Medlemsbesøk - Foreningen Norske Låsesmeder

ny.norskelasesmeder.no

Medlemsbesøk - Foreningen Norske Låsesmeder

Man oppnådde også større nøyaktighetved å bore stiftene fra riktig side isylinderen.Innføringen av styrehorn i sylinderproduksjonen,gjorde at hullene ble boretrett, og man unngikk at låsen hang påen stift.En "ubetydelig" skrueforbedring– og andre små oppfinnelser– Når ting er modne for forandring, erdet tilfeldig hvem som får ideer og finneropp løsningene, sier Tor.– Man må jobbe med noe for å finne pånoe nytt, mener han.I 1952 syntes ikke Tor at treskrueneman brukte fungerte godt nok, de varberegnet på å feste sammen to trestykker,hadde gjenger halvveis og var dårligefor å feste beslag og lås. Siden produsentenMustad solgte godt av deeksisterende skruene, så ikke de noebehov for å endre dem. Tor ville hagjenger helt inn, for å feste metall tiltre. Han konstruerte og spesialbestilte"beslagskruen" fra Tyskland. En litenog tilsynelatende ubetydelig forbedringav et eksisterende produkt, som de flesteskruefabrikanter kopierte etter korttid. Men Ving hadde tatt et skritt forande andre lås og beslagprodusentene.I 1960 årene jobbet Tor alene som produktutvikler,med på laget var ivrigeverktøykonstruktører.Litt hjelp fra en industridesigner og enfremsynt bedriftsleder ga resultater:Utviklingen av den produksjonsvennlige,symmetriske mellomdørlåsen i1962, sylinder med kvart turn på nøkkel,samme sylinder til bruk i smekklåsog reilelås ga gevinster i markedet.Dørvrideren med anatomisk fasong(8080) ble en stor suksess og overtokdørvridermarkedet i Norge.Om denne positive utviklingen kan kallestilfeldig tror ikke vi. En vesentligforutsetning for forbedringer er også atnoen ser behovet og har lyst og evne tilå gjøre endringer. Man må undre seg,spekulere, prøve og feile og ikke gi segsamtidig…….VingCard – en helt ny industriTor er en beskjeden mann, og hevder atdet er tilfeldigheter som har ført fram tilat hotellgjester er tryggere enn før. -Når tiden er moden…..gjentar han.70 tallet var dårlige tider, oljekrise ogfiredagersuke i fabrikken. Tor følteansvart tungt.Her kommer tilfeldighetene inn. TorSørnes spilte piano i band i sin ungdom,han var svært glad i musikken tilConnie Francis og har ennå alle platenehennes. Da han i 1974 hørte atsangerinnen hadde blitt voldtatt på ethotellrom i Amerika, ble det viktig forham å finne en låsløsning som kunnegjøre hotellrom tryggere. Sikkerhetenvar mangelfull fordi folk ofte glemte ålevere romnøkkelen når de sjekket ut.Mange nøkler til Connie Francis romvar "på markedet" med hotellets navnog romnummer stemplet på.– Det må da finnes en måte å kode omen lås - tankene tumlet fram og tilbake -oppfinneren var i gang. Spiren til en nynorsk industri var sådd.– VingCard låsen er jo egentlig som envanlig sylinderlås, sier Tor, - den erbare brettet ut. Og de 32 hullene ogstålkulene som ble resultatet av utbrettingen,gir mer enn fire milliarder kombinasjonsmuligheterfor avlåsning. Ognøkkelen laget i billig plast gjør at hverny gjest kan få sin egen kombinasjon,og forhenværende brukers nøkkel slettes.Enkelt, ikke sant?Nå som noen har funnet det opp, er deten meget enkel og god løsning. Før Torlot tankene fly var det utenkelig. Det erjo bare en utbrettet sylinder, ja så menn,men derfra og til markedsleder avhotellås på verdensbasis, hvem villetrodd det?Faktisk svært få trodde på denne muligheten,ingen hadde gjort det før.TrioVings ledelse ga likevel Tor oghans team muligheten. Nytt verktøy ogny produksjon, mange investeringer oghardt arbeid og en usvikelig tro på produktet,førte i 1980 til installasjon iHotel Peachtree Plaza - den første VingCardinstallasjonenhotell Peachtree Plaza, med 72 etasjerog 1089 gjesterom i Atlanta, USA.Tiden har vist at VingCard, som bleproduktets navn, er en funksjonellhotellås, en billig lås med en billig nøkkelsom kan kastes for hver gjest somhadde brukt den. Hele VingCards historiekan leses på www.vingcard.no,skrevet av oppfinneren selv. Artig oginteressant lesning om utvikling ogmarkedsføring av et norsk produkt somnå er i bruk i alle verdensdeler, imoderne elektronisk drakt.– Hvis du fikk mulighet til å velge omigjen da Tor, spør vi, ville du valgt noeannerledes?Tor nøler ikke: – Jeg betrakter megsom svært heldig, sier han. - Jeg har fåttlov å drive med det jeg trives med, jobbenmin har alltid vært en glede.Tor Sørnes er en meget kunnskapsrikmann, og med sin spesielle låsinteresseer det utrolig mye han kan assosieremed lås. Hva har nøkler med blomsterå gjøre? Og hvor kommer ordetlåse fra?Tor har studert og lært gjennom etlangt yrkesaktivt liv, og han vil gledeLåsesmedens lesere med sine betraktningeri bladet framover.LÅSESMEDEN NR. 2-2001 5


DLF/ELF Locksmith ConventionMai måned er en flott tid å tilbringe i Danmark. Når anledningen samtidig er at dendanske låsesmedforening, DLF, arrangerer Locksmith Convention, er det enda hyggeligere.Sammen med drøye 1300 andre låsinteresserte, de fleste låsesmeder, leverandørerog produsenter, tilbrakte vi noen fine forsommerdager i København. DLF er medlemav European Locksmith Federation, som igjen har medlemmer i nesten alle hjørner avEuropa, også de baltiske stater og Russland. Alle medlemmene er velkomne til denneinternasjonale kongressen.SAS Scandinavian Hotell var stedet,og begivenheten varte fra7.- 13 mai. Et allsidig kursprogramble gjennomført, med 259 deltagere,mange danske, et titall norske ogsvenske. Ellers var det amerikanere åtreffe, de er glade i å reise på sliketreff, og enkelte europeiske innslag.KursprogramDLF hadde engasjert både danske,svenske, engelske og amerikanskespesialister til undervisningen.De to pengeskapskursene, henholdsvisåpning og dirking av pengeskap, varsvært godt besøkt. Ellers la man merketil at billåskursene ble arrangert fornybegynnere og videregående, reparasjonav dører og karmer var en valgmulighet,dirking av sylinder- og tilholderlåssamt impressioning sto selvsagtogså på programmet.Man kunne også lære litt om CCTV;fjernsynsovervåkning, og valg av riktigkabling og kabeltyper, et viktigkurs for de låsesmeder som installereradgangskontroll.Til forskjell fra de tradisjonelle norskeLåsesmedtreffene, var de fleste kurseneav én dags varighet, noen også toog tre dager. NLs kurskomité vurdererogså slike tilbud til NL medlemmeneog deres ansatte.Utstilling og seminarerSikkerhetsutstillingen varte i tre heledager. Vi traff flere norske utstillere.Samtidig med utstillingen var detmulighet for å delta på forskjelligegratis åpne seminarer, "Pengeskap ogbrannskap", "Gitter og Skodder" og"KeyBank", samt seminarer for låsesmeder:"Unocode Tips & Triks" og"Superlock for Windows".mj6 LÅSESMEDEN NR. 2-2001


DLF generalforsamlingDanskenes årsmøte ble avhold under DLF LocksmithConvention. DLF hadde utlyst en konkurranse om et nyttforeningsnavn og en ny DLF-logo. De innkomne forslagble diskutert, men generalforsamlingen vedtok å beholdedet eksisterende navn og logo.Styret i DLF i jubileumsåret 2001. I anledning av DLFs 25 års jubileum ble det laget et hefte medtittelen "25 år med Dansk Låsesmed Forening" – interesserede kan bestille jubileumsheftet hosDLFs sekretariat.Av andre vedtak som generalforsamlingenfattet nevnes:• Eksklusjon av et medlem, som ikkelengre oppfylte foreningens betingelserfor medlemskap• Kjøp av en andel i Håndverkets hus iKøbenhavn hvor DLFs Sekretariathar lokaler.• Fem prosent økning av kontingentogopptakgebyrsatser fra 01.01.02.• Innføring av differensierte kontingentsatser,basert på antallet ansatte iDLFs medlemsbedrifterDLFs nye styreFormann: Hans MejlshedeKasserer: Jørgen BaggerStyremedl.: Per Kirkeby,Morten GadegaardMartin PedersenStyresuppl.: Jan Løvdal NielsenGert JørgensenLedende påhengelås og beslag.«Denne er så billig at du harråd til å betale momsen !»Har du spørsmål, ring!• Dørlukker til bruk for lette innerdører• Enkel Gjør-det-selv-forpakning• Lett å montereLÅSESMEDEN NR. 2-2001 7


Elektronikk i låssystemerMange bransjer har allerede blitt en del av den digitaliserte verden, hvor elektroniskesignaler styrer funksjoner som skal utføres. En datamaskin kan treffe avgjørelser pågrunnlag av hva man har gitt den av opplysninger og kan f.eks. starte en elektromotortil å utføre et arbeide og stoppe når arbeidet er utført. Mekanisk industri med sinenumeriske styringer har eksistert i flere tiår. Verktøymaskiner blir programmert ogutfører dreiing og fresing uten at verktøymakeren behøver å vite hva som foregår iprogrammet. Med miniatyriseringen kom også robotene som f.eks. kan pusse overflatenpå dørvridere. Mennesker frigjøres til mer interessante oppgaver.Av undervisningsleder Svein A.Lundby, TrioVing SikkerhetsskoleTing forandrer seg fort i våredager og PC-en har blitt et nødvendigverktøy for å følge med.Moderne låsplaner legges inn på dataog endres bare ved noen tastetrykk.Det bør være en selvfølge at oppfølgingav systemet ute i dørene endres likeraskt og enkelt. Nøkkel til nyansatte –Innlevert nøkkel fra en som sluttet –Nøkler på avveie?Systemeieren bør selv kunne opprettholdesikkerheten ved å legge inn ogslette nøkler i systemet ut fra sitt egetnøkkeladministrasjonsprogram.Låsbransjen og datateknologiLåsbransjen har tatt i bruk adgangssystemer,kodelåser, elektriske sluttstykkerog elektromekaniske låser. Sliktutstyr gir folk adgang til dører de harbehov for å bruke. Det kreves ledningsinstallasjonog utstyr for å få det til åMiniatyrisering har gitt låsteknologien nye muligheterfungere. Og skulle et adgangskort bliborte – slikt skjer som kjent – ja, da erdet bare å programmere kortet ut avsystemet. Slik burde det vel også væremed nøkler?Mekanisk sperring...Låsteknologien utvikler seg i takt meddet kriminelle miljøet. For å elimineredirking, har det blitt utviklet mekaniskesylindere med to eller flere stiftrader.Den ene raden med nøkkelhakk styrerstiftene, og den andre raden styrer stiftersom kontrollerer en sperrebom.Ingen har hittil klart å dirke slike sylindere,som også er borbeskyttet og innfrirforsikringsselskapenes krav til sikkerhet.... kombinert med elektronisksikkerhetDen elektroniske sylinderen er videreutvikletfra de mekaniske sylinderene.Forskjellen ligger i at sperrebommenkontrolleres med et avansert kryptertelektronisk signal. Hver eneste nøkkelhar sin egen identitet og det vil teoretisksett bli nøkkelvarianter nok til hele jordensbefolkning i flere tusen år frem-8 LÅSESMEDEN NR. 2-2001


over – selv om de jevnlig mistet nøklene.Nøkkelen er patentert – dvs. ulovligkopiering kan forfølges i rettsystemet.Selv om bare den mekaniske delen avnøkkelen blir kopiert, står det fortsattigjen å bryte krypteringskoden og finneden rette elektroniske koden blant10.000.000.000.000.000.000 elektroniskevarianter pr. nøkkel.Slik virker den elektroniskenøkkelenNøkkelen sender et elektronisk signalidet den føres inn i sylinderen, somstraks aksepterer eller forkaster nøkkelen.Idet nøkkelen klikker på plassmekanisk, er også elektronikken ferdigmed sin kontroll. Hvis sylinderen kjennernøkkelens identitet og denne haradgang, vil elektromotoren frigjøresperrebommen fra sylinderhuset.Sperrebommen styres av en elektromotor,som får strøm fra et batteri i nøkkelhodet– et standard "klokkebatteri".Nøkkelen varsler når batteriet begynnerå bli svakt. Hver eneste nøkkelinnehaverhar altså med seg batteriet sitt ogrisikerer ikke at å bli låst ute fordi låsmotorenmangler strøm.Koding av elektronisksylinderEt System- og NøkkelAdministrasjonsProgram (SNAP) medoversikt over alle sylindere legges innpå systemeierens PC. Her kan nøklergis adgang i sylinderne. Sylindere måprogrammeres for å vite hvilke nøklerden kan gi adgang. Programmeringenforetas med en egen programmeringsnøkkel.Nye nøkler kan legges inn ogtapte nøkler kan slettes – av dennøkkelansvarlige hos systemeieren.Kodingen foregår i en boks med "nøkkelhull"som er tilkoblet PC-en. Nårprogrammeringsnøkkelen stikkes inn iboksen, kan den lese inn systemdatasom skal bringes ut til sylinderne. Nårprogrammeringsnøkkelen settes inn isylinderen, mates den elektroniskeinformasjonen inn i sylinderens minne.Sikkerheten opprettholdes til enhver tid– varig sikkerhet!FremtidenHittil har låsbransjen vært ganske konservativnår det gjelder tekniske løsninger.Gjennom flere hundre år har detbegrenset seg til mekanisk avlåsning.Internasjonalt samarbeide tilfører bransjennytenkning.Fremtidens låser vil inneholde merelektronikk, fordi elektronikk kombinertmed mekanikk gir praktisk taltSlik hentes den elektroniske kodingen fra dataprogrammetut til nøkleneubegrensede muligheter. I et markedsom stadig krever mer tilpassede løsningerer dette veien å gå. Men elektronikkalene kan ikke holde døren fast tilkarmen. Kravene til innbruddsikkerhetforutsetter at vi fortsatt har solidemekaniske låser.Siste nytt fra Safe-SecArrangørene Norges Varemesse ogNorsk sikkerhetsforening er godt igang med forberedelsene til åretsarrangement. I år vil ogsåNæringslivets Sikkerhetsorganisasjon(NSO) bli en del av arrangementet,med sikkerhetskonferansen"Sikkerhet 2001" .Eget aktivitetsområde for LåsbransjenØnsket om økt aktivitetsnivå og publikumsengasjementhar ført til at låsbransjenvil bli samlet i et sentraltområde med foreningen NorskeLåsesmeder (NL) i fokus.Det vil bli et eget aktivitetsrområdemed muligheter til å kunne presentereog informere om egne produkter tilavtalte tider. NL og TrioVing a.s. vil isamarbeid tilby et seminar med tema:Høyere fysisk sikring og fysiske sikringsmidler.Messen blir en komplett opplevelse,med en sosial aften, tirsdag kveld medunderholdning, god mat og drikke; enflott mulighet til å bli kjent med kollegaerog konkurrenter.Mer informasjon:Trond Andersen tlf: 22 43 91 63,e-post: ta@messe.noAll elektronikk er samlet i sylinderkjernenLÅSESMEDEN NR. 2-2001 9


SPØRSMÅL FRA ARBEIDSLIVETDette lurer vi påVed juridisk rådgiver Odd Bjørnås, HBLOrganisering og opprettelse avtariffavtalerDet er mottatt spørsmål om retten for arbeidstakernetil å organisere seg - eller la være å organisereseg - og om hvilke vilkår som må oppfyllesnår det gjelder kravet til å opprette tariffavtale ien bedrift som er medlem i NHO.Organisasjonsfriheten er ikke lovfestet i Norge,men er anerkjent i flere konvensjoner. Det eroverhodet ikke tvil om at dette grunnleggendeprinsipp er gjeldende rett. I Hovedavtalen mellomLO og NHO, § 2-1, fremgår det at disse organisasjoneneanerkjenner gjensidig arbeidsgivernes ogarbeidstakernes frie foreningsrett. I kommentarenetil denne bestemmelsen heter det at: "Detteinnebærer så vel retten til å organisere seg, rettentil å være organisert og retten til å være uorganisert.Det innebærer også rett til å velge hvilkenorganisasjon man eventuelt ønsker å tilhøre".Vilkåret for å kreve tariffavtale gjennomført etterHovedavtalen mellom LO og NHO, er at bedriftener medlem av NHO/landsforening og atLO/forbund har organiserte arbeidstakere i bedriften,jfr. Hovedavtalens § 3-7 nr. 2. Det fremgårvidere av § 3-7 nr. 2 at hvis det ikke tidligere eropprettet tariffavtale på bedriften for den aktuelleLås & Prosjektservice AS, Jessheim er et låsesmedfirma med hovedvekt på montasjeav låser, beslag, låsesystemer, dørlukkere, dørautomatikk og adg.kontroll.Selskapet har 5 ansatte og en omsetning på ca.8 mill. LPJ tilhører en samarbeidendegruppe lignende selskaper med en samlet omsetning på vel 30 mill.Montasjen skjer i hovedvekt på byggeprosjekter i Akershus og Oslo. I tillegg jobberman som lokal låsesmed i nærmarkedet. Det kan nevnes at LPJ sammen medTrioVing planlegger å bli et TVSS.Daglig leder går over til ny stilling i gruppen,og vi søker derfor nyDaglig lederSøkere må ha:• Relevant bakgrunn fra bransjen og gode produktkunnskaper• Evne til å forhandle med entreprenører• Evne til å inspirere sine medarbeidere, samt være resultatorientert.Det er ønskelig med NL medlemskapVi tilbyr:• Utfordrende jobb i et vekstmarked• God lønn etter avtale• Deltagelse i et faglig/økonomisk nettverk av selskaperSend en kortfattet søknad til Lås & Sikring AS,Boks 384, 2403 ElverumAttestkopier bli ikke returnertFlere opplysninger fås ved å ringe Viggo Løvaastlf.62 41 96 40/95039700arbeidstakergruppen, er det et vilkår at LO/forbundetorganiserer minst 10% av arbeidstakerne ibedriften innenfor tariffområdet. Det heter videreat i bedrifter med færre enn 25 ansatte gjelderikke ovenstående regler, men de vil som hovedregelfølges. I kommentarene til denne bestemmelsenheter det at: "Forutsetningen er at 10 %grensen også skal praktiseres i disse bedriftene,men slik at hovedregelen unntaksvis kan fravikes".Hvis organiserte arbeidstakere i en bedrift somikke er medlem i en arbeidsgiverforening, somfor eksempel NHO, ønsker opprettet tariffavtale(overenskomst) på bedriften, kan forbundet tildisse arbeidstakerne henvende seg til bedriften ogkreve at slik avtale blir opprettet. Hvis bedriftenaksepterer dette skriftlig, vil det være opprettettariffavtale på bedriften. Det uttrykkes gjerne slikat bedriften har en direkte avtale når den ikke ermedlem i en arbeidsgiverforening.Avtalefestet ferie(utvidet ferie)Vi har fått mange henvendelser fra bedriftslederemed spørsmål knyttet til den avtalefestede feriensom ble innført i 2000, bl.a. om hvilke arbeidstakeresom har krav på slik ferie.Ved tariffrevisjonen i 2000 ble ferienutvidet med to dager fra og med ferieåret2001 og ytterligere to dager i2002.Dette gjelder for arbeidstakere somfår sine vilkår regulert av tariffavtalemellom LO og NHO. Det må entenvære opprettet tariffavtale ved bedrifteneller bedriften har forpliktet segtil å følge disse tariffbestemmelsenepå annen måte. Dersom slike avtalerikke finnes, har arbeidstakerne ikkekrav på utvidet ferie, da bestemmelseneom feriefritidens lengde ikke erendret i ferieloven. Om utvidelse avferien likevel skal gjennomføres isistnevnte bedrifter, må avgjøres avden enkelte bedrift.Feriepenger for de to ekstra feriedagenei 2001 ble opptjent i 2000, vedat prosentsatsen for beregning avferiepengene ble hevet til 11,1 %,med virkning fra 1. januar 2000.Fra og med 2002 blir ferien utvidet med ytterligereto dager, slik at den utgjør 5 uker. Dette innebærerat feriepengene fra og med 1. januar 2001opptjenes med 12 % av feriepengegrunnlaget.For arbeidstakere over 60 år - med rett til en ukeekstra ferie – forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng.Virkningene av usaklig oppsigelsePersonalansvarlig i en mellomstor bedrift harstilt spørsmål om hva som kan bli virkningene aveventuell usaklig oppsigelse i forbindelse med enoppsigelsessak der søksmål er reist.Retten skal ta stilling til om oppsigelsen har sakliggrunn. Hvis retten finner atoppsigelsen er usaklig, skal retten kjenne denugyldig dersom arbeidstakeren krever dette, jfr.Arbeidsmiljøloven § 62 første ledd. Hvis arbeidstakerenhar benyttet adgangen til å være i stillingenunder sakens gang, jfr. § 61 fjerde ledd, harvedkommende mottatt lønn og følgelig ikke hattlønnstap. I slike tilfeller kan det imidlertid tenkesat den oppsagte tilkjennes erstatning for tort ogsvie, jfr. § 62 annet ledd.Selv om oppsigelsen kjennes ugyldig, kan retten ifølge § 62 første ledd bestemme at arbeidsforholdetlikevel skal opphøre, hvis arbeidsgiver nedleggerpåstand om det. Retten må, etter en avveiningav partenes interesser, komme til at det er"åpenbart urimelig" at arbeidsforholdet fortsetter.Denne bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil,i følge lovens forarbeider. Det fremgår avrettspraksis at arbeidsgivers krav ofte tas til følge,selv om det er en streng ordlyd i nevnte paragraf.Dersom oppsigelsen er usaklig, kan arbeidstakerenkreve erstatning. Retten skal skjønnsmessigog ut fra rimelighet ta hensyn til det økonomisketap, arbeidsgiverens og arbeidstakerens forholdog omstendighetene for øvrig, jfr. § 62 annet ledd.Når det gjelder erstatning, er det som nevnt ikkebare tale om økonomisk tap, men også erstatningfor tort og svie. Erstatningen bør deles opp pågrunn av skattebestemmelsene, slik at det fremgårhva som er økonomisk tap og hva som er tort ogsvie- erstatning. Tort og svie- erstatning er delvisskattefri, mens erstatning for lønnstap er skattepliktig.10 LÅSESMEDEN NR. 2-2001


Framtidsrettet kompetanseprofilfor LåsesmedfagetBakgrunnen for kompetanseprofilen er etbehov for justeringer etter innføringen avReform 94. Det er kirke-, undervisningsogforskningsdepartementet som er oppdragsgiver.NL har arbeidet på oppdragfor ORMET, opplæringsrådet for metallbearbeidendeog elektromekaniske fag.ORMET har en målsetting om at denframtidige arbeidskraft får en kompetansesom imøtekommer kravene til organisatoriskog teknologisk utvikling.For fagopplæringsutvalget i NL, som harjobbet med kompetanseprofilen, har detvært viktig å finne ut hva låsesmedfagetskal inneholde i framtiden. Hvilke kravman skal stille til en låsesmedsvenn oghvilke forretningsområder man ser forseg for Låsesmedbedriftene har værtvesentlige sider av prosessen med kompetanseprofilen.Kompetanseprofildokumentet leggestil grunn for hva en lærling skalkunne ved avleggelse av fag/svenneprøven.Sluttkompetanse og læreplanerutarbeides etter at kompetanseprofilen ervedtatt. Tyngde og bredde for de forskjelligeprodukt/kompetanseområder utredesunder utarbeidelse av sluttkompetanse /læreplaner for låsesmedfaget. Det må gismulighet for spesialisering innen områdersom passer for den enkelte låsesmedlærlingsinteresse og for markeds- og arbeidssituasjon.Spesialisering forutsettes utført i sistedel av utdannelsesperioden. Det må ogsågis mulighet for å ta denne "tilleggsutdanning"for frittstående kandidater som trenger"kursendring" eller kompetanseheving.Fagets betegnelseNavnet skal være Låsesmedfaget også iframtiden. Låsesmed er et tradisjonsriktfag, forbundet med seriøsitet og trygghet.Tittelen henviser til fagets hovedprodukt,krever således ingen ny introduksjon og er iseg selv markedsførende. Fagets utøvere harallikevel en fellesoppgave i stadig å markedsføreseg som totalleverandører av nyereteknologi basert på sikkerhet og trygghet.Internasjonalt beholdes også betegnelsen, ogen ser også her at arbeids- og kompetanseområdeneutvides for å kunne tilby framtidigetjenester og produkter til sluttbrukere.Begrepet sikkerhetsbransje og totalsikkerhet benyttes og oppfattes her oftesynonymt med låsesmedbransjen.Låsesmedfagets hovedmålLåsesmeden skal være leverandør og montørav produkter og løsninger til dører, vinduerog åpninger, basert på låsesmedfagetsgrunnleggende fysiske produkter (basisprodukter).Nyere teknologi for styring og kontrollav basisprodukter og mennesker skalinngå i faget for at leveransen skal bli ivaretattsom en komplett leveranse med ubruttkvalitetslinje. Låsesmeden skal være leverandørav riktig fysisk sikkerhet, øket trygghetog bekvem ferdsel for autoriserte brukerei bygg, anlegg eller område.Ytre kravLøsninger og leveranser skal imøtekommeog ivareta de til enhver tid gjeldende loverog forskrifter fra bygningsmyndigheter,standardiseringsinstanser, Produkt og Eltilsyn,forsikringsselskap (FG) og andreinstanser som angår låsesmedfagets produkterog ansvarsområder. Disse lover,forskrifter og krav er overordnet alle andrehensyn.Kompetanse og produktområderFor alle herunder nevnte produkt- og tjenesteområder,forutsettes kompetanse til åomfatte både prosjektering, leveranse/montasje,salg og etterservice/vedlikehold ogdokumentasjon. Låsesmeder skal ha engrunnleggende IKT kompetanse tilsvarendeDatakortet.Produkter, tjenester ogkunnskap• Befaring og arbeidsbeskrivelse• Mekaniske og elektromekaniske låsenheter• Låsesylindere, mekaniske og elektromekaniske• Låsesystemer• Nøkkelproduksjon• Beslag• Verkstedmekanisk reparasjonsarbeid, sveis,lodd, dreiing, overflatebehandling o.a.• Gitter og vindussikringer o.a.• Dørlukkersystemer, mekaniske og elektromekaniske• Dørautomatikk• Verdioppbevaringsenheter• Rømningsutstyr, mekanisk og elektromekanisk• Kabelarbeider, prosjektering og leggingfor låsesmedfagets produktgrupper.• Elektroniske låsesystemer• Kommunikasjonssystemer• Alarm og styresystemer• ITV / overvåking• Personlige datamaskiner/ servere: oppsettav nettverk og programvare relatert tillåsesmedfaget• Tidregistreringssystemer• Hotellåssystemer• Annet bygningsbeslag (for garderobe,sanitærutstyr o.l.)• Porttelefonsystemer• Brannklassifiserte dører: Montasje av låsog beslag• Dørmontering• Dreiesperrer/svingdører o.l.• Beslagbeskrivelser/prosjektarbeid• Sikkerhetsvurdering/risikoanalyse• Omgivelseskontroll/HC løsninger• KonsulentarbeidKompetanseprofilen er utarbeidet av:NL Fagopplæringsråd: Bjørn MortenJacobsen, Roy Aspelund, Bård EilifHveding.Og på grunnlag av spørreundersøkelseblant medlemmer av NL, nordiskelåsesmeder gjennom deres organisasjoneri Nordkey, produsenter og leverandørertil lås & beslagbransjen iNorge/Norden.LÅSESMEDEN NR. 2-2001 11


Godkjente firmamedlemmer pr. 1. august 2001ALTAThermoglass A/SBetongvn. 1, Pb. 2046 Elvebakken, 9501 AltaTlf.: 78 44 36 80 fax.: 78 44 36 99ARENDALArve KarlsenPb. 1630, 4857 ArendalTlf.:37 02 63 80 fax: 37 09 82 40ASKERLåsservice ASBillingstadsletta 14, Pb. 291, 1377 BillingstadTlf.: 66 98 08 73, fax: 66 98 01 44BERGENBergen Nord LåsserviceKollåsen 1, 5095 UlsetTlf.: 55 53 91 50, fax: 55 53 91 60Låsgruppen Wilhelm Nielsen ASFabrikkgt. 3, 5059 BergenTlf.: 55 38 93 00, fax: 55 38 93 01Døgnservice: 94 68 79 75Låsmesteren ASKanalveien 54, Pb. 312, 5068 BergenTlf.: 55 20 74 80, fax: 55 20 74 99Låsservice A/SStrandgt. 212, Pb 1846, 5024 Bergen.Tlf.: 55 23 28 00, fax: 55 23 44 72BÆRUMLåsbua A.S.Elias Smithsvei 26, 1337 SandvikaTlf.: 67 80 80 80, fax: 67 80 80 90DRAMMENLåsgruppen Drammen ASNedre storgate 37, Pb. 454 Brakerøy ,3002 DrammenTlf.: 32 80 98 00, fax: 32 80 98 50Møller Undall ASHamborggt. 21, Pb. 36343007 DrammenTlf.: 32 20 23 00, fax: 32 89 05 60ELVERUMLås & Sikring ASPer Sivlesvei 38, Pb. 384, 2405 ElverumTlf.: 62 41 96 40, fax: 62 41 96 49FREDRIKSTADFredrikstad Butikkmontering Lås ogNøkkelservice A/SSjømannsgt. 15, 1607 FredrikstadTlf.: 69 31 75 59Låsgruppen Fredrikstad ASStabburvn. 16, Pb. 724 Lisleby, 1616 FredrikstadTlf.: 69 33 91 60, fax: 69 33 91 70GJØVIKb&t Låsservice asØstre Totenvei 35, 2816 GjøvikTlf.: 61 14 56 00, fax: 61 14 56 01Låsesmeden Gjøvik ASAlfarvn. 22, 2816 GjøvikTlf.: 61 17 50 30, fax: 61 17 44 22HALDENLåsgruppen Fredrikstad, Avd. HaldenOscarsgate 1, 1771 HaldenTlf.: 69 18 78 58, fax: 69 18 78 59HAMARb&t Låsservice as HamarPb. 4013 Midtstranda, 2306 HamarTlf.: 62 55 33 80, fax: 62 55 33 81b&t Låsservice asFurnesveien 81-83, Pb. 578 2304 HamarTlf.: 62 55 34 00, fax: 62 55 34 01HARSTADLåsservice Nor asMercurv. 6, 9408 HarstadTlf.: 77 00 19 20, fax: 77 00 19 21HAUGESUNDSikring & Låsservice A/SSpannevn. 150C, Pb. 2158Postterminalen, 5504 HaugesundTlf.: 52 71 31 55, fax: 52 71 32 05HOKKSUNDEiker Lås - service ASSundmoen Næringsområde, 3301 HokksundTlf.: 32 75 50 90, fax: 32 75 50 91Servicetlf. 94 38 64 50HØNEFOSSK.M. Brann & LåsserviceHaugsgt. 10, 3513 HønefossTlf.: 32 12 45 40, fax: 32 12 05 90JESSHEIMLås & ProsjektservicePostboks 41, 2051 JessheimTlf.: 63 98 48 80, fax: 63 98 48 77KONGSBERGByggsikkerhet A/SHerman Fossgt. 3 3611 KongsbergTlf.: 32 73 10 93, fax: 32 73 10 87KRISTIANSANDLås & Nøkkel serviceRådhusgt. 55, Pb. 2011 Postb., 4668 KristiansandTlf.: 38 07 05 58, fax: 38 07 05 30KRISTIANSUNDNorsk Låsservice AS6530 AverøyTlf.: 71 51 77 90, fax: 71 51 77 91LARVIKLåsesmeden Larvik ASOlavsgt. 5, 3256 LarvikTlf.: 33 13 93 93, fax: 33 18 22 22Servicetlf.: 94 30 93 30LILLEHAMMERb&t Låsservice Lillehammer asKorgvn. 33, 2609 LillehammerTlf.: 61 24 71 10, fax: 61 24 71 11LILLESTRØMKarl Jensen Lås og Nøkkel serviceNittedalsgt. 12, Pb. 176, 2001 LillestrømTlf.: 63 81 11 30, fax: 63 80 05 70LOFOTENLåseserviceHavnegt. 13, Pb. 74, 8377 GravdalTlf.: 76 08 09 99. fax: 76 08 23 20MO I RANANordland Lås & Sikkerhet ASRanheimgt.10 Pb.528, 8601 MoTlf. 75 15 45 55, fax: 75 15 45 56MOLDENorsk Låsservice ASFannestrandvn. 49 B, 6415 MoldeTlf.: 71 25 16 33, fax: 71 25 17 99MOSSLexow A/S, avd. Lexow LåsserviceStorgt. 9, 1531 MossTlf.: 69 20 60 80, fax: 69 20 60 81Vakttlf.: 952 89 788Moss LåsserviceØvre Torg, 1530 MossTlf. 69 25 76 14, fax: 69 25 76 15MYSENEL-LÅS ASVandugbakken 7, 1850 MysenTlf.: 69 84 54 90, fax: 69 89 00 52NITTEDALMyhre Lås og Mekaniske Verksted asSørliveien 2, Pb. 112, 1482 NittedalTlf.: 67 07 14 93, fax: 67 07 25 20ODDAOdda Glass & Låsservice A/SBustetungt. 4, 5750 OddaTlf.: 53 65 19 50, fax: 53 65 19 59OSLOVaktService Alarm & Lås ASOluf Onsumsvei 9, 0680 OsloTlf.: 22 19 14 10, fax: 22 67 70 20DøgnvaktAlarm & Låsservice - Rolf A. HemerSannergt. 32, Pb. 6547 Rodel., 0501 OsloTlf.: 22 37 48 77, fax: 22 38 00 89Eiendomssikring A/SStrømsvn. 266, Pb. 51 Alnabru, 0614 OsloTlf.: 23 28 81 00, fax: 22 32 55 20Groruddalen LåsserviceBergensveien 4B (Grorud Senter)0963 OsloTlf.: 22 82 00 50, fax: 22 82 00 59Låshuset Larsens Eftf. ASDronningensgt. 32, 0154 OsloTlf.: 22 47 75 75, fax: 22 47 75 70Låsmester 1Kjøberggt. 23, 0653 OsloTlf.: 22 70 90 90, fax: 22 70 90 80DøgnvaktLåsspesialisten ASGrefsenvn. 15, Pb. 4232,Torshov, 0401 OsloTlf.: 22 22 88 88, fax: 22 22 78 78Låssystemer A/STvetenvn. 164, Pb. 46 Tveita, 0617 OsloTlf.: 22 27 26 80, fax: 22 27 99 44Låsgruppen Oslo ASVibesgt. 12, Pb. 5021 Maj. 0301 OsloTlf.: 22 95 58 00, fax: 22 95 58 10Møller Undall ASTvetenvn. 152, 0671 OsloTlf.: 22 75 90 60, fax: 22 75 90 70Norsk Nøkkelservice A/SSinsenvn. 4, 0572 OsloTlf.: 22 04 07 50, fax: 22 04 07 97R. Nygaard A/S Lås og NøkkelserviceBernt Ankersgt. 4, 0183 OsloTlf.: 22 20 12 31, fax: 22 20 20 17Oslo Lås og Nøkkelfix ASJens Bjelkesgt. 37, Pb. 2819 Tøyen, 0608 OsloTlf.: 22 68 15 88, fax: 22 68 05 25Safe Tec A/S Lås-& NøkkelserviceThv. Meyersgt. 58, 0552 OsloTlf.: 22 80 90 20, fax: 22 80 90 21Servicesentralen Lås og Nøkkel A/SNeuberggt. 21, 0367 OsloTlf.: 22 60 60 60, fax: 22 46 87 34Vrio Lås & Nøkkel A/SChr Kroghsgt. 2, Pb. 9014 Grønl. 0134 OsloTlf.: 22 17 77 00, fax: 22 17 88 00PORSGRUNNAS Brann-og sikringserviceGimlevn. 1, 3915 PorsgrunnTlf.: 35 55 46 33, fax: 35 55 30 30SANDEFJORDLåsgruppen avd. Sandefjord ASNedre Movei 4, 3215 SandefjordTlf.: 33 42 87 20, fax: 33 46 10 26SARPSBORGHolmens Eftf. Lås og NøkkelservicePellygt. 32, 1706 SarpsborgTlf./fax: 69 15 47 05SKIENLåshuset ASPostboks 1024, 3704 SkienTlf.: 35 53 35 00, fax: 35 53 35 02STAVANGERLåsgruppen Stavanger ASForusbeen 80, 4033 StavangerTlf.: 51 95 12 80, fax: 51 95 12 81SANDNESSikring & Låsservice A/SLuramyrveien 67a, 4313 SandnesTlf.: 51 96 22 50, fax: 51 96 22 51STEINKJERFølstad & Jørgensen A/SSjøfartsgt. 3, 7725 SteinkjerTlf.: 74 15 05 50, fax: 74 15 05 60STRØMMENRomerike Lås-ServiceStasjonsveien 20, 2010 StrømmenTlf.: 63 81 01 01, fax: 63 80 20 54TROMSØTromsø Låsservice ASStrandgt. 144, 9008 TromsøTlf.: 77 66 10 80, fax: 77 66 10 90Nøkler & Lås ASStorgt. 110, 9008 TromsøTlf.: 77 68 05 22, fax: 77 68 82 83TRONDHEIMBeslag-Consult A/SIndustrivn. 57, 7484 TrondheimTlf.: 72 89 67 60, fax: 72 89 67 61Låsgruppen Trondheim ASOlav Tryggvasonsgt. 30, Pb. 2577,7413 TrondheimTlf.: 73 80 65 50, fax: 73 80 65 70SystemSikring A/SKlæbuvn. 138, Pb. 2998 Tempe,7438 TrondheimTlf.: 73 82 07 30, fax: 73 94 54 10TØNSBERGAlarmkompaniet A/STordenskioldsgt. 1, Pb. 561, 3101 TønsbergTlf.: 33 31 11 77, fax: 33 31 12 16Sikkerhetssenteret Vestfold ASKilengt. 10, 3117 TønsbergTlf.: 33 00 34 80, fax: 33 00 34 81VERDALP.A. Elektro ASJernbanegaten 11, P.B. 138, 7650 VerdalTlf. 74 07 30 40, fax: 74 07 17 50ÅLESUNDMøre Beslag A/SMoa Syd, Pb. 7707 Spjelkavik, 6022 ÅlesundTlf.: 70 14 93 39, fax: 70 14 27 90LÅSESMEDMedlem av Foreningen Norske Låsesmeder®


FIRMAPROFILEn blid SørlendingDet passer seg å presentere Arve Karlsen nåom sommeren, siden han driver sin låsesmedbutikki Arendal, synonymt med sol ogsommer. Han sluttet skolen en fredag i1963 og begynte i snekkerlære. Som 20åring startet ham sin egen bedrift og bleetter hvert byggmester. På 80 tallet begyntehan å bekymre seg for kriminaliteten. Ikkesin egen, men andres. Han utvidet virksomheteni 1984, til å omfatte også låsesmedarbeider,og dette er hovedinntekt i dag. Arvekan smykke seg med både Byggmester ogLåsesmedmester tittel.– Jeg liker å gjøre livet surt for innbruddstyver,har Arve sagt. Han bearbeidet målbevisstforsikringsselskapene i mange år ogdette arbeidet har båret god frukt. HansTrioVing Sikkerhetssenter har festet grepetpå både prosjekt, næring og privatmarkedet,og området strekkes seg over flere kommunegrenser.Lokalene har han bygget selv og er glad forå være i eget bygg. Han var framsynt og varen av de første som "sprengte seg inn ifjellet", godt synlig langs E-18 ved Stoaindustriområde. Området, 3 km utenforArendal, har i dag stor aktivitet og firmaetstår nå foran en større utvidelse av butikken.De er 5 ansatte og bygger egne låsesystem,jobber med adgangskontroll og verdiskapog ellers fullsortiment av låsesmedvirksomhet.Arve skal visstnokvære over 50 år, mendet merkes ikke, dahan er veldig blid ogpasselig guttungefremdeles.Firma Arve Karlsen kunne også hengt opp et skilt med tekst: Det vi ikke har, trenger du ikke!Hokksund – mer enn bilopphuggingPå Hokksund fant vi mer enn gamle bildeler;blant annet tradisjonsrike NøstetangenGlassverk. Vi skulle verken skrive om bildelereller skjøre glass, vi var på jakt etterBjørn Åge Nilsen, som driver Eiker Lås-Service as. Vi fant ham i nye, flotte lokaler,godt synlig i rundkjøringen ved kirken(Sundsmoen). Nybygget på 1600 kvm. eierhan sammen med et par andre firma. Selvholder han til på gateplan, i lokaler som erskreddersydd for moderne og rasjonell drift.Lokalene ble høytidelig åpnet av ordførerenfor kort tid siden, direktesendt på to radiostasjoner.Bjørn Åge er 42 år og startet bedriften i1981, noe som betyr at vi også kan gratuleremed 20-års jubileum. Firmaet, som selvfølgeliger NL medlem, er også et TrioVingSikkerhetssenter og produserer sine låsesystemerav dette fabrikat. De inngikkpartneravtale med Vakt Service Alarm ASi 1998, og har et avdelingskontor med FGgodkjentalarmstasjon i lokalene.Kompetansen er stor også innen elektromekanikk,alarm, ITV, adgangskontrollog verdisikring i tillegg til de mekaniskelåsesmedtjenester.De er for tiden seks fast ansatte og leierinn to ekstra ved behov. Firmaet har allenødvendige sertifikater og autorisasjonerfor sin virksomhet, både på lås og elektro.Vi gratulerer og ønsker lykke til!Lyse fine lokalerEn blid Arne Benjaminsen bruker kveldenpå å bygge et TrioVing system sommå være ferdig til neste morgen.Alt for kunden!Bjørn Åge (42) og datterenHenriette (12) med nytt bygg!LÅSESMEDEN NR. 2-2001 13


MedlemsbesøkEngasjerte medlemmer som bidrar til NLs arbeid og målsettinger gir en levende forening.I NL’s strategi er medlemsbesøk et vesentlig område. Styret ansatte i novemberBård Eilif Hveding med tittelen generalsekretær og det faglig ansvarsområdet i NL.Henting og tilføring av impulser og bidrag til utveksling mellom medlemmene er et målsom man nå har kommet nærmere. Bård Eilif besøkte i løpet av juni flere av våre medlemsbedrifter,og han tar gjerne Låsesmedens lesere med på turen.Det er nyttig å se hvordan medlemmenedriver; noen i utkantstrøkder grunnlaget for butikkdriftnesten ikke er tilstede, andre satsermest på prosjektarbeid mens noen igjenhar stor omsetning med nøkler, salg ogservice bak sin disk. Familieforetak,bedrifter med 30 ansatte, noen medkjedetilknytning andre uten; en broketmedlemsmasse med en ting felles- lås& beslag – sikkerhet og trygghet.Hensikten med turen er å få bedre kontaktmed medlemmene, informere omvårt arbeid og de viktige sakene akkuratnå, men viktigst av alt å lytte til deresmeninger om hvordan foreningen skaldrives, tanker om medlemskap og synspunkterpå utdanning og lærlingeordningen.Vi gjengir ikke disse tankene iLåsesmeden – vi gir deg bildene fraturen.Lås & Nøkkel Service, vårt medlemi Kristiansand ligger flott til iPosebyen, den gamle vernede del av"Kvadraturen"Bedriften er i dag eid av et storkonserninnen byggevarer. Men iPosebyen finner vi en liten, men godhåndverksbedrift grundig ledet avTerje Reinertsen. Her sammen medbroren Tom Erik.I Skien, på hovedveien ned motPorsgrunn finner vi et "landemerke".Det er inngangsdøra til Låshuset AS.Innehaver Øystein Ralle har lagetden, et flott stykke arbeid som ogsåkrever egenkonstruert dørlukkersystem.Før var glass og dørsikringhovedtema i bedriften. Som NL medlemog MU-partner er lås hovedprodukter,men glassmesterfaget er fremdelesgodt å ta med seg, spesielt i forbindelsemed døgnservice.Arne Rauan, Låsesmeden Larvik,har eget "guttehjørne" i butikken.Cigarer med eksklusivt tilbehør,Maglite og Leatherman. Men Arneer kjent som en strukturert og skikkeligfyr og driver sitt TrioVingSikkerhetssenter godt. Bedriftensøvrige hjørner og drift bærer preg avdet.Gunnar Fjellet, i alle åraktiv i NL som styremedlemog formann, driverBrann & Sikringservicei Porsgrunn sammenmed sønnen Odd.Stort butikkareal og etutvalg som de fleste kunderburde være godt fornøydmed. God service oggode relasjoner til kundenesynes å være deres styrke.14 LÅSESMEDEN NR. 2-2001


Geir Wiklund Olsen, innehaver avb&t Låsservice, er "låskonge" påbegge sider av Mjøsa. To avdelingerpå Hamar, en i Lillehammer og på bildethovedkontoret på Gjøvik. Han harogså nylig kjøpt et glassmesterfirma,en bransje som flere driver i kombinasjonmed låsesmedfaget.Til neste sommer vil et stort nybyggstå klart der den sentrale virksomhetenskal samles under ett tak. Vi ønskerlykke til!"Je ska´ itte vara på no´ fottografi" saGeir. Han er flink til å delegere ogdelegerte fotoansvaret til Jan ErikHageberg (under), i butikken påMidtstranda, Hamar. Nøkkelutvalgeter stort hos de fleste medlemmer.Meter på meter dekker veggene, så duka n regne med hadde så mye nøklerat de måtte henge opp tre nøkkeltavlerpå toalettet. Kjempe utvalg!På Gjøvik finner vi også MU-Partner Låsesmeden Gjøvik. Anders Haslehar vært mange år i bransjen og driver sammen med Arnfinn Aas. Det fantesen fin samling gamle smidde låser i butikken. For en vestlending er dettesjeldent, da slike gamle saker har rustet bort. Ellers bør nevnes deres profileringav firmabiler (se foto forside) som på en fin måte viste deres medlemsskapi NL.Låsgruppen Wilhelm Nilsen er en av våre største medlemmer med 45 ansatte. Orden, volum og oversikter det første en tenker når en kommer inn i deres butikk. Faglig ansvarlig NL-medlem Arnt-HelgeAbrahamsen smilte litt ekstra da vi var innom, da han nettopp har vært oppe til godt bestått prøve i NL, og ersåledes bedriftens faglige leder. Vi gratulerer og henviser til bilde på side 23!BergenBergen Nord Låsservice er enbedrift der tempoet er stort. Bedriftenhar blant annet jobbet en del på offshoreinstallasjoner, et område der forskrifterer spesielle i forhold til landbasertarbeid. Stein Erik Hansen, her itelefonen, er godt hjulpet inne av bl.a.sønnen Ørjan.Mangeårig medlem Roy Hansen driverLåsmesteren AS i Bergen. Roy entypisk bergenser, som alltid har noe åsi, ofte med humor og snert. De er iskrivende stund på flyttefot til nye storelokaler i Kanalveien 54. Vi gratulerer!Roy er ellers opptatt av at forskrifter ogkrav følges i gjennomførelsen av fagetsleveranser, og må således regnes somen kvalitetsperson.LÅSESMEDEN NR. 2-2001 15


HBLHBLs lederutviklingsprosjektHBL deltar i et lederutviklingsprosjekt sammen med nordiske søsterorganisasjoner.Målet med prosjektet er å utvikle gode hjelpemidler – gode instrumenter til hjelp fordagens småbedriftsledere – som vi på sikt ønsker å tilby som etterutdanning.Av Harry Bjerkeng, adm. dir. HBLFørste del av prosjektet har bestått i åintervjue 30 dyktige småbedriftslederefra Sverige, Danmark ogNorge. Gjennom mange års småbedriftsledelsehar de har bygd opp og videreutvikletlønnsomme og solide småbedrifter.Tidlig i våre intervjuer med småbedriftsledernespør vi:– Hva er årsaken til at bedriften din er sågod?Det korte svaret er ofte: – Gode medarbeidere.MotivasjonEt fellestrekk er hvordan lederne opptreroverfor medarbeidere. Deres beste medarbeiderefår de viktigste jobbene, de vetgodt hvilke medarbeidere som er best til åutføre ulike oppgaver. Dette sier oss at disselederne vet mye om motivasjon – hvasom motiverer. Penger for eksempel, forpenger er viktig – men ikke viktigst.God forstand på langsiktighet, tryggearbeidsplasser, gode kollegaer og positiveopplevelser på jobben er viktigere. Etannet fellestrekk ved disse lederne er at dealltid søker nye metoder for å løse arbeidsoppgavene.Lederne vi har snakket med har utvikletgode og nære relasjoner til menneskenerundt seg. De er trygge overfor kunder ogoppdragsgivere og alle vektlegger godemedarbeiderholdninger. God lønn og godebonus- og provisjonsordninger er fremtredende,men ikke avgjørende. Vi tror dettehar sammenheng med at bedriftens kjernevirksomhetutføres av ansatte, ikke underleverandører.Begrepene langsiktighet og outsourcing erinnbyrdes konfliktfylte. Langsiktighet kallerpå arbeidstakernes lojalitet og oppslutningom bedriften. Mens USA-inspirerteidèer om at bedrifter skal selge ut ulikeoppgaver bedriften tradisjonelt har utførtselv, nå kanskje er på retur.LagarbeidVi møter bedrifter med ansatte som harvilje til å ta tunge tak når det trengs. Vi harmøtt eiere som forteller om situasjonerhvor gode løsninger tilsynelatende var heltutenfor rekkevidde – men som likevel bletilfredsstillende løst.Hva gjør de for eksempel når en viktigkunde ringer klokken to en fredag ettermiddagog forteller om produksjonsstans.Kunden kaller på din kjernekompetanse,han ligger mange mil unna – reparasjonenetar mange timer og dine ansatte har nettoppfortalt at fredagskvelden skal tilbringespå båttur, i selskap, på fest, på fisketureller i fødselsdagsselskap. En time seneresitter likevel en av de ansatte i bilen på veitil kunden. Uten å ha følt pisken.Hva slags romslighet er det bedriftseierenutviser og hvordan har de ansatte fått såstor forståelse, tillit og vilje til så stor ogkonstruktiv innsats?Og hvor finnes opplæringstiltak som setterdyktigere ledere i låsesmedbransjen i standtil å bli enda bedre?OmsorgBegrepet omsorg er kanskje ikke det ordetvi først og fremst ville bruke om ledelse avsmåbedrifter. Omsorgsbegrepet dukkerimidlertid ofte opp og de lederne somsnakker om omsorg påpeker at dette er etnorsk og nordisk fenomen. Det handler omå kjenne de ansatte, være positivt opptattav deres private gjøremål, vise at du eropptatt av deres familiemedlemmer, nærmiljøetog faglig dyktighet.Ikke alle dyktige ledere er opptatt av årekruttere ungdom til bedriften.Mennesker over 50 år som er vant til å taet tak blir raskt verdifulle, dyktige og positivemedarbeidere. I dag er det vanskelig årekruttere dyktige fagfolk, derfor har oppmerksomhetenom 40-50 åringene blittstørre. Resultatene av rekrutteringsinnsatsenblir dermed bedre enn dersom bedriftenskal måtte konsentrere seg om ungeinnsatsvillige og kreative medarbeidere.Slik stilling-ledig annonsene er fylt oppmed.Leder-opplæring fra HBLHBL vil etter hvert tilby ledertrening,basert på erfaringene fra lederutviklingsprosjektet.Vi har imidlertid ikke valgtsamarbeidspartner for disse tilbudeneenda. Nå kan HBL tilby to typer lederopplæring:Med utgangspunkt i ledernes arbeidsgiverrollegir HBL opplæring i emner somansettelser, feriebestemmelse, sykelønn ogpermisjoner. Vi dekker også fagfelt sompermitteringer, oppsigelser og avskjed.HBL tilbyr to kurs i helse, miljø og sikkerhet.I grunnkurset, som mange har deltattpå, får bedriften et instrument for gjennomføringav helse, miljø og sikkerhetstiltaksom stemmer overens medArbeidstilsynets krav. Det andre kursethandler om hvordan bedriften kan utviklebedre økonomi og produktivitet gjennomHMS.LÅSESMEDEN NR. 2-2001 17


PRODUKTNYTTSuperrask motorlås på SISmålMøller Undalls motorlås for innvendigeog utvendige dører finnes i firevarianter; reile og falle-reile medeller uten kodet signal. Åpnings- oglukketid er mindre enn ett halvtsekund. Hvis døren holdes åpen merenn 2 minutter vil en summer gialarm. Etter ytterligere 30 sekundergis signal til eventuelt alarmanlegg.Nye karmoverføringerMøller Undall lanserer egne karmoverføringer.Bruksområde:7810 og 7811 benyttes på dører hvordet er vanskelig å overføre kabel frakarm til dørblad, monteres i dørblad.7812 benyttes på dører hvor det erønskelig med panserslange fra karmtil dørblad.FunksjonKarmoverføringene beskytter kabeleni overgangen mellom karm ogdørblad eller utenpåliggende frakarm til dørblad.Ved blokkering av reilen og etter 3mislykkede forsøk på å låse, gis varslingom sperret reile. Etter ytterligere2 forsøk gis signal til eventueltalarmanlegg. Låsen opereres påvanlig måte om spenning mangler.UtførelseStål forkrommet. 7812 leveres medveggfeste for utenpåliggende montasje.Utfresning for 7810 og 7811 erlik Abloy 8810 og 8811.Nye berøringsfrie kortleseremed tastaturBewacard er Bewators adgangssystemfor kontrollert adgang på éneller få dører med et høyt sikkerhetsnivå.I Bewacard finnes stort sett allede funksjoner som inngår i de mestavanserte adgangskontrollsystemer.Bewacard BC615Prox er en berøringsfri"Stand Alone" kortleser forén dør. Et unikt adgangskort med innbyggetsender holdes opp mot leseren.Kortleseren kontrollerer signalet,og tilhører det en person med gyldigadgang, låses døren opp i løpet avbrøkdelen av et sekund.BC43Prox er slaveleseren som benyttessammen med Bewacard- sentralenBC640 eller i Bewapass/Entro.Bewapass/Entro er et moderneadgangssystem med mange muligheter.Resultatet er et system som stadigkan bygges på og som kan håndteretusenvis av personer og dører.Sikkert, enkelt og uten nøkler.Se teknisk informasjon påwww.metric.noNytt fargesystemHewis produkter finnes nå i 19 farger, grupperti basisfarger, nøytralfager og pastellfargerVerden er full av fargerog farger skaper verdenR-teknikk – ny festemåtefor vridereR-teknikk gjør at "slakk" på vriderenforsvinner, i det vriderhalsen sitterfast på vriderskiltet med en fjærendesegerring. Vriderpinnen er utformetslik at den sitter helt fast i fallrøret.Ny form - dørvrider 133Flere opplysninger hos Skauan AS,tlf. 67 10 33 40Elegant form og funksjonelt designi denne nye vrideren fra Hewi18 LÅSESMEDEN NR. 2-2001


BRANSJENYTTNytt om navnKristian Borud (34) og Lene Ekelund(34) begynner hos Renag AS 1.august.Begge begynner å få lang fartstid ibransjen, og har jobbet i henholdsvisUndall AS, Møller Undall AS ogTrioVing AS siden 1988.Kristian startet opp som lager- ogbutikkmedarbeider, og endte tilsluttopp i Prosjektavdelingen, mens Lenejobbet i overkant av 11 år som assistentpå prosjektavdelingen i TrioVingAS. I april 2000 valgte begge å begynnehos Copiax AS, men nå bærer dettilbake til prosjektstolen hos Renag.Kristian og Lene vil få lokaliteter påSkedsmokorset.J. W. BoyesenA/S: Nye dørvriderefraHOPPE AGHOPPE har lansert 2 nye design dørvridere,Bergen og Phoenix. Beggevriderne leveres med kombinasjoner i2 farger. Bergen har kombinasjonenmessing matt / aluminium i rustfrittstål farge og messing polert / messingmatt, mens Phoenix leveres medkombinasjonen messing krom / messingmatt krom og messing polert /messing matt. Produktene ble vist påOlrud i januar, og lagerføres av NorskNøkkelservice A/S.satser i SkandinaviaFra foreningens mann i "de dype skoger",Viggo Løvaas, Lås & Sikring ASpå Elverum har vi mottatt følgendemelding:Den tyske dørlukkerprodusenten Gezeer kjent for mange, både låsesmeder ogdørprodusenter. De er store i Tyskland,men synliggjøring i Norge har ikkevært like god, sett i forhold til markedsandeler.Vi husker at TrioVing haddelukkerne med i sitt program for noen årsiden. Geze Scandinavia AB iStockholm melder at de nå vil ansetteen person for salg i Norge, og man skaletter hvert bygge opp en organisasjonpå salg og oppfølging. Produktspekteretstrekker seg fra dørlukkere i stor breddetil produkter innen rømningskontroll,nødkonsoller etc. En nyutviklet "slimdrive"slagdørautomatikk, kun 70 millimeterhøy er godt mottatt, grunnet bådestørrelse og pris.Viggo forteller at han siden 1994 harmontert ca 8000 Geze enheter medhovedvekt på TS-5000 og TS-4000 lukkere,har hatt minimalt med reklamasjonog er således godt fornøyd. Desom vil vite mer kan gå tilwww.Geze.seSikring & Sikkerhet – iDanmark 2.- 4. oktoberFor tredje gang arrangeres Sikring &Sikkerhet i Odense. 100 utstillere frasikrings- og alarmutstyrbransjen samtkonsulenter er påmeldt, og det blir engod mulighet for fagfolk til å holde segoppdatert .Konferansedelen under messen hartemaene "Sikringsguide for bygningerog interiør", "Sikringsinstallasjonerintegrert i moderne bygningsautomatikk"og "Risikostyring – et vesentligkonkurranseparameter".Mer informasjon:www.sikring-sikkerhet.dkLÅSESMEDEN NR. 2-2001 19


20 LÅSESMEDEN NR. 2-2001


BRANSJENYTTNesten 130 og like sprekJeg har hatt fornøyelsen av restaurerelås og beslag på Ledaal i Stavanger.Bygget ble påbegynt i 1799, sto ferdig i1803, og har hatt en del restaureringerog endringer underveis. Den restaureringsom ble ferdig nå i år, som er denmest omfattende noensinne, startet medet budsjett på 1,7 mill. kroner for 2-3 årsiden, og endte opp med 27 mill. Detvar nødvendig og godt, mente de styrendemyndigheter i Stavanger kommune,med ordføreren i spissen.Den eldste delen, som utgjør det mesteav bygningen, har lås og beslag kjøp iSkottland i året 1800. Det er fine franskelåser, støpte hengsler og annet flottbeslag, stort sett i messing. Rundt 1870fikk det et tilbygg med bl.a. en tjenerfløyder lås og beslag er tatt fra vårehjemlige trakter. Innstukne låskasser,både fra Sverige og fra lokale, noennavngitte andre ikke navngitte smeder.Et fint utvalg dørvridere fra ChristianiaDørvriderfabrikk som hadde sin startnoen år før (regnes som starten påTrioVing). Man kan enda lese inn produktnumrene og initialene til fabrikkenpå vriderne.Så til sakens kjerne. Ytterskallet, somikke "skulle røres", som det heter hosde bevarende myndigheter, måtte habedre sikkerhet. Alle låskassene var igod stand, men enkle å låse opp. På flereav dem stod det på reilen F. A.Stenmann, Eskilstuna, som i dag erFAS fabrikken. På tross av vestlandsværvar det lite rust. Smidd stål rusterlite, kun overflaten angripes. Men nyelåser måtte vi ha, og da er det kjekt, at130 år etter skiftes låskassene ut, utenomfresning (kun sluttstykke), med etFG-godkjent produkt fra sammefabrikk, FAS- 40B7. For øvrig er alleinnvendige låsene av samme fabrikatfremdeles i bruk, fremdeles med godspenst!Bård Eilif HvedingNy MU partneri ÅlesundMaskin og Skipsutstyr A/S er blittMU-partner i Ålesund. Bedriften haregen lås avdeling som retter sinvirksomhet mot sluttbrukere innenindustri og håndverk.Copiax ASKunowsgate 50192 OSLOHovedkatalogen harkommet!!Bestilling av katalogsendes til faksnr. 22 19 96 74Firma/Navn:Adresse:Katalog m/ prisKatalog m/ strekkodeKryss avLÅSESMEDEN NR. 2-2001 21


BRANSJENYTTMesterprøven – yrkesteori for LåsesmederOvergangsordningen forMesterbrev i Låsesmedfaget erhistorie - låsesmeder som vilbli mestere må nå følge den tradisjonelleveien, med opplæring i bedriftslære,ledelse, økonomi og markedsføring viaFolkeuniversitetet. Læreplanen i yrkesteorifor låsesmedfaget er utarbeidet avNorske Låsesmeder v/Atle Solheim ogRoy Aspelund, og denne våren var deto første kandidater klare for skolering iyrkesteori for låsesmeder.John Wiggo Ingvaldsen ogSvein Urkedal, begge medlemmeri NL, ble internert icampinghytte på Ølbergved Jærens flotte strender imai. Undervisningen foregikki løpet av en arbeidshelgi regi av Bård EilifHveding, NL. I alt tre avfire delmoduler i den nyelæreplanen ble gjennomgått.Det ble intensivlæring, med simulertearbeidsoppgaver om prosjektarbeid,etikk og moral,og kanskje mest interessantplanlegging, igangsettingog drift av egen Låsesmedforretning.Norske Låsesmeder har ansvaret forbåde læreplaner, eksamensoppgaver ogsensur av oppgavene, fordelt mellomfrivillige medlemmer.behSvein Urkedal og John Wiggo Ingvaldsen, de første kandidater,har nå vært oppe til eksamen i yrkesteori for Låsesmedmestere.John Wiggo driver egen virksomhet nær Kragerø, og Svein erfaglig leder på Møre Beslag i Ålesund.Norske Låsesmeders samarbeidspartnereVi støtter foreningens arbeid for å øke kvalitetskrav i låsesmedfaget:ALF MUNTHE A /SJ.W. BOYESENNøkkelbokserSikker oppbevaring av nøkler og nøkkelkortNy dansk patent!Godkjent etter nye SKAFOR krav*Forberedt for «continental-sylinder»Uavhengig av låsesystemfabrikatUtv. boks i herdet stålInnv. nøkkel/kortholder i eloksert aluminiumLett å montereFor innfelt eller utenpåliggende montasjeTilkobling for div. mikrobryter funksjonerIdéel for:AIA-anleggHjemmesykepleienVakt og alarmfirmaBrann og redningstjenesteBeredskapServicefirmaSIKKERHETSGROSSISTENImportør i Norge:*) SKAFOR er dansk parallelltil FG. B-Lock er ikke testet oggodkjent av FG i Norge.Samarbeidspartnere har valgt å støtte NL for å anerkjenne detaktive arbeid foreningen gjør for å fremme interessen forgode fysiske sikringstiltak og dens opplæring og informasjontil sine medlemmer om riktig bruk og montering av utstyr ogmateriell.LåsesmedmesterBård Eilif HvedingTlf: +47 916 30 498 – Fax: +47 51 65 05 49 – Postboks 35, 4054 TJELTAE-post: beilhv@online.no – www.beh.no22 LÅSESMEDEN NR. 2-2001


MEDLEMSNYTTVi gratulerer…LÅSESMEDENS KOPP!Nytt NL medlem etter opptaksprøve 14. juniArnt-Helge Abrahamsenhar fagbrev som tømrer og låsesmed og har vært i låsbransjensiden 1984. Han er faglig ansvarlig NL medlem i LåsgruppenWilhelm Nielsen AS i Bergen.Låsesmedens kopp er tildelt:Svein Lundby, Trioving asTor Sørnes, MossNeste frist for levering av materiell:15. november 2001NLs årsmøte 2001NLs medlemmer møtes den 13.oktober, på Olavsgaard hotell på Lillestrøm. Hotellet ligger ved E6, 15 km fra OsloSentrum, og 25 km fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Trond og Randi Wang er vertskap, og de lover et årsmøte somfølger tradisjonen, med god mat og sosialt og faglig samvær,samt ledsagerprogram med fart i! Lørdag formiddagplanlegger Styret et seminar med tema etikk og moral.Årsmøtet er foreningen Norske Låsesmeders høyeste myndighet. NLs valgkomité, leder Karl Jensen og medlemmerOdd Møller og Kay Stensland er i gang med arbeidet, og styret vurderer etter ferien om det er saker som skalopp til behandling.Medlemmenes forslag til saker er viktige: Ennå er det god tid for medlemmene til å tenke gjennom saker som børbehandles av årsmøtet, og fremme dem før forslagsfristen som blir den 13.september – fire uker før årsmøtet.Alle medlemmer har stemmerett, møt opp og bli med i NLs arbeid for framtiden!Låsesmedkalender9.- 11.oktober Safe Sec, Oslo13.oktoberNL årsmøte, Oslo13.-16. november Sicherheit 2001,Zürich25.-27. januar Låsesmedtreff2002, HamarLÅSESMEDEN NR. 2-2001 23


C RETURADRESSE:Norske LåsesmederP.b. 506, 1522 Moss

More magazines by this user
Similar magazines