Lysbilde 1

norskdesign.no

Lysbilde 1

U-TurnDEFINERE FOKUSRammeverk for innsiktsprosessUtgangspunktet for prosjektet var bredt. Prosjektet startetmed interne workshops hos Zenitel der fokus ble diskutert.• Zenitel - Rammeverk for innsikt.pdfBlant mange mulige innfallsvinkler ble det besluttet å gjøre innsiktsarbeid i seks ulikesektorer. Det var nødvendig å reise til flere land for å få et representativt bilde av hvordanintercom blir brukt, og hvilke muligheter som kan finnes for nye applikasjoner.For hver sektor i fokus ble det funnet et knippe steder der intercom-apparater blir bruktidag, eller der det er muligheter for å benytte intercom. Tre sektorer ble valgt somhovedfokus: skole, sykehus og vei og bane. Ytterligere tre sektorer ble valgt sominspirasjon: fengsel, finans og "Wild card".


U-TurnDEFINERE FOKUSValg av brukereFor å skape best mulig inspirasjon ønsket designerne åinvolvere brukere som på hver sin måte utfordrer bruk avintercom.Derfor ønsket vi både å intervjue intercom-eksperter og teknisk personell, men ogsåsykepleieren som sjelden eller aldri benytter intercom. Denne metodikken belager seg påen erfaring om at det sjelden er de "helt gjennomsnittlige" brukerne som synliggjørnyansene i behov og holdninger, og at løsningene blir bedre for alle dersominspirasjonskilden er ytterpunktene av brukere.Noen av antakelsene om de viktige aksene i bruk av intercom var:• Rolle (profesjonell bruker - forbipasserende)• Erfaring med intercom (mye - lite)• Alder (ung - gammel)• Funksjonsnedsettelser (høre, se, motorisk, kognitivt)


U-TurnDEFINERE FOKUSFremdriftVi besluttet å dele prosjektet i to hoveddeler som ble kjørt iparallell - Innsikt og Konsept.En grov fremdritsplan ble skissert, der hovedmilepæler ble fastlagt, slik at arbeidsgruppen iZenitel var forberedt på workshops som ville komme.Det er et poeng å jobbe parallelt med innsikt og ideutvikling, snarere enn å ferdigstilleinnsiktsfasen før man går i gang med det kreative. Dette er fordi nye spørsmål dukker oppi løpet av idegenereringen som enten krever ytterligere undersøkelser, eller verifisering avideene.


U-TurnSTUDERE BRUKERNEEkspertinvolveringWorkshops, arbeidsmøter, og intervjuer med intercomeksperterhos Zenitel, datterselskaper og partnere dannetutgangspunkt for en god forståelse av markedet, og nyteknologi som er under utvikling.Mulighetsrommet for Zenitel som selskap ble kartlagt, og fokus og tema forbrukerundersøkelser ble tydeligere.Utviklingsmiljøer i Oslo og Trondheim ble involvert i prosessen fra start. Zenitels egnedatterselskaper og partnere i Tyskland og Frankrike ble også involvert. Resultatet var bådeen god forankring av prosjektet, og lettere tilgang til sites og kunder for å gjennomførebrukerundersøkelser.


U-TurnSTUDERE BRUKERNEBrukerundersøkelserSom utgangspunkt for brukerundersøkelsene lagetdesignerne i EGGS intervjuguider med temaer, samt noenskisser av fremtidige intercom-apparater for å få reaksjonerfra brukerne.Målet var tosidig: først å forstå hvem dagens brukere er, hvilke holdninger ogkommunikasjonsbehov de har, og hvordan de bruker intercom idag. Deretter ønsket viogså å forstå hvordan brukerne eventuelt ville reagere på ny teknologi og fremtidigeapparater. Seansene ble derfor delt i to: Først befaring og observasjon i reell kontekstsammen med brukere, og deretter et dybdeintervju.Brukerundersøkelser ble gjennomført på Levanger sykehus, Orkdal Sykehus, MünsterUniversity hospital (Münster). RATP (Paris), Societe generale (Paris), Skien Fengsel,Norsk Hydro (Køln), Nordby-tunnelen, Toppåsen skole, Nittedal barne-, ungdoms- ogvideregående skole, Hamburg Airport og Paris Airport, Charles-de-Gaulle.


U-TurnSTUDERE BRUKERNEIntervjuverktøyFor å hjelpe designerne å forstå holdninger og behov hosbrukerne ble det laget et sett med verktøy som ble brukt somkonversasjonsverktøy i brukerintervjuer.• Zenitel - Intervjuguide.pdfBildet viser "situasjonskort" som ble brukt til å få lærere på skoler til å snakke om hvor oftesituasjoner foregår, og hva som skjer når situasjonene inntreffer.Disse verktøyene ble brukt for å skape innsikt i brukernes holdninger og behov:• Intervjuguider• Skisser av fremtidige løsninger• Situasjonskort og sortering


U-TurnSTUDERE BRUKERNEIntervjuverktøyFor å hjelpe designerne å forstå holdninger og behov hosbrukerne ble det laget et sett med verktøy som ble brukt somkonversasjonsverktøy i brukerintervjuer.• Zenitel - Intervjuguide.pdfBildet viser "situasjonskort" som ble brukt til å få lærere på skoler til å snakke om hvor oftesituasjoner foregår, og hva som skjer når situasjonene inntreffer.Disse verktøyene ble brukt for å skape innsikt i brukernes holdninger og behov:• Intervjuguider• Skisser av fremtidige løsninger• Situasjonskort og sortering


U-TurnSTUDERE BRUKERNEOrganisering av innsiktFor å tilgjengeliggjøre brukerinnsikten for Zenitel, bleobservasjonene sortert og sammenstilt i etinnsiktsdokument.Innsiktene dannet utgangspunkt for fokus i den påfølgende kreative fasen. Både video,bilder, og sitater ble brukt for å berike funnene.Innsiktene ble grovt sett delt i tre kategorier:• Å bruke intercom - temaet inneholder observasjoner om hvordan intercom blir bruktidag• Teknologi - temaet inneholder observasjoner om hvordan kunder og brukere reagererpå ideer om nye applikasjoner• Kommunikasjon - temaet inneholder observasjoner om hvilke ord som blir brukt, bådepositive og negative, om intercom hvilket danner utgangspunkt for en kreativ jobb medbegreper


U-TurnSTUDERE BRUKERNEEksempel på innsiktMed en kombinasjon av bilder, sitater, video, lydklipp ogtekst ble hovedinnsiktene illustrert.Visualiseringen av innsikt var viktig for å gjøre observasjonene tilgjengelig for Zenitel.Innsiktene danner fundamentet og argumentet for ideene som kom ut av prosjektet,samtidig som de har verdi i seg selv.Eksempelet viser innsikter som knytter seg til brukernes åpenbare behov for å merkeintercom-apparater på ulike måter:• Merking med hyppig brukte nummer• Merking med fullstendige telefonlister• Merking med spesielle farge- eller nummerkoder• Merking som viser at ulike apparater skal brukes til ulike formål• Egen merking for viktige alarmerInnsikten ble en av inspirasjonskildene til ny utforming av intercom-apparater.


U-TurnOVERSETTE FUNNENEKreativ prosess - å oversette innsikt til ideerMed brukerinnsikten som utgangspunkt generertedesignerne en stor mengde ideer, som så ble silt ogforbedret.Beslutningsprosess for valg av konsepter baserte seg på hva som ble ansett som relevantfor Zenitel sine muligheter, samt hva som best svarte på brukernes behov og begjær. Detvar derfor viktig for designerne å forstå Zenitel, slik som teknologimuligheter, pågåendeprosjekter, tekniske- og økonomiske begrensninger og produktutviklingskultur.Bildet viser beslutningsunderlaget for rigging av prosjektets kreative fase. Det ble bestemtå gå mer i detalj på flere punkter i parallel:• Desktop intercom apparat inklusive touch-grensesnitt• Søyle for offentlig rom• Helhetlig kommunikasjonsløsning for skoler i form av en brosjyre


U-TurnSORTERE OG VERIFISEREFire visuelle verdierDesignerne bygge videre på Zenitels produktportefølje, ogdefinerte fire visuelle verdier som utgangspunkt for arbeidetmed nye konsepter.Verdiene ble brukt for å jobbe visuelt både med produkter og touch-grensesnitt, og varAuditiv, Robust, Intelligent og Enkel.


U-TurnSORTERE OG VERIFISERESkisseprosessDet ble utarbeidet en mengde skisser i prosjektet somdannet beslutningsgrunnlag for et gradvis mer detaljertkonsept.Både designerne i EGGS og prosjektgruppen i Zenitel var involvert i prosessen. Det varviktig å finne funksjonelle og visuelle løsninger som gikk igjen både i fysisk/ergonomiskutforming og digitalt grensesnitt.Designerne ønsket å differensiere intercom fra telefoni og mobiltelefoni, og jobbet med åfinne løsninger som underbygger det som er bedre med intercom enn konkurrerendeløsninger. Stikkordene lydkvalitet, soliditet, og enkelhet var sentrale i denne tolkningen.


U-TurnSORTERE OG VERIFISERESkisseprosessDet ble utarbeidet en mengde skisser i prosjektet somdannet beslutningsgrunnlag for et gradvis mer detaljertkonsept.Både designerne i EGGS og prosjektgruppen i Zenitel var involvert i prosessen. Det varviktig å finne funksjonelle og visuelle løsninger som gikk igjen både i fysisk/ergonomiskutforming og digitalt grensesnitt.Designerne ønsket å differensiere intercom fra telefoni og mobiltelefoni, og jobbet med åfinne løsninger som underbygger det som er bedre med intercom enn konkurrerendeløsninger. Stikkordene lydkvalitet, soliditet, og enkelhet var sentrale i denne tolkningen.


U-TurnSORTERE OG VERIFISERESkisseprosessDet ble utarbeidet en mengde skisser i prosjektet somdannet beslutningsgrunnlag for et gradvis mer detaljertkonsept.Både designerne i EGGS og prosjektgruppen i Zenitel var involvert i prosessen. Det varviktig å finne funksjonelle og visuelle løsninger som gikk igjen både i fysisk/ergonomiskutforming og digitalt grensesnitt.Designerne ønsket å differensiere intercom fra telefoni og mobiltelefoni, og jobbet med åfinne løsninger som underbygger det som er bedre med intercom enn konkurrerendeløsninger. Stikkordene lydkvalitet, soliditet, og enkelhet var sentrale i denne tolkningen.


U-TurnSORTERE OG VERIFISERESkisseprosessDet ble utarbeidet en mengde skisser i prosjektet somdannet beslutningsgrunnlag for et gradvis mer detaljertkonsept.Både designerne i EGGS og prosjektgruppen i Zenitel var involvert i prosessen. Det varviktig å finne funksjonelle og visuelle løsninger som gikk igjen både i fysisk/ergonomiskutforming og digitalt grensesnitt.Designerne ønsket å differensiere intercom fra telefoni og mobiltelefoni, og jobbet med åfinne løsninger som underbygger det som er bedre med intercom enn konkurrerendeløsninger. Stikkordene lydkvalitet, soliditet, og enkelhet var sentrale i denne tolkningen.


U-TurnVELGE KONSEPTHelhetlig kommunikasjonsløsning for skolerIllustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presentereren kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitelseksisterende og ideer til nye produkter sammen danner enhelhetlig løsning.• Zenitel - Brosjyre.pdfZenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder avhelhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisereZenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for åhåndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper bletatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen:Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, oghvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt.Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig ogsjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere ogkjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus iutviklingsprosjekter.Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som varnødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklerefor kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.


U-TurnVELGE KONSEPTHelhetlig kommunikasjonsløsning for skolerIllustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presentereren kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitelseksisterende og ideer til nye produkter sammen danner enhelhetlig løsning.• Zenitel - Brosjyre.pdfZenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder avhelhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisereZenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for åhåndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper bletatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen:Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, oghvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt.Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig ogsjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere ogkjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus iutviklingsprosjekter.Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som varnødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklerefor kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.


U-TurnVELGE KONSEPTHelhetlig kommunikasjonsløsning for skolerIllustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presentereren kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitelseksisterende og ideer til nye produkter sammen danner enhelhetlig løsning.• Zenitel - Brosjyre.pdfZenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder avhelhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisereZenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for åhåndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper bletatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen:Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, oghvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt.Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig ogsjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere ogkjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus iutviklingsprosjekter.Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som varnødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklerefor kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.


U-TurnVELGE KONSEPTHelhetlig kommunikasjonsløsning for skolerIllustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presentereren kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitelseksisterende og ideer til nye produkter sammen danner enhelhetlig løsning.• Zenitel - Brosjyre.pdfZenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder avhelhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisereZenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for åhåndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper bletatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen:Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, oghvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt.Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig ogsjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere ogkjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus iutviklingsprosjekter.Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som varnødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklerefor kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.


U-TurnVELGE KONSEPTHelhetlig kommunikasjonsløsning for skolerIllustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presentereren kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitelseksisterende og ideer til nye produkter sammen danner enhelhetlig løsning.• Zenitel - Brosjyre.pdfZenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder avhelhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisereZenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for åhåndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper bletatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen:Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, oghvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt.Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig ogsjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere ogkjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus iutviklingsprosjekter.Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som varnødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklerefor kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.


U-TurnVELGE KONSEPTTouch-apparat med grensesnittIdeen om et fremtidig intercom-apparat med touch-skjermble detaljert til et nivå som godt beskriver funksjon og form.Konseptet tar høyde for et vell av brukerinnsikter, og er et av svarene på behov som erobservert i reell kontekst. Konsept-skissene fungerer for å gi en tydelig ide om hvilketutviklingsprosjekt Zenitel kan velge å gå i gang med.Viktige stikkord for konseptet er:• En todeling av funksjoner mellom de tiltenkt daglig bruk, og nødfunksjoner.• Et utseende som understreker god lydkvalitet.• En kasse som kan brukes både på pulten, hengende på veggen, og innfelt i veggenuten endringer i hardware.• En kasse som enkelt kan skreddersys funksjonelle og estetiske behov i ulike sektorer.• Et grensesnitt som kan skreddersys hver enkelt kunde sine behov.• Et grensesnitt hvor utseende og fargebruk kan endres lett og tilpasses ulike sektorer.• En "intelligent" interaksjonsform, hvor brukeren blant annet får en visuell tilbakemeldingpå at intercom'en hører deg


U-TurnVELGE KONSEPTTouch-apparat med grensesnittIdeen om et fremtidig intercom-apparat med touch-skjermble detaljert til et nivå som godt beskriver funksjon og form.Konseptet tar høyde for et vell av brukerinnsikter, og er et av svarene på behov som erobservert i reell kontekst. Konsept-skissene fungerer for å gi en tydelig ide om hvilketutviklingsprosjekt Zenitel kan velge å gå i gang med.Viktige stikkord for konseptet er:• En todeling av funksjoner mellom de tiltenkt daglig bruk, og nødfunksjoner.• Et utseende som understreker god lydkvalitet.• En kasse som kan brukes både på pulten, hengende på veggen, og innfelt i veggenuten endringer i hardware.• En kasse som enkelt kan skreddersys funksjonelle og estetiske behov i ulike sektorer.• Et grensesnitt som kan skreddersys hver enkelt kunde sine behov.• Et grensesnitt hvor utseende og fargebruk kan endres lett og tilpasses ulike sektorer.• En "intelligent" interaksjonsform, hvor brukeren blant annet får en visuell tilbakemeldingpå at intercom'en hører deg


U-TurnVELGE KONSEPTTouch-apparat med grensesnittIdeen om et fremtidig intercom-apparat med touch-skjermble detaljert til et nivå som godt beskriver funksjon og form.Konseptet tar høyde for et vell av brukerinnsikter, og er et av svarene på behov som erobservert i reell kontekst. Konsept-skissene fungerer for å gi en tydelig ide om hvilketutviklingsprosjekt Zenitel kan velge å gå i gang med.Viktige stikkord for konseptet er:• En todeling av funksjoner mellom de tiltenkt daglig bruk, og nødfunksjoner.• Et utseende som understreker god lydkvalitet.• En kasse som kan brukes både på pulten, hengende på veggen, og innfelt i veggenuten endringer i hardware.• En kasse som enkelt kan skreddersys funksjonelle og estetiske behov i ulike sektorer.• Et grensesnitt som kan skreddersys hver enkelt kunde sine behov.• Et grensesnitt hvor utseende og fargebruk kan endres lett og tilpasses ulike sektorer.• En "intelligent" interaksjonsform, hvor brukeren blant annet får en visuell tilbakemeldingpå at intercom'en hører deg


U-TurnVELGE KONSEPTPillar for offentlig romEt behov observert innen flere sektorer, varkommunikasjonspillarer for bruk i offentlig rom som varutformet slik at de lett kan brukes av alle.Konseptet beskriver et produkt og grensesnitt som svarer til krav om universell utforming,både med tanke på plassering av grensesnitt, og med tanke på enkelhet i bruk, taktileknapper, og visuell og auditiv feedback.


U-TurnKonklusjoner og veien videreProsjektet har hatt favnet bredt, med innsiktsarbeid utført imange sektorer, og kreative ideer innen mange disiplinersom produktdesign, interaksjonsdesign, kommunikasjon ogtjenestedesign.Det brede fokuset har vært nødvendig for å fange det løsningsrommet som intercom nåstår overfor. Prosjektet gir et viktig bidrag i å illustrere hva neste generasjon intercom kanvære, på et tidspunkt der intercom som fenomen er i ferd med å skifte ham.Prosjektet har blitt svært godt mottatt hos Zenitel, datterselskap og partnere, og har ført tiligangsettelse og satsning på nye prosjekter.• Zenitel - DIP-presentasjon.pdf

More magazines by this user
Similar magazines