SIKKERHETSDATABLAD no Lube Liquid - NOA Maskin AS

noamaskin.no

SIKKERHETSDATABLAD no Lube Liquid - NOA Maskin AS

SIKKERHETSDATABLADProduktnavn: Lube Liquid Databladnr.: 12705935503 Versjon nr.: 1Opprettet: 18. feb. 2008 Sist endret: 18. feb. 2008Lube Liquid1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA:Produktnavn: Lube LiquidLeverandør:Grene ASVestvollveien 34EN-2019 SkedsmokorsetE-mail: grene@grene.noTelefon: + 47 22803880Telefaks: + 47 22803888Ansvarlig for sikkerhedsdatabladE-mail:Produsent/Importør:Kold Vulk A/SAmbolten 276000 KoldingDanmarkanders.nyhus@grene.noTelefon: +45 75 52 81 33Telefaks: +45 75 54 23 05Anvendelse:Industri- og privatbruk. Montering av dekk og slanger.PR-nr.:Telefonnr. i nødsituasjon:Giftinformasjonen, telefon:22 59 13 00 (døgnåpen)Side 1/3Trykkedato: 29-04-2011no2. VIKTIGSTE FAREMOMENTERVesentlig farer for mennesker og miljø:Gjentatt hudkontakt kan medføre overfølsomhet eller allergi deriblant eksem.3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERINGInneholder dessuten tensid, pigment og vann.Innholder:CAS-nr.: EU-nr.: %: Kjemisk navn:Klassifisering:Anm.:7632-00-0 231-555-9 < 1%4. FØRSTEHJELPSTILTAKGenerelt:I tvilstilfeller bør lege kontaktes.Innånding:Bring personen straks ut i frisk luft og hold øye med personen.natriumnitritt T, O, N R8, R25, R50 AeØyekontakt:Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyll straks med vann i minst 10 minutter. Søk lege. Fortsæt til lege overtagerbehannlingen.Hudkontakt:Fjern tilsølt tøy og sko. Vask grundig med såpe og vann. Søk lege ved fortsatt irritasion.Svelging:Skyll munnen grundig med vann. Drikk melk eller vann. Søk lege.5. TILTAK VED BRANNSLUKNING:Egnede slukkemidler:Produktet er ikke brennbart. Slukkningsmidler velges ut fra hensyn til omgivelsene.Spesiell fare:Risiko for dannelse av helseskadelige gasser ved brann.Personlig beskyttelse:Bruk full beskyttelsesdrakt og luftforsynet åndedrettsvern.Generelt:


SIKKERHETSDATABLADProduktnavn: Lube Liquid Databladnr.: 12705935503 Versjon nr.: 1Opprettet: 18. feb. 2008 Sist endret: 18. feb. 2008Avkjøl utsatte lukkede beholdere med vann. Beholdere med produktet fjernes fra det branntruede området, hvis detkan skje uten fare.6. FORHOLDSREGLER VED UTSLIPP VED UHELL:Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av personer:Bruk personlig verneutstyr, se pkt. 8. Fjern antennelseskilder og sørg for god ventilasjon. Unngå hud og øyekontakt.Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av miljøet:Unngå at stoffet siger ned i kloakk.Metoder for opprydning:Samle opp søl med ikke brennbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og plasseres i beholdere (sepunkt 13).Samle eventuelt opp med absorbsjonspute/klut og plasser i beholder.7. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPPHåndtering:Personlig beskyttelse: se avsnitt 8. Sørg for god ventilasjon/utluftning. Unngå hud og øyekontakt.Oppbevaring:Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn, tørt, kjølig og godt ventilert sted.8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGE VERNEUTSTYR:Tekniske foranstaltninger:Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Grenseverdier må ikke overskrides, og risiko for innånding av damper skal minimeres.Vann og utstyr for øyeskylling bør være tilgjengelig.Beskyttelse av åndedrettsorganer:Ingen spesielle krav.Beskyttelse av hender:Benytt vernehansker av nitril, butyl eller lignende. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Følg alltid hanskeleverandørensanvisninger vedrørende bruk og utskifting.Beskyttelse av øyne:Bruk egnede beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm ved risiko for sprut.Beskyttelse av huden:Ingen spesielle krav.Side 2/3Trykkedato: 29-04-20119. FYSISKE / KJEMISKE EGENSKAPER:Fysisk tilstand:Farge:Tetthet:pH konsentrat:Damptrykk:VæskeGrønn-Blå1,06 g/cm³7,424 mbar10. STABILITET OG REAKTIVITET:Stabilitet:Produktet er stabilt ved normal anvendelse.Materialer som skal unngås:Hold produktet vekk fra oksidasjonsmidler, for å unngå varmeutviklende reaksjoner.Farlige spaltningsprodukter:Damper kan danne eksplosive konsentrasjoner i blanding med luft.11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE:Innåndning:Damper irriterer luftveiene .Ved høje konsentrasjoner: Damper kan gi hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.Huden:Gjentatte og langvarig kontakt med produktet kan forårsake rødme og irritasjon.


SIKKERHETSDATABLADProduktnavn: Lube Liquid Databladnr.: 12705935503 Versjon nr.: 1Opprettet: 18. feb. 2008 Sist endret: 18. feb. 2008Side 3/3Trykkedato: 29-04-2011Øynene:Kan irritere øynene.Svelging:Inntak av større mengder kan medføre kvalme og diaré.Langtidseffekt:Ikke kjent12. MILJØOPPLYSNINGER:Kort- og langtidsvirkninger på økotoksitet:Ikke kjentMobilitet:Ikke kjentNedbrytbarhet:Ikke kjentAkkumulering:Ikke kjentGenerelt:Unngå at stoffet siger ned i kloakk.13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALLFjerning av rester og avfall:Avfallet bortskaffes som ikke-farlig avfall. Avfallet leveres til lovlig avfallsanlegg. Eksempel på EAL-kode:EAK-kode (avfallsbekatalog nr.): 07 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORTProduktet er ikke omfattet av reglene om transport av farlig gods.:15.16.OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER:Merking:Krav om spesiell opplæring:Ingen spesielle utdannelseskrav.ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET:R setning:R8R25R50Produktet er ikke merkepliktig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking mv.av farlige kjemikalier.Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.Giftig ved svelging.Meget giftig for vannlevende organismer.Råd om opplæring / instruksjon:Den yrkesmessige brukeren skal ha fått grundig instruksjon i utførelse av arbeidet, produktets farlige egenskaper, samtnødvendige sikkerhetsforanstaltninger.Avsluttende bemerkning:Da vi ikke har kjennskap til eller kontroll over brukerens arbeidsforhold, gjør vi oppmerksom på at det alltid påhvilerbrukeren å ta nødvendige forholdsregler for å følge gjeldende regler.Dette HMS datablad er utarbeidet på bakgrunn av de opplysninge leverandøren har kunnet levere om produktet.Kilde:ADR 2007. FOR 1995-08-25- nr. 768. AT-veiledning best. nr. 361. JD FOR 2002-06-26 nr. 744: Forskrift om brannfarligvare. FOR 2004-06-01 nr. 930. AT forskrift best. nr. 554. Arbeid av barn og ungdom. FOR 2002-07-16 nr. 1139.Forskrift om klassificering, merkning mv. av farlige kjemikalier. Stoflisten i Norge (forskrift om klassifisering og merkingav farlige kjemikalier).Utarbeidet av: ah/ Trotters ApSQA: ah 02-2008Sist revidert av: ah

More magazines by this user
Similar magazines