13.07.2015 Views

Frihet i parforhold - Ildsjelen

Frihet i parforhold - Ildsjelen

Frihet i parforhold - Ildsjelen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FRIHET IPARFORHOLDOm de store idealer som frihet ogaltomfattende kjærlighet.Om hvordan vi som slyngpanteromklamrer og fastholder.4 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET© Dance Salad www.dancesalad.org


Av Anne Wedegewedege@tiscali.dkDenne artikkelen stod i det danskemagasinet Nyt Aspekt i juli-augustnummeret 2005. Artikkelen er gjengittmed tillatelse. Nyt Aspekt - tidsskrift forsinn–kropp-ånd, tlf. (45) 35 86 86 50,www.nytaspekt.dk”Engang i fremtiden vil menneskenesom topolete vesener ikke binde seg i ekteskap,for vi elsker alle vi møter på vårvei. Den enpolete parringsdrift er medsin rivalisering og materialisme roten tilalt ondt.”Dette skriver Martinus, denstore danske åndspersonlighet fra forrigeårhundre. Han forklarer en verdensordenhvor mennesket (og alle andre levendeskapninger) utvikler seg fra mineralrikettil planteriket og så over til dyreriket,inntil vi når det riktige menneskeriket ogderfra videre ut i de åndelige sfærer.Underveis går vi fra lyset gjennommørket og tilbake til lyset igjen.Kun i den mørkeste fase er vi enpoletevesener, i de andre faser er vi topolete.I dag befinner mennesket segrett etter mørkets toppunkt, på vei bortfra dyreriket. Vi lengter etter å tre inn idet riktige menneskeriket, hvor altomfattendekjærlighet og rettferdighet blomstrer,og hvor det drepende prinsipp ikkelenger eksisterer.Vi ønsker fred på jorden og arbeideralle, så godt vi kan, på vår egenutvikling frem mot en tilstand hvor vi føleross verdige til et liv i et sånt paradis.I prinsippet er vi motstandereav vold. Men hva med den psykiske vold– alle de ”tenkte” mord vi utfører nestenhver dag? Og hva med vår kolossaleevne til å binde andre ved hjelp av manipulasjonog maktkamp?I <strong>parforhold</strong>et viser vi våre verstesider når det gjelder dette.PolutviklingenMartinus kaller den menneskelige utviklingsveiinnen <strong>parforhold</strong>et for polutviklingen.I de mer primitive perioder avmenneskehetens historie var vi enpolete– altså 100 % mann eller 100 % kvinne –og monogame. Vi var avhengige av denmotsatte pol for å føle oss hele, og denkunne kun finnes i en partner av motsattkjønn.Forelskelsesfasen varte hele livetog et <strong>parforhold</strong> fungerte som en litenkampenhet. Det var oss og våres barn– og de andre. De andre var alle truslermot vår lille familieenhet.I takt med menneskets utviklingbegynner vår egen indre motsatte pol åvokse og derfor er ikke partneren lengerlivsnødvendig. Vi er ikke lenger forelsketi den samme partneren hele livet ogulykkelige ekteskap og skilsmisser blirhverdagskost.Samtidig begynner vi å åpne ossut mot samfunnet som nå mer oppfattessom en tumleplass enn en trussel. Vi blirfor eksempel politisk aktive, deltakere ihumanitære organisasjoner eller arbeidermed kunst og kultur.Ønsket om å søke ut av <strong>parforhold</strong>eter ifølge Martinus et av tegnenepå polutvikling og spirende nestekjærlighet.Å kunne omfatte flere menneskerenn kun sin egen partner med sympati/kjærlighet er tegn på menneskelighetog et skritt i retning av det riktige menneskerike,hvor mennesket ser det guddommeligei alle levende vesener bakomderes ytre fremtoning.”Han blir sjalu. min før såbrennende hovedinteresse(ham) er blitt skiftet ut medandre aktiviteter.””Den eneste ene?”Hvis det er riktig, har jeg forklaringen på,hvorfor jeg så motvillig lar meg lenke til”den eneste ene”. Når den første forelskelsener overstått, vil jeg kaste skylappeneog oppleve mer av livet, men stadiggjerne innenfor <strong>parforhold</strong>ets rammer.For den utkårne er jo stadig min bestevenn.Men nå kjeder jeg meg i dettradisjonelle hjemmeliv og begynner å© www.kronbladet.no Strandvindelengasjere meg utenfor hjemmet. ”Interesser”kaller jeg det, og det må gjerneforegå uten ham. Min fremvoksendemannlige pol skal ha stimulans.Men så har vi rotet. Han blirsjalu. I og med at min før så brennendehovedinteresse (ham) nå er blitt skiftet utmed andre aktiviteter, frykter han at jegogså skal bli oppslukt av en annen forelskelse.Han har vanskelig for å forstå, atjeg ikke er den jeg var før. Hans stadigdominerende mannlige pol forsøker ågjerde inn forholdet og verne om hjemmet.Mine interesser utenfor hjemmeter min livsnerve, og jeg vil ikkekunne puste, hvis jeg skulle gi avkall påå la meg inspirere av andre – både kvinneligeog mannlige – interessevenner.På denne polforvandlingens utviklingsveier det mange ulykkelige ekteskapmed mange ulykkelige skilsmisser.Og mitt forhold holdt da heller ikke.Lykken må være å finne enpartner, som har den samme grad av driftut, men hvor engasjementene utenforforholdet tilpasses, så ingen av parteneblir sjalu. D.v.s. å finne en partner, hvorpolene matcher. Vanskelig oppgave, forplutselig er det fire mennesker som skalpasse sammen og ikke to.BryllupsfantasierEtter syv år som singeljente føler jeg attertrang til å prøve lykken i et <strong>parforhold</strong>.Jeg søker en partner, som akkuratsom jeg, ønsker å vedlikeholde det frieliv med selvstendige interesser og venner.Derfor lyder min bønn: ”KjæreGud, jeg er singel og ensom, så hjelp megtil å finne en kjæreste, som ikke er sjalu,og som søker frihet i vårt forhold.”Tre uker senere: Ennå varm ettervårt første elskovsmøte må jeg langtvekk. På havearbeid hos mor i den andreenden av landet. Yes, Gud har hørt minbønn. Jeg fikk en deilig man med frihetstrang.Innen forelskelsen rakk å gjøremeg blind og døv, hørte jeg ham si: ”Jegkan ikke binde meg”. Jeg sender en takksigelseopp, dette her blir spennende.Kan jeg leve opp til frihetskravene?Strandvindelen bukter seg overog gjennom hekken, den har fått fatt irognebærgrenen og trekker den gjernemot jorden. Den klatrer ut på den frieengen i bakhagen, hvor den snor segrundt siv og stauder. ”Den skal vekk”,sier mor, ”den kveler alt liv.” ”Den skalvekk”, sier jeg og går til angrep fra densrot.Strandvindelen slynger seg<strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET 5


undt sin vertsplante, tett og fast, som jegom ham, ettersom våre favntak blir dypere.Det må være slitsomt for buskene åvære så tett omslynget, tenker jeg og kutterstrandvindelens livsnerve i bunnen.Den strekker seg opp mot lyset,hvor dens hjerteformede blader oguskyldshvite blomster folder seg ut.Noen blomster henger nedover og matchermin drøm om den hvite kjole. Minsmale midje, hvor en hvit fold dreier segrundt dansen, brudedansen, åh ja, nårhan endelig er blitt min…Fri meg for Xantippe¹Fanfaren gjaller! Andre blomster strutterut som trompeter, deres skjærende hvithetog lydløse latter river meg ut av minebryllupsfantasier. I kjølvannet stiger etstort, rungende NEI opp i meg. Jeg skaljo ikke bindes, vi skal jo sette hverandrefri.Fri meg for Xantippe-latterenog fløyten som kaller. ”Hvorfor kommerdu så sent hjem? Hva har du bruktpengene til? Det er for dårlig at… Når nålille jeg…””Jeg avstår fra”slyngplantens” vakrehjerteformede blader ogdets hvite brudeskjørt, forjeg vil ikke ha deres slyngel.Å kvele sin partner er ikkekjærlighet.”Jeg går amok på Strandvindelene,angriper dem i rasende destruksjonslystfra flere sider. Jeg flår og hiver ogblotter hekkens sårbare, bladløse grener.Ja, det gjør vondt å bli befridd for gamleStrandvindler.Hver ødelagte Strandvindel,som jeg hiver på gresset, blir et symbolpå min indre renselseprosess. Enforvandling mot frihet fra å ville eie.”Hvorfor ringer han ikke?” – vekk meddet mønsteret. ”Tenker han kanskje påmeg nå?” – vekk med det mønsteret. ”Erhan sammen med en annen kvinne nå?”Vekk, vekk, vekk.Tilslutt står jeg naken som hekken.Vi skal begge to komme oss igjen.Hekken skal ha tid til å spire nye blader,og jeg? Ja, først må jeg vel venne meg tilensomheten. Når jeg ikke har bindinger,har jeg vel heller ingen forventninger til¹ Xantippe var den store filosofen Sokrates’hustru. Tradisjonelt er hun blitt betegnet somlite sympatisk, vrien og sint. Kanskje er hunen av historiens mest baktalte kvinner.6 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET


MARTINUS KOSMOLOGI om forhold:• Alle dyr er enpolete. Mennesket eroverveiende enpolet, men den motsattepol er i gradvis vekst.• Denne vanskelige utvikling kallerMartinus ”de ulykkelige ekteskaperssone”. Sjalusi vil være et problem langtinn i fremtiden.• Fremveksten av kvinnenes mannligepol og av mannens kvinnelige poler bakgrunnen for all kulturell,samfunnsmessig og menneskeligaktivitet.• I det riktige menneskerike blir vidobbeltpolete.Litteratur av Martinus:Livets Bog nr.5;To slags kærlighet;Det Evige Verdensbilledenr.4, symbol nr. 35.Borgens Forlag.Link til Martinus Institut:www.martinus.dkvårt forhold. Er det overhodet et forhold,når vi hvert minutt setter hverandre fri?Altså må jeg venne meg til tankenom at hvert møte kan være vårt siste.Selv vårt første. Det var ikke et gjensidigløfte om å gjenta inntil man ble mett. Detskulle nytes i nuet og energien tone ututen håp om fornyelse.Åh Gud, gi meg styrke til ågå gjennom den smerte det gir å bli befriddfor Strandvindelens mentalitet av åslynge seg, fastholde, utsuge, krangle tildøde.Gamle kvinnemønstreJeg fryser nå i min nakenhet. Solen ergått bak skyene. Det blåser opp. ”Avfalletskal over i diket”, roper mor til meg.Jeg tar de døde Strandvindelene i fangetog bretter dem forsiktig ut på diket. Herskal de komposteres og være grobunnfor nye planter, som skjermer haven forvestavinden.Jeg merker plutselig jordforbindelsensom en energi, som strømmeropp og ned gjennom meg. Ja, jeg er frigjort,men ikke fortapt. Til kvelden skaljeg møte en gammel venn, og jeg gledermeg. Jeg er frigjort fra bekymringer om,når han muligens ringer, for jeg har fåttdet travelt med å leve livet mitt.Samtidig med at jeg setter hamfri, frigjøres jeg selv. Jeg skal ikke lengerleve opp til mine gamle idealer om <strong>parforhold</strong>et:Sitte hjemme og kjede meg,ofre meg for husfredens skyld, ha sexselv om gnisten mangler o.s.v.Nå står det for meg som en lysendesannhet, at det var mors ”slyngplanter”jeg rev opp. De mønstre sommor (og med henne hele kvinnekjønnet itusener av år) har nedlagt i meg, og somjeg har spist rått.Nå spytter jeg maten ut, mor, ogbegir meg ut i ukjent land som fri og frisettendekvinne, vekk fra de ulykkeligeekteskapers sone. Med meg som enestematpakke har jeg en stor nysgjerrighetetter, hva livet så vil bringe, samt minbønn: Jeg ønsker hjelp til å sette fri, ogjeg ønsker hjelp til å utholdet ubehagetsom oppstår.Jeg avstår fra ”slyngplantens”vakre hjerteformede blader og dets hvitebrudeskjørt, for jeg vil ikke ha deresslyngel. Å kvele sin partner er ikke kjærlighet.Da er det bedre med trærne somrollemodell. Hvor vakre er ikke to trærsom vokser side om side? De gir beskyttelsetil hverandre, men bevarer begge tooverblikket og vokser opp hver for seg– sammen med alle de andre trærne iskogen.”Å love hverandre ekteskapog kreve troskap vil væreforeldede omgangsformer forfremtidens mennesker.”Takk for lærepengenOpplysningen kommer som et slag i solarplexus: Han har vært sammen med enannen kvinne. Et skrik setter seg fast bakbrystbenet.Tilbake fra ”jakten” møter jegham igjen. Min nyvunne frihetstrang ogevne til å sette fri går straks fløyten – haner pen, og jeg har lyst til å eie ham.”Jeg har vært sammen med enannen”, sier han. Da var det jo at jegskulle si: ”Fint, jeg håper det var godt fordere begge to”. Men jeg må erkjenne atjeg ikke er utviklet nok i min nestekjærlighet,for skriket baner seg vei nedenfraog forvandles til vrede og dyrisk fresing:”Skitt!”Om det var jaktinstinktet ellerpolutvikling som gjorde seg gjeldende iham, skal jeg ikke si. Men vondt gjordedet. Mange måneder senere kan jeg tilgidet, som jeg fra starten – uten å kjennemin egen følelsesreaksjon – sanksjonerte:”Jeg kan ikke binde meg”.Nå lyder min ydmyke takknemlighet:Kjære Gud, takk fordi du hjalpmeg til å finne en kjæreste som liksomjeg ønsket frihet i vårt forhold. Og takkfordi du viste meg at jeg ennå ikke selvkan leve opp til idealene.Fremtidens menneskerike vilvære bebodd av skapninger som er istand til å elske alle uansett kjønn og utseende.Vi vil ikke føle denne momentanesinnsyke i form av forelskelse, meni stedet en stor nestekjærlighet.Dette forutsetter naturligvis atdet ikke er noen bindinger. Å love hverandreekteskap og kreve troskap vil væreforeldede omgangsformer for fremtidensmennesker.Der er jeg bare ikke nådd. Jegerkjenner at gjensidig seksuell trofastheter et krav fra min side.Jeg kan kun akseptere denneuferdige siden hos meg selv og erkjenneat min utviklingsvei er lang ennå innenjeg oppnår topolethet, kosmisk bevissthetog allkjærlighet som vanetilstand. Også tro på, at vi alle, og enhver, er på toppenav vår utvikling, at vi gjør så godt vikan, og at alt er såre godt.•Anne Wedege er akupunktør. Hunkan nås på tlf. (45) 33 15 65 72,www.akupunktur-i-centrum.dk<strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!