nyTKS FeedRobot system K1 NORSK - TKS AS

tks.as.no

nyTKS FeedRobot system K1 NORSK - TKS AS

NYHET!TKS FeedRobotSystem- bedre økonomi- bedre arbeidssituasjonAGRIwww.tks-as.no


TKS FeedRobotSystemEt unikt system for utfôringav grovfôr og kraftfôri løsdrift eller båsfjøs.Den eneste automatiske utfôringsmetoden som kan fôrerundballer direkte uten forbehandling.TKS FeedRobot henter selv rundballen automatisk framagasinet når den skal etterfylles. FeedRobot systemeter meget fleksibelt og takler de meste av fôrtyper fra lettfrosne rundballer, silohiv, blokker til blandet fôr frablandeanlegg. I tillegg kan maskinen utstyres medkraftfôrtank som gir muligheter for å fôre egnekraftfôrturer eller kraftfôr sammen med grovfôretVogna har tverrtransportør som gjør at den kan fôre tilbegge sider, og i tillegg kan den utstyres med travers forå takle ekstra brede fôrbrett.SPAR PENGER!• Bedre utnyttelse av grovfôret• Dyrene spiser mer• Melkeproduksjonen øker• Økt tilvekst• Bedre flyt i ku-trafikken• Bedre miljø for bonde og ku• Lavere byggekostnaderVed automatisk fôring flere ganger i døgnetspiser dyra mer og resultatet blir at både melkeytelsenog tilveksten økerFor maksimal utnyttelse bør en fôre opptil 6-12 ganger i døgnet slik at grovfôretutnyttes best mulig. Fôrmengden justeres individuelt. Dette sikrer at selv om det erflere dyr pr eteplass får alle nok fôr uten at mengden på fôrbrettet blir uhåndterligstor. Om fjøset er utstyrt med melkerobot vil flere fôringer skape jevnere flyt ikutrafikken, høyere utnyttelsesgrad og økt melkemengde.Trivselen øker da enkeltdyr får mindre sjanse til å dominere.Fornøyde dyr gir mer melkHver gang fôret blir luftet starter en oksyderingsprosess og fôret får dårligere smak.Ved fôring i små mengder flere ganger daglig unngås problemet og dyrene får tid tilå spise opp mellom hver utfôring. Dyrene vil bli roligere og miljøet i fjøset bedre.


Referanser:Tex MelkefabrikkEier:Tore SøylandÅrestad i TimeUtfôring:K1 Multi Feed RobotMed magasin og kraftfôrtank,automatiskfylling av grovfôr og kraftfôr.RundballelinjenTKS FeedRobot er også utstyrt med et program for å kunne blande rundballerav forskjellig kvalitet og tørrstoff på magasinet. Dette muliggjør bedreutnyttelse av fôret fra forskjellige slåttefelt. Men om rundballene har storvariasjon i konsistens og kvalitet vil maskinen måtte innstilles forskjellig forat den skal kunne legge ut den fôrmengde som er ønskelig. Programmet erderfor utstyrt med opptil 3 forskjellige forhåndinnstilte utfôringsnivå. En plassererrundballene på magasinet etter tørrstoffet, slik at for eksempel nr. 1 ertørr, nr. 2 er bløt og nr 3 er middels. Dette legges inn i programmet. Robotenvil da bruke det program som passer for den enkelte kvalitet. Ved etterfyllingav magasinet med flere baller kan du lett følge med på nummerrekkefølgeni displayet på vogna.En velger selv hvilke program som passer og om en vil benytte dennemuligheten. Selvsagt kan en blande rundballer av alle slag og kun kjøre pået program.Jeg planla fjøset med TKS Multi Feed Robotsom ble tatt i bruk når fjøset ble åpnet i 2006.Da TKS spurte om jeg ville bli testvert for deresoppdaterte 2007 modell Feed Robot- takket jeg ja.Fjøset har 50 melkekyr og 70 ungdyr. Melkingen foregår med melkerobot.Det er lagt opp til 8 utfôringer i døgnet fra kl. 0600 til 0100 om natten.Siden det er bare en kraftfôrautomat som står i forbindelse med melkerobotenfôres alt resterende kraftfôr med Feed Roboten.1/4 av Kraftfôretfôres iblandet med grovfôret, den resterende delen blir utfôrt samtidigmen separet..I løpet av to dager har det blitt fôrt ut rundballer bestående av tre slåttermed opptil tre forskjellige grastyper. Dette gir jevn og god kvalitet og stabilvomkultur hos dyrene.Jeg bruker i snitt 45 min pr. uke til å kjøre inn fôret. Rundballen lesses påreservoaret med en gaffeltruck påmonterte rundballetinner. Til sammenmed eventuelle justeringer på vognen tilpasset balletype bruker jeg i snitt10 min pr. dag på utfôringen.Før hadde jeg gode erfaringer med APF vogn i båsfjøs. Dette var enmedvirkende årsak til at jeg valgte å se nærmere på et automatisk utfôringssystem.Pris på produktet, driftskostnader, arbeidsinnsats, service og driftsresultatvar de faktorene som til slutt avgjorde valget.Vikevåg SamdriftEiere:Odd NordbøJostein MjeldeHåkon HåvarsteinLeif Kåre Asbjørnsen(ikke tilstede)Referanse anleggK1 Feed Robot:Samdriften har 200 dyr, hvorav 64 melkekyr. Melkingen foregår nå medMelke-Robot. Utfôringen ble tidligere utført med Kombikutter K1sammenkoplet med Reservoar. Da ble det fôret manuelt opptil 6 gangeri døgnet. Melkemengden pr. døgn var da 1400 kg.Siden juni mnd. har K1 Feed Robot gjort jobben! Først i juli har vognengått med full utnyttelse av kjøretidene. Nå fôres kyrne opptil 12 gangeri døgnet, også om natten. Dette har medført jevnere kutrafikk gjennommelkeroboten.Melkemengden pr. dags. dato er på 1800kgpr. døgn, dvs. en økning på ca.30%.Fôring med bådegrovfôr og kraftfôrEn stor fordel med TKS FeedRobot er at den kan leveres med kraftfôrautomat.Det kan kjøres en egen tur med kun tildeling av kraftfôr eller kraftfôretkan tildeles sammen med grovfôret.Dette gir enda høyere fôropptak. Kraftfôrautomaten kan også fôre enkeltdyr.TKS FeedRobot kan derfor også brukes i båsfjøs.Det meste av økningen kan tilbakeføres til fôringsmetoden, men noe kantilskrives færre kalvinger og utskilling av dårlige dyr. Ungdyrene fôres 2ganger i døgnet.Hver utfôring (selve kjøringen) tok tidligere ca. 10 min. Spart tid med K1Feed Robot målt etter 12 utfôringer i døgnet er: 2t.Det er heller ikke nødvendig å være tilstede på spesielle tider i døgnet.Dette er meget gunstig da Mjelde og Håvarstein periodevis kjørerhenholdsvis slaktebil og melkebil.Det nye systemet gjør at det kan lagres flere rundballer i Reservoaret.Dette gir en mer rasjonell logistikk og er dermed tidsbesparende.Et godt system har blitt enda bedre ved bruk av automatisk utfôring!!Spart tid og økt lønnsomhet!P.S.Neste ønske fra samdriften er å kunne bygge om vognen til K1 MultiFeed Robot slik at de kan fôre kraftfôr fra samme maskin og oppnåytterlige forbedringer.


MagasinTKS FeedRobot kan hente for automatisk fra forskjellige magasin.1. TKS rundballemagasin kan leveres i forskjellige lengder, fra 3m, opp til 9 m og kan inneholde opptil 7 rundballer avhengig avhvor store de er og hvor mye de siger ut når en får av plast og nett. Magasin kan også takle blokk fra plansilo om blokken er fastog ikke faller fra hverandre når den legges på magasinet. Den kan heller ikke være lenger enn at Roboten kan få den med seg,Max 1.86 m.2. TKS avlesservogn kan benyttes som magasin for løst fôr som silohiv og fôr fra plansilo som løs blokk eller finsnittet fôr.Avlesservognen utstyres med en el-motor som styres automatisk fra FeedRoboten hver gang den trenger påfylling.Har en i tillegg til løst fôr, en mindre antall rundballer, kan også dette kjøres gjennom avlesservognen, dersom de er lette å riveopp eller at en klipper dem i to. Husk at vognen går best når en ikke overlesser.3. TKS feedrobot kan også hente fôr fra matebord og stasjonære blandeanlegg fra andre leverandører under forutsetning atdisse kan styres elektrisk fra roboten.


Enkel betjening og brukTKS FeedRobot er enkel å betjene med selvforklarende menyer og skilleknapper mellom programmene.Trykk direkte på displayet for å skille mellom menyene og verdier. Det er enkelt å programmere eller endre når hele fjøsetvises samtidig. Når vogna skal igangkjøres førte gang kan du enkelt følge igangkjøringsprogrammet som forklarer trinn fortrinn framgangsmåten.Programmeringen foregår i praksis ved at forbrettet og de enkelte dyreslag deles opp i fôrgrupper på begge sider.Vogna følges så langs forbrettet der en legger inn disse fôrgruppene. Så bestemmes vognens kjøremønster (sekvens).En sekvens inneholder de grupper som skal fôres.TKS FeedRobot kan benytte 4 sekvenser (kjøremønster) Hver sekvens kan kjøres opptil 8 ganger i døgnet.


Tekniske spesifikasjoner K1Målskisse:7,50,7527,0 A3,2 A15,0 A1,85 AVogn oppheng i en skinneHøyder under langsgående skinner, min. mål. (i mm)Opphengt i to skinner Tillegg 1 skinnebane Tillegg sideforskyvingK1 Feed Robot 2350 +330 +115* Alle mål utra at underkant sideutmater henger 300 mm over gulv* Sideforskyvning praktiseres kun på 2 skinner* VIKTIG! 30 cm mellom bunn FeedRobot og bunnmagasinTabellen viser lengde på FeedRobot med kraftfôr og lengden på magasinvariantene.Plassbehovet = lengde Feed + magasin + eventuelt avstand til parkposisjon (+1m).Antall rundballer er beregnet teoretisk ut fra en diameter på 1400mm(Feed står i fylleposisjon).Feed R1 R1+1m R1+R1 R1+R1+1m R1+R1+R1 R1+R1+R1+1m2,4 baller 3,1 baller 4,6 baller 5,3 baller 6,8 baller 7,5 baller3850 2950 3950 6000 7000 9050 10050Uten kraftfôrtank - 50 cmBredde fÙrbrett/portalBredde etefront - etefront lysmÂlMinste St¯rsteVogn med sideutmater 1,0m 2000 2300Vogn med sideutmater 1,3m 2300 2900Vogn med sideforskyvning 2900 4000Vogn som bare fÙrer til en side 2050 ------


Aktuelle målTKS FeedRobot kan utstyres med 2 varianter av sideutmater:1,0m for fôrbrett bredder på 2,0m -2,5m1,3m for fôrbrett bredder på 2,5-3,0mHusk at maskinens høyde over gulvet også innvirker på hvor langt fôret legges fra maskinen. Nybygg bør planlegge med 2,5mbredde på fôrbrettet, sideutmater på 1,3m, høyde under sideutmater anbefaler vi til 40 cm. Da er det god plass til at dyrene kanspise uavhengig av om vogna går.Systemet er fleksibelt ved at en kan kjøre på en eller to skinner.På en skinne er fordelen at en kan kjøre i sving (opptil 90 gr) og står dermed mye friere til på utnytte plassen både i gamle fjøsog under planlegging av nye. Skinnestørrelse bestemmes av avstanden mellom opphengspunktene. (Se belastningstabellen).Vogna veier ca 1650kg med kraftfôr og en rundball kan veie oppimot 1200kg: Totalt 2850 kg delt på antall løpekatter blirdet 1425 kg på 2 løpekatter og 712 kg på 4 løpekatter.På anlegg med en skinne blir dette:IPE 120 skinne 1,5m mellom oppheng (Tabellen viser 1690kg)IPE 160 skinne 3,5m mellom oppheng (Tabellen viser 1490kg)På anlegg med to skinner blir dette:IPE 120 skinne maks 3m mellom oppheng (Tabellen viser 740 kg)IPE 160 skinne maks 4m mellom oppheng: (tabellen viser 730 kg på 5m, men en kan ikke gå lenger en til 4 m uten at skinneneavstives sideveis).Belastningstabell for skinner med mindre krav til stivhetA Lm 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 2055 IPE100 1090 820 570 400 290 220 140 10063 IPE120 1690 1270 1010 740 540 420 260 180 140 10082 IPE160 3480 2610 2090 1740 1490 1140 730 510 370 280 220 180 150 120110 IPE220 6040 4830 4030 3450 3020 2340 1620 1190 910 720 580 480 400 340 290 260160 IPE270 8230 6860 5880 5140 4110 3390 2490 1910 1510 1220 1010 840 720 620 540 480 370180 IPE330 11400 9770 8550 6840 5700 4880 3880 3060 2480 2050 1720 1470 1260 1100 970 760 62066 IPE140 2620 1960 1570 1310 980 Utgått profil For kontroll av gamle anleggBEREGNING AV SKINNEAVSTANDER I 90 GR SVINGBEREGNING AV SKINNEAVSTANDER I 90 GR SVING, 2 M RADIEAVSTAND TIL SKINNEFRA VEGG/INNREDNING3190292027202550240022602130AVSTAND TIL SKINNEFRA VEGG/INNREDNING1600150014001300120011001000FEED ROBOT90 GR SVING


Mindre arbeid med TKS FeedRobotDu behøver kun å etterfylle fôr i magasinet så sørger FeedRoboten for resten avarbeidet med fôringa. Ved mange utfôringer i døgnet vil etterarbeidet på fôrbrettetbli mye mindre, da dyrene holder fôrbrettet fortløpende rent. TKS FeedRobot ersolid oppbygd og har få smørepunkter og lite slitedeler.Eksempel på fôringSekvens 1 fôrer kyrne med surfôr 8 gangerSekvens 2 fôrer surfôr til Ku, ungdyr, kalv okse 4 gangerSekvens 3 fôrer surfôr/kraftfôr til oksene, kalv ku 2 gangerSekvens 4 forer kraftfôr til de grupper man ønskerSum:Ku surfôr= 12 gangerKu blandet surfôr/kraftfôr = 2 ganger (tillegg til KF automat)Kalv = 2 ganger blandet surfôr/kraftfôrKalv = 4 ganger surfôrOkse = 2 ganger blandet surfôr/kraftfôrOkse = 4 ganger surfôrUngdyr = 4 gangerProdusent:Forhandler:AGRITKS AS, Kvernelandsvn 100, N-4355 KvernalandTlf. +47 51 77 05 00, Faks +47 51 48 72 28www.tks-as.no e-post: post@tks-as.no

More magazines by this user
Similar magazines