Nyhetsbrev årgang 7 - nr. 2/2013 - Røde Kors

rodekors.no

Nyhetsbrev årgang 7 - nr. 2/2013 - Røde Kors

NyhetsbrevHva?Nyhetsbrevet skal væreen inspirasjonskilde foralle dere i Røde Kors Ungdomi Rogaland. Her kandere lese om hva andrelokallag har gjort, stjelegode ideer og få informasjonom viktige saker somkommer fra sentralt.For at dette nyhetsbrevetskal være interessant er vihelt avhengige av at deresender inn gode saker, aktivitetersom dere hargjort eller tenker på å gjøre,eller bare et superbrabilde fra en aktivitet!!Ingenting er for lite ellerfor stort Send ting på e-post tilungdomskontakten vårKjersti!Frist: I god tid før 1.i hver måned...Årgang 7,nummer 25. juli 2013Veldedighetskonsert i SandnesRøde Kors Ungdom arrangerte14. juni en veldedighetskonsertpå Metropolisder inntektene går til RødeKors Ungdoms Gatemeglingsprosjekti Romania.Gatemegling gir opplæringi ikke-voldelig kommunikasjon.Både inngangspenger ogsalg av kaker bidro i potten.På scenen stod lokale ungdommermed sin musikk.Espen André Breivik fraLandsrådet i Røde KorsUngdom kom også for åholde en appell og kose segsammen med flott ungdomi Rogaland.Gullkorn fra konserten(må bare tas med)"Det e litt sånn varmt her ispotlighten," Espen"Woho! Då va eg ferdig påvidergående, så då må egjofeira!" Hanne Sofie omcolaen"Når du e ferdig på vidergåendespandere eg ei ølpå deg," Espen til Ingrid"Me sette eskå fra ossher, men ballongene tar memed oss; de e så populære,"Anja"Hvis nogen tar an e detbare god reklame for RødeKors uansett," Espen omeskenI dette nummeret:Veldedighetskonsert 1Gjestebud 2Høstcamp 2SUK 2013 3"Eg kan ein sang; I toppenav et juletre... Eg kan kanskjerappa an, det e josånn som dåkk unge like,"Random mann på uteplassKampanjefilm Stv 3På Flukt 4"Eg skjønne ke dåkk snakkeom, så bare slapp av,"IngridRoll-up 4Hva skjer? 5"Eg e jo sånn 300% organisasjonsmenneske,"EspenLederens ord 5


Gjestebud på SkaugumSkrevet av Linn DankertsenLeder, Haugesund Røde Kors Ungdom18. Juni var dagen kommet hvor viskulle på middag med Kronprinsparetpå Skaugum, sammen med 55 andreRøde Korsere. Bussturen fra NorgesRøde Kors tok ca. 15 minutter, ogdet var vel ikke en eneste som ikkehadde noen nerver i spenn. Det førstemøtet med Skaugum var veldigidyllisk, og avslappende. Det førstesom møtte oss var barna som hoppetpå trampoline, og en hadde badet ibassenget. Deretter gikk vi inn iselve huset, som fikk oss til og føleat vi faktisk var hos noen kongelige,men samtidig ikke for ”stivt”. Vi blestilt opp i alfabetisk rekkefølge, ogalle fikk hilse på kronprinsparet påvei inn i stuen. Her ble vi ønsket velkommen,og fortalt litt om selvegjestebudet. Dette var det 9 året,og det var ”ensomhet som en samfunnsutfordring”som sto i fokus.Vår president, Sven Mollekleiv holdten takketale på vegne av alle rødekorserne til Kronprinsparet. KronprinsHaakon ønsket oss velkommenenda en gang. Vi fikk deretter høre3 sterke historier fra forskjelligepersoner, som gjorde inntrykk påbåde gjester og hos kronprinsparet.Jeg satt rett bak KronprinsesseMette Marit, og så tydelig at dettrilte noen tårer hos henne, i tilleggtil mange av oss andre. Etter dettevar det tid for middag, noe jeg trormange grudde seg litt til. Vi fantfort ut at det ikke var noe problem,da det ble servert tapas. Det var alti fra sushi, til ristet brød med ost –så her var det noe for alle! Etterpåble det servert kaffe, og det varfritt til å stå i stuen eller ute påterrassen. Det var også ønskelig atalle skrev i gjesteboken, noe vi selvfølgeliggjorde!Jeg snakket med kronprinsen, somvar veldig stas. Fortalte om hvordanvi hadde jobbet med ”Jeg er ENsombryr meg” kampanjen og om viderearbeid fra høsten av, og fikk masseskryt! Både Kronprins Haakon ogKronprinsesse Mette Marit, var veldigfolkelige. Gjestebudet ble avsluttetmed nydelig sang av en annengjest.Da vi fikk invitasjon til gjestebud påSkaugum, ble vi begge selvfølgeligkjempe glad- men sjokkerte! Vi bleutrolig takknemlig over en slik invitasjon,og det viser at det arbeidet vihar lagt ned i kampanjen har vistigjen. Vi hadde en kjempe kjekkkveld på Skaugum, sammen med allede andre gjestene og fikk et minnevi vil ta med oss videre i livet!Høstcamp for ungdom i Røde Kors10. –13. oktober arrangerer distriktsrådfor Røde Kors Ungdom encamp for ungdommer i Røde Kors.Det spiller ingen rolle om en er aktivi Hjelpekorps, RØFF, Omsorg ellerRøde Kors Ungdom. Så lenge en ermellom 13 og 30 år kan en melde segpå.Dette vil bli den kuleste campen somnoen gang er arrangert!!Fokuset vil være på å samle alle ungdommeri organisasjonen og dermedøke ungdomsmiljøet. Rogaland er etstort distrikt som deles av fjorderog fjell.Dette er muligheten for å bli kjent,delta på tøffe, spennende og utfordrendeaktiviteter og øke kompetanseninnen førstehjelp, leder—ogsamarbeidstrening, samt mye mer.Vi kan ikke avsløre alt nå, men detteblir bra.Sett av datoen allerede nå. Mer informasjonog påmelding vil kommesenere :)Side 2Nyhetsbrev


Sentral Ungdomskonferanse (SUK) 2013Sentral Ungdomskonferanse ble avholdt fra 28.- 30. juli påHallingdal leirsted i Ål. 70 delegater og observatører deltok.Fra Rogaland var det bare 4 som reiste..Ny handlingsplan ble vedtatt, nytt kampanjetema og nyelandsrådsmedlemmer ble valgt.Vi gratulerer Hanne Sofie Wernø Nilsson fra Sandnesmed en plass i landsrådet. Sammen med TonjeSkofteland har vi nå to representanter fra Rogalandog det er hyggelig.Migrasjon ble valgt som nytt ettårig kampanjetemafor Røde Kors Ungdom. Kampanjen skal fokusere påunge flyktninger og asylsøkeres levekår i Norge medarbeidstittel «Jeg bor også i Norge». Kampanjen skalrulles ut våren 2014.Ellers ble det bestemt at SUK flyttes til november2014 og dermed vil Røde Kors Ungdoms landsleir holdesuavhengig av Sentral Ungdomskonferanse. Detteer positivt!Sandnes Røde Kors Ungdom sitt forslag om å søkelokale samarbeid med Røde Kors Omsorg rundt aktivitetenGatemegling ble også vedtatt. Forslag til samarbeidrundt denne aktiviteten kom fordi det er en aktivitetbåde for og med ungdom, og aktiviteten retterseg mot en målgruppe på 13-25 år og Røde Kors Ungdomsmålgruppe er 13-30 år.Det nye landsrådet. Fra venstre: Espen Breivik, Hanne-SofieWernø Nilsson, Charlott Nordström, Ingvild Onstad Helle,Mina Moghadam, Lena Krogh, Ingeborg Lodden Solberg ogTonje Skofteland. Foto: Øyvind Stedal/Røde KorsHåper alle våre koste seg denne helgen og håper endaflere deltar ved neste Sentral Ungdomskonferanse!SUK er Røde Kors Ungdoms øverste demokratiskeorgan og det er viktig vi er der med våre meninger!Kampanjefilm om seksuell helse i StavangerUngdoms seksualitet er en viktig delav personlighetsutvikling og selvfølelse.Dessverre er det få sunne arenaerder ungdom kan snakke åpentom seksualitet. Det er viktig at ungdominvolverer seg i arbeidet for åbedre sin egen og andre ungdommersseksuelle helse. Røde Kors Ungdomhar fokus både på smittespredningog ungdommers holdninger til og tankerrundt sin egen kropp og seksuellehelse.Røde Kors Ungdom snakker med tusenvisav ungdommer hvert år, gjennomulike arenaer, for å skape bedreforståelse og kunnskap om seksuellhelse. Stavanger Røde Kors Ungdomer nå ute på en ny arena med sittbudskap. De er i gang med produskjonav en kampanjefilm som skalvises som reklame på kino fra høstenav.Bakgrunnen er at Stavanger RødeKors Ungdom ønsker å få ned smittetallenerundt kjønnsykdommer,især klamydia. Handlingen i kampanjefilmendreier seg om en gutt sompå fest har one-night stand, og blirsmittet av klamydia. Gutten blir spiltav flinke Dennis Foose fra bla. IdunsJulekomedie. I tillegg har de medseg et supert team bestående avfrivillige fra Rogaland Teater, diverseskoler i området og Røde KorsUngdom frivillige.Filmingen er overstått og det er kunredigering igjen før den sendes påkino i Stavanger. Vi gleder oss sammenmed Stavanger Røde Kors Ungdom!Spennende og flott initiativ.Leder, Anja Aune Selmer, gjørklart til festscenen ved å settetomme ølflasker overalt før innspillingSide 3Nyhetsbrev


Nyheter sentraltVil du bli På Flukt instruktør?Vil du bli vår neste På fluktinstruktør?Høstens instruktørkurs i rollespilletPå flukt! blir arrangert 6.-9. septembermed programstart klokken 11:00fredag 6. september.Har du lyst til å være med å motvirkerasisme og fremmedfrykt blantungdom i Norge? Bli med i RødeKors´ største og kuleste ungdomsaktivitet.?Reise hele landet rundt ogbli kjent med fantastiske folk? Daer dette aktiviteten for deg! RollespilletPå flukt er et rollespill somvarer i 24 timer og vi trenger alltidmange nye frivillige. Dette er en erfaringfor livet og ikke minst heltsupert å ha på CV´en sin!Høres dette interessant ut? Da erdet bare å bli med! For påmelding,send mail til flukt@redcross.no medfølgende info:NavnFødselsdatoAdresse/postnummerMailadresseMobilnummerMedlemsnummer i Røde KorsSpesielle hensyn/allergier o.l.Følg event på facebook!Det vil bli arrangert et spill for RKURogaland høsten 2013 så dette er engyllen mulighet!Ny roll-up for seksuell helseNå kan du laste ned en roll-up sombeskriver vår aktivitet for seksuellhelse.Print roll-up der du borFilen er en printklar PDF som kansendes til ditt lokale trykkeri. Dersomtrykkeriet trenger andre filereller lurer på noe du ikke kan svarepå, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiverØyvind Stedal på e-post:oyvind.stedal@redcross.noSøk om støtte fra FrifondDersom bestillingen er fra RødeKors Ungdoms lokallag og skal brukestil lokal aktivitet i henhold til vårstrategi, kan du også søke om frifond-midlertil produksjon av roll-up.Klikk her for å laste ned filenSide 4


Distriktsrådet2013Lederens ord!Hva skjer?30. aug -1. sept.Beredskapssamling for alle tillitsvalgteledere i Rogaland RK.20. –22. septLedersamling Røde Kors Ungdom (medflere enn bare ledere) 27. –29. sept.Kurshelg 1. Her er blant annet GrunnkursRøde Kors Ungdom, psykososialførstehjelp og NGF satt opp.10.—13. okt.Høstcamp for ungdom i Røde Kors!!1.—3. nov.Kurshelg 2. Her vil det mest sannsynligbli satt opp instruktørkurset i Aktivtvalg som går over hele helgen!!Ungdomskontakt pådistriktskontoret:Kjersti KvaleAdr:Oddagt. 8, 5525 HaugesundPb 438, 5501 HaugesundTlf: 52718325 /90031836E-post: kjersti.kvale@redcross.noRogaland Røde KorsAdr: Hovebakken 1, 4306 SandnesTelefon: 51668330Ta kontakt med Rogaland RødeKors Ungdom enten på Facebookeller e-post!Hei alle sammen!Nå er det sommer og ferietid :) Håper alle nyter det så godt dekan med sommerjobber, reiser og venner.Det har vært stor aktivitet i de ulike lokallagene og distriktsrådeter stolt over hva vi får til her i Rogaland. Vi viser også igjensentralt noe som er ekstra gøy. Det er takket være innsats fradere alle.Det blir en spennende, men også travel, høst med både kurshelger,høstcamp og ledersamling. Jeg håper å se mange av dere pådisse arrangementene. Vi har plass til et DM for Røde Kors Ungdomogså hvis noen ønsker å arrangere dette :)Det er viktig å legge gode planer for høsten og opprettholde denhøye aktiviteten dere har hatt hittil i år. Ikke glem at skolestarter det en unik mulighet til å rekruttere nye medlemmer. Haplanen klar på forhånd og trenger dere hjelp, ikke vær redd forå ta kontakt!!!God sommer :)Leder, Christian FalnesLeder Christian Falnes christian.falnes@gmail.com 900 43 924Nestleder Elisabeth Ulvøy eliulv_93@hotmail.com 984 82 256Medlem Nina Solheim solheim_nina@hotmail.com 908 47 381Medlem Egil Foss Lervik seaturtles@hotmail.no 951 22 341Vara Anita Heggheim anita.heggheim@gmail.com 958 61 669Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet fra Rogaland Røde Kors Ungdomsend e-post til Kjersti med avmelding.

More magazines by this user
Similar magazines