Deloitte template - Energi Norge

energinorge.no
  • No tags were found...

Deloitte template - Energi Norge

Overskuddsdisponering/-optimalisering.Ragnar Nesdal – 95 88 01 05rnesdal@deloitte.no9. desember 20091©2003 Firm Name/Legal Entity


Innhold• Skatteforhold i selskapet / konsernet– Utbytte– Konsernbidrag– Korreksjonsinntekt– (Innbetalt kapital)– Fremførbar naturressursskatt– Negativ grunnrenteinntekt• Skatteforhold hos eier– Utbytte– Renter på lån2©2009 Deloitte AS


Utbytte for selskaper• Fritaksmetoden er ”innskjerpet” ved at det er innført enskatt på gevinster, utbytte etc. gjennom en”sjablonginntekt” på 3 % av nettoinntekten (inntekt somfaller innefor fritaksmetoden)• Skattelegges som alminnelig inntekt– Skattesats 28 % - effektiv skattesats -> 0,84 %• Eventuelt netto tap kommer ikke til fradag– Kan heller ikke fremføres til fradrag et senere år• Eksempel– Faktiske (netto) aksjeinntekter 33.333– Skattepliktig inntekt 1.000– Betalbar skatt 2803©2009 Deloitte AS


Konsernbidrag mellom selskaper• Mulig å overføre skattepliktig inntekt fra at selskap til etannet– Krav om eier- og stemmeandel på minst 9/10– Kan gis på ”kryss” og ”tvers” samt i et konsern• Giver kan kreve fradrag såfremt dette ligger innenforalminnelig inntekt (og lovlig etter aksjelovens regler)• Skatteplikt for mottaker i den grad giver har fått fradrag– Eventuelt ”overskytende” konsernbidrag beskattes ikke hosmottaker‣ Velg konsernbidrag fremfor utbytte dersom mulig‣ NB! – konsernbidraget må være lovlig selskapsrettslig4©2009 Deloitte AS


Konsernbidrag mellom selskaperEksempel skattekonsern:Mor AS90,1% 100% 90,1%Produksjon AS Nett AS Omsetning AS90,1%50 % 50 %Prod.datter ASBredbånd AS5©2009 Deloitte AS


Korreksjonsinntekt6• Oppstår når ubeskattet egenkapital utdeles elleravsettes til utdeling• Inntektsføring skal skje når selskapets egenkapital etterbalansen er lavere enn summen av– Innbetalt aksjekapital (herunder overkurs)– En beregnet egenkapitalandel av netto positive midlertidigeforskjeller– Foreslått utbytte skal redusere selskapets bokførte egenkapital (testenmå gjøres etter utbytteavsetning)• Inntektsføring skjer kun når– det er avsatt (forslått) utbytte– det gis konsernbidrag som overstiger alminnelig inntekt– det i løpet av inntektsåret er utdelt utbytte ut over det som varavsatt foregående år (pluss noe til)©2009 Deloitte AS


Korreksjonsinntekt (2)• Korreksjonsinntekten settes til det bruttobeløp som etterat skatt er trukket fra tilsvarer det utbyttet eller detkonsernbidrag ut over årets alminnelige inntekt som erutdelt.• Korreksjonsinntekt kan kreves fradratt i senere årsinntekt så langt selskapet ikke har ”underdekning” (forlav egenkapital etter reglene).7©2009 Deloitte AS


Korreksjonsinntekt (3)Resultatoppstilling 2008 2007Resultat før skatt 100.000.000 100.000.000Skattkostnad -28.000.000 -28.000.000Årsresultat 72.000.000 72.000.000Utbytte 85.000.000 55.000.000Overført annen egenkapital -13.000.000 17.000.000Sum disponert 72.000.000 72.000.000Balanse 31.12.2008 31.12.2007Kraftverk 60.000.000 62.000.000Bankinnskudd 93.880.000 74.964.000Sum eiendeler 153.880.000 136.964.000Aksjekapital 10.000.000 10.000.000Overkursfond 20.000.000 20.000.000Sum innskutt egenkapital 30.000.000 30.000.000Annen egenkapital 5.000.000 18.000.000Sum egenkapital 35.000.000 48.000.000Utsatt skatt 5.769.400 5.880.000Betalbar skatt 28.110.600 28.084.000Avsatt utbytte 85.000.000 55.000.000Sum gjeld og forpliktelser 118.880.000 88.964.0008Sum egenkapital og gjeld 153.880.000 136.964.000©2009 Deloitte AS


Korreksjonsinntekt (4)31.12.2008 31.12.2008Regnskapsmessig verdi AM 60.000.000 62.000.000Skattemessig verdi AM 39.395.000 41.000.000Midlertidig forskjell 20.605.000 21.000.000Utsatt skatt 5.769.400 5.880.000-> Ubeskattett egenkapital 14.835.600 15.120.000Sum egenkapital 31.12 35.000.000 48.000.000Innbetalt egenkapital 30.000.000 30.000.000Rest 5.000.000 18.000.000Krav ift. skatteloven 14.835.600 15.120.000Faktisk 5.000.000 18.000.000Differanse 9.835.600 -2.880.000Korreksjonsinntekt 13.660.556 0-> Betalbar skatt 3.824.956 09©2009 Deloitte AS


Korreksjonsinntekt (5)10©2009 Deloitte AS


Fremførbar naturressursskatt• Ikke utlignet naturressurskatt fremføres medrentegodtgjørelse11– Pengeverdien av forskuttert skatt opprettholdes• EksempelFremførbar naturressursskatt 1.000+ Rentegodtgjørelse 41= Til fremføring/fradrag neste år 1.041• Underskudd til fremføring (alminnelig inntektsskatt) gisingen rentekompenasjon– Pengeverdien faller‣ Dersom søsterselskap i konsernet har underskudd er detlikevel fordelaktig å gi konsernbidrag fra et produksjonsselskapselv om dette gir fremførbar naturressursskatt©2009 Deloitte AS


Negativt grunnrenteinntekt• Opparbeidet før 2007– Fremføres med rente til fradrag i positiv grunnrenteinntekt isamme kraftverk et senere år• Opparbeidet i 2007 eller senere– Utligning mot andre kraftverk som skattyter eier– Først på selskapsnivå– Deretter konsernnivå (søsterselskaper)– Må være skattekonsern, dvs. eie (og stemme for) mer enn 9/10• Selskapsrettslige konsekvenser av å avgi”grunnrentekonsernbidrag”– Verdi må fastsettes– Skatteffekten av konsernbidraget (30 %) ?– Må ytes et vederlag lik verdien (fordring – gjeld)12©2009 Deloitte AS


Skatteforhold hos offentlig eier• Kommuner, fylkeskommuner og staten betaler ikkeskatt på finansinntekter• Utbytte– Skattefritt for mottaker– Betales av beskattet overskudd (ellers korreksjonsinntekt)• Renteinntekter– Skattefritt for mottaker– Fradragsrett for låntaker -> staten ”refunderer” 28 % i form avredusert alminnelig inntektsskatt13©2009 Deloitte AS


Skatteforhold hos offentlig eier (2)• Eksempel utbytte versus renterUtbytte Renter Renter IIResultat før finans 2.389 2.389 2.389Netto finans -1.000 -2.000 -2.389Resultat før skatt 1.389 389 0Skattekostnad 389 109 0Årsresultat 1.000 280 0Utbytte 1.000 0 0Overført annen EK 0 280 014©2009 Deloitte AS


Deloitte ASA member firm ofDeloitte Touche Tohmatsu

More magazines by this user
Similar magazines