Ã¥pent alle hverdager fra kl 09:00 til 14:00 - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

Ã¥pent alle hverdager fra kl 09:00 til 14:00 - Mediamannen

BE OG HØR |Leder og andaktAdresser og informasjon | PÅSKENUMMER 2009REDAKTØRENS HJØRNEVelkommen til Be og Hørs påskenummer. For mange av oss er påskehøgtiden den størsteav årets høytider. Vi fokuserer på Jesu lidelse og død. Vi feirer Ham som er Herre overdødens makt. Å fordype seg i påskens drama, er vel anvendt tid. Vi er glade for at dettenummeret av Be og Hør kanskje vil kunne gi deg noe av den dype påskegleden.Redaksjonen er svært fornøyd med at menighetene på Gjøvik endelig er på nett. Vi erlovlig sent ute, men bedre sent enn aldri. På nettsidene vil du også kunne lese den digitaleutgaven av Be og Hør. Vi har mye å by på i dette nummeret. Møt Børge Holme, atomfysikerog aktiv kristen. Bli med til Jerusalem, påskehøgtidens egen by. Få en forsmak på sommerensTT på Gjøvik. Du som lurer på hvordan det går videre med Jensine, ikke fortvil.Jensine er tilbake i sommernummeret. Vi i Be og Hør redaksjonen ønsker våre lesere enriktig god påske!Gregers LundhBE OG HØR– menighetsblad for Gjøvik, Engehaugen, Hunn,Vardal og Bråstad menigheter.ANSV. RED.: Sokneprest Gregers LundhUTGIVER: Menighetsrådene i Gjøvik og VardalADRESSE: Øvre Torvgate 24B, 2815 GjøvikE-POST: gjovik@menighetsblad.noGIRO: 2050 02 93692OPPLAG: 11.500 eks.UTGIVELSER: Påske, sommer, høst og julDRIFTSSJEF: Lage SkogliLAYOUT: Mediamannen, Johannes NagTRYKK: ETC-AS, GjøvikDISTR.: Frivillige bladbærere!HUNN MENIGHETJens DaleENGEHAUGEN MENIGHETGregers LundhVARDAL MENIGHETHege Nybråten og Tormod GrønlandGJØVIK MENIGHETRandi Strangstadstuen2Kirkeåret og det liturgiske livet har sitt utspring i påskefeiringen. Det finnesei uke som er helt annerledes alle andre uker i kirkeåret. Det er derforat den i store deler av Europa kalles ”Den hellige uke.” Tenk om vi kunnebegynne å praktisere denne ukens annerledeshet.Påsken er for meg et eneste langt drama.Det å kunne leve seg inn i ytterpunktenei dette dramaet, bør være et mål. Fra ”Naglettil et kors på jorden ” og til ”Påskemorgenslukker sorgen,” skal vi få vandre i år også.Vi skal oppleve selve dreiningspunktet nårvi møtes påskenatt. Da skal vi møtes i ei såå si mørklagt kirke, tenne våre lys fra detstore påskelyset, og endelig skal vi syngevår lovprisning til den oppstandne. Og så,utenfor kirken skal vi synge ”Å salige stunduten like.”Jeg gleder meg til dette hvert eneste år.Det er dager sammen med Mesteren somsetter spor i oss. Vi blir aldri de samme etterslike erfaringer. Hver eneste dag i Denhellige uke står der som søyler i vår tro.Her er det ikke plass for noe som smaker avsentimentalitet. Nei, dette er troens grunn.Jeg håper at du ser fram til årets påske medforventning. Ei forventning til at kirken fårnåde til å løfte fram dette budskapet. Da ermuligheten der til at vår tro styrkes. Da fårvi se at du og jeg lever sammen med dentreenige Gud. Da får vi erfarer at vi er elsketselv om vi sliter. - Vi trenger ikke å gjøre osstil for Gud. Der kan masken falle, fordi Hanvil oss alltid det aller beste. Alt er nemligsonet. Det er åpent for oss like inn til nådenstrone.Ei velsignet påske til hver enkelt avdere!Prost Nils.DER ALT BEGYNTE.Nettutgave: www.gjovik.menighetsblad.noNeste deadline er fredag 15. mai.Stoff mailes gregers.lundh@gmail.comBRÅSTAD MENIGHETJan Arne EvensenGJØVIK KIRKEKONTOR– åpent alle hverdager fra kl 09:00 til 14:00Kontoret betjener alle menigheter i Gjøvik kommuneog Gjøvik kirkelige fellesråd.Post- og besøksadresse til kontoret er: Øvre Torggt 24 b, 2815 Gjøvik.Tlf: 61 14 64 80 Fax: 61 14 64 81Web: www.gjovik.kirken.noE-post: post@gjovik.kirken.noKontoret i Vardal menighetshuser betjent av menighetssekretær tirsdag kl 10-14, tlf 61 18 61 07.Ansatte prester:Sokneprest i Vardal: Tormod Grønland 61 18 61 07 tirsdag 10:00-12:00 61 13 40 58 (Privat)Sokneprest i Hunn: Jens Dale 61 14 64 91 tirsdag 10:00-12:00 61 17 88 83 (Privat)Prost/menighetsprest i Gjøvik: Nils Kaare Erlimo 61 14 64 88 fredag 09:00-12:00 61 17 25 20 (Privat)Sokneprest i Gjøvik: Martin Woller 61 14 64 87 tirsdag 09:30-12:00 61 18 16 16 (Privat)Sokneprest i Engehaugen: Gregers Lundh 61 14 64 89 torsdag 09:00-12:00 61 17 80 63 (Privat)Ansatte i trosopplæringen:Daglig leder Karsten Torp 61 18 91 21 (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2)Kateket i Gjøvik/Engehaugen Christina Grevbo 61 18 91 23 (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2)Prest Kristian Sandmark 61 18 91 22 (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2)Kirkeverge Dag Landmark 61 14 64 80Konsulent kirkegård Marit Aaslund 61 14 64 85Konsulent økonomi Kent Brenden 61 14 64 90Styrer i Engehaugen menighetsbarnehage:Eva Lill Myhren 61 17 36 65.FELLESRÅDET:Leder: Audun TorvikMENIGHETSRÅDENE:Gjøvik:Engehaugen:Hunn:Vardal:Bråstad:Besøk vår hjemmeside www.gjovik.kirken.noLeif Konrad StoraasTlf: 61 17 76 68Ingjerd LøchenTlf: 61 13 24 52Gunnstein EndalTlf: 61 17 89 49Line Langseth BakkumTlf: 61 18 68 78Jan Arne EvensenTlf: 61 18 02483


BE OG HØR |Nye nettsiderFRIVILLIG ARBEID I KIRKEN, EN VINN – VINN SITUASJONKirken trenger frivillige til mange oppgaver. Innsats skaper tilhørighetog engasjement. Det du jobber for, blir du glad i. Den som harvært med på dugnad, vet at når mange møter, er det bare moro. Bådeoppgaver og mennesker er forskjellige. Det vil alltid være en oppgavesom passer for deg, og du vil garantert passe til en oppgave. Hvis duønsker å bidra i din menighet, ta kontakt. Du er velkommen til å væremed i et positivt fellesskap!Salmekveld| PÅSKENUMMER 2009NYE TIDER – NYE RYTMER – NYE SALMERBildemontasjen viser Svein Skonnord,Dagny Liaklev og Aldis Korslund,tre frivillige i Gjøvik menighet.GJØVIK-KIRKENE PÅ NETT!Lurer du på når det er gudstjeneste? Hvem som har den? Om det er dåp? Om deter noen spennende konserttilbud i en av kirkene i Gjøvik kommune? Eller spennendeforedrag? Eldretreff? Søndagsskole?Svaret kan fort bli: www.gjovik.kirken.no !4Nå har alle kommunens menigheter fått egne hjemmesider.Med enkle tastetrykk vil du finne svært mye avdet du leter etter i forbindelse med gudstjenester, dåp,vigsel og gravferd. Du kan finne opplysninger om konserterog andre arrangement i kirkene eller i regi av menighetsrådene.Du finner navn på hvem som sitter i fellesrådet, ognår de har møter. Du ser bilde av ”din kirke”. Har du noengang lest kirkegårdsvedtektene? De finner du også. Ogmye mer.Sidene er blitt utviklet i samarbeid med de to andrefellesrådsområdene i Toten prosti, nemlig Vestre og ØstreToten. Du kan raskt skifte fra den ene kommunen og overtil den andre og tilbake igjen. Vi tror mange kan ha gledeav det.Vi håper riktig mange vil benytte seg av disse hjemsider.Skulle du ha tips eller råd, eller for den saks skyldstoff til sidene er du selvsagt velkommen til det. Bareta kontakt med oss på menighetskontoret, gjerne påmail: post@gjovik.kirken.no.Av Dag LandmarkFoto: Fotografen GjøvikBe og Hør slår på tråden til prostiprestKaren Sidsel Solberg for å få henneskommentar til Eivind Skeies himmelsalme.”Jeg vil nok bli skuffet dersom jeg fårigjen alt det jeg mistet på jorden. De flesteav oss har vel flere ting å slepe på somvi ser fram til å miste. Poenget med himmelener at der vil alt være gjennomlystog renset av Gud,” sier hun. Alt det vi viloppleve der, vilvære knyttet tilGuds kjærlighet.Slik er detikke i den verdenvi lever i idag. Men slikvil det bli der,”avslutter hun.Da pustervi lettet ut. Viskal heldigvislegge fra oss endel her nede.Karen Sidsel Solberg”Etter krigen har den musikalske utviklingen gått med stormskritt.Nye rytmer og nye musikalske uttrykk har preget etterkrigsgenerasjonene.Etter hvert har disse nye musikalske uttrykkenefunnet veien til gudstjenesten. Derfor er det mangeav salmene i det nye salmeboksforslaget, som rett og slettikke kan spilles på orgel. Man vil trenge andre instrumentersom bass, keyboard, trommer og elektriske gitarer forå kunne yte disse sangene rettferdighet. Dette vil bli en kolossalkirkemusikalsk utfordring for kirken vår, for mange av oss med entradisjonell kirkemusikalsk utdanning, behersker jo ikke disse instrumentene.”Slik beskrev organist Jostein Fikstvedt kirkensframtidige musikalske utfordring i sitt innledningsforedragi Hunn kirke 11. februar. Gjøvik, Engehaugen og Hunn menigheterhadde invitert til et musikalsk møte med noen av denye salmene i Forslag til ny norsk salmebok. Vestopplandkammerkor var forsangere, og kateket Christina Grevbo varentusiastisk ambassadør for de nye salmene. Mange av demhar nye og uventede vinklinger. Snart blir vi trukket inn istorbyens gater:Jostein FikstvedtByens brostein er symbol på byrder mange bærer.Du som løfter liv som trues, vær vår gode lærer.(Dag Aakre)I neste salme befinner vi oss i fjellheimens hvite vidder:Fjellets endeløse vidder åpner seg for meg.Mykt glir skien gjennom snøen, Gud, jeg priser deg.Takk for lyset, takk for fjellet,takk at jeg kom hit til en kjent, men annen verden,grenseløs og hvit.(Eivind Skeie)Vi blir dratt med i de nye salmene. Naboen på benken bak finner tonen raskt.Det er ikke så rart. Han har Ten-Sing bakgrunn. Men etter hvert blir de flestemed. Melodiene er ikke veldig vanskelige. Kanskje er de lagt litt lavere enn i dentidligere salmeboka. Vi får noen vakre korinnslag med Vestoppland kammerkor.De har spennende klanger og synger liv og varme til mursteinsveggene i Hunnkirke. Så avsluttes det hele med Eivind Skeies vakre himmelsalme.Du kjenner hans hånd på din panne.Han sier: ”Jeg ventet deg, venn.Og alt det du mistet på jorden,det skal du i dag få igjen.”Christina GrevboDa skjer det at tårene strømmer.Da vet du at drømmen er sann.Så tørrer han av dine tårerog gir deg de levendes land.(Eivind Skeie)Så er det over. Vi drar hvert til vårt. Men er detsant det som Eivind Skeie skriver i salmen sin: ” Og alt det du mistetpå jorden, det skal du i dag få igjen.”Av Gregers Lundh5


BE OG HØR |Fokuskveld i EngehaugenMed atomer i hodet og Gud i hjertetBørge Holme er en person som har hodet fullt av grunnstoffer, Det periodisksystem og kvantefysikk. Han er forsker ved SINTEF og førsteamanuensis i fysikkved Universitetet i Oslo. Han har også en doktorgrad i materialvitenskap. Er hodethans fylt av fotoner, kvarker og molekyler, er hjertet hans ikke desto mindrefylt av engasjement for Jesus Kristus.Vennskapsmenighet | PÅSKENUMMER 2009Sudanesere fra Gjøvik på besøk iLilleborg menighet i OsloINTERNASJONALT MENIGHETSSAMARBEIDLørdag 21. februar tok han turen fraOslo, for å tale på Fokus i Engehaugenkirke. Ungdommene sugde til seg det forskerenhadde på hjertet. Etter møtet blehan sittende og snakke med ungdommenefram mot midnatt. Innimellom fikk ogsåBe og Hør sneket seg til et intervju medvitenskapsmannen.”Man kan ikke bruke vitenskap for åpåvise Gud,” sier Holme. Vitenskap basererseg på det reproduserbare. Vi kan testelovmessigheter i naturen i laboratorienevåre, men vi kan aldri trekke Gud inn ivåre små eksperimenter. Undrene Hangjør er ikke reproduserbare, og kan derforvanskelig undersøkes vitenskapelig– selv om de virkelig har skjedd.” - Denungdommelige SINTEF-forskeren tenkerseg litt om før han fortsetter. ”Det virkersom om Snåsamannen har åpnet øynenetil mange nordmenn. Man begynnerlangsomt å forstå at det finnes en åndeligvirkelighet som ikke kan settes på vitenskapensformler.” - Nå glimter det i forskerensøyne. Hendene gestikulerer. Enkulepenn risser ned fotoners krumspringpå en serviett. ”Hør her,” sier han. ”Deter kun 4 prosent av massen i universet vivet hva er. Det meste av universet vet viikke hva består av. Vi antar at det må værenoe som kalles ’mørk materie’ og ’mørkenergi’ i Kosmos. (Det kalles mørk materieog mørk energi fordi den ikke er tilgjengeligfor menneskets fem sanser.) Vivet at disse ’stoffene’ må være der fordivi ikke kan forklare galaksenes bevegelseruten dem.” Han slår ut med armenog sier: ”Jo da, vi har en formel forgravitasjon, men dypest sett vetvi ikke hva gravitasjon egentlig8er. Slik er det med lyset også. Lys er bådepartikler og bølger, og er egentlig komplettuforståelig – selv om vi kan beskrivedet nøyaktig matematisk. Det meste avdet som omgir oss er slik, jo dypere mantenker på det, desto mer umulig blir detå forstå. Derfor lar vi forskere filosofenegruble, så tar vi oss av den matematiskebeskrivelsen av naturen.”Børge Holme kan ikke la være åtrekke på smilebåndet når noen vil brukevitenskap til inntekt for ateisme. ”Det erlike søkt som om noen vil prøve å brukevitenskap for å bevise Gud. - Det bådeateister og troende må forstå, er at Gudikke lar seg legge under noe mikroskop.Han er ’litt’ for stor til det.”Børge Holme framholder likevel atdet ikke er vanskelig å finne sporene avGud i skaperverket. Men disse sporeneer ikke de viktigste. ”Det er i Bibelensåpenbaring av Gud jeg har mitt åndeligegrunnfeste,” sier han. ”Jeg har aldri klartå komme utenom Jesus, og det han sa oggjorde. Ingenting tar tak i hjertet mitt somordene hans.” - SINTEF-forskeren gjøren pause, så smiler han og fortsetter: ”Settutenifra skiller den kristne tro seg så radikaltfra all annen religion at den knaptkan være funnet opp av mennesker. Sumasummarum; jeg tror at Jesus er Guds sønn.Jeg tror at den kristne tro er sann. Jeg trordet er viktig å være på den rette siden.”Det nærmer seg midnatt. Det har sluttetå snø. Gjennom en rift i skydekketnår noen stjerner Engehaugen kirke medprikker av hvitt lys. Men ungdommene iFokus vet det. Det er et annet lys som harnådd fram til Engehaugen kirke i kveld.Gregers LundhHUSKELAPP: TA UTPENGER I MINIBAN-KEN 31. MARS!31. mars er dagen for åretsnest best kjente innsamlingsaksjon,nemlig Kirkens nødhjelps fasteaksjon.I fjor fikk samlet vi inn 180000 kroner i Gjøvik kommune.Da var 250 konfirmanter i aksjon,i tillegg til konfirmantforeldre ogmange fra resten av menigheten. Vinådde nesten alle husstander i fjorog det er vi stolte av.Fasteaksjonen i 2009 heter”Klimaaksjonsjonen: SOS fra sør”.Pengene går til mennesker somkjemper mot tørke, flom og ekstremeværforhold i Brasil, Kenya ogBangladesh. Dette er en god sak åstøtte, så vær klar med lommebokafra klokka fem og utover dennekvelden.Vi trenger som sagt også noenflere som kan gå en tur med bøssedenne kvelden for å kunne besøkealle husene i kommunen. Ring kirkekontoret(61 14 64 80) hvis duvil gjøre en innsats.Ikke gå glipp av konserten medog Jostein Hasselgårdpå Ynglingen, Gjøviksøndag 26. april kl. 17Endelig ser det ut til at menigheten i Bor, Sør Sudanog Engehaugen menighet kan inngå kontrakt omgjensidig vennskapsavtale.Menighetsrådet i Engehaugen vedinternasjonal kontakt Ajak W. Alier(opprinnelig fra Bor, Sør Sudan, IngjerdLøchen (tidl. menighetsrådsleder) ogMarit Bøje, misjonskontakt, ser fram tilendelig å kunne underskrive en nord-sørvennskapsavtale.Engehaugen menighetsråd har valgt åfokusere på internasjonalt samarbeid somett av hovedsatsningsområdene for virksomheteni menigheten gjennom de sisteto valgperiodene. I og med at vi er så heldigeå ha Ajak fra Sør Sudan som menighetsrådsmedlem,var det naturlig at valgetfor slikt internasjonalt samarbeid måttebli Sør Sudan. Konkret har vi jobbet forå etablere et bærekraftig grunnlag for etforpliktende samarbeid mellom Bor i SørSudan og Engehaugen, men framdriftenhar vært vanskelig pga svak infrastruktur iSør Sudan. Etter halvannet års arbeid harvi endelig lyktes i å etablere fast kontakti området, og utarbeidelsen av kontraktmellom Bor og Engehaugen er i ferd medå inngås.Engehaugen, som en ung menighet,syns det er stort å få til en vennskapsavtalemed en menighet i Sør Sudan som er iferd med å bygge seg opp etter mange årskrigstørke. Fra å miste alt de eide gjennomen langvarig og blodig borgerkrig, ervåre venner i ferd med å bygge seg oppigjen på grunnlag av en skjelvende fredsavtale.Fra å mangle alt, finner de mulighetertil å bygge skjeltere som kan huseog ivareta institusjoner som kirke, skole,helse, administrasjon og privat bosetning.Engehaugen har som målsetning å bistådem i oppbygningen av et levende og bæ-rekraftig samfunn, konkret gjennom etableringav en skole for jenter der internatog sanitæranlegg er avgjørende.Vi har mange sørsudanesere i Oppland.De fleste har kommet hit som FNflyktninger.Sudanesere bosatt i Lillehammer,Gjøvik, Hadeland og Toten ogLandregionen venter naturlig nok i spenningpå hva en framtidig vennskapsavtalemellom Sør Sudan og Engehaugen kanbli.Ajak og Ingjerd har nær kontakt medLilleborg menighet i Oslo som i fjor høstfeiret 10 årsjubileum for en vennskapsavtalemellom Lilleborg og First BanatHyggelig busstur innover til OsloChurch i Karthoum, Sudan. Sammen med42 sudanesere fra Gjøvik-Lillehammerregionenreiste vi til Oslo for å feire jubileet.Her traff vi også Pio Ding fra KirkensNødhjelp som vil gi oss verdifulle råd nårvi planlegger etableringen av vennskapsavtalen.Målsettingen er å markere vennskapsavtalenunder en spesielt tilrettelagtgudstjeneste 24. mai i år.Ingjerd Løchen9


BE OG HØR | Menighetsrådsvalg til høstenKirkevalg | PÅSKENUMMER 2009Kirka i Gjøvik trenger degTil høsten skal det velges nye menighetsråd, det skjer samtidig med stortingsvalget.Som en følge av demokratiseringsprosessen som nå skjer i kirka, blirdet en del endringer denne gangen. 15-åringene får for første gang stemmerett.Man velges denne gangen for en periode på to år, og ikke for fire som ellers ervanlig. Dessuten får alle stemmeberettige på forhånd tilsendt valgkort, tilsvarendesom ved de andre offentlige valg.Det drives mye godt arbeid i menighetenei Gjøvik. Konfirmantarbeidet blirstadig utviklet og sørger for rekordhøydeltagelse til kirkelig konfirmasjon. Gudstjenesteneog de øvrige aktivitetene innenmenighetsarbeidet er jevnt over godt besøkt,og menighetene våre har over tid utvikletsine særpreg – til glede for hele byenvår.MenighetsrådeneMenighetsrådene skal altså skiftes uttil høsten, og nye skal ta over stafettpinnenfra 1. november. Heldigvis er det noen somhar sagt ja til å stille på nytt, men det trengslikevel mange nye. Hvert menighetsrådbestår av 8 valgte medlemmer og 5 varerepresentanteri tillegg til soknepresten sommøter fast. Nominasjonskomiteene er godti gang, og folk blir kontaktet med spørsmålom å stille som kandidat.Kanskje du mener at du ikkepasser til dette? Du er sjelden i10kirka, og du vet lite om hvem som er medder og hva som skjer – og du er heller ikkesærlig from? Men du mener at det er bramed en aktiv kirke i lokalmiljøet? Da er duen god kandidat.Jeg har sittet i flere menighetsråd ogdet samme har slått meg mange ganger:Menighetsrådets styrke er ikke alle toppengasjerte og ”inside-folkene”. Styrkenligger i det at vi jobber mot et felles målog at vi er forskjellige, har forskjellige bakgrunnog historie, alder interesser, forskjelligejobber og forskjellig syn på ting. Førstda kan vi avspeile det lokale livet, og bidratil en god menighet i vårt lokalmiljø.Når spørsmålet evt. kommer bør dusterkt vurdere å si ja. Og hvis ingen spørdeg, men du har lyst til å være med i menighetsrådet,kontakt presten eller noen andrei menighetsrådetInnen 15. mai skal listene med kandidatertil valget være klare - står ditt navnder?Av Gunnstein EndalMedlemmene i Hunn menighetsråd har hatt en periode pregetav godt arbeid, og nesten halvparten stiller til gjenvalg. Foran fravenstre: Kirsten Gautestad, Toril Rusten, Elin Trondsen, AnlaugSeljevold, Geir Skaug. Bak fra venstre: Jens Dale, Berit Nilsen,Arnhild Mellemberg, Tor Helland og Gunnstein Endal.Derfor stiller jeg til valg:Jeg stiller til valg ved nestemenighetsrådsvalg rett og slettfordi jeg har lyst. I de siste årenehar jeg sett hvilken utrolig ressurskirka er. Den når ut til flere enn defleste. For meg som er engasjert avungdomsarbeid, ser jeg hvilke muligheterkirka har på dette området.Det er klart at jeg vil være med på åstøtte den lokale menigheten min.Erik Vågsvoll, Engehaugen menighetDin kirke,ditt ansvar!


BE OG HØR |GudstjenestelisterGudstjenestelister| PÅSKENUMMER 2009NYTT KIRKETÅRN I ENGEHAUGENDet hadde gått råte i det gamle kirketårnet i Engehaugen.Det var ikke annet å gjøre enn å rive det gamle, ogsette opp et nytt tårn. Karene fra Byggmester Rotstigentok fatt rett over nyttår. I løpet av et par travle uker fikkde demontert det gamle tårnet, og satt opp et nøyaktig likttårn. Det nye tårnet er bedre beskyttet mot råteskader ennhva tilfelle var med det gamle. Til sommeren males det isamme rødfarge som kirka. Gratulerer med nytt kirketårn,Engehaugen menighet.OPPGAVER PÅ GULVETDa konfirmantene kom inn gjennom døren til Engehaugenkirke den 12. februar, fikk de en nokså uvanligoppgave. Gulvet i kirka var dekket av et stort papir-kors.På dette korset var det skrevet og tegnet ned en mengdeoppgaver som konfirmantene skulle gjøre i løpet avkvelden. Det ble tegnet, slått opp i Bibelen, skrevet, diskutertog bladd i salmebøker. Kvelden ble avsluttet medkorssaling: Mørke i kirka, en gitar spiller, bare lysene ilyskorset lyser, stillhet, det leses fra Bibelen, det bes enbønn, og så er konfirmantsamlingen over.GUDSTJENESTELISTENEGudstjenestene finner dui Oppland Arbeiderbladhver fredag!GJØVIKENGEHAUGENHUNNVARDALBRÅSTAD29. mars – 5. søndag i faste1. Mos 22, 1-13Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Woller. Konf deltar. Årsfest på Yngl.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Terje HansenNy messe 17:00 m/nattverd v/Jens DaleEureka synger.Stille aften 19:00v/Nils Kåre Erlimo5. april – PalmesøndagJoh 12, 1-13Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre ErlimoSe VardalHøymesse 11:00 v/Tormod Grønland9. april – SkjærtorsdagMatt 26, 17-29Skjærtorsdagsgudstj 19:00 m/nattverdv/M. Woller. Kveldsmat på YnglingenSkjærtorsdagsgudstj 19:00 m/nattverdv/Gregers Lundh.Skjærtorsdagsgudstj 19:00 m/nattverdv/Jens DaleSkjærtorsdagsgudstj 19:00 m/nattverdv/Tormod Grønland10. april – LangfredagMatt 26,30-27,50Pasjonskveld 19:00 v/Jostein Fikstvedtog Nils Kåre ErlimoLangfredagsgudstjeneste 11:00v/Gregers Lundh.Langfredagsgudstjeneste 11:00v/Jens DaleLangfredagsgudstjeneste 11:00v/Tormod Grønland11-12. april – PåskenattMark 16, 1-8Påskenattsgudstjeneste 23:00v/Nils Kåre Erlimo12. april – PåskedagMatt 28, 1-8Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre ErlimoHøymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers Lundh. Påskefrokost 10:00Festgudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverdv/Jens DaleHøytidsgudstjeneste 13:00 m/nattverdv/Tormod GrønlandHøymesse 11:00 m/nattverdv/Tormod Grønland13. april – 2. påskedagLuk 24, 13-35Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Karen Sidsel SolbergGudstjeneste på Skansen 11:00v/Tormod Grønland19. april – 1. søndag etter påskeJoh 20, 19-31Høymesse 11:00 m/nattverd v/Woller ogGuttormsen. Diakonidag. Se side 15.Lovsangsgudstjeneste 11:00 m/dåp ognattverd v/Gregers Lundh og FokusFamiliegudstjeneste 11:00 m/dåp v/JensDale. Barnegospel og konfirmanter.Høymesse 11:00 m/nattverd v/TormodGrønland. Årsmøte og NMS-stevne.26. april – 2. søndag etter påskeJoh 10, 11-16Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers LundhHøymesse 11:00 m/nattverdv/Karen Sidsel SolbergStille aften 19:00v/Knut Yngvar Sønstegaard1. mai – fredag, Luk 6, 36-38Gudstjeneste 11:00 v/Martin Woller3. mai – 3. søndag etter påskeJoh 16, 16-22Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin WollerHøymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre Erlimo.Ny messe 17:00 m/nattverdv/Nils Kåre ErlimoHøymesse 11:00 m/nattverdv/Tormod Grønland10. mai – 4. søndag etter påskeJoh 16, 5-15Høymesse 11:00 m/dåpv/Martin Woller. 50-års konfirmanterHøymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers LundhHøymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Jens DaleHøymesse 11:00 m/nattverdv/Terje A. Hansen17. mai – 5. søndag etter påskeJer 29, 11-14aFamilegudstjeneste 09:00v/Nils Kåre ErlimoFamiliegudstjeneste 10:15v/Tormod GrønlandFamiliegudstjeneste 09:45v/Tormod Grønland21. mai – Kristi himmelfartLuk 24, 46-53Se EngehaugenFellesgudstjeneste for Gj./Engeh. 11:00m/dåp og nattverd v/Gregers LundhHøymesse 11:00 v/Tormod Grønland24. mai – 6. søndag etter påskeJoh 15, 26-16,4aHøymesse 11:00 m/nattverdv/Nils Kåre ErlimoTemagudstjeneste 11:00 m/nattverdv/Gregers LundhFamiliegudstjeneste 11:00 m/dåpv/Terje A. HansenTemagudstjeneste 19:00 v/T. GrønlandGrande mannskor og Vardal gospelkor.31. mai – 1. pinsedagJoh 14, 23-29Høymesse for Gjøvik og Hunn 11:00m/dåp og nattverd v/Martin WollerHøymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre ErlimoSe GjøvikHøymesse 11:00 v/Tormod GrønlandHøymesse 13:00 v/Tormod Grønland121. juni – 2. pinsedagJoh 3, 16-21Gudstjeneste på Eiktunet 11:00 v/Gregers Lundh og Jens Dale.Barnegospel, Eureka og Fredheim skolekorps13


BE OG HØR | MinneordDet skjer i Gjøvik kirke | PÅSKENUMMER 2009GLADE JENTER OG GUTTERKoret Korpus fra Gjøvik og Glade Gutter med jenteforsterkningfra Hadeland, sang og spilte for et begeistret publikum i Bråstad Kirkesøndag 25.januar.Korpus har en smittende glede og en ekte innlevelse som gjør tilhørerneglade. Denne gangen hadde Korpus også med seg musikalskstøtte fra Viken Folkehøgskole. Det kunne ikke bli bedre etter begeistringenå dømme. De Glade Gutters sang og spill gjorde ikke stemningenmindre. Da Ruth Mellemberg fra menighetsrådet fikk blomster fraStein Jøråsen i Korpus kom tårene i øyekroken frem.Jan A. EvensenVARDAL OG BRÅSTAD KIRKES BARNEKORDen 11. februar var Vardal og Bråstad kirkes Barnekor på besøk påSørbyen Omsorgssenter. Der var det nesten fullt, og alle så glade og forventningsfulleut. Barna sang – om Jesus, om det å være en god venn ogom det å hjelpe hverandre. Vi er ikke så mange i koret vårt, men vi erveldig glad i å synge, og å kunne glede andre med sangen vår. Og detgjorde vi. Det ble også tid til allsang. Noen gamle, gode sanger som allekunne godt.Og dermed vil vi bare si: Takk for oss til beboerne og ansatte på SørbyenOmsorgssenter. Med hilsen fra oss i Vardal og Bråstad kirkes Barnekor.Sidsel van der HagenMINNEORDPER BRAASTAD ERDØD, 96 ÅR GAM-MELHvis jeg ikke haddeblitt glad i Per og MarieBraastad, måttejeg ha vært en stein.Jeg ser dem fortsattfor mitt indre blikk, vinkende farvel til ossfra trappa på Bråstad.Vi hadde vært innom for å lage en reportasjetil Be og Hørs julenummer i 2006.Per hadde fortalt om livet sitt, en stor ogfargerik fortelling. Pers briljante hukommelseog hans trygge tilstedeværelse,hadde tegnet et rikt og varmt liv. Enrimelig beskrivelse av Pers opplevelserkunne ha fylt hele Be og Hør, så her skaljeg bare kort omtale en par hendelser jegselv har opplevd i Bråstad Kirke.Da Per var 80-års konfirmant – dette eringen trykkfeil, det var 80, da ringte jegei fjellbygd for å høre om de hadde hattnoen slike konfirmanter. Jeg fikk snakkemed gamlepresten: ”Du veit folk blir sågamle oppi her, men hva var det du sa-80 års konfirmant? Det har jeg aldri hørtom.” - I kirka gikk Per fram og holdt et 20minutters foredrag, uten manuskript, omhvem han ble konfirmert sammen med,presten som hadde konfirmert ham, elevenehan hadde gått sammen med, hvorkonfirmantundervisningen var, og litt omGjøvik på den tiden. Alt ble servert medslektshistoriske innspill innimellom.Pers siste opptreden i Bråstad Kirke varden 26.august i år. Da kom menighetenved Åsmarka kirke på Hedmarken påbesøk. Vi trengte Per til å fortelle omBråstads historie. Dermed fikk den lydhøreforsamlingen historien fra tidenesmorgen. Og da Per fikk rede på at turenvidere gikk til Eiktunet, fikk de Eiktunetshistorie attpå. Per hadde nemlig vært endrivende kraft for å få et museum her.14Fred over Pers minne.Jan A. EvensenÅRSMØTET IBE OG HØRUtsendingene til Be og Hørs årsmøte,ble møtt av to smilende representanter forEureka, koret i Engehaugen kirke. AnneTrondsen og Helene Østevik Skaug haddelaget en flott velkomsthilsen til oss. Takk,det var gøy. Selv om vi har litt igjen til åbli verdens beste blad, så jobber vi heletiden med å forbedre oss. Det var også enrød tråd gjennom årsmøtet. Lage Skogli,mannen som har gjort en kjempeinnsatssom driftsleder for bladet, takket for seg,og ble behørig takket av redaktøren. - Finanskrisenslår inn med røde tall i Be ogTO GODE VENNINNERValgerd Svarstad Haugland(Krf) og Helen Bjørnøy (SV) varikke i tottende på hverandre da deholdt sine innlegg i Engehaugen kirkeden 5.februar. Overskriften var;finnes det en kristen politikk? Påmange måter var det befriende at vislapp den vanlige politiske krangelen.Det var åpenbart to gode venninner somdelte samme talestol, og ingen haddepartipisken hengende over seg slik atde måtte glefse etter hverandre. Egentligvar de to damene enige om mangtog meget. Det irriterte nok noen av detilstedeværende. Er det så liten forskjellpå borgelig og sosialistisk politikk somman kunne få inntrykk av å høre på deHør regnskapet.Det komtydelig framav regnskapetsom ble lagtfram. DerforhenstillerLages Skogli takkesÅrsmøtet iBe og Hør om at alle Be og Hør supporteremå bruke girotallongen på baksiden avbladet. Det ville være trist om mangel påpenger skulle gjøre at vi ikke lenger skalnå inn i de tusen hjem i Gjøvik.to? Neppe, men vi er kanskje ikke vanttil å lytte til en politisk dialog. For detvar det vi var vitner til i Engehaugenkirke denne kvelden. Kanskje er denpolitiske dialogen langt mer nyttig ennden politiske krangelen vi stadig oppleveri mediene. Og forresten, visste du atsønnen til Helen Bjørnøy har meldt seginn i Unge Høyre. Det var latter i salenda Helen Bjørnøy fortalte det.ÅPEN KIRKEGjøvik kirke har åpen kirkekveld enonsdag hver måned.Gjøvik kirke vil være åpen på kveldenden 22. april og den 13. mai.Fra kl. 19.00 til 19.30 er det mulighetfor å tenne lys og sitte i dempet belysningforan i kirken.Program fra kl. 19.30 - 20.00 vedMartin Woller. Deretter samtale og kaffeserveringunder galleriet. Kvelden sluttesmed en kort liturgisk andakt.Programdelen begge kveldene harapostelen Paulus som tema.Skjærtorsdag kl 19.00 blir det gudstjenestei Gjøvik kirke, med kveldsmatpå Ynglingen etterpå.Vi anbefaler kveldssamlingene!PASJONSKVELD I GJØVIKKIRKE.Langfredag kl.19.00 blir det pasjonskveldi Gjøvik kirke. Detteer et arrangement som harvært avholdt i over 20 år.Denne kvelden blir Jesu lidelseshistorielest av prostErlimo, og imellom lesningenesynges pasjonssalmer.Hoveddelen blir musikk,Tine Johnsgaardog vi har i år fått med oss Tine Johnsgaard påcello. Tine er fra Gjøvik og fikk sin første undervisningved musikkskolen her. Senere harhun tatt eksamen ved Norges musikkhøgskolemed cello som hovedinstrument, og underviseri dag ved Lørenskog musikkskole. Huner også orkesterleder, og er en ofte benyttetsolist i ulike sammenhenger. Denne kveldenvil en få høre mye barokkmusikk for bådecello, cembalo og orgel.DIAKONIDAG I GJØVIKKIRKE SØNDAG DEN 19.APRIL.Også i år arrangerer Gjøvik menighetdiakonidag. Det blir den 19. april. Vi begynnermed gudstjeneste i kirken kl.11.00, hvordiakon Arne Guttormsen Gran forkynner.Konfirmanter og Seniorkoret medvirker vedgudstjenesten. Etter gudstjenesten er det kirkekaffepå Ynglingen hvor seniorkoret igjenvil synge og Arne Guttormsen vil si mer omdiakoni.KIRKESKYSS I GJØVIKMENIGHETDe som ønsker seg til Gjøvik kirke ogtrenger skyss, kan ringe 99156011.Bunadkjøp er tryggest hos ossFotpleieSolås: 61173380Vardal men.hus:61186519KOMMUNIKASJONSHUSETBCOMM©STORGATEN 14, GJØVIKwww.bcomm.noALT I • ISER FL • MARMOR • SKIFER. Tlf. 61 13 fossvn. 20 60 - 228 Rau- Hunn aleALT I I FLISER • FL• MARMOR • • SKIFER • SKIFERTlf. 61 13 20 60 - Raufossvn. 228 - HunndalTLF: 61 13 20 60 – Raufossvn. 228 – Hunndal15


BE OG HØR | Det skjer i menigheteneNytt fra HunnNY MESSE MED EUREKAEureka Soul Children synger på Ny messe i Hunn kirkesøndag 29.mars kl.17.00. Noen av konfirmantene deltar, ogofferet denne kvelden går til kristenrussens misjonsprosjekt.Samtidig med messa er det søndagsskole, og etter messa ogsøndagsskolen samles små og store til kveldsmat i menighetssalen.FORTETTET PÅSKEFEIRING I HUNNSøndag 19.april kl.11.00 er det familiegudstjeneste iHunn kirke. Tema er ”Best of Easter”. Vi skal i ord og toneroppsumere høydepunktene i påskefortellingen fra Jesu inntogi Jerusalem, via hans lidelse og død til oppstandelsensglede. Dette blir en interaktiv gudstjeneste med Barnegospelog konfirmanter og sokneprest Jens Dale.TEMAKVELD OM NY LITURGIDet er en stor begivenhet når Den norske kirke nå utarbeiderny liturgi for gudstjenesten. Tirsdag 28.april kl.19.30arrangerer menighetene i Gjøvik temakveld i Hunn kirkehvor den nye liturgien blir presentert. Det er sokneprest OleJacob Nyhus fra Østre Toten som holder foredrag, og kveldenender med en feiring av gudstjeneste slik det kan skjeetter forslaget til ny liturgi.HERRE, HVEM SKAL VI GÅ TIL?Søndag den 24.mai kl. 19.00 blir det temagudstjenestei Vardal kirke. Grande Mannskor deltar, og sokneprestGrønland taler. Tema i gudstjenesten bygger på hva Petersvarer, når Jesus spør de 12 apostlene om de vil forlate ham.Da svarer apostelen: ”Herre, hvem skal vi gå til? Du har detevige livs ord.” (Joh.6)OMRÅDESTEMNE FOR NMSDen 19. april blir det avholdt områdestevne for NMS iVardal kirke. Stevnedeltagerne samles til en enkel middagkl 12.30 i Menighetshuset. Kl 13.30 er det Årsmøte, og frakl.15.00 er det kaffe og åpent møte, der alle er velkommen.Stevnet avsluttes kl.17.00ÅRSMØTE I VARDAL MENIGHETDen 19. april etter gudstjenesten avholder Vardal menighetsitt årsmøte i kirka. Vel møtt.Motta nattverden knelende,eller ved intinksjon?I noen år har vi tatt imot nattverden på to ulike måter. Det har enten vært ”dengamle måten” ved å knele, eller det har vært ved intinksjon, dvs stående ved åmotta brødet, og selv dyppe brødet i vinen. Ut fra vår lutherske forståelse, er detingen teologisk motsetning mellom de to måtene. Men følelsesmessig reagerer viforskjellig på de to nattverdsformene. Nattverd med intinksjon forutsettes mestbrukt i den nye prøveliturgien. Grunnen til dette er at man ønsker en felleskirkeligpraksis. Opprinnelig sto folk under gudstjenesten. Senere ble kneling en del avmessen. Til sist kom kirkebenkene inn i kirkerommet. Etter det satt man mer ogmer. I dag varier vi mellom å sitte, stå og knele. Men fortsatt er grunnposisjonen åstå. Vi reiser oss i tilbedelse og lovprisning, og vi står i respekt for Guds nærvær.Nå ønsker man å få mest mulig lik felleskirkelig praksis. Dette medfører blantannet at man skal stå under lesningen av evangeliet, mens man skal sitte under deto andre lesningene. På denne måten ønsker en å tydeliggjøre Kristi nærvær. Noenganger er det fortsatt naturlig å knele. Knelingen uttrykker vår ydmykhet overforGud. Selv om det går tydelig fram hva de som står bak liturgien ønsker seg, vildet være menighetsrådet som til syvende og sist avgjør om en skal bruke ”gamlemåten” eller intinksjon.Tormod GrønlandArrangementer | PÅSKENUMMER 2009KONSERT MED EUREKASOUL CHILDREN OGJOSTEIN HASSELGÅRDEureka Soul Children er et kor med30 entusiastiske barn og unge i alderen9 til 13 år som øver i Engehaugen kirkehver tirsdag kl. 18-20. Koret har også sitteget band, og her er det gutta som ”ruler”.Både gutter og jenter ligger nå i hardtreningfør vårens store konsert sammen medJostein Hasselgård på Ynglingen, Gjøvik,søndag 26. april kl. 17. Jostein ble kjentover hele Europa da han ga Norge en 4.plass i den internasjonale Melodi GrandPrix finalen i 2003 med sangen ”I’m notafraid to move on”. I 2005 var han programlederi NRKs Julemorgen til stor gledefor mange morgenfriske barn (og mangetrøtte foreldre). Jostein var elev vedViken Folkehøyskole skoleåret 98-99, ogunderviser nå ved skolen. Vi kan derfor siat både Jostein og Eureka er på hjemmebanenår de inviterer til konsert påYnglingen sammen medmusikalske forsterkningerfra dagenselever ved skolen.Gled deg til en flottkonsert med godmusikk, svingendemusikere og smittendesangglede!Våren kommer, og med den tid for blomstergudstjenesterfor barna. Her er et bilde fra Biri kirke.KONSERT MED GOOD GOSPELGood Gospel har stor konsert i Fjellhaven søndag26.april. Good Gospel har 80 sangere og band, og fremføreren variert blanding av nye og gamle gospellåter. Flereav den er skrevet av korets dirigent, Odd Jakobsen.KIRKEROTTENE KOMMER TILBAKE!Også i vår vil barna i alderen 3 til 6 år bli invitert til kirketeaterog gjensyn med Kirkerottene Vesle og Fredo. Kristian Sandmark,som lager historiene om Kirkerottene, lover en spennendeog koselig forestilling for både barn og voksne. “Vi satser også påå lage en CD med hørespill om Kirkerottene. Den vil barna få iforbindelse med kirketeateret”, forteller Sandmark.Dette er det tredje året med kirketeater. Responsen og oppslutningenhar vært svært god, og dette er nok ikke siste gang vifår høre fra de to rottene.Det blir forestilling:Vardal kirke torsdag 16.april - kl. 17.30Seegård kirke mandag 20. april - kl. 17.30Hunn kirke, torsdag 23. april - kl. 17.00 og 18.30Biri kirke, mandag 27. april - kl. 17.3016Alle barn i alderen 3-6 år og familiene deres er hjertelig velkomne.Kirketeateret koster ingenting.17


BE OG HØR |ReisebrevUngdom | PÅSKENUMMER 2009BRÅSTAD MENIGHETSRÅD MØTER KONFIRMANTENETradisjonen tro møtte Bråstad Menighetsråd de nye konfirmantene onsdag den7.januar. Dette er et ” bli kjent møte ” med pølser og Cola. Konkurransen dennegangen var å kaste et egg ut fra galleriet og ved hjelp av ballonger etc. og få dettil å lande like helt på kirkegulvet. Det ble kåret et vinnende lag etterfulgt av enstørre premiefest.Deretter åpnet festligheten opp for en annen virkelighet der vi alle falt til ro. Ien mørklagt kirke tente vi lyskors og konfirmantleder Anne Marte Skredderstuensang og spilte gitar.Jan A. EvensenMEDITASJONSGUDSTJENESTE MED FOLKEMUSIKKI BRÅSTAD KIRKE 15. FEBRUARDet elektriske lyset er slått av. Bare alterbildet og stearinlysene lyser opp kirken.De vare folketonene fra Vardal fyller kirkerommet. Det er musikerne Marit Steinsrud på langeleik– Øyvind Nyseth på fele – Stein Villa på harpe og Sidsel van der Hagen på orgel – som gir musikalskløft til meditasjonen vår.Jeg kjenner hverdagsstresset og hverdagstankene forsvinne for en indre stillhet. Når Gud er i himmelenog Gud er midt i blant oss, så må himmelen også være her og nå – i stillheten i Bråstad kirke.Gudstjenesten avsluttes med alminnelig skriftemål. Hver og en som kommer fram tilkjennes syndenesforlatelse, deretter forrettes nattverd før vi går ut av kirken og ut i vintermørket med et lys i vårtindre.Jan A. EvensenSe gudstjenestelista for stille aften i BråstadREISEBREV FRA IQUITOS, PERU:Vondt og vakkertJanne Dale (22) fra Gjøvik, representerer Strømmestiftelsenog deres partnertorganisasjon La Restinga, som arbeider medutsatte barn og ungdommer i Iquitos, Peru.Belén ligger helt nedeved Amazonas elvens bredder.Når elva stiger i regntiden,fylles gatene med vann,og svømming eller kano er deeneste måtene å komme segrundt. På noen måter minnerdet om romantiske Venezia,men glansbildet svertes avekstrem forsøpling. Vannet ielven blir brukt til alt: til drikkevann,til å lage mat, til vaskog hygiene, til søppelkasse, tilkloakk og til svømmebassengog lekeplass for ungene.To ganger i uka drar jeg ognoen kollegaer ned til Belénfor å ha to-timers gruppearbeidmed ca. 30 barn. I gruppearbeidet stårforebygging av vold i hjemmet, forebyggingav seksuelt misbruk og forebyggingav seksuelt overforbare sykdommer sentralt.I tillegg til forurensingen, er dette ekstremtutbredte problemer, som har alvorligefysiskeog psykiskekonsekvenser.Barna ertydelig pregetav omgivelsenesine,noe som gjørarbeidet bådetøft og givende.Her omdagen kjentejeg ekstragodt på hvorv a n s k e l i g ,men samtidigvakkert arbeidetmed barna er. La meg beskrive det: Totimer forsvinner fort, og etter mange kysspå kinnet og ”chau”, pakker vi utslittesammen og kommer oss ut i kanoen igjen.Det er allerede seint på ettermiddagen ogsola er i ferd med å gå ned. Husene rundtoss bades i kveldsolen og det myke lysetgjør at man, i et aldri så lite øyeblikk,glemmer mørkesiden av livet i fattigdommen.Mesteparten av barna har alleredehoppet ut i elva, og ansiktene deres stråleri det de dukker opp av det skitne vannetog smiler mot oss. Jeg ser mildt på demog smiler tilbake.Her i Belén ser jeg klarere enn noensinne den uforståelige skjønnheten i Gudsskaperverk, i barnas smil og i den majestetiskeAmazonaselven som omringer oss.Samtidig vet jeg at de samme barna lever ien hverdag preget av vold, forurensing, ogfattigdom. Jeg undrer meg over hvordandet er mulig at så mye vondt og så myevakkert kan eksistere i samspill. Hvordanhar vi klart å ødelegge skaperverket omkringoss? Hva kan vi gjøre for å forandrepå det? En dag vil en ny himmel og nyjord komme. Men inntil den tid kommer,må vi gjøre det vi kan for å bringe mer ogmer av Guds rike og kjærlighet ned til vårfalne jord...Kom bli med på partY!En fredag i måneden er det partY på Ynglingen (detgule huset vis á vis Gjøvik kirke). Det er et tilbud for allesom går i 3.-7. klasse. partY betyr fest og det er nettoppdet partY på Ynglingen er. Her skjer det masse gøy: dansing,biljard, musikk, andakt, film, lek, quiz m.m. Detkoster kr 50,- for å komme inn – da får de servert pizzaog drikke til maten. Det er også kiosk hvis de vil kjøpesnop eller brus. Siden Ynglingen er stedet vårt, har vivalgt å skrive partY med stor Y. Våren 2009 blir det partYdisse fredagene: 27. mars, 24. april og 29. mai. Det starterkl. 18.00 og holder på til kl. 21.00. Kom bli med – dette erkjempekult!TT:09 PÅ GJØVIK:”Tro på det utrolige”Visste du det ikke før – så vet du det nå: 23.-28 juni blirdet igjen TT på Gjøvik.Da loves det fem fantastiske dager hvor deltakerne kanglede seg til:- Megakonsert på Gjøvik gård med Marit Larsen, SamuelLjungbladh og Mosaic og Humming People.- Spektakulære samlinger i Fjellhallen hver dag med etforrykende husband, TT-presten Silje Kivle Andreassensammen med Jostein Hasselgård, sang og dans- altdet beste KFUK-KFUM har å tilby.- Et mangfold av aktiviteter, seminarer, workshops m.m.på TT-torget på Gjøvik gård.”Hver dag møter vi mange utfordringersom gjelder verden vi lever i”,sier Per Kristian Bjørklund, styremedlemi TT 09. ”Vi opplever altfra helt personlige ting, til de storespørsmålene som gjelder miljø, rettferdighet,krig. Vi har oppsummert dette på følgende måte:” Gjennom Jesus blir vi utfordret til å tro på det utrolige, ogdet er nettopp det vi vil at TT:09 skal handle om.”18Jan A. Evensen19


BE OG HØR |DU KAN BENYTTEVARDALSMENIGHETSHUSMenighetens eget husI 1981 startet de første forberedelsertil bygging av menighetshus i Vardal.En iverig dugnadsgjeng la ned et solidarbeid, godt hjulpet av innsamlederessurser fra lokalmiljøet. I dag stårhuset der hvitmalt og lekkert til gledefor hele Vardals befolkning.Stor aktivitet.I dag er det stor aktivitet i huset. Itillegg til at prest, kirketjener og menighetssekretærhar kontor her, erdet øvingslokaler både for Vardalgospelkor og Grande mannskor. Misjonssambandetbenytter huset til sinemøter og innbyr også hvert år til storjulemesse. Menighetsrådet holdersine møter her, og iblant inviterer deresten av menigheten til kirkekaffe imenighetshuset. En gang i månedener fotterapeuten på plass. De eldrefår både god fotbehandling og kaffeog sosialt samvær. Menighetshuseter også ett viktig møtested for konfirmantene.Ja, alle aldersgrupper brukermenighetshuset vårt.Et hus for alleIkke bare Vardals befolkning, menogså mange andre Gjøvikensere leiermenighetshuset til bursdagsfeiringer,barnedåper, konfirmasjoner og andrefamilieselskap. Huset er godt utstyrtmed sitteplass til 80 personer, middagsservicetil 50, kaffeservice til100, kjøkken med oppvaskmaskin(storhusholdningsmaskin) komfyr,kaffetrakter og god plass. Et egetkjølerom der det er god plass både tilmat, drikke og kaker er det også påmenighetshuset. Og mellom kjøkkenetog stuen er det et eget rom medstort anretningsbord, og god plass tilå by frem både koldtbord og kaker.UtleieVi som bor i Vardal er glade i menighetshusetvårt og vi er glade for atdet er mye aktivitet her. Vi ønsker athuset skal bli brukt. Men det er ogsådager da huset står ubrukt. Det er årsakentil at vi ønsker å gå ut i menighetsbladetog fortelle om menighetshuset.Vi synes det er hyggelig ommenighetshuset hadde blitt benyttetennå mer. Dersom du ønsker å leiehuset vårt til dine familieselskaper:· Kontakt Gjøvik kirkekontor: 61146480· Pris: 1000,- kr.· Også hvite duker kan leies20Vardal menighetshusVARDAL MENIGHETSHUSDen 29. Januar passerte Vardal menighetshus25 år. På denne dagen i 1984ble menighetshuset innvidd av biskopGeorg Hille. Allerede femti år tidligere (i1934- i Blessing Dahles tid) begynte menighetenå drømme om et menighetshus itilknytning til kirka.Til Menighetshusetsfest12.06.1988(utdrag)Mel. Vi ere en nasjonvi medVi samlet er til fest i dag, et “vel møtt” ønskes alle!Vi samles om vår hjertesak, vår sang den skal nå gjalle!For huset her nå gjeldfritt er, det huset som vi har så kjærOg “TAKK” i dag vårt emne er, en gledesfest for alle.De mange var som da var med, for samlingshus å bygge-Det virket ble i ny og ne, her var båd’ arbeid, hygge-Med snekker, sag og hammer, tang, med spade, grev og rive lang,alt gikk med liv og lyst og sang, og kaffekos og hygge.Et fagert hus vi her har fått, ja, fagert for vårt øye.Her kan vi samles i stort og smått, samvær til samvær føye.Her er det husrom, lys og fred, her er et godt og vennlig sted,Her hører sang og glede med, her føler vi oss hjemme!Vi bringe vil vår Gud og far en takk for dette huset.Vi takker og for svundne da’r som minner for oss huser.Må dette hus til glede bli, for hver en slekt fra tid til tid!Må her de finne styrke, fred, til vandring gjennom livet!Men det var menighetsrådet, som satti perioden 1977 – 1981, som fikk ting til åløsne. I 1979 ble det satt ned en byggekomitémed Knut Dæhlen som formann, ogKåre Mæhlum som kasserer. De andre ibyggekomiteen var Esther Bekkemellom,Marit Lundbye, Egil Torp, Kåre Hjeldsbakken,Hans Børstad, Johs. Øvern, JohanneBratteng, Roar Øksne, Ellen Skyog Arne Sky. Byggets arkitekt var JanArne Frydenlund.Men først var det for byggekomiteenå planlegge finansiering og realiseringav byggingen. Den 18. september 1981,på sokneprest Arne Skys 50 årsdag, fikkSky æren av å ta det første spatak. MiljøbyggA/S reiste råbygget, mens resten blegjort på dugnad. Mange var i starten sværtspente på om en ville få dette til. Det måvel sies å ha vært et trosprosjekt i starten.Men det var ikke vanskelig å få folk til åstille opp. Til tider kunne det jobbe tjue,tretti personer på huset samtidig. I alt regneren med at ca 100 personer var medpå dugnaden. En har regnet ut at det blenedlagt 5000 dugnadstimer. Noe som giret snitt på 50 timer, litt over ei arbeidsukeden gang, på hver.Det ble og gitt mange gaver, da ikkebare i form av dugnadstimer. Dette førtetil at da bygget stod ferdig, var ikke gjeldapå mer enn 310.000 kroner. I løpet av denærmeste fire og et halvt år, ble gjeldanedbetalt.Knut Dæhlen uttalte i festskriftetfor Vardal Menighetshus som ble utgitt iforbindelse med vigslingen av huset, at”Nærmiljøet har gjort et fellestiltak for åfå menighetshuset i stand, og de som hardeltatt i dugnadsarbeidet har hatt en positivfritid. Videre skriver han at dyktigehåndverkere, som nå er pensjonister, hargjort en kjempejobb. Han nevner og atogså ungdommen har vært med på dugnaden.Ved siden av å bli et senter for menighetsarbeidet,håpet Knut Dæhlen at husetogså kunne brukes til mange slags sosialeaktiviteter, at ulike lag og foreninger kunneleie og bruke huset. På denne måtenkunne kirken være den naturlige delen avbygdelivet som jo kirken er, samtidig somleien kunne være med på å gi penger tilvedlikehold. Mange aktiviteter har værtog er i sving i menighetshuset i Vardal.Huset brukes til minnesamvær, dåpsselskap,jubileer med mer. Vi må ikkeglemme fotpleien, med det sosiale treffpunktrundt en kaffekopp og en vaffel. Ellersbrukes den i misjonens og menighetenstjeneste. I dag finner vi og det lokalepreste – og menighetskontoret for Vardali menighetshuset, noe befolkningen setterstor pris på.Da vi feiret gjeldfrifesten i juni 1988hadde Alvilde Frydenlund forfattet følgendesang. En sang som sier mye, ogsom gjengis til venstre i utdrag:Tormod Grønlandv/Ivar AarvikJohan Ludvig Runeberg ble Finlands nasjonalskaldtil tross for at hans morsmål var svensk.Hans skildringer av tapperhet og offervilje hoshøy og lav, skapte en sterk fedrelandskjærligheti folkets hjerter. Hans diktning skulle komme åfå stor betydning for hele den svenskspråkligelitteraturen. Runeberg skulle komme til å utgimange diktsamlinger og romaner, men han varsalmedikter også.Omkring 1850 ble det oppnevnt en ny salmebokkomité.Til den hørte dikterne Runeberg,Lars Stenbäck og Bengt Olof Lille. Disse trefikk i oppdrag hver for seg å bearbeide salmebokenav 1695. De tre revisjonsforslagene skulleså sammenlignes. Den eneste som fullførteoppdraget var Runeberg. Hans forslag ble trykti 1857 og ble først mottatt med velvilje. Mensnart måtte han komme til å tåle kritikk for salmebokensin.Til Runebergs mest elskede salmer hørerpasjonssalmen Han på korset, han alene. Detteer trolig hans mest personlige salme, og hansaller beste. I Norsk salmebok (nr. 162) er oversettelsenav Gustav Jensen, i Nynorsk salmebok(nr. 250) av Bernt Støylen. I forslaget til dennye norske salmeboka, er dessverre denne salmenutelatt.Salmehjørnet | PÅSKENUMMER 2009RUNEBERGS PASJONSSALMEHan på korset, han aleneJohan Ludvig Runeberg 1804-77Han på korset, han aleneEr min fred og salighet.ingen så mitt beste vet.Ingen har som han meg kjær,ingen så tålmodig er.Søkte jeg rundt jorderike,aldri fant jeg her hans like.Han på korset, han alenegir seg selv for verden hen.Han, Guds Lam, det fromme, renedør for uvenn som for venn.Ingen støtes bort av hamsom for oss bar korsets skam.Han som oss til seg vil kalle,gir sitt liv og dør for alle.Han på korset, han aleneall min trøst og glede er.Hva enn verden måtte mene,ham jeg har av hjertet kjær!Over alle grenser storter det verk som han har gjort.Han vil meg med Gud forene,han på korset, han alene.21

More magazines by this user
Similar magazines