COWI AS region midt/nord

cowi.no

COWI AS region midt/nord

COWI AS region midt/nordNr. 3 - november 2006Innhold©Vegard EggenCOWI satser i nordområdene 2Smakebiter fra Tromsø 2Varmepumper til privat bruk 3Måletjenester i COWI 3Leder 4Brannmiljøet i COWI 4COWI konsern er en ledende nordeuropeiskrådgivervirksomhet medca 3500 medarbeidere. Vi leverertjenester over hele verden innen ingeniørteknikk,miljø og samfunnsøkonomi,basert på miljø- og samfunnsmessigehensyn.DokkhusetDet gamle Dokkhuset i Trondhjems Mekaniske Værksted er restaurert og framstårsom en moderne og fleksibel konsertsal. COWI er ansvarlig for de akustiskeforholdene.Dokkhuset i TrondheimI Norge er COWI AS et av de ledendeflerfaglige rådgivende ingeniørselskapmed ca 550 medarbeiderei inn- og utland. Kjerneaktivitetenhar hovedvekt på sektorene avfallog miljø, prosjektadministrasjon,samferdselsteknikk, tekniske installasjonerog byggrådgiving, vann ogavløpsteknikk. Vi satser spesielt påå videreutvikle vår sterke posisjoninnen helsebygg.UtgiverCOWI ASGrenseveien 88Postboks 6412 Etterstad0605 OsloTelefon 21 00 92 00Telefaks 21 00 92 01e-post tood@cowi.nowww.cowi.noSpenstig miks av nytt oggammeltDet utbygde arealet er på700 m 2 , konsertsalen harsitteplasser til 220, ståplassertil 450. Salen ligger noesenket i forhold til scenenog barområdene i hver ende.Tilbygget mot Innherredsveienrommer en scene medåpning mot konsertsalen.I vestenden av salen, motkanalen, er det serveringsstedog bar/vrimleområde.Seksjoner av gulvet er glasslagt,slik at man kan se nedpå lyssatte rester av detgamle pumpeutstyret. Ogsåandre autentiske elementer,utendørs og innendørs, minnerdagens brukere om husetstidligere funksjon. I nybyggetmot vest er det restaurantover to etasjer, medglassfasade i første etasje ogutgang til en stor, skjermetog åpen takterrasse i andreetasje. Dokkhuset har fåttet nytt inngangsparti pånordveggen mot Solsiden.Ros til akustikkenAkustikken er en viktig delav et godt lydbilde. COWIsSvein Strøm var prosjektlederfor den rom- og bygningsakustiskeprosjekteringenav Dokkhuset. Han harlang erfaring med akustiskprosjektering av kulturbyggog konsertsaler. Strøm erfagmann av rang og fortellermer enn gjerne om oppgaven.–Faglig kan prosjektetdeles i tre, akustikk forkammermusikk, akustikkfor jazz, samt lydisoleringav bygget. Oppgaven forkonsertsalen var spesieltutfordrende fordi den ikkehar andre absorbenter ennpublikum. Kombinert medharde romflater og for lavtakhøyde, er det vanskelig åfå etterklangen så lang somønskelig. Strøm har tydeligvismestret oppgaven, bådemusikere og media har omtaltakustikken i rosendeordelag.For jazz-akustikken er detså langt provisoriske løsningersom fungerer godt.COWIs forslag til løsninger ikke iverksatt, den erimidlertid snart på plass.Her var utfordringen å oppnåså kort etterklang sommulig. Dette er oppnådd vedhjelp av mobile lydabsorberendetepper. Siden det erkort vei til de nærmeste bolighusene,er nybygget godtlydisolert, mens de gamleog meget tykke teglsteinsveggeneer gode nok.Kontaktperson COWISvein Strømsst@cowi.no


Smakebiter fra Tromsøfortsetter fra forrige sideFiskeindustriCOWI i Tromsø har storkompetanse knyttet til ulikesider av fiskerinæringen, herkonkretisert ved to ulikeprosjekt.Energiøkonomisering ogprosjektutviklingI 1998 startet COWI et prosjektfor energiøkonomiseringog prosjektutvikling ifiskerisektoren. Siden har vibistått FHL, fiskerinæringensbransjeorganisasjon, i ulikeprosjekter. I 2005 avsluttetvi et energi-prosjekt for fiskeindustriog settefisk og kunnevise til besparelser på 9,5millioner for 25 bedrifter.Nå er FHL i gang med enstørre satsing, et 3-årig programfor energiøkonomiseringi 57 bedrifter innenfiskerinæringen. COWI eransvarlig for gjennomføringenav prosjektet, det avsluttes2008.FiskeflåtenNorges Fiskarlag har engasjertTromsø-kontoret til åbistå med prosjektutviklingog gjennomføring av energinettverkfor fiskeflåten. Iperioden 2006/2007 skal35 fartøy jobbe sammen medrådgivere for å oppnå besparelseri oljebruken. For fiskeflåtener oljeprisene dobletpå få år, prosjektet vil derforvære av stor betydningi næringen.Kontaktperson COWIØystein Daleode@cowi.noVarmepumper til privat brukDet er mangel på elektrisitet i Norge. For å redusere import av kullkraft, må vi enten produsere mer strøm selv, ellerspare energi. Den mest effektive måten å spare energi på, er å benytte fornybare energikilder til oppvarming av våreboliger. Da må vi enten ta i bruk bio-energi eller varmepumper istedenfor strøm, slik vi har tradisjon for i Norge.På oppdrag fra Enova, kartlaCOWI høsten 2005 brukav varmepumper i Norge.Geir Eggen, spesialist på energianlegg,ledet prosjektet.Ifølge ham er over 200 000varmepumper i bruk i Norge.Det gir en strømbesparelsepå over 5 TWh/år, tilsvarendeca 10% av varmebehoveti våre bygninger.Det er de store og mellomstorevarmepumpene i fjernvarmeanlegg,yrkesbygg ogindustri som står for denstørste energisparingen. Detteer et satsningsområde forCOWI, vi har prosjektertstore varmepumpeanleggsiden 1970-årene. Det størstevarmeforbruket har vi imidlertidi våre private hjem,med tilhørende størst sparepotensiale.Enkle installasjoner– god effektEggens beste råd er luft/luftvarmepumpertil privatehjem. Det er enkle installasjonersom gir best økonomifor små hus.Pumpene fikk et dårlig ryktei 1990-årene, grunnet mangeuseriøse selgere. De siste årenehar salget tatt seg kraftigopp, fra et par tusen til30 - 40 000 per år. Vekstøkningenstartet i 2003, daga Enova kr 5 000 i tilskuddtil husholdninger som installerteluft/luft-varmepumper.Når salget etter 2003 harholdt seg oppe uten tilskudd,skyldes det at pumpene erblitt betydelig billigere ogkvaliteten forbedret. Entredje årsak er de stigendeenergiprisene.Når det gjelder vannbårenvarme, vil boligvamepumperav type væske/vann, ellerluft/vann, være det bestealternativet. Dette er anleggsom kan levere varme til lavtemperaturvarmefordeling,samt til forvarming av tappevann.Væske/vannvarmepumperer svært driftssikre.De relativt kostbare installasjoneneer best egnet forstore bolighus.COWI opplever økendeetterspørsel etter rådgivingstjenestertil prosjekteringav varmepumpeanlegg forstore eneboliger.Kontaktperson COWIGeir Eggengeeg@cowi.noMåletjenester i COWIHensikten med de ulike måletjenesteneer først og fremst åkartlegge faktiske forhold somgrunnlag for eventuelle utbedringerav feil eller mangler. Tjenesteneblir også brukt i forbindelsemed igangsettelse ellergarantiutløp på ulike typer anlegg.På den måten finner vi utom anleggene fungerer etterspesifikasjon og hensikt. Dermedkan resultatene bidra til åoptimalisere drift av bygg i forholdtil klima og økonomi, eksempelvisved hjelp av enøk-tiltak.Etter at målingene er utført,lager vi en rapport tilkunden. Basert på måleresultateneog eventuelt andreregistreringer, gir vi anbefalingerom tiltak for eventuelleutbedringer.Vi utfører måletjenester innenkontroll og innreguleringav tekniske anlegg ibygg, samt ulike HMSrelatertemålinger. Innenkontroll og innreguleringav eksempelvis varme- ogventilasjonsanlegg, gjeldermålingene i hovedsak temperatur-og mengdemålinger,samt funksjonskontroller.Når det gjelder måletjenesterknyttet til HMS, utfører viblant annet klimamålingeri bygg, samt støv-, fukt- ogmuggsoppundersøkelser.Vår akustikkavdeling tarseg av lydmålingene.Vi har et termografikamerasom i hovedsak benyttes tilkontroll av isolasjon og trekksperrepå bygg. Det kanogså benyttes i andre sam-Termografi av en viftemotor meddrivreim.menhenger, eksempelvis påel. anlegg og diverse testerfor brannavdelingen.Kontaktperson COWISvein Nordtømmesvno@cowi.noNyhetsbrev COWI AS region midt/nord


Det går uomtvisteligmot årsavrundingogmørketida erover oss. Ikkeminst har handelsstandengjortoss oppmerksompå det ved igjen å sette rekordi tidlig julepynting.Nå er det vel ikke først og fremstrepresentanter fra vår bransjesom har tid og anledning til åløpe ned julehusene disse novemberdagene.Det er stor aktiviteti byggebransjen, det går påhøygir. Slik er det også hos ossi COWI.I dette nyhetsbrevet, det tredjei år, fokuserer vi særskilt på 2av våre mindre, dog svært kompetentefagmiljøer, akustikk ogbrann. Etterspørselen innendisse tidligere nisjeområdene erstor og økende, noe vi på vårtregionale hovedkontor i Trondheimhar svart på gjennom ansettelserav flere dyktige brannrådgivereog akustikere det sisteåret. For oss er det både naturligog riktig at disse fagene, somogså er premissgivende for andrefag, har fått sin naturligeplass i enhver komplett prosjekteringsgruppe.Slik har detikke alltid vært!I disse strømkrisetider slår viet slag for energisparing også iden private husholdningen.Enkle og ikke alt for kostnadskrevendeinstallasjoner gir redusertenergiforbruk og ditto økomiskgevinst.Vi har tidligere omtalt vår satsingi nord-områdene. Dennegangen fokuserer vi på Tromsøkontoret,som opplever en sværtpositiv utvikling. Markedet ergodt, aktiviteten høy, behovetfor nye medarbeidere deretter.Lykkes vi med vår strategi, vilogså COWIs Tromsøkontortilby et komplett tverrfagligrådgivermiljø i løpet av 2007.Brannmiljøet i COWICOWI i Norge har 25 branningeniører. Miksen av faglig bakgrunn, personlige egenskaper og kjønnvirker optimalt; samarbeidet på tvers mellom de norske kontorstedene er meget godt. Det er også ettett samarbeid med danske kollegaer. Gjennom økt bemanning det siste året har vi tilpasset ossmarkedets behov for større kapasitet.-og Trondheim spesieltTrondheims-kontoret haret brannfaglig sterkt miljømed 12 branningeniører,seks av hvert kjønn. Fagligleder for brannsikkerhet iCOWI Norge, Svein Mestvedthagen,jobber nettoppder. Han forteller at de utføreralle typer brannsikkerhetsoppdrag,med variertspesialistkompetanse.Bygningslovgivningen stillerstrenge krav til dokumentasjoninnen brannsikring.COWI har kompetanse tilå underbygge kvalitativevurderinger med simuleringav brann-/røykspredning ogevakueringsforløp når deter behov for det. Det betyrat vi kan fokusere på tiltaksom faktisk gjør nytte, ogsamtidig etterprøve løsningenemed detaljerte beregningermed dataprogrammersom Tempcalc, FDS,STEPS, Allsafe og G-Jet.COWI i Midt- og Nord-Norgehar i løpet av 2006 blitt 15 flere.Det er både hyggelig og sværttilfredsstillende!Utfordre oss gjerne, kontaktpersonerfinner du nederst pådenne siden.Ha ei flott førjulstid!Mestvedthagen understrekerden store fordelen det erå ha prosjekterende for bygningsteknikk,sprinkling,røykkontroll og alarm i sammehus. Dette er også noevåre kunder ser verdien av.-både bredt og smaltEn kikk på referanselistenviser oppdrag med storspennvidde, nasjonalt oginternasjonalt. Lokalt nevnervi oppdrag som massivtrebyggetpå Svartlamoen,Byåsen skole, St OlavsHospital og Øya sykehjem.Vi utfører bybrannsikringsoppdragfor kommunerover hele landet, Trondheiminkludert.Internasjonalt er vi ledendeinnen brannsikring medinert luft, oftest brukt vedbeskyttelse av kulturminner.I den sammenheng deltar vii prestisjefylte oppdrag iRiga, Wien, Oman og København,tidvis sammen meddanske kolleger.Kontaktperson COWISvein Mestvedthagensme@cowi.noTerje Bygland NikolaisenRegiondirektør Midt/NordNoen av trønderene på byggeplassen til det nye danske teateret(Skuespilhuset).Regiondirektør Midt/NordTerje Bygland Nikolaisentbn@cowi.noTrondheimDag Ivan Ekremdie@cowi.noØrjan Erlandsenoe@cowi.noKirsti E. Larssenkla@cowi.noBrede Nermoenbne@cowi.noPetter Måløypmal@cowi.noHege A. Tryggestadhagt@cowi.noTromsøTorkel C. Rørstrandtcr@cowi.noNarvikSvein-Erik Høiemseho@cowi.noBodøHelge V. Antonsenhean@cowi.noLevangerKnut A. Jørstadkaj@cowi.noMoldeEilif Nerlandein@cowi.noKristiansundTom Kaasentomk@cowi.Nyhetsbrev COWI AS region midt/nord

More magazines by this user
Similar magazines