13.07.2015 Views

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TIL TENESTENord-Fron kyrkjekontorTlf 612 16 290Fax 612 16 291Kyrkjeverje: Aud HaademTlf 612 16 292Sekretær. Marit hagenTlf 612 16 290KONTORTIDER:Kl 09.00-12.00og elles etter avtaleSOKNEPREST:Jens Petter OusTlf privat 612 94 444Tlf kontor 612 16 293SOKNEPREST:Marie Margrethe Lie SperreTlf privat 951 97 428Tlf kontor 612 16 294DIAKON OG TRUSOPPLÆRAR:Brit Ninni FossliTlf 612 16286ORGANIST:Michel ZelissenTlf privat 908 26 654SØDORP SOKNSoknerådsleiar:Kirsten Dina LeineTlf 612 90 123/901 01 690Kyrkjetenar/gravar:Anders StøTlf 612 90 974/909 60 650Kyrkjetenar:Frank VarpestuenTlf 456 06 026KVAM SOKNSoknerådsleiar:Aud BrendstuenTlf 612 94 038/472 22 324Kyrkjetenar:Svein Fredrik KjæstadTlf 908 45 584DøypteSødorpTrym KlypenOda ByrløkkenMarkus StorbråtenSofia StøstadMari Melby Tessneset, døypt VågåKVAMSunniva JohansenTheo Leander Brustuen, OttaOline KolloenSKÅBUEllef Hoel Skuterud, VinstraHerman Holt Borgen, LillehammerKVIKNETord SlettenVigdeHEIM OG KYRKJESKÅBUMarianne Johnsgaard ogHolm Amund Holmsen, SlattumDødeSødorpPer-Arne ØiumshaugenOdmar MyrumAnna Elisabet Mariasson, OsloAudun Bøe, OsloKVAMPetter TeigeLaila Olsen, SelHelge BrustuenPreben Svend Andersen, OsloBertha SlåenHelga HagenSKÅBUThea BlekastadMargit KampesæterJohan HeideKVIKNE SOKNSoknerådsleiar:Kristian EkreTlf 612 95 832/911 31 563Kyrkjetenar:Jan SmikopTlf 951 22 470SKÅBU SOKNSoknerådsleiar:Unni Bøyum KlugeTlf 932 92 209FAMILIE-RÅDGJEVINGKirkens FamilierådgivingStorgt 21, 2670 OttaTlf 612 30 536Kl 09.00 – 14.00KYRKJEBLAD FOR NORD-FRONRedaktør: Jan Sæterli, tlf. 900 47 852, mail: jaseterl@bbnett.noRedaksjonskomite: Per Ottesen (Sødorp), Randi Brendløkken (Skåbu),Knut Barkenæs (Kvikne), Egil Myhre (Kvam) og Jens Petter Ous.Neste nummerav ”Kyrkjeblad for Nord-Fron” kjem ut i juni 2012.Frist for stoff: 25. mai 2012.Grafisk produksjon:Dale-Gudbrands Trykkeri a.s,www.dg-trykk.noKyrkjeblad for Nord-Fron – Nedregate 50 – 2640 VinstraKontonummer: 1644.18.349972 Kyrkjeblad for Nord-Fron


I tillegg til dette stod orgelet i Sødorp veldig feil plassert.Pipene var vendt mot organisten og ikke inn motkirken. Dette førte med seg at organisten fikk et helt feilbilde av hvordan orgelet klang i kirkerommet. Orgeletsplassering gjorde det også helt umulig å stemme heleorgelet. Dette kan for eksempel sammenlignes med etvanlig piano, der stemmeren kommer hjem til deg ogoppdager at han bare kan stemme de hvite tangentene.Orgelpipene var også delvis ødelagt.Penger til det nye orgelet kommer delvis av at inntektenei 2011 har vært en del større enn budsjettert. Dissepengene kunne da delvis brukes til forbedring av orgelparken.Også orgelet i Kvam trenger oppgradering, noesom vil skje i år.Til Sødorp benytta vi oss av et tilbud jeg fikk en gangi 2011 for å kjøpe et digitalt-demo-orgel, laget av orgelbyggerJohannus i Nederland.Nyorgelet i Sødorp er et 3 klavers Johannes-orgelmed hele 47 stemmer. Lyden av instrumentet er av veldighøy kvalitet. Orgelet har mange innstillingsmuligheter,noe som gjør det mulig å fremføre nesten alt som erskrevet av orgellitteratur med akkurat samme lyden somkomponisten så for seg. Lyden er stabil, orgelet er alltidrent, uansett om temperaturen i kirka går opp eller ned.Instrumentet trenger ikke stemming og heller ikke noejustering av teknikken.For meg som organist gir dette orgelet store muligheterfor min egen utvikling, men ikke minst gir detinspirasjon og glede for alle tilhørere.Litt om orgelet i KvamOrgelet i Kvam er bygd i 1952, sammen året somkirken. Instrumentet er en helhet med kirkerommet.Plassering av pipene på loftet og spillepulten på gallerieter en typisk løsning for denne tiden. Bl.a. har Fåvangkirke samme løsning.Orgelet er bygd av den norske orgelbyggeren Jørgenseni Oslo, som i sin tid var Norges beste og mestproduktive orgelbygger. Kvaliteten av pipene, teknikkenog møbler er enestående. Mange norske kirker haren gang i tiden hatt et Jørgensen-orgel, men mange harnå blitt skiftet ut. De siste årene har norske orgelentusiasterbegynt å sette pris på disse flotte instrumentene.Jørgensen-orgler er ikoner i norsk orgelbyggkultur avenestående kvalitet.Derfor er det i mine, og heldigvis mange fleres øyne,viktig å ta vare på orgelet i Kvam.Men dessverre er det slik at instrumentet har værtubrukt i mange år. Ingen spilling, ingen stemming, ingenvedlikhold. Per dags dato er orgelet spillbart, meninstrumentet roper etter kjærlighet og oppmerksomhet(og penger).I løpet av 2012 skal firmaet Norsk Orgelverksted restaurereorgelet i Kvam kyrkje. Orgelet skal demonteresog rengjøres. Mekanikken skal bli reparert og der hvordet er nødvendig skiftes ut. Pipene skal rengjøres, deskal bli intonert på nytt og stemt. Et register skal byttesut med et nytt register som gjør at orgelet er enda merbrukbart. Til slutt skal belysningen, pedalet og krakkenrepareres.I september 1999 besøkte daværende biskop KøhnNord-Fron kommune. I hennes rapport om tilstanden ikirkene våre skrev hun at vi måtte sette i gang arbeidetmed å ruste opp orglene i Nord Fron. Siden 1999 hardet blitt gjort en god del ting, og i løpet av dette åretskal arbeidet med orglene fullføres. Da er orgelparken ikirkene og kapellene våre up-to-date.Jeg tror at Sødorp kirke en gang i framtiden må fået ordentlig pipeorgel og arbeidet mot dette målet kansammen med soknerådet settes i gang så fort som mulig.Men de neste 10 årene er jeg nokså fornøyd...Revidert gravferdslovGravferdsloven er revidert av omsyn til livssysminoritetane. Lova, som tredde i kraft1. januar i år, får mindre konsekvensar for medlemmene av Den norske kyrkja.Gravlegging skal skje i respekt for den enkeltes livssyn og religion, og den avdøde harkrav på å verte gravlagd i ei spesielt tilrettelagt grav. Dersom krav om tilrettelagt gravikkje kan oppfyllast i heimkommunen, må det lokale fellesrådet dekke kostnader vedbruk av tilrettelagd grav i ein annan kommune som tilbyr dette.(Kilde: Frilansbyrået ”svart på kvitt”)Kyrkjeblad for Nord-Fron 7


Slutta som kyrkjetenarPå siste gudstenesta i Kvikne i 2011, vart Per Kåre Berget takka av som kyrkjetenar i Kvikne.Og vi sluttar oss til takka for ei vel utført teneste i kyrkjelyden. Ny kyrkjetenar i Kvikne, er Jan Smikop.Han har ved fleire høve gjort nokre tenetser i Kvikne. Og han har godt kjennskap tilkyrkjetenarjobben, sidan han har same arbeid i Skåbu. T.h. Marie Margrethe Lie Sperre.KirkekaffeEtter gudstjenesten i Sødorp kapell den 25. mars,kl. 11.00, arrangeres kirkekaffe av soknerådet.Under kirkekaffen vil det bli en gjennomgang avårsmeldingen til soknerådet, og alle er velkommen!Etter årsmeldingen vil vi også lodde stemningen for detnye liturgiarbeidet vi driver med her i kirkenevåre, og det vil bli muligheter til å komme medkommentarer også til dette.Vel møtt!ÅrsmøterKvam 18. mars, med kyrkjekaffe etterpå.Sødorp 25. mars, med kyrkjekaffe etterpå.Skåbu 18. marsTakk for gaveTakk for pengegava til Sødorp kapell ved gravferdatil Ole Tokse.8 Kyrkjeblad for Nord-Fron


Ny gudstenesteliturgi!– nytt liv i kyrkja?Av Jens Petter OusGudstenesteutvalet i Nord-Fron har gjort sitt arbeidferdig. Fire nye liturgiar for bruk i kyrkjene i Nord-Froner klare til bruk.Eit grunntrekk i alle liturgiane er at det no vert veldigtydeleg at kvar gudsteneste er kyrkjelyden si gudstenesteog ikkje presten åleine si gudsteneste, der kyrkjelyden påsett og vis var tilskodarar. Nei, no skal fleire involveras idet som skjer!No skal vi bruke medhjelparar i gudstenestene –ministrantar – og vi kjem til å ha med medliturgar vedmange høve. (Noko av dette har de kanskje sett, nårkonfirmantane har hatt slike oppgåver i gudstenestenesiste året. Og tekstlesarane... og born i samband med LysVaken... og liknande gudstenester med borna i fokus).Kvifor fire ulike liturgar?Jo, vi ynskjer å ha liturgiar som er tilpassa dei ulik kyrkjelegearrangementa gjennom året.Og vi ynskjer å kunne ha liturgiar som tek vare påsituasjonar som oppstår; til dømes om det vert meldt femdåp til ein søndag: Då vil det vera godt å kunne bruke einkortare liturgi slik at messa ikkje vert for lang.Dei fire liturgiane er forma slik:• Ein vanleg høgmesseliturgi med nattverd – truleg denliturgien som skal nyttast oftast.• Ein høgmesseliturgi utan nattverd.• Ein kortare liturgi med nattverd.• Og ein kort liturgi utan nattverd.Gudstenesteutvalet har gjort nokre val som kanskje kankjennast litt vanskelege i starten. Mellom anna vil vi nytteden nye forma for Fader vår, eller ”Vår Far i himmelen..”som det no står. Så noko vil frå starten kjennast litt framandt.For å gjere det litt lettare for oss alle, vil det vertelaga gudstenesteprogram der dei nye ledda i gudstenestaer nedskrivne. Vi vil også ved nokre høve øva litt framformessa, slik at ikkje alt vert heilt framandt. Når det er sagt,må vi også legga til at mange av dei kjende og kjære leddafrå gudstenesta slik vi kjenner den frå ordninga vi no harhatt i om lag 20 år, vil vera med framover.Ofte høyrer vi kritikk for bruk av nye og framande salmari gudstenestene. Slik vil det nok vera i framtida også! Nysalmebok kjem i 2013, og med det nokre nye salmar ogmelodiar. Men kjernesalmane vi kjenner, blir med i dennye salmeboka også. I grunnen er det vel berre ein ting ågjera med det som er framandt: Å la seg utfordre av detog gå inn i det for at det skal bli kjent og nært, og ikkjelenger framandt! Det handlar om å innta kyrkja og veremed å prega den.Vi reknar med at vi i midten av mars tek i bruk alle deinye liturgiane. Dåpsliturgien er allereide teken i bruk, såvi er kome i gang! Så gjev vi kvarandre eit halvår med littprøving og feiling, før dei nye liturgiane vert sendt inn tilbiskopen for godkjenning. Frå 1.søndag i advent 2012,har vi så faste liturgiar som skal brukast i åra frametter.Desse to siste liturgiane vil nok vera mest lik det vi i dagkjenner som familiegudstenester.Ny utgave av Herrens bønVår Far i himmelen!La navnet ditt helliges.La ditt rike komme.La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.Gi oss i dag vårt daglige brød,og tilgi oss vår skyld,slik vi også tilgir våre skyldnere.Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.For riket er ditt og makten og æren i evighet.Amen.10 Kyrkjeblad for Nord-Fron


Nytt fra Gudstenesteutvaleti Nord-FronAv Jens Petter OusGudstenesteutvalet har no gjort ferdig dei fire liturgianesom skal nyttast i kyrkjene i Nord-Fron. Vi har gått etterdei føringane som ligg i det materialet som er sendt ut avkyrkjerådet.Dei har sett opp fire malar for gudstenester, slik at einkan laga gudstenester som høver for dei ulike tider avkyrkjeåret og for ulike målgrupper (Konfirmantar, born,heile kyrkjelyden osv).For gudstenesteutvalet har det vore viktig at ikkje altblir nytt og framandt for kyrkjelyden. Vi skal kjenna ossatt! Difor er det lagt vekt på å ta med noko av det gamlekjernestoffet i gudstenesta og kombinera dette med nyeelement.Kor vidt gudstenesteutvalet har lykkast med å skapa eigudsteneste som på ein betre måte kan møte kyrkjelydenanno 2012, er uvisst. Berre ved å prøva og eventuelt justerakursen om noko ikkje fungerer, kan vi koma vidare iarbeidet med å laga ein ”Nord-Fronsliturgi” som frøningarflest kan kjenna seg heime i.Utprøvinga av desse liturgiane tek til i midten av mars.Ny dåpsordning har vi allereide brukt ei tid. Det er viktigat det meldast attende til oss om det er noko som ikkjefungerer eller som kan gjerast betre enn det vi har fått til igudstenesteutvalet.Konfirmant 2012-2013Innskriving som konfirmant skjer på følgjande tider (I samband med gudstenester):Kvam kyrkje 15.april kl 11.00Kvikne kyrkje 22.april kl 11.00Sødorp kyrkje 22.april kl 17.00Skåbu kyrkje 29.april kl 11.00.Vi sender ut brev med nærare informasjon om konfirmasjon rett før påske.MERK: Tid for konfirmantleir: 26-30. juni.Kyrkjeblad for Nord-Fron 11


Sundet prestegard på VinstraAv Snøfrid Skaare. Alle foto: Jens Petter OusFram til 1851 var Sør- og Nord-Fron ein kommune ogeit prestegjeld, men frå dette året vart det to kommunarog to prestegjeld.Presten til Nord-Fron flytta til den tidlegare kapellangardenSundet på Vinstra, til eit stort tohøgda hus med8 rom i 1. etasje og 7 rom i 2. etasje. Ein av prestane fekkinstallert eit ringeklokke-system, slik ein finn ved størrehotell. Ein kunne nok samanlikne bustaden med eithotell eller pensjonat. Presten Heggenhougen hadde 11barn, kanskje var det han som brukte nummerering avromma til å halde oversikten over alle barna?I tida etter delinga av prestegjeld har det vore fleire prestari Nord-Fron. Prestane som gjorde teneste her i åraetter delinga Nord-Fron/Sør-Fron og budde i prestegardenSundet var:• Nils Wolf Christie, 1850-1868• Jens Jørgen Jarmann, 1868-1872• Ole Laurits Olsen, 1876-1883• Anton Torvald Bjørnstad, 1883-1891• Gudbrand Heggenhougen, 1891-1918• Bjarne Hjalmar Knudsen, 1918-1924• Bjarne Nordrum, 1925-1952• Bernhard Andreas Stub Guthe, 1953-1954• Ingvald Skaare, 1954-1970Det vart i 1852 bygd ny bustad til presten i Nord-Fron. Beste materialer vart nytta, det var tydeleg atbygde foket ynskte å stelle pent med den nye prestensin. Huset vart sett opp på jordet til garden Sundet, derpresten sin bustad står i dag også. På 1970-talet vart detbestemt at den gamle bustaden skulle rivast, nytt våningshusskulle setjast opp. Huset var i god stand, mennaturlegvis umoderne, upraktisk og kaldt.Huset vart seld og er nå sett opp øverst i Sødorp i1976, som privat bustad. Huset er fint og ligg fint til, også mykje som råd av det gamle huset er nytta. Det ytre”skalet” er sett opp att slik det var, men bordkledningensom vart sett på rundt 1890 og dekte heile huset, vartteke bort. Huset er isolert innvendig og pussa opp att påbeste måte. Brunbeisa tømmerveggar dekker heile huset.og det gamle tømmeret er nesten like fint som då husetvart sett opp i 1852.Huset er så stort og i så god stand at det burde kunnebrukast meir enn berre til privat bolig, Ja, dersom det ikkjekjem ein ny prest Heggenhougen med eit dusin barnda! Men det er ikkje mykje truleg.Det hadde vore fint om huset kunne brukast til formålder mange fekk glede av det store, vakre huset. Bådestorleiken og plasseringa gjer at det peiker seg ut som eithus mange kan ha glede av.12 Kyrkjeblad for Nord-Fron


Fv: Kjartan Ruset, Marit Sylte, Petra Berg, Marie M L Sperre.Fv. Johannes Barndvol, Eldri Barndvol, Solveig Toseth,Hildegunn Maria Haanes Ruset, Jorunn Haanes Ruset.Eva Hilde Bakken, ukjent, Snøfrid Skaare, Haldis Skuterud,Åse Mollestad Ous.Bots og bededag 2011Den 30. oktober 2011 var det Bots- og bededagsgudstjeneste i Sødorp Kapell.Som en hyggelig begivenhet ble alle i menigheten denne dagen bedt inn til kirkekaffe i den gamle, ærverdigeprestegården på Sødorp. Det var en flott begivenhet. Vi fikk høre historier fra tidligere tider, av folk i menigheten somhadde minner knyttet til prestegården, historier om prest Skaare og kirka. Snøfrid, datteren til sokneprest Skaare,og Gudbrand viste gjestene rundt og tilbød servering i flotte omgivelser. Det ble en minnerik dag.På forrige sida forteller Snøfrid selv litt om prestegårdens historie:Kyrkjeblad for Nord-Fron 13


Årsmelding Skåbu sokneråd(Utdrag)Leder:Per S. Brendløkken.Nestleder: Kjell Maurstad (vara fellesråd).Kasserer:Laila Risdal.Sekretær:Ingebjørg Ekre.Øvrige medlemmer: Terje Heide (fellesrådet) Marit Brekken (fellesrådet).Vara medlemmer: Anita Stebergløkken, Helene Rundhaugen, Liv Marie Dalsheim, Christel Brekken Aas,Iver Maurstad.Skåbu Sokneråd har i 2011 behandla 22 saker fordelt på5 soknerådsmøter.Det ble holdt 28 gudstjenester. Offer til egen virsomhetvar kr 3.720,- og kr 20.429,50 til andre virksomheter.Ofring totalt kr 24.149,50 ,-Vi startet første soknerådsmøte dette året med besøk avvår nyansatte diakon/trusopplærer, Brit Ninni Fossli. Hoorienterte om hvilken rolle og hvilket arbeid hun ville hainnafor kirken (sak 03/11). 27. februar kl 19.00 arrangertevi folkemusikkmesse med Mukampen spellemannslag,og Jens Petter Ous som prest, med mange gode salmer ogmusikkinnslag.Når det gjelder Bakkestugu, så er økonomien et gjennomgåendetema også dette året. Vi er jo så heldige at vii Skåbu sokneråd har arven etter Rønnaug Sagboden, slikat vi har penger til enhver tid, men pengene skal brukestil «utsmykning av kirka», og ikke til vedlikehold oglønnsutgifter av Bakkestugu. Soknerådsvalget ble avholdt11. og 12. september med et godt oppmøte av de stemmeberettigei soknet.Kirka ble vasket 26. mai på dugnad, med 8 personer.Jobben ble gjort på 4 timer med intensiv vasking. Islutten av mai ble det holdt dugnad på kirkegarden, medgodt oppmøte, med kaker og kaffe til avslutning. 3 junihadde vi blomstersalg og planting.Bakkestugudagen den 26. juni startet med en guidettur gjennom den gamle skolevegen, fra Skåbu baklia tilBakkestugu. Det var godt oppmøte med 23 personersom var med og gikk turen med Håkon Berglund og IvarEngevold som guider.18. september var det konfirmantjubileum, for 50-,60- og 70-års konfirmanter. Soknerådet leide veslesalenpå bygdahuset, disket opp med snitter, kaker og kaffe.Godt frammøte av jubilanter, og Jens Petter Ous vartoastmaster og fotograf.Ordinasjon av nytilsatt prest Marie Magrethe LieSperre var i Sødorp kirke den 28. august, der soknerådastilte med hjelp til kirkekaffe og sosialt samvær i Kyrkjestugui Sødorp. Her var det fullsatt hus med menighet,geistlige, gjester og presse.Tradisjonen tro ble det også dette året avholdt julekonserti Skåbu kirka, med Skåbu barne og ungdomskorog Skåbukoret med Anne Mette Blekastad som dirigentog «primus motor», den 18. desember.For Skåbu soknerådPer S. Brendløkken (leder)Årsmelding Sødorp sokneråd(Utdrag)Leiar:Haldis SkuterudNesteleiar:Sigrun Sande LienSekretær:Ingrid AgøyKasserer:Anne Karin KeivenVaramedlemer: Jens Sverre Eide (har møtt fast i 2011). Inger Vaet (har møtt fast i 2011).Vidar Skaare (har møtt fast i 2011). Henry Eggen, Anne Karin Kleiven (kasserar).Medlemmar i Fellesrådet: Haldis Skuterud og Per Magne Sundhagen.Dette året har det vore 6 soknerådsmøter. Det har vorebehandla 25 saker.Nord-Gudbrandsdal prosti fekk tildelt trusopplæringsmidlarfrå Staten i 2011. Det er ein sum pr barn ogunge mellom 0 og 18 år. Desse midlane gjorde Nord-Fron kyrkjelege fellesråd i stand til å tilsetje ein trusopplærari halv stilling frå 1.okt.. Stillinga er kombinert medei halv diakon-stilling.Vår eigen diakon(og trusopplærar) Brit Ninni Fosslivart 30. januar vigsla til diakon av biskop Solveig Fiske.14 Kyrkjeblad for Nord-Fron


Det var avslutningsgudsteneste for Kjartan Ruset 2. juni.Siste arbeidsdagen var søndag 5. juni med konfirmasjon iSkåbu.28.8 ble Marie Margrethe Lie Sperre ordinert til prestog innsett som ny sokneprest i Nord-Fron.Det vart valt nytt sokneråd samstundes med kommunevalet11. og 12 sept.For 2011-konfirmantane vart konfirmantåret gjennomførtetter det innarbeidde opplegget, med undervisninggjennom året, tur til Mesnalia om hausten og pilegrimsturtil Nidaros på våren. Konfirmantfestivalen var detteåret på Dombås.For 2012-kullet har ein starta det nye opplegget, somtek til med konfirmant-leir over fleire dagar. Leiren erfelles for heile prostiet, og vart avvikla på Nordfjord Folkehøgskulei Gloppen i 11.-15. august. Leiren vart sværtvellukka.Søndag 18.september var det høgmesse i kyrkja med konfirmantjubileum.50-, 60- og 70- årskonfirmantane varspesielt innbedne. Frammøtet i år var noko dårlegare enndei siste åra. Det var kyrkjekaffi med snittar og blautkakei Kyrkjestugu etter messa.Det vart tilsett ny organist i Nord-Fron i 2011. Innsettelsenav Michel Zelissen skjedde i Sødorp kapell 29.mai.Laurdagsklubben har hatt sine samlingar i Kyrkjestugugjennom året. Leiarar har vore Kari Bygjordet, RagnhildBjørkhaug og Kjartan Ruset.Ved ofringar i kyrkja og kapellet har det kome inn kr8.896,- til eigne føremål og kr 34.217,- til andre føremål.Konfirmantane samla inn i alt kr 22.660,- til KirkensNødhjelp og Strømmestiftelsen.Sødorp kyrkje vart vaska i mai, fleire frå kyrkjelydenstilte opp på dugnad.Ingrid AgøysekretærHaldis SkuterudleiarVenner blir danket ut av Facebook?I en ny internasjonal undersøkelse kommer det nå fram at mer enn en firedel synes det er viktigere å være oppdatertpå Facebook, enn å være med venner.Jarle Haugland i ”Familie & Medier” (www.fom.no) kommenterer undersøkelsen slik:”Samtidig som undersøkelsen facinerer meg, er den også skremmende. Den viser en trend der vi kan stå ifare for at det digitale liv erstatter den virkelige, fysiske kontakten med andre mennesker.”I kontrast til dette mener andre at de sosiale mediene er en forlengelse av vanlig sosial kontakt, heller enn enerstatning. Hanna Aase driver ”Toveis Media” som spesialiserer seg på rådgiving innen sosiale medier, og hunmener kommunikasjon på internett ikke går på bekostning av å møtes, være sammen og ha den gode samtalen.Ofte overdrives farene ved sosiale medier, mener hun.Tidligere leder av Språkrådet, Sylfest Lomheim, mener det er et hån å kalle sosiale medier for sosiale. Han sier tilavisa Vårt Land at han ser tendenser til at vi ikke lenger har kontroll over teknologien, men at den er i ferd med åta kontroll over oss i stedet.”Mennesket er i ferd med å bli slukt av kommunikasjonsteknologi. Eg er ikkje i mot teknologien. Men dersomteknologien tek styringa over oss, sluttar vi å vere det biologiske vesenet vi har vore i flere hundre tusenår. Då brenn det eit blått lys for mennesket,” seier han.Han ser på sosiale medier som en trussel og som tidsfordriv. For han er ikke sosiale medier et supplement til vanligsosial kontakt, men heller noe som erstatter det.Hva mener du? Er de sosiale mediene i ferd med å ta over livene våre, eller ser vi spøkelser på høylys dag?(Sakset fra ”På bølgelengde” nr. 4 – 2011.)Kyrkjeblad for Nord-Fron 15


Påskemotiv i SødorpkyrkjaAv Per OttesenJesus vart korsfesta mellom to røvarar. Kven personane på båe sider er, veit vi ikkje, men mest truleg harListad tenkt på Jesu mor og Maria Magdalena. Den fremste mannen på høgre sida er truleg Pontius Pilatus som dømde Jesustil døden. Kan han ha selskap med Judas?Sødorp kyrkje vart bygd i perioden 1750-52. Ho vartinnvigd den 12. september 1752 under namnet ”DenHerre Zebaoths kirke” og var annekskyrkje under hovudkyrkjai Sør-Fron. Dei fyrste åra brukte dei inventaretfrå den gamle kyrkja som da var kjøpt av Østen Bøe påauksjon for 21 daler og 2 mark og rivi. Då Kristen ErlandsenListad i 1762 gjorde avtale med kyrkjevergen ogrepresentantar frå allmugen om å skjera ny altertavle ogpreikestol ”med staffering og maling” til nykyrkja valdehan påska som hovudmotiv på altertavla. Den sto ferdigi 1763, med påskrifta ”Hr. Christian Finchenhoff, Pastortil Froen” nederst på tavla. Listad var rekna som ein godmålar etter datidas krav, og som ein ”bonus” i tillegg tilmåling av figurane og dei andre detaljane stafferte hanogså altertavla med skymåling som bakgrunn for figurane.Det nederste motivet på altertavla viser ”Nadveren”,det siste måltidet Jesus hadde med disiplane. Folk varstort sett fornøgde med arbeidet, men Ivar Kleiven skreivnoko i ”Fronsbygdin” som i dag er lett å seie seg einig i.Vi tek med berre det som gjeld altertavla: ”Altertavla harein rik og vakker utskur’. Dæ er krillskur’n og dæ rikebla’verke som er så vakkert og kraftaugt og fint forma.Bilætskur’n på altertavlun står itte my’ høgt, og sålest erdæ mest overalt med bilætskur’a ette di gamle bygdatreskjerarom.Å skjera figure låg itte for døm. Når dæ vaom å gjera å setja i hop fleire og mindre bilæte, slik som”Nadveren”, vilde heile stykkjy mest stødt misslykkest ogfiguran’ bli formlause bytinge”. Harde ord dette!Andre toner var det då Sigurd Grieg fortalde omprydnaden Listad hadde gjort i Sødorpkyrkja i einartikkel i ”Gudbrandsdølen”. Vi viser her til det øverstebildefeltet i altertavla og det store krusifikset til høgre forkoret. Grieg skriv: ”Av den korsfestede Kristus og røvernepå Sødorp kirkes altertavle mener Hauglid å kunne se atListad har studert gotiske krusifikser. Dette kommer da16 Kyrkjeblad for Nord-Fron


også klart fram hvis vi ser nærmere på det store krusifikshan har skåret til Sødorp kirke. ”Gotikkens stilfølelseer her så sikkert gjengitt”, sier Hauglid, ”at vi må tro athan har hatt et bestemt forbilde å gå ut fra”. Rimeligvishar Listad kjent det skjønne krusifiks i Svatsum kirke fra1300-årene som nå er i Nordiska Museet i Stockholm”.På toppen av altertavla står Kristus, og vi finn innskrifta”Han er opstand han er icke her”. Vi har altså kometil oppstandelsen på påskedagen og reisa gjennom Jesulidingshistorie er over.Då Maria Magdalena og to andre kvinner kom til Jesu gravvar steinen som stengte inngangen til grava velta til side. Dådei kom inn i grava sat det ein engel i ein kvit kjortel der.”Bli ikkje redde. Dykk søkjer Jesus frå Nasaret, den korsfesta.Han har stått opp og er ikkje her”, sa han til dei.Det store krusifikset er også eit sterkt religiøst symbol. SigurdGrieg seier at ”Kristen Listad synes for øvrig å ha vært særligfengslet av den lidende Kristus. I 1760-årene skar hansåledes et vakkert krusifiks til Kvikne kirke og i 1783 et tilVenabygd kirke og endelig et i Fåvang kirke.”Nattverden har ein sentral plass i påskeevangeliet. Minnet om den ga oss ein av dei sterkaste religiøse rituala, brødet og vinen.Kyrkjeblad for Nord-Fron 17


Åpen kirke i SkåbuTil sommeren blir det ”åpen kirke”i Skåbu på enkelte dager.Datoene var ikke klare da dettenummer av Kyrkjebladet gikk itrykken, men vi kommer tilbaketil dette tiltaket i nestenummer, i juni.Tlf. 612 18 000 - Web adr: www.s1g.no2640 VINSTRA. TLF. 612 95 270ELØKInstallasjon ASTlf. 61 23 65 10 - www.el-ok.noSØDORP, TLF. 61 29 15 46www.dg-trykk.noBruktbutikkeni NedregateHjelp til MoldovaTlf. 612 91 494Statoil Vinstra.Tlf 61 29 04 01Lomoen - VinstraTlf. 61 21 60 00Fax 61 21 60 01Tlf. 91 57 50 74 fax 61 29 45 76Tlf. E-post: 91 57 bjorke@bogront.no 50 74 - fax 61 29 - www.bjorke.no45 76E-post: Åpen blomsterbutikk bjorke@bogront.no i hagesenteret - hele www.bjorke.noåret.Sorgbinderi - utkjøring av blomster.Åpen blomsterbutikk i hagesenteret hele året.Sorgbinderi - utkjøring av blomster.Tlf. 47 68 22 27Tlf. 40 24 24 24Tlf. 40 24 24 24Helsekost-butikkenNedregate 29. Tlf. 612 22 446– Vi støtter barneprosjekt i LatviaStiftelsen Fred og toleranseNedregt. 29, 2640 VinstraNYE ANNONSØRARer velkomne får og med neste nummer. Ta kontakt med Kyrkjekontoret, tlf. 612 16 290. E-post: marit.hagen@nord-fron.kommune.no18 Kyrkjeblad for Nord-Fron


STATISTIKK FOR NORD-FRON PRESTEGJELD 2011 (2010 i kursiv)Sak SØDORP KVAM KVIKNE SKÅBU2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010Medlemmar * 3344 3356 1253 1261 302 302 326 335Innmeldte 0 0 0 0 0 0 1 0Utmeldte 12 3 1 4 0 0 0 2Kyrkjelege handlingarDåp i soknet 24 34 26 18 5 4 5 5Derav busett i sokn 23 26 18 11 2 1 1 2Konfirmantar 33 37 10 15 3 3 2 7Vigslar 1 5 4 6 2 0 4 4Forbøn borgarleg0 0 0 0 0 0 0 0vigselGravferder 30 45 23 28 4 3 3 6GudstenesterGudstenester søn-/ 36 45 23 25 21 22 21 21helgedagarDeltakarar 2906 3005 1716 1387 774 611 733 757Gudstenester u-21 16 13 12 1 2 5 7søn-/helgedagarDeltakarar 1736 1319 868 1227 75 77 376 389SUM - Totalt tal57 61 36 37 22 24 26 28gudstenesterSUM - Deltakarar 4642 4324 2584 2614 849 688 1109 1146Gudst. m/ nattverd 20 21 8 12 6 7 9 8Deltakarar 561 299 263 268 74 67 124 105Gudst.m/ skriftemål 0 0 0 0 0 0 0 0Deltakarar 0 0 0 0 0 0 0 0Familiegudstenester 843 649 377 431 182 246 139 122(Utanom julaftan) 9 11 9 8 8 8 5 4Deltakarar 696 649 605 431 282 246 160 122Gudst. for ungdom 4 4 3 2 1 1 2 3Deltakarar 400 350 208 154 80 60 130 135Gudst.barnehagar 3 3 1 2 0 0 0 0Deltakarar 145 139 34 65 0 0 0 0Gudst. skular 3 3 1 1 0 0 1 1Deltakarar 650 620 120 160 0 0 61 60Julaftans-gudst 3 3 1 1 0 0 2 2Deltakarar 403 328 270 330 0 0 258 238Påskedagsgudst 1 1 1 1 1 1 1 1Deltakarar 67 36 20 50 25 20 11 18Allehelgensgudst 1 1 1 1 1 1 1 1Deltakarar 87 79 95 85 18 39 27 41Økumeniske gudst. 2 2 0 0 0 0 0 0Deltakarar 91 110 0 0 0 0 0 0Konsert i kyrkja 2 5 1 2 0 0 1 2Deltakarar 480 457 190 230 0 0 150 228Økonomi/kollektar/innsamlingarOfringar totalt 43113 33785 34451 35943 15305 14593 24154 27978Ofringar eige sokn 8896 8541 3913 6586 3745 3464 3724 3188Innsamla midlar 22660 27246 10427 9986 2894 3807 2523 2555* Medlemmer: Tal frå kyrkja sitt medlemsregister. Jens Petter Ous 17.01.2012Kyrkjeblad for Nord-Fron 19


FULLDISTRIBUSJONGudstenester i Nord-Fron, våren 2012DATO/DAG SØDORP KVAM KVIKNE SKÅBU2.s.i fastetida4.marsLuk 7,36-5011 HøgmesseNattverd Marie M LSperre3.s.i fastetida11.marsMark 9,17-294.s.i fastetida18.marsJoh 3,11-16Maria bodskapsdag25.marsLuk 1,46-55Tirsdag27.marsPalmesøndag1.aprilMatt 26,6-13Skjærtorsdag5.aprilLuk 22,14-23Langfredag6.aprilMark 14,26-15,37Påskedagen8.aprilMatt 28,1-82.påskedag9.aprilLuk 24,36-452.s.i påsketida15.aprilJoh 21,15-193.s.i påsketida22.aprilJoh 10,1-104.s.i påsketida29.aprilJoh 13,30-351.maiLuk 14,12-145.s.i påsketida6.maiLuk 13,18-21Fredag11.mai6.s.i påsketida13.maiMatt 7,7-12Grunnlovsdagen17.maiMatt 22,17-22Fredag18.maiLørdag NB19.maiJoh 3,16-21 S.f.pinseFredag25.maiPinsedagen27.maiJoh 14,15-212.pinsedag28.maiJoh 6,44-47Lørdag2.juniTreeinigheitssøndag3.juniLuk 10,21-242.s.i Treeingheitstida10.juniJoh 3,36-303.s.i Treeinigheitstida17.juniJoh 1,35-51Jonsok24.juniMatt 11,7-1417 Kyrkja Familiegudsten6-års-bokaMarie M L Sperre11 KapelletHøgmesse NattverdMarie M L Sperre20 Kyrkja FasteaksjonenKonfirmantane og prestane17. KyrkjaNattverd-gudstenesteMarie M L Sperre11 KapelletLangfredagsmesseJens Petter Ous11 KyrkjaHøgtidsmesseJens Petter Ous10.30 SundheimHøgmesse NattverdJens Petter Ous17 Kyrkja Eftasmesse NattverdKonf.innskrivingMarie M L Sperre17 Kapellet Fam.gudstenBarnas kyrkjebokJens Petter Ous19. Kyrkja Samtalegudsten.Konfirmantane, Marie M L Sperre10 / 12 Kyrkja (S,R/B)Gudsteneste m konfirmasjonMarie M L Sperre09.45 Ruste Marie M L Sperreca 11.30 Kyrkja Marie M L Sperre11 KyrkjaHøgtidsmesseJens Petter Ous10.30 SundheimHøgmesse NattverdMarie M L Sperre11 Familiegudsteneste6-års-bokaJens Petter Ous11.00 Høgmesse.Nattverd.Arne Bøe og Normisjon19. NattverdgudstenesteMarie M L Sperre18 HøgtidsmesseMarie M L Sperre11 Høgmesse NattverdKonfirmantinnskrivingJens Petter Ous11.00 Høgmesse.Nattverd. Klara Myhre ogKvinnehelga/Kirketeigen11 SolidaritetsmesseJens Petter Ousca 11.30FamiliegudstenesteJens Petter Ous19 Samtaleguds tenesteJens Petter Ous11 Gudsteneste medkonfirmasjon.Jens Petter Ous18 HøgtidsmesseMarie M L SperreKirketeigen, Kvam 11.00-14.00 Trusopplæringsdag for heile familien11 KapelletHøgmesse NattverdMarie M L Sperre11.00 KyrkjaHøgmesse NattverdJens Petter Ous13 Pilegrimsmesse på SkarSamarbeid med Sør-FronJens Petter Ous18. Kvam kapellJonsokmesseJens Petter Ous11 Familiegudsteneste6-års-bokaMarie M L Sperre11 HøgmesseNattverdJens Petter Ous11 HøgtidsmesseMarie M L Sperre11 Høgmesse NattverdKonfirmantinnskrivingMarie M L Sperre11 GraupeFamiliegudstenesteJens Petter Ous10.15FamiliegudstenesteJens Petter Ous19 SamtalegudstenesteSkåbu g Kvikne-konfMarie M L Sperre / JPOus11 Gudsteneste medkonfirmasjon.Marie M L Sperre11 EldremesseNattverdMarie M L Sperre17 Familiegudsteneste6-års-bokaJens Petter Ous19. UngdomsgudsteNattverd KFUK/M og Jens Petter Ous19 LangfredagsmesseNattverd Marie M L Sperre21 Sikkilsdalen. PåskeandaktJens Petter Ous18 HøgtidsmesseJens Petter Ous11 Høgmesse NattverdKonfirmantinnskrivingJens Petter Ousca 14.00FamiliegudstenesteMarie M L Sperre18 HøgtidsmesseJens Petter Ous11 Gudsteneste med konfirmasjonJens Petter Ous10.00 KulturvandringCa. 12 BakkestuguFamiliegudstenesteJPOus815 33 300

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!