Flyktningskontoret Bærum kommune_Anne ... - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Flyktningskontoret Bærum kommune_Anne ... - Vestre Viken HF

FlyktningkontoretBærum kommuneAvdeling MigrasjonshelseDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Likeverdige helsetjenesterKunnskap om migrasjonsprosessen,stabilisering og helsefremmende ogforebyggende undervisning- Hvordan dette kan dette bidra tilbedre og raskere integrering?Drammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Hva vet vi fra forskning?• Hvordan man blir tatt i mot i det nye landet, densosiale situasjonen, er viktigere for denlangsiktige helsen, enn det man har med seg avopplevelser fra krig og flukt(Stockholmundersøkelsen)• 80% av stabiliseringsarbeidet kan ivaretas av1.linjetjenesten, kun 20% trenger hjelp fraspesialisthelsetjenestenDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


STAF- stabilisering av flyktningerspsykisk helse• Prosjektleder i Samhandlingsprosjektmellom Vestre Viken HF og Bærumkommune• Mål; bedre samhandlingsrutiner i forhold tilbrukere i behov av langsiktige ogkoordinerte tjenester innen psykiskhelsetjeneste, med fokus på nybosatteflyktningerDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Drammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Avdeling Migrasjonshelse• Bidra til å fremme psykisk og fysisk helse hos asylsøkereog bosatte flyktninger ut fra gjeldende lover og forskriftergjennom nødvendig behandling og intervensjon,forebyggende og helsefremmende arbeid.• Fokus på stabilisering, slik at deltager kan få mulighet for åkonsentrere seg om skole og arbeid.Målgruppe :• Bosatte asylsøkere i den tiden de bor i Bærummottakssenter.• Bosatte flyktninger i kommunen inntil 3 år eller så lengetilskuddsordningen fra IMDi pågår.• Barn som bosettes som familiegjenforeninger med og utenforeldre i introduksjonsprogrammet.• Sekundærbosettinger.Drammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Avdeling Migrasjonshelse• Består av 4 fagnettverk– Asylhelse– Flyktninghelse– Psykisk helse barn og unge– LegeundersøkelseDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Migrasjonsprosessen• 5 faser;– Forberedelsesfasen– Migrasjonsfasen– Overkompensasjonsfasen– Krise eller dekompensasjonsfase– GenerasjonsfaserDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Migrasjonsprosessen – ulike faserTrygghetBosetting kommuneJobbAvslag?Venter på svarLære nye koder m.m.VoksneDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Migrasjonsprosessen – forskjell barn - voksneTrygghetBosetting kommuneJobbAvslag?Venter på svarLære nye koder m.m.VoksneBarnDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


ToleransevinduetHva kan trigge tidligere opplevelser?• Lukt• Lyd• Følelser• SynDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Amygdala – hjernens alarmsenterDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Drammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Stabilisering - Den indre veggen• Trenger styrke for å kunne stå i mottriggere• En symbolsk vegg, viser hvor mye denenkelte mestrer å holde på avstand ellerforholde seg til minner• En godt fungerende indre vegg• Kan styrkesDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Den indre veggenFørNåDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Stabilisering• Basale ting; økonomi, bolig, arbeid/jobb• Trygghet• Nettverk• Rutiner i livet• Få ned stress• Avspenningsøvelser• Verktøy for regulering• Tilrettelegging på skole/arbeidDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Helsekurs• Migrasjonshelse ved helserådgiver har ansvar forHelsekurset, som er en del avIntroduksjonsprogrammet. Evaluering fra deltakerne erviktig for å forbedre kursene.• Noen elever som går i en klasse spesielt tilrettelagt forde som har fysiske og psykiske problemer som gjør atde trenger ekstra oppfølging i læresituasjonen. Disse fåret spesielt tilrettelagt helsekurs.• På skolens planleggingsdager har vi ekstraundervisning, hvor vi fokuserer på helsespørsmål somer aktuelle.• Se ellers vedlagte timeplan.Drammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


• Obligatorisk for alle deltakere i introduksjonsprogrammet,helst så tidlig som mulig• Varer 1 semester, 3 timer per uke• Mål: Gi deltakerne et fundament/enkel forståelse for hvagod helse betyr for å ha et godt liv• Erfaring og forskning viser at det er vanskelig å tilegneseg kunnskap, hvis man ikke er stabilisert/har det brahelsemessig. Dette gjelder både psykisk og fysisk helse.• Vi har vektlagt helsefremmende og forebyggende temaer• I tillegg til undervisningsmålene, er vi opptatt av åpresentere ulike kommunale tjenestesteder. Derfor blir deinvitert inn i undervisningsbolker. Dette gjør at våredeltakere blir kjent med ulike tjenestesteder, samtidig somtjenestene blir kjent med vår brukergruppeDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Timeplan Helseprogram våren 2013 – onsdager kl. 12.20-15.30Rødt auditorium BKVOUke 9 27.februar 10 6.mars 11 13.mars 12 20.mars 13 27.mars 14 3.april 15 10.aprilTema Psykisk helse Psykisk helse Psykisk helse Kroppen PÅSKE”Hva erMigrasjonFysisk aktivitet –angst?”v/PUBteoriStabiliseringVeggenFlashback/marerittv/PUBSøvn ogsøvnhygienev/PUBv/ fysioterapeutKroppenFysiskaktivitet -teoriv/ fysioterapeutv/psykolog WallesmestringssenterUke 16 17.april 17 24.april 18 1.mai 19 8.mai 20 15.mai 21 22.maiTema Kosthold/Ernæringv/ernæringsfysiologCatrin WenusKosthold/Ernæringv/Catrin WenusFRISykdom;- når oppsøke lege?NormaltilstanderLivsstils-sykdommerRepetisjonFamilievoldBarnevernet- Rolle og oppgave,samarbeid medforeldre ogsamarbeidspartnerev/Bodil HøstmarkForebyggende oghelsefremmendearbeidSmittevern, vaksine,meldeplikt, tub,giftinfo., helsestasjonm.m.v/ helsesøster Gerd AstridFlåten, Folkehelsekontoretv/Hilde M.YdstebøDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Viktig å minne seg på somhelsepersonell:• Myndigheter/Helsepersonell har makt• Deltakere svarer gjerne det de tror viønsker å høre• Sjekk ut om de har forstått budskapetDrammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust


Takk for meg!Drammen 15.05.13, Anne-Grethe Myklebust

More magazines by this user
Similar magazines