Fitjar Kyrkjeblad Fitjar Kyrkjeblad - Mediamannen

mediamannen.no

Fitjar Kyrkjeblad Fitjar Kyrkjeblad - Mediamannen

FitjarNr. 5 — 200730. ÅrgangKyrkjebladHerre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære!Difor du skapte meg at eg din tenar skal vere.Kor er eg sælsom kan med liv og med sjeltene så nådig ein herre!Å, om eg kunne i gjerning så gjerne eg villeprise di miskunn og takke deg, Fader, du milde!Til alt ditt verkgjer meg lærviljug og sterk.Aldri din venskap eg spille!Vekk du mi ånd, så eg rett kan av hjarta deg ære,takke deg, Herre, og lovsongar fram for deg bere!Immanuel,deg skal vår lekam og sjelevig eit takkoffer vere!(Salmebok Nr.696)


80TilsetteKyrkjekontoretPostboks 128, 5418 FitjarTel 53458500Fax 53458531E-post :kyrkja@fitjar.kommune.noKontortider:Tysdag – onsdag - torsdagKl. 10:oo – 12:ooSokneprestOlav J. Oma 5345850090638825KyrkjelydsprestNobukazu 90938165ImazuBeredskapstelefon:Frå kl. 17:oo – 08:ooPrest 95482459Dagleg leiarHarald J. 90052059SandvikKyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidarEndre I. 41410540StokkenFitjarkyrkjeKyrkjetenarJørgenTislevollOrganistarHaraldSkumsnesIreneSimonsen53497478913446609705901595920309StyrarsoknerådsbarnehageTorunn 40404146Aarskogkontor 53497937SoknerådsleiarSteinar Vik 91855784GåvekyrkjelydsprestestillingaKontonr. 3546. 29. 05805Hei alle sammen !Jeg heter Nobukazu Imazu (dere kangjerne kalle meg bare "Nobu") og er dennye kyrkjelydpresten i Fitjar. Vår Guder ufattelig, og hans veier er uforståelig.Den 19.august ble jeg ordinert som presti Den norske kirke, og det betyr at jegnå er blitt den første japanske presten iNorge. Jeg fikk et misjonærkall iRussland i 1993. Da trodde jeg at jegskulle bli en misjonær i et fattig land iØst-Europa eller i Asia. Men Gud haddeen annen plan med livet mitt, og ledetmeg til et prestetjeneste i Norge! Mangenordmenn spør meg hvorfor jeg ikke hartenkt meg å misjonere i mitt hjemlandJapan, fordi bare 1% av japanerebekjenner seg som kristne. Dessverrekan jeg ikke gi dem en logisk forklaringfor det, men jeg føler at jeg lever ioverstemmelse med Guds vilje så lengesom jeg forkynner evangeliet for folk iNorge. Kanskje Gud vil at jeg skalforkynne evangeliet for nordmenn på enannen måte og inspirere dem til ågjenoppdage evangeliets rikdom!Personlig føler jeg at mange nordmenn"kjeder" seg med evangeliet som en delav gammeldags arv fra forfedrene.Men evangeliet har virket utrolig nytt ogspennede for meg som ikke er fra mennesker i Fitjar.Guds fred være med dere i Jesu navn !Konfirmantbesøkkristent hjem i et hedensk land!Evangeliet har forandret meg totalt, oghar gjort meg til en ny skapning i Jesus!Nå trives jeg så godt i Fitjar, selv somjeg savner spisse topper iSunnmørsalpene (Jeg bodde i Ørsta påSunnmøre før jeg kom hit). Jeg føler atjeg ble godt motatt både av kirkeligansatte og bygdefolk. Både sommenneske og kristen ønsker jeg å væresalt og lys i lokalsamfunnet, og gjørepositive innsats i kirken. Somkyrkjelysprest ønsker jeg å formidleevangeliet spesielt for barn og ungdom.Jeg blir glad, hvis du kan be for meg ogmin tjeneste i Fitjar. Og en ting til: værikke redd for å stanse og snakke medmeg når du ser meg på gata! Jeg ersosial og er glad i mennesker, så jegvirkelig vil bli kjent med mangeNobu Ynskjer du besøk av konfirmantar? I fjor var det 11 konfirmantar som var med ibesøkstenesta i tillegg til dei faste, i år veit me enno ikkje. Er der nokon som veit atdei kan ta imot konfirmantar som vil vere i besøksteneste dette skuleåret?Då er vi i nemnda takksam.Ta kontakt med kyrkjekontoret 53458500, eller leiar i nemnda Inger Marie Gilje.Diakoninemnda ’”Fitjar Kyrkjeblad”er Fitjar sokneråd sittinformasjonsblad.Adressa er:Kyrkjekontoret / rådhusetPostboks 128,5418 Fitjareller e-post: kyrkja@fitjar.kommune.noRedaksjonen:Olav J. OmaNobukazu ImazuKarvel StrømmeTorill HartvedtHalvard TislavollNeste blad kjem i byrjinga av oktober.Har du tips, stoff eller bilete tilbladet, er du velkomen til åsenda det til oss.Frist for innlevering er25. septemberVil du støtta bladet økonomisk har vi bankkonto nr. 3546 30.13568


For Gud er kjærleik. I dette vart Gudskjærleik openberra mellom oss, at hansende sin einborne Son til verda så viskulle ha liv ved han.Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi harelska Gud, men at han har elska oss ogsendt sin eigen Son til soning for syndenevåre.(1. Joh 4,8 a-10)For noen år siden var jeg på ferie iTyskland. En dag overnattet jeg på etvandrehjem i byen Halle, og skulle bosammen med noen muslimer på sammerom. Disse muslimene var utrolighyggelige, og vi begynte å prate medhverandre. Men plutselig sa en av dem tilmeg:"Jeg beklager, men vi må be mot Mekkanå. Kan vi prates etter bønnestunden?"Da følte jeg at jeg var mindre religøseenn dem! Jeg ble nygjerrig på deresreligion, og spurte dem om deres tro etterbønnestunden. De var så åpne for åfortelle meg om deres religon, mensamtidig merket jeg at de snakket bareom deres religøse fromhetspraksis. Dehadde ikke kjennskap til Guds kjærligeheti Jesus Kristus, og derfor kunne de ikke si:"Gud er kjærlighet!" Før jeg ble enkristen, var min "Gud" ikke enkjærlighetens Gud. Men da jeg hørte detbudskapet om Guds lam som blekorsfestet for mine synder, forstod jeg atGud har elsket meg helt uavhengig av allmin fromhet. Jeg trenger ikke å elskeGud for å bli elsket av Ham. Men jegvil elske Ham og etterligne Ham,fordi han har elsket meg først og gittmeg syndenes forlatelse og evig liv i JesusKristus! Amen !Nobu 53 49 99 79


Ledig stillingVikar for kyrkjetenarLaurdag, søndag og kveld.Tenkt behov kvar 4. søndag.Er du interessert ta kontakt med kyrkjeverje,Harald Johan Sandvik, tlf. 90052059.Fitjar sokneråds barnehageMe starta opp nytt barnehageår 06.08.07 med 2planleggingsdagar for dei tilsette. Me er ein storgjeng nå, heile 12 tilsette (8,4 årsverk). Så begyntebarna litt etter litt etter endt sommarferie. 52 barn ialderen 1-6 år går i barnehagen nå.( 28 har heil plass,16 har 60% plass og 8 barn har 40% plass.)Nå GLEDER me oss VELDIG til å flytta opp i dennye barnehagen i Bakken i oktober. Ta gjerne turenopp i Bakken for å sjå kor greit det ser ut allereie!I tida framover vil det vera ein del dugnadsfolk isving med å mala barnehagen utvendig. Ta kontaktmed underteikna viss du kunne tenkja deg å veramed! (tlf.40404146)Torunn Aarskog "Ei profetisk og historisk hending."Ja, dette var orda biskop Ole D. Hagesæther brukteom ordinasjonen av Nobukazu Imazu til kyrkjelydspresti Fitjar sundag 19. august. Nobu, som han vertkalla, er allereie blitt presentert i Kyrkjebladet (nr. 4 -2007). Som namnet seier er han japanar, og han er denførste japaneren som er blitt ordinert til prest i Noreg.Dette er nok den historiske delen av hendinga.Den profetiske sida er nok den at når Nobu bleiordinert til prest, er det eit Guds verk. Han er på einmåte eit "produkt" av misjonsarbeidet som vert drive iJapan, og, som biskopen sa: "Gud hadde nok eit smilom munnen den gongen han skapte deg i Japan, oghan hadde nok planane klare".Det var ei svært høgtidleg stemning i Fitjar kyrkjedenne sundagen, med biskop, prost Svein ArneTheodorsen, sokneprest Olav Oma, og elles ulikekyrkjelege lekfolk som vitne til ordinasjonen. I tilleggtil skriftorda som vart lese som del av seremonien,kom det og personlege og hjartelege helsingar tilordinanden.I ordinasjonstalen sin la biskop Hagesæther elles vektpå at Nobu, som eit Guds skaparverk, var skapt tilgode gjerningar som Gud har gjort ferdige.Han skullebli ein reiskap for Herren, og han avslutta med densame helsinga som vert sagt frå alteret ved Nattverden: "Kom, for alt er ferdig. Me kan ikkje gjera meir, nofår Den Heilage Anden overta". Med desse orda lahan stolaen over skuldrene til Nobu.Det var høgtidleg og.... ja, spennande då Nobu steigopp på preikestolen og for fyrste gong skulle tala tilkyrkjelyden, og ein kan berre tenkja seg korleis detmåtte kjennast for han sjølv. Preiketeksten for dennesundagen var Lukas kap. 18, vers 9-14, om tollaren ogfarisearen. Nobu las ogtala høgt og med kraft.Han kom inn på si fortidog om omvendinga tilkristendomen, og han sågfaren for at han no, somordinert prest, kunne blifreista til å tru at han,som farisearen, var betreog klokare enn andre.Men talen munna ut i at han ville velja den audmjukevegen : "Gud, eg er ikkje betre enn alle andre,og egtreng at de i Fitjar kyrkjelyd ber for meg".I ramma rundt ordinasjonsgudstenesta var det bådesong og musikk. Irene Simonsen sat ved orgelet ogleia og ei songgruppe frå galleriet. Anne Lunde speltekornett. Vikarprest Ola Ohm song i kyrkja med Ireneved pianoet, og seinare, i bedehuset, song han til eigetonefølgje.I Fitjar bedehus hadde soknerådet dekka til bådemiddag og kyrkjekaffi til alle som ville koma, ognærare 150 menneske var samla. Leiar i soknerådet,Steinar Vik, leia festen til ære for den nyekyrkjelydspresten. Møte i Fitjar bedehus er alltid fylteav song, og Irene spelte piano til songen. Mange kommed helsingar og gjennom alle helsingane skein detglede over at me endeleg har fått ein ny prest istillinga, og ønskje om at han må finna seg til rette ogtrivast.Framhald på side 5


Biskop Hagesæther i forbønn for Nobukazu Imazu som kneler, og rundt han er frå venstre;prost Theodorsen, sokneprest Oma, Hallvard Jørgensen og Liv Jorunn Bjørkås.foto: Håkon C. Hartvedt"Ei profetisk og historisk hending." …Arvid Refvik helsa frå Fitjar sokneråd og Fitjarkyrkjelege fellesråd og overrekte boka "Sunnhordlandsett frå lufta" , prost Theodorsen ønskte Nobuvelkomen til Sunnhordland prosti og Harald JohanSandvik helsa som repr. for dei tilsette påkyrkjekontoret . Ordførar Agnar Aarskog repr. Fitjarkommune, og i helsinga si såg han fram tilsamarbeidet med den nye presten, særleg når det galdtungdomsarbeidet i bygda.Det merkelege var at viss Nobu skulle gått heim medden gåva dei alle ville gje han, måtte han bera tungt,for alle hadde same tanken: "Sunnhordland sett frålufta" av Jan Rabben. Men det ordna seg, for i stadenfekk han Fitjar kommune sin pins med gullhjelmen,mykje enklare å ta med seg.Biskop Hagesæther hadde ei viktig offisiell handling isi helsing, men først kom han inn på dette med Nobusin språklege bakgrunn. Han visste at dette var nokoNobu jobba med, men at me måtte berre tenkja påspråkproblema ute på misjonsmarka, for då blir detteberre ei utfordring kyrkjelyden vil takla.Til slutt las han og overrekte Nobu kollasbrevet, ellertilsetjingsbrevet . Med glimt i auga lova han at hanved visitasen til Fitjar i april ville sjekka nøye korleisstoda i kyrkjelyden var.I helsinga til sin nyekollega,såg sokneprest Olav Oma med glede frem tilsamarbeidet i tenesta og til den sosiale sida, gjernemed fjellturar i Fitjar. Han ville difor gje NobuFjelltrim medlemskap. Lars Vestbøstad helsa fråMisjonssambandet og ønskte velkomen frå"bedehusfolket" i Fitjar.Til slutt gav Hallvard Jørgensen frå Vrådal oss eiskildring av Nobu som medstudent på Fjellhaugmisjonshøgskule. Han kjente Nobu som ein snillperson med både empati og alvor, men og med eihumoristisk side.I helsinga si tilbake sa Nobu seg glad for at det somstarta då han som turist var i Noreg i 1991, no varavslutta med at han stod som nyordinert prest iFitjar,og han var overtydd om at Gud har bruk for hansom forkynnar i Noreg: "Dei ber for meg i Ørsta, dereg kom frå, og dei ber og for dykk her i Fitjar." Hantakka for festen og alle dei som hadde vore med på ågjera denne dagen så stor for han.Karvel Strømme


Diakonitur til Herdla13. september dreg diakoninemnda på tur tilHerdla nord på Askøy. Der vert det omvisning iHerdla kyrkje og på Kultur og krigshistoriskmuseum. Hovedtema er Herdla som tysk krigsbaseunder 2. verdenskrig. På museet er det og ei fastutstilling om den særmerkte naturen og fuglelivetpå øya. Det vert servert fin middag på Herdlevågengjestehus. Pris for herlegdomen vert 450,00 kroner.Bussen går frå Thea Træet klokka 845, torsdag 13.september.Påmelding til kyrkjekontoret 53458500 innan 11.september.Temakvelder hausten 200727/9: ”Å leva med sårbarhet” ved Liv Kari Bru25/10: Religiøse folketonar- salmekveld29/11: Temakveld27. september kjem Liv Kari Bru til Fitjar. Ho er oppvaksen på Stord, og er nodiakon i Stord Kyrkjelyd. Liv Kari er lærar med vidareutdanning i musikk,kristendom, nordisk og diakoni. Ho er med i musikk og kulturliv på Stord, ogho jobbar aktivt for at kyrkja skal vera kulturformidlar. Ho er leiar ijubileumskomiteen for Stord kyrkje 150 år – med eit program som femner vidt.Liv Kari er mykje nytta som talar og foredragshaldar både i Sunnhordland ogelles andre stader i landet vårt.I Fitjar vil ho snakka om temaet ”sårbarhet”. Dette er eit stort begrep, alle harme eit forhold til det… Kva er det å vere sårbar? Når er me det? Set me ord på det og er me bevisste pådet? –Korleis er me saan, og korleis kan me skapa gode fellesskap i den samanhangen me er i…- Liv Kari er ofte nytta som solist, og ho vil også syngja for oss denne kvelden. Me gler oss til å høyra LivKari, og ønskjer alle VELKOMMEN TIL KYRKJA TORSDAG 27. SEPTEMBER, klokka 1930.SmåbarnstreffFor vaksne saman med ungar frå ca. 1 ½ til 6 årpå Fitjar bedehusonsdagar 10.30-12.00Regler, barnesongar, speling på instrument,nisteeting, leik og drøs.Servering av kaffi, te og saft.Ta med nista, kopp og tøflar/tjukke sokkar.Arr.: Fitjar soknerådBabysongFor vaksne med babyar (ca. 2 - 18 månader)på Fitjar bedehusonsdagar 10.30-12.00Musikk, regler, barnesongar, nisteeting,og sosialt samvær.


07.09 kl. 19:30~ Basar på Osternes bedhusBasarTalar vert den nye kretssekretæren iSjømannsmisjonen Espen IngebrigtsenÅresal, sal av dravle og mat - UtloddningMasse fine gevinstarVelkommen !!!Arr.Osternes sjømannsforening21. og 23.09 kl. 19:30~ Indremisjonsmøtepå Stranda bedehusved Kåre Johan HamreSøndagsskulensdag9.september vil søndagsskulane I Fitjar, i smarbeid med Fitjarkyrkje , arrangera søndagskulens dag.Dagen tek til med familiegudsteneste i Fitjar Kyrkje kl 11.00.Her vil søndagsskuleborna ta del med song, dramatisering m.m.Etter gudstenesta vert det tog opp til Fitjar bedehus.Her vert det søndagsskuletivoli !På søndagskuletivoli kan borna kosa seg med ulike aktivitetarsom t.d. stylter, sminking, seigmanndraging og mykje annagøy. Det vert også høve til å kjøpa brus, pølser m.m.Velkommen til ein triveleg søndagsskuledag !~ Fitjar bedehushttp://www.fitjar-bedehus.no/Følg med på plakatar og anna oppslag !KyrkjeskyssVi treng kontakt med menneske som kantenkja seg å hjelpe menneske som treng detmed skyss til kyrkja. Er det du?Ta kontakt med kyrkjekontoret enten på53458500 eller e-post:kyrkja@fitjar.kommune.no.DiakoninemndaSøndagsskulane …I Øvrebygda starta dei 26. august, og held fram kvarsøndag når det ikkje er familiegudsteneste i kyrkja, ellergudsteneste på bedehuset.På Fitjar vert Fyrste vanlege søndagskule i haust16.september kl. 11.00 på Fitjar Bedehus.Det vert eige opplegg for dei som går i 4. klasse ogoppover.På Stranda bedehus vert det og sundagsskule, der kjemdet lappar i postkassane når det skal vera samling.Første samling 23. september kl.11På Osternes bedehus sjå oppslag.På Dåfjord bedehus vert det ikkje søndagsskule grunnamangel på leiarar.Årskog, 5419 Fitjar – mob. 944 30 500http://www.fitjarbaat.no


Døypte :17.06 Birk TræetLars Olai Solli24.06 Erik Helland GjøsæterNadine Gloppen RimmereidMathias Devik Nesheim08.07 Andrine ThomassenGeorg Solli22.07 Markus Henry PasalaJone Helland Kannelønning05.08 Synnøve Fjose Stokken26.08 Johan Sørfonn KvarvenTonje HellandVigde :07.07Bjørg Vestvik og Jahn Harald VikNina Flatraaker Aarbø og Johannes OlsenMarianne Sæterbø og Terje Nordbustad04.08Synnøve Engevik og Kai Kristiansen18.08Inger Marie Kvernenes ogOle Andreas EndresenJordfeste :27.06Astrid Rolland29.06Agnes Bukkøy13.07Christian AndreasHestenes14.07Ivar Vik24.08Klara HavnG u d s t e n e s t e r02.09, 14. sundag e. pinse kl. 11:oo Fitjar kyrkje, Høgmesse, konfirmantpresentasjon, takkoffer tilkyrkjelydsarbeid, gudst. v. Imazu09.09, 15. sundag e. pinse kl.11:oo Fitjar kyrkje, Familiegudsteneste, Søndagsskulensdag,alle søndagsskulane deltek, takkoffer til søndagsskulane,gudst. v. Oma. Etter gudstenesta søndagsskule- Tivoli på bedehuset16.09, 16. sundag e. pinse kl.11:oo Fitjar kyrkje, Høgmesse, takkoffer til Blåkors,gudst. v. Oma23.09, 17. sundag e. pinse kl.11:oo Dåfjord bedehus, Familiegudsteneste, takkoffer til kyrkjelydsarbeid,gudst. v. Imazu27.09, torsdag kl.19.30 Fitjar kyrkje, Temakveld "Å leve med sårbarhet" v. Liv Kari Bru30.09, 18. sundag etter pinse kl.11.oo Fitjar kyrkje, Høgmesse, takkoffer til kyrkjelydsprest,gudst. v. Oma07.10, 19 sundag etter pinse kl.11:oo Fitjar kyrkje, Høgmesse, takkoffer til Søndagsskulekrinsen,gudst. v. Imazu14.10, 20 sundag etter pinse kl.11:oo Fitjar kyrkje, Høgmesse, 50 års konfirmanter, takkoffer til Instituttfor sjelesorg, gudst. v. Imazu21.10, 21 sundag etter pinse kl.11:oo Stranda bedehus, Gudsteneste, takkoffer til Tv-aksjonen Unicef,gudst. v. Oma

More magazines by this user
Similar magazines