Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 19.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: 01.02.2005NITOR HUSHOLDNINGSSODA15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTERIrriterendeEF-etikett Nei Ja Ikke vurdertSAMMENSETNINGnatriumkarbonat dekahydrat (= 100 % )R-SETNINGERNr.R36R-setningstekstIrriterer øynene.S-SETNINGERS2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S22 Unngå innånding av støv. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundigmed store mengder vann og kontakt lege. S8 Oppbevares tørt.KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERINGReg.Nr. Ingrediensnavn CSRnatriumkarbonat dekahydratLOVER OG FORSKRIFTEREG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, medsenere endringar, gjeldende fra 30. juli 2004. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljo- ogsikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, sist endret 20. feb 2004.ANNEN INFORMASJONCHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen informasjon tilgjengelig16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMSLEVERANDØRENS ANMERKNINGERLISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGERNr.R-setningstekstR36Irriterer øynene.UTGITT: 19.02.20085 / 6

More magazines by this user
Similar magazines