13.07.2015 Views

Menighetsblad for Austre Moland, Flosta og Stokken nr.2 ... - Arendal

Menighetsblad for Austre Moland, Flosta og Stokken nr.2 ... - Arendal

Menighetsblad for Austre Moland, Flosta og Stokken nr.2 ... - Arendal

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MenighetsbladAUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKENHerren er min hyrde, jeg mangler ingenting.Han lar meg ligge i grønne enger,han fører meg til vann der jeg finner hvile,og gir meg ny kraft.Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld.Salme 23Nr. 2 - Sommer 2010 - 60. årgang1


Kirkenskontorerog ansatte:Kirkens NødhjelpFasteaksjon 2010Prestekontoret på Eydehavn er åpent:Tirsdag - fredag kl. 09.00 - 14.00Hanne Ottersland 37 01 36 80Hjalmar Bjerga 37 01 36 81Steinar Nilsen 37 01 36 82Tom Gamble 37 01 36 83Kirkevergens kontor 37 01 35 80Utenom kontortiden kan prestenetreffes på tlf:Sokneprest Hjalmar Bjerga 370 86233Mobiltelefon 908 28563Sokneprest Steinar Nilsen 370 30374Mobiltelefon 980 34568Organist:Tom Gamble 370 16811Mobiltelefon.: 997 47494Menighetssekretær:Hanne Ottersland 370 33299Trosopplæringskoordinator:Anne-Birthe B. Holm 971 87172Ungdomsarbeider:Maja Nordlie 909 49010Kirketjenere:Austre Moland:Gerald Ottersland 975 37003Flosta:Tore Kristian Johnsen 970 05616Stokken:Jorunn Gjertsen 370 34335Mobiltelefon: 908 20319Menighetsbladets redaksjon:Ragni Hafsten 958 09272Anne Ma Nyerrød 907 20174Hans Kristian Bilstad 416 30130Hanne Ottersland 370 13680E-post:hanne.ottersland@agderkirken.nomenblad@gmail.comKontonummer 2800 24 07150Trykkeri:Tvedestrand boktrykkeriGrenstølveien 44900 TvedestrandTlf. 37 19 68 68Post@tvedestrandboktrykkeri.noSøndag 21. mars markerte vi opptakten tilÅrets Fasteaksjon med gudstjeneste iAustre Moland kirke. Generalsekretær iKirkens Nødhjelp Atle Sommerfeldt varinvitert og talte over dagens tekst somvar Salme 113. ”Han reiser de ringe oppav støvet og løfter de fattige fra asken”.Det ble en fin gudstjeneste, medpåfølgende kirkekaffe på DalenMisjonshus. Et fullsatt hus fikk høreSommerfeldt fortelle mer om KN sittarbeid i inn og utland. Etter jordskjelvetpå Haiti var han tilstede som en avKirkens Nødhjelps representanter ogfortalte om møter med mennesker somfaktisk fikk hjelpen de trengte.Kirkens Nødhjelps lokale partner Viva Riohar vært i gang med nødhjelp siden dagén. Kirkens Nødhjelps vanneksperterManfred Arlt og Luke Dokter er i full gangmed å sette opp vannrenseanleggsammen med lokale partnere. Når alleKirkens Nødhjelps vannrenseanlegg er igang, kan vi sikre vann til opp mot30 000 mennesker.- Mange må ty til ikke-behandlet vann,noe som lett kan medføre vannbårnesykdommer som for eksempel bloddiaré– en sykdom som for små barn kan væredødelig. Det var derfor en stor lettelse åfå teltene og vannrensesystemene påplass, sier Manfred Arlt, leder for KirkensNødhjelps katastrofeteam på Haiti.- Befolkningen på Haiti er rammet aven nærmest ufattelig katastrofe, og viltrenge omfattende hjelp i mange årfremover, sier en sterkt berørtgeneralsekretær Sommerfeldt. KirkensNødhjelp har jobbet i Haiti i over 20 år,og vi vil fortsette med langsiktig bistandog støtte gjennom våre seks lokalepartnerorganisasjoner også etter at denførste katastrofetiden er over.Så altfor mange lever uten å få dekketsine helt primære behov. Befolkningen iPort-au-Prince trenger all den hjelp dekan få, sier Arlt. I den fattige bydelenBel Air i Port-au-Prince har flere tusenmennesker samlet seg i en teltleir pågata, blant annet under solide familieteltfra Kirkens Nødhjelp. Noen telt vil ogsåfungere som en lenge etterlengtetsykestue i flyktningleiren som drives avViva Rio.2Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest.Folks innsats gjennom Kirkens Nødhjelpfasteaksjon kan redde liv neste gangkatastrofen rammer. Pengene som er samletinn ved årets aksjon er ikke øremerket,noe som gir Kirkens Nødhjelp fleksibilitettil å sette inn nødhjelp raskt når katastrofenrammer, slik som for eksempel i Haiti.På vegne av Kirkens Nødhjelp må vi til sluttfå takke alle som var med å gi en gave tilKN, Da årets konfirmanter, deres foreldreog mange frivillige, totalt 128 bøssebærerei Austre Moland, Flosta og Stokken varute med bøsse den 23. mars. Det ble etkjemperesultat. I Austre Moland Prestegjeldble det samlet inn kr. 83460.Tusen takk!Jorunn Vikingsdal - distriktskontaktArendalKirkens Nødhjelps vanninnsats vil gi vann til over30.000 mennesker(Foto: Arne Grieg Riisnæs/ Kirkens Nødhjelp)Flere tusen mennesker har samlet seg i området derKirkens Nødhjelps partner Viva Rio holder til i slumområdetBel Air i Por-au-Prince. Kirkens Nødhjelp distribuerervann her.(Foto: Arne Grieg Riisnæs/ Kirkens Nødhjelp)


ANDAKTMed tean i tangaEndelig er sommeren her, som mange sikkert har lengtet til. Denne gode, lyseårstiden med lange dager og god tid. Flere har lenge drømt om å sitte med ”tean itanga.” For mange betyr det ferie fra det vi gjør til vanlig. Noen har sett fram til å ladebatteriene som enkelte kaller det, selv om vi heldigvis ikke trenger å ligge i laderenfor å samle krefter. Vi får anledning til å gjøre andre ting enn vi ellers gjør, - vi kansamle inspirasjon på så mange måter. Tid for soling og bading, båtliv og fjelltur. Tidfor venner og familie, tid for reiser og så mye, mye annet. Det er jammen godt medde ulike årstidene, og vi trenger virkelig også en sommer.Men hvem er så vi mennesker i alt av skiftende år og tider? Egentlig er vi vel desamme enten det er sommer eller vinter. Kanskje vi er litt lysere til sinns, kanskje vier litt gladere? Likevel er vi jo de samme, selv om vi har tid og rom for litt andreopplevelser. Og slik er det, tenker jeg, også med det som gjelder vårt trosliv. Det erikke annerledes om sommeren enn om høsten, vinteren eller våren. Den trygge troog de tunge grubleriene følger oss også da. Og også om sommeren opplever vi såmangt både av gleder og sorger, - av alt det livet byr på gjennom årene.Om det er en aldri så fin sommerdag, kan det hende vi kjenner på sorg eller vanskeligheter.Slik vi også midt i snøkaos eller vintermørke kan oppleve gleden over livet, over enforelskelse eller en glad beskjed fra sykehuset. Vi er utlevert til å leve våre liv slik de er,med alt det som er flott og godt, og også det som er tungt og vanskelig. Men midt oppialt får vi ta med oss en tro på Gud som er den samme uansett omstendigheter, uansettvåre liv. Det kan være godt å vite at det er noe som er større enn oss, og som bare erder. ”Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde.” Hebr. 13,8: ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.”En tro å gripe fatt i hver eneste dag. En Gud som er tilstede der vi er. Som er glad ioss! Som er glad i deg! Midt i livet. Midt i denne verden. Som er den samme, alltid.Som er til å stole på. En tro på en Gud som er der på solskinnsdager, og like mye påuværsdager.Ta vare på dagen, anledningene, deg selv og de du lever sammen med. Jeg håper vi skalfå kjenne at vi lever, med mange gode sommeropplevelser. Nyt alt det gode livet byr på.Og om du sitter med ”tean i tanga”, ja, hvor du enn er, så er Gud også der. Det kan værenoe å tenke på, og glede seg over.Hva du enn gjør eller skal i sommer, skal du få med deg denne gamle irske bønnen:Må din vei komme deg i møte,vinden alltid være bak din rygg,solens lys leke på ditt kinn,regnet falle vennlig mot din jord.Og må Guds gode hånd verne om degtil vi møtes igjen.Den blomstertid nå kommermed lyst og glede stor,den kjære, lyse sommerda gress og grøde gror.Nå rører solens armerved alt som før var dødt,de blide stråler varmerog alt på ny blir født.De fagre blomsterengerog åkrer rad på rad,de grønne urtesengerog trær som skyter blad,hver blomst, hver spire minneross om å ta imotdet lys som alltid skinnerfra Gud, vår Skaper god.Vi hører fugler sjungemed herlig jubellyd!Skal ikke da vår tungelovsynge Gud med fryd?Min sjel, opphøy Guds æremed lov og gledesang!Han vil oss nådig væresom før så mang en gang.Gud signe årets grødei alle verdens land!Gud gi oss daglig fødefra jord og hav og strand,og hjelp oss du å delemed andre det vi har,vårt liv, vår jord, det heleer ditt, vår Gud og Far!Du kjære Herre Kriste,du sol med klarest skinn,la hjerte-isen bristeog smelte i vårt sinn!La dine budord følges,og mett oss med ditt ord,la nådens lys ei dølgesfor oss på denne jord!God sommer!Hjalmar BjergaT: Israel Kolmodin 1694O: M. B. Landstad 1861M: Folketone fra 1500-t/Roslagskulla 16933


ÅRETS KONFIRMANTERAUSTRE MOLAND KIRKE30.05.10MATS TYNES BRINGSVERDJANNE HELENE HANSENMATHIAS MOEN HANSENIDA KARIN HARNESJOHANNES KALAOJATOMMY KNUTSENCHRISTINA VATNE MYHREHELENE MOBERG NILSENINGRID TVEITEN OMMUNDSENKRISTINE OTTERSLANDNATHALIE TERESE MITANDERPEDERSENBENEDICTE FRYDENBERGPRESTVIKNILS SONDRE TVEITENELISABETH ØVERÅSFLOSTA KIRKE02.05.10ALISE ANDERSENHAAKON JOHANNES ANKERRASCHMATHIAS ANTONSEN BRÅTLUNDBENJAMIN EIDE EIVINDSENJOACHIM EIDE EIVINDSENSTINE FINSRUDANDREAS HALVORSENTORJE HAUGLANDKIM JOHNSENHÅKON LARSENARNE JOHANNES NILSENLØKKENJULIE KRISTIN THOWSENPETTERSENVERONICA HALVORSEN SÆTHER4


Menighetene Stokken, Austre Moland og Flosta inviterer tilBabysangOppstart onsdag 18. august 2010 kl 11.00-12.30i Stokken menighetssenterSommerkonserti Flosta kirkeonsdag 16. juni kl. 19.30med Haraldsguttene ogLiga af sang ogmunterhedAustre Moland kirkeGudstjeneste søndag20. juni kl. 11.00Kirkekeaffe iprestegårdshagenBabysang er for barn opp til ett år, og foreldre/foresatte er en viktigdel av gruppa. Vi synger gamle og nye barnesanger, regler og enkledanser. Til slutt spiser vi lunsj sammen.Du tar med niste, så holder vi kaffe/te.Pris:100krVarighet: 8 ukerFor spørsmål og påmelding, ta kontakt medanne.birthe.holm@agderkirken.no eller ring 37013680Kveldsgudstjenestei Stokken kirke søndag4. juli kl. 19.00v/Per Inge Eide. NattverdTuristgudstjenestei Austre Moland kirkesøndag 11. juli kl. 11.00Etter gudstjenestenserverer bygdekvinnelagetkirkekaffe på kirkehaugenEn hyllest til livet-møt fiskeren Markus i Gabriel Scotts«Kilden»Med: Andreas Dahl, Per Arne Dahlog musiker Stian Tveit.Flosta kirkeonsdag 14. juli kl. 20.00Kilden av Gabriel Scott- en hyllest til livet -En annerledes sommerforestilling«En hyllest til livet» - møt fiskeren Markus i Gabriel Scotts Kilden.Andreas Dahl har hovedrollen i oppsetningen, mens prest Per Arne Dahlmålbærer Gabriel Scotts stemme som en hyllest til livet. Stian Tveit stårfor det musikalske, og har sammen med Asbjørn Arntzen og Per Tveitlaget musikk til Gabriel Scotts tekster.Sommeren 2009 gikk forestillingen for fulle hus i Nevlunghavns Bedehusunder regi av den kjente regissør Kjetil Bang Hansen.Kilden er fortellingen om fiskeren Markus og hans forhold til liv og død,mennesker og dyr, havet og himmelen. Gjennom den ydmykesørlandsfiskeren formidler Gabriel Scott budskapet om takknemlighet ognøysomhet. Kilden handler om å se det store i det lille og skjønnheten idet enkle.Forestillingen spilles i Flosta kirke onsdag 14. juli, kl. 20.Forhåndssalg av billetter på www.billettservice.no. Entré 200,-Orgelkonserti Austre Moland kirkesøndag 18. juli kl.20.00 v/Tom GambleFriluftsgudstjenestepå Åpen Gård påBrømnes i Austre Molandsøndag 22. augustkl. 11.00v/Hjalmar Bjerga.Sportsgudstjenestei samarbeid med FlostaIL på Vatnebubanen12.09 kl. 11.00 v/BjørnInge Holberg.7


Noen glimt fra 17. mai imenigheteneStokken:Austre Moland:Våre kirketjenere - del 2- av Ragni M. HafstenKirketjeneren i Austre Moland heterGerald Ottersland, og er mannen tilmenighetssekretæren Hanne.Han er den eneste av kirketjenernevåre som ikke er pensjonist, men er itillegg vaktmester på Agder Energi ogdriver gård.Tidligere var det melkekyr på gårdenog egen hest, men nå er det utleie avstallplass.Jobben som kirketjener har han hatt ica. 3 år og trives bra med det.Det er en allsidig jobb som spennerfra innvendig vedlikehold og ettersyn,til å sørge for dåpsvann og servietter.Innvendig reinhold i kirken og kirkestuahører også med.En ekstra arbeidsoppgave som harkommet i nyere tid, er brannvern ogintern kontroll, oppfølging og loggføringav tekniske anlegg og alarmer.Hver måned er det test av alarmer ogdialog med brannvesenet. Gerald erveldig opptatt av at gammelt brannfarligelektrisk utstyr blir byttet ut, så detblir mindre sjanse for at det oppstårbrann. I motsetning til Stokken har AustreMoland automatisk ringing, mensystemet må jo programmeres, og deter det Gerald som gjør.Om sommeren har Austre Moland statussom veikirke. Da er kirken åpenfra mandag til fredag med omvisningog enkel servering.Dette har den vikarierende kirketjenerAudun Bjerga (ja, det er sønn til presten)stått for.8Så var det Tore Kristian Johnsen iFlosta.Da han gikk av med pensjon var hanleder for kriminalavdelingen ved ArendalPolitistasjon.Han kom inn som vikar for kirketjenereni Flosta for 3 - 4 år siden og steppetinn ved behov. Da kirketjeneren blesyk, vikarierte Tore Kristian i ¾ år, ogda stillingen ble lyst ut, søkte han ogfikk den. Så i april 2009 ble han fastansatt.Tore Kristian trives også godt i jobben,og syns det er fint å treffe folk på enannen og mer positiv måte enn det hangjorde i sin forrige jobb.I Flosta kirke ringes det manuelt. Kirkenfikk tilbud om installering av automatisksystem, men ungguttene i detdaværende ”Klokkarlauget” ønsketikke det, de ville ringe på gamlemåten.Og nå er det ikke midler til automatiskringesystem.I tillegg til det vanlige innvendigearbeidet i Flosta kirke, må det måkessnø fra muren og inn til dørene på vinteren,noe som til tider er en veldig tung jobb.En snøfreser står høyt på ønskelisten…Ellers vil Tore Kristian gi honnør tilkirkegårdsarbeiderne som aldri siernei til å hjelpe om det trengs.Han skryter også av de gilde ogomgjengelige prestene vi har.


Hipp, hipp hurra for ungdommen!Bare super ungdom i Stokken, Flosta og Austre MolandEtter tre mnd har jeg nå kommet godt iorden på plassen min på Eydehavn, ogblitt litt kjent med de ulike menighetene.Ekko har fått de fleste tirsdagskveldeneog jeg har vært med på NUFstyremøter, på et fantastisk myrløp, ogpå konfirmantleir. Lær dem å lede haren flott gruppe unge, som feiret 16. maii Froland med masse gøy.Det kom ikke like mange til Dalenmisjonshus den 17. mai, men vi haddeen veldig fin samling, og rekorden var12 is. Godt spist av æresgjesten!Videre har jeg, sammen med tre andrejenter, jobbet med å starte opp Alfredigjen i Stokken kirkesenter.Vi har gleden av å invitere alle fra8. klasse, til første Alfred i 2010 den27. august kl. 19.30.Kl. 20.00-20.30 blir det hver gangmulighet for B-Alfred i kirken, som er enkort åpen bibelgruppesamling for deunge som ønsker litt mer tro, håp ogkjærlighet før resten av kveldensprogram fortsetter.Til høsten skal vi ha mye moro medkokkekamp, en tur innom Danmark,Alfred in darkness osv. og vi trengerhjelp fra dere voksne.Det kom ingen voksne til Stokkenkirkesenter på det første møte for allemellom 23 og 93 år, men vi håper dettevar på grunn av feil dag og ikke pågrunn av feil ønske om å hjelpe. Vilaget et kort styremøte ut av det, oghang opp en liste alle er velkommen tilå skrive seg på, om muligheten er derfor å hjelpe til på en av våre kvelder.Har du spørsmål kan vi kontaktes påmail: uk.alfred@gmail.com eller minmobil: 90949010.Det blir en knall sommer og høst, og jeghåper at jeg er ferdig med de flestetabber og lignende før ferien begynner: )Tusen takk til alle som har vært veldiggod hjelp i vår.Jeg gleder meg alltid til å treffe og til åbli bedre kjent med ungdommen. Deter viktig med et godt tilbud tilfremtiden. Et tilbud uten rus, hvor alleer velkommen, og hvor det er store romfor hygge og vennskap i et hus bygd påfjell. Kos dere i sola, så snakkes vi påavslutninger og igjen etter sommeren.Med vennlig hilsen Majaungdomsarbeidermaja.nordlie@agderkirken.noStyret i Alfred:Sunniva Fjellheim, Maria T. Pettersenog Charlotte Skretteberg BråtenForeløpig program for Alfred:27. august17. septemberTur til Danmark første helgen ioktober.5. november26. november10. desember(Starter alltid 19.30)BLÅTUR TILLINDESNES7. – 8. maiSå har vi hatt ”Blåtur” for Refleks-Korvetteneigjen….Det er de to eldste årgangeneav barna som to ganger i åretdrar på overnattingstur, - ut i detblå!Denne gangen endte vi opp påhytte på Lindesnes. Om kveldenda det begynte å skumre, dro vined til fyret. Det ble en spesiellopplevelse å være der på dettetidspunktet.Vi vandret rundt i løpegravenemed lommelykt, og vi hadde andaktrett under fyret. Alle tentehver sitt te-lys som vi sattesammen til et kors.I mørket kunne vi se lyskjeglensom sveipet over oss. Tilbake påhytta laget vi bønnekort og spistegodteri.Dagen etter reiste vi til Lyngdal,til Sørlandsbadet, hvor vi kosteoss i mange timer og haddematpause underveis. Vi trordette er et bra tiltak for de eldstebarna. Det gir dem noe ekstrade siste årene de er med,og vi vil jo så gjerne beholdedem helt til de slutter i 7. klasse!Tøffe deltakere på NUF sittmyrløp ved Granestua lørdag22. mai9


Intervju med familien Våje på MadagaskarPer Ivar Våje er født og oppvokst i Austre Moland. Lilliann Razafiamandimby Våje er født i Rakkestad, menvokste opp på Madagaskar. De ble gift i Auste Moland Kirke i 1999.men i Norge fins det snø. Og så på Madagaskarer det så mange som kan lage såmange fine ting; bilder med ekte blomster foreksempel.Filip: Her er det giftige larver i trærne! (de harhår som klør når de kommer på huden)Sara: Ja! Her på Madagaskar kan vi lagemasse forkjellig mat! Vi spiser forskjellig kjøttog fisk, masse ris, risgrøt, ris-og-melk ogcorn flakes.Filip: -og brød med syltetøy, honning ellerleverpostei.I dette nummeret tar vi med etintervju med barna Tina, Saraog Filip.- Navn, alder og fra hvor?Tina, 7 år (11.mai), født i KristiansandSara, 5 år (11.feb), født i ArendalFilip, 3 ½ år (4år 5.juli), født i Arendal- Hvor bor du?I Atsirabe på Madagaskar- Hvorfor bor du der?Tina: Fordi jeg går på skole her, og fordiskolen i Ifanadiana var altfor kjedelig;Vi måtte sittestille hele tiden, det var nesten ikkeleker der, og det var ikke noe grønt utenforskolen.Sara: For å oppleve mange ting; som åse på steiner og bade og sånt.Filip: Fordi mamma og pappa bor her- Hva er det beste med å bo der?Tina: Det at bananer er nesten gratis,og vi får så ofte fruktsalat, og det atmormor bor her. Og så har vi en kjempesnillbarnepasser.Sara: Det beste er å få besøk av familiermed barn fra Norge.- Hva er den største forskjellen fraMadagaskar til Norge?Tina: Vi får masse tropisk frukt her.Nesten alle ting er billigere enn i Norge.I Norge er det mye kaldere på vinteren.Her går vi på skolen både ettermiddagog formiddag, og spiser middaghjemme i mellom.Sara: På Madagaskar fins det ikke snø,- Hva savner du mest fra Norge?Tina: Jeg har ikke vært der i snøen på vinterensiden jeg var 1 ½ år. Og så savner jeg det åkunne bade naken i sjøen. Det er det ikke lov tilher.Sara: Jeg savner farmor og alle kusinene ogfetterne og tantene og onklene mine.Filip: Jeg savner ingenting jeg!- Går du på skole/i barnehage?Tina: Jeg går i første klasse på den franskeskolen, som heter Jules Verne, i Antsirabe.Sara og Filip: Vi går også på fransk skole (Førskole;samme skole som Tina. Men Filip erhjemme om ettermiddagen)- Er skolen/barnehagen annerledes enn iNorge? Hvordan da?Tina: Vet ikke, fordi jeg aldri har gått på barnehageeller skole i Norge.Sara: Her på Madagaskar så kan de fransk,men ikke i Norge.- Hva gjør du når du kommer hjem fra skolen/barnehagen?Tina: Først spiser vi middag midt på dagen, oghvis jeg får tid, så kan jeg kanskje leke litt førjeg går på skolen igjen. Når jeg kommer hjemfra skolen klokken fire, så leker jeg medvennene mine her. Så gjør jeg oppgaver iGlobalskolen et par ganger i uka. Hver onsdager det fridag, men da har jeg norsk skole påformiddagen, sammen med læreren min,Trygve.Sara: Jeg tar av sokker og sko, og så blir jegmed Arlette (hushjelpen vår) og lager mat!Filip: Da spiser vi middag, og etterpå leker jegsammen med Olav og Jørund (Fjose. Foreldreneer volontører som er her nå i 6 mnd).- Er maten annerledes enn i Norge? Hvaspiser dere da?Tina: Her er det mye tropisk frukt; mango, bananer,papaya, ananas, letchi, kokos, kaki,bibas, appelsiner og mandariner. Her spiser viveldig masse ris!10- Hvilket språk snakker folk der du bor?Forstår du det?Tina: Her snakker folk gassisk. Ja jeg forstårgassisk. På skolen snakker vi mest fransk, menvi har litt gassisk også.Sara: Gassisk og fransk, og så snakker vi norskhjemme. Jeg forstår alle tre.- Hva leker barna med der du bor?Tina: Mange leker med drager som er lagdav plastposer. Noen har også baller som ersurret sammen av plastposer. I påsken erdet masse folk her i Antsirabe. Da er det tivoliher ogmasse bråk på natta når jeg skal prøve åsove. Da er det en masse karuseller og pariserhjul,hoppeslott og sånt som vi kan leke med. Detkoster litt å få en tur, men ikke mye (fra ca 30øre til 1 kr og 50øre!). Men ingen avkarusellene bruker strøm. Det er folk somsnurrer og skyver dem rundt!Sara: De leker med alt mulig rart: Barbie, medsteiner, med blomster, lekebiler eller de kan gåi dyreparken og se på ekte dyr.Filip: De leker med fløyte og sånt, og såhopper vi på trampoline!I neste nummer kommer intervju medde voksne; Lilliann og Per Ivar.


SalmestafettenNytt fra Austre MolandmenighetsrådJeg ble utfordret til å værenestemann i salmestafetten og fårkomme med et lite bidrag.Å plukke ut en salme fra vår salmeskatter ikke lett. Mange av mine favoritterhar tema fra de store høytidenesevangelium, fra jul eller påske. Nå harvi også lagt pinsehelga bak oss og vistår midt oppe i vårens ogforsommerenseksplosjon av nyskapingog livskraft i naturen.Mitt valg faller derfor på salmen somstår på nr. 136 i «salmer 97»: Så grønnen drakt, så rik en duft. En salme medtekst og melodi fra Sverige og oversattav Øystein Thelle. Jeg skriver dette påen av de varmeste dagene i mai, medgrønne trær og fargeklatter i busker ogbed. Alt syder av nytt liv og livskraft.Den lange og kalde vinteren er alleredeglemt og vi kan med alle våre sanseroppleve den «hymnen» som stiger fra«blomsteren og rede».Jeg blir igjen minnet på Guds allmaktog skaperevne, på trøsten og håpetsom ligger i løftet om Hans kjærlighet,Hans nåde og at Han en dag skal gjørealle ting nye.Våren vi opplever nå er bare etforvarsel på «en sommer uten like»som det står i salmen.God sommer!Min utfordring går til Gunnar Vigsnes.Jan Ove SlettebøSå grønn en draktSå grønn en drakt, så rik en dufthar smykket dal og enger!Nu strykes ømt av lys og luftde fagre urtesenger.Hør lundens sus og bekkens brusforkynne hva som kommer:Omsider blir det sommer!Sin lykke, fred og sommerfrydmå yre fugler prise.I mark og skog fra nord til sydde jubler frem sin vise.Hør håpets klang i deres sang,i hymnen de lar kvedefra blomstereng og rede.Men du, o Gud, som gjør vår jordså skjønn i slike stunder,gi at jeg akter mest ditt ordog nådens store under!Som blomst og løv blir muld og støv,skal vi og verden fare,men Herrens miskunn vare.Alt kjød er gress og flyktighetdet tæres fort av elde.Kun du, Treenig majestet,er evig i din velde!Med sjel og kropp skal jeg stå oppog blomstre i ditt rike,når denne jord må vike.La falme verdens prakt og glans,la all dens lyst forsvinne.Min venn er min, og jeg er hans,vår kjærlighet skal vinne!Så syng det ut: Snart skaper Guden sommer uten makeog gir oss alt tilbake!Nytt for alle tre menighetene er tonye ungdomsarbeidere. Anne- BirtheHolm og Maja Nordli. Dette harvi jobbet med noen år, og endeligfikk vi det på plass. Lykke til i jobbenbegge to.Vi har også jobbetmed tanker om å bygge et glassmonterbak orgelet. Vi har værtnoen som har jobbet med å planleggerommet bak orgelet i kirka.Denne planen er nå ferdig, og deter søkt fellesrådet om godkjenning,Vi håper vi får til dette, slik at vi fårtatt vare på de gamle gjenstandenevåre, som har en historisk verdi.Vi har også planer om å fjerne noenbenker bak i kirka, og bygge englassvegg. Dette rommet skal davære et rom for barna under gudstjenestene.En projektor i kirka eròg på ønskelista. Søknader ersendt Fellesrådet.VI prøver oss med veikirke i år også.Første året i fjor var bra besøkt.Vi håper på bedre resultat i år. Denårlige dugnaden har vært, med ryddingpå Kirkehaugen og vask i kirkestua.I år var det lørdag 8. mai,dette er et samarbeid med historielaget.Kl.12. var det minnemarkeringpå Kirkehaugen. Nesheimmusikkorps spilte.Meinighetsrådet vil ønske dere alleen riktig god sommer !For menighetsrådetTerje NærbøT: Carl David af Wirsèn 1889O: Øystein Thelle 1995M: Waldemar Åhlèn 193311Austre Moland kirke -veikirkeAustre Moland kirke eråpen i uke 28 til uke31,mandag - fredagkl 12.00-18.00.Salg av vafler, kaffe, is ogbrus


I alle kommuner med mer enn ettsogn, er det nå lovfestet at det skalvære et kirkelig fellesråd. I to tredelerav kommunene i Norge er detopprettet slikt råd. Fellesrådet eret kirkelig organ som er forpliktetpå formålsparagrafen (paragraf 1 ikirkeloven) og samtidig er det etfelles organ for sognene i kommunen.Fellesrådet skal ivareta administrativeog økonomiske oppgaverpå vegne sognene, utarbeideplaner og mål for den kirkelige virksomheteni kommunen, fremmesamarbeid mellom menighetsrådeneog ivareta sognenes interesseroverfor kommunen.Fellesrådet er ansvarlig for:a) Bygging, drift og vedlikehold av kirkerb) Anlegg, drift ogforvaltning av kirkegårderc) Opprettelse ognedleggelse av stillingersom lønnes over rådetsbudsjettd) Anskaffelse og drift avmenighets- ogprestekontore) Administrativ hjelp forprosten når staten ytertilskudd til detf) Anskaffelse av lokaler,utstyr og materiell tilkonfirmasjonsopplæringFellesrådet – hva er det?Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av oghar arbeidsgiveransvar for alle tilsattesom lønnes over fellesrådets budsjett.Kirkevergen er Fellesrådets øversteadministrative leder og i Arendal kirkeligfellesråd er det 40 årsverk fordelt på 55hele eller delte stillinger. Disse erorganister, kirketjenere,menighetssekretærer,kirkegårdsarbeidere, kateket, diakon,trosopplæringsmedarbeidere samtkirkevergens stab ellers som består avulike fagpersoner.Den kirkepolitiske ledelse av fellesrådetbestår av:· Ett menighetsrådsmedlem frahvert av menighetsrådene ikommunen. Disse velges av detenkelte menighetsråd, som ogsåvelger varamedlemmer for disse.· En representant valgt avkommunen· Prosten eller annen prestoppnevnt av biskopenFellesrådet konstituerer seg selv, dvs. develger selv sin leder og nestleder for ettår av gangen. For tiden er Alf-EivindLjøstad rådets leder, og Kristen Bjormyrnestleder.I inneværende periode består fellesrådetav følgende medlemmer, valgt av detenkelte menighetsråd.Stokken: Kristen Bjormyrvara Jan Ove SlettebøAustre Moland: Øystein Krogstadvara Helle LangerødHisøy: Tore Bjørn Evensenvara Eivind BerglandØyestad:Vigdis H. Stratvara Kenneth DahlsveenFlosta: Petter Anker Raschvara Sunniva HolbergBarbu: Alf-Eivind Ljøstadvara Gunn Oddlaug BråthenTromøy:Anne Hansen Vartdalvara Alf Reiar BergeTrefoldighet: Anne-Grete Toftvara Ivar SandvikKom.repr.: Yngvar Langåsvara Frode FilsethProst: Sissel Hasleholmvara Åsta LedaalTil slutt nevner jeg at Arendal kirkelige fellesrådskal være et strategisk samhandlingsorganmellom menighetsrådene og for kontaktenmellom den lokale kirke og kommunen.Med hilsenArendal kirkelige fellesrådAlf-Eivind Ljøstad, lederSOMMERFUGLENDen prektigkledde sommerfugler fløyet fra Guds hånd.Han gav den gyldne ringerog røde purpurbånd.Han lærte den å flyve høyt,høyere enn jeg er.Den har nok fuglens lyster,men ei dens dun og fjær.Og alle verdens menneskerog alle kongebudei gjøre kan en sommerfugl.Det kan alene Gud.Henrik Wergeland12


SLEKTERS GANGAustre Moland Flosta StokkenDøpte21.03.10 Leo Tveite Teigen(Trefoldighetskirken)21.03.10 Thea Kristine Vatne Jensen(Trefoldighetskirken)04.04.10 André Stiansen Råna04.04.10 Mathias Stiansen Råna04.04.10 Pål Vindholmen Eikrem(Tonstad Kyrkje)18.04.10 Johannes Garthe Hommefoss23.05.10 Andreas Aagetvedt BlågestadVigde:10.04.10 Wibecke Andersen ogLeif Ørjan Eriksson08.05.10 Trine Bjørnebo Andersen ogAleksander HenriksenStedt til hvile:25.03.10 Odmund Skjulestad30.04.10 Birte Torbjørnsen05.05.10 Liv Gunvor Brekkemoen25.05.10 Randi Landbø25.05.10 Tore Kjell OddenDøpte:07.03.10 Noah Holme05.04.10 Bror Benjamin Fowels Holberg11.04.10 Maria Davidsen16.05.10 Max Sølvberg Andersen16.05.10 Linea Jessen16.05.10 Emil Løberg Berg30.05.10 Aurora Malene Fredheim(Borgund kirke)Stedt til hvile:19.03.10 Henrik Leonard OmmundsenDøpte:14.03.10 Lukas Hansen28.03.10 Sebastian Nordli28.03.10 Felix Alfred Aslaksen11.04.10 Filip Tjønntveit Sivertsen25.04.10 Mina Johnsen Skogby(Barbu kirke)23.05.10 Vegard Hauge(Risør kirke)23.05.10 Ylva Boye23.05.10 Emilie Svensson23.05.10 Kevin Marceliussen Kleven30.05.10 Joachim MorkaStedt til hvile:04.03.10 Bjørg Karen Falck22.03.10 Signe Lyngby Simonsen07.04.10 Reidar Stølefjell08.04.10 Torund Gerd Kruse09.04.10 Jan Mathias Olsen14.04.10 Rudolf Enok Jahnsen22.04.10 Greta Kristina JohanssonSommeravslutning i Refleks/KorvettNok et Refleks-år er over og vi kanse tilbake på et innholdsrikt og flottår sammen. Ca. 40 barn kommertrofast hvor vi synger, leker og haraktiviteter.Vi har vært på turer, hatt karnevalog hatt en del sangoppdrag. Iår har vi også arrangert barne-KORfest sammen med flere andrekor.8 sjuendeklassinger sier takk forseg og dette ble markert med takkog utdeling av bilder.Lykke til videre, håper dere begynneri Ekko!Vi koste oss med pølser og is påterassen og lekte og koste oss i detfine mai-været.Takk for et flott år og spesielt takktil alle lederne som gjør en fantastiskjobb i dette viktige arbeidet.A.M.13


Tlf. 37 03 34 22Longum - 4849 ArendalGrenstølveien 4 - 4900 Tvedestrand - Tlf. 37 19 68 68Epost: post@tvedestrandboktrykkeri.nowww.tvedestrandboktrykkeri.noKvalitetstrykksaker siden 1872Velkommen til din egen butikkAdr. Tangen Allé 34817 HisTlf: 3701 0775Gule priserTelefon: 370 30222 Åpent: 09 00 -21 004810 EydehavnLørdag:09 00 -20 00Lars LangmyrTlf 37 15 53 05Begravelsesbyråkjeden Jølstadwww.hellerdals.noESTHETIQUE14


Statoil SaltrødTelefon 37 03 05 04forandrer hverdagenAdvokat Ole J. DevoldPb. 41, 4902 TvedetrandTlf.: 37 19 67 20e-mail ojdevold@online.noSparebanken Pluss ArendalTelefon 37 00 60 80www.sparebankenpluss.noMoland BilverkstedRistølTlf: 3703356015


GUDSTJENESTELISTEAustre Moland:20.06: Gudstjeneste kl. 11.00v/Hjalmar Bjerga. Kirkekaffei prestegårdshagen.11.07: Turistgudstjeneste kl. 11.00v/Steinar Nilsen. Dåp. Bygdekvinnelagetserverer kirkekaffepå kirkehaugen ettergudstjenesten.18.07: Orgelkonsert kl. 20.00v/Tom Gamble22.08: Gudstjeneste på ”Åpen Gård”på Brømnes kl. 11.00v/Hjalmar Bjerga.29.08: Gudstjeneste kl. 11.00v/Steinar Nilsen. Nattverd.12.09: Høsttakkegudstjenestekl. 11.00 v/Hjalmar Bjerga. Dåp.Presentasjon av konfirmanter.19.09: Gudstjeneste kl. 11.00.Nattverd03.10: Gudstjeneste kl. 11.00v/Steinar Nilsen. Dåp.Gullkonfirmanter inviteres.10.10: Gudstjeneste kl. 11.00v/Hjalmar Bjerga. Nattverd.17.10: Prostigudstjeneste iTrefoldighetskirken kl. 11.0031.10: Ung Messe kl. 19.00v/Steinar Nilsen. Nattverd07.11: Familiegudstjeneste kl. 11.00v/ Hjalmar Bjerga. Dåp.4-års bokFlosta:27.06: Gudstjeneste kl. 11.00v/Steinar Nilsen. Dåp18.07: Gudstjeneste kl. 11.00v/Steinar Nilsen. Dåp. Nattverd08.08: Gudstjeneste kl. 11.00v/Hjalmar Bjerga.Dåp.Nattverd.29.08: Gudstjeneste kl. 11.00v/Hjalmar Bjerga. Nattverd05.09: Familiegudstjeneste/Mukulamesse kl. 11.00v/Hjalmar Bjerga. Dåp.4-års bok.12.09: Sportsgudstjeneste påVatnebubanen kl. 11.00v/Bjørn Inge Holberg19.09: Gudstjeneste kl. 11.00v/Steinar Nilsen. Nattverd.26.09: Gudstjeneste kl. 11.00v/Hjalmar Bjerga. Dåp. Presentasjon av konfirmanter.10.10: Gudstjeneste kl. 11.00.Nattverd.17.10: Prostigudstjeneste iTrefoldighetskirken kl. 11.0024.10: Gudstjeneste kl. 11.00v/Steinar Nilsen. Dåp07.11: Gudstjeneste kl. 11.00v/Steinar Nilsen. DåpStokken:04.07: Kveldsgudstjeneste kl. 19.00v/Per Inge Eide. Nattverd25.07: Gudstjeneste kl. 11.00v/Hjalmar Bjerga. Dåp. Nattverd15.08: Gudstjeneste kl. 11.00 v/SteinarNilsen. Dåp. Nattverd22.08: Friluftsgudstjeneste sammenmed Sørfjell v/Steinar Nilsen.05.09: Gudstjeneste kl. 11.00 v/SteinarNilsen og Per Inge Eide. Dåp.Nattverd12.09: Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd.26.09: Gudstjeneste kl. 11.00v/Steinar Nilsen. Dåp.Presentasjon av konfirmanter.03.10: Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd17.10: Prostigudstjeneste iTrefoldighetskirken kl. 11.0024.10: Gudstjeneste kl. 11.00v/Hjalmar Bjerga. Dåp31.10: Bots- og bededagsgudstjenestev/Hjalmar Bjerga.Med forbehold om endringer.Gudstjenestene blir annonserti Agderposten på fredager.Innleveringsfrist til nestenummer av menighetsbladeter 1. septemberPost til menighetsbladet kansendes på e-post tilhanne.ottersland@agderkirken.noeller til Moland prestekontor,Nesgata 13, 4810 Eydehavn.Kjenner du noen somønsker menighetsbladettilsendt i posten?Kontaktmenighetskontoretpå tlf: 37013680Menighetsbladet kan ogsåleses på nett, sewww.agderkirken.no16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!