan apparatknapp för att lämna inställningsmenyn.2. När du väljer kod kan du trycka Δ eller ∇ 2 sekunder och sedan släppa den. Då kommerkoden att sändas automatiskt.Autosökning med kodnummer1. Starta den apparat som du vill kunna styra.2. Öppna SETUP-menyn och välj CODE SET UP. Använd knapparna Δ och ∇ för att väljamellan CODE, AUTO eller BRAND (märke).3. Välj AUTO och tryck [OK]. Displayen visar AUTO. Sök rätt kod med Δ och ∇.4. Kontrollera att det är rätt kod genom att rikta fjärrkontrollen mot apparaten och trycka påknappen för att stänga av den. Tryck inte på apparatknapparna eller Δ, ∇, >, < eller [OK].5. Spara inställningarna genom att trycka [OK].4


INLÄRNINGSFUKTIONERÖppna SETUP-menyn och välj LEARN. Välj LEARN KEY elle DELETE ALL med knapparna Δ och ∇.Om du håller inne LEARN 3 sekunder kommer du till LEARN-läget.Programmera knappar1. Välj LEARN KEY med knapparna Δ och ∇. Tryck [OK] för att bekräfta valet och SELECT KEYvisas i displayen.2. Rikta den andra fjärrkontrollen mot multifjärrkontrollen. Avståndet mellan dem ska vara 2-5cm.3. Tryck ner och släpp sedan upp den knapp som ska programmeras. WAITING visas idisplayen.4. Tryck motsvarande knapp på den andra fjärrkontrollen. Om SUCCESS syns i displayen harrätt kod överförts. Om FAILED visas har programmeringen inte fungerat.5. Upprepa steg 3-4.6. Om WAITING visas och ingen knapp trycks kommer den lämna SELECT KEY.7. Tryck på någon av apparatknapparna för att lämna LEARN-menyn.Radera alla inställningar1. Använd knapparna Δ och ∇ för att välja Delete all. Tryck [OK] för att bekräfta valet. SUREDELETE? Kommer att visas.2. Tryck på [OK] igen för att bekräfta. SUCCESS visas i displayen och den återgår tillstandardläge.OBS!1. Alla knappar utom [SET], [MACRO] och apparatknapparna kan programmeras.2. Sätt i nya batterier i båda fjärrkontrollerna innan knapparna programmeras.TIMERFör att ställa in TIMER-funktionen måste rätt datum och tid vara inställt i fjärrkontrollen.1. Gå till TIMER och tryck [OK].2. Välj nummer på timer-inställningen med Δ och ∇ och tryck [OK]. Du kan spara 5 olikainställningar.3. Välj önskad dag med Δ och ∇.a. MON – varje måndagb. TUE – varje tisdagc. WED – varje onsdagd. THU – varje torsdage. FRI – varje fredagf. SAT – varje lördagg. OFF – ingen timer5


h. EDIT – ändra timer-inställningari. DAILY - varje dagj. MON-FRI – varje måndag-fredagk. SUN – varje söndag4. Tryck [OK] för att spara inställningarna.5. Välj datum med Δ och ∇och nästa eller föregående fält med > och och eller < visas nästa eller föregående fält.4. Tryck [OK] när rätt datum är inställt.5. Tryck Δ och ∇ för att ställa in timmar och minuter. Med > eller < visas nästa eller föregåendefält. 12- eller 24-timmarsvisning kan väljas.6. Tryck [OK] för att bekräfta inställningarna.6


PÅMINNELSEDu kan ställa in en tid och ett meddelande som påminnelse. Påminnelsen aviseras med alarmsignaloch påminnelsetexten visas i displayen.1. Öppna SETUP-menyn och välj REMINDER.2. Tryck [OK].3. Välj ON eller OFF med Δ och ∇.4. Tryck [OK].5. Tryck Δ och ∇ för att ställa in datum. Med > eller < visas nästa eller föregående fält.6. Tryck [OK].7. Tryck Δ och ∇ för att ställa in timmar och minuter. Med > eller < visas nästa eller föregåendefält.8. Tryck [OK].9. MESSAGE visas i displayen.10. Skriv meddelandet med hjälp av sifferknapparna. Meddelandet kan innehålla 40 tecken.11. Tryck [OK] för att spara inställningarna och avsluta.TECKEN1 _,@!?1 4 GHI4 7 PQRS7 10 Mellanslag +∗/2 ABC2 5 JKL5 8 TUV83 DEF3 6 MNO6 9 WXYZ97


ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGARAlla makron och användarinställningar raderas när fabriksinställningarna återställs.1. Öppna SETUP-menyn och välj RESET.2. Tryck [OK]. I displayen visas SURE?.3. Tryck [OK]. Om du vill lämna återställningsmenyn trycker du istället en av apparatknapparna.BAKGRUNDSBELYSNINGNär du trycker på ON/OFF tänds bakgrundsbelysningen automatiskt. Du kan tända och släckabakgrundsbelysningen manuellt med LIGHT-knappen.BATTERIVARNINGBatterisymbolen visar om batteriet är fulladdat eller på väg att bli urladdat.AIRCONDITIONMed knappen AIRCON och de röda knapparna kan du styra kompatibla luftkonditioneringar.Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuellaproblem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARAwww.jula.se8


Bruksanvisning foruniversalfjernkontroll 8-i-1Artikkelnummer 926-0252008-07-16Les bruksanvisningen nøye før bruk9


BESKRIVELSE21. ON/OFF22. DISPLAY23. APPARATKNAPPER24. FUNKSJONSKNAPPER25. P/C26. VOLUM27. OK28. SET29. TIME30. AIRCONDITION31. TV/AV32. TXT33. TV/VCR34. MACRO35. LIGHT36. LEARN37. MENU38. CH+/CH-39. NUMMERKNAPPER40. MUTEBETJENINGInnstillinger1. Hold [SET] inne i tre sekunder, og SETUP blinker to ganger i displayet.2. Deretter vises LANGUAGE i displayet. Med pilene Δ og ∇ velger du LANGUAGE, CODE,LEARN, TIMER, MACRO, DATE, REMINDER og RESET.3. Hvis det ikke trykkes på noen knapper innen 30 sekunder, går fjernkontrollen tilbake tilnormalmodus.4. Hvis du trykker på apparatknappen, vil standardmenyen vises, bortsett fra TIMER- ogMACRO-menyen.5. Hvis du trykker på [SET], lagres innstillingen, og standardmenyen vises.Velge språk1. Gå inn i innstillingsmenyen. Velg LANGUAGE-menyen. Trykk på [OK].2. Bruk pilene Opp og Ned for å velge språk.3. Trykk på [OK] for å lagre innstillingene.10


Programmering av apparatkode1. Slå på det apparatet som du ønsker å kontrollere.2. Åpne SETUP-menyen og velg CODE SET UP. Trykk på [OK]. Du kan velge mellom CODE,AUTO, BRAND. Hvis du holder [TV1] inne i 3 sekunder, kommer du til trinn 4.3. Velg CODE og trykk på [OK].4. Displayet viser [TV1] og kodenummeret blinker "1000".5. Legg inn de fire sifrene som finnes i tabellen med de ulike kodene.6. Trykk på [OK] for å lagre innstillingen. Hvis koden er gyldig, vises først OK og deretterstandardmenyen. Hvis koden ikke er gyldig, vises først ERROR og deretter standardmenyen.7. Gjenta prosedyren ovenfor hvis ikke innstillingene virker.8. Hvis du trykker på en apparatknapp, vil displayet vise standardmenyen.Merk: Hvis kodenummeret er 0100, legger du inn 100.Autosøk med merkenavn1. Slå på det apparatet som du ønsker å kontrollere.2. Åpne SETUP-menyen og velg CODE SET UP. Bruk knappene Δ og ∇ for å velge mellomCODE, AUTO eller BRAND (merke).3. Velg BRAND og trykk på [OK].4. Displayet viser nå det første navnet fra listen eller den siste innstillingen.11


5. Trykk på nummerknappene for å endre bokstavene. Trykk f.eks. to ganger på 2, og A vises.6. 2 (ABC), 3 (DEF), 4 (GHI), 5 (JKL), 6 (MNO), 7 (PQRS), 8 (TUV), 9 (WXYZ).7. Trykk på > eller , < eller [OK].5. Lagre innstillingene ved å trykke på [OK].12


e. FRI – hver fredagf. SAT – hver lørdagg. OFF –- ingen timerh. EDIT – endre timer-innstillingeri. DAILY – hver dagj. MON-FRI – hver mandag-fredagk. SUN – hver søndag4. Trykk på [OK] for å lagre innstillingene.5. Velg dato med Δ og ∇ og neste eller foregående felt med > og og eller < vises neste eller foregående felt.4. Trykk på [OK] når du har stilt inn riktig dato.5. Trykk på Δ og ∇ for å stille inn timer og minutter. Med > eller < vises neste eller foregåendefelt. Du kan velge 12- eller 24-timers visning.14


6. Trykk på [OK] for å bekrefte innstillingene.PÅMINNELSEDu kan stille inn en tid og en melding som påminnelse. Påminnelsen varsles med et alarmsignal, ogpåminnelsesteksten vises i displayet.1. Åpne SETUP-menyen og velg REMINDER.2. Trykk på [OK].3. Velg ON eller OFF med Δ og ∇.4. Trykk på [OK].5. Trykk på Δ og ∇ for å stille inn dato. Med > eller < vises neste eller foregående felt.6. Trykk på [OK].7. Trykk på Δ og ∇ for å stille inn timer og minutter. Med > eller < vises neste eller foregåendefelt.8. Trykk på [OK].9. MESSAGE vises i displayet.10. Skriv inn meldingen ved hjelp av nummertastene. Meldingen kan inneholde 40 tegn.11. Trykk på [OK] for å lagre innstillingene og avslutte.12.TEGN1 _,@!?1 4 GHI4 7 PQRS7 10 Mellomrom +∗/2 ABC2 5 JKL5 8 TUV83 DEF3 6 MNO6 9 WXYZ9GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGERAlle makroer og brukerinnstillinger slettes når fabrikkinnstillingene gjenopprettes.1. Åpne SETUP-menyen og velg RESET.2. Trykk på [OK]. SURE? vises i displayet.15


3. Trykk på [OK]. Hvis du ønsker å forlate gjenopprettingsmodus, trykker du på en avapparatknappene istedenfor.BAKGRUNNSBELYSNINGNår du trykker på ON/OFF, tennes bakgrunnsbelysningen automatisk. Du kan tenne og slukkebakgrunnsbelysningen manuelt med LIGHT-knappen.BATTERISYMBOLBatterisymbolet viser om batteriet er fulladet eller i ferd med å bli utladet.AIRCONDITIONMed knappen AIRCON og de røde knappene kan du styre kompatible klimaanleggssystemer.Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringen utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 43 44.Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOGwww.jula.no16

More magazines by this user
Similar magazines