Årsrapport 2009 - Asker kommune

asker.kommune.no

Årsrapport 2009 - Asker kommune

Årsrapport 2009Asker kommune1 Årsberetning 2009Årsberetningen er en del av rådmannenssamlede rapportering til kommunestyret.Den gir en beskrivelse av utviklingstrekkog resultater, og skal spesielt omtale defaktorer som påvirker resultat ogfinansiell stilling. Årsberetningen erpliktig informasjon etter lov og forskrift,og er ment å være utfyllende i forhold tilden informasjonen som gis iårsregnskapet. For å få et helhetlig bildeav tjenesteutvikling og måloppnåelse iAsker kommune i 2009 vises det tilårsrapporten der resultatene synliggjøresunder de ulike perspektivene ogtjenesteområdene.2009 har vært et år med store endringerog usikkerhet knyttet til økonomiskerammer og behov for tjenester.Finanskrisen har preget hele verden ogmyndighetene har satt inn tiltak for åmotvirke effekten. Dette har bidratt til atrammene for Asker kommune har endretseg gjennom året. Som en følge av dettela rådmannen fram forslag til revidertbudsjett i mars 2009. Dette ble vedtattav kommunestyret den 24. mars.2009 har også vært preget av behovetfor omstilling og en tilpassing av driftensom møter morgendagens økonomiskerammer og tjenestebehov i befolkningen.Spesielt innenfor helse og omsorg erdette en krevende prosess som må seesi et litt lengre tidsperspektiv. Alleomstillingstiltakene som ble vedtatt for2009 har ikke hatt full effekt dette åretog tjenesteområdene gikk totalt settmed et merforbruk på 27 mill kroner i2009. Dette er utfordringer somoverføres til 2010 og som krever etfortsatt stort fokus på omstilling ogtilpassing av driften i Asker kommune.For øvrig kan Asker kommune vise til etmeget positivt netto driftsresultat i 2009,noe som i all hovedsak skyldes en høyavkastning på forvaltet kapital.1.1 Økonomiske resultaterDriftsregnskapet viser et positivt nettodriftsresultat på knapt 272 mill kroner,noe som er 242,3 mill kroner bedre ennbudsjettert. I prosent av driftsinntekteneer dette et netto driftsresultat på 9,1 pst.Det er anbefalt at netto driftsresultatligger på 3-5 pst av driftsinntektene. Tilsammenligning hadde Asker kommune i2008 og 2007 et netto driftsresultat påhenholdsvis -3,1 pst og 1,0 pst. Detmeget positive driftsresultatet i 2009forklares i stor grad av urealisert, bokførtavkastning på energifondet og øvriglangsiktig likviditet på 215 mill kroner.Netto driftsresultat uten effekten avdenne avkastningen ligger på 1,9 pst.DRIFTSREGNSKAP 2009 - tall i 1000 kr Regnskap Reg. budsjett AvvikDriftsinntekter -2.976.544 -2.907.588 68.955Driftsutgifter 2.888.552 2.841.859 -46.692Brutto driftsresultat -87.992 -65.729 22.263Finansinntekter -233.961 -61.443 172.518Finansutgifter 215.494 235.150 19.656Resultat eksterne finanstransaksjoner -18.467 173.707 192.174Motpost avskrivninger -165.288 -137.384 27.904Netto driftsresultat -271.747 -29.406 242.340Bruk av avsetninger -140.882 -149.516 -8.634Avsetninger 340.165 178.922 -161.242Regnskapsmessig mindreforbruk -72.464 0 72.464Tabell 1.1- 1 -


Årsrapport 2009Asker kommuneAvkastningen for energifondet isolertsett ble på 175,6 mill kroner. Dette er isin helhet avsatt til realverdifond ogbufferfond med henholdsvis 19 millkroner og 156,6 mill kroner. Avsetningentil realverdifondet et beregnet i forhold tilkonsumprisindeks på 2,1 pst.Tilskuddet for ressurskrevende brukereskal nå inntektsføres i det året utgiftenepåløper. Dette innebærer at kommunenemå gjøre et anslag på dette tilskuddet(den reelle beregningen gjøres i marsdet påfølgende år), og det er detteanslaget som inntektsføres. For 2009hadde kommunen budsjettert med ettilskudd på 42,4 mill kroner. Anslaget for2009 er 3 mill kroner lavere, grunnetannonsert endring i tilskuddmodellen.Dermed er det 39,4 mill kroner somfaktisk blir inntektsført. Anslaget (ogdermed inntektsført beløp) for 2008 var26 mill kroner, mens det reelle tilskuddetble 16,4 mill kroner høyere. Dennemerinntekten er også ført i 2009. Totaltgir dette en merinntekt i 2009 på 13,4mill kroner i forhold til budsjett.1.2 Hovedtrekkene i denøkonomiske utviklingen i2009oooKommunens driftsinntekter ogdriftsutgifter økte om lag likt i 2009.Driftsinntektene økte med 7,6 pst fra2008 til 2009, mens driftsutgifteneøkte med 7,2 pst i samme periode.Skatt og rammetilskudd (frieinntekter) ble 21,3 mill kroner lavereenn regulert budsjett.Mindreinntekten skyldes i det altvesentlige at skatteinntektene blelavere enn forventet de to sistemånedene i 2009. Dette skyldes enlavere innbetaling av restskatt i 2009enn det som har vært gjennomsnittetde seneste årene. Skatteinngangenisolert sett ble 1,5 pst høyere i 2009enn den var i 2008.Finansutgiftene ble redusert fra357,5 mill kroner i 2008 til 215,5 millkroner i 2009. I 2008 var tapet påenergifondet bokført med 86,2 millkroner. Rente- og avdragsutgifteneisolert sett ble redusert med 56,5 millookroner fra 2008 til 2009. Betalteavdrag på 96,2 mill kroner erinnenfor regnskapsforskriftensramme for minimumsavdrag.Renteinntekter/avkastning økte fra39,9 mill i 2008 til 233,7 mill kroner i2009. Denne økningen knytter seghovedsakelig til avkastningen påenergifondet og øvrig langsiktiglikviditet på 215 mill kroner.Lønnsutgifter, korrigert forsykelønnsrefusjoner, økte med 122,9mill kroner eller 8,9 pst fra 2008 til2009. Endringen skyldes ulikefaktorer som utgifter til lønnsoppgjør,endring i pensjonsutgifter og endringi antall årsverk.1.3 Resultater påtjenesteområdeneSamlet merforbruk på tjenesteområdenevar i 2009 på 27,4 mill kroner. Innenfordette resultatet er det store forskjellerbåde tjenesteområdene og enheteneimellom; noen enheter har besparelse ogandre har overskridelser. Netto mer- ogmindreforbruk i forhold til regulertbudsjett 2009 per tjenesteområde vises itabellen.Tjenesteområdetall i 1000 kronerMer-/mindreforbruk01 - Administrasjon og ledelse 1.57902 - Oppvekst 14.31603 - Helse og omsorg -25.59704 - Kultur, frivillighet og fritid -4.21405 - Teknikk og miljø -13.43506 - Eiendomsforvaltning -9Sum tjenesteområdene -27.360Tabell 1.2Som tabellen viser er det kuntjenesteområdene administrasjon ogledelse og oppvekst som har etmindreforbruk. Eiendomsforvaltningen eri balanse. Store deler av merforbruket påtjenesteområde teknikk og miljø knytterseg til VAR-området. En nærmereredegjørelse av resultatene fortjenesteområdene finnes i årsrapportenunder økonomiperspektivet.- 2 -


Årsrapport 2009Asker kommuneDet er overført et betydelig beløp fra2009 til 2010. Dette er ført som utgift iregnskapet for 2009 og knytter seg blantannet til ubrukte øremerkede tilskudd.Tabellen viser overført beløp pertjenesteområde.TjenesteområdeTall i 1000 krOverført fra2009 til 2010Oppvekst 31.108Helse og omsorg 14.791Kultur, frivillighet og fritid 349Teknikk og miljø 8Eiendomsforvaltning 19.486Sum overført til 2010 65.743Tabell 1.3Innenfor oppvekst er det hovedsakeligubrukte statstilskudd knyttet tilbarnehagene, samt norskopplæring ogtilskudd til kompetanseutvikling innenforskolesektoren som er overført. For helseog omsorg er størstedelen av detoverførte beløpet knyttet til NAV ogSosialtjenesten, blant annet ubruktetilskudd til kvalifiseringsordningen ogboligtilskudd. På eiendomsforvaltningenknytter hele det overførte beløpet seg tiltiltakspakken.Diagrammet under viser de uliketjenesteområdenes andel av totalebrutto driftsutgifter, eksklusive sentraleføringer, i 2009.Teknikk og miljø9 %Kultur,frivillighetog fritid5 %Helse ogomsorg33 %Figur 1.1Eiendomsforvaltning6 %Administrasjonog ledelse6 %1.4 Regjeringens tiltakspakkeOppvekst41 %For å dempe effekten av finanskrisen ogstimulere sysselsettingen i Norge laRegjeringen fram sin tiltakspakke tilkommunene den 26. januar 2009.Gjennom tiltakspakken fikk Askerkommune en tilleggsbevilgning på35,838 mill kroner til vedlikehold,rehabilitering og oppgradering avkommunal infrastruktur. I tillegg bleinvesteringsrammene forrentekompensasjonsordningen for skoleogsvømmeanlegg og kirkebygg økt.Asker kommune innarbeidet tiltak somga en rentekompensasjon på 5,9 millkroner.Ikke alle prosjektene er ferdigstilt i2009, og det overføres i alt 19,5 millkroner til 2010. Av dette beløper knytterca 3,5 mill kroner seg tilmerverdiavgiftskompensasjon forprosjektene. For nærmere redegjørelseav de ulike prosjektene som er dekket avmidlene i tiltakspakken henvises det tilkapittel 5 i årsrapporten.1.5 InvesteringerDet ble investert for 202 mill kroner i2009. Det er 152,7 mill kroner mer ennopprinnelig vedtatt budsjett for 2009.Etterslepet i gjennomføringen avinvesteringene er dermed redusert i2009. Ved utgangen av 2009 er totaltetterslep på ca 300 mill kroner Dettebetyr at det er mange prosjekter som ergitt bevilgninger, men som ikke harkommet i gang eller ligger etteropprinnelig fremdriftsplan.Det har vært en betydelig svikt iinntektene i investeringsregnskapet. Detvar budsjettert med 96,6 mill kroner,mens regnskapet viser en inntekt på47,6 mill kroner Avviket skyldes ihovedsak at statstilskudd ikke har blittinnbetalt som budsjettert, samt at salgav eiendommer ligger under budsjett.Investeringsregnskapet er gjort opp medet udisponert beløp på 0,3 mill kroner.Dette har gått til å dekke et merforbrukfra 2008. Investeringsregnskapet påprosjektnivå viser imidlertid at enkelteprosjekter har merforbruk, mens andreprosjekter har mindreforbruk.For detaljert rapportering på de ulikeprosjektene henvises det til omtale avinvesteringer i kapittel 5 i årsrapporten.- 3 -


Årsrapport 2009Asker kommune1.6 BalansenBalansen – tall i 1000 kr 2009 2008Anleggsmidler 7.324.048 7.130.484Omløpsmidler 1.987.342 1.689.998Sum eiendeler 9.311.390 8.820.482Egenkapital -3.412.791 -3.172.701Gjeld kortsiktig -461.719 -485.753Gjeld langsiktig -5.436.880 -5.162.028Sum gjeld ogegenkapital -9.311.390 -8.820.482Tabell 1.4Likviditeten må ansees å være god.Arbeidskapitalen, differansen mellomomløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på ioverkant av 1,5 mrd kroner i 2009. Detmeste av dette er bundet opp ianleggsobligasjoner holdt til forfall og ienergifondets midler, og er således ikkelikvide. Dette er en økning på 321 millkroner fra 2008. Økningen skyldes atomløpsmidlene har økt med 297 millkroner, samtidig som den kortsiktigegjelden er redusert med 24 mill kroner.Økningen i omløpsmidlene knytter seghovedsakelig til avkastningen fraenergifond og øvrig langsiktig likviditetpå 215 mill kroner.Egenkapitalen har økt med 240 millkroner fra 2008 til 2009. Fondsmidleneutgjør 1,354 mrd kroner, dette er enøkning på 167 mill kroner fra 2008. Avfondsmidlene utgjør energifondene 1,047mrd kroner, mens 110,6 mill kroner erbundne fondsmidler. Av fondsmidlene erdet kun 109 mill kroner som ikke er”øremerket” spesielle formål.Den langsiktige gjelden har økt med 275mill kroner fra 2008. Økning ikommunens pensjonsforpliktelser utgjør128 mill kroner, mens den resterendedel skyldes at det er tatt opp mer i nyelån enn det er nedbetalt i avdrag.Av kommunens låneportefølje på 3,136mrd kroner, er 51 pst bundet til fastrente. Ved utgangen av 2009 varlåneporteføljens gjennomsnittsrente 3,5pst.1.7 Økonomiske perspektiver forHP-perioden 2010 – 2013En av Asker kommunes sentraleutfordringer i handlingsprogramperiodener å skape økonomisk handlingsrom ogforutsigbare rammer. Asker kommunehar i et historisk perspektiv hatt gunstigeøkonomiske rammer for den kommunaletjenesteyting. Endringer ifordelingskriterier i modellen foroverføringer til kommunene, ikombinasjon med en betydeliggjeldsutvikling, har etablert en nyøkonomisk virkelighet for Askerkommune. Kommunens virksomhet måtilpasses til de endrede økonomiskerammene, samtidig som det er etøkende behov for tjenester og stadigstørre krav og forventninger tiltjenesteytingen. Denne situasjonenutfordrer det generelletjenestenivå/bredde og fordeling avressurser internt i tjenesteområdene ogmellom disse.Asker kommune må i større gradutarbeide strategier for å tilpassetjenestene til de endredeforutsetningene. Dette innebærer ogsåstrategier for å skape et økonomiskhandlingsrom og et grunnlag for enforutsigbar, fremtidsrettet og langsiktigutvikling av kommunens tjenester.Vedtatt budsjett for 2010 oghandlingsprogram for perioden 2010 –2013 bygger for øvrig på regjeringensforslag til statsbudsjett.Pris- og lønnsvekstUtviklingen i norsk økonomi har vært omlag som anslått fra høsten 2009 og framtil februar 2010. Prisveksten er iunderkant av 2,5 pst., denne forventes åfalle fram mot sommeren.I statsbudsjettet var det ved beregningav kommunenes inntekter i 2010 lagt tilgrunn en samlet pris- og lønnsvekst på3,1 pst hvorav en lønnsvekst på 3,5 pst.Dette er også lagt til grunn i budsjettetfor 2010.Skatt og rammetilskuddI handlingsprogrammet 2010 – 2013 erdet lagt til grunn et anslag for nominellvekst i frie inntekter på 5,3 pst fra 2009- 4 -


Årsrapport 2009Asker kommunetil 2010. For årene 2011 – 2013 er det igjennomsnitt anslått en nominell vekst ifrie inntekter på 1,6 pst. Veksten ikommunenes skatteinngang blebetydelig lavere enn anslått i 2009,hvilket betyr at veksten i pst må liggebetydelig over det budsjetterte for 2010for å nå skatteanslaget for dette året.Det er imidlertid stor usikkerhet knyttettil inntektsutviklingen både nasjonalt oglokalt. Endringer i inntektssystemet betyrat Asker kommune taper fra 36 mill til ca50 mill kroner på inntektsutjevningen iperioden 2010 – 2013 sammenlignetmed 2009. Det forventes at nyekostnadsnøkler i inntektssystemet erferdig beregnet og foreligger nårkommuneproposisjonen for 2011 leggesfrem.Innlemmingen av de øremerkede statligebarnehagetilskuddene i rammetilskuddeter utsatt til 2011. Forløpige beregningerviser at Asker vil få et tap på ca 20 millkroner knyttet til denne omleggingen.RenteutviklingenNorges Bank valgte ved rentemøtet ifebruar å holde styringsrenten uendretpå 1,75 pst. Analyser tilsier atstyringsrenten skal øke gradvis utover iåret og at den framover mot 2012 kankomme til å ligge rundt 4 - 5 pst. Ikommunens budsjett for 2010 oghandlingsprogrammet 2010 – 2013 erdet lagt til grunn en lånerente på 4,5 pstøkende til 5 pst i slutten av perioden.Dette betyr at Asker kommune har enrentebuffer i sitt renteanslag for denneperioden.Avkastning energifondFor å skape økonomisk handlingsrom erdet i handlingsprogrammet for 2010 –2013 lagt opp til at avkastningen påkommunens energifond ikke skalbenyttes til styrking av driftsbudsjettet,men avsettes til realverdifond ogbufferfond, og også til en størreegenfinansiering av investeringene.Avkastningen kan også benyttes tilnedbetaling av eksisterende gjeld eller åredusere løpetiden på lån.Netto driftsresultatDet er lagt opp til at Asker kommuneskal ha et netto driftsresultat på ca 3 psthvert av årene ihandlingsprogramperioden.1.8 Pågående rettstvisterAsker kommune har ikke pågåenderettstvister per 31.12.2009.1.9 LikestillingVed utgangen av 2009 var det 1.952,6årsverk kvinner og 642,4 årsverk menn.Prosentandel kvinner var 75,2 pst og formenn 24,8 pst. Sett opp mot tidligere årviser tallene at forholdet holder segstabilt. Som tidligere følgerkjønnsfordelingen i hovedtrekk detradisjonelle tjenesteområdene som er ikommunen.100 %80 %60 %40 %20 %0 %Figur 1.2Ande l k v i nne r og me nn i A sk e r k ommune24 % 23 % 24 % 25 %76 % 77 % 76 % 75 %2006 2007 2008 2009Menn innenfor tjenesteområdet oppvekster fortsatt et prioritert område. Andelenmenn totalt innenfor tjenesteområdetoppvekst var det ved utgangen av 2009på i overkant av 20 pst. Innenfor skolevar andelen menn på 24 pst og innenforbarnehagene var andelen menn på 9,9pst i 2009. I 2007 var tallet for menn ibarnehage på 10,7 pst og i 2008 gikkandelen menn ned til 9,9 pst.I 2009 fortsatte Asker kommune enlønnspolitikk hvor man satset påkvinnedominerte yrker som PPrådgivere,psykologer og kvinneligerådgivere. Deres lønnsutvikling lå noehøyere sammenliknet medlønnsutviklingen til menn irådgiverstillinger med krav om høyereutdannelse.1.10 Medarbeidere medinnvandringsbakgrunnDet er en ambisjon iarbeidsgiverssammenheng å sørge for atMennKvinner- 5 -


Årsrapport 2009Asker kommunemangfoldet i Askers befolkning ogsågjenspeiles blant kommunensmedarbeidere. Asker kommune har for2009 nådd denne målsettingen og ser atom lag 10 pst av medarbeideren harinnvandringsbakgrunn, hvorav 5 pstikke-vestlig. Arbeidsplassen er en av deviktigste arenaer og møteplassene fordialog mellom mennesker og har derforen viktig rolle i integrerings- oginkluderingsarbeidet. Gjennom den årligemedarbeiderundersøkelsen har vi for2009 også spurt våre medarbeidere ometnisitet for å se om det er ulikeoppfatninger og opplevelser knyttet tilsentrale arbeidsmiljøspørsmål.Når det gjelder etnisitet, er detmarginale forskjeller. Etnisk norske ergjennomgående noe mer fornøyd medinnhold i jobben, mulighetene for fagligog personlig utvikling. Ansatte som eretniske minoriteter scorer derimothøyere på spørsmålene knytte til ledelse,trivsel og lojalitet samt alt i alt er noemer fornøyd med Asker kommunen somarbeidsgiver.Gjennom en målrettet satsing påmangfold vil Asker kommune somarbeidsgiver bidra til å motvirkediskriminering og verdsette ulikhetersom en ressurs.1.11 DeltidAsker kommune har som målsetting åredusere antall ansatte som har uønsketdeltid. Gjennom den årligeklimaundersøkelsen får kommuneninformasjon om hvilke enheter som harstørst utfordringer med hensyn tiluønsket deltid og hvor det kan værehensiktsmessig å iverksette noen tiltak.Asker kommune har retningslinjer omuønsket deltid og enhetene arbeiderkontinuerlig med å redusere omfanget.Tallene for 2009 viser samme tendenssom ved tidligere år. Det er i de storetjenesteområdene med tradisjoneltmange kvinner at vi finner størst andeldeltidstilsatte. Tallene viser også at langtflere kvinner arbeider deltid enn mennuavhengig av tjenesteområde.Det er 7 pst av medarbeiderne somarbeider ufrivillig deltid, og tallet er sågodt som uendret fra 2008 til 2009Forhold 100 % 50 - 100 < 50 % Sumhel- og deltid stilling % still. stillingAdm. og ledelse 115 17 5 137Oppvekst 956 430 269 1.655Helse og omsorg 314 423 319 1.056Kultur 70 33 53 156Teknisk 132 17 0 149Eiendom 54 6 0 60Til sammen 1.641 926 646 3.213Kvinners andel 1.141 810 479 2.430Menns andel 500 116 167 783Tabell 1.51.12 LivsfasepolitikkAsker kommune har tiltak rettet motansatte som er inne i den siste delen avsitt yrkesliv. Det mest brukte tiltaket ertilbudet om redusert arbeidstid medinntil 20 pst med bibehold av lønn.Tiltaket gjelder for ansatte ialdersgruppen 62 år og til 67 år. I 2008var det 77 ansatte som benyttet seg avordningen fordelt på 55 kvinner og 22menn. Ved utgangen av 2009 var det109 på seniortiltak fordelt på 84 kvinnerog 25 menn.Øvrige tiltak rettet mot seniorer blesvært lite benyttet med unntak avpensjonskursene som gjennomføreshvert år for ansatte fra fylte 55 år.1.13 Likestillingsindeks forkommuneneTidligere ble likestilling hovedsakeligdefinert som likestilling mellom kvinnerog menn. I dag snakker vi også omlikestilling mellom ulike etniske grupper,grupper med ulik funksjonsevne oggrupper med ulik seksuell orientering.Likestilling mellom kvinner og mennkaller vi for kjønnslikestilling, og det erdette indeksen sier noe om. Man tenkergjerne på kvinners likestilling i dennesammenhengen, som for eksempelkvinners deltakelse i arbeidslivet. I dagsnakker vi også om likestilling for mennog likestilling i hjemmet kan være vel såsentralt som i arbeidslivet. Indeksen for- 6 -


Årsrapport 2009Asker kommunekjønnslikestilling i kommunene tar ikkestilling til hva som er viktigst, menbeskriver i hvilken grad det foreliggerforskjeller mellom kvinner og menninnad i en kommune langs fleredimensjoner, og hvordan disseforskjellene varierer mellom regionene.De mest likestilte kommunene har enskår som varierer fra 0,696-0,776, på enskala fra 0,0-1,0.Kommune Rangering IndeksKarasjok 1 0,776Oppegård 11 0,753Asker 7 0,755Bærum 3 0,765Skedsmo 14 0,748Tabell 1.61.14 Helse, miljø ogsikkerhet(HMS)Asker kommune er en IA-bedrift, ogHMS-arbeidet i 2009 har i hovedsak værtkonsentrert om tettere oppfølging avsykemeldte medarbeidere med spesieltfokus på tre diagnosegrupper; muskelogskjelettlidelser, svangerskapsrelatertfravær og lettere psykiske lidelser.Fokusområdene er definert på bakgrunnav gjennomført risiko- ogkartleggingsanalyser i detjenesteområder fraværet er størst oghvilke diagnostiske årsaker som fører tilsykefravær hos våre ansatte. Somarbeidsgiver kan vi tilrettelegge gjennomen rekke tiltak som forebygger, fører tilraskere tilbakekomst til arbeidet,reduserer og demper fraværsutviklingen.Fraværstall i Asker kommunesammenlignet med Bærumkommune i prosentSykefravær 2007 2008 2009Asker kommune 7,6 8,3 8,1Bærum kommune 8,9 9,3 9,2Tabell 1.7Det er gjennomførtkompetansehevingstiltak for å forebyggeog motvirke utviklingen av sykefraværrelatert til muskel – og skjelettlidelser ialle resultatenheter innenfortjenesteområdet helse og omsorg.Tendensen viser at lettere psykiskelidelser er en økende sykefraværsårsak iAsker kommune som i landet for øvrig.Mange med psykiske lidelser står i dagutenfor arbeidslivet eller er i ferd med åfalle ut selv om de utgjør en viktigarbeidsressurs. Kommunen tilbyr kurs ogopplæring i samarbeid med NAV somomhandler arbeid og psykisk helse. Måleter at økt kunnskap om betydningen avinkludering og forståelse vil føre til atansatte som i perioder av sitt yrkesliverfarer å få en lettere psykisk lidelsefortsatt kan være i arbeid.På bakgrunn av kartlagt fravær grunnetsvangerskap, og da spesielt blantansatte i barnehager, er det etablert etprosjekt i utvalgte avdelinger. Prosjektethar til hensikt å øke kunnskapen omarbeid og svangerskap hos den enkeltemedarbeider og å øke den enkeltesinnsikt i de tilretteleggingstiltakarbeidsgiver kan iverksette, slik atgravide arbeidstakere føler økt trygghetog kan stå lengre i jobb.Rådmannens satsningsområder for HMSarbeideter å videreutviklesamhandlingsmodeller som styrkersamarbeidet mellom resultatenhetene,vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten,fastlegene og NAV. Asker kommune harpå bakgrunn av dette etablert et trepartssamarbeidsprosjekt hvor ledelsen, HMSrådgiver,vernetjenesten og NAVarbeidslivssenter inngår i et forpliktendesamarbeid. Målet er intensivering avtidlig intervensjon ved oppståttsykefravær. Prosjektet ledes av HMSrådgiveri kommunen og tar sikte påstyrket samhandling, økt medvirkning ogansvarliggjøring av alle inkluderte parter,slik at vi i fellesskap kan finne frem tilbedre løsninger for å forebygge, dempeutviklingen og redusere sykefraværetblant kommunens ansatte.1.15 Medbestemmelse ogtillitsvalgteMedbestemmelsesmøtene er et forum fordialog og gjensidiginformasjonsutveksling mellom partene i- 7 -


Årsrapport 2009Asker kommuneAsker kommune knyttet til omstilling ogutvikling.Rådmannen innkaller til rådmannensmedbestemmelsesmøter.Resultatenhetsleder innkaller til møter påenhetsnivå. På enhetsnivå skal detavholdes minst 6 møter pr. år hvoravHMS saker er oppe på agendaen påminst 6 møter.I løpet av 2009 ble det gjennomført 15medbestemmelsesmøter pårådmannsnivå. I rådmannensmedbestemmelsesmøte møtertillitsvalgte for Delta, Fagforbundet,Utdanningsforbundet, NSF, FO ogAkademikerne (sammenslutning forakademikerorganisasjonene) samtHovedvernombudet (HVO). I tilleggmøter rådmann og HR-sjef samt ensekretær1.16 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består avseks representanter fraarbeidstakersiden og seks representanterfra arbeidsgiversiden. HMS-rådgiver harmøte- og talerett. AMU har i 2009avholdt 8 møter og møtene ble ledet avhovedverneombudet. Lovfestetopplæring for AMUs medlemmer blegjennomført i 2008, og vil bligjennomført i 2010.Asker 31.03.2010Lars BjerkeRådmann- 8 -


Årsrapport 2009Asker kommune2 Verdier og styring2.1 Politisk strukturAsker kommune har enformannskapsmodell med fagkomiteer.Av kommunestyrets 47 representantersitter 11 i formannskapet. I hver av defire fagkomiteene sitter det 9representanter.Formannskapet har to fastearbeidsutvalg; økonomiutvalget og planognæringsutvalget.Rådmannen deltar i utvalgsmøtene ogivaretar sekretariatsfunksjonene.Rådmannen og også andre fraadministrasjonen har vært invitert til åmøte i konkrete saker og/eller til engenerell dialog om aktuelle utfordringer.Både rådmannen og kontrollutvalget harytret ønske om god kontakt framover.Kontrollutvalget har behandlet, ogoversendt til kommunestyret forbehandling, toforvaltningsrevisjonsrapporter samtrapport om selskapskontroll. Videre erdet bestilt og behandlet enundersøkelsesrapport i 2009.Forvaltningsrevisjonsprosjekter:o Økonomisk styring iinvesteringsprosjektero Saksbehandling i byggesaker –oppfølgingsundersøkelseSelskapskontroll 2009:oKontroll av tre heleide aksjeselskap,herav to med heleidedatterselskaper.Undersøkelsesrapport:oSamsvar mellom Asker kommunesog feiers registre samtendringshåndteringFigur 2.1 politisk strukturKontrollutvalgetKommunens kontrollutvalg hjemles ikommunelovens § 77 og forskrift omkontrollutvalg i kommuner ogfylkeskommuner. Kontrollutvalget skalføre det løpende tilsyn med denkommunale forvaltning på vegne avkommunestyret, herunder påse atkommunen har en forsvarligrevisjonsordning. Utvalget kan ikkeoverprøve politiske prioriteringer.Kontrollutvalgets møter holdes forlukkede dører dersom ikke utvalget selvhar bestemt noe annet.Det ble i 2009 avholdt ni møter.Kontrollutvalget er holdt løpendeorientert om kommunens drift.2.2 Administrativ strukturI løpet av 2009 ble det besluttet å styrkerådmannsnivået, og det ble etablert enmidlertidig ledergruppe. Innenforadministrasjon og ledelse ble detgjennomført en omorganisering.Tidligere stab- og støttefunskjoner bleorganisert i fagavdelinger innenforforvaltning/utvikling, HR og økonomi. Iseptember 2009 tiltrådte ny rådmann.Den midlertidige lederstrukturen ble dagjort permanent. Dette innebærer atledergruppen består av rådmann, 4direktører for de respektivetjenesteområdene, HR-sjef ogØkonomisjef. Intensjonen er å styrkelederkraften i en periode med storeomstillingskrav. Prinsippet om delegeringav myndighet i en 2-nivåmodell eruendret.- 11 -


Årsrapport 2009Asker kommuneFigur 2.22.3 Andre selskaperKommunens samlede virksomhet erorganisert i tjenesteproduserenderesultatenheter og rådmann med stabsogstøttefunksjoner. I tillegg er noetjenesteproduksjon organisert gjennominterkommunale selskap (IKS), etterkommunelovens § 27.Asker kommune har et samarbeid medBærum kommune om fellesbarnevernvakt, legevakt,landbrukskontor og kemner. Kommunenhar også interesser gjennom heleideaksjeselskap, og selskaper hvorkommunen har aksjeposter.Deler av kommunens tjenester,samfunnsbyggende formål ogeiendomstiltak utføres av eller gjennomslike selskap; som Asker Produkt AS, DIgruppen,Asker Sentrum AS, AskerEiendomsforvaltning AS, Torstadtunet ASog Asker Utvikling AS. I tillegg kommerstiftelser hvor kommunen har skutt innkapital, helt eller delvis.Asker kommune har eierinteressersammen med andre kommuner iselskapene:o Asker og Bærum Brannvesen IKSo Bråset bo- og omsorgssenter IKSo Asker og Bærum Vannverk IKSo Vestfjorden AvløpsselskapI løpet av 2009 ble det arbeidet med eneiermelding for Asker kommune, hvordet er foretatt en overordnetgjennomgang av selskapenesvedtekter/avtaler, drift, tjenester ogorganisering. Det er vektlagt et uttaltbehov for bedre dialog mellom eier ogselskapene, økt bevissthet med klarereeierstrategier, samt utvelgelse avselskapsrepresentanter ut frakompetanse og egnethet.Årsrapporter med regnskap fraaksjeselskap og interkommunale selskaplegges ut på kommunens nettsider undernæringslivsportalen etter hvert somdisse godkjennes og tilgjengeliggjøres.2.4 God virksomhetsstyringKommunen har, gjennom de siste årenessatsinger, etablert et viktig fundamentfor god virksomhetsstyring. Prinsipperfor god virksomhetsstyring bygger på:oooåpenhet og integritetmåling og ansvarliggjøringuavhengig kontrollI 2009 ble det ansatt nyforvaltningscontroller.- 12 -


Årsrapport 2009Asker kommuneKommunens visjon, verdier ogledelsesprinsipper er gjennom siste årssatsing integrert i et fellesledelsessystem. Ledelsessystemet erevaluert i forhold til prinsipper for godvirksomhetsstyring og er sertifisert påtre standarder: ISO 9001, ISO 14001 ogISO 27001.Asker kommunes verdier er åpenhet,troverdighet og gjensidig respekt.Verdiene skal prege organisasjonen, ogde valgene som foretas – og disseverdiene settes på prøve daglig i vårkontakt med innbyggerne ogomverdenen for øvrig.Klimaundersøkelsen 2009Gjennom klimaundersøkelsen måler vimedarbeidernes motivasjon, samarbeidog trivsel. Asker kommune lykkes iambisjonen om å ligge overlandsgjennomsnittet, og samtidig ha enpositiv utvikling sammenlignet med segselv over tid.Respondentene svarer på en skala fra 1til, som omregnes til en indeks fra 17-100.Som en tommelfingerregel kan indeksentolkes slik:Tolkning av indeksen 17-100Over 80 Svært bra71-80 Ganske bra61-70 Ikke spesielt braUnder 60 DårligTabell 2.1Hovedtrekk fra klimaundersøkelsenAsker kommune er godt fornøyd medresultatene fra åretsmedarbeiderundersøkelse påkommunenivå. Vi har for 2009 enmarginal forbedring på 5 av 10hovedområder sammenliknet med 2008.Resultatene av klimaundersøkelsen harvist en positiv tendens sidenundersøkelsen ble tatt systematisk ibruk. Gjennomføring og oppfølging avmedarbeiderundersøkelsen bidrar til at visom organisasjon årlig setter et sterktfokus på arbeidsmljørelaterte spørsmål,og på denne måten bidrar til en positivutvikling.oDet er 1931 medarbeidere som harbesvart undersøkelsen, og det giroooen svarprosent på knapt 66 pst.Dette er en klar nedgang isvarprosenten som skyldes enkombinasjon av flere forhold.Tjenesteområdene kultur og fritid,skole og barnehager scorer høyereenn snittet. De øvrigetjenesteområdene har forbedret segmarginalt sammenliknet med 2008Det er marginale avvik mellombesvarelsene til kvinner og menn.Når det gjelder alder og tid ansatt erdet et tydelig mønster hvor deyngste er meste positive og er desom gjennomgående er mestfornøyde. Deretter faller scoren,frem til den eldste gruppa/lengst tidansatt, som igjen scorer høyere.2.5 BrukerdialogBrukerundersøkelserFor at resultatene frabrukerundersøkelsene skal være lettereå lese og vurdere er det forundersøkelsene gjennomført i 2009brukt fargekoder.Fargekodene er som følger:o Grønn farge angir ønsket resultateller bedreo Gul farge angir akseptabelt resultato Rød angir ikke akseptabelt resultatSett opp i mot de ulike skalaene, erresultatene verdsatt som følger:VurderingSkala1-4Skala1-5Skala1-6IndeksRefleksGrønn 3,0 -> 3,8 - > 4,5 -> 71 ->Gul2,7 –2,93,3 –3,74,0 –4,461 - 70Rød


Årsrapport 2009Asker kommuneNedenfor følger hovedresultatene:Skala/indeksAskertotaltType undersøkelseMedarbeiderundersøkelse1-6 4,6Elevundersøkelsen1-5 3,7Barnevern 1-6 4,3Barnehagene 1-6 4,7Barn og ungemed spesielle behov 1-6 3,4Voksneutviklingshemmede 1-4 3,2Fysio- og ergoterapitjenester1-6 5,1Sykehjem 17-100 82Omsorgsboligerfor eldre 17-100 85Hjemmetjenesten 17-100 81Dagsentrefor eldre 17-100 93Kulturskolen 17-100 75Tabell 2.3Asker kommune tar resultatene for barnog unge med spesielle behov på alvor,og satsingen på forsterket samordninghar som formål å bidra til å bedre dissetjenestene.AskerDialogenAskerDialogen, www.AskerDialogen.no,er et elektronisk støttesystem forsystematisk oppfølging og kontinuerligforbedring av tjenester og forvaltning.Systemet favner:ooInnspill, klager, ris og ros frainnbyggerne via InternettAvvik og forbedringsforslag fraansatte via IntranettetI 2009 ble det også tiltrettelagt formeldinger via ferdig frankert papirutgaveav AskerDialogen.Etter at AskerDialogen ble i lansert somhenvendelseskanal for innbyggerne i2007, har bruken gradvis økt med enmarkant økning i 2009.AskerDialogen - eksternRegistreringer fra innbyggerne hva angårtjenesteproduksjonenKategoriAntall registrertetilbakemeldinger2007 2008 2009Annet 3 33 102Avfall og gjenvinning 3 48 129Barn og familie 1 20 111Bolig og eiendom 4 48 732Eksterne tjenester 3 5 27Eldre 7 11Helse 16 49Internett 7 4 13Kultur, idrett og fritid 12 41 120Næringsliv 1 9Omsorg og rehabilitering 1 5 19Serviceerklæringer 1 4 3Skole og utdanning 2 17 50Sosiale tjenester 4 8Vann og miljø 7 29 45Vei og trafikk 16 88 221Totalt 60 370 1649Tabell 2.4 – AskerDialogen - eksternKontinuerlig forbedringsarbeidKritiske avvik som gjelder fare for liv oghelse, alvorlige sikkerhetsbrudd ogalvorlige miljøskader, gis alltid høyesteprioritet.Ved å identifisere trender i statistikk oggjennomføre analyser, sikreskontinuerlig forbedring av tjenester ogforvaltning. Det er særskilt kritisk atårsakene til at avvik oppstår, bliridentifisert og rettet opp, slik at avvikeneikke gjentar seg.AskerDialogen - internRegistreringer fra ansatteinndelt etter avvik og forbedringsforslag2008 2009Avvik 838 1026Forbedringsforslag 308 230Totalt 1146 1256Tabell 2.5; AskerDialogen - intern- 14 -


Årsrapport 2009Asker kommune3 StrategiskeprosjekterKommunestyret er gjennomhandlingsprogrammet oppdragsgiver tilflere strategiske prosjekter.3.1 FNs Global CompactByprogram - mot uetiskatferd og korrupsjonAsker kommune ble en av 12 byer iverden som er med i Innovating Cities i2008. Disse ”byene” har alle forskjelligeprosjekter, særskilte områder som alleunderstøtter de 10 prinsipper somprogrammet bygger på:ooooMenneskerettigheterArbeidsforholdMiljøAntikorrupsjonAsker er den eneste av deltakerne somhar et prosjekt som retter seg spesieltmot å forebygge korrupsjon og uetiskadferd.Det er gjennomført en risiko ogsårbarhetsanalyse i Asker kommunesorganisasjon, hvor det er avdekket flereområder som det skal arbeides videremed.Prosjektets fremdrift stanset opp i mai2009. Det var nødvendig å vurdereorganisering, rekkefølge på aktiviteter,deltakelse, samt system ogretningslinjer. Det ble også kjent at detforelå et forslag til en ny standard forsamfunnsansvar, ISO 26000. Denne harvært til høring og forventes klar tilanvendelse over sommeren 2010. Detvar nødvendig å vurdere om dennestandarden kunne bidra til å gjøregjennomføringen av arbeidet enklere,samt å gi en større merverdi for enorganisasjon som fra tidligere er kjentmed ISO -standardene i sittledelsessystem. Den nye standarden girveiledning på hvilke områdervirksomheter, private eller offentlige ogfrivillige organisasjoner anbefales åarbeide etter for å ta et bevisstsamfunnsansvar.ISO 26000 og de 10 prinspippene iGlobal Compact retter seg mot desamme tema. Det er lettere for Askerkommune som organisasjon å arbeide ihenhold til definerte standarder somogså er mer utbredt brukt i Norge.Mulighet for erfaringsutveksling ogforankring er større. Den norskedeltakelsen og kjennskapen til ISO26000 standarden har hatt breddeltakelse fra næringsliv, frivilligeorganisasjoner og det offentlige underutarbeidelsen.Etter en stillstand i prosjektet vil Askerkommune nå gjenoppta arbeidet med åhindre uetisk adferd og korrupsjon, førstgjennom å arbeide med standarden i ISO26000, for senere å invitere mednæringsliv og de frivilligeorganisasjonene. Underveis vil få holdekontakten og rapportere fremdriften iarbeidet til Global Comapcts sekretariat iMelbourne. De er inneforstått med at viarbeider på denne måten og er glad forAsker initiativ. For mer informasjonwww.citiesprogramme.org.3.2 Medarbeiderutvikling ogkulturbyggingProsjektet har utarbeidet og definertAsker kommunes ulikekompetanseområder, som grunnlag for ådefinere krav til kompetanse ogkartlegging av alle medarbeiderneskompetanse. Prosjektet har ogsåutarbeidet forslag til en fellesservicekultur som skal pregesamhandling internt, samt kommunensmøte med innbyggere, brukere ogpolitikere. Våren 2009 ferdigstilteprosjektet sitt kartleggings- oganalysearbeid samt utarbeidet forslag tiltiltak innenfor de 3 fokusområdene:oooKompetanseforvaltningOrganisasjonskulturServicekulturProsjektets resultater og anbefalingerinnarbeides i ny arbeidsgiverpolitiskplattform i 2010.- 15 -


Årsrapport 2009Asker kommune3.3 Forsterket samordning avtjenester til barn og ungeProsjektet overleverte sine rapportermed analyse og anbefalinger høsten2009. Satsingen på tidlig intervensjon ogtverrfaglig samarbeid forsterkes.Prosjektets resultater behandles politiskog implementeres i løpet av 2010.4 Strategiske målI Asker kommune er prinsippene frabalansert målstyring valgt som strukturfor mål på organisasjonsnivå.De strategiske målene er organiserteinnenfor ulike perspektiver. Dette kanillustreres slik:Figur 4.1; PerspektiveneInnenfor hvert av perspektivene er detutarbeidet fokusområder medmålsettinger for perioden. Målene gjelderfor hele handlingsprogramperiodene oger tjenesteovergripende. Det innebærerfelles mål, uansett tjenesteområde, ogde er forutsatt realisert innenforeksisterende rammer.- 16 -


Årsrapport 2009Asker kommune4.1 SamfunnsperspektivetSamfunnsperspektivet viser kommunensprioriteringer for å bidra til positivsamhandling med innbyggere, offentligevirksomheter, næringsliv og frivilligeorganisasjoner.Fokusområder for næringsliv- I sitt samarbeid med næringslivet ønsker kommunen å bidra til goderammebetingelser for næringslivet.Kortreiste arbeidstakereAsker kommune skal legge til rette foren balansert næringsutvikling med fokuspå ”kortreiste arbeidstakere”Asker har høy etableringsfrekvens medfokus på kortreiste arbeidstakere.Etablering av nye foretak per 1000innbyggere:2004 2005 2006 2007 2008Asker 13 14 15 13 13Bærum 13 13 14 14 11Røyken 10 12 10 10 11Drammen 12 13 13 12 12Lier 9 12 11 12 11Akershus 10 11 11 11 10Landet 9 10 11 10 10Tabell 4.1Etablerertilbudet er viktig for å skapenye lokale arbeidsplasser. 200 deltok påetablererkurs og 150 på faglige temakursi regi av Asker og Bærum kommuner i2009.Individuell veiledningstjeneste i Askerble gjennomført for 18 personer.Gründerforum samlet ca 25 personersom er i etableringsfasen, som kan læreav og inspirere hverandre.Det ble laget en nettløsning foretablerere www.etablererkompasset.noMentorprogram med 20 deltakere fraAsker og Bærum startet høsten 2009,hvor etablerte fra næringslivet veiledergründere i sin etablerings- og vekstfase.Det er etablert lenker på kommunensnettsider for næringslivet, medopplysninger om næringslokaler i Askerfor salg og til leie.Stimulere til økt samhandlingmellom skole og næringslivGjennom prosjektet Karriere Akershusarbeids det målrettet for å knyttekontakter og avtaler mellom skolene ognæringslivet. Arbeidet stoppet opp midt iåret fordi prosjektleder sluttet. AkershusFylkeskommune, Bærum og Askerkommune arbeider nå videre med enoppfølging, hvor det primære målet er åøke antall partnerskapsavtaler mellompartene.Økt samhandling mellom næringslivog kommunen om utvikling og brukav moderne miljøløsningerMiljøforumet med 15næringsrepresentanter fra Asker har ihovedsak arbeidet med å øke andelenelbiler for lokal bruk, samt å få flereladeplasser ute ved bedriftene. Det erogså arbeidet med anvendelse avbiogass lokalt i buss eller privatbiler,dette svært aktuelt dersom en kan få tilen produksjon og salg tilknyttet VEASsitt anlegg på Bjerkås.Det ble gjennomført enannonsekampanje med 13 bedrifter somfortalte sine historier knyttet til det å taet samfunnsansvar, og her særlige tiltakfor å være en miljøbevisst bedrift.Søke løsninger for etablering av etinternasjonalt skole- ogbarnehagetilbud i AskerDet ble ikke arbeidet mye med dennesaken i 2009. Konkret sak vil fremleggesi første halvår 2010.- 17 -


Årsrapport 2009Asker kommuneFokusområder for frivillighet - mangfold i nærmiljøene- Kommunen vil gjennom forpliktende og likeverdig samarbeid med lag og foreningerarbeide for utvikling av gode nærmiljøerAktivt samarbeide med menigheteneog lokale livssynsorganisasjonerDet har vært arbeidet med en egensamarbeidsavtale med Asker idrettsrådog revisjon av samarbeidsavtalen medAsker kirkelige fellesråd.Etablere Hasselbakken som en viktigsamhandlingsarena for frivillighetUtviklingen av frivilligheten i Asker harvært tuftet på frivillighetsmeldingen fra2007. Komitéen har startet opp arbeidetmed evaluering av meldingen. Mangetiltak i meldingen er gjennomført:- Hasselbakken - frivillighetens hus ertatt i bruk- Asker frivilligsentral - Hasselbakkener etablert- Heggedal nærmiljøsentral eretablertUtvikle strategier og konkrete tiltaksom bidrar til å styrke utvikling avattraktive tettsteder oglokalsamfunnNærmiljøkonferansen i Borgensonenvar første konferanse gjennomført etterny metodikk. Dette viste seg å fungeregodt og gir god erfaring forgjennomføring av nærmiljøkonferanser ide andre sonene. Nærmiljøkonferansenekan bli et viktig ledd idemokratiutviklingen av Askersamfunnetder involvering og deltakelse er viktig.Konferansen om kommunedelplanHolmen-Slependen var en annen formfor utviklingsarena for nærdemokrati,involvering og deltakelse. Breddeltakelse fra politikere, beboere,foreninger og næringsliv bidro til godforståelse for planen og mange godeinnspill.- 18 -


Årsrapport 2009Asker kommune4.2 MiljøperspektivetMiljøperspektivet viser kommunensprioriteringer for å bidra til enbærekraftig utvikling for at fremtidigegenerasjoner gis en positiv miljøarv.Fokusområder for arealforvaltning- Vår arealforvaltning skal sikre en balansert utvikling i tråd med vedtattkommuneplan gjennom prinsippene fra den langsiktige areal- ogtransportstrategienPrioritering av miljøvennligtransportAnlegging av nytt kollektivfelt langsSlemmestadveien sør for Holmen blepåstartet og vil stå ferdig i 2010. Detinterkommunale politiske ad hocutvalgetfor Spikkestadkorridoren harnedlagt et omfattende arbeid vis a visoverordnede myndigheter/statligesektormyndigheter, med det resultat atSpikkestadlinjen og Heggedalkollektivterminal er prioritert ihandlingsprogram både i Akershusfylkeskommune og hos Jernbaneverket.Arbeidet med etablering avekspressbusstopp på E-18 i Asker erigangsatt.I nye reguleringsplaner settes det nåbegrensninger for bilparkering inæringsbygg i gangavstand tilknutepunkter.Ved Gulhella stasjon erinnfartsparkeringen utvidet.Kommunestyret vedtok ”Sykkelstrategifor Asker”.I Vollen er det anlagtsykkelparkeringsanlegg vedhurtigbåtbrygga.Satsing på utvikling avtettsteder/knutepunkterI Asker sentrum har avtaleprosessenerundt utvikling av Føyka, samtreguleringsprosessene rundtnæringsutvikling på Kraglund ogDrengsrudbekken, og boligutvikling iaksen Asker-Bondibroen, pågåttgjennom 2009.WesternGeco tok i bruk sitt nyenæringsbygg vest for sentrum høsten2009.Reguleringsplan for Heggedal sentrum erferdigbehandlet i tett dialog mednærmiljø, utbyggere ogsamferdselsmyndigheter.I prosessen med kommunedelplanHolmen – Slependen har det vært stortfokus på utviklingen av Holmen sentrum.Ved Billingstad stasjon er det regulertinn et leilghetsprosjekt, og ved Vakåsstasjon er leilighetsprosjektet Bjørndalenunder utbygging.Gang-/sykkelvei langs Konglungveien vilgi bedre tilgjengelighet tilLøkeneshalvøya. Anbud ble gjennomførtog entreprenør valgt i 2009.God tilgjengelighet tilrekreasjonsområder ogfriluftsarealerAllment tilgjengelig sti ble åpnet langsVennelslund i Vollen, basert på avtalemed grunneier. For øvrig er det i regi avbl.a. Asker turlag tilrettelagt en rekkenye stitraséer.Forsvarlig disponering avhavneområdene og miljøsertifiseringav båthavner og badeplasserGrunnet manglende tilfredsstillendevannprøver for badevannskvalitet, ogikke tilfredsstillendekildesorteringsmuligheter for avfall påstrender, mistet Asker kommune ”BlåttFlagg”- godkjenningen for 4 strender forsommeren 2009. Vannprøvetaking iforhold til badevannskvalitet bleimidlertid opprettholdt med henblikk påå søke godkjenning for disse strendenefor sommeren 2010.- 19 -


Årsrapport 2009Asker kommune4.3 InnbyggerperspektivetInnbyggerperspektivet viser kommunensprioriteringer for å bygge velferd oglivskvalitet gjennom dialog ogsamhandling med innbyggerneFokusområder for medvirkning- Kommunen ønsker å utvikle sine tjenester i nær og forpliktende samhandling medinnbyggerne basert på gjensidig respekt og likeverdUtvikle tryggelokalsamfunn/nærmiljøer hvor detstimuleres til medansvar og øktmedvirkningDet har vært arbeidet med et egetstrategisk prosjekt ”Tryggelokalsamfunn” tidligere år. Dette har ikkevært spesielt fokusert i 2009, menAskersamfunnet er langt fremme hvaangår en rekke av de forholdene detopprinnelig var tenkt satset på iprosjektet. I den nasjonaleelevundersøkelsen spørres det om”mobbing i skolen”. Asker har megettilfredsstillende score på dette området,som må kunne sies å være en av fleremulige indikatorer på et trygtlokalsamfunn.Ytes bistand til familier med barn ogunge i deres eget nærmiljøProsjektet ”Forsterket samordning avtjenester til barn og unge” ble fullført i2009. Et av forslagene til tiltak ertverrfaglige samarbeidsarenaer ute i deenkelte oppvekstsonene for i større gradå være tilgjengelig for barn og unge ogderes foreldre i barnas eget nærmiljø. Enrekke av hjelpetjenestene har ogsåendret sin ”indre organisering” medutgangspunkt i oppvekstsonene, slik atinnbyggerne og samarbeidspartnere skalfå økt forutsigbarhet i hvem som yterbistand fra de kommunale tjenestene.Nærmiljøkonferanser gjennomføresregelmessigDet har vært gjennomført ennærmiljøkonferanse i 2009. Den blegjennomført i Borgensonen medutgangspunkt i Borgen nærmiljøsenter.Konferansen var vellykket, og innspillenesom kom frem i løpet av konferansen vilbli benyttet av oppvekstgruppen vedBorgen ungdomsskole i sitt viderearbeid, og som utgangspunkt for nestenærmiljøkonferanse.Fokusområder for tjenesteutvikling- Kommunens tjenesteutvikling skal være en dynamisk prosess som er forankret iinnbyggernes avklarte behov og forventningerTilrettelegging av tjenesten somstimulerer til økt kunnskap om egensituasjon og egen mestring for denenkelteI løpet av 2008/2009 er det gjennomførtbrukerundersøkelser innenfor alletjenesteområdene. Av større enheter deter gjennomført brukerundersøkelser forkan nevnes: sykehjem, omsorgsboliger,hjemmetjeneste, barnehage, skole ogplan- og byggesak. Samtligebrukerundersøkelser som har værtgjennomført har en høy score hva angårrespektfull behandling. Dette gjelderogså spørsmål under brukermedvirkning,som er knyttet til aktivisering ogstimulering av egen mestringsevne.Prioritere en samordning avhelhetlige tjenester til personer medsammensatte behovProsjektet ”Forsterket samordning avtjenester til barn og unge” ble fullført i2009. Prosjektet har kommet med enrekke anbefalinger til bedring av dettverrfaglige samarbeidet, felleskompetanseutvikling og bruk av fellesmetodikk på tvers av organisatoriskegrenser. Disse vil bli iverksatt i 2010.- 21 -


Årsrapport 2009Asker kommuneI 2009 var det knyttet brukergarantier til9 av i alt 64 serviceerklæringer.Følgende avvik er rapportert i 2009:Brukergaranti Antall KommentarVed overskridelse av 12 ukers fristen forsøknad om rammetillatelse/ ett trinn etter pbl.§93 skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver25 pst av det totale byggesaksgebyret forhver påbegynt uke fristen overskrides. Detforutsettes at søknaden er i samsvar medgjeldende arealplaner.29 saker Kompensasjon i formav redusert gebyrutgjør kroner 409850,-ServiceerklæringByggesaksbehandlingDelesaksbehandlingVed overskridelse av 12 ukers fristen forbehandling av søknad om deling som er i hhtplan, skal behandlingsgebyret reduseres med25 pst for hver påbegynt uke fristenoverskrides.5 saker Kompensasjon i formav redusert gebyrutgjør kroner 31 425,-Tabell 4.24.4 Medarbeider- ogorganisasjonsperspektivetFokusområder for arbeidsgiverpolitikk- En godt forankret og tydelig arbeidsgiverpolitikk som preger vår organisasjon, ogbidrar til å rekruttere og beholde gode medarbeidereMedarbeiderperspektivet viserkommunens prioriteringer for å utviklemedarbeidernes kompetanse, trivsel ogengasjement. Organisasjonsperspektivetviser kommunens prioriteringer for åfremme organisasjonskultur, resultat ogomdømme gjennom å utviklemedarbeidere og arbeidsmiljø.Fokusområde kompetanseutvikling- Kommunen ivaretar behovet for kontinuerlig kompetansebygging på individ-,enhets- og organisasjonsnivåLederutviklingFor å imøtekomme store utfordringerinnen omstillinger og endringer iorganisasjonen er det satset på etoffensivt lederutviklingsprogram for allekommunes ledere. Målsettingen medsatsingen er å etablere en plattform forledelse med felles prinsipper forledelsesutøvelse i hele Asker kommune.Den enkelte leder skal tilegne seg øktlederkompetanse i form av forståelse,kunnskap og ferdigheter i utøvelsen avgodt lederskap.I november avla og besto 60mellomledere eksamen i studiet "Enoffentlig sektor i endring - Betydning forledelse, organisering og styring”. Meddette avsluttet Asker kommune dendelen av mellomlederopplæringen somgir formalkompetanse som har værtgjennomført i samarbeid medUniversitetet i Agder. Studiet har værtgjennomført med felles samlinger i Askerfor alle mellomlederne, og fått godeevalueringer fra deltakerne. Studiet harfokusert på temaer som styring ogdesentralisering i kommunene. I 2010fortsetter lederopplæringen i intern regimed fokus på operasjonellledelsesutøvelse.I besvarelsen fra mellomlederne og REledernei årets medarbeiderundersøkelse,kan det synes som Asker- 22 -


Årsrapport 2009Asker kommunekommune allerede nå kan se en positiveffekt av lederutviklingstiltakene. Lederesom deltar i lederutviklingsprogrammenesvarer gjennomgående høyere på alleområdene i undersøkelsen enn delederne som ikke deltar på deovernevnte lederutviklingstiltakene. Itillegg svarer de positivt lavere påspørsmål knyttet til om de har vurdert åskaffe seg arbeid utenfor Askerkommune.100908070605040302010076,00 74,0560,34Rapporterer tilrådmannen67,59Rrapporterer til RE-leder80,7151,85Deltar på Master ograpporterer til rådmannen75,7965,63Alt-i-altSiste 12 mnd vurdert å skaffe deg arbeid utenfor AKFigur 4.2Fokusområde felles positivt arbeidsmiljø- Kommunen ønsker å legge til rette for et sterkt felles verdigrunnlag, tilhørighet ogservicekulturAsker kommune gjennomfører årlig enmedarbeiderundersøkelse i heleorganisasjonen for å innhente kunnskapom medarbeidernes motivasjon,kompetanse, samarbeid og trivsel påarbeidsplassen. Oppfølgingen avklimaresultatet skal bidra til ensystematisk forbedring avorganisasjonenes kultur, ledelse ogarbeidsmiljø. Resultatet av dennerapporteres også til AMU og PSU.Deltar på mellomlederopplæringenMedarbeiderundersøkelsen2009Tilfredshet og lojalitetStrategi og målsettingSamarbeid medkollegaerOrganisasjonskulturLedelseInnhold i jobbenFaglig og personligutviklingArbeidsforhold ogoppgaverTotalt snittTabell 4.3Askerkommune- totaltAdm ogledelseOppvekstogutdanningHelse ogomsorgKultur ogfritidTeknikkog miljøEiendom4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 4,7 4,44,5 4,7 4,6 4,5 4,5 4,3 4,44,9 4,9 5,1 4,9 5 4,8 4,74,6 4,6 4,7 4,5 4,7 4,4 4,54,5 4,2 4,8 4,6 4,7 4,2 4,74,7 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,74,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,34,3 4,4 4,2 4,2 4,2 4,3 4,44,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,4 4,5Jevnt over er svarende tilfredsstillende,men det er også områder med potensialfor forbedring for kommunen totalt, ogfor noen tjenesteområder og- 23 -


Årsrapport 2009Asker kommuneresultatenheter spesielt. Områdeneknyttet til ledelse, samt faglig ogpersonlig utvikling er av stor betydningfor trivsel og motivasjon.I Asker kommune ser vi en fortsattpositiv utvikling over tid knyttet tilspørsmål om medarbeidernes trivsel oglojalitet til kommunen som arbeidsplass.8682787470Glede St olt het Trivsel Fort set t e i AK Anbef ale AK2007 2008 2009Figur 4.34.5 StrukturperspektivetStrukturperspektivet viser kommunensevne til å utvikle og forbedre systemerog strukturer som ivaretar en effektiv ogforsvarlig tjenesteproduksjon ogressursforvaltning.Fokusområder for IKT- Kommunen ønsker å legge til rette for en moderne e-forvaltningVidereutvikle intranettet som eninteraktiv samarbeidsflate og dialogarenafor medarbeiderneBrukerundersøkelse blant de ansatte ergjennomført og fulgt opp gjennom planfor innføring av nye tjenester basert pådenne. Lansering av nye tjenesterstartet: ”Aktuelt fra ditt arbeidssted”,Presentasjon av jubilanter og intervjumed månedens jubilant, større interntnyhetsfokus.Styrke bruk av fri programvare iAsker kommune, og norsk offentligsektor gjennom styrking avkonkurransesituasjonen innenforkontorstøtteapplikasjoner –overgang fra Microsoft Office til friprogramvare Open OfficeAsker kommune leder etkommunesamarbeid med tofylkeskommuner og 14 kommuner forinnføring av Open Office i norskekommuner via prosjektet ”ODF- Og DetFunker”. Prosjektet har via regjerningenskrisepakke fått 500’ i støtte.Asker kommune etablerer nasjonal e-læringsløsning for Open Office forfriprog.no.Effektivisering og styrking avadministrasjon innenfor Helse ogomsorg gjennom innføring avdigitale støtteverktøy for turnus-/arbeidstidsplanlegging meddirektekobling mot lønnssystemetDigitalt støtteverktøy for turnus-/arbeidstids-planlegging - Gat fra GatSoft- ble valgt etter anbudskonkurranse.Installasjon og etablering av Gat ergjennomført, inkludert direktekoblingmellom Gat og kommunens lønnssystem.Pilotprosjekt i Sone nord er gjennomførtog også den videre innføringen av Gatinnen hele Helse og Omsorg.- 24 -


Årsrapport 2009Asker kommune4.6 ØkonomiperspektivetØkonomiperspektivet viser kommunensevne til en forsvarlig økonomiforvaltningsom sikrer et forsvarlig vedlikehold ogutbygging av kommunens infrastruktur,fremmer kostnadseffektivitet og ivaretarkvalitet i tjenesteproduksjonen.Fokusområder for økonomiperspektivet- Kostnadseffektivitet for kommunens tjenester søkes fremmet gjennom godkunnskap om kritiske kostnadsbærere.- Samhandling skal prioriteres innenfor ulike tjenestekjeder og på tvers av fag.Kunnskap om kritiske kostnadsbæreresøkes gjennom gjennomføring avbrukerundersøkelser, sammenligningmed andre og analyser av nøkkeltall.Kostnadseffektivitet sikres gjennomomstilling og utvikling av tjenestetilbudetog en jevnlig budsjett- ogregnskapsoppfølging. En mer effektivutnyttelse av kommunensbygningsmasse og fokus påkonkurranseutsetting har vært prioritertemål i 2009.BrukerundersøkelserBrukerundersøkelser en del av Askerkommunes brukerdialog. Detgjennomføres brukerundersøkelser påprioriterte områder innenfor alletjenesteområdene.Brukerundersøkelsene skal bidra til envidereutvikling av kommunens tjenesteri samhandling med kommunensinnbyggere og er nærmere omtalt underkapittel 4.3 innbyggerperspektivet.BenchmarkingI arbeidet med omstilling, effektiviseringog tilpassing av tjenestetilbudet til deøkonomiske rammebetingelsene har detvært stort fokus på sammenligning medandre kommuner, og også med privateutførere. Asker kommune er med i KSeffektiviseringsnettverk innenforområdene pleie og omsorg ogbarnehager. I nettverkene går mandypere inn i grunnlagsmaterialet forkommunenes nøkkeltall, noe som bidrartil bedre analyser av forskjellerkommunene imellom. Nettverkene er engod arena for læring, utveksling avinformasjon og videreutvikling av egnenøkkeltall.AnalyserDet er nedsatt et administrativtanalyseteam for å samordne ogutarbeide felles datagrunnlag ognøkkeltall for hele organisasjonen.Budsjett og regnskapsoppfølgingFor å sikre gjennomføringen avomstillingstiltakene i 2009 ble det lagtopp til en mye tettere oppfølging avdisse med månedlig rapportering avavvik både på budsjett og omstilling. Detble innført ansettelsesstopp og etskjerpet fokus på bruken av overtid ogkonsulenttjenester, på innkjøp, kurs ogreisevirksomhet. Arbeidet medtilrettelegging for en ny prosess foroppfølging av tjenesteområdene fra 2010ble startet opp høsten 2009. Fokus errettet mot styring, ledelse ogorganisering med linjeledelse og mednye omstillingsverktøy somomstillingsplaner og ROS-analyser.Arbeidet med tilrettelegging foroppgradering av økonomisystemet til nyversjon ble startet opp høsten 2009.Dette vil gi nye muligheter forrapportering og oppfølging. Ny versjonskal være på plass høsten 2010.Effektiv utnyttelse av kommunensbygningsmasseGjennom omorganiseringen avadministrasjon og ledelse blesamordning og samlokalisering avvirksomheter som tidligere ikke haddesittet sammen aktualisert.Kontorene i Gamle Borgenvei 4/6 blebygget noe om slik at lønningskontoretkunne flytte inn sammen medregnskapsavdelingen. Personalkontoretflyttet til rådhuset og det er dermedfrigjort betydelige kontorarealer i Gamle- 25 -


Årsrapport 2009Asker kommuneDrammensvei. Her jobbes det med åfinne aktuelle leietakere for fremleie avlokalene, eventuelt å bli løst fra deninngåtte leiekontrakten. Det er etablertet prosjekt for å vurdere bruken av allekommunens lokaler for å utnyttearealene bedre og for å samlokaliseretjenester det er hensiktsmessig åsamlokalisere. Prosjektet videreføres i2010.KonkurranseutsettingI august 2008 ga kommunestyretrådmannen i oppdrag å identifisereområder som kunne være egnet forkonkurranseutsetting. Sak om dette blelagt fram for behandling i oktober 2009.Det ble besluttet å vurderekonkurranseutsetting av hele/deler avvoksenopplæringen og hele/deler avforvaltningen av kommunensbygningsmasse. I tillegg ble det besluttetå fremme egen sak med vurdering avanskaffelse av et formålsbygggjennomført som OPS (Offentlig Privatsamarbeid). Rapportering på status vilinngå i de ordinærerapporteringsrutinene.- 26 -


Årsrapport 2009Asker kommune60.00050.00040.00030.00020.000KrNetto lånegjeld per innbyggerAsker Bærum Skedsmo Oppegård Snitt gr. 131.800.0001.500.0001.200.000900.000600.000300.00001000 krArbeidskapitalTrendlinje19 98 199 9 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200 7 200 8 2009Figur 5.2; Netto lånegjeld per innbyggerLånefinansieringsgradBruk av lån til å finansiere investeringerutgjorde 168,4 mill kroner i 2009, ogdette tilsvarer en lånefinansieringsgradpå 61 pst. Tilsvarende tall for 2008 var69 pst. Lånefinansieringsgraden viserhvor stor andel av investeringene somfinansieres med lån. Figuren nedenforviser utviklingen de siste 4 årene.75 %70 %65 %60 %55 %Figur 5.3Lånefinansieringsgrad2006 2007 2008 2009LikviditetLikviditeten er god. Arbeidskapitalen siernoe om i hvilken grad kommunen er istand til å møte sine kortsiktigeforpliktelser og måles med differansenmellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.Ved utgangen av 2009 erarbeidskapitalen på i overkant av 1,5mrd kroner. Det meste av dette erbundet opp i anleggsobligasjoner holdt tilforfall og i energifondets midler, og ersåledes ikke likvide. Dette er en økningpå 321 mill kroner fra 2008. Figurenviser utviklingen i arbeidskapitalen desiste 11 år.Figur 5.4Asker kommune har et mål om atavkastningen på den løpende likviditetenskal være høyere enn plassering i bank.I 2009 var rentebetingelsene på likviditetplassert i bank Nibor 1 måned pluss 9punkter, mens gjennomsnittligavkastning i 2009 på øvrige plasseringervar 19,9 pst.EgenkapitalFondsmidler per 31.12 2009 2008Bundne investeringsfond 7,0 18,2Ubundne investeringsfond 878,3 898,1Bundne driftsfond 103,6 103,3Disposisjonsfond 365,3 167,5Sum fondsmidler 1.354,2 1.187,1Herav energifondet samlet 1.047,9 949,2Tabell 5.2Egenkapitalen har økt med 240 millkroner fra 2008 til 2009. Fondsmidleneutgjør 1,354 mrd kroner, dette er enøkning på 167 mill kroner fra 2008. Avfondsmidlene utgjør energifondene 1,047mrd kroner, mens 110,6 mill kroner erbundne fondsmidler. Av fondsmidlene erdet kun 109 mill kroner som ikke er”øremerket” spesielle formål.EnergifondetEnergifondet ble etablert etter at Askerog Bærum kommuner solgte sine aksjer iEnergiselskapet Asker og Bærum i 1998.Inntekter fra salg av aksjer kan kunbenyttes i investeringsregnskapet.Avkastning eller opparbeidetbufferkapital kan benyttes idriftsregnskapet, samt til dekning aveventuelle finansielle tap. Gevinst og tapblir bokført i driftsregnskapet.Avkastningen skal først benyttes til å- 28 -


Årsrapport 2009Asker kommunebevare realverdien av fondskapitalen,slik at kapitalen øker tilsvarendeøkninger i Statistisk sentralbyråskonsumprisindeks. Deretter skal detytterligere avsettes 1/3 av forventetavkastning til bufferfondet.Bufferfondet skal benyttes i år deravkastningen av fondet ikke er stort noktil å dekke realverdiavsetningen ogbudsjettert normalavkastning.Bufferfondet bør være av en slikstørrelse at svake avkastningsår ikkemedfører budsjettmessige konsekvenserfor kommunens tjenesteproduksjon.Energifondet hadde en verdiøkning i2009 på 20,2 pst, noe som utgjør engevinst på 175,7 mill kroner. I forhold tilbudsjettert forventet avkastning på 30mill kroner i 2009, er dette er positivtavvik på 145,7 mill kroner.Ved året slutt hadde bufferfondet enbokført verdi på 156,6 mill kroner, ogrealverdifondet 97,1 mill kroner.Med virkning fra1. juli 2009 ble detforetatt en omlegging av kommunensporteføljeforvaltning av Energifondetsmidler og øvrig langsiktig likviditet.Tidligere ble disse to porteføljeneforvaltet ulikt, og avkastning blerapportert adskilt. Etter omleggingen,som også innebar et skifte avfinansforvaltere, ble porteføljene samletog forvaltes nå likt innenfor kommunensgjeldende finansforvaltningsreglement.Basert på markedsverdier avporteføljene ved omleggingen beregnesavkastning prosentuelt per portefølje.Omleggingen har sikret en mer aktivkapitalforvaltning på kommunens totalelangsiktige likviditet, og ikke bare påEnergifondets midler.GjeldDen langsiktige gjelden har økt med 275mill kroner fra 2008 til 2009. Økningen ikommunens pensjonsforpliktelser utgjør128 mill kroner mens det resterendeskyldes opptak og avdrag av lån.Økningen i langsiktig gjeld vil etter hvertsom renten stiger binde en stadig størredel av driftsbudsjettet i form av årligerenter og avdrag, og kommunen ersårbar for økninger i utlånsrentene.En økning på 1 prosentpoeng påkommunens låneportefølje med flytenderentebetingelser, vil utgjøre en økning iårlige renteutgifter på omlag 15 millkroner.Figuren nedenfor viser utviklingen ilånegjelden de siste 4 årene.4.0003.0002.0001.0000mill krFigur 5.5Total lånegjeld2006 2007 2008 2009Av kommunens låneportefølje på 3.136mill kroner er 51 pst bundet til fastrente. Ved utgangen av 2009 varlåneporteføljens gjennomsnittsrente 3,5pst.- 29 -


Årsrapport 2009Asker kommuneFinansieringsanalyseFINANSIERINGSANALYSETall i 1000 kr 2009 2008 2007 2006ANSKAFFELSE AV MIDLERDriftsinntekter:Skatter -1.730.066 -1.704.267 -1.533.523 -1.451.595Rammetilskudd -130.979 -55.194 -73.006 -67.073Andre driftsinntekter -1.115.498 -1.006.843 -944.418 -892.338Sum driftsinntekter -2.976.543 -2.766.304 -2.550.947 -2.411.006Inntekter investeringer:Salg av driftsmidler, fast eiendom og andre inntekter -27.648 -16.479 -33.953 -25.147Overføringer -19.914 -37.844 -14.151 -28.692Sum investeringsinntekter -47.562 -54.323 -48.104 -53.839Innbetalinger og finansinntekter:Renteinntekter mv. -233.671 -39.893 -81.448 -80.692Mottatte avdrag på utlån -29.215 -25.756 -25.086 -23.179Bruk av lån -168.377 -221.562 -443.309 -330.000Sum innbetalinger og finansinntekter -431.263 -287.211 -549.842 -433.871Sum anskaffelse av midler -3.455.368 -3.107.838 -3.148.893 -2.898.716ANVENDELSE AV MIDLERDriftsutgifter:Lønn og sosiale utgifter 1.620.678 1.478.618 1.386.699 1.247.571Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod. 398.955 408.821 404.861 380.574Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod. 411.620 368.710 349.616 316.178Overføringer 329.958 307.654 289.062 284.840Fordelte utgifter -37.947 -28.636 -40.659 -38.587Sum driftsutgifter ekskl fordelte utgifter 2.761.211 2.563.803 2.348.920 2.151.989Sum driftsutgifter 2.723.264 2.535.167 2.389.579 2.190.576Utgifter investeringer:Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tjenesteprod 179.932 192.493 315.684 398.572Overføringer (mva.) 22.282 33.855 55.529 53.487Andre utgifter 75 9.405 1.704 1.392Sum utgifter investeringer 202.289 235.753 372.917 453.451Utbetalinger og finansutgifter:Renteutgifter mv. 118.289 263.967 137.169 89.817Utlån, kjøp av aksjer og andeler 67.674 49.446 48.244 48.616Avdrag lån 104.097 99.828 101.313 77.270Sum utbetalinger og finansutgifter 290.060 413.241 286.726 215.703Sum anvendelse av midler 3.215.613 3.184.161 3.049.222 2.859.730ANSKAFFELSE minus ANVENDELSE AV MIDLER -229.975 76.323 -99.671 -38.985Endring ubrukte lånemidler 81.623 -86.392 -115.691 0Endring arbeidskapital -311.598 162.715 -215.362 -38.985BALANSENArbeidskapitalEndring omløpsmidler 297.344 107.910 253.308 119.250Endring kortsiktig gjeld 24.034 29.040 -37.946 -80.265Endring arbeidskapital 321.378 136.950 215.362 38.985Differanse pga endring i regnskapsprinsipp 25.765Tabell 5.3- 30 -


Årsrapport 2009Asker kommune5.3 DriftsregnskapetDRIFTSREGNSKAPET 2009 DRIFTSREGNSKAPET 2008Tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett AvvikBrukerbetalinger -130.824 -130.785 39 -128.784 -122.870 5.914Andre salgs- og leieinntekter -289.844 -277.951 11.893 -272.717 -252.471 20.246Overføringer med krav til motytelser -442.963 -331.690 111.273 -318.860 -308.278 10.582Rammetilskudd fra staten -130.979 -81.074 49.905 -55.194 -103.106 -47.912Andre statlige overføringer -247.263 -282.694 -35.432 -283.833 -258.415 25.418Andre overføringer -4.605 -2.095 2.510 -2.649 -962 1.687Skatt på inntekt og formue -1.730.066 -1.801.300 -71.234 -1.704.267 -1.622.900 81.367Sum driftsinntekter -2.976.544 -2.907.588 68.955 -2.766.304 -2.669.001 97.303Lønnsutgifter 1.249.060 1.258.783 9.724 1.173.128 1.183.382 10.254Sosiale utgifter 371.618 341.348 -30.271 305.490 306.666 1.176Kjøp varer/tjenester som inngår i kom. tj.prod. 398.955 413.202 14.246 408.822 381.301 -27.520Kjøp varer/tjenester som erstatter kom. tj.prod. 411.620 394.512 -17.107 368.710 368.860 149Overføringer 329.958 333.216 3.259 307.654 289.690 -17.965Avskrivninger 165.288 137.385 -27.903 158.803 137.385 -21.418Fordelte utgifter -37.947 -36.587 1.360 -28.636 -36.855 -8.219Sum driftsutgifter 2.888.552 2.841.859 -46.692 2.693.972 2.630.429 -63.544Brutto driftsresultat -87.992 -65.729 22.263 -72.332 -38.573 33.759Renteinntekter, utbytte og eieruttak -233.671 -57.443 176.228 -39.893 -80.000 -40.107Mottatte avdrag på lån -289 -4.000 -3.711 -843 -4.000 -3.157Sum eksterne finansinntekter -233.961 -61.443 172.518 -40.737 -84.000 -43.263Renteutg., provisjon og andre finansutgifter 118.099 138.568 20.469 263.967 176.700 -87.267Avdragsutgifter 96.217 96.403 186 92.925 105.949 13.024Utlån 1.178 179 -999 594 179 -415Sum eksterne finansutgifter 215.494 235.150 19.656 357.486 282.828 -74.658Resultat eksterne finanstransaksjoner -18.467 173.707 192.174 316.750 198.828 -117.922Motpost avskrivninger -165.288 -137.384 27.904 -158.803 -137.384 21.419Netto driftsresultat -271.747 -29.407 242.339 85.614 22.870 -62.744Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 -34.896 -34.896 0Bruk av disposisjonsfond -75.451 -81.283 -5.832 -57.486 -26.274 31.212Bruk av bundne fond -65.431 -68.233 -2.802 -53.402 -35.209 18.193Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 -54.462 0 54.462Sum bruk av avsetninger -140.882 -149.516 -8.634 -200.245 -96.379 103.866Overført til investeringsregnskapet 22.577 22.230 -347 3.609 1.033 -2.576Avsetninger disposisjonsfond 251.845 147.227 -104.618 55.979 61.237 5.258Avsetninger til bundne fond 65.743 9.465 -56.278 55.042 11.237 -43.805Sum avsetninger 340.165 178.922 -161.242 114.631 73.508 -41.123Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -72.464 0 72.464 0 0 0Tabell 5.4Driftsinntektene og driftsutgiftene øktebegge med henholdsvis 7,6 pst og 7,2pst fra 2008 til 2009. Blantdriftsinntektene er momskompensasjonknyttet til investeringer ført med ca 21,3mill kroner. Driftsinntektene på 2,98 mrdkroner ble ca 69 mill kroner høyere ennbudsjettert. Merinntekten knytter seghovedsakelig til refusjoner fra staten, derblant annet det økte tilskuddet forressurskrevende brukere for 2008 er førti regnskapet for 2009. Dette ga enmerinntekt på ca 13,4 mill kroner.Sykelønnsrefusjoner har en merinntektpå ca 13,6 mill kroner i forhold tilbudsjett. I tillegg er det flere enhetersom har høyere refusjoner ennbudsjettert. Store deler av dissetilskuddene er overført til 2010. Det er- 31 -


Årsrapport 2009Asker kommuneogså en merinntekt på salgs- ogleieinntekter på knapt 12 mill kroner.Driftsutgiftene på 2,89 mrd kroner ble46,7 mill kroner høyere enn budsjettert.Merutgiften knytter seg i stor grad tilpensjonsutgifter, betalt merverdiavgiftog underbudsjettering på avskrivninger.Merutgiften på avskrivninger blir nulletut av motpost avskrivninger.3.0002.8002.6002.4002.200Figur 5.6Utvikling driftsinntekter og -utgifter 2006-20092006 2007 2008 2009DriftsinntekterDriftsutgifterTotalt sett har driftsinntektene økt med23,5 pst i løpet av de siste 4 år (økningfra 2006 til 2009). Driftsutgiftene har øktmed 24,8 pst i samme periode.Kronemessig har utgiftene økt med 9mill kroner mer enn inntektene iperioden.5.4 Skatt, rammeoverføring ogøvrige inntekterSkatt og rammetilskuddSkatteinntektene økte med 25,8 millkroner fra 2008, til 1,730 mrd kroner i2009. Dette tilsvarer en økning på 1,5pst. Skatten ble 71,2 mill kroner lavereenn regulert budsjett.Rammeoverføringer økte med 75,8 millkroner fra 2008, til knapt 131 mill kroneri 2009. Dette er en økning på 137,3 pst.Rammeoverføringene ble 49,9 millkroner høyere enn regulert budsjett.Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)ble til sammen 21,3 mill kroner lavereenn regulert budsjett.Øvrige driftsinntekterDe øvrige driftsinntektene var på 1,115mrd kroner. Av dette utgjordebrukerbetalinger og andre salgs- ogleieinntekter 420,67 mill kroner, som var19,2 mill kroner høyere enn i 2008.Overføringer med krav om motytelse,som omfatter blant annetsykepengerefusjon og diversestatstilskudd, herundermomskompensasjon, utgjorde 443 millkroner, mot knapt 319 mill kroner i2008. Isolert sett utgjordemerverdikompensasjon knyttet til driftog investeringer samlet 74,3 mill kroner i2009. Til slutt inngår andre statligeoverføringer som omfatter blant annetstatstilskudd til barnehager, flyktningerog spillemidler, og var på til sammen247,3 mill kroner i 2009, en reduksjonfra året før på 36,6 mill kroner.3.2002.8002.4002.0001.6001.20080040002006 2007 2008 2009Skatt Rammetilskudd Andre driftsinntekterFigur 5.75.5 LønnsutgifterLønns- og sosiale utgifter utgjør enbetydelig andel av driftsutgiftene.Figuren nedenfor viser utviklingen i nettolønnsutgifter (lønnsutgifter korrigert forsykelønns- og svangerskapsrefusjoner).2.0001.5001.0005000Figur 5.82006 2007 2008 2009Netto lønnsutvikling i krNetto lønnsutvikling i %14,0 %12,0 %10,0 %8,0 %6,0 %4,0 %2,0 %0,0 %Som tallene viser var det fra 2006 til2007 en betydelig økning i nettolønnsutgifter på hele 11,6 pst. Økningenavtok i 2008, men har gått noe opp igjeni 2009. Økningen fra 2008 til 2009 var- 32 -


Årsrapport 2009Asker kommunepå 8,8 pst. Sykelønns- ogsvangerskapsrefusjoner har økt med26,3 pst fra 2008 til 2009.Totalt sett var det et merforbruk pånetto lønnsutgifter på ca 7 mill kroner.Av økningen på 8,8 pst i lønnsutgifter fra2008 til 2009 skyldes ca halvpartenendrede bokføringsprinsipper relatert tilpensjonsutgifter.avkastning på kommunens øvrigelangsiktige kapital. Avkastningen påtotalporteføljen utgjorde på årsbasis19,9 pst og dette er en meravkastning iforhold til referanseindeksen på 2,7prosentpoeng.Figuren nedenfor viser utviklingen desiste 4 år for renteinntekter totalt, ogavkastningen på energifondet.5.6 Finansielle inntekter ogutgifterRente- og avdragsutgifterRente- og avdragsutgiftene i 2009 var påtotalt 215,5 mill kroner. Justert forfjorårets tap på energifondet var detteen nedgang på 56 mill kroner fra 2008. Iforhold til kommunens driftsinntekterutgjorde disse utgiftene 7,5 pst i 2009mot 10 pst i 2008 (justert for tapet påenergifondet i 2008). Reduksjonenskyldes lavere rentekostnader påeksterne lån. Ordinære avdrag utgjorde96,2 mill kroner i 2009. Avdragsnivåetoppfyller regnskapsforskriftens rammefor minimumsavdrag som er beregnet til85 mill kroner.Renteinntekter/avkastningRenteinntekter/avkastning økte fra 39,9mill kroner i 2008 til 233,7 mill kroner i2009. Økningen skyldes i sin helhetavkastning på energifondet samt3002001000-100Figur 5.9Renteinntekter og avkastning energifond2006 2007 2008 2009Totale renteinntekter (mill. kr)Herav avkastning energifondene (mill. kr)Som figuren viser var 2009 et særdelesgodt år avkastningsmessig.Forvaltningen av kommunens energifondsamt øvrig langsiktig likviditet har bidrattsterkt til denne utviklingen. Tallene ifiguren er basert på løpende priser.Tabellen viser resultatet totalt forrenteutgifter/avdrag ogrenteinntekter/avkastning.Renter og avdrag Regnskap Regulert AvvikTall i 1000 kr 2009 budsjettRenteutgifter 118.099 138.568 20.469Avdragsutgifter 96.217 96.403 186Sum utgifter 214.316 234.971 20.655Renteinntekter -58.028 -23.443 34.585Avkastning energifondene -175.643 -30.000 145.643Avdragsinntekter formidlingslån -289 -4.000 -3.711Sum inntekter -233.961 -57.443 176.518Tabell 5.5Figuren nedenfor viser utviklingen ifinansinntekter og -utgifter (rente- ogavdragsutgifter ogrenteinntekter/avkastning) de siste 5årene eksklusive avkastning påenergifondet. Som kurven viser har detvært en reduksjon i finansutgiftene pågrunn av både en restrukturering avlåneporteføljen med henblikk på årefinansiere til gunstigererentebetingelser, samt et generelt lavererentenivå i 2009. Finansinntektene viseren god utvikling, noe som hovedsakelig- 33 -


Årsrapport 2009Asker kommuneskyldes god avkastning på kommunensøvrige langsiktige kapital til forvaltning.Netto driftsresultat eksklusiv energifondog langsiktig likviditet er på 1,9 pst.300.000250.000200.000150.000F inansinnt ekt er o g - ut g if t er eks energ if o ndFiguren nedenfor viser nettodriftsresultat i prosent av driftsinntekterfor et utvalg sammenlignbarekommuner.100.00050.0000I 1000 krFigur 5.102005 2006 2007 2008 2009Finansinntekter5.7 Netto driftsresultatFinansutgifterNetto driftsresultat er kommunensresultat før bruk av og avsetninger tilfond. Prosentmessig uttrykkes dette somen andel av driftsinntektene. Nettodriftsresultat hadde fra 2006 til 2007 enbetydelig nedgang fra 5,8 pst til 1 pst. I2008 ble dette kraftig forverret, og varfor første gang negativt. Nettodriftsresultat var i 2008 på -85,6 millkroner, som i prosent av driftsinntekteneer -3,1 pst. I 2009 er netto driftsresultatigjen positivt og er på knapt 272 millkroner. Dette gir et netto driftsresultatpå 9,1 pst i forhold til driftsinntektene.Figuren nedenfor viser utviklingen i nettodriftsresultat for perioden 2006-2009.3.5003.0002.5002.0001.5001.0005000Figur 5.1110,0 %8,0 %6,0 %4,0 %2,0 %0,0 %-2,0 %-4,0 %2006 2007 2008 2009DriftsinntekterDriftsutgifter eks avskrivningerNetto driftsresultat i pst av driftsinntekterDet er hovedsakelig avkastning fraenergifondet og øvrig langsiktig likviditetsom gir dette resultatet. Av et nettodriftsresultat på 272 mill kroner stårdenne avkastningen for 215 mill kroner(herav energifondet 175,6 mill kroner).10,08,06,04,02,00,0Figur 5.12Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter20099,13,82,31,72,4Asker Bærum Skedsmo Oppegård KG13Som figuren viser bidro den godeavkastningen på energifondet til at Askerhar et vesentlig bedre netto driftsresultatenn de andre kommunene isammenligningen.5.8 Netto avsetningerI 2009 var netto avsetninger til fond199,3 mill kroner. Bruk av avsetningervar på 140,9 mill kroner, mensavsetninger til fond var på 340,2 millkroner.Avsetninger til disposisjonsfond var på251,8 mill kroner, og forklares ihovedsak med følgende forhold:- 156,6 mill avsatt til bufferfondet- 19 mill avsatt til realverdifondet- 75 mill avsatt til genereltdisposisjonsfond for å dekkenegativ avkastning energifondene i2008.Avsetning til bundet fond var på 65,7mill kroner. Dette gjelder i hovedsakavsetninger av statlige tilskudd, hvormidlene vil bli brukt til øremerkede tiltaki 2010. Av dette er 19,5 mill kronerubrukte midler av tiltakspakken, som eroverført til 2010.- 34 -


Årsrapport 2009Asker kommune5.9 Regnskapsmessig mer-/mindreforbrukDifferansen mellom netto driftsresultatog netto avsetninger gir etregnskapsmessig mer- ellermindreforbruk. Asker hadde i 2009 etregnskapsmessig mindreforbruk på 72,5mill kroner. Til sammenligning haddekommunen i 2008 et regnskapsmessigmerforbruk på 5,1 mill kroner. Figurenviser det regnskapsmessige mer- ogmindreforbruket de siste 4 år. For 2008viser tallet det regnskapsmessigemerforbruket før budsjettet ble gjort oppmed tilføring av midler fra bufferfondet.Mill kr150,0100,050,00,0-50,0Figur 5.13Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk123,834,972,52006 2007 2008 2009-5,1- 35 -


Årsrapport 2009Asker kommune5.10 InvesteringsregnskapetØkonomisk oversikt investering- tall i 1000 krRegnskap2009Vedtattbudsjett 2009Regulertbudsjett 2009Regnskap2008InvesteringsinntekterSalg av driftsmidler og fast eiendom -23.380 -10.000 -32.694 -16.248Andre salgsinntekter -4.268 0 -3.668 -231Overføringer med krav til motytelse -9.162 0 -7.763 -7.825Statlige overføringer -10.353 -800 -45.598 -29.869Andre overføringer -222 0 -6.722 -150Renteinntekter, utbytte og eieruttak -176 0 -176 0Sum inntekter -47.562 -10.800 -96.621 -54.323InvesteringsutgifterLønnsutgifter 0 0 0 7.332Sosiale utgifter 0 0 0 2.062Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon 179.932 49.326 497.021 192.493Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 75 0 0 0Overføringer 22.282 0 0 33.855Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 190 0 0 12Sum utgifter 202.479 49.326 497.021 235.753FinansutgifterAvdragsutgifter 7.881 0 0 6.902Utlån 66.149 50.000 71.257 48.551Kjøp av aksjer og andeler 347 0 0 302Dekning tidligere års udekket 0 0 37.059 0Avsetning til ubundne investeringsfond 47.087 30.000 74.176 72.568Avsetninger til bundne fond 100 0 0 11.331Sum finansieringstransaksjoner 121.564 80.000 182.492 139.6530 0 0 0Finansieringsbehov 276.482 118.526 582.891 321.083FinansieringBruk av lån -168.377 -60.745 -413.442 -221.562Mottatte avdrag på utlån -28.927 0 0 -24.913Overføringer fra driftsregnskapet -22.577 -20.000 -22.230 -3.609Bruk av disposisjonsfond 21.352 7.011 -31.494 -21.795Bruk av ubundne investeringsfond -66.922 -44.792 -115.726 -772Bruk av bundne fond -11.331 0 0 0Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 -48.132Disp. av tidl. års udisp. invest.midler 0 0 0 -299Sum finansiering -276.781 -118.526 -582.891 -321.083Udekket/udisponert 299 0 0 0Tabell 5.6Det ble investert for 202 mill kr i 2009.Det er 152,7 mill kroner mer ennopprinnelig vedtatt budsjett for 2009.Etterslepet i gjennomføringen avinvesteringene er dermed redusert i2009. Ved utgangen av 2009 er totaltetterslep på ca 300 mill kroner. Dettebetyr at det er mange prosjekter som ergitt bevilgninger, men som ikke harkommet i gang eller ligger etteropprinnelig fremdriftsplan.Det har vært en betydelig svikt iinntektene i investeringsregnskapet. Detvar budsjettert med 96,6 mill kroner,mens regnskapet viser en inntekt på47,6 mill kroner. Avviket skyldes i- 36 -


Årsrapport 2009Asker kommunehovedsak at statstilskudd ikke har blittinnbetalt som budsjettert, samt at salgav eiendommer ligger under budsjett.Investeringsregnskapet er gjort opp medet udisponert beløp på 300 000 kroner.Dette har gått til å dekke et merforbrukfra 2008. Investeringsregnskapet påprosjektnivå viser imidlertid at enkelteprosjekter har merforbruk, mens andreprosjekter har mindreforbruk.Prosjekter med overforbrukOverforbruk som er dekket med ubundneinvesteringsfond utgjør 12,9 mill kroner.Dette overforbruket skyldes følgendeforhold:- Prosjekter som ligger foranfremdriftsplan: 0,6 mill kroner- Prosjekter som venter påstatstilskudd (rentekompensasjon):2,4 mill kroner- Prosjekter som venter på tilskuddfra andre: 2,4 mill kroner- Prosjekter med reelt merforbruk:7,5 mill kronerDe største prosjektene med reeltmerforbruk- Ny skole Vollen Montesorri:Prosjektet har et merforbruk på 1,3mill kroner, samt at det per i dagikke er ferdigstilt. Prosjektet vil habehov for 0,6 mill kroner i tillegg tilat bevilgningen til Gisle skoleoverføres. Denne bevilgningen varopprinnelig avsatt til ombygging avvaktmesterbolig på 1,2 mill kroner.- Østenstad kirkegård: Har enoverskridelse på 4,78 mill kroner. IHP 2010 er det lagt inn enbevilgning på 2,47 mill kroner, slikat prosjektets total bevilgning er på84 mill kroner. Reell merforbruk erderfor 2,31 mill kroner. Prosjekteter imidlertid ikke avsluttet og der erfremdeles usikkert hva som vilvære endelig behov. Dette eravhengig av avklaring av tvistermed rådgivere og entreprenør.- Investeringene skulle også for 2009delvis bli finansiert ved salg aveiendom. Salg har ikke skjedd i dentakt budsjettet har forutsatt. Manligger etter med 11,7 mill kroner.Dette forventes å kunne bli dekketopp ved salg av tomt i Bondiparkentil seniorboliger, og eventuelt salgav større boligeiendom i Åmotåsen iHeggedal.Større prosjekter som erforsinket/ikke kommet i gang- Grunnerverv: restbevilgning på11,3 mill kroner. Beløpet skal bl.a.benyttes til vedtatt kjøp av utvidetskoletomt på Drengsrud og kjøp avBleiker behandlingshjem i 2010.- Nesøya skole – grunnerverv: 4 millkroner. Ekspropriasjonsprosess erigangsatt for å erverve nabotomt tilNesøya skole for å utvide skolen.- Bondi skole: restbevilgning 42 millkroner. Det ble forsinket oppstartav prosjektet bl.a. på grunn avnødvendig avklaring på om skolenskulle rehabiliteres eller rives ogerstattes med nybygg. Betydeligeutbetalinger på prosjektet vil skje i2010.- Rehabilitering Bergsetra: 14,7millkroner. Prosjektet ferdigstilles i2010 og restbeløp vil forfalle tilutbetaling i løpet av året.- Kontorer Askertun: 10 mill kroner.Prosjektet er startet opp og vilfullføres i løpet av 2011.- Oslofjorden trebåtsamling: 3,8 millkroner. Anbud er innhentet ogavhengig av om prosjektet blirfullfinansiert vil byggestart skjevår/sommer 2010.- Vardåsen alpinbakke 2008: 8,3 millkroner. Ikke budsjettdekning forgjennomføring av del 1. Prosjekteter preget av stor usikkerhet knyttettil konsesjonsvilkår for vannuttakfra Bondivann.- Avfallsanlegg/gassanlegg: 10,5 millkroner. Midler avsatt til utvikling avYggeset avfallspark. Bl.a. ble det i2009 bevilget penger til etgarderobebygg som fullføres i 2010.- Kildesortering: 16 mill kroner.Forberedelser av innføringen avutvidet kildesortering er i gang.Innkjøp av beholdere vil finne sted i2010 og 2011.- Digitalisering av teknisk arkiv: 6,3mill kroner.- 37 -


Årsrapport 2009Asker kommune- Sentrumsanlegg: 11 mill kroner.Midler avsatt til utvikling avAskerdammen. Det kommer egensak om finansiering oggjennomføring av prosjektet i 2010.- Fortau, gang-/sykkelvei: 16,7 millkroner. Midler avsatt til prosjektetOtto Blehrs vei.- Konglungen gang og sykkelvei: 20mill kroner. Prosjektet er i gang ogantas ferdigstilt i 2011.- Heggedal sentrum: 8,8 mill kroner.Midler avsatt til utbygging avHeggedal sentrum. Det er ikke lagtnoen fremdriftsplan per i dag.Større prosjekter som er avsluttet i2009- Nysetra på Bergsmarksetra.5.11 Regjeringens tiltakspakkeFor å dempe effekten av finanskrisen ogstimulere sysselsettingen i Norge laRegjeringen fram sin tiltakspakke tilkommunene den i januar 2009. Gjennomtiltakspakken fikk Asker kommune entilleggsbevilgning på 35,838 mill kronertil vedlikehold, rehabilitering ogoppgradering av kommunal infrastruktur.I tillegg ble investeringsrammene forrentekompensasjonsordningen for skoleogsvømmeanlegg og kirkebygg økt.Asker kommune innarbeidet tiltak somga en rentekompensasjon på 5,9 millkroner.Følgende prosjekter ble i 2009 helt ellerdelvis finansiert av Tiltakspakken:Investeringsprosjekter- Arnestad Idrettsanlegg - Nyttklubbhus / garderobeanlegg- Fredtunveien 31 - nyttventilasjonssystem- Brannstasjonen - universellutforming ved inngangsparti- Vardåsen fase 1 - Prosjektetfremdriftsplan er preget av storusikkerhet pga fylkesmannensforslag om vedtak om konsesjon påvannuttaket. Prosjektet klarer segderfor med de ordinære midlene fraHP 2008.Driftsprosjekter- Arnestad skole - omlegging av tak- Arnestad skole - utskfting avbranndører/innerdører- Billingstad skole - skifte innmaten isikringsskap- Blakstad skole - utskifting avfoldedører- Drengsrud skole - bytte vinduer- Heggedal skole - bytte vinduer byggA, B og D- Hofstad skole - bytte vinduer- Hofstad skole - nytt gymsal-gulv- Hovedgården skole - bytte avbranndører- Hovedgården skole - bytte heis- Landøya skole - bytte avbranndører- Mellom-Nes skole - Utskifting avvinduer- Nesøya skole - Utskifting av vinduer- Solvang skole:• Bytte av heis• Rehabilitering av vindusfelt isydfasade• Utskifting av ledelys ogalarmanlegg• Legge om taket på deler av gml.Skolen, varmelekkasje• Utskifting av beslag påinnerdører, dørhåndtak- Ollestua skole - bytte kledning, råtei yttervegger på sidebygning- Oppgradering av heiser i flereskoler- Brendsrud barnehage, innbyggingav inngangsparti vedventilasjonsrom- Føyka barnehage - utbedring avtaktekking- Hval barnehage - bytte av vinduer- Morellveien barnehage - byttevinduer- Askerhallen - utvendig rehab, bytteav røykluker på tak- Holmen barnehage - Uførelse avsluttarbeider utenom prosjekt- Askerhallen - bytte av heve-/foldevegger- Hasselbakken - ny vannledning- Gullhella BRS - nytt vanninntak- Gullhella BRS - ombygging avkjølerom- Solgården BRS - rehabilitering avinngangpartiet- 38 -


Årsrapport 2009Asker kommune- Fredtunveien 31 - utskifting avkjøkken- Solgården boligsenter -rehabilitering av inngangspartiet- Bergsmarksetra, eldre del -oppgradering elektrisk anlegg- Drammensveien 1005 - bytte avvinduer- Kulturhuset, øvre torg - utskiftingav belegningsstein, SF-steinRentekompensasjonsprosjekter- Arnestad skole - tilleggsisolasjon avtak med 10 cm- Mellom-Nes skole:• Bytte av heis• Ny søppelcontainer plassering• Utskifting av oljefyringsanlegg tilpelletsanlegg- Nesøya skole - Utskifting avoljefyringsanlegg til pelletsanlegg- Rønningen skole - fjerne gjerde ogoppsetting av ny mur med gjerde- Asker kapell - nye persiennerIkke alle prosjektene er ferdigstilt i2009, og det overføres i alt 19,5 millkroner til 2010. Av dette beløpet knytterca 3,5 mill kroner seg tilmerverdiavgiftskompensasjon fraprosjektene.- 39 -


Årsrapport 2009Asker kommune6 Tjenesteområdene6.1 ØkonomiDiagrammet nedenfor viser andel avbrutto driftsutgifter fordelt påhovedgrupper for kommunen(finansutgifter ikke medregnet).Fordelingen har de siste årene værtstabil, men for 2009 ser vi en nedgang ilønnsutgiftenes andel og en tilsvarendeøkning i kjøp av varer og tjenester iforhold til 2008.Tjenester ikkekommunalproduksjon;14 %Overførings-utgifter;11 %Kjøp av varer/tjenester;21 %Lønn og sosialeutgifter;53 %Figur 6.1Tjenesteområdenes driftsutgifterFiguren under viser utviklingen itjenesteområdenes andel av bruttodriftsutgifter i den siste 4-års-perioden.100 %80 %60 %40 %20 %0 %2006 2007 2008 2009Administrasjon og ledelse 7,0 % 7,1 % 6,7 % 6,0 %Oppvekst 40,8 % 41,1 % 40,8 % 40,8 %Helse og omsorg 31,6 % 32,3 % 33,0 % 33,0 %Kultur, frivillighet og fritid 4,4 % 4,4 % 5,4 % 5,2 %Teknikk og miljø 9,9 % 9,3 % 8,9 % 9,0 %Eiendomsforvaltning 6,3 % 5,8 % 5,3 % 6,1 %Figur 6.2- 40 -


Årsrapport 2009Asker kommuneSom tallene viser ligger andelen på deulike tjenesteområdene relativt stabilt.Det er imidlertid en tydelig nedgang påtjenesteområdet administrasjon ogledelse og næring. Økningen i 2009 påeiendomsforvaltningen skyldes blantannet regjeringens tiltakspakke.Tabellen nedenfor visertjenesteområdenes brutto driftsutgifterog –inntekter, samt netto driftsutgifterog avvik mellom regnskap og regulertbudsjett.Regnskap2009RegulertbudsjettAvvikAdministrasjon og ledelseBrutto driftsutgifter 170.286 159.063 -11.223Brutto driftsinntekter -23.035 -10.233 12.802Netto driftsutgifter 147.251 148.830 1.579OppvekstBrutto driftsutgifter 1.167.729 1.132.254 -35.475Brutto driftsinntekter -514.712 -464.920 49.791Netto driftsutgifter 653.017 667.334 14.316Helse og omsorgBrutto driftsutgifter 943.221 873.460 -69.761Brutto driftsinntekter -157.650 -113.486 44.164Netto driftsutgifter 785.571 759.974 -25.597Kultur, frivillighet og fritidBrutto driftsutgifter 148.589 140.267 -8.322Brutto driftsinntekter -47.908 -43.800 4.108Netto driftsutgifter 100.681 96.467 -4.214Teknikk og miljøBrutto driftsutgifter 257.043 238.189 -18.853Brutto driftsinntekter -225.909 -220.491 5.418Netto driftsutgifter 31.134 17.698 -13.435EiendomsforvaltningenBrutto driftsutgifter 173.228 165.847 -7.381Brutto driftsinntekter -84.976 -77.604 7.372Netto driftsutgifter 88.252 88.243 -9Tabell 6.16.2 Lønnsutvikling2009 var et år med mellomoppgjør. Ihovedoppgjøret for 2008 ble det avsatt3,1 pst eller minimum kroner 9 000,- ilønnsjustering for alle ansatte i kapittel4. Lønnsendringen skjedde med virkningfra 01.05.2009 og ansatte med minimum20 års ansiennitet skulle fra dettetidspunkt ikke ha lavere grunnlønn enn300 000,- per år i 100 pst stilling.Ansatte i kapittel 3 og 5 får all sin lønnfastsatt lokalt. Rammen fra kapittel 4 bleretningsgivende for oppgjøret i kapittel 3og 5. I oppgjøret for kapittel 5 fikkkvinner i rådgiverstillinger en relativtsett større andel av potten enn menn isamme type stillinger. Dette var envidereføring av profilen fra oppgjøret i2008.- 41 -


Årsrapport 2009Asker kommuneInnenfor kapittel 5 ble det brudd med 2organisasjoner. Bruddet gikk tilmeklingsmann /-nemd for tvisteløsning.Pr. 31.12.09 forelå det ikke noe resultatfra tvisteløsningen.Antall særskilte forhandlinger utenomordinære oppgjør gikk ned i forhold tilforegående år. Noe av årsaken kantilskrives et mindre stramtarbeidsmarked og finanskrise i 2009.Lønnsutviklingen i Asker kommuneGjennomsnittlig lønnKvinner2008Kvinner2009Menn2008Menn2009Uten krav til utdanning 275.000 284.000 266.000 274.000Krav til fagutdanning 308.000 315.000 312.000 321.000Stillinger innen helse og omsorg 355.000 370.000 359.000 365.000m/krav til 3årig utdanningStillinger i barnehage m/krav om 366.000 382.000 350.000 378.000førskoleutdanningLærerstillinger 397.000 407.000 390.000 401.000Konsulent 351.000 363.000 347.000 358.000Ingeniør 448.000 458.000 451.000 465.000Rådgiver 463.000 475.000 517.000 522.000Mellomleder kap. 4 413.000 428.000 415.000 428.000RE-leder 579.000 592.000 590.000 609.000Tabell 6.2Tabellen viser lønnsutviklingen i Askerkommune for de største gruppene fordelthovedsakelig ut i fra krav til utdanning. Itillegg er det tatt ut enkeltstillinger somer sammenliknbare med hensyn tilkjønn. Tallene er veide gjennomsnitthvor det ikke er tatt høyde foransiennitet. Tallene er eksklusiv faste ogvariable tillegg (for eksempelfunksjonstillegg, kontaktlærertillegg,turnustillegg).Gjennomsnittslønn pr. årsverk Kvinner Menn Totalt2007 330.413 339.327 332.5362008 352.234 359.056 353.8272009 364.351 373.237 366.496Endring 2007 – 2008 6,60 % 5,81 % 6,40 %Endring 2008 - 2009 3,44 % 3,95 % 3,58 %Tabell 6.3Tabellen viser gjennomsnittlig årslønn forkvinner og menn i hele Asker kommune.Tallene er ikke kontrollert for ansiennitetog er uten faste og variable tillegg.Lærlinger er inkludert i oversikten.Nedenfor er utviklingen framstilt grafisk.- 42 -


Årsrapport 2009Asker kommune380.000360.000340.000320.000300.000Kvinner Menn Totalt2007 2008 2009Figur 6.36.3 MedarbeiderutviklingVed utgangen av 2009 var det 2.595årsverk og 3.202 ansatte. I tilleggkommer 19 årsverk lærlinger og 68,5årsverk i fødselspermisjon. Totalt antallårsverk er med dette 2.683. Figurennedenfor viser utviklingen i antallårsverk de tre siste år.Likestilling i ledelseFordelingen mellom kvinnelige ogmannlige RE-ledere(resultatenhetsledere) holder seg fortsattganske stabilt. Det har vært en litenøkning i andelen mannlige RE-lederesammenliknet med foregående år.2.8002.7002.6002.5002.4002.3002.2002.1002.000Antall årsverk2.6292.713 2.6832007 2008 2009Kjønnsfordeling RE-ledereKjønn 2007 2008 2009Kvinner 68 % 65 % 62 %Menn 32 % 35 % 38 %Sum 100 % 100 % 100 %Tabell 6.4Figur 6.4- 43 -


Årsrapport 2009Asker kommune7 Administrasjon og ledelseAdministrasjon og ledelse hadde etmindreforbruk på 1,6 mill kroner i 2009.Tilpasning av organisasjonenTjenesteområdet har gjennom flere årgradvis tatt ned bemanningen ogeffektivisert tjenestene. Kostra tall viserfølgende utvikling i tjenesteområdetsandel av kommunens totale driftutgifter.2006 2007 2008 2009Adm/ledelse 7,0 % 7,1 % 6,7 % 6,0 %Tjenesteområdet gjennomførte i 2009 enorganisasjonstilpasning som bleytterligere forsterket av nytilsattrådmann. Administrasjon og ledelsebestår etter denne organisasjonsendringenav enhetene HR-avdeling,økonomiavdeling, forvaltning ogutvikling, politisk og administrativtsekretariat, internservice rådhuset ogservicetorgenheten.Forvaltning og utvikling, politisk ogadministrativt sekretariat, internservicerådhuset og servicetorgenheten erunderlagt direktør for strategi ogsamfunn.HR-enheten består av avdelingenepersonal, HMS, lønn ogkompetansesenter og er underlagt HRsjef.Økonomienheten består av avdelingeneøkonomi og finans, regnskap, innkjøp oganskaffelser og er underlagtøkonomisjef.Ny struktur innen administrasjon ogledelse og videreføring av omstillingeninnenfor tjenesteområdet har hatt stortfokus i 2009. For å effektiviseretjenestene har det blitt foretatt enkeltetilpasninger av lokalisering avkontorarbeidsplassene. Som følge avdette har regnskap og lønn blittsamlokalisert i Gamle Borgenvei 4/6.Tjenesteområdets virksomhet ertjenesteovergipende i den forstand atområdet har ansvar for fellesfunksjonerog oppgaver for organisasjonen internt,samt for utviklingen av Askersamfunnet.MedarbeiderutviklingProsjektet medarbeiderutvikling ogkulturbygging la fram sine resultater oganbefalinger våren 2009. Disse er omtalti kapittel 3 strategiske prosjekter.Mellomlederopplæringen i Askerkommune ble avsluttet i november, der60 deltakere avla og besto eksamen. Itillegg deltar 60 ledere i første av i alt treMaster of Management program. Disseer omtalt under kapittel 4.4.medarbeider- og organisasjonsperspektivet.Brukerdialog, klimaundersøkelseTjenesteområdet har ansvar forgjennomføring av kommunensklimaundersøkelse, brukerdialoger ognærmiljøkonferanser. Det har værtgjennomført en nærmiljøkonferanse i2009 og 19 brukerundersøkelser i2008/2009. Disse er nærmere omtalt ikapittel 2.4 og 2.5.ØkonomiInnenfor økonomiområdet har det værtfokus på videreutvikling av systemer ogverktøy for styring, rapportering ogoppfølging. Det har blitt utarbeidet nyemaler for lederavtaler ogvirksomhetsplaner og omstillingsverktøysom omstillingsplaner og ROS analyser.Arbeidet med tilrettelegging foroppgradering av økonomisystemet til nyversjon ble startet opp høsten 2009.Dette vil gi nye muligheter forrapportering og oppfølging. Nyttfinansforvaltningsreglement bleutarbeidet og vedtatt i 2009 og det erogså etablert rutiner for rapportering ogkontroll av kommunensfinansforvaltning.IKTServicetorgenheten har hovedfokus påutvikling av kommunens nettjenester ogservice til de som henvender seg tilkommunen. Asker kommunesnettjenester oppnådde for fjerde år pårad 6 stjerner i www.norge.no sin- 44 -


Årsrapport 2009Asker kommunekvalitetsvurdering av offentligenettsteder.Av nye nettjenester kan nevnes nysøketjeneste, ny postliste- oginnsynsfunksjon, ny byggsaksportal, søki byggesaker og telefonkatalog påinternett. For å møte den økende bruk avinternett via mobiltelefon ble enmobilversjon av kommunens nettjenestelansert. Asker kommune tok i 2009skrittet ut i de sosiale mediene påinternett og lansert tjenester påfacebook, twitter, YouTube og flickr.Forbrukerrådets tester avkommuneservice i 2009 viser at Askerkommune er landets 8.besteservicekommune, opp fra 91.plass i2007.Etter at AskerDialogen ble i lansert somhenvendelseskanal for innbyggerne i2007, har bruken gradvis økt med enmarkant økning i 2009 til 1.649henvendelser. Telefoniservicen erforbedret gjennom lansering av nyetilbud: Ring og si navnet på den du vilsnakke med for å settes direkte over ogsøk på navn/arbeidssted på nettsidene.Samfunnsplanlegging ognæringsutviklingSamfunnsplanlegging ognæringsutvikling er sentrale oppdrag forForvaltning og utvikling. I løpet av årethar det pågått reguleringsarbeidet forflere sentrale områder i Asker blantannet i tilknytning til Heggedal sentrum,næringsutvikling på Kraglund ogDrengsrudbekken, og boligutvikling iaksen Asker-Bondibroen. For nærmereomtale av arealplanleggingen vises dettil samfunnsperspektivet kapittel 4.2Næringsanalyse utarbeidet avTelemarksforskning i 2009 viser at Askerkommune har hatt en vekst i antallarbeidsplasser fra 2003 til 2008 på 2,2pst, en økning på litt under 500 i året.Bærum hadde en vekst på 3,4 pst.Utviklingen viser at Akershus Vest har enbransjestruktur og et næringsliv som hargitt god arbeidsplassvekst og som ogsåhar stått bedre imot konjunkturnedgangsammenliknet med de andre regionene iAkershus.Utdanningsnivået, andel av befolkningmed universitet eller høyskoleutdanninger landets høyeste i Bærum med 47 pst,Asker har 40 pst. Andelen har steget iBærum og sunket i Asker de siste årene.Samme forskjeller mellom kommunenegjør seg gjeldende når vi ser påutdanningen til bedriftenes ansatte ihenholdsvis Bærum og Asker.- 45 -


Årsrapport 2009Asker kommune8 OppvekstSamlet viser tjenesteområdet Oppvekstet mindreforbruk på 14,3 mill kroner.8.1 BarnehageneFor å få kontroll på kostnadsutviklingenog redusere merforbruket for Askerkommune, ble alle resultatenheteneoppfordret av rådmannen til å visemåtehold på slutten av året. Innkjøp bleredusert til et minimum og planlagteaktiviteter stoppet eller utsatt. For dekommunale barnehagene innbærer detteet mindreforbruk på 8,5 mill kroner.Økningen i statlige tilskudd er basert påat det har vært en økning på 62 barn,herav 23 barn under 3 år og 39 barnover 3 år. Veksten på 1,9 pst er i forholdtil antall barn rapportert i årsmelding2009 sammenlignet med 2008. Innenforbarnehageområdet er det overførtstatlige skjønnsmidler på 8,2 mill kronerfra 2009 til 2010.BarnehagedekningBarnehagedekningen i Asker har lengevært relativt høy. Dette gjelder plasserbåde over og under 3 år. I januar 2009ble det innført en ny § 12 a ibarnehageloven, om rett til plass ibarnehage. Retten innebærer at allebarn bosatt i Asker kommune som søktetil fristen for hovedopptaket og som harfylt 1 år innen utgangen av august harfått et barnehagetilbud i kommunen.I tillegg fikk 95 barn født etter august2008 plass i løpet av høsten. Detteinnebærer at kapasiteten i Asker erhøyere enn lovens minimum.Fra desember 2008 til desember 2009økte antall barnehageplasser med 62, ogøkningen er fordelt som følgende:Nye plasser Komm. Private TotaltBarn under 3 år 11 12 23Barn over 3 år -9 48 39Totalt 2 60 62Tabell 8.1Den kommunale familiebarnehagen erredusert med 3 barn. Privatefamiliebarnehager har en økning med 10barn.Asker hadde en dekning per 31.12.09 på80,3 pst for barn 1-2 år, og 96,3 pst forbarn 3-5 år.100806040200PstFigur 8.1100806040200Figur 8.2Dekningsgrader Asker97,4 96,4 97,5 96,5 96,378,5 78,2 80,365,169,22005 2006 2007 2008 2009barn under 3 årbarn over 3 årDekningsgrad for barn over og under 3 år96,3 95,5 9 8,2 98,2 9 6,480,3 78,6 80 ,8 83,777,7Asker Bærum Skedsmo Oppegård Snitt gruppe13Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 årAndel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 årDet er særlig i Billingstad, Nesøya ogNesbru-området at det er manglendekapasitet i forhold til etterspørsel. Herhar vært stor tilflytting avsmåbarnsfamilier i de nyeboligområdene, i tillegg tilgenerasjonsskifte i eldre boliger.- 46 -


Årsrapport 2009Asker kommuneMinoritetsspråklige barnSamarbeidstiltakene mellomhelsestasjonene, koordinator foropptaket og nøkkelpersoner ibarnehagene for språkkartlegging og forå rekruttere flere minoritetsspråkligebarn til barnehagene er videreført. Antallminoritetsspråklige barn medbarnehageplass har ytterligere økt fra297 i 2008 til 319 I 2009.Målet er at alle barn skal komme tilskolen med et godt grunnlag for lese- ogskriveopplæring. I barnehagene fårbarna del i et pedagogisk tilrettelagtspråkmiljø.1086420Figur 8.3Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter medbarnehageplass8,9 9,47,65,62006 2007 2008 2009Barn med nedsatt funksjonsevne.Det er små variasjoner i antall barn mednedsatt funksjonsevne i førskolealdergjennom de siste 3 år. Det kan imidlertidsynes som det er økt etterspørsel ettersærskilte opplærings- og treningstiltaksom krever kompetanse og én-til-énkapasitet i større omfang. I overkant av60 pst av barn med behov for særskilttilrettelegging har plass i kommunalebarnehager.5 00. 0004 00. 0003 00. 0002 00. 0001 00. 000Utgifter per barn i ko mm. ba rne hager og an del barnsom tildeles styrkin gsmidler i forhold til alle barn i-Figur 8.4komm un en200 5 20 06 2 007 200 8 20 09Styrkingstiltak i barnehagene består avtilrettelagt barnehagetilbud i tråd medfortrinnsrett til barnehageplass ogretningslinjer for øremerkede midler fra6543210staten, og retten til spesialpedagogiskhjelp etter opplæringsloven.Kompetanse i barnehageneFor å få innvilget dispensasjon frautdanningskravet gis det ukentligveiledning av førskolelærer, og detgjennomføres egne fagseminarer. I 2009gjennomførte Asker kommune i alt 7 ½dagsamlinger for de ansatte som har fåttinnvilget dispensasjoner, fra bådekommunale - og private barnehager.Per 31.12.2009 er 8 personer innvilgetvarig dispensasjon fra utdanningskravettil styrer eller pedagogisk leder. 45 erinnvilget midlertidig dispensasjon frautdanningskravet, fordelt på 5 styrere,15 pedagogiske ledere og 25førskolelærer II. Det er til sammeninnvilget 29 dispensasjoner i 19 privatebarnehager og 16 dispensasjoner i 9kommunale barnehager.100806040200Figur 8.5Andel styrere og pedagogiske ledere medførskoleutdanning83 79,172,3 71,387,6Asker Bærum Skedsmo Oppegård Gj.snitt gr.13Kompetansetiltak 2009Det er gjennomført lederopplæring for150 pedagogiske ledere med til sammen9 samlinger.Mål: Styrke førskolelærere i sinlederrolle.Inspirasjon og bevisstgjøring avyrkesrollenCa. 600 ansatte fra kommunale ogprivate barnehager deltok på fellesplanleggingsdag.Mål: Bevisstgjøring av yrkesrollen. Ingener best alene og inspirasjon til å gjøre enbest mulig jobb for våre brukere.Kurs for nyansatte assistenterKurs har vært gjennomført for ca 40ansatte, fire halve dager.Tema: Foreldresamarbeid, medvirkningog rollen som nyansatt.- 47 -


Årsrapport 2009Asker kommuneSpråkDet har vært arrangert to kurs fornyansatte, generell opplæring. Ca 80ansatte deltok på kurs i språkutvikling.Ca 90 ansatte deltok på TRAS kurs(Tidlig Registrering av Språkutvikling).Desentralisertførskolelærerutdanning20 assistentene/studenter er snart ferdigmed sitt 3.studieår av desentralisertførskolelærerutdanning. Dette er et 4-årig deltidsstudium som Asker kommuneigangsatte i 2007, og som gjennomføresi samarbeid med Høgskulen i Sogn ogFjordane.I samarbeid med Bærum kommune har5 private barnehager (hvorav ensykehusbarnehage) etablert etsamarbeid med Høgskolen i Oslo om etdeltids studietilbud iførskolelærerutdanning rettet motassistenter i barnehager i samarbeidmed aktuelle barnehageeiere. Studiesom startet opp i november 2009 har 6studenter / ansatte fra barnehager iAsker. Avsluttende eksamen er i 2014.Asker kommune må bidra med en stedligkoordinatorfunksjon med minst 20 pstomfang.Barne- og ungdomsarbeiderAv totalt 60 assistenter som fikkrealkompetansevurdering har 22assistenter tatt fagbrevet i løpet av2009.Av totalt 42 studenter som måtte ta denteoretiske eksamen har 28 bestått denteoretiske eksamen og av disse har 25meldt seg opp til fagbrevet våren 2010.Menn i barnehage (MIB)Risenga- og Torstadsonen utmerker segmed best kjønnsfordeling blantpersonalet. Det er her mange MIBarbeidere(MennI Barnehage) som girutslag på resultatet. Hval Gård ogVepsebolet barnehager har 47 pstmannlige ansatte, og har deltatt ietableringen av internasjonalt Menn iBarnehage-nettverk.Andel ansatte menn til basisvirksomhet ibarnehagene2006 2007 2008 20097,8 10,7 9,9 9,7Tabell 8.2Tilsyn i private barnehagerDet er i 2009 gjennomført tilsyn etter lovom barnehage i 6 private barnehager.Brukerundersøkelse i barnehageneDet er bestemt at det skal gjennomføresbrukerundersøkelse hvert annet år ogsiste var i 2008.- 48 -


Årsrapport 2009Asker kommune8.2 GrunnskolenGrunnskolen hadde netto mindreforbrukpå 5,8 mill kroner i 2009. Hovedårsakentil dette skyldes innkjøpsrestriksjoner ogstillingsstopp som ble innført på sluttenav året for å sikre større kontroll påkostnadsutviklingen totalt i kommunen.ElevtallsutviklingSkolestrukturen i Asker er ikke endret i2009. Kommunen har 16 barneskoler -hvorav 3 har spesialavdelinger - 7ungdomsskoler hvorav en harspesialavdeling. I tillegg har Askerskolenet alternativt undervisningstilbud forelever på 9. og 10. trinn – Denalternative skolen med 3 avdelinger.Etter flere år med svak nedgangstabiliserte elevtallene seg skoleåret2007/08. I skoleåret 2009/10 er talleneomtrent identisk med fjoråret – 7.690elever (inkl spesialavdelingene og Denalternative skolen). Mange av deinnflyttede barna er fra språkligeminoriteter og velkomstklassene påHagaløkka og Borgen har vært fulle heleåret.Skoleskyss7 pst av elevene har i skoleåret 2009/10rett til skoleskyss. Andelen som faktiskfår skyss er 12 pst. Forskjellen skyldesskyssingen av elevene ved Bondi skole tilDrengsrud i ombyggingsperioden frem til2011.BrukerundersøkelserElevenes læringsmiljø blir årlig måltgjennom elevundersøkelsen som erobligatorisk for alle elever på 7. og 10trinn i hele landet. Undersøkelsengjennomføres om våren og publiseres isin helhet på nettstedet Skoleporten.nopåfølgende høst. I figuren nedenfor visesresultatet for 4 utvalgte indikatorer;trivsel, mobbing, motivasjon og fagligveiledning. Merk at for mobbing er lavscore positivt.4 ,53 ,52 ,51 ,50 ,5Figur 8.6TrivselElevundersøkelseMobbing påskolenM otivasjonFaglig veiledningAsker kommune Bærum kommune Ake rshus fylke NasjonaltSpesialundervisningFor elever med behov for en spesielttilrettelagt opplæring har det vært et målat flere skal få tilpasset opplæring, og atandelen som får vedtak omspesialundervisning skal reduseres tilunder 5 pst. For skoleåret 2008/09 varandelen nede mot det nivået, men i2009/10 er andelen litt opp igjen. Det eren trend på landsbasis at elever medvedtak om spesialundervisning erøkende. Fra 2008 til 2009 økte andelenfor landet totalt fra 7,2 pst til 7,9 pst, iAkershus fra 6 pst til 6,6 pst, og i Askerfra 5,5 pst til 6,1 pst (elever ispesialskoler utenfor kommunen erinkludert).Ressurser anvendt til spesialundervisningangir lærerårstimer per elev. Tabellennedenfor viser nøkkeltall for rammenfordelt på 1) alle elever, 2) de elevenesom får spesialundervisning.Spesialundervisning: Prosentvis andel med vedtak. Lærertimer per elevAntall medvedtakFordelinggutter -jenterAndel medvedtak1) Ressurs/elev– fordelt alleeleverAsker 465 elever 68 % -32 % 6,1 % 7,2 t/å 119 t/åBærum 938 elever 64 % - 36 % 6,4 % 9,4 t/å 147 t/åAkershus 4917 elever 68 % - 32 % 6,6 % 8,1 t/å 123 t/åKilde: GSI-rapporten fra SSBTabell 8.3I likhet med landet for øvrig er det flestelever på de høyests årstrinnene som fårspesial- undervisning:2) Ressurs/elevfor de medvedtak- 1.-4 trinn: 23 elever i snitt pertrinn; 3,1 pst av elevene- 49 -


Årsrapport 2009Asker kommune- 9.-10. trinn:76 elever i snitt pertrinn; 9,4 pst av elevene.Opplæringstilbudet blir gitt dels i denordinære skolen, dels i kommunens 4spesialavdelinger, dels i det alternativeskoletilbudet, samt dels i elevplasserkjøpt utenfor kommunen – fordelt slik:- Ordinær skole – 365 elever- Spesialavdelinger – 55 elever- Alternativt skoletilbud – 30 elever- Utenfor kommunen – 15 eleverElever fra språklige minoriteter473 elever fra språklige minoriteter får i2009/10 grunnleggende norskopplæring(særskilt norsk) – en økning fra 431elever i 2008. Dette utgjør 6,1 pst avelevene, opp fra 5,6 pst året før.Økningen de siste årene skyldes i storgrad arbeidsinnvandring fra EØSområdet.De to største språkgruppene erpolsk (49 elever) og somalisk (41elever).Sammenheng ungdomstrinn ogvideregående opplæringRiktig utdanningsvalg og hindring avfrafall fra videregående opplæring ersentralt allerede på ungdomstrinnet. Deter ikke ett enkeltstående tiltak som kanhindre frafall. Her kan det trekkes fremmange faktorer og tiltak som kan bidrainn i dette arbeidet. Siste år har skolenei Asker arbeidet særlig med en ordningfor systematisk fraværsregistrering og -oppfølging. Asker kommune med treungdomsskoler er med i etfylkeskommunalt prosjekt hvor enrådgiverressurs har særlig oppfølging avenkeltelever som anses å være irisikogruppen for frafall.Asker kommune og alle ungdomsskolenearbeider for stadig å forbedre detobligatoriske faget utdanningsvalg påungdomstrinnet og med å styrkeinformasjonen til foresatte og elever omde ulike mulighetene på videregåendeopplæring. Faget utdanningsvalg skalbidra til at elever blir mer kvalifisert til åta riktig utdanningsvalg etterungdomstrinnet. Elevene skal i løpet avungdomsskolen prøve ut minst toutdanningsprogram og det er etsamarbeid mellom Asker og Bærumkommuner om at elever er ute påpraksiskurs i videregående opplæring.Høsten 2009 var 750 elever fra Askerute på praksiskurs i to dager hver på enav de videregående skolene iAsker/Bærum som del av faget.Videre viste skolene i Asker storinteresse for å delta i forsøket med nyttfag på ungdomstrinnet: arbeidslivsfag.Dessverre ble ikke søknaden innvilget avUtdanningsdirektoratet.LærertetthetKostra-indikatoren gjennomsnittliggruppestørrelse er et tallmessig uttrykkfor forholdet mellom lærertimer, antalltimer elevene har undervisning og antallelever. Tall for de foregående årene harvist at sammenliknet med andrekommuner har barnetrinnet hatt densvakeste lærerdekningen. De to sisteårene er det derfor lagt vekt på å justeredette ved at innsparinger er tatt mest påungdomstrinnet.GruppestørrelseHøye tall (stor gruppestørrelse) påfiguren nedenfor er uttrykk for lavlærertetthet.Gj.snittlig gr. størrelseFigur 8.717,016,816,616,416,216,015,815,6Gruppestørrelser i Asker2006 2007 2008 2009Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinnGjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinnForsterket opplæring 1.-4. trinn.Både lokalt og fra sentrale myndighetervektlegges tidlig innsats. Gjeldene frahøsten 2009 fikk opplæringsloven enbestemmelse om særlig høy lærertetthetpå 1.-4. trinn - forsterket opplæring inorsk og matematikk. Bestemmelsen erfulgt opp med økt rammetilskudd tilkommunene, noe som for Asker utgjørca 10 mill kroner på årsbasis.Barneskolene ble for skoleåret 2009-10tilført ekstra ressurser tilsvarende 19årsverk, fordelt i forhold til skolenesandel elever på det lavestemestringsnivået i lesing og regning.- 50 -


Årsrapport 2009Asker kommuneDette har vært en reell styrking avlærertettheten i småskolen. Ordningener lovfestet og blir videreført.Sammenligning med andre kommuner:Gj.snittlig gruppestørrelse18,0017,0016,0015,0014,0013,0012,00Figur 8.8Andre kommuner gruppestørrelser 2009/10Asker Bærum Skedsmo Oppegård Snitt gr. 13Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinnGjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinnkommunegruppe 13. Indikatoren girsamme bilde som ved andreberegningsmåter, f.eks. årstimer perelev. Innenfor barnetrinnet har ”mellomtrinnet”– 5.-7. trinn – svaklærerdekning.LæringsresultaterNasjonale prøverDet er gjennomført nasjonale prøver ilesing, engelsk og regning på 5. og 8.trinn. Nedenfor følger en overordnetoversikt over resultatene sammenlignetmed utvalgte andre kommuner.Tabellene viser gjennomsnittligpoengberegning etter skala 1-3 for 5.trinn, og etter skala 1-5 på 8. trinnUngdomstrinnet i Asker har nå denlaveste lærertettheten og barnetrinnetden nest laveste sammenlignet medBærum, Skedsmo, Oppegård ogNasjonale prøver 20095. Trinn Asker Bærum Akershus Oslo NorgeLesing 2,2 2,3 2,1 2,0 2,0Engelsk 2,3 2,3 2,1 2,2 2,0Regning 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0Tabell 8.4Prøvene på 5. trinn er et viktigmålepunkt for effekten av tidliginnsats/forsterket opplæring 1.-4., og vili fortsettelsen ha fokusrapporteringsmessig. Resultatene viserså langt framgang etter avsluttet 4.trinn.Det er viktig å merke seg prøven for 8.trinn skjer i september – like etter startungdomstrinn. Den forteller om nivåetved avsluttet barnetrinn.Nasjonale prøver 20098. Trinn Asker Bærum Akershus Oslo NorgeLesing 3,4 3,5 3,2 3,2 3,1Engelsk 3,4 3,5 3,2 3,3 3,1Regning 3,6 3,6 3,3 3,4 3,1Tabell 8.5Skriftlig eksamen 2009snittkarakter Asker Bærum AkershusNorsk hovedmål 3,7 3,7 3,4Norsk sidemål 3,5 3,4 3,2Matematikk 4,0 4,0 3,6Engelsk 4,3 4,1 3,8Tabell 8.6Resultatene ved skriftlig eksamen varogså i 2009 godt for kommunen somhelhet.- 51 -


Årsrapport 2009Asker kommuneLæremidlerI perioden 2005-08 ble kommunen tilførtekstra midler til innkjøp avlærerbøker/læremidler i forbindelse medinnføring av kunnskapsløftet, ogoppdatering av lærebøker skal ihovedsak være gjennomført. Rentkommunalt har det vært bevilget midlertil investering og innkjøp av datautstyrog nettverksutbygging i skolene, ogdette gir seg utslag i indikatoren ”Antallelever pr. datamaskin” som rapporteres iKostra/GSI.Et mål om 2 elever per PC påungdomstrinn og 4 elever per PC påbarnetrinn – formulert i HP 2007-10 eroppnådd. Et videre mål vil være å økebruken i undervisningen. Utfordringen erøkt tilgang på god pedagogiskprogramvare og kompetanse blantlærerne. Antall elever per datamaskin erredusert fra 4,8 i 2005 til 2,9 i 2009.Skolefritidsordningen – SFOAlle kommunale og private grunnskoler(1.-7 trinn) har et SFO tilbud. 80 pst avbarn i alderen 6-9 år benytter tilbudet.Betalingsordningen i den kommunaleSFO ble endret 1. februar 2009. Denlineære inntektsavhengigeforeldrebetalingen opphørte og det bleinnført lik sats for alle ut i fra barnetsoppholdstid i SFO. Endring avbetalingsordning har ikke ført til endretbruk av SFO.Kompetanseløft i skolenDe kompetansetiltakene som erigangsatt for lærere og ledere iAskerskolen har sin forankring inasjonale satsninger og kommunaleføringer. De er forankret i Temameldingfor oppvekst 2009 ogHandlingsprogrammet, samt Plan forkompetanseutvikling i Askerskolen.Plan for kompetanseutvikling fremmerkompetanse- og skoleutviklingstiltak somtar utgangspunkt i ufordringeneAskerskolen står ovenfor og målene somer satt, og innholder både etter- ogvidereutdanningstiltak. Gjennomkursrekker for skoleledelse ognøkkelpersoner på skolene, fagnettverkog trinnettverk har hensikten vært åsikre en felles grunnleggendekompetanseheving ogkompetansedeling, samt å skapekontinuitet og en kollektiv innsikt ogforståelse for våre satsningsområder.De sentrale kompetanse- ogskoleutviklingstiltakene har vært å styrkelæringsmiljøet og øke elevresultater,med fokus på:- klasseledelse- lesing og lesestrategier (opplæring iverktøyet SOL, SystematiskObservasjon av Lesing, i alle skoler)- vurdering for og av læring- skolevurdering (11 skoler medskolevurdering 2009)- videreutdanning i spesialpedagogikkfor 31 lærere- videreutdanning i matematikk,leseopplæring og rådgivning for syvlærere8.3 Barne- og ungdomstjenester(inkl. PPT/rådgivning)Enhetene innenfor denne målgruppenhadde netto mindreforbruk på 2,1 millkroner i 2009.Barne- og ungdomstjenesten er en”tiltakskjede” som rommer alt fragenerelle forebyggende tiltak rettet innmot all ungdom, tiltak rettet mot barn ogunge som trenger bistand og tiltak rettetmot barn og unge med særskilte behov.Intensjonen er at denne tiltakskjeden erlenket sammen slik at ingen barn ogunge som trenger bistand og hjelpglipper, men ledes hen til de i kjedensom gir den enkelte riktig hjelp ogbistand.PP-tjenesten (PPT)Tjenesten skal bidra til at barn, unge ogvoksne med særskilte behov, sikres godeopplærings- og utviklingsmuligheter.Enheten ble styrket med to stillinger i2009. Ved utgangen av 2009 var det i alt97 saker på venteliste, 7 av disse gjaldthenvisning til logoped.- 52 -


Årsrapport 2009Asker kommuneNyehenvisninger jenter gutter totalt2006 73 135 2082007 95 181 2762008 113 203 3162009 128 219 347Tabell 8.7Aktive saker jenter gutter totalt2006 317 680 9972007 303 735 1.0382008 353 720 1.0732009 388 790 1.178Tabell 8.8FamiliekonsulenteneFamiliekonsulentene har ikke ventelisterpå sine tjenester verken når det gjelderå ta inn nye saker eller når det skalutarbeides Individuell Plan (IP). Vedutgangen av 2009 haddefamiliekonsulentene 257 saker. Antallhenviste saker i 2009 var 33.ForvaltningI 2009 har det vært 2 klagesaker tilFylkesmannen i Akershus, og Askerkommune har fått medhold i beggesakene. Total arbeidsmengde innebærersaksbehandling og vedtak i 88 saker.BarnevernetBekymringsmeldinger til barnevernet erøkt betydelig hvert år de siste10 årene. I2006 mottok tjenesten 295 meldinger, i2008 var det 492 meldinger, mens det ernoen færre i 2009, 432 meldinger. Sakersom fører til undersøkelse viser sammetendens, fra 256 barn i 2006, 390 i 2008og 334 saker i 2009. Antall barn og ungesom har hatt barneverntiltak har øktbetydelig fra 413 i 2006 til 469 i 2009.Figuren viser utviklingen de siste 4årene.550500450400350300250200Figur 8.9Utvikling i saksmengde og tiltak i barnevernet2006 2007 2008 2009Nye meldinger i løpet av åretUndersøkelser i alt i løpet av åretAntall barn/unge med tiltak i løpet av åretMeldinger skal gjennomgås innen en ukefor å avgjøre om meldingens innhold girgrunn til å undersøke saken nærmere.Det vurderes om det er grunnlag forigangsetting av tiltak i barnevernets regi,om barnet trenger annen form for hjelp,eller om meldingen skal henlegges.Henleggelsesprosenten av meldingerligger omtrent som tidligere år på vel 16pst.Barneverntjenesten har de to siste årenegjennomført informasjonsmøter forbarnehageansatte og lærere. Dette harmedført en økning av saker både frabarnehagene og skolene. Et mål i 2010er å prioritere informasjon og samarbeidmed helsetjenesten, både med denkommunale og medspesialisthelsetjenesten.I 2009 utgjorde overgrepsaker, vold ogseksuelle overgrep en betydelig andel avmeldingene. I de øvrige meldingene vardet, for barn under 12 år, i hovedsakforeldres rusbruk og alvorlige psykiskeproblemer, og for eldre barn og ungdomvar det i hovedsak atferdsproblemer,spesielt knyttet opp mot rus- ogkriminalitet.Barn med tiltakKOSTRA viser at andel barn medbarneverntiltak i aldersgruppen 0 – 17 århar vært meget stabil, og de siste åreneligget på ca 3 pst. I 2009 var den 3,3pst.Når barnevernet setter inn tiltak, er detenten hjelpetiltak som gis tilbarnet/deres foreldre i hjemmet, ellerplasseringstiltak utenfor hjemmet.- 53 -


Årsrapport 2009Asker kommuneKommunen kan også overta omsorgenfor barnet for en kortere eller lengreperiode. Hjelpetiltak har økt de sisteårene, mens antall barn som er underomsorg av barneverntjenesten har værtrundt 35 barn.400350300250200150100500Figur 8.10Antall barn med tiltak per 31/12 hvert årsamt andel i hjelpetiltak / omsorgstiltak2006 2007 2008 2009Barn med omsorgstiltakBarn med hjelpetiltakInkludert i netto driftsutgifter liggerutgifter til saksbehandling, tiltak ihjemmet og tiltak utenfor hjemmet.Sammenlignet med Bærum bruker Askermindre på administrasjon og mer påtiltak. Forskjellen i utgifter er markant iforhold til Skedsmo kommune. Enforklaring kan være at de har mangetiltak som ikke finansieres frabarnevernsbudsjettet.120.000100.00080.00060.00040.00020.000Netto driftsutgifter i 2009 til saksbehandling ogtiltak per barn i barnevernet0Asker Bærum Skedsmo Oppegård Gruppe 13Figur 8.11Bofellesskap for enslige mindreårigeflyktningerAsker kommune har i mange år tatt imot 5 enslige mindreårige flyktninger(EM) i året. De bosettes idøgnbemannede bofellesskap. I 2009 bledet mottatt 10 flyktninger. I tillegg til åsikre god daglig omsorg, bistand og hjelput fra den enkeltes behov, er det et målat ungdommene gjennomførergrunnskole, videregående skole ellerannen yrkeskvalifiserende opplæring.Ved fylte 20 år flytter ungdommen ut ikommunal hybelleilighet eller annet, ogkan ha oppfølging frabarneverntjenesten inntil fylte 23 år.Mange faginstanser samarbeider for å giden enkelte et tilpasset skole- ogopplæringstilbud. Til enhver tid er det ca20- 25 ungdommer under 23 år.BillighetserstatningI 2008 ble det etablert en ordning medbillighetserstatning for barn kommunenplasserte utenfor hjemmet før 1980, ogsom søkte om erstatning innen oktober2009. Ordningen ble gjennomført isamarbeid med Bærum kommune. Detkom 16 søknader. Ved årsskifte var detbehandlet og fattet vedtak i 9 saker,hvorav var 2 avslag. 7 søknader var tilvurdering og ikke ferdigbehandlet.Adopsjon.Søknad om adopsjon av utenlandskebarn og stebarnsadopsjoner vurderes avbarneverntjenesten, mens BUFetat(staten) fatter vedtaket. Antall årligeadopsjoner har ligget rundt 20 saker desenere år, med 2007 som et unntak.Behandlede adopsjonssaker 2005-2009:År Antall2005 172006 212007 92008 232009 14Tabell 8.9Adopsjonsteamet, et tverrsektorieltfaglig sammensatt team, som harjevnlige møter, holder kurs som går over4 kvelder for de som vurderer å søke omadopsjon. De gir råd og veiledning ogsåtil foreldre som har adoptert barn. Askerkommune har god kompetanse og gjøret godt arbeid i adopsjonssakene. I enreferansegruppe nedsatt i forbindelsemed utredning av det totaleadopsjonsarbeidet i landet, erkommunene representert vedadopsjonskonsulenten i Asker.Forebyggende tiltakSeksjonens hovedoppgave er å arbeideblant ”risikoungdom” og å utviklegenerelle forebyggende tiltak.Askerbasen, utekontakten, Nova- 54 -


Årsrapport 2009Asker kommunefritidssenter og Heggedal fritidssenterinngår i seksjonen. Utviklingen avgenerelle forebyggende tiltak ligger ogsåtil seksjonene, bl.a. å koordinere ogadministrere ”av og til” prosjektet,sommeraktiviteter/jobb og de ungeskommunestyre. SLT-tiltak (samordningav lokale kriminalitetsforebyggendetiltak) utvikles i samarbeid med politiet.UtekontaktenUtekontakten driver oppsøkende arbeid,følger opp enkeltungdom og drivergrupper både i og utenom skoletiden.Utekontakten deltar i det ukentligepolitimøtet, på oppvekstmøter i soneneog på OT-møter (oppfølgingstjenesten)for elever i videregående skole. ØPP erinnført i Asker – et rusforebyggendetiltak rettet mot foreldregruppen. Det erholdt seks foredrag fordelt på tre skoler.Det er holdt foredrag i nettverksarbeidpå en skole og tre foredrag omforeldrerollen. I forbindelse medjobbsøkerprosjektet, JobbX, har det harvært avholdt 3 kurs.AskerbasenAskerbasen er et forebyggendelavterskeltilbud, hvor henvendelserkommer fra privatpersoner og offentligeansatte. Av de 125 familiene Askerbasenhadde konsultasjoner med i 2009 ble 19barn/unge/familier henvist videre ihjelpeapparatet. Årsakene forhenvendelser var bredspektret somfiguren viser.6050403020100Figur 8.12Askerbasen - årsak til henvendelseAtferd skole probl. fam.konflikt psykisk helse rus samvær2009 2008 2007 20068.4 VoksenopplæringenEnheten hadde netto mindreforbruk på0,8 mill kroner i 2009.I en brukerundersøkelse foretatt høsten2009 svarte 94 pst av deltakerne atopplæringen var viktig for dem, og 79pst bekreftet at opplæringen lå på etnivå som ga dem utfordringer. Videremente 82 pst av deltakerne at demedvirket ved valg av mål og opplegg,og 85 pst av dem bekreftet atmedvirkning var viktig. 85 pst svarte atde kjente til serviceerklæringen tilvoksenopplæringen.Norskprøver2009 Asker NasjonaltRegjeringsmåltallNorskprøve 2muntlig bestått 92 % 92 % 95 %Norskprøve 2skriftlig 66 % 62 % 60 %Norskprøve 3muntlig bestått 88 % 81 % 95 %Norskprøve 3skriftlig 50 % 54 % 60 %Tabell 8.10- 55 -


Årsrapport 2009Asker kommune9 Helse og omsorgTjenesteområdet hadde et merforbruk på25,6 mill kroner i 2009. Dette knytterseg hovedsakelig til tjenester tilfunksjonshemmede, sykehjem oghjemmetjenester. Det har vært jobbetaktivt med omstillingstiltak for å tilpassedriften til reduserte rammer. Samtidig erdet et økende behov for tjenesterinnenfor det samme området.Omstillingsarbeidet videreføres i 2010.9.1 HelsetjenesterForebygging og rehabiliteringTjenesten omfatter forebyggende tiltakog tjenester til brukere med nedsattfunksjonsevne som har behov foropptrening eller tilrettelegging av sineomgivelser. Tjenesten omfatter ogsåseniorsentrene. Samlet sett haretterspørselen og presset på tjenesteneøkt i 2009.Fysio- og ergoterapi til barn og ungeOmorganiseringen avfysioterapitjenesten fra førskole- ogskolefysioterapi til ansvar ioppvekstsoner 0-18 år innebærer endretfagansvar og fagutøvelse. En vesentligutfordring er å holde fokus på tidligintervensjon og å bedre overgangenmellom førskole og skole, eventueltmellom skoler.Individuell planAvdeling forebygging og rehabiliteringhar funksjonen som koordinerende enhetfor habilitering og rehabilitering oger også systemansvarlig for arbeidetmed individuell plan (IP). Avdelingen hari 2009 fått forankret og iverksatt enoverordnet struktur for IP-prosessen iAsker kommuneForflytningskursFysio- og ergoterapeuter har utarbeidetundervisningsopplegg og tilbyrforflytningskurs til medarbeidere innenhelse og omsorg. Dette utgjør et viktigbidrag innen HMS og innebærer enbetydelig innsparing for AskerKommune.HjelpemiddeltjenestenHjelpemiddeltjenesten har i tillegg tilsine ordinære oppgaver gjort en storinnsats i forbindelse med utskifting til etnytt nøkkelhåndteringssystem.Nøkkelboksene er knyttet opp mothjemmetjenesten og trygghetsalarmene.SeniorsentreneSeniorsentrene har i 2009 hatt fokus påå sikre stabilitet og kvalitet på tjenesten.Bemanningen er økt med 1,3 årsverksom et tiltak for å opprettholde driftenav alle fem seniorsentre. Seniorsentrenesom en forebyggende oghelsefremmende arena gjennom innholdog tilbud på sentrene har i løpet av detsiste året blitt videreutviklet.Eldres dag ble markert på seniorsentrene1. oktober.Det er i 2009 gjennomført etkartleggingsprosjekt for å legge til rettefor at også eldre medminoritetsbakgrunn kan benytte seg avtilbudet ved seniorsentrene i årene somkommer.HelseavdelingenAvdelingen leverer grunnleggendeviktige helsetjenester til helebefolkningen. Avdelingen har fokus påtverrfaglig og tverretatlig samarbeid.Fokus på brukernes positive egenskaperog egen-mestring, samt tidligintervenering og rask i gangsetting avtiltak, er sentralt i helseavdelingensvirksomhet.PandemihåndteringPandemien ga en ekstraordinærsituasjon fra april forkommuneoverlege/smittevern, legevaktog fastlegene, i tillegg til helsepersonellog medhjelpere som gjennomførtemassevaksineringen. Beredskapsplanerble oppdatert i forhold til nye veiledere.MinoritetsbarnForebygging av mangelfull språkutviklingog helseproblemer hos minoritetsbarn,mødregrupper ved Borgen helsestasjonog jentegrupper for minoritetsspråklige- 56 -


Årsrapport 2009Asker kommunepå videregående skole er igangsattinnenfor rammen av prosjektmidler.Tverrfaglig samarbeidBehov for tettere samarbeid mellomhelsestasjon og barnehagene er møttmed økende antall samarbeidsmøter ogbesøk i alle familiebarnehager.Det har vært et økende antall besøk påhelsestasjonen. Tabellen nedenfor viserkonsultasjoner de tre siste år.Type konsultasjon 2007 2008 2009Fast konsultasjon 12.019 12.629 13.462Ekstrakonsultasjoner 3.615 3.584 3.733Telefonkonsultasjoner 1.105 1.330 1.561Sumkonsultasjoner16.739 17.543 18.756Antall ikke møtt 1.398 1.465 1.525Tabell 9.1HPV-vaksineringHPV-vaksinering ble av flere grunnerutsatt til etter pandemi-vaksineringen,og ble ikke påbegynt i 2009.LegevaktbilenProsjektorganisertforsterkning/kvalitetsforbedring avhjemmebesøksordningen fra legevakten.Startet delvis drift i slutten av mai og fulldrift fra september 2009. Det gjøresfortløpende registreringer ogevalueringer. Tiltaket får mange positivetilbakemeldinger fra ulike hold og mangeover 70 år, aleneboende og institusjonerfår hjelp.FrivilligeVed gjennomføring avpandemivaksinasjon, var Asker røde korsog Norske Kvinners sanitetsforeninggode samarbeidspartnere. Ifolkehelsearbeidet har Helseavdelingenpartnerskapsavtale med NaKuHel, sominkluderer ”Gå til skolen” -aksjoner og”Friskliv barn og unge Asker”. Beggeprosjekter har fått gode omtaler og erutvidet i 2009 i forhold til 2008.De frivillige i Home Start har fulgt opp 16familier med totalt 51 barn. De har fåttflere henvendelser enn de har kapasitettil å følge opp og vurderer mulighet forutvidelse i 2010.9.2 EldreomsorgDemensomsorgDemensomsorgen var etsatsningsområde i 2009. Kommunen ergodt i gang med hensyn til Demensplan2015. Det ble blant annet igangsatt etkompetansehevingsprosjekt forhjelpeleiere. Denne utdanningen er etsamarbeid mellom LovisenbergDiakonale Høgskole og Asker Kommune,med økonomisk støtte fra KS.Demensteamene fungerer etterintensjonen.På grunn av akutte behov hoshjemmeboende personer med demenshar Solgården i 2009 hatt 3-4 beboerepå overbelegg gjennom hele året. Det erventeliste til plasser med heldøgnsomsorg for denne brukergruppen.Det ble arrangert pårørendeskole påvåren 2009.Utnyttelsesgraden på dagsentrene harøkt vesentlig i 2009. Det er nå ventetidpå dagplasser, både med hensyn tilbehov for utvidet tilbud til den enkeltebruker og tilbud til nye brukere.HjemmetjenesteneHjemmetjenesten opplevde i 2009økning i etterspørsel, og terskelen for åfå innvilget hjemmesykepleie og praktiskbistand er høyere enn i 2008.Sykehusenes utskrivningstakt er fortsattøkende. Ca 20 pst av brukerne ihjemmetjenesten er under 67 år. Somellers i landet, ytes denne aldersgruppenen forholdsvis høyere andel avressursene, på bekostning av gruppenover 80 år.Hjemmetjenesten har hatt høytsykefravær de siste årene. I tillegg erdet vanskelig å få rekruttert kvalifisertesykepleiere. Sone nord satte i 2009 igang et nærværsprosjekt som et ledd i åfå ned sykefraværet.I 2009 var det et samarbeid mellomBærum og Asker kommuner og Asker ogBærum sykehus i forhold til hvilke tiltaksom bør vurderes for få til en vellykketgjennomføring av den varsledesamhandlingsreformen. Samarbeidet har- 57 -


Årsrapport 2009Asker kommuneresultert i rapporten ”De godepasientforløp”.Brukerundersøkelser gjennomført i 2009,viser at Asker kommune lykkes med ålevere tjenester som brukerne oppfatterpositivt. Kvaliteten innenfor Pleie ogomsorg i 2009 viser generelt goderesultater.Heldøgnsomsorg for eldreBrukerundersøkelser i boliger medheldøgns omsorg og sykehjem viser enhøy grad av tilfredshet med tjenesten.Det har vært mindre sirkulasjon pådøgnplasser i 2009 enn tidligere, ogsituasjonen rundt korttidsplasser erutfordrende. Ved utgangen av året var33 av de 60 kortidsplassene kommunenhar på Bråset, belagt av personer somventer på heldøgns omsorg.Dekningsgraden for langtidsplass harsunket, ventelisten til heldøgns omsorger lenger, og sirkulasjonen på plasser erlavere i 2009 enn i 2008. Dette harsamlet sett gitt oss stort press pådøgnplassene.Ventelister per 31.12.2009- Langtidsplass 21 personer- Omsorgsbolig for eldre 28 personer- Dagsenter for eldre 30 personer2012/2013 vil det fortsatt være behovfor 44 nye plasser.Det er stort behov for bygging avomsorgsboliger til målgruppen. Vedmanglende boligtilbud blir det storpågang på avlastningstjenesten. Alleavlastningsplasser er belagt. De som harbehov for institusjonsavlastning blir sattpå venteliste, og får tilbud om individuellavlastning som erstatning. Perdesember står det 13 personer påventeliste til avlastningstilbud.NybyggErstatningsbolig for gamleBergmarksetra ble tatt i bruk høsten2009. Samtidig ble Idunnsvei 58 avvikletog bruker flyttet til den nye boligen.AvlastningsplasserDet ble etablert avlastningstilbud påBondi i juni 2009. 4 avlastningsplasserpå Gullhella avlastning og 2avlastningsplasser i Blakstadmarka bleavviklet og flyttet til Bondi som bledrevet med totalt 8 plasser.Det ble etablert et samarbeid med Føykabarnehage om avlastningstilbud til 4multifunksjonshemmede barn.TilsynArbeidstilsynet utførte i 2009 tilsyn påAskervangen. Ingen avvik ble registrert.Figuren viser utviklingen i dekningsgradfor heldøgns omsorg for eldre.30,0 %Dekningsgrad heldøgns omsorg for eldre20,0 %10,0 %0,0 %2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Omsorgsbolig 4,2 % 4,0 % 4,3 % 4,1 % 4,2 % 4,0 % 3,9 %Sykehjem 17,8 % 16,5 % 17,0 % 16,3 % 15,8 % 15,4 % 15,1 %Figur 9.19.3 UtviklingshemmedePer desember 2009 sto det 56 personerpå venteliste til bolig. Etter utbyggingenav Borgenbråten og Borgenfaret i- 58 -


Årsrapport 2009Asker kommune9.4 Sosialtjenestenopp mot antall årsverk i sosialtjenestenfor noen utvalgte kommuner.Flyktninger.Asker kommune vedtok å øke mottaketfor 2009 fra 40 til 60 flyktninger, i tilleggtil 10 enslige mindreårige, sombarnevernet har ansvar for. Det gjenstoet mottak av 7 personer fra 2008.Samlet mottak i 2009 var på 68personer. I tillegg kom 8 personer ifamiliegjenforening.Introduksjonsprogrammet.Det var 73 deltakere i programmet,hvorav 8 var i permisjon. Av 36 somavsluttet programmet i 2009, er 72 pst iordinært arbeid eller utdanning. I enperiode med finanskrise og storeproblemer i arbeidsmarkedet, er dettesvært oppløftende resultater.Økonomi- og gjeldsrådgivningPresset på denne tjenesten har over flereår vært stort. I 2009 ble det derforengasjert en ekstra medarbeider. Det erviktig å ha god kapasitet til dennetjenesten, da det å få hjelp til å ryddeopp i økonomisk kaos begrenser behovetfor økonomisk sosialhjelp. Det ble i HP2010 etablert 1 ny stilling somøkonomi/gjeldsrådgiver.NAVNAV fikk i 2008 ansvar for å forvalte etnytt program for personer som står langtfra arbeidsmarkedet og som trenger tettoppfølging over tid. Det såkalte”Kvalifiseringsprogrammet” er hjemlet ilov om sosiale tjenester i NAV. De flestedeltagerne i programmet gikk over frasosialhjelp til kvalifiseringsstønad. I løpetav 2009 har NAV Asker hatt 155deltagere i programmet. Ca 30 avdeltagerne har kommet ut i arbeid i løpetav de to første årene.Selv om mange langtidssosialhjelpsmottakere har gått over frasosialhjelp til kvalifiseringsstønad, hardet vært en kraftig økning i antallsosialhjelpsmottakere fra 782 i 2008 til877 i 2009. Økningen på 12 pst skyldesfinanskrisen.Figuren viser andelensosialhjelpsmottakere i befolkningen sett3,02,01,00,0Figur 9.21,8 1,82,61,62,5Asker Bærum Skedsmo Oppegård KG13Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggereÅrsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbyggerI 2009 har NAV Asker arbeidet med ålukke avvik påvist av Fylkesmannen pgamanglende kvalitetssikring avmidlertidige boliger forrusmiddelavhengige. Avviket er lukket,men arbeidet fortsetter i 2010, isamarbeid med andre tjenester ikommunen.Kommunale boligerDet er stor etterspørsel etter alle typerkommunale boliger. For gruppensosialt/økonomisk vanskeligstilte er detde som har størst problemer med åskaffe bolig på det åpne markedet somprioriteres. Dette er blant annet personermed dårlig boevne, noe som medførerstørre vedlikeholdsbehov.Kostratallene for 2008 viser at Asker hardekningsgrad på 15 boliger pr 1000innbyggere. Oversikten viser Askersammenlignet med Bærum,Kostragruppe 13, Akershus oglandsgjennomsnittet.2005 2006 2007 2008Asker 15 15 15 15Bærum 15 15 16Akershus 14 14 14 14Gr. 13 19 19 19 19Landet 21 20 20 20Det er innenfor gruppenfunksjonshemmede at utfordringen erstørst. Mange voksneutviklingshemmede bor iforeldrehjemmet lenge etter fylte 18 år,og har da krav på omsorgstjenester ihjemmet og/eller avlastning. Tjenestersom ytes i det enkelte private hjem erøkonomisk sett den minst effektiveressursbruken, og for de fleste familier1,51,00,50,0- 59 -


Årsrapport 2009Asker kommunemed voksne hjemmeboendefunksjonshemmede den minst ønskeligeløsningen. Det er lagt inn drift av flerenye boliger til gruppen i 2012, menlikevel vil det være mange på venteliste.Dette er problemstillinger som tas oppog vurderes gjennom boligsosialhandlingsplan.Venteliste på ulike boligtyper. 2008 2009Kommunal utleiebolig, sosialt/økonomisk vanskeligstilte 38 33Bolig uten personalbase/trygdebolig 29 24Bolig med service 17 13Omsorgsbolig eldre 17 35Omsorgsbolig psykiatri 14 13Omsorgsbolig PUH 50 56Helt bostedsløse av ovenfor nevnte grupper: 22 13Tabell 9.3Listen gjelder bare personer somoppfyller kravene til kommunale boliger.For vanskeligstilte gjelder 5 års botid iAsker. I tillegg må nevnes at flere, bådebarn og voksne, trenger omsorgsboligtilpasset fysisk funksjonshemmede. Slikeboliger finnes ikke i Asker kommune idag.Husbankens låne- ogstøtteordningerHusbanken endret retningslinjene fortildeling av bostøtte fra 1. juli 2009.Dette medførte en samlet inntektsøkningfor Askers mottakere på 4,9 mill kroner.Dette kan innebære redusert behov forsupplerende økonomisk sosialhjelp fraNAV.Asker kommune har en utlånsramme på50 mill kroner fra Husbanken til Startlån.Hele beløpet ble utlånt i 2009. I enperiode da boligprisene sank, var detmulig for flere innenfor dennelånegruppen å få kjøpt egen bolig. Detvar stor pågang av søknader omStartlån, og antall søkere økte fra 135 i2008 til 232 i 2009.Tjenester til rusmiddelavhengigeArbeidstreningstiltakene forrusavhengige ble videreført i 2009.Den største utfordringen er behovet forboliger med heldøgnstjenester til brukeresom ikke lenger kan nyttiggjøre segbehandling. I dag kjøpes det tilbud tilhver enkelt, noe som koster 6000-9000kroner per døgn. Dette er personer medrusavhengighet, psykisk lidelse ogutagerende/voldelig adferd.Statlig tilsynDet er Helsetilsynet som hartilsynsansvar for kommunens tjenestertil rusmiddelavhengige, Fylkesmannengjennomførte tilsyn i Asker i mai 2009.Det ble avdekket to avvik:- Asker kommune sikrer ikke atrusmiddelavhengige med behov forbolig tilbys et midlertidig husværesom oppfyller minimumskrav tilforsvarlig standard og kvalitet.- Asker kommune sikrer ikke at avavgjørelser fra Seksjon rustiltak omomfanget av praktisk bistand ogopplæring fremgår av vedtaket.Avvikene ble lukket innen fristen 13.november 2009.9.5 Psykisk helsearbeidSamarbeidet mellom Asker kommune ogBlakstad sykehus (Vestre Viken HF) ombo- og behandlingstilbud i Strandveienhar fått mye positiv oppmerksomhet, oghar blant annet hatt besøk fra andrekommuner og sykehus.Lavterskeltiltaket "Tilbake til arbeid" bleoffisielt åpnet høsten 2009 på NedreBlakstad gård. Dette er et samarbeidmellom psykisk helse i kommunen, NAVog Blakstad sykehus (Vestre Viken HF).Lavterskeltiltaket ble innvilgetprosjektmidler fra Helsedirektoratet. Hervil det bli en rekke arbeidsmuligheter iblant annet kafé, kabaret og kunst- og- 60 -


Årsrapport 2009Asker kommunekulturaktiviteter for innbyggere som harvanskeligheter med å komme seg iordinær jobb.I 2009 ble det foretatt innsparinger ogavvikling av tilbud innen psykisk helse.Et døgnbemannet botreningstilbud fortre unge voksne, ASK- huset, bleavviklet og Aktivitetshuset ble ogsåredusert med 1 stilling.Mangel på omsorgsboliger fører til øktpress på tjenester fra psykososialt teamsom gir psykisk helsearbeid tilhjemmeboende.Antallet søkere til psykisk helse forvoksne har økt de siste årene, og i 2009fikk 178 nye brukere vedtak omtjenester innen psykisk helsearbeid. Forå kunne gi tjenester til flere brukere haren redusert på omfanget avtjenestetilbudet til den enkelte.Et nytt samhandlingsteam ble planlagt isamarbeid mellom Psykisk helse ikommunen, Sosialtjenesten ogPsykiatrisk senter Asker. Personer medpsykiske lidelser og tilleggsproblematikksom for eksempel rus, og som ikke er istand til å nyttegjøre seg det ordinærehjelpetilbudet vil få tilpasset tilbud i trådmed anerkjent metodikk. Det er bevilgetprosjektmidler til deler av dette tiltaket.Resten finansieres av de tresamarbeidspartnerne.Kommunens kriseteam har vært benyttetved alvorlige og uforutsette hendelser i2009.Arbeid og opplæringModus arbeidstrening ogGjenbruksbutikken ble samlokalisert påJørgensløkka 66. Ledere og deltakere iarbeidstreningen sto for oppussing ogtilpasning av lokalene. Dette var etvellykket prosjekt som i tillegg spartekommunen for utgifter til innleidehåndverkere.Tiltakene på Jørgensløkka har ført tiløkte inntekter samtidig som et nærmeresamarbeid med Eiendomsforvaltningenhar gitt nye oppgaver til utegruppene.Snøbrøyting for eldre og uføre startetopp vinteren 2009/10.Målet med tilbudene for de fleste avdeltagere i arbeidstreningen er:”Alle deltagere skal videreføres til entenskole, arbeid eller annet tiltak”. Det vil siat unge mennesker med god progresjoneller liten problematikk raskt blirvidereført til annet arbeid eller skole.- 61 -


Årsrapport 2009Asker kommune10 Kultur, frivillighet og fritidInnenfor tjenesteområdet kultur og fritidvar det i 2009 et netto merforbruk på4,2 mill kroner. Det største merforbruketer innenfor resultatenheten idrett ogfriluft og skyldes i all hovedsak laverebillett- og leieinntekter enn budsjettert.Trossamfunn har et merforbruk somskyldes høyere kostnader tilknyttetdriften av Asker Kirkelige Fellesråd.10.1 Den kulturelle spaserstokkenDen kulturelle spaserstokken kom i gangsom et tiltak med støtte fra kultur- ogkirkedepartementet og helse- ogomsorgsdepartementet. Hensikten var ågi mer kultur for gruppen eldre. I Askerble det valgt å rette tiltakene mot desom ikke kan klare å nyttiggjøre seg detordinære kulturtilbudet. Den kulturellespaserstokken i Asker har vært en storsuksess fordelt på to program i 2009.Vi har fått mange positivetilbakemeldinger på mangfoldet iprogrammet og oppmøte/deltagelse harvært god. Innholdet i programmet harbasert seg på lokale artister med en vissgrad av profesjonalitet og frivillige kor ogannet. Vi har og benyttet oss av noen avkommunens faste kulturtilbud medsærlig tilpassning til målgruppen vedhjelp av frivillige som kulturverter. Vi ersærlig fornøyd med høsten malerkurssom ble en uforbeholden suksess. Detble gjennomført 55 arrangement påinstitusjon og 20 arrangement utenforinstitusjon. En suksessfaktor i Asker harvært utstrakt samarbeid mellom frivilligeenkeltpersoner, organisasjoner,kulturhuset og kommune.10.2 Asker kulturhusKulturhuset feiret 5-års jubileum medfolkefest hele 3 dager til ende. Mer enn5000 besøkende publikum var innomhuset i jubileumshelgen. I 2009 ble detsolgt 18.500 billetter til kulturhusets 155arrangementer. Av forestillingene var100 for barn og ungdom, og 55 forvoksne. Vestibyleområdet er oppgradertmed både leker og møbler som inviterertil mer aktivitet. Radar ungdomskafé ogkulturverksted har i løpet av høstenredusert kafédriften og øktkulturaktiviteten.Antall leieforhold 2006 2007 2008 2009Asker kulturhus 1.791 1.760 1.935 1.775Venskaben 809 800 772 782Kulturverkstedet (Radar) 860 680 996 1001Tabell 9.4Totalt sett har Asker kulturhus hatt ennedgang i utleie i 2009.Som en del av samarbeidet iVestregionen var Asker kommunevertskap for ”Kunst Rett Vest” i 2009.Galleri Trafo var hovedarena forutstillingen.På Føyka skatepark er en omfattendevedlikeholdsjobb påbegynt i 2009.10.3 Asker bibliotekBiblioteket har avdelinger i Askersentrum og i Heggedal sentrum, samt enoppsøkende tjeneste tilbevegelseshemmede. Bibliotekenestjenester er i endring som følge av dendigitale utvikling. Ulike formidlingstiltakfår økt betydning for lesestimulering ogkunnskapsformidling. Til biblioteketkommer alle aldersgrupper og sosialelag. Biblioteket er en sosial arena fortverrkulturell kommunikasjon og møter.Våren 2009 arrangerte biblioteket etdagsseminar om "Paradiset". Høsten2009 markerte biblioteket og kulturhuseti fellesskap husets 5-årsjubileum med entre dagers folkefest. Biblioteketarrangerte en filmuke med filmvisninger,møte med filmbransjen forungdomsskoleelever og foredrag; altmed vekt på kvalitetsfilm. I Heggedal bleden nyetablerte nærmiljøsentralensamlokalisert med biblioteket.- 62 -


Årsrapport 2009Asker kommuneBiblioteket samarbeider medenkeltpersoner, organisasjoner ogbedrifter om nye tiltak, foredrag ogutstillinger.Totalt hadde bibliotekene i Asker 150arrangement (75 for barn og 75 forvoksne), i tillegg til 38 besøk avskoleklasser og 28 filmvisninger forbarnehager/skoleelever. Til sammen6.700 deltakere. Antall aktive lånere var16.780, besøket 418.578 og utlån avmedia 417.960.10.4 KulturskolenÅret 2009 har, som vanlig, vært et aktivtår for kulturskolen med mangekonserter, forestillinger ogarrangementer. Nytt tiltak i 2009 var etmeget vellykket teaterprosjekt som erkommet istand gjennom et samarbeidmed barnevernet og omfatter ungeasylsøkere som har fått plass ikommunen.I skoleåret 2009/10 er det totalt 1138elever i kulturskolen. Samtidig harventelistene økt, og det står ca. 700barn på venteliste.Kommunen har også i 2009 fått statligemidler til "Den kulturelle spaserstokken",som kulturskolen viderefører både i 2009og 2010.Utviklingen av musikklinjen på Bleikervgs. fortsatte i 2009 og er nå ferdig ututbygget. Spilleopplæringen påmusikklinjen foregår på kulturskolen,som selger undervisningstjenester tilBleiker vgs.10.5 Idrett og friluftAsker kommune har ikke bygget/åpnetnye idrettsanlegg i 2009.Asker Skiklubbs kajakkhus iSolheimsbukta ble åpnet tidlig idesember. Kajakkhuset er envidereutvikling av et eksisterendeanlegg, som er lagt på et kommunaltfriluftsanlegg. Det er inngått endriftsavtale for området medkajakkgruppen.Driftsavtaler med idrettslag erreforhandlet i løpet av året for Vollenidrettshall med Vollen UL, for Holmenishall med Holmen Ishall Drift AS, forNesøya IL for Nesøya idrettspark, forHolmen idrettspark med Holmen IF ogfor Gjellum idrettsanlegg ogsamfunnshus med Heggedal IL.Ved driftsoppstart i november oppstod etpumpehavari i Vardåsen skisenter somførte til sen oppstart av snøproduksjon tiltross vel egnete temperaturforhold forslik aktivitet. Pumpehavariet førte tiluforutsette kostnader for utbedring.Publikumsbesøket i Risenga svømmehallble noe lavere enn året før, det vil si200.000 betalende besøkende for 2009mot 212.000 i 2008.Etter initiativ fra en privatperson, ogmed støtte fra Asker Velforbund ble detsamlet inn midler til sand på Hvalstrandbad. Grunnet manglende tilfredsstillendevannprøver for badevannskvalitet, ogikke tilfredsstillendekildesorteringsmuligheter for avfall påstrender, mistet Asker kommune ”BlåttFlagg”- godkjenningen for 4 strender forsommeren 2009.Vannprøvetaking i forhold tilbadevannskvalitet ble imidlertidopprettholdt med henblikk på å søkegodkjenning for disse strendene forsommeren 2010.Det har vært fokus på tap av biologiskmangfold, jfr. Countdown 2010, somAsker kommune har sluttet seg til.Det er inngått avtale medkontraktsrammepartner vedrørendekartlegging av biologisk mangfold iforhold til nye bygge- ogreguleringsplaner. Fjerning av uønskedearter er et tema der det i samarbeid medflere er utrettet mye. Konkret gjelder detfjerning av parkslirekne ogkjempebjørnekjeks.- 63 -


Årsrapport 2009Asker kommuneDet er inngått en ny avtale medgrunneierne for Solvang lysløype.Det er inngått en samarbeidsavtale medSkiforeningen, som nå har ansvaret forall skiløypepreparering innen Askerkommune, både i lokalløypenettet og imarka.- 64 -


Årsrapport 2009Asker kommune11 Teknikk og miljøInnenfor tjenesteområdet teknikk ogmiljø var det i 2009 et netto merforbrukpå 13,4 mill kroner. Merforbruketstammer i all vesentlighet fraresultatenheten kommunalteknikk, ogskyldes i hovedsak økte kostnaderknyttet til VAR med hensyn til utbedringav ledningsnettet, faste avtaler innenrenovasjon og reduserte inntekter påretur av metall og papir.Asker Drift og Prosjekt og utbygginghadde mindre forbruk i 2009.11.1 RenovasjonInnenfor renovasjon er vi i god gangmed å forberede nykildesorteringsordning i 2011. Da skalogså matavfall utsorteres.Forberedelsene ble igangsatt for fullt i2009. Ved å skille ut matavfallet frarestavfallet oppnår vi en bedreenergiutnyttelse av begge avfallstypene.Ny gjennomført plukkanalyse i 2009viser at hele 57,6 % av avfallet i densorte søppelsekken er bioavfall.Innføringen av ny kildesorteringsordninger derfor også et stort lokaltmiljøprosjekt.På Yggeset avfallspark har det i 2009vært god publikumsveiledning ogakseptabel trafikkavvikling. Vi oppleverogså god respons fra skolene når detgjelder avvikling av miljødager for 4.klassingene på Yggeset.11.2 Vann og avløpI 2009 har det vært stor aktivitet påprosjekter som Søndre Nesøya, Fekjan,Bondi skole, Dikemark og Konglungen.Eksisterende Vardåsen (Stallen)avløpspumpestasjon som var i veldigdårlig forfatning er erstattet med nypumpestasjon. I tillegg er det etablert nyavløpspumpestasjon Petersrønningen påNesøya. Det jobbes kontinuerlig med åkartlegge feilkoblinger på ledningsnettetfor å unngå forurensning av vassdragsamt rehabilitering av ledningsnettet. I2009 ble det totalt rehabilitert 753 mmed spillvannsledninger, noe som er enbetydelig forbedring fra 2008.I 2009 ble det gjennomførte ROSanalysefor vannforsyningen (fra kilde tiltappekran), for bl.a å bedre beredskapenog hjelpe til i investeringsplanleggingen.11.3 SamferdselI 2009 gjennomførte vi fleretrafikksikkerhetsprosjekter, både fysiskeog holdningsskapende, i henhold tiltrafikksikkerhetsplanen. Det var ingendrepte i trafikken i Asker, noe som er enforbedring de to siste årene. Derimotgikk antall personskadeulykker opp fra52 i 2008 til 64 i 2009.Innenfor parkering er tjenestengjennomført i henhold til gjeldendeforskrifter og regler. Vi har fortsattarbeidet med å tilrettelegge for godinnfartsparkering for pendlere ogtilrettelegging for utfartsparkering vedHolmenskjæret og Vollen, samt forpendlerparkering for Vollenbåten. I 2009ble det også etablert fire el-ladestasjoneri Asker sentrum.Nytt innmeldingssystem på e-post kalt”vintervei” ble tatt i bruk påservicetorget. Dette for å effektiviseremottak og behandling av klager iforbindelse med vinterdriften. Dette bleen vellykket og godt mottatt løsning. Detble ikke registrert alvorlige hendelsersom skyldes mangelfull brøyting ogstrøing.11.4 Bygge- og delesakPlan- og bygningsavdelingen ersertifisert som ”grønt kontor” (nr. 4 avkommunens kontorer).Avdelingen har beholdt en stabilbemanning til tross for stortarbeidspress, noe som har storbetydning i forhold til en effektiv drift.Asker kommune har etablert eninnsynsmodul på Internett (Jupiter) forinnsyn i plan- og byggesaker. Dettemedfører at allmennheten har tilgang på- 65 -


Årsrapport 2009Asker kommunealle dokumenter som ikke er unntattoffentlighet tilknyttet plan- ogbygningsavdelingen i kommunenssaksarkiv fra og med 2003.Gjennomsnittlig behandlingstid fordelesaker var 64 dager i 2009 mot 73dager i 2008. Det ble behandlet 11ulovligheter med megling/forlik mot 18 i2008.Det er gjennomført tilsyn i 32byggesaker, sammen med detinterkommunale tilsynskontoret mot 63byggesaker i 2008. I tillegg er detforetatt flere dokumenttilsyn, uten at detkan tas ut nøyaktig antall.Gjennomsnittlig behandlingstid for allebyggesaker var 66 dager mot 71 dager i2008. Gjennomsnittlig behandlingstid forsaker til bygningsrådet 21 dager mot 71dager i 2008.Restansene på byggesak er redusert fra413 ved årets begynnelse til 198 saker01.11.09.Plan- og bygningsavdelingen harbehandlet 82 klager på byggesaker mot45 i 2008. I ca. 15 pst av disse harFylkesmannen opphevet kommunensvedtak. Av disse er det kun 2 saker hvorFylkesmannen har omgjort vedtaket. Forde øvrige sakene er vedtaket opphevetfor ny behandling. I 2008 varomgjøringsprosenten ca 18 pst.Bygningsrådet har delegert tiladministrasjonen å oversende klage pågitt tillatelse, der tillatelsen ikke erbetinget av vesentlig dispensasjon fraarealplan direkte til Fylkesmannen somklageinstans. Denne ordningen skalevalueres i 2. kvartal 2010.11.5 ArealforvaltningGjennomsnittlig behandlingstid forreguleringsplaner var 16 mnd. mot 25mnd. i 2008. For private planer varforholdet ca. 13 mnd. mot 30 mnd. i2008. Bygningsrådet har behandlet 6klager på reguleringsplaner mot 9 i2008. Ingen av sakene er blitt omgjortav Fylkesmannen.Plan- og bygningsavdelingen er kommeti mål med reguleringsplan for Heggedalsentrum, og har gjennom arbeidet i adhoc-utvalget for Spikkestadkorrridorenberedt grunnen for offentligeinvesteringer i størrelsesorden 150 millkroner til utvikling av Heggedalkollektivterminal.Flere store reguleringsplaner fornæringsutvikling, er ferdigbehandlet,herunder Nye Vakåsvei, Kraglund ogDrengsrudbekken. Ved dette har entilrettelagt for 150.000 m2 BYAnæringsbygg.Selv om arbeidet med kommunedelplanfor Holmen-Slependen har værtkomplekst og bydd på flere utfordringer,bl.a. i forhold til veisystemet, erplanprosessen godt i gang. Det ergjennomført spennendearbeidsseminarer med både politikere,frivillige, næringsliv og andre.Det er behandlet og godkjent 11reguleringsplaner og 2 bebyggelsesplan,mot 7 reguleringsplaner i 2008.Akershus fylkeskommune har utnevntAsker til ”sykkelby”. Kriteriene er atkommunen har en godkjent plan for detoverordende sykkelvegnettet og atkommunen er aktiv deltaker i prosjektet,også økonomisk.. Plan for sykkelstrategi,som ble godkjent i 2009 har vært enviktig faktor i utnevnelsen.I samarbeid med Historielaget og AskerTurlag er kulturminneåret 2009gjennomført med en rekkearrangementer som er blitt lagt merke tillangt utenfor Asker kommune.11.6 Oppmåling og geodataPå initiativ fra Asker kommune er detetablert et oppmålingsnettverk iVestregionen Målet er felles rutiner,opplæring/kurs. Større tyngde (blir hørt)i saker som berører fagområdet i forholdtil sentrale myndigheter og kartverket.30 eldre reguleringsplaner er digitalisertog gjort tilgjengelige i kartinnsynsløsningpå nett. Det betyr at 70 pst av planene- 66 -


Årsrapport 2009Asker kommuneer tilgjengelige for innbyggerne. Et viktigskritt mot døgnåpen forvaltning.Det er etablert en digitalkulturminnebase. Kommunen er pilot iforhold til å etablere et system forhåndtering og systematisering av lokalekulturminner. Disse skal vises ikartløsningen sammen med kulturminnerfra RiksantikvarenDet er rekvirert 323 målebrev mot 296 i2008. 271 målebrev er ferdigstilt, mot227 i 2008. Avdelingen har ogsåansvaret for eierseksjonering. I 2009 erdet tinglyst 162 nye seksjoner mot 174 i2008.I løpet av de siste 3 årene har viajourført 23,3 km2 av kartdataene vedhjelp av flyfotografering, hvorav 9,3 km2i 2009.11.7 Prosjekt og utbyggingResultatenheten Prosjekt og utbygging(PRU) hadde et mindreforbruk på om lag0,7 mill kroner i 2009.Prosjekt og utbygging har ansvaret forgjennomføringen av kommunensutbyggingsprosjekter og har i 2009arbeidet med følgende prosjekter:- Åby barnehage - ombyggingkontorer og møterom- Heggedal skole - kunstgress- Bondi skole utbedring- Holmen barnehage - rehabilitering- Nye omsorgsboliger, Gullhella- Bondiparken- Bondi sykehjem- Borgenbråten - bolig medheldøgnstjeneste- Rehabilitering Bergsetra og nybygg2 bofellesskap- Diverse kirkerelaterte investeringer- Kunstgressbaner- Heggedal idrettshall - rehabiliteringgulv- Risenga - rehabilitering/skiftekunstgress- Investering/rehabilitering park ogfriluft - kommunedelplan- Investering/rehabilitering park ogfriluft - arb.plan- Vardåsen kirke - utbedring av tak- Vardåsen alpinbakke- Solli - utvikling Skiarena- Småanlegg VA- Utbygging av vannverket- RGA - Reservevannforsyning Glitre- Utbedring eldre avløp- Avfallsanlegg/gassanlegg- Sentrumsanlegg- Bondibru- Fortau, gang-/sykkelvei- Konglungen gang og sykkelvei- Heggedal sentrum- Utbedringer kommunale veier- Trafikksikring- Fordelingskonto brannkrav- Hasselbakken - Utvikling- Ny skole Vollen Montessori- Vendla barnehage - fortau- 67 -


Årsrapport 2009Asker kommune12 EiendomsforvaltningenTjenesteområdet Eiendomsforvaltninggikk i 2009 i balanse.12.1 InvesteringerAv større prosjekter i 2009 kan nevnesat bygging av Bondi skole ble igangsatt(ca 200 mill) og store deler avutbyggingen på Bergsmarksetra blegjennomfør (ca 43 mill). Utlysning oginnhenting av anbud på energiløsning påRisenga-området ble foretatt oganbudsrunden blir avgjort i disse dager.Rehabilitering av Hasselbakken ble i storgrad gjennomført i samarbeid med defrivillige organisasjoner, men noe arbeidgjenstår før bygget kan utnyttes fullt.Planlegging av omsorgsboliger påGullhella og boliger formultifunksjonshemmede påBorgenbråten ble videreført. Det har blittutredet forskjellige alternativer forslagav Kraglund-eiendommen ogreetablering av denne virksomheten påandre aktuelle eiendommer.Planlegging av utvidelse av Nesøya skoletil full 3-parallell skole har blitt igangsatt.I 2009 ble det gjennomført makeskifteHøn/Landås med det for øye at detskulle bygges seniorleiligheter påLandåsjordet av privat utbygger.12.2 Drift og vedlikeholdEiendomsforvaltning gikk i 2009 ibalanse, til tross for at vi har pusset oppflere leiligheter og gjort mer påvedlikeholdssiden enn året før. Detteskyldes først og fremst tiltakspakken,som var på ca 43 mill og som i hovedsakgikk til tiltak som foruten vedlikehold,også hadde effekt på energiforbruket.1.1.2010 ble renholdet sentralisert tilEiendomsforvaltningen. Dette medførteat vi ble ca 60 nye ansatte, en ny lederog budsjettet vokste med ca 28 mill.Energi/Enøk har i løpet av 2009 hattstort fokus og det er oppnådd denplanlagte besparingen.I den delen av bygningsmassen der dethar vært mulig, har man redusert drifteni ferier og helligdager.Alle HMS krav er innfridd for driftsåret2009.12.3 Branntilsyn særskilteobjekterI 2009 hadde Eiendomsforvaltningen 79særskilte brannobjekter sombrannvesenet fører årlig tilsyn med.Disse er fordelt slik: 21 barnehager, 23skoler, 13 sykehjem/ omsorgsboliger, 11idretts-/kulturbygg, 4 adm.-/næringsbygg og 7 kirkebygg.Det ble i 2009 avholdt branntilsyn i allebyggene med unntak av 2 barnehager.Ut ifra disse 77 tilsynene ble det skrevet53 rapporter med avvik oganmerkninger. Dette er 1 tilsyn mer og19 rapporter flere med avvik enn i 2008.Årsaken til at antallet rapporter medavvik øker, er mest sannsynlig endretfokus fra brannvesenets sin side.I tillegg ble det ved tilsyn i 2009 foretatten grundigere branntekniskgjennomgang av barnehagene.Eiendomsforvaltningen ser positivt på atavvik blir avdekket, slik at disse rasktkan utbedres før det oppstår en uønskethendelse.Alle rapportene for 2009 ble besvart ogavvikene ble i samarbeid med leietaker/bruker lukket innen selvpålagt frist.Arbeidene med oppgradering/manglende branntegninger på enkeltebygg er fortsatt i gang og blir tattfortløpende i forbindelse medrehabilitering/ ombygging eller etterhvert som økonomien hos den enkelteforvalter tillater det.- 68 -


Årsrapport 2009Asker kommuneVi har fortsatt en meget god dialog medbrannvesenet og løser de flesteutfordringer etter hvert som de dukkeropp.Gjengangere i rapportene for 2009:Mangelfull merking av rømningsveier ogslokkeutstyr, organisatoriske tiltak,lagring i rømningsveier, manglendedokumentasjon av instrukser,brannøvelser og risikoanalyse ogbranndører som ikke fungerer somforutsatt.Branntilsyn - nøkkeltall 2006 2007 2008 2009Antall særskilte bygg 77 79 79 79Antall tilsyn 68 71 76 77Antall rapporter med avvik 48 51 34 53Tabell 12.1- 69 -

More magazines by this user
Similar magazines