Ny Instr. bok 6150 Ballepakker.indd - TKS AS

tks.as.no
  • No tags were found...

Ny Instr. bok 6150 Ballepakker.indd - TKS AS

TksInstruksjonsbokCE - SamsvarserklæringVi,T. Kverneland & Sønner AS,Kvernelandsvegen 100N-4355 KvernelandNorgeerklærer at produktet:Rundballepakkere 6150 / 6100 / 6110er bygget i samsvar med maskin direktivet 2006/42/EC og imøtekommer relevantegrunnleggende sikkerhets- og helsemessige krav.Nærbø, 27 April 2011Henning ThunheimManaging DirectorNoter serienummer påmaskinen her:T. Kverneland & Sønner AS, produsent av landbruksprodukter, forbeholder seg rettentil å endre design og/eller spesifi kasjoner uten forhåndsvarsel.Dette innebærer ingen forpliktelse til å foreta endringer på tidligere leverte maskiner.3


TksInstruksjonsbokGarantiDette TKS-produktet er garantert mot fabrikasjons- og materialfeil i ett år.Komponenter som ikke er produsert av TKS f.eks elektrisk og hydraulisk utstyr,kraftoverføringsaksler og dekk dekkes i henhold til den opprinnelige produsentens garantivilkår.Følgende deler har p.g.a komponentenes funksjon begrenset garantivilkår:• Dekk• Forstrekker ruller• Sikringer• Hydrauliske pakninger på motorer, ventiler og sylindrer.• Oljefi lter• Kjede• Kjedehjul• BelteSvekkelse p.g.a slitasje under bruk er å betrakte som normalt for disse delene. Garantien på denevnte delene er derfor begrenset til produksjonsfeil som brudd , avvikende utførelse , transportskadeetc. påvist på ny maskin.Dersom en skade kan forventes å bli dekket av produktgarantien, må eieren eller eierensrepresentant informere forhandleren om dette når deler og/eller reparasjonsarbeid rekvireres.Garantikrav må meldes innenfor garantitiden.Forhandleren må fylle ut et reklamasjonsformular for hver garantisak og sende dette tilTKS salgsselskap /importør innen den 10. i måneden etter at skaden ble meldt.De skadede delene skal merkes med reklamasjonsmeldingens nummer og oppbevares i inntil 6måneder for at TKS salgsselskap/importør skal kunne inspisere delene.Siden bruken av TKS produkter skjer utenfor produsentens kontroll, kan vi bare garantere forproduktkvalitet, ikke for utførelse av funksjon og eventuelle følgeskader.Garantien kan bortfalle dersom:a) uoriginale reservedeler benyttes eller produktet repareres eller endres uten å væregodkjent av TKSb) fabrikantens bruks- og service -instruksjon ikke er blitt fulgt.c) maskinen er brukt til andre formål enn den er beregnet for.d) skaden oppstår som en følge av ytre påvirkning som for eksempel storespenningsvariasjoner som lav linjespenning, lynnedslag eller andre elektriske fenomen.Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje:Offentlige sikkerhetsforskrifter stiller krav til produsenten av denne maskinen om nøye vurdering avsikkerhet ved korrekt bruk av denne maskintypen.Derfor er TKS og vår importør/salgsselskap ikke ansvarlig for funksjonen til komponenter som ikkeer vist i reservedelskatalogen for dette produktet.NB! Alle hendvendelser som rettes mot produktet, skal kunne identifi seres etter produktetsserienummer, se side 7 Maskinidentifi sering.4


TksInstruksjonsbokInnholdCE - Samsvarserklæring . . . . . . . 3Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Inroduksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Maskinidentifi sering . . . . . . . . . . . 7Hovedmål - 6150 . . . . . . . . . . . . . 8Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . 9Hovedmål - 6100 / 6110 . . . . . . . 10Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . 11Modellbeskrivelse. . . . . . . . . . . . 12Sikkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Klargjøring ny maskin. . . . . . . . . . . . . 201.1 Emballasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.2 Justering av svingbord . . . . . . . . . . . 201.3 Belter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.4 Balledrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.5 Hydraulisk brems på bordet . . . . . . . 211.6 Justering av kutter . . . . . . . . . . . . . . 211.7 Filmforstrekker . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.8 Høydejustering av fi lmforstrekker. . . 221.9 Filmoverlegg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.10 Filmsamler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Krav til traktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Krav til strekkfilm . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Maskinen i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.1 Åpent/lukket senter . . . . . . . . . . . . . . 284.2 Hydraulikkfi lter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.3 Hydraulisk Load Sensing system . . . 294.4 Bruk rein hydraulikk olje . . . . . . . . . . 304.5 Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304.6 Arbeidshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . 304.7 Pakkeprosedyre. . . . . . . . . . . . . . . . . 314.8 Bruk av ballepakkeren. . . . . . . . . . . . 325 Programmer styring ballepakker . . . . 345.1 Betjeningspanelet . . . . . . . . . . . . . . . 355.2 Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Styresystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Feilmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Endre pakke parameter. . . . . . . . . . . . 399 Vedlikehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429.1 Smørekart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Gjenvinning - avfall til ressurs - . . . . . . . . . 46Notater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.11 Kutter kniv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.12 Rundballepakker. . . . . . . . . . . . . . . . 241.13 Elektrisk klargjøring . . . . . . . . . . . . . 251.14 Plassering av sensorer. . . . . . . . . . . 265


TksInstruksjonsbokIntroduksjonVi gratulerer med anskaffelsen av ditt nye TKS produkt. Du har valgt et funksjonelt kvalitetsprodukt.Du har valgt et funksjonelt kvalitets-produkt. Et nettverkt av effektive forhandlere vil stå tiltjeneste med produktkunnskap, serviceapparat og reservedeler.Alle TKS produkter er konstruert og bygget i nært samarbeid med bønder og maskinstasjoner for åsikre optimal funksjon på pålitelighet.Vennligst les denne instruksjonsboken nøye, og sett deg grundig inn i maskinens virkemåte før dentas i bruk.God innsats og riktig tilnærming til gjeldene forhold sikrer best mulig resultat.Lykke til!Med hilsenTKS Mekaniske ASTKS Mekaniske AS,Torlandsvegen 3N-4365 NærbøNorwaye-post : post@tksmek.noPhone : + 47 51 43 63 00Fax : + 47 51 43 48 626


TksInstruksjonsbokMaskinidentifiseringMaskinens serienummer og fabrikantens adresse framgår av skilt på maskinen.Se illustrasjon på denne siden.Vennligst bruk opplysningene på skiltplaten ved alle reservedels- og servicehenvendelser.Dette produktet er CE-merket. Dette merket sammen med tilhørende skriftlige EU bekreftelse betyrat produktet oppfyller gjeldene helse- og sikkerhetskrav og er i samsvar med følgende direktiver:Forskrift om Maskiner, 2006/42/ECSerienummer7


TksInstruksjonsbokHovedmål - 6150 Slept ballepakkerAlle mål er oppgitt i millimeter228024003710292022805174320I6150_148


TksInstruksjonsbokTekniske dataSlept ballepakker 6150VektVekt på maskin med motvekterOljebehovDriftsspenningMaksimum svingbordhastighetDrag1505 Kg1825 KgCa. 35 l/min (150bar)12VCa. 30 rpmStdForstrekker, standard bredde750mmNominell fi lmforstrekk 60 %Antall fi lmlag 2+2+.....BetjeningKontroll systemKontroll panelElektronisk kontrollsystemElektroniskBallemålRundballediameterBallelengde1,0 - 1,6 mMaks. 1,2 mBallevekt på:Standard maskinMaskin med motvekter på navMaskin med motvekter på rammeMaskin med motvekter på nav og ramme800 Kg1000 Kg1200 KgMaks. 1400 KgHjul dimensjonerAlt 1 300/80-15.3”Alt 2 400/60-15.5”Alt 3 500/45-17”Tilgjengelig utstyr2 fi lmrull-holdere (5+2)Lysutstyr og fester til lysutstyrMotvekter 230 Kg - montert på rammeMotvekter 90 Kg - montert på navAlternaivt fi lmforstrekk 55% eller 65%9


TksInstruksjonsbokHovedmål - 6100/6110 TrepunktmontertAlle mål er oppgitt i millimeter2227380438072324I6150_2510


TksInstruksjonsbokTekniske dataTrepunktmontert 6100 / 61101000 Kg / 700 KgOljebehovDriftsspenningMaksimum svingbordhastighetCa. 35 l/min (150bar)12VCa. 30 rpmFilm forstrekk, standard bredde750mmNominell fi lmforstrekk 60%Antall fi lmlag 2+2+.....BetjeningKontroll systemKontroll panelElektronisk kontrollsystemElektroniskBalle størrelseRundballe diameterBalle lengdeBalle vekt1,0 - 1,6 mMax. 1,2 mMax. 1400 KgTilgjengelig utstyr2 fi lmrull-holdere med 3-ruller hverLysutstyr og fester til lysutstyrFjernkontrollAlternaivt fi lmforstrekk 55% eller 65%11


TksInstruksjonsbokModellbeskrivelseTKS Rundballepakkere er konstruert og bygget for å pakke rundballer av fortørket gras tilensilering og senere utfôring.Rundballepakkeren er hydraulisk drevet. Det roterende bordet roterer ballen som fi lmen er bruktpå ballen. Forstrekkeren sikrer et riktig forstrekk på fi lmen. Filmkutteren holder og kutter fi lmen føravlasting av ballen.Maskinen er drevet av traktorens oljepumpe.Rundballepakkerne 6150 /6100 /6110 er betjent av et datastyr kontroll system.OBS!Denne maskinen er konstruert for å bære en balle med en maksimal vekt på 1400 kg.Drift med en vekt på over dette kan skade maskinen og være farlig.12


TksInstruksjonsbokSikkerhetFig. 1Generellesikkerhets -instrukserFig. 2Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet.Det betyr at her er en sikkerhetsmessig risikoog beskriver forholdsregler som skal tas hensyntil for å unngå ulykke.Før maskinen betjenes, justeres eller repareres,må bruker, reperatør og eier gjøre seg kjentmed sikkerhetsinstruksene som fi nnes i denneboken. Se Fig. 1Vær oppmerksom og forsiktig når det arbeidesmed landbruksmaskiner. Les gjennom og leggmerke til sikkerhetsinstruksene i denneinstruksjonsboken.NB!Sikkerhet i arbeid er ditt ansvar!Les og forstå disse generelle sikkerhetsinstruksene.Vær spesielt oppmerksom på dettesymbolet. Det betyr at her er ensikkerhetsmessig risiko og beskriverforholdsregler som skal tas hensyn til for åunngå ulykke.Vær forsiktig når andre mennesker eller dyrer i nærheten!Start aldri maskinen når mennesker eller dyr ernær maskin og traktor. Stå aldri mellomtraktorhjul og maskin.Se Fig. 2NB!Legg merke til gjeldende regler når detgjelder mindreåriges betjening av landbruksmaskiner.Bruk av maskinenMaskinen skal bare brukes til det formålet dener konstruert for.Fig. 3Bruk personlig verneutstyrBruk ikke løstsittende klær som kan hengeseg fast i bevegelige deler på maskinen, whichmight catch in any of the moving parts. Brukgodkjent maske under støvete arbeidsforhold.Se Fig. 3Vær oppmerksom på fare som oppstår vedhøyt støynivå.Noen kombinasjoner av traktor/redskap kan under visse forhold forårsake over85dB, også inne i støyskjermet førerhus.Under slike forhold må hørselsvern benyttes.Hold traktorens vinduer og dører lukket for åredusere støynivået rundt traktoren.13


TksInstruksjonsbokFig.4Fig. 5Fig. 6Fig. 7Fig.8Maskinen må tilkoples riktig traktorstørrelse.Traktorens vekt må samsvare med maskinensmaksimalvekt under arbeid. Følg gjeldendeoffentlige offentlige bestemmelser.Se Fig. 4Kontroller at korrekt kraftuttaksutveksling ertilkoplet. En maskin bygget for 540 o/min måaldri koples til traktor med kraftuttakshastighet1000 o/min innkoplet. Maskinens normalekraftuttakshastighet er oppgitt på skilt nærkraftoverføringssystemet.Kopling mellom traktor og maskinskal alltid gjøres som beskrevet i instruksjonsboken.Dersom tilkoplingen skjer via landbruksdrag,skal den ene delen (traktor- ellermaskindrag) ha gaffelutforming. Dragbolten skalsikres med låsepinne.Se Fig. 5Følg gjeldende offentlige bestemmelser forveitransport. Noen land krever bruk av sikkerhetslenkeved transport av slept maskin.Tenk sikkerhet ved arbeidTraktormotoren skal stanses og tenningsnøkkelenfjernes før det utføres reparasjonsarbeid,smøring eller annen vedlikehold påmaskinen.Se Fig. 6BeskyttelsesskjermerKontroller at alle skjermer er iorden ogkorrekt montert. Forsøk ikke å starte maskinenfør dette er gjort. Se Fig. 7Pass spesielt på alle verneksjermer iforbindelse med kraftoverføringsaksler. Bytt utskadede skjermer. Sikkerhetslenker skal alltidfestes til maskin og/eller traktor for å hindrevernehylsene for å rotere.HydraulikkVær forsiktig ved håndtering av hydrauliskesystemer. Bruk øyevern og hansker. Olje somslipper ut under høyt trykk kan trenge innunder huden og forårsake alvorlig indre skade.Oppsøk lege dersom du har blitt utsatt for slikskade. Se Fig. 8Pass på at ingen oppholder seg nærmaskinen når hydraulikkfunksjonenebetjenes.14


TksInstruksjonsbokFig. 9Ved frakopling av maskin og når traktor/maskin forlates.Sett alle hydraulikkfunksjoner i nøytralposisjonnår maskinen koples fra.Senk bevegelige arbeidsorgan til bakken ellersett dem i transport/parkerings-sikring. Hvismaskinen er utstyrt med parkeringsklosser skaldisse benyttes. La ikke barn leke eller oppholdeseg nær landbruksmaskiner. Se Fig. 9Kjør sikkertHusk at du har ansvaret - uforsiktighet og slurvkan forårsake alvorlig skade eller dødsfall.Se Fig. 10Fig. 10Kontoller hjulbolter og kopling mellom maskinog traktor før transport på offentlig vei.Kople også fra hydraulikksystemet.Kjør med omtanke. Reduser hastigheten isvinger og ved kjøring på ujevnt underlag. Passpå at slept maskin ikke kommer i ukontrollertsidebevegelse.Husk veltefaren ved kjøring i sidehelling og påjord med liten bæreevne. Reduser lasten.Fig. 11LysEier/bruker er ansvarlig for å utstyre maskinenmed korrekt lys og refl eks ved kjøring påoffentlig vei. Følg offentlige bestemmelser.Se Fig. 11Fig. 12SikkerhetsutstyrHa alltid med førstehjelpsutstyr i traktoren. Følgoffentlige bestemmelser når det gjelderbrannslukkingsutstyr. Når det arbeides medbrennbare materialer som høy og halm skalbrannslukkingsutstyr alltid være tilgjengelig.Se Fig. 1222102511241620 27 2028283010182510ReservedelerAv sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi barebruk av originale reservedeler. Ved bruk avuoriginale deler er produktgarantien ugyldig.Se Fig. 1313Fig. 13122310 1526 1921141716VedlikeholdPass på at maskinen vedlikeholdestilfredsstillende og holdes i god stand.Aldri endre på de grunnleggende tekniskekonstruksjonene på maskinen.15


TksInstruksjonsbokSupplerendesikkerhetsinstrukserMaskinen er merket med advarselsskilt.Dersom skiltene er skadet må de byttes ut.Bestillingsnummer framgår av illustrasjon tildette avsnittet.Advarselskilt UH220532Vær forsiktig! Vær forsiktig! Les og forståinstruksjonsboken før maskinen tas i bruk, ogfør det foretas justeringer og vedlikehold.Se Fig. 14Fig. 14Advarselskilt UH220520Klemfare. Hånd kan klemmes dersom den blirdratt inn mellom forstrekkerrull og fi lmrull påfi lmforstrekken.Se Fig. 15Fig. 15Advarselskilt UH220548Klemfare.Stopp maskinen før service.Se Fig. 16Fig. 16Advarselskilt UH220524Klemfare ved tipping av rundballe.Hold tiskuerne unna.Se Fig. 17Fig. 17Advarselskilt UH220527Fingre kan kuttes. Hold avstand til fi lmautomatikkenskniv når denne er aktivert.Se Fig. 18Fig. 1816


TksInstruksjonsbokAdvarselskilt UH220528Hold tilskuere unna maskinens arbeidsområde.Sikkerhetsavstand 5 meter.(Gå ikke under ballen ved løfting)Se Fig. 19Fig. 19Fig. 20Advarselskilt UH220529Ballen kan falle av svingbordet. Ikke overskridanbefalt svingbordhastighet på 30 omdreiningerpr. minutt.Ujevne/skjeve baller kombinert med høy svingbordhastighetkan være farlig.Se Fig. 20Advarselskilt UH220535Klemfare svingbord. Sørg alltid for å sikre medsikkerhetsstag før det arbeides under hevetsvingbord.Se Fig. 21Fig. 21Advarselskilt UH220530Støyfare.I ekstreme tilfeller og nær forstrekkeren kanstøynivået overskride 90dbA. I slike tilfeller måhørselsvern brukes.Se Fig. 22Fig. 2217


TksInstruksjonsbokOversikt over sikkerhetsdekal220530220520220535220524220527220528220529220532220548I6150_30 I6150_13220530220520220535220524220548220532220528220529I6100_31 I6150_03Fig. 2318


TksInstruksjonsbokLøfting av maskinNB! Bruk bare godkjent løfteutstyr.Maskinens vekt er oppgitt i avsnittet“Tekniske data”.Vær forsiktig!Hold avstand når maskinen løftes!Bruk styrestropp for å holde maskinen iposisjon.Ny maskin –vær forsiktigLes instruksjonsbokenVær spesielt oppmerksom når ny maskinstartes for første gang. Monteringsfeil, feilbetjening m.m kan gi kostbare reparasjoner oginntekstap.Tks produktgaranti dekker ikke skade som oppstårp.g.a instruksjonsbokas anvisninger ikkefølges.Vær spesielt oppmerksom på dettesymbolet, -det brukes for å fremheve viktig informasjon slikat feil montering eller bruk unngås.Vær spesielt oppmerksom på følgende nårny maskin settes i drift:• Kontroller at maskinen er sammensattkorrekt og at den ikke er skadet.• Kontoller at elektriske kabler er lange nokog plassert slik at de kan følge maskinensbevegelser uten å skades.19


TksInstruksjonsbok1 Klargjøring ny maskin1.1 EmballasjeSørg for at maskinen står/henger stabilt nårarbeidet utføres.Fjern all emballasje. Utstyr som ligger lagretoppi maskinen, fjernes.1.2 Justering avsvingbord for åtilpasse ballediameter1 2De to store rullene på svingbordet erfabrikkmontert for baller med ballediameter1,2m.Dersom ballediameteren avviker fra dette måden beltedrevne rullen fl yttes for å oppnåmaksimal kontakt med mellom balle og belter.Se Fig. 24I6150_02Fig. 241.3 BelterTre belter er standard fra fabrikk.Dette er tilstrekkelig når ballens lengde er 1,2m.Se Fig. 25I6150_03Fig. 2520


TksInstruksjonsbok1.4 BalledriftBallen må stikke minimum 60mm utenfor beltetfor å oppnå maksimum kontakt mellom balle ogbelte.Se Fig. 26I6150_04Fig. 261.5 Hydraulisk bremspå bordetSvingbordet blir låst i tipp/lasteposisjon av enmekanisk brems integrert i oljemotoren.(Motor m/brems)1.6 Justering av kutterA• Juster kutteren sideveis ved å løsneboltene A.• Sørg for at fi lmen er helt på plass i kutterenfør kutting av fi lm utføres.• Kuttetiden er satt av et parameter i kontrollboksen.Se kapittel 8 på side 39 angåendeparameter. Se Fig. 27Fig. 2721


TksInstruksjonsbok1.7 FilmforstrekkerAFilmforstrekkeren er i standardutgave utstyrtmed tannhjul A som gir ca. 60% (55% or 65%)forstrekk av fi lmen.Se Fig. 28• Kontroller at forstrekkerrullen kan dreies lettfor hånd.• Kontroller at forstrekkerrullene er reine førbruk.I6150_05Fig. 281.8 Høydejustering avfilmforstrekkerFor å få en glatt fi lm på ballen, justeres fi lmforstrekkenslik at fi lmens midtlinje og ballenssenterlinje er overens.Se Fig. 29Denne vil variere med forskjelligeballediametere. Dersom balle og fi lm ikke er pålinje brukes mer fi lm enn nødvendig.I6150_04Klargjøring• Tilpass holderen til fi lmforstrekkeren.• Tilpass fi lmforstrekkeren.Fig. 2922


TksInstruksjonsbok1.9 FilmoverleggPakkeren er fabrikk montert med to kjedehjul.Et kjedehjul med 12 tenner og et med14 tenner.Dette gir et fi lmoverlegg på 2+2+2......Se Fig. 30I6150_15Fig. 301.10 FilmsamlerFilmsamleren samler og fører fi lmen inn i fi lmkutteren,og justeres opp eller ned for optimaltfi lmkutt.Se Fig. 31I6150_32Fig. 311.11 Kutter knivAKniven A er fabrikkmontert.Dersom kniven må skiftes p.g.a slitasje ellerrust, må denne innstilles på nytt.Selv om kniven er fabrikkmontert, må denne inoen tilfeller fi njusteres alt etter fi lmtype.Se Fig 32I6150_40Fig. 3223


TksInstruksjonsbok1.12 RundballepakkerCEDGABFI6150_10Fig. 33• Tiltrekkingsmomentet på hjul mutrene.• Fest løftegaffel A på rammeboltene, og monter deretter løftesylinder B.• Juster rullene C etter ballens diameter.• Monter forstrekkerfestet D og fi lmforstrekkeren E på rammen.• Monter draget F.• Kontroller tiltrekkingsmomentet G på dragboltene (M16).Se kapittel 10 Vedlikehold angående anbefalte tiltrekkingsmoment for bolter.Se Fig. 3324


TksInstruksjonsbok1.13 Elektrisk klargjøringBAEDLCTPRFMNKGIHGI6150_11Fig. 34Montering av elektrisk styring• Monter kontrollpanelet inne i traktor hytten.Fig. 34 viser hele ballepakkerens kontroll system.• Kontrollpanelet (A), må monteres i traktor hytta. Medfølgende festebrakett kan brukes.• Koplingsboks (B) er fabrikk montert.• Koplingsboks må koples til styreboksen med 4-leder kabel.• Solenoid pluggene (D) er montert fra fabrikk til ventil blokken (E).• Sensorer og sensorkabler (F) er montert fra fabrikk, se Fig. 34.• Støpsel for hovestrøm (G) må koples til traktor, som igjen er koplet direkte til traktor batteriet.Alt dette er fabrikkmontert.25


TksInstruksjonsbok1.14 Plassering av sensorerCABDI6150_12Fig. 35SensorerA = sensor for lastearmB = sensor for tipp (laste balle)C = sensor for lasteposisjonD = (svingbord) sensor for svingbordrotasjonSe Fig. 35• Rotasjonssensoren D kan justeres for å påvirke svingbordets stopp-posisjon.Denne sensoren gir også signal til styreenheten for telling av rotasjoner og antall pakte baller.• Sensor for tipp-posisjon B muliggjør avlasting av balle, og forhindrer bordrotasjon når bord ertippet.• Lastearmens sperresensor A kan til en viss grad justeres for å begrense lastearmhøyde nårbordet roterer.• Sensor for lasteposisjon C kan justeres for å påvirke svingbordets lasteposisjon (90° etter tippposisjon).• Klaringen mellom magnet og sensor bør være 2-8 mm.• Hvis sensorene er defekte, vil det komme opp en feilkode. Se kapittel 7 på side 38Se Fig. 3526


TksInstruksjonsbok2 Krav til traktorenMekanisk kopling• Hydraulisk kopling eller traktor drag.Hydraulisk kopling• Rundballepakkere som 6150 / 6100 / 6110 krever ett enkelt-virkende hydraulisk uttak med fri(trykkløs) retur til tank. Et dobbelt-virkende uttak kan også brukes.• Nødvendig oljekapasitet krever 35 liter/min ved et trykk på 150 bar.• Oljekapasitet for pakking og aktivering av laste arm på samme tid, krever en størreoljemengde(ca. 50l/min).Elektrisk strømforsyningAlle tilkoblinger må leveres med 12V DC.• Elektrisk/elektronisk styresystem krever 12V driftsspenning med konstant tilførsel.• Lysutstyr, 7 pin3 Krav til strekkfilmFilmbredde 750mmKlebeevne GodMekanisk styrke God smidighet for god omslutning på hjørner og kanterFilm tykkelse Minst 25mm fordi strekking medfører at fi lmen blir tynnere27


TksInstruksjonsbok4 Maskinen i brukTilkopling til traktorMaskinen koples til traktorens trekk-krok eller drag.Et enkeltvirkende hydraulisk uttak med fri retur til tank er anbefalt.Et dobbeltvirkende uttak kan også brukes.Returslangen har tilbakeslagsventil for å hindre at oljestrømmen går feil retning gjennom sentralenved feilkopling.Maskinens trykkslanger er koplet til oljefi lteret.NB!På John Deere traktor t.o.m 40-serien bør returoljen går direkte til traktorens oljefi lter.Kontakt din John Deere-forhandler for detaljert opplysning om behov for modifi sering av traktor.4.1 Åpent/lukket senterVed tilkopling til traktor med konstant oljetrykk, (sjekk traktorleverandør for informasjon), måventilsentral modifi seres ifølge følgende beskrivelse se Fig. 36• Fjern dekselskrue 4 og skrue 22.• Monter strupning 7 og skrue 24 med pakningsring 23.• Monter dekselskrue 4 og pakningsring 5.Når maskinen er tilkoplet traktor med åpen senter hydraulikk, må skrue 24, pakningsring 23 ogstrupning 7 erstattes med skrue 22. Ellers kan traktorens hydraulikkpumpe ødelegges, siden allolje går over traktorens sikkerhetsventil når ingen funksjoner benyttes!4.2 HydraulikkfilterHydraulikkfi lter må skiftes når indikatoren på toppen av fi lteret viser at fi lteret er tett.Merk at indikatoren kan vise tett fi lter, selv om fi lteret er ok, hvis oljen er kald.4+523+24 7I6150_20Fig. 3628


TksInstruksjonsbok4.3 Hydraulisk Load Sensing systemRundballepakkeren kan tilpasses LS system (såkalt “Power beyond” tilkobling).Dette sparer krefter ved at unødig olje slipper å bli pumpet hele tiden når funksjonen ikke brukes.Når en funksjon aktiveres ber hydraulikksentralen om olje via LS-tilkoblingen.Den gir hydraulikkpumpen i traktoren beskjed om at det skal pumpes rett mengde olje tilfunksjonene som brukes.Når ingen funksjon er i bruk, pumpes bare en veldig liten mengde olje til redskapet.“Power beyond” tilkoblinger står rett i forhold til i forbindelse med hydraulikk pumpen.Disse tilkoblinger har ingen ting å gjøre med de ordinære hydraulikk uttakene tilretningsventilene (D).Traktoren må være forberedt med “Power beyond”, tilkoblinger for pumpe (A), Tank (B) ogLS-signal (C), og hydraulikksentralen må ha lukket senter.Bygg om hydraulikksentralen til lukket senter. Se kapittel 4.1• Slå av traktorens motor, og ta ut tenningsnøkkelen• Fjern plugg 4 og skrue 22• Monter strupning 7 og skrue 24 med pakningsring 23• Monter en ansats med slange, istedet for plugg 4. Koble deretter til traktorens• LS-system (Fig. 37/C)Merk!Når traktoren startes begynner oljen å gå til redskapet. Dersom en funksjon i elektronikkenikke er avskrudd begynner den å gå.Obs!Pass på at elektronikken er avskrudd når traktoren startes.CABDI6150_21Fig. 3729


TksInstruksjonsbok4.4 Bruk rein hydraulikkoljeFor å få maksimum virkningsgrad og levedtid på de hydrauliske komponentene må hydraulikkoljenvære rein.Filterelement og olje på traktoren må skiftes ut i henhold til produsentens anbefalinger.FiltertilstandsindikatorGrønt - fi lter i ordenRødt - fi lter må byttesKontroller fi lteret (med traktor motorturtall som tilsvarer normal pakking ) når oljen er varm.Kald olje kan gi feil indikering.NB!På traktorer med lukket senter system (f.eks John Deere 30,- 40- og 50 serien) må svingbordetrotere for å få riktig indikering (en oljestrøm må gå gjennom fi lteret).• Vær forsiktig ved inspeksjon.• Se opp for reterende bord.4.5 BetjeningLes nøye gjennom dette før maskinen startes!• Sett fi lmrullen i forstrekkeren.• Pass på omdreiningsretningen.• Pass på å ha riktig rulldrift på svingbordet.For gras anbefales 6 lag fi lm, lagt på etter 2+2+2 metoden.2+2 kan være tilstrekkelig ved korttidslagring (pakking f.eks i ettersesongen).60% forstrekk av fi lmen er standard utstyr.For langtidslagring i områder med meget sterkt sollys anbefales 55% forstrekk.Se avsnitt 1.7 Filmforstrekker.4.6 ArbeidshastighetFinn minimum traktormotor-turtall som gir svingbordet 30 omdreininger pr. minutt(oljebehov 35 l/min).For høyt motorturtall er uøkonomisk, lite hensiktsmessig og kan føre til sterk varmeutvikling ihydraulikkoljen.Maskin med elektrohydraulisk sentral har integrert mengdereguleringsventil som begrenseroljestrømmen gjennom motoren til ca. 35 l/min.30


TksInstruksjonsbok4.7 PakkeprosedyreAnbefalt antall film lagBalle størrelse 4 lag 6 lag 8 lagØ120 14 21 28Ø150 20 30 40Finn antall omdreininger• Tell opp antall omdreininger etter å ha dekketballen med fi lm èn gang, legg til 1 og doble(2+2).Fig. 38(X) x 1 = 2 lag(X) x 2 = 4 lag(X) x 3 = 6 lag(X) x 4 = 8 lagLagring av strekkfilm• Strekkfilmen bør lagres stående, inne ipappesken i tørr luft.• Utenom sesongen bør den lagres slik at denikke utsettes for sterkt sollys.• Håndteres varsomt. Unngå å skadefi lmrullens ender.31


TksInstruksjonsbok4.8 Bruk av ballepakkerenFig. 39 viser eksempel på bruk av slept maskin.Fig 39/A viser riktig svingbordposisjon vedtipping av balle.Fig. 39/B viser riktig svingbordposisjon vedlasting av balle.NB!Hold tilskuere unna maskinens arbeidsområde.Sikker avstand 5 meter.Fig. 3932


TksInstruksjonsbok33


TksInstruksjonsbok5 Programmerbar styring ballepakkerComputer vindu4-veis joystick 8 membrantaster 2-veis vippebrytereFig. 40Den programmerbare styringen for ballepakker består av to hovedkomponenter:• en multi kontroll modul med en mikroprosessor (svart plastkonsoll montert på maskinen)• og et betjeningspanel.Fig. 40Maskinen kan benyttes i:- helautomatisk modus (laster, pakker, tipper den og dreier svingbordet 1/4 omdreining tillasteposisjon uten at førerenbehøver å foreta seg noe).- Halv-automatisk modus (mulighet for å legge inn stopp før pakking og før tipping, mulighet for ålegge på ekstra fi lm etc.)- manuell modus (ved å benytte joy-stick og vippe brytere).34


TksInstruksjonsbok5.1 BetjeningspaneletNB!Maskinen er avhengig av at sensorer og kablerer i orden, både i automatisk, halvautomatisk ogmanuell modus.Hvis ikke, kan ikke datamaskinens styresystemfungere i noe modus.Betjeningspanelet inkluderer tastatur(membrantaster), en 4-veis joystick, to småvippebrytere og et computervindu.Tastaturet brukes for å kontrollere maskinen,for å sette tidsparametre og for å sette hel ellerhalv-automatisk modus.De forskjellige symbolene er beskrevet påneste side.The joysticken kontrollerer bordrotasjon,løftegaffel, og overstyrer programmet når ekstrapakkeomdreininger er nødvendig. Brukes ogsåtil å velge parameter (“Select”).Vippebryter knappen nede til høyre har engodkjenningsfunksjon “Start”.Den brukes for å starte automatisk modus, ogfor å godkjenne neste programtrinn. Stop kanogså brukes til å stoppe innplastringen er nådd- programmet fortsetter til siste trinn.Skjermen viser informasjon i form av tall ogbokstav koder, slik som aktuelt antallomdreininger, f. eks 15:30 (15 fullførte bordomdreiningerav 30 programmerte). Den viserogså diverse feilmeldinger f.eks. “Err.5”35


TksInstruksjonsbok5.2 SymbolerOversikt over taster og brytere Tilbake til forrige nivåBekrefte valgMeny - for å øke verdiMeny - for å minske verdiLastearm i arbeidsstillingRoter sakte tilbakeSetter maskinen i utgangsposisjon. (Lastearm i arbeidsstilling , tippramme opp, svingbordi lasteposisjon. Tilbakestill faktiske sykluser og runder)Dersom “START” er valgt utenom pakke syklus, roterer bordet til neste sensor posisjon(tipp- eller opplast posisjon). Pakke syklus: legg til ekstra runderLastearm oppTippramme nedTippramme oppLastearm nedRoterer rasktRoterer sakteDersom “START” er valgt utenom pakke syklus:Start neste steg i pakke syklusen.Dersom “START” er valgt i pakke syklus:Brytes syklusen etter to runder.Stopp36


TksInstruksjonsbok6 StyresystemTKS Komplett styresystem Monitor 014-2-0100 Multi kabelløsning21 *0,75mm 2 TKS Koplings boks 21 *0,75mm 2 Utgang Inngang Kabellengde2,5 meter Strømforsyning12V DCCOBOkontakt3- stikk Kabellengde5 meter Nødstopp Kabel lengde: 0,7 meter Hydraulisk ventil kabelmed DIN/AMPkontakter 1. Løft opp2. Løft ned3. Tipp opp4. Tipp ned 5. Bord (raskt)6. Bord (sakte)7. Bord (revers)8. Rotorlampe 21. Fjernkontroll 22. Laste arm (2,6m) 23. Bord-lasting (2,2m) Induktivsensor M12npn 25. Tipp opp (1,8m) 40. Kopling til monitor (5m) 26. Filmbrudd 27. Nødstopp (3m)28. 24. Bord-tipp (2,1m)37


TksInstruksjonsbok7 FeilmeldingerFeilmeldings oversiktFeilmelding ForklaringErr - 1Ikke i brukErr - 2Maks. tid for løfte / senke lastearm er overskredetErr - 3Maks. tid mellom to rotasjons pulser på bordet er overskredetErr - 4Bordet er ikke i laste posisjonErr - 5Bordet er ikke i tipp posisjonErr - 6Maks. tid for å tippe opp bordet er overskredetErr - 7Bordet er ikke i horisontalstilling, eller kan ikke fi nne midtposisjonErr - 8Lastearm er høyere enn midtposisjonErr - 9Film brudd alarm38


TksInstruksjonsbok8 Endre pakke parameterHovedstrøm påVent i 2 sekunderViser modell type (modell nr.) og versjon nummerVent i 2 sekunderEnterDisplayet viser aktuelle runder og ønsket antall runderTrykk ENTER i 2 sekunder for å endre ønskede runderEscTrykk escape for å kansellere, ellerTrykk eller for å endre verdienEnterTrykk ENTER for å lagre ny verdiEnterEscTrykk ENTER i 2 sekunder for å endre jobb nummerTrykk escape for å avbryte, ellerTrykk eller for å endre nytt nummerEnterTrykk ENTER for å endre nytt nummerEnterTrykk ENTER i 3 sekunder for å slette antall ballerEnterTrykk ENTER i 3 sekunder for å slette antall ballerEnterTrykk ENTER i 3 sekunder for å slette antall ballerEnterTrykk ENTER i 3 sekunder for å slette antall ballerEnterTrykk ENTER i 3 sekunder for å slette antall ballerEnterTrykk ENTER i 3 sekunder for å slette antall ballerDet totale antall baller kan ikke nullstillesNB! Hvis pakkeren startes vil displayet automatiskendres, og vil vise aktuelle runder og ønskede runder.39


TksInstruksjonsbokPress + in 2 secondEnterEscLasting inkludert i auto pakke syklus. (1)Automatisk start av pakking etter lasting. (1)Avlasting inkludert i auto pakke syklus. (1)Automatisk start av avlasting etter pakking. (1)Etter avlasting, automatisk bordrotasjon til lasteposisjon. (1)EnterEscRotor lampe - oppstartstid før auto syklus. (0,2)EnterEscLaste arm - opp tid. (4,0)Laste arm - ned tid etter sensor passering.EnterEscMax. tid mellom 2 bord rotasjon sensorer, før alarm.Tid sakte fart før full fart. (1,5)EnterEscPå siste runde, tiden med full hastighet før stopp syklus. (0,6)På siste runde, sakte fart i stopp syklus. (0,4)På siste runde, pause i stopp syklus før bordroterer sakte til tipp posisjon. (0,1)EnterEscTid avlasting. (4,0)Pause fra bordet er tippet helt opp, til det begynner åtippe ned.Tid for tippramme sensor. (0,8)EnterEscRunder før fi lmslipp.Tid fi lmslipp. (0,2)Tid fra tipp aktivert, til kutter lukker seg (aktiveres). (3,0)R.T.C Tid kutter lukker ekstra etter fi lmstipp. (0,3)40


TksInstruksjonsbokEnterEscFilmbrudd sensor montertMax. tid mellom to fi lm sensor pulser, før alarm.EnterEscStart opp fabrikkens standard verdier.EscTrykk Escape for å avslutte parameter endringen.41


TksInstruksjonsbok9 VedlikeholdKople fra all elektronikk før sveising utføres på maskinen.Ettertrekk skruerKontroller spesielt rammebolter, og hjul etter 1 times bruk og deretter hver uke.Kjedestramming• Kontroller strammehjul på drivkjeder svingbord.RenholdForstrekkerrullerDet er viktig å holde forstrekkerrullene rene for partikler, støv, gras-strå og limstoffer.Bruk rødsprit. Urene ruller kan forårsake feil forstrekking eller huller i fi lmen og dermed ødeleggefôr.Hold motoraksel fri for tau, nett og gras-strå. Dette kan skade aksel og pakninger.Motortannhjul og tannkrans må være rene.SylindreSørg for at sylinderstengene holdes fri for aggressive stoffer som kan ødelegge overfl aten.Elektrisk/elektronisk komponenter• Sjekk ledningsnett (strømtilførsel og sensorer) for skader og korrosjon.• Kontroller alle koplinger og strømkilde.LufttrykkJuster lufttrykket opp ved lang transport på vei, spesielt på venstre side (p.g.a. motvektene).42


TksInstruksjonsbokSmør maskinen i henhold til smøreskjema. Se Fig. 41• Kontroller at muttere og bolter har blitt skikkelig tilstrammet.• Kontroller all funksjon.Ettertrekk skruerKontroller grundig at alle bolter på drag er skikkelig tilstrammet,topp seksjonsens hengsle deler, hjul og hjulaksel etter 1 times bruk og deretter hver uke.Alle andre muttere og bolter bør ettertrekkes etter 8 timers bruk og deretter hver uke.Anbefalt tiltrekkingsmoment på bolter:Diameter Material 8.8 Material 8.8M5 5.7 Nm 50,5 lb.inM6 9.9 Nm 7.3 lb.ftM8 24 Nm 17.7 lb.ftM10 48 Nm 35.4 lb.ftM12 85 Nm 62.7 lb.ftM16 210 Nm 155 lb.ftM20 400 Nm 295 lb.ftM24 1000 Nm 737 lb.ft43


TksInstruksjonsbok9.1 Smørekart15 2433271226I6150_29Fig. 41Komponent / Sted Antall Arbeid Driftstimer1 Smørenippel - Løftegaffel 1 Smøring 10 h2 Smørenippel - Sylindrer (bord + løftearm) 1 Smøring 10 h3 Smørenippel - Tipp ramme 1 Smøring 10 h4 Smørenippel - Motortannhjul/Tannkrans - Svingbord 1 Smøring 10 h5 Smørenippel - Svingbord 1 Smøring 10 h6 Smørenippel - Forstrekker 1 Smøring 10 h7 Smøring av kjede 1 Smøring 24 hAnbefalt grease: Ruysdael WR2 Q8 oils Anbefalt grease: Shell Tivela oil S-22044


TksInstruksjonsbokLagring av maskinEtter sesongen eller når maskinen av andreårsaker skal settes bort for en tid bør følgendegjøres:• Rens maskinen og vær ekstra nøye medforstrekkeren. Denne må tildekkes.• Vi anbefaler bruk av trykkluft ved rengjøringav maskinen. Dermed er det mindre risikofor å skade lagrene på maskinen.• Kontroller belter, kjedehjul og drivkjeder forskader.• Smør maskinen i henhold til smøreskjema.• Lagre maskinen beskyttet for nedbør, sollysog agressive stoffer.• Elektrisk utstyr frakoples oglagres innendørs i temperert rom slik at detikke oppstår kondens.• Bruk ikke ledninger som trekksnor vedfrakopling!• Håndtèr komponentene varsomt.Unngå skarpe gjenstander.45


TksInstruksjonsbokGjenvinning- avfall til ressurs -TKS’s produkter er avhengig av elektriske og elektroniske komponenter for å fungere.Disse går under fellesbetegnelsen EE-produkter. På TKS produkter er dette typisk komponentersom kabler, brytere, motorer, styreenheter etc.Når TKS produktene kasseres, skal komponenter som inneholder miljøgifter behandles og sorteresslik at de ikke forurenser miljøet. Miljøgiftene skal tas hånd om på en sikker måte.Forhandlere er pliktet til å ta imot EE-avfall fra produkter som er i deres sortiment.Avfallet skal oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg.EE-avfallet må lagres og transporteres slik at de ikke blir ødelagt eller skadet.Ved behov for mer informasjon angående behandling av EE-avfall, ta kontakt med din forhandler.TKS er medlem av Renas.(Landsdekkende ordning for innsamling/behandling av elektrisk/elektronisk avfall)HilsenTKS AS46


TksInstruksjonsbokNotater47

More magazines by this user
Similar magazines