Barn spiser det de lærer Stadig fler leser på nett Kosmetisk kirurgi ...

tannlegetidende.no

Barn spiser det de lærer Stadig fler leser på nett Kosmetisk kirurgi ...

S ISTE NYTT FØRSTBarn spiser det de lærerBarn kan læres opp til å like det allermeste av mat, og barnehagene kangjøre en større innsats på dette områdetenn det de gjør i dag, skriverforskning.no.Barnehagen har en viktig oppgaveved å ha hyggelige måltider med variert,sunn mat og sørge for at barna ermette når måltidet er over.Allerede før vi er født, kan vi kjennesmaker. Smak fra mors diett undersvangerskapet overføres via fostervannet.Det betyr at den typen mat morspiser mens hun er gravid, gir grunnlagfor hva barnet vil bli presentert fornår det kommer til fast føde.Det er også vist at morsmelk inneholderkomponenter som gjenspeilerden maten mor spiser i ammetiden:Barnet lærer å spise mat med desamme smakene som mors mat.– Det er viktig at barn får smake påforskjellig mat så tidlig som mulig.– Dersom de ikke liker den nyematen ved første forsøk: Det er førstetter 12 – 15 forsøk tiden er inne tilå vurdere om barnet faktisk ikke likermaten, eller om det bare er ute etteroppmerksomhet av typen «men, hvavil du ha da?»Barn lærer matvaner ved å kopiereandre, voksne eller større barn. Det erikke nødvendig å si hva barnet skalgjøre, det ser hva det skal gjøre. HvisILL: YAY MICRO.prinsippet er at alle spiser tilbudt mat,vil fellesskapet virke positivt på likingav maten.En gjennomgang av ti tilfeldige årsplanerviste at bare én barnehage nevnteHelsedirektoratets Retningslinjer format og måltider i barnehagen i årsplanen,mens to var opptatt av å reduseresukkerforbruket, forteller Lassen.Det tyder på at svært få barnehagerarbeider profesjonelt med å lære barn«den sunne smaken» og utvikle barnssanser når det gjelder mat.Stadig fler lesernettStadig flere avislesere finner veien tilInternett, men det er likevel få somhelt velger bort papirutgaven. I 2010leste 16 prosent kun nettaviser, mens27 prosent leste nyheter både på papirog Internett. Den samlede andelen avislesereholder seg nokså stabil.Andelen som leser trykte aviser engjennomsnittsdag, har sunket fra 78prosent i 2001 til 64 prosent i 2010.Lesing av nyheter i nettavis hari samme periode økt fra 10 til 43 prosent.Det viser Statisitisk sentralbyrås(SSBs) mediebruksundersøkelser.Denne utviklingen har medført atandelen som bare leser trykte aviser,har sunket fra 69 prosent i 2001 til 37prosent i 2010. I samme periode harandelen som kun leser aviser på nett,vokst fra to til 16 prosent, mens de sombåde leser trykte aviser og nettaviser,har økt sin andel fra ni til 27 prosent.Andelen som leser avis totalt, det vil sienten trykt avis eller nettavis, harholdt seg rundt 80 prosent i hele perioden.ILL: YAY MICRO.Kosmetisk kirurgi frem i lysetEtter en sped begynnelse på 50-talleter kosmetisk kirurgi og lettere kosmetiskebehandlinger i ferd med å blilangt vanligere. Antallet private klinikkersom tilbyr slike tjenester, harøkt kraftig, samtidig som mediene laross få innblikk i hva som skjer. Likevelvet vi lite om hvor mange som velgerå bruke penger på kosmetisk behandling.Dette kommer frem i en artikkeli Samfunnsspeilet, basert på en gjennomgangav SSBs levekårsundersøkelseom helse, hvor folk blant annet erblitt spurt om kosmetisk kirurgi. I følgesvarene har fem prosent av oss fåttutført en kosmetisk operasjon som vihar betalt selv – det vil si syv prosentav kvinnene og tre prosent blantmenn.Den viktigste grunnen til at det ervanskelig å si hvem og hvor mangesom søker hjelp til å forandre sitt utseende,er at kosmetiske inngrep ikke blirregistrert på samme måte som andreinngrep. Kosmetiske inngrep må mannemlig som oftest betale selv, og det erikke noe krav om at slike privatfinansierteoperasjoner skal registreresi Norsk pasientregister.En del velger også, sannsynligvis avøkonomiske grunner, å kjøpe kosmetiskehelsetjenester i utlandet. Kosmetiskeoperasjoner gir ikke rett til sykemelding,og det kan derfor være naturligå kombinere inngrepet og rekonvalesensenmed en utenlandsferie.Land som Thailand og Tyskland hartradisjonelt vært populære mål veddenne typen helsereiser, mens Kina ogJapan er på vei opp.Anslag viser at antall private klinikkerog enkeltpersonforetak som tilbyrkosmetisk kirurgi, har økt med over 50prosent fra 2003 til i dag, fra 49 til 76.ILL: YAY MICRO.422 D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS T IDENDE 2011; 121 NR 7


I en seksårsperiode frem til 2009 økteantall leger som har spesialisert segi plastisk kirurgi, enda kraftigere, fra73 til 120.Flere vil bli legerHele 23 prosent flere ønsker å bli legerved Universitetet i Bergen (UiB) i årenn i fjor. Realfag går også betydeligfrem, mens HF og Psykologi samlet haren tilbakegang. Dette melder På Høyden,nettavis for Universitetet i Bergen.UiB har i år 8 676 primærsøkere til3 854 studieplasser. Det er det høyesteantallet primærsøkere til universitetetnoensinne, viser tall fra Samordnaopptak.Økningen i primærsøkere tilmedisinstudiet er på 23 prosent. Detbetyr at det er fem søkere per studieplasspå medisin i Bergen til høsten.ILL: YAY MICRO.– Jeg er veldig glad for godesøkertall, spesielt til medisinstudiet.Da får vi de flinkeste blant norskungdom og det er en stor ære, sierdekana Nina Langeland ved Detmedisinsk-odontologiske fakultet.Med en nedgang på 17 prosenti søkningen til tannpleierstudiet,øker primærsøkningen til fakultetetmed 13 prosent totalt.For tredje år på rad øker søkertalleneogså til realfagene, i år med 10prosent. Siden 2008 har det vært enøkning på cirka 40 prosent, og det glederviserektor for utdanning KuvvetAtakan.Muggent drikkevannDet finnes overraskende mye muggsoppi norsk drikkevann. Noen av demkan være direkte farlige.– Drikkevannet fra kranen er ikke sårent som vi kanskje liker å tro. Men jegmå presisere at det i dag ikke er farligå drikke vann fra springen, sier forskerog seksjonssleder Ida Skaar ved Veterinærinstitutteti Oslo til forskning.no.Hun leder et forskningsprosjekt ommuggsopp i norsk drikkevann, som erstøttet av Norges forskningsråd gjennomMatprogrammet.ILL: YAY MICRO.PÅNETTSmart til sommerferienApplikasjoner til smarttelefon er ingenmangelvare. Her kommer de smartestefor deg som ikke skal på hytta i ferien:City Maps 2Go er uvurderlig på reiser.Google Maps krever nettilgang,noe man som regel ikke har, og roamingkoster fort en formue. Med CityMaps 2Go kan du laste ned offlineversjonerav bykart. Den gir tilgang tilmer enn 3000 bykart, og du kan søkepå gatenavn og få opp minibanker,restauranter og hoteller i kartene.Instagram lar deg dele bilder på foreksempel Facebook med det samme, oglar deg i tillegg legge på et filter. Hardu ikke nettilgang, kan bildene lastesopp senere. De fleste tar bilder med etannet kamera i tillegg, men det kanallikevel være deilig å være ferdig medbildetaking, redigering og deling på 20sekunder.Currency holder deg oppdatert påvalutakurser og har innebygd kalkulator.Trip Wallet er nyttig hvis du reiseri forhold til et reisebudsjett og vil hagod oversikt over utgiftene.Tripit er nevnt tidligere, men tålerå nevnes igjen. Den er suveren på reiser.Tripit registrerer alle bestilte billetterog reservasjoner av fly, tog, hotelleller leiebil, med referansenumre, tidog sted og kart over området. Alt på ettsted, med alle detaljer.De fleste av applikasjonene er gratis,men enkelte kan i tillegg fås i utvidedeversjoner som koster noen få kroner.Kilde: iAllenkelhetD EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS T IDENDE 2011; 121 NR 7 423

More magazines by this user