BABY-SAFE plus 0 - 13 kg - Britax

britax.fi
  • No tags were found...

BABY-SAFE plus 0 - 13 kg - Britax

0 - 13 kgBABY-SAFE plusRÖMER BABY-SAFE plusBruksanvisningBruksveiledningKäyttöohje


Wir schicken Ihnen gerne diese Anleitung auch in deutsch zu.Bitte wenden Sie sich an die obenstehende Adresse.We are happy to send you these instructions also in Englishlanguage. Please contact the address stated above.Nous vous enverrons ces instructions volontiers aussi enfrançais. Veuillez vous adresser à l'adresse indiquée ci-dessous.Con mucho gusto le enviaríamos estas instrucciones en español.Por favor, póngase en contacto a la dirección de más abajo.Nós lhe enviamos com prazer este manual em português.Dirija-se, sff. ao endereço indicado abaixo.Se lo desidera, Le inviamo queste istruzioni anche in italiano.Si rivolga all'indirizzo sottostante.Мы охотно вышлем Вам это руководство также на русскомязыке. Просьба обратиться по нижеуказанному адресу.Denne vejledning foreligger også på dansk. Tilsendes efterønske. Kontakt nedenstående adresse.Wij sturen u deze handleiding ook graag tot in de Nederlandsetaal. Gelieve daarvoor het onderstaande adres te contacteren.TREELVLTBGROGRС удоволствие ще Ви изпратим това ръководство и на немскиBG. Моля обърнете се на горепосочения адрес.V trimitem aceste instruciuni i n limba RO.V rugm s ne contactai la adresa de mai sus.Size memnuniyetle bu talimatnameyi türkçe dilinde de göndeririz.Lütfen aşağı da belirtilen adrese başvurunuz.Sme saadame teile meelsasti selle juhendi ka eesti keeles.Palun pöörduge eespool toodud aadressil.Mēs o instrukciju Jums labprāt nosūtīsim arī latvie u valodā.Lūdzu, griezieties augstāk norādītajā adresē.Galime atsiųsti instrukciją ir lietuvių kalba.Prašom kreiptis aukščiau nurodytu adresu.Mπορούμε να σας στείλουμε τις οδηγίες και στα Ελληνικά.Επικοινωνήστε με την ανωτέρω διεύθυνση.Set Ost 200 001 010 2 - Heft 3/3 - 02/13


BABY-SAFE plusBruksanvisningVi är glada över att du valt att låta BABY-SAFEplus göra tillvaron säkrare för ditt barn under deförsta levnadsmånaderna.För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är detytterst viktigt att BABY-SAFE plus används ochmonteras på det sätt som beskrivs i den häranvisningen.Om du har frågor om hur produkten används är duvälkommen att vända dig till oss.BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbHBritax Excelsior Ltd.1Innehåll1. Lämplighet .......................................................... 52. Användning i fordonet ....................................... 72.1 med fordonets 3-punktsbälte (universellt) .. 113. Barnets säkerhet ............................................... 133.1 Ta bort stödkudden ..................................... 153.2 Justera bärhandtaget .................................. 17


BruksanvisningVi er glade for at BABY-SAFE plus får følge barnetditt gjennom de første månedene i livet.For å kunne beskytte barnet ditt må BABY-SAFEplus brukes og monteres nøyaktig sombeskrevet i denne veiledningen.Hvis du har ytterligere spørsmål om bruken,vennligst henvend deg til oss.BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbHBritax Excelsior Ltd.KäyttöohjeMeitä ilahduttaa, että BABY-SAFE plus -turvaistuinsaa saattaa lastasi turvallisesti hänenensimmäisten elinkuukausiensa aikana.Jotta BABY-SAFE plus voisi suojella lastasioikein, sitä on käytettävä ja se on asennettavaehdottomasti tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.Mikäli tarvitset lisätietoja turvaistuimen käytöstä,käänny meidän puoleemme.BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbHBritax Excelsior Ltd.Innhold1. Egnethet ...............................................................62. Bruk i kjøretøy .....................................................82.1 med 3-punktsbeltet i kjøretøyet (universal)..123. Sikring av babyen .............................................143.1 Fjerning av støtteputen ...............................163.2 Regulering av bærebøylen ..........................18Sisällys1. Soveltuvuus ........................................................ 62. Käyttö ajoneuvossa ............................................ 82.1 auton kolmipisteturvavyön avulla(universal).................................................... 123. Vauvasi turvaksi ............................................... 143.1 Tukityynyn poistaminen .............................. 162


33.3 Anpassa huvudstödet ................................. 193.4 Lossa axelbältena ....................................... 233.5 Spänna fast barnet ..................................... 233.6 Spänna bältena ........................................... 273.7 Så här är barnet rätt fastspänt .................... 274. Montering i fordonet ......................................... 294.1 Spänna fast bilbarnstolen ........................... 314.2 Så här är bilbarnstolen rätt monterad ......... 355. Fästa solskyddet ............................................... 395.1 Användning som Travel System ................. 415.2 Sätta fast babyskyddet på en barnvagn ..... 436. Ta loss babyskyddet från barnvagnen ........... 477. Skötselråd ......................................................... 497.1 Skötsel av bälteslåset ................................. 517.2 Rengöring ................................................... 557.3 Ta av överdraget ......................................... 577.4 Ta på överdraget ......................................... 617.5 Montera bort bältena .................................. 617.6 Montera bältena .......................................... 638. Upplysningar om avfallshantering .................. 679. Stolar för äldre barn ......................................... 6710. 2 års garanti ...................................................... 6911. Garantikort/informationsintyg ......................... 74


3.3 Tilpasning av hodestøtten ...........................203.4 Løsning av skulderbeltene ..........................243.5 Fastspenning av babyen .............................243.6 Stramming av beltene .................................283.7 Slik er babyen riktig sikret ...........................284. Montering i kjøretøyet ......................................304.1 Fastspenning av babyskålen .......................324.2 Slik er babyskålen korrekt montert ..............365. Montering av solkalesjen .................................405.1 Bruk som Travel System .............................405.2 Montere babysetet på barnevogn ...............446. Ta av babysetet .................................................487. Pleieveiledning ..................................................507.1 Pleie av beltelåsen ......................................527.2 Rengjøring ..................................................567.3 Fjerning av trekket ......................................587.4 Sette på trekket ...........................................627.5 Demontering av beltene ..............................627.6 Montering av beltene ..................................648. Henvisninger om avfallshåndtering ................689. Følgeseter ..........................................................6810. 2 års garanti .......................................................7011. Garantikort/Leveringskontroll ..........................763.2 Kantokahvan säätäminen ........................... 183.3 Päätuen sovittaminen ................................. 203.4 Olkavöiden löysääminen ............................ 243.5 Vauvan kiinnittäminen turvavöihin .............. 243.6 Vöiden kiristäminen .................................... 283.7 Tarkista vauvan oikea kiinnitys ................... 284. Turvaistuimen asentaminen ajoneuvoon ....... 304.1 Turvaistuimen kiinnittäminen turvavöihin .... 324.2 Tarkista turvaistuimen oikea asennus ......... 365. Aurinkosuojan asentaminen ............................ 405.1 Käyttö Travel System -järjestelmänä .......... 425.2 Turvakaukalon asentaminenlastenvaunuihin ........................................... 446. Turvakaukalon irrottaminen lastenvaunuista . 487. Hoito-ohjeita ...................................................... 507.1 Vyölukon huoltaminen ................................ 527.2 Puhdistaminen ............................................ 567.3 Päällysteen irrottaminen ............................. 587.4 Päällysteen kiinnittäminen .......................... 627.5 Vöiden irrottaminen .................................... 627.6 Vöiden asentaminen ................................... 648. Jätehuolto-ohjeita ............................................. 689. Seuraavat istuimet ............................................ 6810. 2 vuoden takuu ................................................. 7011. Takuukortti/luovutustarkastus ........................ 784


1. LämplighetGodkännandeBritax / RÖMERBilbarnstolBABY-SAFE plus(medihakningsstänger X)Testad och godkänd enligtECE* R 44/04Grupp Kroppsvikt0+ upp till 13 kg*ECE = Europeisk norm för säkerhetsutrustning• Bilbarnstolen är konstruerad, testad ochgodkänd i enlighet med kraven i den europeiskanormen för barnsäkerhetsanordningar(ECE R 44/04).Testbokstaven E (i en cirkel) ochgodkännandenumret finns pågodkännandeetiketten (klistermärke påbilbarnstolen).• Godkännandet upphör att gälla omedelbart omdu förändrar något på bilbarnstolen. Ändringarfår uteslutande utföras av tillverkaren.5


1. EgnethetGodkjenningBritax / RÖMERBilbarneseteBABY-SAFE plus(med låsestenger X)*ECE = Europeisk sikkerhetsnormKontroll og registrering isamsvar medECE* R 44/04Gruppe Kroppsvekt0+ inntil 13 kg• Bilbarnesetet er konstruert, kontrollert oggodkjent i samsvar med kravene fra deneuropeiske normen for barnesikkerhetsutstyr(ECE R 44/04).Kontrollmerket E (i en sirkel) ogregistreringsnummeret befinner seg påregistreringsetiketten (klistremerke påbilbarnesetet).• Godkjenningen opphører med en gang duforandrer noe på bilbarnesetet. Endringer måutelukkende utføres av produsenten.1. SoveltuvuusHyväksyntäBritax / RÖMERAuton lapsi-istuinBABY-SAFE plus(lukitusvarrellinenmalli X)Tarkastettu ja hyväksyttyECE* R 44/04 mukaanRyhmä Lapsen paino0+ maks. 13 kg*ECE = Euroopan turvallisuusvarusteita koskeva normi• Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu jahyväksytty lasten turvavarusteita koskevaneurooppalaisen normin (ECE R 44/04)vaatimusten mukaisesti.Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) jahyväksymisnumero sijaitsevathyväksymisetiketissä (turvaistuimessa olevassatarrassa).• Hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa heti, josturvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksiasaa tehdä vain istuimen valmistaja.6


2. Användning i fordonetVarning! En krockkudde som slår emotbilbarnstolen kan orsaka att ditt barn skadasallvarligt eller t.o.m. dödas.Använd inte stolen i framsätet påpassagerarsidan om det finns enfrontkrockkudde där! 3)Läs anvisningarna i ditt fordons instruktionsbok omanvändning av bilbarnstolar.BABY-SAFE plus (med ihakningsstänger X) fårmonteras på två olika sätt:7


2. Bruk i kjøretøy2. Käyttö ajoneuvossaFare! En airbag som treffer babyskålen kan påføreditt barn store skader eller til og med ta livet av det.Må ikke brukes på passasjerseter medfrontairbag! 3)Vennligst legg merke til henvisningene vedr. brukav barnebilseter i din bilhåndbok.Vaara! Turvaistuinta kohti aukeava turvatyyny voiaiheuttaa lapselle vakavia, jopa hengenvaarallisiavammoja.Älä käytä turvaistuinta etuturvatyynyllävarustetulla etumatkustajan istuimella! 3)Huomioi ajoneuvosi käsikirjassa mainitut,turvaistuimen käyttöä koskevat ohjeet.BABY-SAFE plus (med låsestenger X) ergodkjent for to forskjellige monteringsmåter:BABY-SAFE plus -istuimella (lukitusvarrellinenmalli X) on kaksi hyväksyttyä asennustapaa:8


med fordonets 3-punktsbälte(universellt)med ISOFIX-fastsättning och stödben(semiuniversellt)9Montering med ISOFIX-underrede är tillåtet enligt ettsemiuniversellt godkännande. Stolen får endast användas medISOFIX-underrede i fordon som ingår i den fordonstyplista sommedföljer underredet. Fordonstyplistan kompletterasregelbundet. Ta kontakt med oss om du vill ha den allra senasteversionen. Den finns också på www.britax.eu / www.roemer.eu.


med 3-punktsbeltet i kjøretøyet(universal)auton kolmipisteturvavyön avulla(universal)med ISOFIX-festing og støtteben(semi-universal)ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän ja tukijalanavulla(semi universal)Festing med ISOFIX-adapter skjer med en semi-universelltillatelse. Med ISOFIX-adapter må setet kun brukes i kjøretøysom er oppført i typelisten for biler som følger med adapteren.Typelisten oppdateres kontinuerlig. Den nyeste versjonen får duenten direkte hos oss eller på www.britax.eu / www.roemer.eu.ISOFIX-sovittimella tehtävällä kiinnityksellä on semi universal -hyväksyntä. Istuinta saa käyttää ISOFIX-sovittimella vainhenkilöautoissa, jotka on mainittu sovittimen mukanatoimitetussa automalliluettelossa. Automalliluetteloa päivitetäänjatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä taiosoitteesta www.britax.eu / www.roemer.eu.10


2.1 med fordonets 3-punktsbälte (universellt)!!!Så här kan du använda din bilbarnstol:i färdriktningennejmot färdriktningenjamed 2-punktsbälte nej 1)med 3-punktsbälte 2)jai framsätet på passagerarsidan ja 3)på ytterplatserna i baksätetjapå mellersta platsen i baksätet nej 4)(Beakta de nationella föreskrifterna.)1) Användning av ett 2-punktsbälte ökar skaderisken för ditt barnavsevärt vid en olycka.2) Bältet måste vara godkänt enligt ECE R 16 (eller jämförbarnorm), vilket t.ex. visas genom ett inringat "E", "e" på bältetskontrolletikett.3) Får ej användas i framsätet på passagerarsidan om det finnsen frontkrockkudde där!4) Kan användas om det finns ett 3-punktsbälte.11


2.1 med 3-punktsbeltet ikjøretøyet (universal)2.1 auton kolmipisteturvavyönavulla (universal)Slik kan du bruke ditt bilbarnesete:i kjøreretningneimot kjøreretningenjamed 2-punktsbelte nei 1)med 3-punktsbelte 2)japå passasjersetet ja 3)på ytre bakseterjapå baksetet i midten nei 4)(Vennligst observér forskriftene som gjelder i ditt land).1) Bruk av et 2-punktsbelte øker faren betraktelig for at ditt barnkan skades i en bilulykke.2) Beltet må være godkjent i samsvar med ECE R 16 (ellersammenlignbar norm), f.eks. kjennetegnet på en innrammet "E"eller "e" på beltets kontrolletikett.3) Må ikke brukes på passasjerseter med frontairbag!4) Bruk er mulig dersom det finnes et 3-punktsbelte.Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:kasvot ajosuuntaaneiselkä ajosuuntaankylläkaksipistevyöllä ei 1)kolmipistevyöllä 2)kylläetumatkustajan istuimella kyllä 3)uloimmaisilla takaistuimillakylläkeskimmäisellä takaistuimella ei 4)(Noudata maakohtaisia määräyksiä.)1) Kaksipistevyön käyttö lisää huomattavasti lapsenloukkaantumisriskiä onnettomuudessa.2) Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavannormin) mukainen hyväksyntä, joka on merkitty vyöntarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla E- tai e-kirjaimella.3) Älä käytä turvaistuinta etuturvatyynyllä varustetullaetumatkustajan istuimella!4) Käyttö on mahdollista, mikäli kolmipistevyö on käytettävissä.12


3. Barnets säkerhetSkydda ditt barn• Spänn alltid fast barnet i bilbarnstolen.• Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt i bilbarnstolenom du ställer den på upphöjda ytor(t.ex. skötbord, bord etc.).• Kläm aldrig bältesänden 8 (se 3.6) i rörliga delar(t.ex. automatiska dörrar, rulltrappor...).• Varning! Bilbarnstolens plastdelar blir varma isolen. Ditt barn kan bränna sig på dem. Skyddabarnet och bilbarnstolen mot intensivt solljus(lägg t.ex. ett tunt tyg över stolen).• Bilbarnstolen får plats på ett bilsäte. Den härfördelen medför emellertid att barnet befinner sigi ett halvliggande läge.Ta ur ditt barn ur barnstolen så ofta som möjligtför att avlasta barnets ryggrad. Ta pauser underlängre bilfärder. Tänk även utanför bilen på attbarnet inte får lämnas kvar i bilbarnstolen alltförlänge.13


3. Sikring av babyenTil beskyttelse av din baby• Spenn ditt barn alltid fast i babyskålen.• La ditt barn aldri være uten oppsyn når du setterdet fra deg på høyere steder.(f.eks. stellebord, bord...)• Klem aldri belteenden 8 (se 3.6) fast i bevegeligedeler (f. eks. automatiske dører, rulletrapper...).• Forsiktig! Babyskålens kunststoffdeleroppvarmes i solen. Din baby kan brenne seg.Beskytt babyen og babyskålen mot intensivesolstråler (legg f.eks. et lett tørkle over skålen).• Babyskålen tar kun plass til ett sete. Dennefordelen betinger dog at babyen kun inntar enhalvveis liggende stilling.Ta babyen så ofte som mulig ut av babyskålenfor å avlaste ryggsøylen. Ta pauser under langekjøreturer. Husk også å ta babyen ut avbabyskålen når det ikke befinner seg i bilen.3. Vauvasi turvaksiToimet vauvasi turvaamiseksi• Kiinnitä vauva istuimeen aina turvavöillä.• Älä koskaan jätä istuimessa olevaa vauvaavalvomatta asetettuasi istuimen korkealle tasolle(esim. hoitopöydän tai muun pöydän päälle).• Älä koskaan päästä vyönpäätä 8 (katso kohta3.6) liikkuvien osien väliin (esim. automaattistenovien, rullaportaiden väliin jne.).• Huomio! Auringonvalo kuumentaa turvaistuimenmuoviosat. Ne voivat aiheuttaa vauvallepalovammoja. Suojaa vauvasi ja turvaistuinvoimakkaalta auringonsäteilyltä asettamallaesim. kevyt liina istuimen päälle.• Turvaistuin vaatii vain yhden istuinpaikan. Silloinvauva pystyy kuitenkin olemaan vainpuolimakaavassa asennossa.Nosta vauva istuimesta pois niin usein kuinmahdollista keventääksesi hänenselkärankaansa kohdistuvaa rasitusta. Pidäpidemmillä automatkoilla taukoja. Älä pidävauvaa turvaistuimessa liian kauan myöskäänsilloin, kun käytät istuinta muualla kuin autossa.• Turvaistuimen mukana toimitettu tukityyny14


• När ditt barn fortfarande är mycket litet förbättrarvår medföljande stödkudde ergonomin förbarnet.Varning! Använd endast stödkudden medhuvudstödet i nedersta läget(se 3.1).3.1 Ta bort stödkuddenStödkudden 24 ger det stöd ditt barn behövermedan det ännu är mycket litet.Du kan använda stödkudden 24 tills ditt barn är såstort att du behöver ställa om huvudstödet 16 uppåtfrån det nedersta läget (se 3.3). Ta ut stödkudden 24 ur fickan vid huvudstödet.15


• Når babyen fortsatt er veldig liten, forbedrer denmedleverte støtteputen ergonomien for din baby.Forsiktig! Bruk støtteputen kun medhodestøtten i nederste posisjon (se 3.1).parantaa istuimen ergonomiaa silloin, kun vauvaon hyvin pieni.Huomio! Käytä tukityynyä vain päätuen ollessakaikkein alimmassa asennossa (katso kohta3.1).3.1 Fjerning av støtteputenStøtteputen 24 gir din lille baby den nødvendigestøtten.Du kan bruke støtteputen 24 helt til babyen er såstor at du må regulere støtteputen 16 i høyden ogutfra den nederste posisjonen (se 3.3). Ta støtteputen 24 ut av lommen ihodestøttetrekket.3.1 Tukityynyn poistaminenTukityyny 24 antaa pienelle vauvalle tarvittavantuen.Voit käyttää tukityynyä 24, kunnes vauva on niinsuuri, että joudut nostamaan päätuen 16ylemmäksi alimmasta asennosta (katso kohta 3.3). Ota tukityyny 24 pois päätuen päällysteentaskusta.16


3.2 Justera bärhandtagetDu kan haka i bärhandtaget i tre lägen: Tryck på de båda knapparna 4 på bärhandtaget5 samtidigt. Vrid nu bärhandtaget 5 med knapparna intryckta4 framåt eller bakåt tills den låses fast i önskatläge.• A: För att bära barnet och för transport i bilenVarning! Kontrollera att bärhandtaget 5 har låstfast ordentligt, innan du lyfter bilbarnstolen.• B: För att lägga barnet i stolenTips! Du kan justera bärhandtaget 5 frånposition B till position A utan att trycka påknapparna 4.17


3.2 Regulering av bærebøylenDu kan låse bærebøylen i tre posisjoner: Trykk på de to tastene 4 på bærebøylen5samtidig. Sving deretter bærebøylen 5 med nedtrykkedeknapper 4 frem eller tilbake til den låses i ønsketposisjon.3.2 Kantokahvan säätäminenVoit säätää kantokahvan kolmeen eri asentoon: Paina kantokahvassa 5 olevia painikkeita 4samanaikaisesti. Käännä nyt kantokahvaa 5 painaen molempiapainikkeita 4 eteen- tai taaksepäin, kunnes selukkiutuu haluamaasi asentoon.• A : For bæring og transport i bilenForsiktig! Forsikre deg om at bærebøylen er 5trygt låst fast før du løfter babysetet.• A : Kanto- ja kuljetusasentoVaro! Tarkista, että kantokahva 5 on lukittunutvarmasti, ennen kuin nostat turvaistuimen.• B: For å legge inn din babyTips! Du kan dreie bærebøylen 5 fra stilling B tilstilling A uten å trykke på knappene 4.• B: Vauvan istuimeenasetusasentoVihje! Voit kääntää kantokahvan 5 asennosta Basentoon A painamatta painikkeita 4.18


• C: För att stolen ska stå stabilt utanför bilen3.3 Anpassa huvudstödetEtt rätt anpassat huvudstöd 16 ger ditt barn detoptimala stödet i bilbarnstolen.Huvudstödet 16 ska vara inställt så att axelbältena3 ligger i barnets axelhöjd eller något under.Så här anpassar du höjden på huvudstödet 16till ditt barns kroppsstorlek: Öppna bälteslåset 1 (tryck på den rödaknappen).19


• C: For sikker plassering utenfor bilen.• C : Turva-asento auton ulkopuolella3.3 Tilpasning av hodestøttenEn korrekt tilpasset hodestøtte 16 gir din babyoptimal støtte i babyskålen.Hodestøtten 16 må være innstilt slik atskulderbeltene 3 ligger på høyde med babyensskuldre eller noe lavere.3.3 Päätuen sovittaminenOikein sovitettu päätuki 16 tukee vauvaaistuimessa parhaalla mahdollisella tavalla.Päätuki 16 on säädettävä niin, että olkavyöt 3 ovatvauvan olkapäiden korkeudella tai hieman niidenalapuolella.Slik kan du tilpasse hodestøttens høyde 16 tilbabyens kroppsstørrelse: Åpne beltelåsen 1 (trykk på den røde knappen).Voit sovittaa päätuen 16 korkeuden vauvankokoon sopivaksi seuraavasti: Avaa vyölukko 1 (paina punaista painiketta).20


Tippa huvudstödsinställningen 32 ur det ihakadespåret. Skjut huvudstödsinställningen 32 till rättbälteshöjd och haka i.21


Vipp hodestøttereguleringen 32 ut avlåseinnretningen. Käännä päätuen säädin 32 pois lukituksesta. Skyv hodestøttereguleringen 32 i riktigbeltehøyde og lås den der. Työnnä päätuen säädin 32 oikeaanvyökorkeuteen ja lukitse se.22


3.4 Lossa axelbältena Tryck på justeringsknappen 7 och dra samtidigtde båda axelbältena 3 framåt.3.5 Spänna fast barnet Lossa axelbältena. (se 3.4) Öppna bälteslåset 1 (tryck på den rödaknappen). Lägg barnet i bilbarnstolen. För axelbältena 3 över barnets axlar.Varning! Axelbältena får inte snos ellerförväxlas.23


3.4 Løsning av skulderbeltene Trykk på reguleringsknappen 7 og trekk beggeskulderbeltene 3 samtidig fremover.3.4 Olkavöiden löysääminen Paina säätöpainiketta 7 ja vedä molempiaolkavöitä 3 samanaikaisesti eteenpäin.3.5 Fastspenning av babyen Løsne skulderbeltene. (se 3.4) Åpne beltelåsen 1 (trykk på den røde knappen). Legg babyen inn i babyskålen. Legg skulderbeltene 3 over babyens skuldre.Forsiktig! Skulderbeltene må ikke fordreies ellerforbyttes.3.5 Vauvan kiinnittäminen turvavöihin Löysää olkavöitä (katso kohta 3.4). Avaa vyölukko 1 (paina punaista painiketta). Aseta vauva turvaistuimeen. Johda olkavyöt 3 vauvan olkapäiden yli.Huomio! Älä kierrä olkavöitä äläkä aseta niitäristiin.24


För ihop de båda låstungorna 2... ...och haka i dem i bälteslåset 1 så att du hör attde låses fast.KLICK! Spänn bältena tills de ligger tätt emot barnetskropp.(se 3.6)Varning! Höftbanden 25 måste sitta så tätt sommöjligt över barnets ljumskar.25


Før begge låsetungene 2 sammen... Yhdistä lukkokielet 2... ...og få dem til å låse seg hørbart i beltelåsen 1.KLIKK! Stram beltene til de ligger tett inntil babyenskropp.(se 3.6)Forsiktig! Hoftebeltene 25 må ligge så langtsom mulig nede over babyens lyske. ...ja lukitse ne vyölukkoon 1 siten, että kuuletNAPSAHDUKSEN! Kiristä vyöt tukevasti vauvan kehoa vasten(katso kohta 3.6).Huomio! Lantiovöiden 25 on mentävä ylimahdollisimman läheltä vauvan nivustaivetta.26


3.6 Spänna bältena Dra i bältesänden 8.Varning! Dra bältesänden rakt ut, inte uppåteller nedåt. Var uppmärksam på bältesänden 8. Den skaalltid hängas i haken vid facket förbruksanvisningen.3.7 Så här är barnet rättfastspäntKontrollera för barnets säkerhet att...• bilbarnstolens axelbälten 3 ligger emot kroppenutan att klämma fast barnet,• axelbältena 3 är rätt inställda,• axelbältena 3 inte har snott sig,• låstungorna 2 har hakat i bälteslåset 1.27


3.6 Stramming av beltene Trekk i beltets ende 8.Forsiktig! Trekk beltets ende rett ut, trekkhverken opp- eller nedover. Pass på belteenden 8. Den skal under transportalltid være hektet inn i på de små krokene pårommet for veiledningen.3.6 Vöiden kiristäminen Vedä vyön päästä 8.Huomio! Vedä vyötä suoraan eteenpäin, äläylös- tai alaspäin. Huolehdi vyönpäästä 8. Sen tulee kannettaessaolla aina ripustettuna käyttöohjelokeronkoukkuun.3.7 Slik er babyen riktigsikretFor babyens sikkerhet, kontrollér at...• skulderbeltene 3 til babyskålen ligger inntilkroppen dog uten å stramme inn,• skulderbeltene 3 er korrekt innstilt,• skulderbeltene 3 ikke er fordreidd,• skulderbeltene 2 er låst i beltelåsen 1.3.7 Tarkista vauvan oikeakiinnitysTarkista vauvan turvallisuuden vuoksi,että...•istuimen olkavyöt 3 ovat napakasti vauvankehoa vasten kiristämättä kuitenkaan mistäänkohtaa,• olkavyöt 3 on säädetty oikein,• olkavyöt 3 eivät ole kiertyneet,• lukkokielet 2 ovat paikoillaan vyölukossa 1.28


4. Montering i fordonetLämna aldrig kvar ditt barn i bilbarnstolen ifordonet utan uppsikt.För att skydda alla passagerareVid en kraftig inbromsning eller en olycka kanföremål och personer som inte är fastspända skadaandra medpassagerare. Se därför alltid till att...• sätenas ryggstöd är fastlåsta (nedfällbartbaksäte måste t.ex. vara korrekt ihakat),• alla tunga eller vassa föremål i fordonet (t.ex. påhatthyllan) är säkrade,• alla personer i fordonet är fastspända,• bilbarnstolen alltid är säkrad i bilen, även näringet barn sitter i den.29


4. Montering i kjøretøyetVennligst aldri la ditt barn være i barnesetet ikjøretøyet uten oppsyn.4. Turvaistuimen asentaminenajoneuvoonÄlä koskaan jätä lastasi ajoneuvoonturvaistuimeen ilman valvontaa.Til beskyttelse av alle bilpassasjererVed en nødbremsing eller en ulykke kan usikretegjenstander og personer skade andre passasjerer.Sørg derfor alltid for at...• rygglenene til bilsetene er fastlåste (f.eks. at denomklappbare bakseteryggen er i lås).• alle tunge eller skarpe gjenstander i bilen (f.eks.på hattehyllen) er sikret.• alle personer i bilen er fastspente.• bilbarnesetet alltid er sikret i bilen, selv om detikke transporteres noe barn.Turvajärjestelyjä matkustajilleIrralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavathenkilöt voivat hätäjarrutuksessa taionnettomuudessa vaarantaa myös muidenmatkustajien turvallisuuden. Huomioi aina senvuoksi, että...• ajoneuvon istuimien selkänojat on lukittupaikoilleen (esim. alastaitettava takapenkki),• kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä)sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset esineet onkiinnitetty,• kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävätturvavöitä,• turvaistuin on kiinnitetty, vaikka lapsi eimatkustaisikaan mukana.30


Skydda ditt fordon• På en del bilklädslar av ömtåligt material (velour,läder etc.) kan användning av bilbarnstolarorsaka märken på klädseln. För att undvika dettakan du t.ex. lägga en filt eller handduk under.4.1 Spänna fast bilbarnstolenSå här säkrar du bilbarnstolen medfordonets 3-punktsbälte: Ställ bilbarnstolen på sätet mot färdriktningen(barnet tittar bakåt).Tips! Om bilbarnstolen står ostabilt eller med förstor lutning på sätet, kan du förbättra dettagenom att lägga en filt under. Du kan också väljaett annat säte. Kontrollera att bärhandtaget 5 befinner sig i detövre läget A. Dra ut bilbältet och för det över bilbarnstolen. Haka i låstungan i bilbälteslåset 9.31


Til beskyttelse av din bil• På noen bilsetetrekk av ømfintlige materialer(f.eks. velur, lær osv.) kan det oppstå slitasjesporsom følge av bruk av bilbarneseter. For å unngådette kan man f.eks. legge et teppe eller ethåndkle under.Ajoneuvon suojaaminen• Turvaistuin voi jättää kulumisjälkiä herkistämateriaaleista, kuten veluurista ja nahasta,valmistettuun istuinmateriaaliin. Tämä voidaanvälttää asettamalla turvaistuimen alle esim. peitetai käsipyyhe.4.1 Fastspenning av babyskålenSlik sikrer du babyskålen med 3-punktsbeltet i din bil: Sett babyskålen mot kjøreretningen (babyentitter bakover) på bilsetet.Tips! Hvis babyskålen står usikkert eller for brattpå bilsetet, kan dette korrigeres med et teppesom legges under. Eller velg en annen sitteplass. Forsikre deg om at bærebøylen 5 er i øvreposisjon A. Trekk ut bilbeltet og legg det over babyskålen. Lås låsetungen i bilens beltelås 9.4.1 Turvaistuimenkiinnittäminen turvavöihinTurvaistuin kiinnitetään ajoneuvoonkolmipistevyöllä seuraavasti: Aseta vauvan turvaistuin ajoneuvon istuimelleselkä ajosuuntaan päin (vauva katsootaaksepäin).Vihje! Jos turvaistuin asettuu istuimelleepävakaasti tai liian jyrkästi, voit tukeaturvaistuinta asettamalla sen alle peitteen taivalitsemalla sille jonkin muun paikan. Varmista, että kantokahva 5 on yläasennossa A. Vedä auton turvavyö ulos ja vie se vauvanturvaistuimen yli. Lukitse lukkokieli auton vyölukkoon 9.32


Lägg höftbandet 10 i de ljusblåbältesstyrningarna 11 på båda sidor avbilbarnstolens kant.Varning! Sno inte bältet. Spänn höftbandet 10 genom att dra idiagonalbältet 12.Varning! Bilbälteslåset 9 får absolut inte ligga iden ljusblå bältesstyrningen 11 eller räcka sålångt framåt att det ligger framför (ifärdriktningen) den ljusblå bältesstyrningen 11. Dra diagonalbältet 12 bakom bilbarnstolenshuvudände. För diagonalbältet 12 mellan den mörkblåhållaren 13 och bilbarnstolen tills bältet hakar i.Varning! Sno inte bältet. Spänn diagonalbältet 12.33


Legg bekkenbeltet 10 inn i den lyseblåbelteføringen 11 på begge sider avbabyskålkanten.Forsiktig! Fordrei ikke beltet. Stram bekkenbeltet 10 ved å trekke idiagonalbeltet 12.Forsiktig! Bilens beltelås 9 må under ingenomstendighet ligge i den lyseblå belteføringen 11eller rekke så langt forover at det ligger foran (ikjøreretning) den lyseblå belteføringen 11. Trekk diagonalbeltet 12 bak hodeenden påbabyskålen. Aseta lantiovyö 10 turvaistuimen reunanmolemmilla puolilla oleviin vaaleansinisiinvyönohjaimiin 11.Huomio! Älä kierrä vyötä. Kiristä lantiovyötä 10 poikittaisvyöstä 12vetämällä.Huomio! Auton vyölukko 9 ei saa missääntapauksessa sijaita vaaleansinisessävyönohjaimessa 11 eikä ulottua niin pitkälleeteen, että se sijaitsee vaaleansinisenvyönohjaimen 11 edessä (ajosuuntaan päin). Vedä poikittaisvyö 12 vauvan turvaistuimenyläreunan taakse. Skyv diagonalbeltet 12 mellom den mørkeblåholderen 13 og babyskålen helt til beltet hakerseg fast.Forsiktig! Fordrei ikke beltet. Stram diagonalbeltet 12. Työnnä poikittaisvyö 12 tummansinisenvyökiinnikkeen 13 ja turvaistuimen väliin, kunnesvyö on lukkiutuu paikalleen.Huomio! Älä kierrä vyötä. Kiristä poikittaisvyö 12.34


Demontering Tryck bort den mörkblå hållaren 13 något frånbilbarnstolen för att haka av diagonalbältet 12. Öppna bilbälteslåset 9 och ta ur höftbandet 10 urden ljusblå bältesstyrningen 11.4.2 Så här är bilbarnstolenrätt monteradKontrollera för barnets säkerhetatt...• bilbarnstolen är fastsatt mot färdriktningen,• bilbarnstolen endast är fastsatt i framsätet påpassagerarsidan om ingen frontkrockkuddefinns,• bilbarnstolen är fastsatt med ett 3-punktsbälte,35


Demontering Trykk den mørkeblå holderen 13 litt bort frababyskålen for å hekte av diagonalbeltet 12. Åpne bilbeltelåsen 9 og ta bekkenbeltet 10 ut avde lyseblå belteføringene 11.Irrottaminen Paina tummansinistä vyökiinnitintä 13turvaistuimesta hieman ulos, jotta voit irrottaapoikittaisvyön 12. Avaa auton vyölukko 9 ja irrota lantiovyö 10vaaleansinisistä vyönohjaimista 11.4.2 Slik er babyskålenkorrekt montertFor babyens sikkerhet, kontrollérat...• babyskålen er montert mot kjøreretningen,• babyskålen kun er montert på passasjersetetdersom ingen frontairbag kan virke inn påbabyskålen,• babyskålen er montert med et 3-punktsbelte,4.2 Tarkista turvaistuimenoikea asennusTarkista vauvasi turvallisuudenvuoksi, että...• turvaistuin on kiinnitetty selkä ajosuuntaan päin,• turvaistuin on kiinnitetty etumatkustajanistuimelle, jota ei ole varustettu etuturvatyynyllä,• turvaistuin on kiinnitetty kolmipistevyöllä,36


• höftbandet 10 löper genom de båda ljusblåbältesstyrningarna 11 på bilbarnstolens kant,• diagonalbältet 12 löper mellan den mörkblåhållaren 13 och bilbarnstolen,• bilbälteslåset 9 varken ligger i den ljusblåbältesstyrningen 11 eller framför den ljusblåbältesstyrningen 11,• bilbältet är spänt och inte har snott sig.37


• bekkenbeltet 10 er ført gjennom de to lyseblåbelteføringene 11 på babyskålkanten,• lantiovyö 10 kulkee turvaistuimen reunassaolevien vaaleansinisten vyönohjainten 11 läpi,• diagonalbeltet 12 er ført mellom den mørkeblåholderen 13 og babyskålen,• poikittaisvyö 12 kulkee tummansinisenvyökiinnikkeen 13 ja turvaistuimen välistä,• bilbeltelåsen 9 hverken ligger i den lyseblåbelteføringen 11 eller foran den lyseblåbelteføringen 11,• bilbeltet er stramt og ikke fordreidd.• auton vyölukko 9 ei sijaitse vaaleansinisessävyönohjaimessa 11 eikä sen 11 edessä,• auton turvavyö on tiukalla ja että se ei olekiertynyt.38


5. Fästa solskyddet Haka fast solskyddets 15 gummiklaffar 14nedifrån i krokarna på bärhandtaget 5. Dra den elastiska fållade kanten överbabyskyddets övre kant. Haka fast gummiöglorna 21 i krokarna 22 underbabyskyddets kant. Spänn solskyddet 15 genom att drasufflettkanten över bärhandtaget 539


5. Montering av solkalesjen Hekt gummisløyfene 14 på solkalesjen 15 inn ikrokene på bærebøylen 5 nedenfra.5. Aurinkosuojan asentaminen Aseta aurinkosuojan 15 kumisilmukat 14alakautta kantokahvan 5 hakasiin. Trekk den elastiske sømkanten over den øvrekanten på babysetet. Hekt gummisløyfene 21 inn i krokene 22 underkanten på babysetet. Vedä elastinen reunasauma turvakaukalonyläreunan yli. Aseta kumisilmukat 21 turvaistuimen reunan allasijaitseviin hakasiin 22. Stram solkalesjen 15 ved å dra kanten påkalesjen over bærebøylen 5. Kiristä aurinkosuoja 15 vetämällä aurinkosuojanreuna kantokahvan 5 yli40


6. Användning som TravelSystemLäs bruksanvisningen till din barnvagn!Babyskyddet kan användas som TravelSystem på alla barnvagnschassin medbeteckningen underrede "Typ A" som är godkändaför babyskydd från Britax/RÖMER.Skydda ditt barnVARNING! Detta Travel System är inte avsett attanvändas...• ... i stället för säng eller vagga.Babyliftar, barnvagnar och sittvagnar är bara tillför transport.• ... för transport av mer än ett barn.• ... för kommersiellt bruk.• ... i kombination med andra chassin.41


6. Bruk som Travel SystemFølg bruksanvisningen for barnevognen!6. Käyttö Travel System -järjestelmänäNoudata lastenvaunujen käyttöohjeita!Babysetet kan brukes som Travel Systempå alle barnevognunderstell som er utstyrt med"type A"-adapter og godkjent for Britax/RÖMERbabyseter.Turvakaukaloa voi käyttää osana TravelSystem -järjestelmää kaikkien sellaistenlastenvaunujen rungon päällä, joissa on tyypin Asovitin ja jotka on hyväksytty Britax/RÖMERturvakaukaloille.Beskytt babyen dinADVARSEL! Dette Travel Systemet egner segikke...• ... som erstatning for seng eller vugge.Bærebager, barne- og sportsvogner må barebrukes til transport.• ... til å frakte mer enn ett barn.• ... til kommersiell bruk.• ... til bruk sammen med andre understell.Toimet vauvasi turvaamiseksiVAROITUS! Travel System järjestelmä ei sovellu• ... sängyksi tai kehdoksi.Kantokasseja, lastenvaunuja ja Sport-rattaitasaa käyttää vain lapsen kuljettamiseen.• ... useamman kuin yhden lapsen kuljettamiseen• ... kaupalliseen käyttöön• ... käytettäväksi muiden vaununrunkojen kanssa.42


Skydda ditt barn• Spänn alltid fast barnet i babyskyddet.• VARNING! Se till att babyskyddet är säkertfastkopplat på barnvagnen.• Håll aldrig i babyskyddet för att lyfta eller skjutabarnvagnen.• Knäpp alltid på bromsen innan du placerarbabyskyddet på barnvagnen eller tar av den frånvagnen.6.1 Sätta fast babyskyddet på enbarnvagn Knäpp på bromsen enligtbruksanvisningen till barnvagnen. Förbered barnvagnen, enligt bruksanvisningentill barnvagnen, för Travel System (justera t.ex.barnvagnssitsen, haka ur stolöverdraget)43


Beskytt babyen din• Spenn ditt barn alltid fast i babysetet.• ADVARSEL! Forsikre deg om at babysetet ertrygt sammenkoblet med barnevognen.• Hold aldri i babysetet for å løfte eller skyvebarnevognen.• Sett alltid på bremsen før du skal monterebabysetet på barnevognen eller ta det av.Toimet vauvasi turvaamiseksi• Kiinnitä vauva aina turvavöillä turvakaukaloon.• VAROITUS! Varmista, että turvakaukalo onkiinnitetty asianmukaisesti ja turvallisestilastenvaunuihin.• Älä koskaan nosta tai vedä lastenvaunujatarttumalla turvakaukaloon.• Lukitse aina jarrut, ennen kuin kiinnitätturvakaukalon lastenvaunuihin tai irrotat senvaunuista.6.1 Montere babysetet påbarnevogn Sett på bremsen , som beskrevet ibruksanvisningen til barnevognen. Gjør klar barnevognen for Travel System, detteer beskrevet i bruksanvisningen til barnevognen(f.eks. justere barnevognsetet, hekte avsetetrekket)6.1 Turvakaukalon asentaminenlastenvaunuihin Lukitse vaunujen jarrut lastenvaunujenkäyttöohjeiden mukaisesti. Valmistele lastenvaunut niiden käyttöohjeidenmukaisesti Travel System -järjestelmän käyttöävarten (esim. säätämällä lastenvaunujen istuintatai irrottamalla istuinpäällyste).44


Lyft babyskyddet i motsatt färdriktning överbarnvagnen.Varning! Försök aldrig att fästa babyskyddet påbarnvagnen i färdriktningen. Sätt fast fästremmarna 30 på bägge sidor avbabyskyddet i hålen för fästena 31.Varning! Kontrollera att babyskyddet är säkertihopkopplat med barnvagnen genom att drabärhandtaget 5 uppåt.45


Løft babysetet over barnevognen motkjøreretningen.Forsiktig! Ikke prøv å feste babysetet påbarnevognen i kjøreretningen. Nosta turvakaukalo vaunuihin selkämenosuuntaan päin.Huomio! Älä koskaan yritä kiinnittääturvakaukaloa vaunuihin kasvot menosuuntaan. Stikk festetappene 30 på babysetet inn ifesteslissene 31 på begge sider.Forsiktig! Forsikre deg om at babysetet er sikkertfestet til barnevognen ved å trekke bærebøylen 5oppover. Lukitse turvakaukalon lukituskielekkeet 30molemmilta puolilta kiinnitysuriin 31.Huomio! Varmista vetämällä kantokahvasta 5ylöspäin, että turvakaukalo on kiinnittynyttukevasti lastenvaunuihin.46


6.2 Ta loss babyskyddet frånbarnvagnen Knäpp på bromsen enligtbruksanvisningen till barnvagnen. Vrid babyskyddets bärhandtag 5 uppåt A (se3.2).BABY-SAFE plus Tryck den ljusgrå upplåsningsknappen 29 uppåtpå Travel System-adaptrarna på båda sidor avbabyskyddet. Lyft babyskyddet tills fästremmarna 30 kommerut från hålen för fästena 31.Varning! Håll stadigt i babyskyddet när du gördetta. Nu kan du ta loss babyskyddet från barnvagnen.47


6.2 Ta av babysetet Sett på bremsen, som beskrevet ibruksanvisningen til barnevognen. Drei bærebøylen 5 på babysetet opp A (se 3.2).BABY-SAFE plus Trykk den lysegrå utløserknappen 29 på beggesider av babysetet oppover.6.2 Turvakaukalon irrottaminenlastenvaunuista Lukitse vaunujen jarrut lastenvaunujenkäyttöohjeiden mukaisesti. Käännä turvakaukalon kantokahva 5 ylös A (ks.kohta 3.2).BABY-SAFE plus Paina turvakaukalon molemmin puolin olevienTravel System -sovitinten vaaleanharmaatlukituksen vapautuspainikkeet 29 ylös. Løft babysetet slik at festetappene 30 går klar avfesteslissene 31.Forsiktig! Hold babysetet godt fast.Nå kan du ta babysetet av barnevognen. Nosta turvakaukaloa, kunnes lukituskielekkeet30 irtoavat kiinnitysurista 31.Huomio! Pidä turvakaukalosta hyvin kiinni. Nyt turvakaukalon voi poistaa lastenvaunuista.48


7. SkötselrådBehålla skyddseffekten• Vid en olycka med en krockhastighet över 10 km/h kan det uppträda skador på bilbarnstolen, sominte nödvändigtvis syns utanpå.Byt ovillkorligen ut bilbarnstolen i sådana fall.Avfallshantera den enligt lokala föreskrifter (se7).• Kontrollera regelbundet alla viktiga delar så attde inte är skadade. Förvissa dig om att demekaniska komponenterna fungerar felfritt.• Se till att bilbarnstolen inte kläms fast och skadasmellan hårda delar (bildörr, stolsskena etc.).• Låt alltid tillverkaren kontrollera en skadadbilbarnstol (t.ex. om den skulle ha tappats imarken).49


7. PleieveiledningBevaring av beskyttelsesvirkningen• Ved en ulykke med en kollisjonshastighet påover 10 km/t kan det opptre skader påbilbarnesetet som ikke nødvendigvis er synlige.Barnesetet må i slike tilfeller skiftes ut med engang. Utrangert barnesete må avfallsbehandlesforskriftsmessig (se 7).• Kontrollér regelmessig alle viktige deler forskader. Forsikre deg også om at alle mekaniskekomponenter fungerer feilfritt.• Sørg for at bilbarnesetet ikke klemmes innmellom harde deler (bildør, seteskinne osv.) ogbeskadiges.• Få et beskadiget bilbarnesete (f.eks. etter å haramlet ned) absolutt kontrollert av produsenten.7. Hoito-ohjeitaSuojavaikutuksen ylläpitäminen• Yli 10 kilometrin törmäysnopeudellatapahtuneiden onnettomuuksien jälkeenturvaistuin on saattanut vaurioitua, vaikka vaurioteivät aina olekaan näkyviä.Tällainen istuin on vaihdettava välittömästi.Hävitä istuin asianmukaisesti (katso kohta 7).• Tarkista kaikkien tärkeiden osien mahdollisetvauriot säännöllisesti. Varmista, että mekaanisetosat toimivat moitteettomasti.• Huolehdi, että turvaistuin ei joudu puristuksiinkovien osien väliin (ajoneuvon ovi, istuinkiskoym.) ja siten vaurioidu.• Anna valmistajan tarkastaa vaurioitunutturvaistuin (esim. putoamisen jälkeen).50


7.1 Skötsel av bälteslåsetAtt bälteslåset fungerar är mycket viktigt försäkerheten. Funktionsstörningar i bälteslåset berorför det mesta på smuts:Funktionsstörningar• Låstungorna kastas ut långsammare än vanligtnär den röda knappen trycks in.• Låstungorna hakar inte i längre (stöts ut igen).• Låstungorna hakar i utan ett tydligt "klick".• Låstungorna bromsas när de förs in (det gårtrögt).• Det krävs mycket kraft för att öppna bälteslåset.51ÅtgärdSå här kan du tvätta ur bälteslåset så att detfungerar felfritt igen:1. Demontera bälteslåset Öppna bälteslåset 1 (tryck på den rödaknappen). Lossa bältena (se 3.4).


7.1 Pleie av beltelåsenDet er en vesentlig del av sikkerheten at beltelåsenfungerer. Funksjonsfeil på beltelåsen forårsakesvanligvis av forurensninger:Funksjonsfeil• Når man trykker på den røde knappen, kjøreslåsetungene sakte ut.• Låsetungene kan ikke lenger låses (de støtes utigjen).• Låsetungene går i lås uten tydelig "klikk".• Låsetungene bremses når de skal føres inn ilåsen (deigaktig).• Beltelåsen kan kun åpnes med storanstrengelse.UtbedringstiltakDu kan vaske beltelåsen slik at det igjen fungererfeilfritt:1. Utbygging av beltelåsen Åpne beltelåsen 1 (trykk på den røde knappen). Løsne beltene (se 3.4).7.1 Vyölukon huoltaminenVyölukon toiminnalla on olennainen merkitysturvaistuimen turvallisuudelle. Vyölukontoimintahäiriöt johtuvat useimmitenepäpuhtauksista:Toimintahäiriö• Lukkokielet tulevat punaista painikettapainettaessa tavallista hitaammin ulos.• Lukkokielet eivät enää lukkiudu (työntyvät jälleenulos).• Lukkokielet lukkiutuvat ilman selväänapsahdusta.• Lukkokielet asettuvat sisään jarruttaen(taikinamaisesti).• Vyölukko aukeaa vain voimaa käyttäen.AputoimetVoit pestä vyölukon seuraavasti, jotta se toimiijälleen moitteettomasti:1. Vyölukon irrottaminen Avaa vyölukko 1 (paina punaista painiketta). Löysää vöitä (katso kohta 3.4).52


Tippa barnstolen bakåt och öppna facket förbruksanvisningen. Skjut metallplattan 19 med vilken bälteslåset 1 ärfäst i sittskålen, på högkant genom bältesslitsen20.2. Tvätta ur bälteslåset Lägg bälteslåset 1 i varmt vatten med diskmedeli minst 1 timme. Skölj därefter ur det och låt dettorka väl.3. Montera bälteslåset Skjut metallplattan 19 på högkant uppifrån ochner genom bältesslitsen 20 i överdraget ochgenom sittskålen.Dra kraftigt i bälteslåset 1 för att kontrollera attdet sitter fast ordentligt.53Funktionsstörningar• Det går inte att föra in låstungan 2 i bälteslåset 1längre.Åtgärd Lås upp bälteslåset 1 genom att trycka på denröda knappen.


Vipp babyskålen bakover og åpnebruksveiledningsrommet. Skyv metallplaten 19 som beltelåsen er festetmed 1 til sitteskålen på høykant gjennombelteslissen 20.2. Vask beltelåsen Legg beltelåsen 1 i minst 1 times tid inn i varmtvann tilsatt skyllemiddel. Skyll låsen deretter ogla den tørke helt.3. Innbygging av beltelåsen Skyv metallplaten 19 på høykant ovenfra og nedgjennom belteslissen 20 i setetrekket oggjennom seteskålen.Trekk kraftig i beltelåsen 1 slik at festingen kankontrolleres . Käännä istuinta taaksepäin ja avaakäyttöohjelokero. Työnnä metallilevy 19, jolla vyölukko 1 onkiinnitetty istuinalustaan, pystyasennossavyöuran 20 läpi.2. Vyölukon peseminen Upota vyölukko 1 vähintään yhdeksi tunniksilämpimään veteen, johon olet lisännytpuhdistusainetta. Huuhtele lukko ja anna senkuivua hyvin.3. Vyölukon asentaminen Työnnä metallilevy 19 pystyasennossa ylhäältäalas päällysteen vyöuran 20 ja istuinalustan läpi.Vedä voimakkaasti vyölukosta 1, jotta voitvarmistua kiinnityksestä.Funksjonsfeil• Låsetungen 2 kan ikke lenger føres inn ibeltelåsen 1.Utbedringstiltak Lås opp beltelåsen 1 ved å trykke på den rødeknappen.Toimintahäiriö• Lukon kielet 2 eivät työnny enää vyölukkoon 1.Aputoimet Vapauta vyölukko 1 lukituksesta painamallapunaista painiketta.54


7.2 RengöringSe till att du endast använder ett Britax/RÖMERreservöverdragi originalutförande, eftersomöverdraget utgör en väsentlig del avsystemfunktionen. Reservöverdrag finns ifackhandeln eller hos en ADAC-representant (tyskamotsvarigheten till Motormännen).Bilbarnstolen får inte användas utanöverdrag.• Överdraget kan du ta av och maskintvätta i 30°C fintvätt med fintvättmedel. Läs och följanvisningen på överdragets tvättetikett. Om dutvättar varmare än 30 °C är det risk attöverdragstyget fäller. Överdraget ska intecentrifugeras och absolut inte torkas itorktumlare (tyget kan lossna från stoppningen).• Plastdelarna kan du tvätta av med tvållösning.Använd inga starka rengöringsmedel (som t.ex.lösningsmedel).• Bältena kan du tvätta av med en ljummentvållösning.Varning! Ta aldrig bort låstungorna 2 från bältet.55


7.2 RengjøringSørg for at du kun bruker et original Britax/RÖMERreservetrekk siden trekket er en vesentlig del avsystemfunksjonen. Reservetrekk får du ifaghandelen eller hos ADAC (tysk automobilklubbtilsvarende NAF).Bilbarnesetet må ikke brukes uten trekk.• Trekket kan tas av og vaskes med etvaskemiddel for finvask med 30°C ivaskemaskinen. Vennligst hold deg nøye tilvaskeanvisningen på trekket. Dersom detvaskes med mer enn 30 °C, er det mulig attrekket farger av. Trekket må ikke sentrifugeresog må under ingen omstendighet tørkes itørketrommelen (stoffet kan løsne frapolstringen).• Kunststoffdelene kan rengjøres med ensepeløsning. Ikke bruk sterke midler (som f.eks.løsningsmidler).• Beltene kan rengjøres med en lunkensepeløsning.Forsiktig!Fjern aldri låsetungene 2 fra beltene.7.2 PuhdistaminenHuomioi, että käytät vain alkuperäistä Britax/RÖMER-varapäällystettä, koska päällyste onolennainen osa järjestelmän toimintaa.Varapäällysteitä saa erikoisliikkeistä tai ADAC:n(saksalaisen autoalan järjestön) myymälöistä.Turvaistuinta ei saa käyttää ilmanpäällystettä.• Voit irrottaa päällysteen ja pestä senhienopesuainetta käyttäen pesukoneenhienopesuohjelmalla 30 °C:n lämpötilassa.Noudata päällysteen pesumerkintöjä. Jos pesetpäällysteen yli 30 °C:n lämpötilassa,päällystekankaasta voi lähteä väriä. Älä linkoapäällystettä äläkä missään tapauksessa kuivatasitä sähköisessä kuivausrummussa (kangas voiirrota pehmusteesta).• Voit pestä muoviosat saippualiuoksessa. Äläkäytä voimakkaita aineita (esim. liuotusaineita).• Voit pestä vyöt haalealla saippualiuoksella.Huomio! Älä koskaan poista vöiden lukkokieliä2.56


7.3 Ta av överdraget Lossa bältena så mycket som möjligt (se 3.4). Öppna bälteslåset 1 (tryck på den rödaknappen). Skjut huvudstödet 16 till det understa läget (se3.3). Öppna tryckknapparna 27 till vänster och högerpå ryggstödets överdrag 16. Ta bort överdraget från huvudstödet 16. Öppna tryckknapparna 27 till vänster och högerpå ryggstödets överdrag 28 . Fäll ihop ryggstödets 28 överdrag på sittytan. Trä bältena genom öppningarna i överdraget.57


7.3 Fjerning av trekket Løsne beltene mest mulig (se 3,4). Åpne beltelåsen 1 (trykk på den røde knappen). Skyv nakkestøtten 16 til nederste posisjon (se3,3). Åpne trykknappene 27 til venstre og høyre påtrekket til hodestøtten 16. Ta trekket av nakkestøtten 16.7.3 Päällysteen irrottaminen Löysää vyöt mahdollisimman pitkälle (katsokohta 3.4). Avaa vyölukko 1 (paina punaista painiketta). Työnnä päätuki 16 alimpaan asentoon (katsokohta 3.3). Avaa painonapit 27 päätuen 16 päällysteenvasemmalta ja oikealta puolelta. Irrota päätuen 16 päällyste. Åpne trykknappene 27 til venstre og høyre påbaksiden 28 av trekket. Klapp ned baksiden 28 av trekket påsitteområdet. Tre beltet gjennom trekkets utsparring. Avaa painonapit 27 päällysteen selkäosan 28vasemmalta ja oikealta puolelta. Taita päällysteen selkäosa 28 istuinosan päälle. Pujota vyöt päällysteessä olevan aukon läpi.58


Haka loss överdragets gummiöglor 21 frånkrokarna 22 under bilbarnstolens kant. Dra fram bälteslåset 1 genom överdraget. Dra upp överdraget en bit och ta sedan på detmed öppningen över huvudstödet 16.59


Hekt gummisløyfene 21 på trekket ut av krokene22 under kanten på ba bysetet. Irrota päällysteen kumisilmukat 21 turvaistuimenreunan alla olevista hakasista 22. Træ beltelåsen 1 ut av trekket. Trekk trekket noe oppover og brett det derettermed utsparingen over hodestøtten 16. Pujota vyölukko 1 päällysteestä ulos. Vedä päällystettä hieman ylöspäin, ja käännä sesitten pois päätuen 16 yli.60


7.4 Ta på överdraget Gör på samma sätt men i omvänd ordning mot6.3. Varning! Kontrollera att bältena inte har vridit sigoch sitter rätt i bältesslitsarna 29 på överdraget.7.5 Montera bort bältena Dra av överdraget (se 6.3). Haka loss axelbältena 3 från kopplingsdelen 17 . Dra ut axelbältena 3 från bältesslitsarna 6. Ta fram axeldynorna 26. Dra ut metalldelen 18 som bältet 3 är fäst medpå bilbarnstolens undersida.61


7.4 Sette på trekket Følg fremgangsmåten i 6.3 i omvendtrekkefølge. Forsiktig! Kontroller at selene ikke er vrengt, ogat de er blitt satt inn riktig i belteslissene 29 itrekket.7.4 Päällysteen kiinnittäminen Toimi kohtaan 6.3 nähden päinvastaisessajärjestyksessä. Huomio! Varmista, että vyöt eivät ole kierteelläja että ne on asetettu kunnolla päällysteenvyöuriin 29.7.5 Demontering av beltene Dra trekket av (se 6,3). Hekt skulderbeltene 3 ut av forbindelsesdelen17. Trekk skulderbeltene 3 ut av belteslissene 6. Træ ut skulderputene 26. Trekk ut metalldelen 18 som beltet 3 er festet tilpå undersiden av babysetet.7.5 Vöiden irrottaminen Irrota päällyste (katso kohta 6.3). Irrota olkavyöt 3 liitoskappaleesta 17. Vedä olkavyöt 3 esiin vyöurista 6. Poista olkapehmusteet 26. Vedä ulos metalliosa 18, jolla vyö 3 on kiinnitettyturvaistuimen alapuolelle.62


Skjut tillbaka bältesöglan vid den korta sidan påmetalldelen 18 och haka loss den. Nu kan du dra bort bältena.7.6 Montera bältena Lås fast låstungorna 2 i bälteslåset 1 (se 3.5). Trä sedan bältesöglan som har en extra sömförst igenom den yttre och därefter genom deninre sidoslitsen 23 på barnstolen.Varning! Sno inte bältena. Haka fast metalldelen 18 i bältesöglan (först denlånga och sedan den korta sidan av metalldelen18).63


Skyv beltesløyfene på metalldelens korte side 18tilbake og hekt den ut. Nå kan du ta av beltet. Työnnä metalliosan lyhyellä puolella 18 olevatvöiden silmukat taaksepäin ja vedä metalliosapois. Nyt voit irrottaa vyöt.7.6 Montering av beltene Lås låsetungene 2 i beltelåsen 1 (se 3.5). Træ nå beltesløyfen som er markert med enytterligere søm, først gjennom den utvendige ogderetter gjennom den innvendige sideslissen 23på babysetet.Forsiktig! Fordrei ikke beltene. Hekt metalldelen 18 inn i beltesløyfen (førstmetalldelens lange side og deretter den kortesiden 18).7.6 Vöiden asentaminen Lukitse lukkokielet 2 vyölukkoon 1 (katso kohta3.5). Pujota lisäsaumalla merkitty vyön silmukka ensinturvaistuimen ulkopuolisen ja sitten sisäpuolisensivuaukon 23 läpi.Huomio! Älä kierrä vöitä. Ripusta metalliosa 18 vyön silmukkaan (ensinmetalliosan pitkään ja sitten lyhyeen puoleen18).64


Dra i bältet 3, tills metalldelen 18 ligger rätt ibilbarnstolens fördjupning. Trä axelbältena 3 genom axeldynorna 26 ochbältesslitsarna 6.Varning! Axelbältena 3 får inte snos ellerförväxlas. Trä axeldynorna 26 med skarvgummit genombältesslitsarna på huvudskyddets överdrag. Haka fast axelbältena 3 i kopplingsdelen 17 igen.65


Trekk i beltet 3 helt til metalldelen 18 liggerakkurat inntil utsparingen på babysetet. Vedä vyöstä 3, kunnes metalliosa 18 onasettunut turvaistuimen uraan suoraan. Træ skulderbeltene 3 gjennom skulderputene 26og belteslissene 6.Forsiktig!Skulderbeltene 3 må ikke fordreieseller forbyttes. Træ skulderputene 26 medforbindelsesgummien gjennom belteslissene påhodestøttetrekket. Pujota olkavyöt 3 olkapehmusteiden 26 javyöurien 6 läpi.Huomio! Älä kierrä olkavöitä 3 äläkä aseta niitäristiin. Pujota olkapehmusteet 26 ja liitoskumi päätuenpäällysteen vyöurien läpi. Hekt skulderbeltene 3 inn i forbindelsesdelen 17igjen. Aseta olkavyöt 3 liitoskappaleeseen 17.66


8. Upplysningar om avfallshanteringFölj ditt lands bestämmelser föravfallshantering.Avfallshantering av förpackningenContainer för pappAvfallshantering av de enskilda delarnaÖverdrag Restavfall, förbränningPlastdelar I container med motsvarandemärkningMetalldelar Container för metallerBältesband Container för polyesterLås och låstunga Restavfall9. Stolar för äldre barn67Britax / RÖMERbilbarnstolar•ECLIPSE•KING plus•DUO plusSAFEFIX plusTestad och godkänd enligtECE R 44/04Grupp Kroppsviktl9till18 kg


8. Henvisninger omavfallshåndteringVennligst observér avfallsfjerningsforskriftenesom gjelder i ditt land.Avfallsfjerning av emballasjenContainer for papir/pappAvfallsfjerning av enkeltdeleneTrekkRestavfall, termisk gjenvinningKunststoffdeler i samsvar med kjennemerkingeni dertil forutsatte containereMetalldeler Container for metallBeltebånd Container for polyesterLås & låsetunge Restavfall9. FølgeseterBritax / RÖMERBilbarnesete• ECLIPSE•KING plus•DUO plusSAFEFIX plusKontroll og registrering i samsvarmed ECE R 44/04Gruppe Kroppsvektl9til18 kg8. Jätehuolto-ohjeitaHuomioi asuinmaasi jätehuoltomääräykset.Pakkauksen hävittäminenPahvisäiliöönYksittäisten osien hävittäminenPäällysteKuivajätesäiliöön, termiseenhyötykäyttöönMuoviosat Merkinnän mukaisesti niilletarkoitettuun säiliöönMetalliosat MetallisäiliöönVyönauha PolyesterisäiliöönLukko ja kielet Kuivajätesäiliöön9. Seuraavat istuimetBritax / RÖMERturvaistuin•ECLIPSE•KING plus•DUO plusSAFEFIX plusTarkastettu ja hyväksyttyECE R 44/04:n mukaanRyhmä Lapsen painol9 – 18 kg68


10. 2 års garantiFör denna bil-/cykelbarnstol ger vi 2 års garanti påfabrikations- eller materialfel. Garantitiden börjar påinköpsdagen. Spara det ifyllda garantikortet, det avdig underskrivna informationsintyget samtinköpskvittot under hela garantitiden somgarantibevis.Vid reklamationer ska garantisedeln bifogas medbarnstolen. Garantin gäller endast för bil-/cykelbarnstolar som har behandlats enligtföreskrifterna och som skickas in i ett rent ochordentligt skick.Garantin omfattar inte:• naturligt slitage och skador som uppstått genomöverdriven belastning,• skador som uppstått genom olämplig ellerfelaktig användning.69Garantifall eller inte?Material: Alla våra material uppfyller höga kravmed avseende på färgbeständighet mot UVstrålning.Trots detta bleks alla material som utsättsför UV-strålning. Här handlar det inte om någotmaterialfel, utan om normalt slitage som inte


omfattas av garantin.Lås: Om det skulle uppträda funktionsstörningar ibälteslåset, så beror dessa för det mesta på smutssom kan tvättas bort från låset. Följtillvägagångssättet som beskrivs ibruksanvisningen.Om ett garantifall uppstår ska du vända dig till dinfackhandlare. Han eller hon hjälper dig med råd.Vid handläggningen av reklamationskrav användsproduktspecifika avskrivningssatser. Vi hänvisarhär till de allmänna affärsvillkor som gäller förhandlaren.Användning, skötsel och underhållBil-/cykelbarnstolen måste behandlas enligtinstruktionerna i bruksanvisningen. Vi understrykeratt endast originaltillbehör resp. -reservdelar fåranvändas.71


forårsakes disse vanligvis av forurensninger somkan vaskes av. Vennligst følg beskrivelsen i dinbruksanvisning.I garantitilfeller vennligst henvend deg omgående tildin faghandler. Han vil bistå deg med råd oghandling. Ved bearbeidelse av reklamasjons- kravanvendes de produktspesifikke avskrivningssatser.Vi henviser til generelle forretningsbetingelser somforefinnes hos forhandleren.Bruk, pleie og vedlikeholdBil-/sykkelbarnesetet må behandles i samsvar medbruksanvisningen. Vi henviser uttrykkelig til at detkun må brukes originale tilbehørs- hhv.reservedeler.Tällöin kyseessä ei ole materiaalivirhe, vaannormaali kuluminen, jota takuu ei koske.Lukko: Jos vyölukkoon ilmaantuu toimintahäiriöitä,ne johtuvat yleensä epäpuhtauksista, jotka voidaanpoistaa pesemällä. Noudata puhdistuksessakäyttöohjeen määräyksiä.Takuutapauksessa on käännyttävä heti kauppiaanpuoleen. Hän opastaa ja auttaa sinua.Reklamaatiovaatimuksia käsiteltäessä käytetääntuotekohtaisia vähennyksiä. Tässä viitataan yleisiinkauppaehtoihin, jotka saat kauppiaaltasi.Käyttäminen, hoitaminen ja huoltaminenAuton/polkupyörän turvaistuinta on käsiteltäväkäyttöohjeen mukaisesti. Muistutamme erityisestisiitä, että turvaistuimessa saa käyttää vainalkuperäisvarusteita tai varaosia.72


11. Garantikort/informationsintygNamn:Adress:Postnummer:Ort:Telefon (medriktnummer):E-post:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Bil-/cykelbarnstol:Artikelnummer:Tygfärg (mönster):Tillbehör:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________74


Informationsintyg:1. Fullständighet ◦ kontrollerat/OK2. Funktionstest- justeringsmekanism stol ◦ kontrollerat/OK- bältesjustering ◦ kontrollerat/OK3. Oskadat skick◦ Jag har kontrollerat bil-/cykelbarnstolen och harförsäkrat mig om att stolen har överlämnats ikomplett skick samt att alla funktioner fungerar.◦ Jag har erhållit tillräckligt med information omprodukten och dess funktioner före köpet ochhar tagit del av skötsel- ochunderhållsinstruktionerna.- kontroll av stolen ◦ kontrollerat/OK- kontroll av tygdelarna ◦ kontrollerat/OK- kontroll av plastdelarna ◦ kontrollerat/OKInköpsdatum:___________________________________Köpare (underskrift):___________________________________Handlarens stämpel75Handlare:___________________________________


11. Garantikort / LeveringskontrollNavn:Adresse:Postnummer:Sted:Telefon (med forvalg):E-post:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Bil-/sykkelbarneseteArtikkelnummer:Stoffarge (design):Tilbehør:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________76


Leveringskontroll:1. Fullstendighet ◦ kontrollert / i orden2. Funksjonskontroll- Reguleringsmekanisme sete ◦ kontrollert / i orden- Belteregulering ◦ kontrollert / i orden3. Uskadd◦ Jeg har kjøpt bil-/sykkelbarnesetet ogforsikret meg om at setet er overlevert ikomplett stand og at alle funksjonerfungerer fullstendig.◦ Jeg har fått tilstrekkelig informasjon omproduktet og dets funksjoner før kjøpet oghar tatt pleie- og vedlikeholdsanvisningenetil etterretning.- Kontroll sete ◦ kontrollert / i orden- Kontroll stoffdeler ◦ kontrollert / i orden- Kontroll kunststoffdeler ◦ kontrollert / i ordenKjøpsdato:___________________________________Kjøper (underskrift):___________________________________Forhandler stempel77Forhandler:___________________________________


11. Takuukortti/luovutustarkastusNimi:Osoite:Postinumero:Postitoimipaikka:Puhelin(+ suuntanumero):Sähköposti:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Auton/polkupyöränturvaistuin:Tuotenumero:Päällysteen väri (kuvio):Lisävarusteet:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________78


Luovutustarkastus:1. Täydellisyys ◦ tarkastettu/asianmukainen2. Toimivuustarkastus– istuimen säätömekanismi ◦ tarkastettu/asianmukainen– vöiden asetus ◦ tarkastettu/asianmukainen3. Eheys◦ Olen tarkastanut auton/polkupyöränturvaistuimen ja varmistunut siitä, ettäturvaistuin on luovutettu täydellisenä ja ettäse toimii moitteettomasti.◦ Minua on opastettu tuotteen käytössä ja sentoiminnassa ennen ostoa, ja olen tietoinenhoito- ja huolto-ohjeista.– istuimen tarkastus ◦ tarkastettu/asianmukainen– kangasosien tarkastus ◦ tarkastettu/asianmukainen– muoviosien tarkastus ◦ tarkastettu/asianmukainenOstopäivä:___________________________________Ostaja (allekirjoitus):___________________________________Kauppiaan leima79Kauppias:___________________________________

More magazines by this user
Similar magazines