Innspill fra Skyss - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Innspill fra Skyss - Hordaland fylkeskommune

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk ogtransport i Bergensområdet- Innspill fra SkyssOddmund Sylta, direktør i Skyss


Om SkyssBuss– 11 kontrakter– 762 busserBybaneFerge– 1 kontrakt– 17 bybanevogner– 4 fergekontrakter– 17 ferjestrekningerHurtigbåt– 10 båtkontrakter Total omsetning 2012 ca. 1,8 mrd Kr


Overordnede mål for Skyss• 50 prosent passasjerøkning i Bergensområdet til 2020.Høringsutkastet til RTP foreslår at andelen reiser medkollektivtransport i Bergensområdet skal øke fra 12% til16% i 2024.• Full framkommelighet for kollektivtransporten på allehovedtraseer i Bergen• Universell utforming av kollektivtransportsystemet• Miljøvennlig kollektivtransport


Høykvalitets kollektivtransport• God fremkommelighet• Høy punktlighet• Kort holdeplasstid• Høy frekvens• Universelt utformet hele reisekjeden• Holdeplasser• Materiellet


Bybanen• Videre utbygging• Integrert kollektivnett• Matebusser• Forutsigbarfremkommelighet• Høy frekvens• Komfortabel reise


Det beste av det beste…


…vil vi ta med videre i kollektivsystemet


Flere og mere fornøyde kunder– Kollektivtilbudets konkurransekraft må økes– Det må være enkelt å reise kollektivt– Markedsrettet utvikling– Utvikling av kollektivtilbudet må baseres på nåværendeog framtidige reisebehov– Områder med størst potensial for flere kunderprioriteres– Barrierer og hindringer må fjernes eller nedbygges– Markedsbasert utbygging og vedlikehold avinfrastruktur


Fra bussen mintil nettet vårtTrafikantinformasjon handler om:• å gjøre det enklere for allekunder å forstå, planlegge oggjennomføre en reise• å gjøre det enkelt å reise påkryss og tvers av Skyss sittrutenett - fra buss, til bane, tilferje eller til båt


Slutte å mumle Bilveinettet godt synlig -Et busstopp har vegvesenetsaller minste skiltBussen selv er der et kortøyeblikk – ”ute av øyet ute avsinn”For å synes bedre iomgivelsene må vi rydde ossstørre plass.


Sandviken: Tilgjengelig? Synlig?


Samordnet lokalt og regionalt kollektivtilbud• Markedsgrunnlag forlite til å konkurrere medbil på lokale reiser• Gode overganger forarbeidspendlere• Lokalt kollektivtilbud tilknutepunkt som er godtsamordnet medregionalt tog-, buss- ogbåttilbud


Utvikle knutepunkter og omstigningssteder• Knutepunkter ogomstigningssteder utenforsentrum utvikles for godovergang og være attraktivefor de reisende• Korte gangavstander• Hensiktsmessig inn ogutkjøring


Grunntilbud -Befolkningstetthet• Et mer kollektivtrafikkorientertutbyggingsmønster hargrunnleggende betydning forinnen rimelige økonomiskerammer å kunne gi etkonkurransedyktig kollektivttrafikktilbud• Motsatt: Ved spredt bosetting børen ikke kunne påregne denformen for mobilitet som gis vedet normalt kollektivttrafikktilbud. Et slikt tilbud villeheller ikke ha positiv miljøeffekt


Samordning i distriktene• Gevinster ved å se ulike typer offentligtransporttilbud i sammenheng• Omfatter skoleskyss,bestillingstransport, TT-transport ogsyketransport, og det øvrige kommunalevelferdstilbudet• Skoleskyss som ryggrad og et godt fellesbestillingstilbud kan være en løsning?


Kollektivtransport og arealplanlegging• Samordnet areal- og transportplanlegging som gir transporteffektiv plassering avbolig, arbeidssted, skoler service og kollektivknutepunkter• Prioritere utnyttelse av eksisterende kollektivtilbud ved valg av utbyggingsarealerframfor bruk av nye områder• Krav om vurdering av kollektivtransport ved utarbeidelse av arealplaner• Gjøre mulig at utbygger kan pålegges finansiering av infrastruktur og drift avkollektivtransport• Gjøre det enklere å ta i bruk areal knyttet til eksisterende kollektivknutepunkt vedutbygging til næring og bolig. Øker utnyttelsen og stimulerer til videre utvikling avinvesteringer som allerede er tatt.• Transportløsninger som en integrert del av utbyggingsplanerEksempler:•Knutepunkter med effektive overganger,•Innfartsparkeringer,•Kollektivfelt og kollektivgater/ -traseer og annen fremkommelighet


Framkommelighetstiltak• Å sikre framkommelighet er en forutsetning for få flere reisende ogderav høyere inntekter• Spesielt viktig for stamlinjene• Selv marginale reduksjoner i reisetid gir vesentligekostnadsbesparelser (rutetimer)• Ved å se drift av kollektivtrafikken i sammenheng medinvesteringer i infrastrukturen som gir kollektivtrafikken bedrefremkommelighet kan fylkeskommunen spare store beløp• I Bergensområdet, der kollektivtrafikken har størstmarkedspotensiale, er det grunnlag for å gi kollektivtrafikkenfortrinn framfor bil blant annet gjennom etablering av fleresambruks- og kollektivfelt


Framkommelighetstiltak– Tidsbegrensede kollektivfelt (eksempel fra New York)


Kollektivtransport koster• Jo større suksess jo mer koster det. Ensannhet som må aksepteres omkollektivtransporten skal ta framtidigtrafikkvekst i byene. En gjennomsnittligkollektivreise krever +/- 10-kroner i tilskuddsom betyr at 500 millioner nye reisende kanøke kostnadene til drift med 5 milliarder/år.• Kollektivtransporten trenger langsiktige ogforutsigbare finansieringsordninger for bådedrift og investering nedfelt i NTP og somstimulerer ønsket utvikling og honorererresultater


Definere et tydeligere skille mellom markedsrettetkollektiv-transport, velferdsrettet kollektivtransportog skoleskyss• I dag «sauses» dette ofte sammen i budsjett og planprosesser• I dag er markeds- og velferdsrettet kollektivtransport en salderingspost nårlovpålagt skoleskyss skal løses.• Et tydeligere skille vil gi grunnlag for større forutsigbarhet og riktigerevirkemiddelbruk og prioriteringer enn hva som er tilfelle i dag.• Satsing på en dobling av kollektivtransporten vil bli enklere å konsentrere til derdet er vekstpotensial (markedsrettet kollektivtransport).• Konsekvenser og forhold knyttet til skoleskyss og velferdsrettede kollektivtransportblir synliggjort og tiltak for å opprettholde dette på ønsket nivå blir enklere ibudsjett- og driftssammenheng.


Vi må lære av de gode eksemplene• Posten NorgeØstlandsterminalen flyttetfra Oslo S til Lørenskog med2500 ansatte. De haroppnådd en kollektivandelpå 70 %.• Skyss er blant annet i dialogmed Statoil, Avinor, DNB,HaukelandUniversitetssykehus omutvikling avkollektivtilbudet• Informasjon til de ansatte, samarbeid med kollektivselskapene omtilrettelagt kollektivtilbudet, i kombinasjon med få parkeringsplasserved bedriften.


Kollektivtransporten i Hordaland- De viktigste utfordringene fremover:– Videre utbygging av Bybanen– Utvikling av trafikantinformasjon, inklusiv sanntidssystem– Bedret fremkommelighet for kollektivtrafikken– Møte forventet befolkningsvekst i Bergensområdet, 160.000 nyeinnbyggere innen 2040– Videreforedling av rutestruktur– Utvikling av kollektivtilbud i distriktene (bestillingsruter etc.)– Gjennomgang av pris- og sonestruktur– Bransjeutfordring: Generasjonsskifte/Rekruttering av sjåfører– Flere salgskanaler/kommisjonærer/nettløsning– Videreutvikling av Skyss som organisasjon


Takk for oppmerksomhetenTittel | 29.05.2012

More magazines by this user
Similar magazines