Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 19.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: 01.02.2005NITOR HUSHOLDNINGSSODA7. HÅNDTERING OG OPPBEVARINGSPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARERIkke bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt.HÅNDTERINGUnngå støvdannelse.OPPBEVARINGHold beholderne tett lukket. Oppbevares adskilt fra syrer. Ikke bruk beholder av metall. Beskyttes mot fuktighet.8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYRBEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERINGUnngå støvdannelse.ÅNDEDRETTSVERNÅndedrettsvern er vanligvis ikke nødvendig.ØYEVERNVed fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.HÅNDVERNBruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt.9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPERTilstandsformFargeLuktLøselighetLøselighet i vannKrystallinsk pulver.Hvit.Luktfri.Vannløslig.FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETEREParameter Verdi/enhet Metode/referanse MerknadpH i løsning ~ 11,7 1)Smeltepunkt 851 °CTetthet~ 1000 kg/m³MERKNADER TIL FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETEREMerknadKommentar1)10. STABILITET OG REAKTIVITETSTABILITETStabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.FORHOLD SOM SKAL UNNGÅSMaterialer som bør unngås: aluminium, tinn, sink og deres legeringer.3 / 6


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 19.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: 01.02.2005NITOR HUSHOLDNINGSSODAMATERIALER SOM SKAL UNNGÅSReagerer sterkt med syrer.FARLIGE SPALTINGSPRODUKTERInge farlige reaksjoner er kjent.11. OPPLYSNINGER OM HELSEFAREAkutte toksiske testresultaternatriumkarbonat dekahydratEksponeringsvei Verdi/enhet Art KildeLD50(Oralt) > 4000 mg/kg RåttaLD50(Inhalasjon) 2300 mg/l RåttaGENERELTKan virke irriterende på slimhinnor.ØYEKONTAKTStøvkorn i øynene gir irritasjon og svie.SVELGINGKan gi svie i munn og svelg.12. MILJØOPPLYSNINGERAKVATISK ØKOTOKSISITETUtslipp til vannresipienter kan gi økt pH, noe som medfører fare for skader på organismer som lever i vann.ØKOTOKSISITET13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALLGENERELTRester og avfall skal håndteres som miljøfarlig avfall. Send større mengder til destruering. Spyl små mengder tilsluk med vann. Tømte og rengjorte forpakninger kan gjenvinnes eller brennes. Foretaket er tilknyttet REPA.AVFALLSGRUPPERAvfallstype angis med en sekssifret EAK-kode. EAK-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAKkode.06 02 05.14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORTKjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert4 / 6


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 19.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: 01.02.2005NITOR HUSHOLDNINGSSODA15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTERIrriterendeEF-etikett Nei Ja Ikke vurdertSAMMENSETNINGnatriumkarbonat dekahydrat (= 100 % )R-SETNINGERNr.R36R-setningstekstIrriterer øynene.S-SETNINGERS2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S22 Unngå innånding av støv. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundigmed store mengder vann og kontakt lege. S8 Oppbevares tørt.KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERINGReg.Nr. Ingrediensnavn CSRnatriumkarbonat dekahydratLOVER OG FORSKRIFTEREG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, medsenere endringar, gjeldende fra 30. juli 2004. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljo- ogsikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, sist endret 20. feb 2004.ANNEN INFORMASJONCHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen informasjon tilgjengelig16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMSLEVERANDØRENS ANMERKNINGERLISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGERNr.R-setningstekstR36Irriterer øynene.UTGITT: 19.02.20085 / 6

More magazines by this user
Similar magazines